Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2016.01.26.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Kréta képírása magyar!Címkék : Phaistos disc/disk, decipherment, Cretan hieroglyphs
 

A Phaisztoszi Diszk Olvasatai


Phaisztoszi DiSZKó-Dana 

 

A Phaisztoszi Diszk Olvasatai

A faisztoszi korong megfejtve

The Phaistos Disc's Readings

The phaistos disc deciphered

A korongon lévő képjelek hangértékei:

A képjelek mindegyike szórejtő jel, a ké­pen látható tárgy nevének mássalhangzó vázát jelölik, némi kikötéssel: a jelek nem tesznek különbséget kemény és lágy hangok között, pl. az ötletesen megválasz-tott 01 GYaLogol lehet GY_L is meg G_L is.

 

A 29 Macska és 30 Juh fők szófőket jelölnek!

 

Minden képjel fonográfikus, csupán a beszéd hangjegyeinek a lejegyzésére szolgál. Az áb­rázolt tárgy nevének a mássalhangzó vázát jelöli, az önhangzó a szövegkörnyezethez illeszkedik értelmes mondanivalót formálva az értelmetlen és kiejthetetlen vázakból.

The sound values for the signs of the disc:

Every one of the hieroglyphs is a rebus sign; they mark the consonantal frame of the name of the depicted object, with some qualifier: the signs do not differentiate between hard and soft sounds, for example the cleverly chosen 01 GYaLogol ‘(he) walks’ can be both GY_L and G_L.

The heads of 29 Macska and 30 Juh are mar­king word-heads, initials.

Every hieroglyph is phonographic; it purely denotes the sound of speech. It marks the con­sonantal frame of the depicted object’s name; the vowel shapes these empty and unutterable frames into meaningful messages interlocking them with the context.

 

GYaLo-gol

LáNY

LeGéNY

RaB

CSöPöRi

BűVöLő

eMLő

TűZő

SZűR

(he) walks

girl

lad, boy

convict

gnom/dwarf

magician/

sorceress

breast

stitched

cloth/shirt

long felt cloak

11

19

2

1

1

4

18 / JA

5

2

ToLL

SZeRíJ

KöPű

SuLYoK

NYűG

FeJSZe

ToK-MáNY

iNGó

SuT

feather

arched bow

disk of a churn

club, cudgel

pillory/

shackle

axe, hatchet

cutter-chuk holder

swing

nook,

recess

4 / DO

1

17 / QE

6

2

1/ SO

2 / ZE

1 / *322

12 / TI

aKaSZTó

CSoBoLYó

NYű

SZéK

NYéL

JáRó

CSoLNaK

GYiLoK

SZöRMe

hanger

pitcher

comb/

brush

stool

handle, shaft

carausel

boat

dagger

hide

3 / SA

2

2

5 / *318

11 /NA

6 / WA

7

6

15

TuS(kó)

Macska

Juh

KaRoLY

TuBa

HaL

KeMeNCe

TöLGY

GYöNGY-virág

stump

cat

ewe

vulture

turtle-dove

fish

oven

oak branch

lily of the valley

2

11

1 / ME

5 / KU

3

6

3 / PI

11 / TE

4 / NI

GöCS (fű)

RóZSa

BéLYeGZő

PaRoLó


MeZ

VeReT

CSíK-MeRő

PaRiTTYa

RéS

knot-weed

RoSe, rosette

branding iron

fan

mask

stamp

strainer

sling

slit, crack

4

4

4

6 / RU

2

1

1 / TA2

1

6 / RA2

 

Lásd bővebben a dolgozat végén.

See for more details at the end of this essay.

 

A képjelek egy része hasonló a Krétai Képírás, illetve a Lineáris A írás képjele­ihez – ez nem lényeges, de hasznosnak bizonyult. A jelek összehasonlításában legmesszebb Torsten Timm jutott el. A fenti táblázatban a képjelek hangértékei alatti sorban, az előfordulások száma után, a Lineáris A (LinA) megfelelő „szótag jelei” vannak feltüntetve az ő összehasonlítása alapján. Ez a pár jel segített hozzá a szö­veg egy előzetes megfejtéséhez.

Közben a próbálkozások eredményeként kikristályosodott a képírás és olvasás, ter­mészetes, képi és hangi hasonlóságra szer­vesen épülő rendszere, melynek alapján megszületett a Phisztoszi Korong immár végsőnek tekinthető olvasata. Ez az olva­sat nem csupán Yves Duhoux, mérvadó­nak ítélt, How Not to Decipher the Phais­tos Disc című dolgozatában felvetett kér­désekre válaszol, hanem olyanokra is me­lyeket Duhoux, saját előítéletei miatt, fel sem tudott vetni. De erről majd később.

A Phaisztoszi Korongról könyvtárnyi, egymás­nak és önmaguknak is ellentmon­dó, irodalom született; természetes, hogy a korongon levő képjeleket is mindenki másképp látja. Mivel a fent megadott ér­tékeket összefüggő és értelmes olvasat támasztja alá, a kérdés nem az, szabad a gazda módjára, hogy egy adott képjel ezt vagy azt ábrázol-e, csupán az, hogy lehet-e az amit a táblázatban megadtam.

Szeretném a lehető leghangsúlyosabban kiemelni, hogy az alábbiakban nem a Pha­isztoszi Korong tolmácsolását kapja kéz­hez az olvasó, hanem az olvasatát. A kép­írás olvasása nem hit és nem tudomány kérdése, de főleg nem a csak beava-tottak által művelhető ezoterikus tudákosság. A képírás grafikus jelrendszere és a beszéd hangjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés áll fenn, magyarán: a kép­írás ugyanolyan fonetikus írás mint az ábécés írásmód, de sajátságos olvasási szabályokkal. Megfejtésről csupán azért beszélünk, mert a minószi műveltség népi anyaga a természeti és emberek-okozta katasztrófák következtében eltűnt a tör­ténelem süllyesztőjében, velük együtt a krétai képírás is feledésbe merült.

A Phaisztoszi Korong a minószi művelt­ség legterjedelmesebb és egyetlen képje­lenként nyomtatott szövege, egyike a magyar nyelv legrégibb írott emlékeinek, és mennyire friss: fordítás, magyarozás nélkül érthető szöveg. A magyar nyelv letagadott gyökrendszerének köszönve bárki elolvashatja és élvezheti a több mint három és félezer éves szöveget.

Megrögzött finnugristáknak nem ajánlom ettől tovább menni, ugyanis a korong min­den szava magyar eredetű magyar szó. A korong megírásakor a hellének még csak rombolnak a Balkánon, pár száz évbe telik mire átveszik és újra virágoztatják azt a műveltséget amit épp tönkretettek, szláv szolgáik pedig még sehol sincsenek, az obi “ősöket” le-ugratni a Mediter­ráneumba palotákat építeni merész vállalkozás lenne, így hát nincs kitől eredeztetni ezeket a szavakat.

A fenti táblázatba szedett képjelek hangér­tékeinek részletesebb kifejtése a dolgozat végén található meg.

A csigavonalak közé írt szöveg mezőkre osztatott, melyek nemzetközileg elfogadott számozását követi az alábbi táblázat. Az olvasatot ezekre a mezőkre tagolva követ­jük. A mezőkre osztás értelmét csak ké­sőbb fogjuk megérteni, egyenlőre csak azt látjuk majd, hogy szavakat nem törnek kettőbe, de több szót is tartalmazhat-nak. A képírásban a szavakba tördelés az olvasó feladata, itt a mezők adnak egy kis segít­séget ehhez.

A képírás olvasásának szabályaival A kép­írások rejtjelkulcsában ismerkedhet meg részletesebben a Kedves Olvasó.

Some of the hieroglyphs are similar to the signs of Cretan Hieroglyphic and/or of Li­near A – though this is not important, it turned out to be useful. Torsten Timm went the furthest in comparison. In the above grid, under the line containing the sound values of the hieroglyphs, after the number of occurrences, are the correspon­ding signs of Linear A (LinA) according to Timm. These few signs did help mi to get a preliminary decipherment.

In the meantime, as the result of trials and errors, it has become clear, that the system of hieroglyphic writing and reading is or­ganically built upon the natural analogies of pictures and sounds, on which this final version of the reading of the Phaistos Disk was born upon. This reading not only ans­wers the questions put forward by Yves Duhoux in his authoritative, How Not to Decipher the Phaistos Disc essay, but answers even the ones he could not come up with due to his prejudices. But about this later.

There is literature about the Phaistos Disk, contradicting each other and oneself, more than enough to fill a library, and of course every­body interprets the hieroglyphs dif­ferently. As the values in the grid above are supported by a relevant and intelligent reading, the question is not what a parti­cular hieroglyph represents, but merely could it be the value given to it in the grid.

 

I would like to stress most emphatical­ly, that in the followings is a reading of the Phaistos Disk, not its interpretation. The reading of hieroglyphic texts is not a question of believing or science, and defi­nitely not esoteric dilettantism exercised by the initiates. There is a mutually unambiguous correspondence between the graphical system of hieroglyphs and sounds of the spoken language; bluntly, the hieroglyphic writing is a phonetic writing just like alphabetic writing, but with a special set of reading rules. We are talking about decipherment only because the human fabric of the Minoan Culture, due to natural and man-made catastrophes vanished from the scenes of history, and with it the Cretan hieroglyphic writing sank into oblivion as well.

The Phaistos Disk is the largest and the only sign by sign printed text of the Mino­an culture, one of the oldest written relic of the Magyar language and just how fresh it is: the text is clear without trans­lation and explanation. Thanks to the denied root system of the Magyar langu­age the text is still readable and enjoyable, after three and a half thousand years.

Confirmed Finno-Ugrians better turn back from here, because all the words on the disc are Magyar of Magyar origin. At the time of the writing the Hellenes just star­ted to ravage the Balkans, it will take a couple of hundred years for them to take over and make the culture thrive again, their Slavic slaves are nowhere yet, and to move the Ugric people from the Ob to the Mediterraneum to build the palaces would be a risky business, so there is no one to originate these words from.

A more detailed explanation of the phone­tic values given in the above grid can be find at the end of this essay.

The numbering of the fields, into which the text, written between spiral lines is divided, follows the accepted convention. We are tracking the reading itemized into these fields. The reason behind this divi­sion we will grasp only later, for the start we will find that they never break up words, but they can enclose more than one word. In hieroglyphic writing the breaking into words is the task of the reader, here the fields give some hint to this.

 

You can find the detailed rules for reading hieroglyphic texts in my essay titled The Code-book for Hieroglyphic Writings.

