Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2015.06.27.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Kréta képírása magyar!Címkék :
 

Krétai képírás megfejtve IV.


A Krétai Képírás Megfejtve – Cretan Hieroglyphs Deciphered

A megfejtések számának növekedésével, egyértelművé vált, hogy a krétai képírásos szövegek, legfőképpen a pecsétnek/pecsétlőnek nevezettek és (féldrága)kő hengerekre/hasábokra vésettek, valójában oda-vissza olvasható szójátékok (palindromok). Mivel sem személy-, sem földrajz-nevet nem tartalmaznak, - vagy ha igen, akkor vakoltan (a szavakba rejtve) – ezért kérdéses, hogy egyáltalán haszánálták-e azonosító jelként ezeket a “pecséteket”.

A visszafelé olvasat egy nem várt, ezért mégjobban méltányolt ajándék őseinktől: egy égből pottyant módszer hibajavítások, korrektúrák elvégzésére. A visszafelé olvasattal a nyúlfaroknyi szövegek hossza úgy kétszereződik meg, hogy közben a képjelek és a szövegek egyszerre nyernek megerősítést, mivel a visszafelé olvasat az előre olvasat mondandójának kiegészítése, továbbgondolása.

Többnyire szójátékkal megerősített olvasatok következnek!   A Krétai Képírás Megfejtve – Cretan Hieroglyphs Deciphered

IV

 

A feliratok fényképei és hasonmás (facsimile) rajzai a CHIC (Corpus Hiéroglyphicarum Inscriptionum Cretae, J.-P. Olivier és L. Godart szerkesztésében) világhálón elérhető Cefael ( French School of Athens ) oldalairól valók. A képjelek táblázata és a feliratok képjeleit és azok transznumerációjat tartalmazó táblázatok John G. Younger professzor honlapjáról valók ( Cretan Hieroglyphs ).

A “transnumeration” oszlopban zöld színnel szerepelnek az általam végzett javítások, bővítesek.

A táblazat “inscription” oszlopában az általam javított képleírás szerepel a kép leolvasásának legésszerűbb sorrendjé­ben, az értelmezhetőséghez szüksé­ges részletességgel de pongyolaságot kizáró tömörséggel. Zölddel és ‘’ idézőjelben íródtak a táblázatban nem szereplő, a CHIC és JGY szubjektív véleménye szerint csupán díszítő, ritkábban előforduló képjelek, pirossal a képragok szerepelnek.

A képírás – a ‘normális’ képjelek mellett - nem tartalmazhat csupán díszítésre szolgá­ló képjel-szerű elemeket, ezek ugyanis olvashatatlan­ná tennék az írást. A képírás minden eleme olvasandó!

 

Ne feledjük ez egy mássalhangzós írásmódszer: a képjelek és képragok csak a mássalhangzó vázat adják.

The photographs and the facsimiles of the texts are from the pages of CHIC (Corpus Hiéroglyphicarum Inscriptionum Cretae, edited by J.-P. Olivier and L. Godart) accessible on the Cefael ( French School of Athens ) website. The hieroglyphic grid and the table of inscriptions and their transnumeration for the individual texts are from the website of Professor John G. Younger ( Cretan Hieroglyphs ).

The green inputs in the column for “transnumeration” are mine corrections and completions.

The “inscription” column contains the description, corrected by myself, in the most logical order of reading, for the understanding jet necessary but just sufficient enough conciseness.

Green and in ‘’ quotation marks are the hieroglyphs considered decorations by the subjective opinion of CHIC and JGY, and as such not listed in the table for the frequently occurring ones, the glueglyphs are in red.

Hieroglyphic writing – beside the ‘nor­mal’ hieros – cannot have hiero-like ele­­ments for decoration only, since they would make the reading illegible. Every element in a hieroglyphic text has to be read.

NB: this is a consonantal writing system: the hieroglyphs and the glueglyphs only represent the consonantal frame.

 

 

 

 


#304 CR (?) S: CMS XII 113 (4RPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

 

{-ek-et -k érnek}+

039-’10’ 013 ‘10’

{M02-_K-T 047-_K _RN_K}+

b.