 

A01

 

             \

LáNY KöPű SuLYoK GYaLo SuT

LáNY KaPóS LYuKa GYuLLaSZT

lány kapós lyuka gyullaszt

the girl's popular hole puts one on fire

A02

  

JáRó PaRoLó KöPű

JáR     PóRuL   KóPé

jár pórul kópé

rogue comes unstuck

A03

        \

Macska RéS eMLő

MiRe        eSZMéL

mire eszmél

by the time he comes to his senses

A04

                 

Macska Macska KeMeNCe

MaMa                 KeMeNCe

mama kemence

mum as an oven

A05

       

LáNY KöPű RaB PaRoLó HaL

LáNY KéPéRe  Bű PíR   LeHuLL

lány képére bű pír lehull

on the girl's face charming blush falls

A06

               

SZöRMe RéS   eMLő  KöPű

SZúR MáR   SZeMMeL KóPé

szúr már szemmel kópé

her eyes are already piercing, on rogue's

A07

                 

SZöRMe  PaRiTTYa TűZő

SZóRa Mi PáRTáT        űZ

szóra mi pártát űz

word, which hunts girls in headdresses

A08

       

LáNY KöPű BűVöLő SuT

LáNY KaPóBa' VáLaSZT

lány kapóba' választ

the girl chooses between available

A09

                

KaRoLY GYiLoK TöLGY

KöRéJe   GYűLőKTőL íGY

köréje gyűlőktől így

people surrounding her therefore

A10

               

LáNY KöPű MeZ aKaSZT    TöLGY

LáNY KaP   MuZSiKaSZóT áTaL áGY

lány kap muzsikaszót átal ágy

the girl gets music bed on other side

 

A11

            

GYaLo MeZ PaRoLó eMLő

GYaLMoZó   PáRuL    MeLLé

gyalmozó párul mellé

pairs beside with enmeshing

A12

          \

LáNY KöPű TuBa  NYéL  RóZSa

LáNY Ki PoTYáBa NYíLó RóZSa

lány ki potyába nyíló rózsa

the girl who is blooming rose for free

A13

           

BéLYeGZő SZeRíJ

BéLYeGZő SZóRa iLY

bélyegző szóra ily

in words of condemnation such

A14

                      

LáNY   SZöRMe  CSoLNaK ToLL NYéL SuT

LáNY eSZéRe Ma CSeLNeK ToL    NYíLáST

lány eszére ma cselnek tol nyílást

girl in her right mind, today pushes her tear for ruse

A15

\

TuS GYaLo

TaSZiGáLi

taszigáli

she keeps on pushing

A16

            \

LáNY KöPű KaRoLY GYiLoK

öLéN KóPé  KaRJa    őGYeLiK

ölén kópé karja őgyelik

in her lap rogue's arm lingers about

A17

                            

LáNY KöPű SZöRMe SZöRMe TöLGY GöCS NYű

LáNY KóPé-SZóRa Ma SZiRMáTóL GYuGaCSoN

lány kópé-szóra ma szirmától gyugacson

the girl on words of rogue today on his bung from her petal

A18

         

 HaL          NYéL

iHoL/eHűL NYíLó

ihol/ehűl nyíló

there she opens up

A19

            \

LáNY KöPű KaRoLY GYiLoK

öLéN  KöPű KaRóJa  eGYüL Ki

ölén köpű karója együl ki

in her lap the pale of churn joins up

A20

                 

LáNY SZöRMe CSoLNaK ToLL NYéL SuT

LáNY  SZiRMa    CöLöNKTőL      NYíL  SZéT

lány szirma cölönktől nyíl szét

the girl's petal from the clog opens up

 

A21

  \

TuS GYaLo

TaSZiGáLi

taszigáli

she keeps on pushing

A22

           \

LáNY Kö KaRoLY GYiLoK

öLéN  KóPé KaRója    GYúL Ki

ölén kópé karója gyúl ki

on her lap rogue's shaft ignites

A23

                

LáNY KöPű SZöRMe  NYűG TuBa SuT SZöRMe

LeNN KöPű SZáRa íM NYűGöT BeSüT   SZuRMa

lenn köpű szára ím nyűgöt besüt szurma

down the pale of churn look its filth burns in its load

A24

       

BűVöLő SuT iNGó aKaSZTó

BőVüLéST    iNGe aKaSZT

bővülést inge akaszt

her shirt stops her widening

A25

            

KaRoLY GYiLoK KöPű

KéRőJe íGY iLLiK KóPé

kérője így illik kópé

her suitor as it fits the rogue

A26

        

LáNY KöPű SuLYoK GYaLo

iLLőN KaP  iS    KeGGYeL

illőn kap is jó keggyel

gets duly with good grace

A27

          \

NYéL aKaSZTó TöLGY

NYíLiK     SZaTáT oLDJa

nyílik szatát oldja

she opens up unties her underpants

A28

        

ToLL LeGéNY RóZSa

TőLe   LeGéNY oRoZ

tőle legény oroz

from her the lad steals

A29

                        

LáNY KöPű SZöRMe SZöRMe TöLGY  GöCS NYű

LáNY KaPóS    Rá MáSRa    MáTóL íGY GöCSöN

lány kapós rá másra mától így göcsön

the girls gets hooked to it for other girls from today on knots are

A30

          

SuLYoK      GYaLo

eSéLYe Ki üGYeL

esélye ki ügyel

his chances she is who takes care

A31

         

ToLL LeGéNY RóZSa

aTTóL LeGéNY őRZő

attól legény őrző

from it is she lad's guardian

 

B01

            

LáNY KöPű SZéK PaRoLó eMLő

LáNY KaP    SoK  PöRöLő  MeLLé

lány kap sok pörölő mellé

the girl gets besides the lot of condemnation

B02

                  

SZöRMe    RéS     eMLő TöLGY

SZóRa Mi RoSSZ MeLLeTT áLDJa

szóra mi rossz mellett áldja

words which over the bad bless her

B03

                \

LáNY   GöCS  NYéL CSöPöRi

LáNY íGY CSúNYuL CSöPPűRe

lány így csúnyul csöppűre

the girl this way grows ugly onto unkempt

B04

    \   

SZéK CSoLNaK SZöRMe

SoK CSaLóNaK SZiRMa

sok csalónak szirma

for the lot of cheats her petal

B05

         

HaL JáRó   CSoBoLYó KöPű

HáLóJáRa    CsáB      JóKéPű

hálójára csáb jóképű

for their net is a lure good looking

B06

                      \

ToKMáNY   NYéL   SuT  CSíKMeRő

TöK-MoNY eNYeL SZóT CSaK MéR

tök-mony enyel szót csak mér

dickhead flirts only wastes the words

B07

                     

SuLYoK GYaLo BéLYeGZő HaL

SZáJuK üGGYeL BuJa GaZ    HoL

szájuk üggyel buja gaz hol

their mouth is eager with weed where

B08

                 

FeJSZe    eMLő SuLYoK GYaLo SuT

FáJó SZó MeLLé SZáJuK GYuLLaSZT

fájó szó mellé szájuk gyullaszt

beside the painful words their mouth ignites

B09

           

SZéK GöCS VeReT CSoLNaK

SoK     GeCiVeRőT  CSeLNeK

sok geciverőt cselnek

many masturbating lads for contrivance

B10

       

eMLő JáRó PaRoLó TöLGY

MeLLéJáRó   PeReLőTőL íGY

melléjáró perelőtől így

from belonging accusers this way

 

B11

                     

LáNY GYiLoK GYöNGY PaRoLó

LaNGYuL     Ki GYöNGe PáRuL

langyul ki gyönge párul

the girl declines as weak to pair with

B12

             

SZöRMe CSoLNaK RóZSa GYaLo

SZiRoM CSaLó NőKRe   ZuGoLY

szirom csaló nőkre zugoly

the petal on cheating women is a black-alley

B13

             

Macska JáRó JáRó CSoBoLYó TöLGY

Mi         Jó RáJa   RáCS BöTóL          íGY

mi jó rája rács böjtöl így

what good is lattice on it she is fasting so

B14

               

ToKMáNY NYűG SuT

őT KuMóN NYűGöSíTi

őt kumón nyűgösíti

it puts stone around her neck hiding

B15

      

Macska HaL GYaLo

iMHoL           GYúL

imhol gyúl

look, it's catching fire

B16

                         

BűVöLő TöLGY TuBa   BéLYeGZő HaL

BőVüL    ToLDJa TöBB BéLYeGeZő HoL

bővül toldja több bélyegező hol

grows more stigma-stamper adds to it where

B17

                 

LáNY    SZűR SZöRMe    GYaLo

eLLeNe SZeR SZóRa Mi üGYeL

ellene szer szóra mi ügyel

is the antidote which cares for words

B18

                      \

Macska GYöNGY eMLő    TűZő

Mi         GYöNGe   MeLLeTT iZZ

mi gyönge mellett izz

what glows for the weak

B19

         

Macska TűZő SuLYoK

Mi          TüZeS     íJuK

mi tüzes íjuk

what is their fire-bow

B20

            \

Macska RéS     eMLő

MaR          SZeMMeL

mar szemmel

burns with glances

 

B21

                      \

SZéK Macska GYöNGY eMLő TűZő

SoK    iMiGYeN        íGY   MuLaToZ

sok imigyen így mulatoz

many people revels this way

B22

                        

SZöRMe   KeMeNCe NYéL CSoLNaK

SZóRa Mi KiMeNTSe NYíL CSaLóNaK

szóra mi kimentse nyíl csalónak

word that should save her is bow for the deceitful,

B23

    

eMLő SuT TöLGY

Mellé SZóT ToLDJa

mellé szót toldja

adds words to it

B24

         \

eMLő RéS     eMLő

áMuL  Rá SZeMMeL

ámul rá szemmel

marvels on her with eyes

B25

   

eMLő NYéL SuT JáRó

Mi LáNY iLLéSéT JáRó

mi lány illését járó

what to the girl's suitability needed

B26

                     \

SZéK Macska GYöNGY eMLő TűZő

SoK    iMiGYeN        íGY    MuLaToZ

sok imigyen így mulatoz

many people revels this way

B27

                

SZűR   Juh BéLYeGZő SuT  eMLő

SZóRa iLY BéLYeGZő SZóT eMeL

szóra ily bélyegző szót emel

on wording rises such condemning words

B28

                 

LáNY BűVöLő  TöLGY NYéL eMLő

LáNY BeVaLLoTTaL GúNYoLi íM éL

lány bevallottal gúnyoli ím élő

the girl mocks them with admitted look it is alive

B29

                        

Macska KeMeNCe  NYéL  CSoLNaK

Ma        Ki MeNCSe NYőL CSeLéNeK

ma ki mencse nyől cselének

today the one to save her grows, the part of her deceit

B30

  

RéS  eMLő

RéSZe MáL

része mál

is the shawl

 

A Phaisztoszi Korong Jelhű Olvasata

The Translation of the Phaistos Disc

Lány kapós lyuka gyullaszt,

jár pórul kópé.

Mire eszmél,

mama kemence,

lány képére bű (bűvös) pír lehull,

szúr már szemmel. Kópé-

szóra, mi pártát űz,

lány kapóba' (megkaphatókból) választ

köréje gyűlőktől így.

Lány kap muzsikaszót, átal (által) ágy,

gyalmozó (behálózó) párul mellé.

Lány ki potyába nyíló rózsa,

bélyegző szóra, ily

lány, eszére ma cselnek tol nyílást,

taszigáli,

ölén kópé karja őgyelik (őgyeleg).

Lány kópé-szóra ma szirmától gyugacson (dugacson/dugaszon)

ihol/ehűl (éhesen) nyíló,

ölén köpű karója együl ki.

Lány szirma cölönktől nyíl szét.

Taszigáli

ölén, kópé karója gyúl ki,

lenn köpű szára, ím nyűgöt besüt szurm (szurtja). / Bővülést inge akaszt.

Kérője, így illik, kópé

illőn kap is jó keggyel,

nyílik, szatát (szatyingját) oldja,

tőle legény oroz,

lány kapós rá, másra mától így göcsön

esélye, ki ügyel:

attól legény őrző.

The girl's popular hole puts one on fire,

rogue comes unstuck.

By the time he comes to his senses,

mum as an oven,

on the girl's face charming blush falls,

her eyes are already piercing. On rogue's

word, which hunts girls in headdresses (virgins),

the girl chooses between available

people surrounding her therefore.

The girl gets music, bed on other side

pairs beside with enmeshing.

The girl who is blooming rose for free,

in words of condemnation, such

girl in her right mind, today pushes her tear for

ruse, / she keeps on pushing,

in her lap rogue's arm lingers about.

The girl, on words of rogue, today on his bung, from her petal

there she opens up,

in her lap the pale of churn joins up.

The girl's petal from the clog opens up.

She keeps on pushing

on her lap, rogue's shaft ignites,

down the pale of churn, look, its filth burns in its load. / Her shirt stops her widening.

Her suitor, as it fits, the rogue

gets duly with good grace,

she opens up, unties her underpants,

from her the lad steals,

the girls gets hooked to it, for other girls from today on knots are / his chances, she is who takes

care / from it is she lad's guardian.

Lány kap sok pörölő mellé,

szóra mi rossz mellett áldja.

Lány így csúnyul csöppűre.

Sok csalónak szirma

hálójára csáb. Jóképű

tökmony enyel(eg), szót csak mér.

Szájuk üggyel buja gaz, hol

fájó szó mellé szájuk gyullaszt

sok geciverőt cselnek.

Melléjáró perelőtől így

langyul ki gyönge párul (párként).

Szirom csaló nőkre zugoly.

Mi jó rája rács? Böjtöl így,

őt kumón (humóként/hunyóként) nyűgösíti.

Ímhol gyúl,

bővül, toldja több bélyegező. Hol

ellene szer szóra mi ügyel,

mi gyönge mellett izz?

Mi tüzes íjuk,

mar szemmel,

sok imigyen, így mulatoz

szóra mi kimentse nyíl csalónak,

mellé szót toldja,

ámul rá szemmel.

Mi lány illését járó

sok imigyen, így mulatoz

szóra, ily bélyegző szót emel.

Lány bevallottal gúnyoli: ím élő!

Ma ki mencse (menedéke) nyől, cselének

része: mál (pólya).

The girl gets besides the lot of condemnation

words, which over the bad, bless her.

The girl this way grows ugly onto unkempt .

For the lot of cheats her petal

for their net is a lure. Good looking

dickhead flirts, only wastes the words.

Their mouth is eager with weed, where

beside the painful words, their mouth ignites

many masturbating lads for contrivance.

From belonging accusers this way

the girl declines as weak to pair with.

The petal on cheating women is a black-alley.

What good is a lattice on it? She is fasting this way,

it puts a stone around her neck hiding.

Look, it's catching fire,

grows, more stigma-stamper adds to it. Where

is the antidote which cares for words,

what glows for the weak?

What is their fire-bow,

burns with glances,

many people revels this way,

word that should save her is bow for the deceitful,

adds words to it,

marvels on her with eyes.

What to the girl's suitability needed

many people revels this way

on wording rises such condemning words.

The girl mocks them with admitted: look, it is

alive! / Today her refuge grows, the part of her deceit / is the shawl.

 

Faisztoszi DiSZKó-Dana

Lány kapós lyuka gyullaszt, jár pórul kópé.

Mire eszmél, mama kemence,

lány képére bű (bűvös) pír lehull, szúr már szemmel. Kópé-szóra, mi pártát űz,

lány kapóba' (megkaphatókból) választ

köréje gyűlőktől így.

Lány kap muzsikaszót, átal (által) ágy,

gyalmozó (behálózó) párul mellé.

Lány ki potyába nyíló rózsa, bélyegző szóra ily

lány, eszére ma cselnek tol nyílást, taszigáli (tologatja), ölén kópé karja őgyelik (őgyeleg).

Lány kópé-szóra ma szirmától gyugacson (dugacson/dugaszon) ihol/ehűl (éhesen) nyíló,

ölén köpű karója együl ki. Lány szirma cölönktől (kolonctól) nyíl szét.

Taszigáli ölén, kópé karója gyúl ki, lenn köpű szára, ím nyűgöt besüt szurma (váladéka).

Bővülést inge akaszt. Kérője, így illik, kópé

illőn kap is jó keggyel, nyílik, szatát (szatyingját) oldja, tőle legény oroz, lány kapós rá, másra mától így göcsön esélye, ki ügyel: attól legény őrző.

Lány kap sok pörölő mellé, szóra mi rossz mellett áldja. Lány így csúnyul csöppűre.

Sok csalónak szirma hálójára csáb. Jóképű

tökmony enyel(eg), szót csak mér. Szájuk üggyel buja gaz, hol fájó szó mellé szájuk gyullaszt

sok geciverőt cselnek.

Melléjáró perelőtől így langyul ki gyönge párul (párként). Szirom csaló nőkre zugoly. Mi jó rája rács? Böjtöl így, őt kumón (humóként/hunyóként) nyűgösíti.

Ímhol gyúl, bővül, toldja több bélyegező. Hol ellene szer szóra mi ügyel, mi gyönge mellett izz?

Mi tüzes íjuk, mar szemmel sok imigyen, így mulatoz szóra mi kimentse nyíl csalónak, mellé szót toldja, ámul rá szemmel.

Mi lány illését járó, sok imigyen, így mulatoz

szóra, ily bélyegző szót emel.

Lány bevallottal gúnyoli: ím él ma ki mencse (menedéke) nyől, cselének része: mál (pólya).

 

- § -

 

A korongot 1908-ban ásta ki Luigi Pernier a phaisztoszi palota romjainak MMIII ré­tegében, korát így 3600-3700 évre tehet­jük. A phaistoszi korong sok tekintetben egyedi lelet: a kevés nyomtatott írások legszebb és legtökéletesebben megőrzött példánya, az eddigi leghosszabb, hiánytalan minószi szöveg.

Luigi Pernier excavated the disk in 1908, in the Palace of Phaistos’ MMIII layer, putting its age at about 3600-3700 years. The Phaistos disk is in many regards a unique find: the nicest and the most perfectly preserved copy of stamped writings, and the time being, this is the longest, complete Minoan text.

Az elmúlt száz évben legalább száz meg­oldás született a bizarrtól a tudományosig: ókori kocka-játéktól, kottajegyeken át, a párhuzamossági tétel bizonyításáig min­den megtalálható “megoldásai” között. Csak három nevet említek a komolyabbak közül. Torsten Timm tudományos mód­szerekkel kimutatja, hogy a korongon levő szavak szerkezetileg “követik” a LinA írás szavait – teszi ezt anélkül, hogy akár egyi­ken, akár a másikon kimutatná, hogy a szavak mettől meddig terjednek.

The past hundred years have given rise to at least hundred decipherments ranging from the bizarre to scientific: from ancient board-game through musical notes to the proof of the theorem of parallels, every­thing can be found among its “decipher­ments”. I will mention only three names from the most serious. Torsten Timm using scientific methods proves that the words on the disk are structurally “fol­lowing” the words of LinA – he does this without showing on neither of them the extent of the words.

A Massey ikrek, a 17 “\” vonalkával (tűzővel!) meg­jegyzett szóról balról jobbra olvasva meg­állapítják, hogy azok görög szám-nevekre hasonlítanak. Ennyi. Mégis tartozom nekik, mivel egy nagyon fontos dologra mutattak rá: “Más Phaisztoszi Korong tanulmányozók szintén ezt a (balról jobba) irányt feltételezték, Evans-ot beleértve, aki a diszken levő vágás jelről a követ­kezőket írta ‘nyilvánvalóan olyan kéz rótta aki a balról jobbra való íráshoz szokott’.” De miért lenne 17-szer jelölve a balról-jobbra olvasási irány? Egyszer is elegendő lett volna jelölni hogy a központból kifelé haladva kell olvasni a szöveget. Annak semmi értelme, hogy csak a megjelölt jel-csoportok olvasandók visszafelé, mivel ezek nem sorvégek ahol fordulhatna az olvasás iránya. Egyetlen ésszerű magya­rázata lehet ezeknek a jeleknek: kiemelik az érintett képjeleket. A jelek, a jelölt irányba, visszafelé olvasva, külön üzenetet tartalmaznak, sőt az olvasat utal arra, hogy ezek a tűszerű tűzők több tűzött inget ábrázoló TűZő jelet is megjelölnek:

The Massey twins conclude about the 17 words marked with the backslash (\ or stitch!) that they resemble Greek numerals. That’s all. But I owe them this very important refe­rence: “Other Phaistos Disk students have also assumed this direction, including Evans who wrote that the slash mark on the disk was ‘evidently engraved by a hand accustomed to write from left to right’.” But why would be the writing direction from left to right marked 17 times? It would be sufficient to mark just once the reading direction from the centre outward. It would make no sense to read only the marked words backwards, beca­use these are not ends of rows where the direction of reading could turn. There is only one logical explanation for these slash marks: they are highlighting and pinning out these hieroglyphs. These signs, in the marked direction, that is backwards, comprise a separate message, indeed their reading points out that these needle like stitches mark more of the TűZő (08) signs, which depicts stitched shirts:

 

      

TűZő eMLő   TűZő eMLő  TűZő

TűZő MeLLeTT ZöMMeL TűZő.

TűZő   eMLőT   ZöMMeL TűZő.