20 {-n}+

{-‘tok’-ban } 30

20 {036-M03-_N}+ -013

{023-T_KB_N ‘10’}+ 30

g.

{-re emel ‘20’ ‘szügyelő’-ve(l)’

-et}+ { -t ér}+ 40

{M01-R_-010-_M_L ’20’ SZ_G_L_V_

‘10’-_T}+ {‘20’-M06-_T _R}+ 40-011

d.

{[]-ban ‘tükör’}+

{-n -sor}+

{‘20’-B_N T_K_R}+ ‘10’-013

{031-_N M08-S_R}+ ‘10’

a. – b.  – g. – d.

a. A tizeseket nem szabad nem észrevenni akkor sem ha csak egy ponttal jelölik. A két 047  Tőr (többes), két (ugyancsak többes) M02 _Z-k-et érintenek.

b. A tizes  egy tok-ban van, melyet  a 023 T formál, ezért a neve T-tok.  

 

g. A M01 Tű-re 010 Láb emel húsz-szügyelő­ve’ (hússzal jelzett, árúszállításra használt  bőr/szíj hevederrel) ‘10’-et.

d. A ‘tükör’ nyele a két pont közötti tér-ben van: húsz-ban. A 031R-en körök helyett íV-sor van. 

a. The tens  cannot be ignored; even the smallest dot has to be read. The two 047  T (-k, plural), are touching two joints, M02 _Z (plus –k for pl. plus –t for acc.).

b. The ‘ten’  (TíZ) is in (-ban) a case/pod/capsule (tok), formed by the petal of  023 T, so it is a T-pod (T-tok).

g. On top (-re) the needle, M01 T_ the foot, 010 L lifts up (emel) with a strap (szügyelőve’) marked with ‘twenty’ (húsz).

d. The handle of the mirror (tükör) is between (-ben) two dots, i.e. twenty (húsz). Instead of circles, on 031 R there is series (sor) of arcs  (íV).

 

   : P-T_S/Z : PáToSZ : emotion, loftiness

  : M : (a)Mi : what

*      : T_S/Z : TeSZi; pont : s/he does it; point

 *-ek-et : _Z-_K-_T : eZeKeT : these, in accus.

 -k érnek : T-_K-_RN_K : TüKöRNeK; TaKaRNáK : for mirror; would hide it

 -n : S-H_GY-_N : SeHoGYaN : by no means, in no way

  : M : Mi’, mily; (a)Mi : how, what a(n)…; what is

 -‘tok’-ban : T-T_KB_N : TiToKBaN : in secret, stealthily

 *-re’emel’ : T_-R_-L-_M_L : TüReLeMMeL : with patience

** : H_S/Z : HáZi : domestic

 ‘szügyelőve(l)’ : SZ_G_L_V_ : SZó’GáLóVá : into a servant

 *-et : T_S/Z-_T : TaSZíT : push

 * -t ér : H_S/Z-S-_T _R : HáZaST; aRa : married, in accus.; wife

 40  : 40-R : negyvenRe : by forty

 *-ban : H_S/Z-B_N : HáZáBaN; HáZBaN : in his/her house; in house

 ‘tükör’-n  -sor  : T_K_R-T_S/Z M-R-_N _V S_R-T_S/Z :

 TaKaRíTáS; MáRoN; öVé; SéRTéS : cleaning; already; his/her; insult

 

Pátosz mi teszi ezeket tükörnek: 20 sehogyan, mi’ titokban teszi 30, türelemmel házi szó’gálóvá taszít házast ara negyvenre, házában takarítás máron övé - sértés!

Loftiness what puts these to look into: 20 by no means, 30 does it but how secretly, with patience woman pushes man into domestic servant  by his forties, cleaning is alredy his in his own house – insult!

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

d.

10 (pont){-n -sor}+

{‘tükör’ []-ban}+

10 (pont) {031-_N M08-S_R}+

013-‘10’{ T_K_R ‘20’-B_N}+

g.

4 pont {ér -t }+

{-re emel -et

‘20’ ‘szügyelő’-ve(l)’}+

011 4 pont {_R -M06-_T ‘20’}+

{010-M01-R_ _M_L ’10’-_T 

’20’-SZ_G_L_V_}+

b.

3 pont {-‘tok’-ban }

{-n}+ 2 pont

3 pont {023-T_KB_N ‘10’}+

013{036-M03-_N}+ 2 pont

a.

{-k érnek -ek-et}+

1 pont  10

{M02-_K-T 047-_K _RN_K}+

1 pont 013 10 039

 

 -n -sor : _R-_N-_V-S_R : eRéNY-óVáSRa : for virtue guarding

 ‘tükör’ : M-T_S/Z-T_K_R : MuTáS-TaKaRó, mutatás eltakarása, titkolás : covering the realty, hiding

  : R-H_S/Z : Rá-HoZ : bring on it

 ér -t : _R-S/Z-_T : RoSSZaT : bad, in accus.

 -re : L-T_-R_ : eLTűRi : tolerate

 emel -et : _M_L-T_S/Z-_T : éMeLYíTőST : nauseating, sickening, in accus.

 -n : M-S-H_GY-_N : MáSHoGYaN : differently

  : P : P(ont) : p(oint)

 

10 (pont) erény-óvásra mutás-takaró házban: rá 4 pont rosszat hoz (ha) eltűri émelyítőst házi-szó’gálóva’, 3 pont titokban teszi, máshogyan 2 pont, takarnák ezeket 1 pont, ami 10 p(ont).

10 ( points) for virtue guarding to cover the realty in the house: 4 bad points brings to tolerate the sickening with the house servant, points for doing in secret, for differently 2 points, for trying to hide these 1 point, which is 10 p(oints).

 

 

***

 

#140 KN Imp Cres: CMS II 8.64 on HMs 174 (crescent)

impression

transnumeration

  { le}+

{-ban { fő’}+}+

  {{fő’}+

-ban }+ { le}+

{M04-L_}+ ‘10’

{‘20’-B_N{013 F_’}+}+ 044-M05

M05-044 {{F_-013}+

-B_N}+ ‘10’ {M04-L_}+

 

 * le : SZ_M-L_ : SZeMéLY*; eSZMéL, magára talál  : easy person; discover itself

 * : T_S/Z : TeSZ : does

 *-ban : H_S/Z-B_N : HúSZBaN, huszas években : in twenties

  : M : (a)Mi : what

 fő’  : F_-_G-T_L_N : FeGYTeLeN, fegyelmi szabályokat áthágó : uncontrolled

 * : T_L_N-_G : áTLeNGő : hanging over

 fő’  : F_ M : Fa; Mi : tree; what

 *-ban  : H_S/Z-B_N-T_S/Z : HáZ-BoNTáSSa’ : with house-demolishing

 

Személy* teszi húszban mi fegytelen.

 

Átlengő fa mi ház-bontássa’ eszmél.

Easy person does in her twenties uncontrollable things.

A hanging-over tree discovers itself with house-demolishing.

* Néhutt népnyelven így nevezik a szabad életű nőket, a kéjleányokat. Czuczor-Fogarasi

 

Comments
CHIC: The impression appears on crescent #018, q.v., and with impression #158.
CHIC: The signgroup appears in both impressions on the crescent and is also incised on the crescent’s face g. The combination 044-005 with an intervening or extra sign/pattern is common (see Notes to Signgroups, App. VIII).

 

#018

Közös egyesít – buta igézet!

Common unite – it’s just a silly spell!

#158

Dolgos nő fekve számol (pihenés közben az agya dolgozik).

Számolni fekve is dolog.

A diligent woman counts while lying (when idlesse, her brain works).

Counting while lying is also work.

 

***

 


#076. MA/M He (HM 1658 [ Mu I, 12]), medallion [--_]; from Mu III 3b,

angle I 17 (4.3 x 4.2 x 0.8 cm). MA/M Style 2

inscription

transnumeration

{+}{+}

{+}{+}

016 {041+056}{019+008}

{008+019}{056+041} 016

Két összerovás is szerepel: a 056 éG lángja a 041 Vászon, és a 008 TeNYéR karja a 019 áSZok. There are two ligatures: the flame on 056 _G is 041 V, and the arm the palm 008 T_NY_R is 019 _SZ>

 

{+} : CS {V+_G} : CSeVeGő : talker, chatterbox

{+} : {_S/Z+T_NY_R} : SZó; TaNoR, körülzárt legelő : word; fenced pasture

  : T_NY_R-_SZ-_G : TaNáR-SZaGú : teacher-smelling

  : V-CS : ViCC : joke

 

Csevegő szó-tanor (körülzárt legelő).