Tűző mellett zömmel tűző.

Next to stitches/needles are mostly “stitched shirt” signs.

Tűző emlőt zömmel tűz (dúcol).

Stitch gives body to breasts.

                 

CSíKMeRő CSoLNaK  CSöPöRi

CSíKMeRő CSaLóNaK CSuPoR.

 

Csíkmerő csalónak csupor.

For a cheat the strainer is pot.

                                         

TöLGY       GYiLoK GYaLo GYiLoK      GYiLoK  GYaLo

aTTóL GYóGYuL Ki GYúL   GYűLő KeGGYeL KiGYúL.

Attól gyógyul ki gyúl (lázas) gyűlő keggyel kigyúl.

From the kindly ignition heals the burning in people with fever.

    

RóZSa-eMLő-SuT

RóZSa  eMeL SZóT.

 

Rózsa emel szót.

Roses highlight the words.

 

Tűzős mező-záró jelek visszafelé

Pinned field closing signs in retro

Tűző mellett zömmel tűző (jel).

Tűző emlőt/mellet zömmel tűz (dúcol).

Csíkmerő csalónak csupor.

Attól gyógyul ki gyúl (belázasodik) gyűlő (gyulladás) keggyel kigyúl.

Rózsa emel szót.

Next to stitches/pins are mostly “stitched shirt” signs.

Stitch gives body to breasts.

For a cheat the strainer is pot.

From the kindly ignition heals the burning in people with fever (high temperature).

Roses highlight the words.

 

- § -

 

A hieroglifák, de még vonalas változatuk, a LinA jelek lerajzolása is túl időigényes ahhoz, hogy csak elvont szimbólumok le­gyenek, függetlenek attól a tárgytól amit az író/rovó/véső/rajzoló kínkeservesen ábrázolni akar. Aprólékosan megrajzolni egy csónakot csak azért, hogy – mondjuk – az R hang jele legyen, teljesen értelmet­len, két okból is:

1. Ha a jel képe nem utal a hangértékére, akkor jelentését meg kell tanulni és folya­matosan gyakorolni kell a használatát, kü­lönben az ember elfelejti.

2. Csak a kevés tanult ember tudná olvasni a szövegeket, ők azonban előnyben része­sítik az egyszerűbb, gyorsabban írható és olvasható jeleket.

The drawing of hieroglyphs, or even their linear version, the LinA signs is too time-consuming for ending up just as abstract symbols independents of the objects the writer/carver/drawer is trying agony-bitterly depicting. To scrupulously depict the boat to make it the sign for, say R is unreasonable for two reasons:

 

1. If the picture of the sign does not imply its phonetic value, than it has to be learned and its use continuously practiced, otherwise one will forget its meaning.

2. Only the few learned people would know to read the texts, but those prefer the simplest, the more rapidly writable and readable signs.

Egyiptomban az adminisztráció a demo­tikus írást, egyfajta kézírást használt az egymás közti kapcsolatokban, de a temp­lomokban és másutt is ahol a néphez akar­tak szólni, ott jól felismerhető, aprólékos munkával kivésett képjeleket használtak. Ezekhez a képjelekhez egy egyszerű, a nép által könnyen elsajátítható olvasási szabály járult: mondd ki a képen látható tárgyakat és viszonyokat/eseményeket, a magánhangzókat lazán kezelve, hagyva idomulni a mondatfűzés menetéhez és megfogod hallani a képírás üzenetét (rébusz elv).

Ha az ábécés írás-olvasást nem gyako­roljuk rendszeresen, az “F” jelét hamar elfelejtjük, de a Fa képét, még ha nem is Csontváry rajzolta, könnyen felismerjük.

In Egypt, the administration used the de­motic writing, a kind of handwriting bet­ween them, but in the churches and else­where, where they wanted to approach the people, they used the easily recognizable, meticulously chiseled out hieroglyphic signs. These hieroglyphs were matched with a simple and by the people easily mastered reading rule: say out loudly the names of the objects and the narratives by handling the vowels loosely, allowing them to conform to the sequence of the sentences, i.e. to the syntax and you will hear the message of the hieroglyphic text (rebus principle).

If we do not practice the writing and rea­ding, it’s easy to forget the sign for “T”, but the picture of a tree is easily recogni­zed, even if it is not painted by Behrens.

Természetesen, az elmondottak csak akkor érvényesek ha az író/rovó/rajzoló és az olvasó egy nyelvet beszélnek.

Certainly, the above said is true only if the writer/carver/drawer and the reader are speaking the same language.

A hangadó (acrophonic) és szórejtő (re­bus) alapelvet következetesen alkalmazva a phaisztoszi korongra, egy teljesen értel­mes, ésszerűen megfogalmazott, össze­függő szöveget kapunk, amit talán daná­nak, pajkos népi éneknek sorolhatnánk be.

Applying the acrophonic and rebus prin­ciples consistently to the Phaistos Disk, we have got an entirely intelligible, ratio­nally composed, coherent text, we could categorize as prankish popular song.

Összefoglalva az elmondottakat:

 1. Szövegkörnyezeti elemzés: értel­mes, összefüggő, stílusában, szerkezeté­ben, magyaros mondatszerkesztésében, szóhasználatában egységes szöveggel van dolgunk. Készítői az írást-olvasást tanuló kamaszok lehettek.

 2. Alaki elemzés: minden szó magyar, a gyököktől a ragokig.

 3. A magánhangzók feltöltése ön­kényesnek tűnhet és az is lenne egyedi szavakkal. Hosszabb szöveg esetében a szövegkörnyezet fokozatosan csökkenti a különböző lehetséges olvasatok közötti választási lehetőséget, amíg egy egyedi olvasat be nem áll.

 4. A hangadó (akrofónikus) és szórej­tő (rébusz) képjelek alapján készült el az eredeti szöveg átírása mai betűkre (transzliterráció). Ez az átírás pontosabb és önma­gában sokkal nagyobb értékű mint amit Champolion a Rossetta kő segítségével elért, mivel itt nem lépnek fel az egymás­tól idegen nyelvek különböző hangkészle­tei miatti torzítások és mivel a hangadó és szórejtő alapelv csak a szöveg eredeti nyelvén működik, felesleges a megfejtés eredetiségének és egyediségének bármi­lyen más bizonyítása.

 5. A korong írásmódja és nyelve, az egyes jelek azonosságán túl, egyezik a krétai hieroglif és LinA, valamint az eteo-Cypriot (LinC) írásmódjával és nyelvével is. Tehát, a diszk nem egy egyedi eset, a megfejtését legkevesebb három másik – térben és időben közeli - azonos írásmód és nyelv eredményes megfejtése is erősíti. Sőt, a LinB legnagyobb szakértőjének számító Th. Palaima professzor szarkasz­tikus megjegyzésének élét véve, ezek a megfejté­sek alapot nyújtanakeven to redecipher Mycenaean Linear B” (még a mükénei Liná­ris B újbóli megfejtésére is), mivel mára a LinB “megfejtése” egy kisebb mennybéli város telefonkönyvére hasonlít: ami a megfejtőknek nehéz dió az vagy istenség vagy szentély lesz, aminek a jelentését nem kell megmagyarázni.

 6. A szórejtő (rébusz) rendszer nem a korong sajátossága, az egyiptomi hierogli­fák írnokai is használták. Gardiner (Egyp­tian Grammar) adta a rendszernek a rebus nevet és Kurt Sethe (Die Altaegyptischen Pyramidentexte) is foglalkozott vele, de a magyar nyelv gyökrendszerének ismerete nélkül nem tudtak vele - és így a hierogli­fák hangzósításával sem - mit kezdeni. Érdemben először Borbola János foglal­kozik az Nilus-völgyi írás alappillérével. Így foglalja össze, ahogy ő nevezi, a szó­tagrejtvény vagy ősmagyar hangváltás lényegét: “A rébusz rendszer a hieroglifák hangtani alakjának az eredeti képértéktől eltérő hangzósítását jelenti. Így ugyanaz a hieroglifa (társashangzós vázának megtar­tása mellett) szótagképző hangjainak ki­cserélésével újabb értelmet kap.”

To summarize the above said:

 1. Contextual analysis: the text we are dealing with is intelligible, coherent, its style, construction, Hungarian syntactic structure and terminology are homoge­neous. The likely authors of the text were teenage boys learning reading and writing.

 2. Formal analysis: every word is Magyar, from the roots to the affixes.

 3. The filling in of the left out vowels may seem arbitrary and it would be indeed with individual words. But with longer texts the contexts gradually reduces the number of alternative options between the possible different readings of words, until reaching a unique reading.

 4. The transliteration of the original hieroglyphic signs is made on the bases of acrophonic and rebus principles. This transliteration is more precise and in itself worth much more than the one Champo­lion arrived using the Rosetta stone, beca­use here we do not have the distortions coming from the different tonal systems of alien languages, and because the acrophonic and rebus principles are wor­king only in the original language of the writing, there is no need to prove the ori­ginality and uniqueness of the decoding.

 5. The disk’s method of writing and its language, beyond the parity of some of the signs, agrees with the Cretan hiero­glyph and LinA, and the eteo-Cypriot (LinC) writing methods and languages. Thus, the disk is not a unique case; its decipherment is reinforced with at least three other – in time and space nearby – successful decipherments of identical wri­ting methods and languages. In fact, to take the edge off the sarcastic remark made by Prof. Th. Palaima, the leading expert on LinB, that these decipherments may give bases even to re-decipher Myce­naean Linear B”, because by now the dic­tionary of LinB resembles a telephone book of a heavenly town: for decipherers all the hard nuts are either deities or sanc­tuaries in no need for further investigation of their meaning.

 6. The rebus system is not a specialty of the disk; the scribes of Egyptian Hiero­glyphs also used it. Gardiner (Egyptian Grammar) did give the system its name, Kurt Sethe (Die Altaegyptischen Pyra­midentexte) also dealt with it, but without knowing the word-root system of the Ma­gyar language, they could not use it and consequently could not articulate, give verbal form to the hieroglyphic writings. The first to examine the basic pillars of the Nile-dale writing, on its merit, is János Borbola. He sums up the essence of the rebus system as follows: “The rebus system denotes to the hieroglyphs - from their original pictographic values – dif­ferent phonetic values. This way the same hieroglyph (keeping its consonantal root/base) by changing the syllable-forming vowels gets a new meaning.”

 

- § -

 

A tudósok, akiknek nem sikerült megfej­teni a phaisztoszi korongot és a vele rokon írásokat, előszeretettel foglalkoznak azzal, hogy a megoldás milyen legyen, illetve milyen ne legyen. Yves Duhoux (How Not to Decipher the Phaistos Disc: A Review, 2000) szerint például egy jó megoldás megmagyarázza a következőket:

The scientists, who have not succeeded to decipher the Phaistos Disk and the related writings, have a fondness to discuss what the solution should be or not to be. According to Yves Duhoux (How Not to Decipher the Phaistos Disc: A Review, 2000), for example, a good solution has to explain the followings:

- Miért van mindkét oldalon a szöveg kezdete öt ponttal jelölve?

Már maga a kérdés is kérdéses. Egyesek szerint, az A oldalon négy gyöngyszem van füzéren: NéGY FüZéRe > NaGY FőZáR > nagy főzár. De az sem baj ha öt gyöngy van a füzéren.

 

A B oldalon valóban öt golyó van a füzé­ren: öT FüZéRe > iTT FőZáR > itt főzár.

 

Ez is főzár, de nem a nagy főzár. Miért nem egyszerűen csak zár? Azért mert ezek a főzárak mellett vannak más zárak is.

- Why is on both side the beginning of the text marked with five dots?

The question itself is questionable. By some, on side A there are four beads on string: NéGY FüZéRe > NaGY FőZáR > nagy főzár : big main-lock. But it’s not a big deal if there are five beads.

On the B side, there are indeed five beads on the string: öT FüZéRe > iTT FőZáR > itt főzár : here (is the) main-lock.

This is also a main lock but not the big one. Why not simply just a lock? Because beside these main locks there are other locks as well.

- A “\” jelek is zárak. Ezek a zárak nyitot­ták ki a diszk üzeneteinek egy második ré­tegét. A főzár szó nem véletlen és mellé­kes, nélküle a második réteg üzenetét rejtő \ jeleket esetleg nem zárakként kezelnénk.

- The “\” signs are also locks. They are opening up the second layer of the disk’s message. The main-lock term is not incidental and peripheral, without this wording we could miss the other locks.

- A megoldásnak főleg fonetikus jelekből kell állnia.

Így van, minden jel fonetikus, de nem szó­tag jel hanem a rébusz elv alapján szaba­don hangzósítható képjel, melynek alap hangértéke a képecskén látható tárgy/élőlény (magyar) neve.

Nincs fonetikusabb a hasonló hangzáson alapuló írásnál.

- The solution should comprise mainly from phonetic signs.

That is the case, every sign is phonetic, - not syllabic, but with freely changeable vowels in accordance with the rebus principle – with the phonetic value of the object/creature it represents (spelled out in Magyar).

There is nothing more phonetic than the writing based upon analog sounding.

- “A megoldásnak meglehetősen jól kell illeszkednie a biztosan megfejtett párhuza­mos írásokhoz: a Lineáris B és Cypriot írás egyetlen jele sem magányos mássalhangzó. Minden táblázatnak, mely mássalhangzó-értéket társít a jelekhez, kitűnő esélye van arra, hogy téves legyen

Ez egyszerűen nem igaz. Példák a LinB megfejtéséből: de-re-u-ko = δλεύκος (de = δ), gi-ri-ja-to = γρίατο (gi = γ), ka-na-ko = κνάκος (ka = κ). No persze, itt lehet olva­sási szabályra hivatkozni, de az olyan nem tizenkilenc hanem egy híján húsz mellébeszélés. A kutya a párhuzamosságban van el­ásva. A krétai írások (hieroglif vagy kép­írás, phaisztoszi korong, LinA) évszáza­dok alatt fejlődtek ki a nyelv követel­ményeihez idomulva, és természetesen a minószival valóban párhuzamos írások, az időben és térben közeli sumer és egyip­tomi mássalhangzós írások mintájára. A LinB ezekkel szemben átvett, adoptált írás: a minószi LinA írásjeleket a mükénéi követelményeknek megfelelően, egy adott időpontban, művileg átdolgozták, hasz­nálatát szabályozták. A kettő viszonya inkább a föníciai és görög írás viszonyával párhuzamos: a föníciai mássalhangzós írás, a jelek nevei hangadó (acrophonic) képjelek; a görögbe átültetett és a nyelv­hez idomított alfabéta tisztán fonetikus és az átvett betűnevek semmit sem jelentenek görögül. (Sőt, a görög észjárásnak az sem jelent semmit, hogy a betűnevek semmit se jelentenek.)

 

 

A következtetésekkel nem szabad túl messzire menni ha almát hasonlítunk krumplihoz. A Cypriot-ra való hivatkozás értelmetlen, mert legalább három ciprusi írás van, közülük az eteo-Cypriot biztosan a LinA helyi változata, vagyis magyar és Th. Palaima professzor, a kérdés legmar­kánsabb ismerője szerint nincs megfejtve. …The Triple Invention of Writing in Cyprus, 2005, című munkájában az ICS §196 kétnyelvű (biscript) szövegről ezt írja: “In the eteo-Cypriote portion, the only recog­nizable words are the name of Ariston and his father …” – ez egyáltalán nem úgy hangzik mintha megfejtett szövegről lenne szó, 15 eteo-Cypriot szóból az uralkodó neve az egyetlen felismert szó, és öt évvel Duhoux írása után vagyunk. (A szöveg megfejtését lásd a Lineáris A írás megfejtve cimű írásomban.)

- “To conform fairly well to securely deciphered parallel scripts: in Linear B and Cypriot no sign stands for a lone consonant. Any grid that assigns a consonantal value to signs has therefore an excellent chance of being wrong.

 

This is, to put it plainly, not true. Examples from a LinB glossary: de-re-u-ko = δλεύκος (de = δ), gi-ri-ja-to = γρίατο (gi = γ), ka-na-ko = κνάκος (ka = κ). You can refer here on reading rules, but it would be that “not nineteen but twenty less one” waffle about. The devil is hiding in the parallels. The Cretan writing (Hierog­lyphic, Phaistos Disk, and LinA) has developed for centuries conforming to the requirement of the language, and natu­rally, influenced by the really parallel, both in time and in space approximate Sumerian and Egyptian consonantal writing systems. In contrast with these, the LinB is a borrowed, adopted writing system: the Minoan LinA signs were, in a given moment of time, surgically redesigned to the Mycenaean needs, their usage was regulated. The relationship of the two is rather parallel with the relati­onship between Phoenician and Greek writings: the Phoenician is a consonantal writing, the signs are named by the acro­phonic principle; the transplanted and to the Greek language adopted alphabet is a clearly phonetic writing system and the adopted letter-names do not mean any­thing in Greek. (Further more, to Greek way of thinking it doesn’t matter that their letter-names don’t mean anything.)

One shouldn’t go too far when comparing apples with potatoes. The referral to Cypriot is meaningless, because there are at least three Cypriot writings, among them eteo-Cypriot is for sure the local variant of LinA, and according to Prof. Th. Palaima, the man best-informed on the matter, it is not solved. In his writing The Triple Invention of Writing in Cyprus …, 2005, about the ICS §196 biscript he says: “In the eteo-Cypriote portion, the only recognizable words are the name of Ariston and his father …” – it doesn’t sound like a deci­phered text, out of 15 eteo-Cypriot words only the name of the ruler is recognized, and we are five years after Duhoux writing. (You can find my decipherment of this script here)

- “A hangadó alapelv a gyanús megfej­téshez jutásnak egy csodálatos útja. Gyak­ran előfordul, hogy kérdéses a jel által ábrázolt tárgynak az értelmezése.

Ez nem érvelés: bármilyen írásjel téves felismerése téves tolmácsoláshoz vezet, nemcsak a hangadó képjeleké. A Dél- és Közel-Kelet írásaival foglalkozó tudóso­kat érthető módon nagyon zavarja a hang­adó elv, ez ugyanis csak az írás eredeti nyelvén érvényesül, ha felborul az elv akkor sántít a megoldás. Mivel szerintük az ő megoldásuk jó, az elv a rossz – a nyelvészet felettébb furcsa tudomány!

 

Példa: a ☼ jel nevének kezdőbetűjét he­lyettesítsük be a következő szavakba: ☼nbm, ☼nbrn, ☼nd, ☼ndl, ☼nshn. Ha megfelelő nyelven ejtjük a jel nevét akkor azon a nyelven értelmes szavakat kapunk. Amíg nem találjuk meg a megfelelő nyel­vet, addig kesereghetünk azon, hogy a hangadó elv nem működik, de csak addig. És igen, lesz aki a képjelet bivalynak nézi, lesz aki eltéveszti a nyelvet, de ezek miért befolyásolnák véleményünket azokról akik jól oldják meg a feladatot?

A hangadó képjel választásával a célom ugyanaz mint az ókori írnoké: megkönnyí­teni a helyes olvasat mielőbbi megtalálá­sát. Mi ebben a gyanús?

- “The acrophonic principle is an admi­rable means of arriving at a suspect deci­pherment. It often turns out that the inter­pretation of the object said to be depicted by the sign is arguable.

This is not an argument: an incorrect iden­tification of any letter, not just the acro­phonic signs, leads to a wrong inter­pretation. The scientist working with South- and Near-Eastern writings are clearly disturbed with the acrophonic principle, which only prevails in the original language of the writings, if the principle fails, the solution is limping. But because they are certain in their own solutions, the principle must be wrong – linguistics is a very strange science!

Example: substitute the first letter of the ☼ sign’s name into the following words: ☼nbm, ☼nbrn, ☼nd, ☼ndl, ☼nshn. If you have got the language write than you get meaningful words in that language. While looking for the appropriate langu­age, you can contemplate about the faul­tiness of the acrophonic principle, but only that long. And yes, someone will mistake the sign for a buffalo, others will mistake the language, but why would these people influence our judgment about those who solve the problem properly?

Choosing the sign by applying the acro­phonic principle, my intention was the same as of the ancient scribe’s: to ease the finding of a proper reading. What is sus­picious about that?

- “Világos, hogy a körülbelül 40 jel a phaisztoszi korongot a főleg fonetikus szótagírások közé helyezi…

Először is: a mai magyar ábécé 44 betűből áll mégsem szótagírás!

Másodszor: semmi sem utal arra és semmi okunk feltételezni, hogy az írnok a “pha­isztoszi” írás minden írásjelét használta a korongon.

Harmadszor: szótagírásra a jelek számából csak abban az esetben következtethetnénk, ha egyetlen típusba sorolnánk őket, vagyis eleve feltételeznénk mindegyikről, hogy szótagokat jelölnek! Egy kevert írásnál, melyben vannak hang, szótag és szó jelek is, ez a szám semmit sem jelent.

Semmi sem “világos” egy írás típusáról addig amíg nem tudjuk, hogy a jelek mit képviselnek!

- “It is clear that the approximately 40 different signs locate the Phaistos disc among dominantly phonetic syllabic scripts…

First of all: The today’s Magyar alphabet consists of 44 letters and it isn’t a syllabic writing!