Tanár-szagú vicc.

A chatterbox is a word-pasture.

A teacher-smelling joke.

 

***#122. PH Hi 01 (HM 1), Tablet: SM I P.121, pp. 21, 148, 179: from the palace, but

recognized only after being excavated, 1901: MonAnt 12, 1902, pp. 96-97, pl. VIII,

fig. 2; 13, 1903, p. 26, fig. 11) (8.1 x 4.1 x 1.1 cm)

As on the tablet by CHIC

side

inscription

transnumeration

r.1

**  20 20  20    20

038-047-047   *153 20Δ   *158 20Δ   *154 20Δ   *155 20Δ

r.2

25 25* 25* 25

*153 25ΔΣ *158 25ΔΣ  *154 25Σ *155 25Σ   

v

vacat

vacat

 


 

- A negyedik jel, egy hal rajza, nem egyezik a második sor (r.2) első jelével, ez utóbbi szemlátomást át van húzva, míg az előbbi nincs. Az első jel ‘hal’, a második 153 HaLaSZT (‘halas’+T[023]).

The fourth sign is the drawing of a fish, not the same as the first sign in second row (r.2), which is obviously crossed, while the previous is not. The first sign is ‘hal’ (fish), H_L_, the second is 153 HaLaSZT (postpone, defer) [ ‘halas’+T (023), lit. a fish-like T].

- A = Δ törtnek vélt jel valójában egy ligatúra, amint az a képen és facsimilen is jól kivehető: 1 (= egy) az M08 íV ‘alatt’

The fictitious fraction = Δ is a ligature, as it can be clearly seen on  both the picture and the facsimile: 1 (= egy) under (alatt) the M08 _V arc.

- A 158  jel összerovás: 061_S/Z_T_ + 026 P.

Sign *158  is also a ligature: 061 _S/Z_T_ + 026 P.

- A 061 _S/Z_T_ jel ott van a *154 = 023 T(ulipán) jellel összeróva is.

The 061 _S/Z_T_ sign is also there making a ligature with *154 = 023 T(ulip).

-Az r.2 rész + jelei szabályos 070 R(ekesz) jelek, a harmadikból kinőni látszanak az 5 vonalkái, Re nől!

In the r.2 section the + signs are regular  070 R signs, it seems that from the third are sprouting out (nől) the strokes of  5.

 

As on the tablet by MM

side

inscription

transnumeration

r.1

 ‘hal’ 20 {1  alatt}+

(=+) 20 {1  alatt}+

 20 {1  alatt}+ 

 20 {1  alatt}+

038 047-047 H_L_ 20 {1 M08 alatt}+   *158 (=061+026) 20 {1 M08 alatt}+

061-023 20 {1 M08 alatt}+   

*155(=026) 20 {1 M08 alatt}+

r.2

 25  {1  alatt}+

 25  [{1  alatt}+

]20+{5 ’nől’}+  25

*153 25-070 {1 M08 alatt}+

*158 25 -070 [{1 M08 alatt}+

061-023 20 +{5 -070 ‘nől’}+ 026 25   

v

vacat

vacat

 

Comments by J.G. Younger
CHIC: Linear A according to Raison-Pope 1980 (PH 32).
r.1.2: *158 recurs only on KN bar #065. The document presents two lists (r.1 & r.2) of the same commodities, ordered in the same order. The first list has a heading ** 038-047-047; the second list has none. The second list records amounts of 5-plus over those of the first list. One interpretation would be to see list 2 as a target and list 1 as amounts collected; on the model of #118, ** 038-047-047 could even be similar to KU-RO-RO (see #061). The Linear A parallels suggest a retrograde reading for this signgroup.

 

No comments! Let’s do the reading:

 

  : J/L-T-T : JuTTaT/JóTeTT : allocate (sg to sy)/Good DeeD

 ‘hal’ : H_L_