Second: nothing implies and no reason to assume that the scribe used all the signs of the “Phaistos” writing system on the disk.

Thirdly: We could conclude about sylla­bic script as a consequence of the number of signs only if we would classify all signs in the same class, namely as representing syl­lables! In a combined writing, where consonantal, syllabic and logographic signs are mixed, this number means nothing at all.

Nothing is “clear” about the type of wri­ting unless you know what the signs are representing!

Egy-két mondat Y. Duhoux eredeti címzettjének, Jean Faucounau-nak proto-Ionic megoldásáról. Mint minden más proto-megoldás, egy nyelvből kiindulva (ion, magyar) megalkotsz egy kedved, szükségleted szerinti protot (proto-Ionic, proto-finnugor), majd a protoból megfor­dítva a menetirányt “levezeted” – nagy meglepetésre – a kiinduló nyelvet. Jól ismert példa a hattyú kotang hattyú körtánc. Egyetlen hibája van csak ennek a protozásnak: 100%-os.

One or two sentences have to be said about the proto-Ionic solution of Jean Faucounau, Y. Duhoux’s original add­ressee. Like every other proto-solution, starting from a language (Ionic, Magyar) you construct a proto (proto-Ionic, proto-FinnUgric) to your liking and/or needs, then from the proto, using reverse gear you derive – to a big surprise – the starting language. A known example is the hattyú kotang hattyú ring-dance. The only fault with this protoing that it is foolproof.

Nem találom a kérdést a mezők szerepé­ről, pedig azok sem minden ok nélkül ke­rültek a korongra. Nem bizony, a mezők is zárak! lezárnak egy-egy jel-csoportot. Ezeket a jel-csoportokat záró jeleiből emelt ki a “\” vonalka 16-ot (és egy nem záró jelet) a külön üzenet közvetítésére. De mi van a többi mező és – mint láthat­tuk – egyben szó-záró jellel? Sorban összeolvasva őket, azok is értelmes mon­dandót közölnek, egyben válaszolnak arra, az olyan nagyon nem is feszegetett kérdésre, hogy mi a szerepe ezeknek a mezőknek.

I cannot find the question about the role of the fields, yet they didn’t get on the disk for no reason. Not at all, the fields are locks as well!, they close up a sign-group. Out of the ending signs of these sign-groups did the back-slash “\” lift out 16 (plus one non closing sign) for relaying the special message. But what about the rest of the ending signs of fields and – as it turned out – words’ ending signs? Enumerating them sequentially, they also convey a meaningful sentence, simultaneously answering the not very much inquired question about the role of these fields.

 

                                 

KöPű  KeMeNCe    HaL KöPű TűZő SuT TöLGY   TöLGY eMLő  SZeRíJ       SuT NYű

KöPű KeMéNY CSiHoL KóPé TüZeSíT uTóLaG aTTóL GoMoLY SZóRa iLY SuTáN

 

                             

NYéL     SuT  SZöRMe aKaSZTó KöPű GYaLó RóZSa NYű GYaLó RóZSa

NYíLó eSZéT SZuRoM  KéSZTi   Ki PoGGYaL áRaZ     NYűGGeL   oRoZ

 

                                          

eMLő TöLGY KöPű HaL    SuT  CSoLNaK    TöLGY   PaRoLó GYaLó TöLGY   SuT

MúLóTóL íGY KaP  HáLa SZóT CSaLóNaK uTaL íGY PáRuL   áGYaLóT oLDJa SZóT


                               

  GYaLó  HaL GYaLó SuLYoK CSoLNaK     TöLGY JáRó eMLő eMLő CSoLNaK eMLő

áGGYaL HoL áGYaL SúLYa KiCSi éLőNeK uTóLaG JáRoM eLé Mi  LeCSaL NőK MeLLé

 

Tűzetlen mező-záró jelek

Not-pinned field-closing signs

Köpű kemény, csihol kópé, tüzesít, utólag attól gomoly. Szóra ily sután nyíló eszét szurom (szurt) készti (készteti). Ki poggyal (poggyásszal) áraz nyűggel oroz.

The churn is hard , the rogue strikes fire, makes it fiery, from it afterwards comes complication. The dirt urges his such awkwardly opening mind on words. Who's pricing with baggage with load/burden appropriates.

Múlótól így kap hála szót: csalónak utal így párul ágyalót. Oldja szót ággyal, hol ágyal súlya kicsi élőnek, utólag járom elé mi lecsal nők mellé.

He'll get the gratitude this way from the passing (time): it orders mistress to the cheat to pair with. It solves the word with bed, where the weight of the small being makes the bed, consequently what lures one into yoke with women.

A válasz tehát a fel sem tett kérdésre, hogy a mezők a vers-sorokba rejtett szö­veg képjeleit határozzák meg: a phaiszto­szi korong szövege egy akrosztichon, a verssorok utolsó képjelébe rejtett üzene­ttel! És milyen tökéletes üzenet! Tanulság formájában összegezi a korong fő szövegét.

Sajnálom azokat akik szkeptikusan jutot­tak el idáig, keresve mindvégig az olvasat gyenge pontjait, mivel láthatták, hogy mindenféle belemagyarázás nélkül, egy­szerű átírással, a fonetikus képjel hangjait egy az egyben átírva, csupán néhol meg­változtatva a magánhangzót, jutottunk el ezekig az olvasatokig. Egy szkeptikus is­meri és elismeri a valószínűség számítás következményeit és, amíg csak egyenes szövegről volt szó, vigasztalhatta lelki­ismeretét azzal, hogy ha minimális is, de azért van esélye annak, hogy ez a magyar olvasat véletlenszerűen összejöjjön. De az akrosztichon felbukkanásával ennek a re­ménynek vége, ilyen méretű akrosztichon nem jöhet létre véletlenszerűen. Nincs más hátra: vagy elfogadja az olvasatot vagy úgy tesz mint aki sohasem hallott róla.

The answer to the never asked question is that the fields are determining the signs of the hidden text: the Phaistos Disk is an acrostic poem, with a hidden messages in the end-signs of the fields! And what a perfect message! It summarizes the main text of disk as the moral of the hole story.

I’m sorry for those skeptics who came up this far looking for the weak points in the reading, what they could find instead is a simple transliteration without any fanciful interpretation, the phonetic values of the hieroglyphs were one in one transcribed, only the vowels changed in some places. A skeptic will accept the consequences of the probability calculus and, while it was only a straight text, the consolation could be a slight, never the less an existing possibility for the Hungarian text to come up by chance. But with the emergence of the acrostics this hope vanished; an acros­tic text of this magnitude cannot turn up randomly. There is not much to do than, one either accepts the reading or puts on airs, like never heard about it.

 

- § -

 

Nem hagyott nyugton, hogy a B04 mező­nél miért az utolsó előtti jelet emelte ki az írnok. Nem jellemző a tévedés ezeken a minószi feliratokon, inkább a túlzott, szin­te már rafinált átgondolás jellemzi őket. (“Normalizálásuk” ezért soviniszta sér­tegetés.) A kiemelő “\” vonalka itt abban is eltér a többitől, hogy a két utolsó jel közé van húzva és csakugyan mind a két jel része a harmadik akrosztikus szöveg­nek. Nincs elírás!

 

És talán már nem lep meg senkit, hogy a szózáró jelek, együtt és visszafelé olvasva, szintén értelmes mondatokat alkotnak:

The question, why in the field B04 the next to the last sign is emphasized, didn’t let me keep quiet. Mistake isn’t a peculi­arity on these Minoan scripts; rather the artful consideration of every detail is the rule. (“Normalization” of these texts is a chauvinistic insult!) Here the out lifting “\” back-slash differs from the others in respect of being placed between the last two signs and indeed both these signs are belonging to the third acrostic text. No mistake!

And nobody should be surprised that the ending signs of all the fields read back­wards, also make up meaningful sentences:

 

                     

eMLő CSoLNaK eMLő eMLő TűZő  JáRó eMLő  TöLGY CSoLNaK  TűZő

Mi eLCSaL NőK MeLLé MuLaToZó JáRoMMaL uTóLaG CSaLóNaK TűZ

 

                              

eMLő SuLYoK TűZő GYaLó HaL GYaLó SuT     TöLGY GYaLó PaRoLó TöLGY

íM  LeS LYuKaT  űZ   GYúL HoL GYuLLaSZT aTTóL GaGYuL   PáRuL   ToLDJa

 

                                               

CSoLNaK       SuT HaL CSíKMeRő KöPű CSoLNaK SZöRMe   CSöPöRi TöLGY eMLő

CSaLóNaK eSZéT HoL CSaK MaR Ki  PaCSoLNa KéSZRe Ma CSoPoRTTaL GYáMoL

                             

RóZSa GYaLó NYű RóZSa TöLGY  GYaLó KöPű aKaSZTó SZöRMe

őRiZ    íGY LáNY     RóZSáT eLé GűGYüL   KaP    KáSZúT  SZiRMa


                               

GYiLoK GYaLó SuT   GYiLoK NYéL NYű GYiLoK GYaLó SuT SZeRíJ   RóZSa

GYúL Ki GYuLLaSZT GYúL KiNYíLó Nő üGYeL Ki GYúL  SZéTSZóRJa RóZSa


                                     

eMLő    TöLGY TöLGY      SuT TűZő KöPű HaL KeMeNCe    eMLő  KöPű SuT

MeLLé uTóLaG TőLe eGYeSíTő TüZüK    PiHöL Ki MeNCSe éMeLY KéPeSíT

 

Záró-jel akrosztichon visszafelé

End-sign acrostics in retro

Mi elcsal nők mellé mulatozó járommal utólag csalónak tűz. Ím les, lyukat űz, gyúl hol gyullaszt, attól gagyul. Párul toldja csalónak eszét, hol csak mar ki pacsolna (pacsit adna), készre ma csoporttal gyámol (támaszkodik).

What lures one to women with reveling yoke, afterwards fixes one as cheat. Look, he lies in ambush, chases a hole, lights up where he ignites, gets crazy from it. He pairs his mind with cheats, where only bites who should give a hand, for the ready he leans on the group.

Őriz így lány rózsát, elé gűgyül (eljegyzési ajándékként) kap kászút (kosarat), szirma gyúl. Ki gyullaszt gyúl. Kinyíló nő ügyel: ki gyúl szétszórja rózsa mellé. Utólag tőle egyesítő tüzük pihel (piheg), ki mencse émely képesít (jogosít).

The girl thus cares for roses, she gets basket as engagement present, her petal ignites. He who ignites lights up. The opening woman is careful: the fire-lighter to scatter it around the rose. Afterwards from it their joining fire gasps, her saver, the nausea entitles (for marriage).

 

Ismét a fő szöveghez tökéletesen illeszkedő és azt kiegészítő olvasatot kaptunk.

Again, we have got a perfectly fitting and supplementing reading to the main text.

Úgy látszik, hogy ezzel sikerült a phaisz­toszi koronggal kapcsolatban felhozható minden kérdésre egyenes és ésszerű választ adni. Sőt, nagyon remélem, hogy közben azt is sikerült bemutatni, hogy a korong felirata semmiben sem különbözik a hasonló minószi és más feliratoktól, ide­sorolva a kárpát-medencei képfeliratokat is mint amilyen a szertő-tetői és az énlakai feliratok.

It seems that with this we succeeded to provide the straight and logical answers to all the referential questions regarding the Phaistos Disk. Moreover, I hope that we managed to show that the inscription doesn’t disagree with the similar Minoan and other hieroglyphic inscriptions, including the ones from the Carpathian Basin, namely the inscriptions of Szertő-tető and Enlaka.

Van egy hiányérzetem, a sorzáró jelek is alkothatnak akrosztichont, de az igazit mégis a sorkezdő jelek alkotják. Merész gondolat, vizsgáljuk meg:

I have the feeling that something is missing here, the word endings can make an acrostic poem, but it’s not the real thing. A legitimate acrostic poem uses the initials. A bold idea, let’s examine it:

 

                                   

LáNY JáRó Macska Macska LáNY SZöRMe SZöRMe LáNY KaRoLY LáNY GYaLó

LáNY-JáRoM              MeLYeN     SZiRMa   SZeR Mi LáNYoKRa   JeL    NYűGGeL

 

                           

LáNY BéLYeGZő LáNY TuS LáNY LáNY HaL LáNY     LáNY TuS

LáNY-BéLYeGZő LáNY TáSSaL NYíLNa HoL LáNNYaL   NYiTáS

 

                                    

LáNY    LáNY BűVöLő KaRoLY LáNY NYéL ToLL   LáNY   SuLYoK ToLL

eLőNY iLYeN BőVeL   KiRe iLY LáNY NYíLó TőLe eLőNYöS iLY   KöTéLy

                                              

LáNY SZöRMe LáNY   SZéK  HaL     ToKMáNY   SuLYoK  FeJSZe SZéK eMLő

LáNY SZiRMa eLőNY eSZüK HeLYeTT KeMéNY SuLYoK iFJú éSZ   SiKaMLó

 

                                               

LáNY SZöRMe Macska ToKMáNY Macska BűVöLő LáNY Macska Macska

LáNY SZiRMa    MiT        KeMéNY iMáBa'      VáLLaL NYoMi        íMe

 

                                        

Macska SZéK SZöRMe eMLő eMLő      eMLő  SZéK SZűR LáNY Macska RéS

MáS          Ki SZóRa MíMeL    íMMeL-áMMaL SoKSZoR  eLőNY Mi        RoSSZ

 

Akrosztichon

Acrostics

Lány-járom melyen szirma szer mi lányokra jel nyűggel: lány-bélyegző. Lány tással (társsal) nyílna. Hol lánnyal nyitás előny, ilyen bővel. Kire ily lány nyíló, tőle előnyös ily kötély (kötelezettség).

Girl-yoke, on which her petal is an implement, which is a loaded mark on girls: girl-branding. Girl would open with a partner, where for the girl the opening is an advantage, such are abundant. For whom such a girl opens, from him such an engagement is advantageous.

Lány szirma előny, eszük helyett kemény sulyok. Ifjú ész sikamló. Lány szirma, mit kemény imába' vállal, nyomi (erényére nehezedik); íme más, ki szóra mímel ímmel-ámmal, sokszor előny mi rossz!

Girl's petal is an advantage, it is a hard mangle instead of their mind. The young mind is risque. The girl's petal, she stands for in hard prayer, is a burden on her virtue; look for others, who on words pretend reluctantly, often the bad is advantageous.

 

Beismerem ettől féltem, az A oldal 31 mező-kezdő képjele közül 14 a ‘LáNY’, ennek ellenére az olvasat élvezhető és lényegbevágó, noha csupán a teljesen jogos ggy, j=lyl, nny és ssz váltópárokat használta az írnok.

I admit, I was afraid of this, on side A out of 31 field-starting hieroglyphs 14 is ‘LáNY’, despite of it the reading is enjoyable and up to the point, although only the fully legitimate ggy, j=lyl, nny and ssz formulae were used by the scribe.

 

- § -

 

Az, hogy van legalább száz rész megol­dása is a korongnak mit sem számít: 100 akár 90%-os megoldás is kevesebb mint egyetlen 100%-os megoldás.

A legtöbb “megoldás” bálványozza az írásjeleket, erőszakkal hasonlítani akarják a korong képjeleit más írások jeleihez. A képírások lényege nem az írásjelekben van hanem a módszerben. Az írnok a leírandó szavakhoz keres olyan lerajzolható képi elemeket melyek neve hasonlóan hangzik. A korongon a CSaLóNaK, CöLöNKtől, CSeLéNeK, CSeLNeK, eCSe­LőNeK, kiCSi éLőNeK, CSáLé NőK, paCSoLNa Készre, lőCSöLNé Kuszára, ráCSoLóNaK, ... szavak és/vagy mondatrészek grafikai megjelenítésére választotta az írnok a mindenki által könnyen felis­merhető és hasonlóan hangzó CSoLNaK képét, nagy mértékben csökkentve ezáltal a felhasználandó jelek számát, a mindig szűkös írásfelület minél gazdaságosabb kihasználása végett. Ugyanezt az elvet tartotta az írnok szem előtt a többi képjel kiválasztásánál is, nem tudva, hogy ezzel milyen óriási fejtörést fog okozni a rébusz elvet követni nem tudó utókornak.

 

Az írnok csupán azt az ésszerűséget követ­te amit minden más mesterember tett az ő korában és teszi a mai napig ugyanúgy, történetesen, hogy egy ács minden munka­folyamathoz a megfelelő szerszámot hasz­nálja: fűrészt, vésőt, fúrót, kalapácsot. A vésőt nagyon ésszerűtlen lenne szegecse­léshez használni, arra van a kalapács. Az írnok a phaisztoszi korong üzeneteinek grafikai megjelenítésére 45 jelet választott, ezeket találta legmegfelelőbbeknek és a leggazda­ságosabbaknak a feladathoz – még így is a korong már kissé túlmérete­zettnek számít.

Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy az ír­nok mestere volt szakmájának mint az, hogy a jól összeválogatott 45 képjel 242 lenyomatával sikerült leírni:

The fact that there are at least hundred partial solutions of the disk doesn’t mean anything: 100 of even 90% solutions is less than one single 100% solution.

Most of “solutions” are idolizing the hie­roglyphs; they are comparing the signs on the disk by perforce to the signs on other texts. The essence of hieroglyphic writing is, as a matter of fact, not in the writing signs but in the writing method. The scribe seeks picture-elements with names sounding similarly as the word he about to record. To represent the words and/or parts of sentences such as CSaLóNaK, CöLöNKtől, CSeLéNeK, CSeLNeK, eCSe­LőNeK, kiCSi éLőNeK, CSáLé NőK, paCSoLNa Készre, lőCSöLNé Kuszára, ráCSoLóNaK, ... the scribe did choose the easily recognizable boat with the similar sounding name, CSoLNaK in Magyar, immensely reducing with this the number of signs, for the most economical use of the always scanty writing-surface. He followed the same principle for choosing the other signs as well, not knowing how stupendous mental labor he had inflicted on the succeeding generations, which cannot use the rebus principle.

The scribe only used the logic employed by all the tradesman of his time and still in use today, namely that a carpenter for every working process uses the appropri­ate tool: either the saw, chisel, drill or the hammer. It would be very foolish to use the chisel for hammering; there is the hammer for that. The scribe for the gra­phical representation of the message on the Phaistos Disk had chosen 45 signs, he had found these the most suitable and most economical for the task – even with these signs the disk is a bit over sized.

 

Nothing proves best that the scribe was a master in his profession that s/he managed to write down with the 242 impressions of the 45 well chosen hieroglyphs:

 

fő szöveg

main text

tűzős vf.

pinned rev.

tűzetlen

not-pinned

záró akrosztic vf.

end acrostics rev.

akrosztichon

acrostics

összesen

total

szó : word

228

21

46

60

53

408

betű : letter

1431

143

278

375

358

2585

A leírt szavak száma felülmúlja a lenyo­matok számát.

A korong készítőinek az írásfelület gazda­ságos kihasználása fontos szempont volt. Ezt a célt a legmegfelelőbb képjelek kivá­lasztásával érték el. A képjelek nem Isten vagy Akadémia adta jelképek, hanem sza­badon választható képecskék melyek csu­pán szolgálják a szöveg grafikus megjele­nítését, ezért csak azoknak okoznak gon­dot akik minden képet jelképként akarnak kezelni, nem mint beszélő kép, nevén nevezhe­tő tárgy/lény neveként.

The total word count on the disk surpasses the number of impressions.

The economical use of the writing surface was an important point for the makers of the disk. They obtained this target by cho­osing the most suitable hieroglyphs. As the hieroglyphs are not God or Academy given symbols but picture-signs only ser­ving the graphical representation of the text, their free choice makes difficulty for those who every picture see only as a symbol, not as a talking image, which can be called by its own name.

 

- § -

 

Egyelőre ennyi, de talán ez is elegendő néhány csatolt kérdés megválaszolására.

Miért készültek külön ennek a egy diszk­nek pecsétek? Miért égették ki ezt a disz­ket külön figyelemmel, amikor a többi agyagra írt szöveg csak a tűzvészeknek köszönheti megcserepesedését? A válasz kissé lehangoló: nem a szöveg magasztos voltáért, hanem mesteri összeszerkesztése miatt! Nagy ügyességet igényel egy ilyen többszörös akrosztichon megírása. A képességnek, rátermettségnek ezt a nagyszerű megnyilvánulását honorálja a korong technikai kivitelezése.

That’s all, for the time being, but it is enough to answer a couple of attached questions as well.

 Why did they make stamps especially for this disk? Why did they fire this disk purposefully, while all the other inscriptions are fired only in accidental blazes? The answer is a bit depressing: not for its elevated thoughts, but for the masterly compilation of the text! It requires a great dexterity to write such a multiple acrostic poem. The splendid manifestation of ability and talent is honored by the technical construction.

 

- § -

 

Jel : Sign

Hangérték : Phonetic value

C↔CS=TS, G↔GY=DJ, J=LJ=LY↔L, N↔NY=NJ, S↔SZ, T↔TY=TJ, Z↔ZS

LinA analogy

GY_L/G_L GYaLogol (a G_L gyökváz duplázott!) : on foot, walk (the G_L_ word-root is doubled)

JE=46, jár/jön: walk

L_NY LáNY; L_G_NY LeGéNY: Ez a két képjel csak a fejdíszben különbözik, amely mint a nő képjele önállóan is szerepel 026 sorszámmal a Krétai Képírások gyűjteményében. Itt a szövegkörnyezetből világosan következik, hogy nem általában nőről és férfiról van szó, hanem lányról és legényről. A #049 hieroglif rudacska szövegének megfejtéséből egyértelműen következik, hogy a 026 jel a Párta vonalas rajza, tehát 02 a hajadon nő, vagyis a LáNY jele : Girl as young (unmaried) woman, boy as young man, the context makes it clear, that here the word is about youth. The signs for Woman and Man are similar to the signs in the Cretean Hierogliphic corpus, where the headdress “sign 026 … appears as a ligature with 002 to form 003. …003 VIR3, which incorporates sign 026, constitutes a subset of MUL; the sign 026 may therefore connote female.” As it turned out with the decipherment of the hieroglyphic document #049, the 026 sign is the linear drawing of the headdress (párta) of unmarried girls still in use in some parts of greater Hungary.

R_B RaB, hátrakötött kezekkel! : prisoner, convict, with hands tied back (to RoB is RaBol in Hungarian!)

CS_P_R_ CSöPöRi (törpe) : Mischievos sprite, imp, goblin, hobgoblin, dwarf

B_V_L_ BűVöLő : sorcerer/sorceress, magician

Hiero 004 on #264, similar look,same phonetic value

_M_L_ eMLő : breast

T_Z_ TűZő, tűzött ruha, ruha-díszítés, mint a szallag és öv az ingen : stitch, quilt, stitched/quilted dress/dress-decoration, like the ribbon and belt

TWE=87, tűző : stitch

SZ_R SZűR : long embroidered felt cloak of Hungarian shepherds.

SI=41, szűr : cloak

T_L ToLL : feather

TE=4

SZ_R_J, SZeRíJ, íjj : bow

K_P_ KöPű, Köpülő-korong : the moving disk of a churn

QE=78, köpülő korong / KA=77, körkereszt : QE: churning disk / KA: cross in circle

S_LY_K SuLYoK, verőfa, verősulyok : club, cudgel

NY_G NYűG (béklyó) : pillory (shackle)

*305, nyűg : pillory/shakle

F_J_SZ_ FeJSZe : axe, hatchet

T_K_M_NY ToKMáNY, szarvból készült kaszakő tok/tartó : stone cutter-chuck holder/jig

TU=69

_NG_ iNGó, bölcső íves vége fogóval, az ágyacska közvetlenül a ringó talpon van: cradle, the arching end with handle, the bed sits on the rocking bedrock itself.

S_T SuT, kuckó : nook, recess

_K_SZ_T_ aKaSZTó : hanger

CS_B_L_ CSoBoLYó, kézi hordócska, korsó : pitcher

NY_ NYű, mai nevén fésű. „Nyűni kezdé az ő vén fején való haját.“ (Nádor-codex). : comb/brush

NE=24,

*305 nyű : comb

SZ_K SZéK : Stool

SA=31, *318, szétnyíló : opening

NY_L NYéL: handle, shaft

NA=6, nől : grows

hiero 062 Nől : grows

J_R_ JáRó-szék/JáRó(ka), kar-ruca : carousel, playpen/baby-walker (see the last paragraph)

CS_L_N_K CSoLNaK, csónak : boat

GY_L_K GYiLoK : dagger

GA=*304, *326, ég : burn, be on fire, heaven

SZ_R_M_ SZöRMe, prém, kikészített állatbőr : hide

T_S TuS, (puska)tus, tuskó : stamp, (gun)stock

M Macska-fej > M=szófej : cat-head (M is the capital (head) letter of the word.

MA=80, macska : cat

hiero 000 Macska : cat

J Juh-fej : sheep-head, ewe (same pronunciation!)

K_R_LY KaRoLY, Karvaly, Keselyű : sparrow-hawk, vulture

KU=81, karvaly/keselyű : sparrow-hawk, vulture

T_B_ TuBa, tubica, gerle, galamb : dove/turtle-dove

H_L HaL : fish

hiero HaL : fish on #122, #228 and #290

K_M_N_C_ KeMeNCe, nyári kemence, szélkakassal a kéményen : oven, with weather-cock on its chimney

T_L_GY TöLGY, tölgyfa ág : oak tree branch

TE=4

hiero 025 Tea : tea

GY_NGY GYöNGYvirág, GYöNGYike : lily of the valley

G_CS GöCSfű, keserűfűféle (Polygonaceae), göcsörtös száráról kapta a nevét, hívják még szárbütykű és sok térdű fűnek is : knot-weed, knot-grass (grass with knots/nodules)

R_ZS_ RóZSa, rozetta : RoSe, rosette

RU=26, rúzsa : rose

B_LY_G_Z_ BéLYeGZő, bélyegzővas : branding iron

P_R_L_ PaRoLó (legyező, parola = kézfogás! legyező-szerűen felmutatott tenyér: fegyvertelen) : fan

M_Z MeZ (maszk szemnyílással) : mask (with opening for the eyes)

V_R_T VeReT, kikalapált lemez : stamp, hammered out plate/sheet

CS_K_M_R_ CSíKMeRő, tésztaszűrő : strainer

P_R_TY_ PaRiTTYa, pontosabban, annak bőr tasakja a zsineg számára kifúrt lyukkal. : sling, that is, its leather sack with holes to tie it to the handle.

R_S RéS : slit, crack

RA2=76, rovat : notch, score

 

Freskó részlet Knosszoszból, kézben-vállon hordott gyalog­hintó, járó-szék, melynek szerkezete emlékeztet a 24-es képjel járókájára.

On this Knossos fresco detail the chair carried in hand and on shoulders is walking (járó) chair, which is reminiscent of hieroglyph 24 playpen/baby-walker.

 

A 02 LáNY képjel értelmezésével sokan nem értenek egyet, a pártát a tengeri népek Peleset harcosai sisakjainak vélik. Az alábbi képek mindegyikén világosan látszik egy díszes pánt, melynek a korong képjelén semmi nyoma és utólag sem lehetne elhelyezni rá, mivel a párta a fej ívét követi, nem egy pánt oldalnézeti egyenes vonalát.

De fogadjuk el, hogy 02-es képjel egy Peleset harcost ábrázol. Stephanus Bizantus szerint a palesztinai Gáza város hivatott Ionia néven is, mivel abban az időben Filisztiát a tengeri népek inváziója során a Myceneából és Athénből odatelepült IoN-ok lakták. Ha 02 LáNY helyett 02 IoN-t teszek a korong olvasata nem változik, hiszen az ion ejtése JóN! Ebben az esetben az olvasatnak semmi köze sem lenne a felhasznált képjelhez. Igaz, a megjegyzést olyanok teszik akik nem egyeznek az olvasattal, tehát náluk nem a közlendő szöveg határozza meg a felhasznált kép- vagy írásjelet, hanem a jel határozza meg a közlendőt! Valamit lerajzolok/leírok és azután eldöntöm, hogy mit is akartam közölni vele?!

 

Mellár MihályMódosítva:
2016.01.26.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: webmester
Dátum:2011.07.13.
Olvasás: 567

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.01 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Kréta képírása magyar!

A képírások olvasása nem kíván magasabb műveltséget, mint bármilyen más írás olvasása. Természetesen van néhány elsajátítandó alapelv és szabály, de ezek egyszerű szabályok. az írás nem úgy vette kezdetét, hogy egy szuper-intelligens ős vagy ősakadémia nekiült és megalkotta az írást, megrajzolta a betűket és meghatározta hangértéküket. Nem, a dolog nem így történt. A velünk született rajzolási/ábrázolási hajlamot - azt hogy a hasonlóság alapján felismerjük a lerajzolt tárgyakat - a népi leleményesség egészítette ki a hasonló hangzással. Ez az írás-olvasás lényege: hasonló alakúsággal képileg megjeleníteni hasonló hangzású szavakat. A képírás szervesen épül a beszédre, egymást kiegészítik, modellezik és alakítják: a magyar nyelv tana a képírásban gyökerezik (még megírásra vár). Annyira természetes a kép és a hang kapcsolata, hogy a csoda az lett volna, ha a magyar nép nem fedezi fel és teszi közkincsé a képírást. Megtette és meg is lakolt érte. Ezer éve küzd ellenünk, és e képességünk megsemmisítésén Európa és a komprádor magyar értelmiség. A magyar az egyedüli nép aki "megtéríttetésekor" nem írást kapott, hanem írásától megfosztatott.

Ezt az ősi, letagadott írásbeliséget kapja most vissza az, aki itt belép!

A Krétai Képírás szerves írás, melynek szövegeit az írás tudói úgy szerkesztették meg, hogy a képi elemek hangos kimondásával az írások üzenetét mindenki (a nem írástudó is) megértse. Ez tehát egy képi elemekkel lejegyzett, a képrejtvényhez hasonló, szigorúan fonetikus írásmód. Az olvasás a képjelek és a képragok felismerése és nevük hangos kimondása az esetleg szükséges hangváltással.

A fentiekből következik, hogy a szöveg csak a képírás eredeti nyelvén olvasható.

A kép leolvasásának van egy természetes útja: az adott kezdőponttól sorba vesszük a képelemeket, vagyis egy ésszerű útvonalat követünk (minden más káosz) és ezzel a szerves sorrenddel már meg is határoztuk a képírás (hieroglif írás) nyelvét. Az indoeurópai nyelvek tele vannak hurkákkal: (púp) hát-on - (hunch) on back, az angol szövegben vissza kell fordulni a hát elé, hogy a szó mondatbeli szerepét meghatározzuk. Ezek a hurkák a képírást olvashatatlanná tennék. A magyar nyelv egyenes irányú, lineáris, melyben mindig az utolsó szó vagy rag határozza meg az előtte elmondottak mondatbeli szerepét (lásd Varga András nyelvtanát!).

A magyar nyelv 'egyenes' beszéd, képírásra egyedüli alkalmas, tehát nem csak valami csoda folytán, hanem ésszerűségi alapon is: a Krétai Képírás nyelve a magyar!

Nyelvünk és a képírás szerves összefonottságát a XVII. századi, énlakai kazetta-festő mester még biztosan ismerte. Habár lehetett ő az utolsó írástudó, szerencsére képírást olvasni ma is tud mindenki, - aki akar.


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
73794
látogató!
Ma  39,
ebben a hónapban
2740 látogató volt.
Jelenleg
9 regisztrált tag
és 2 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 73794 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1860 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez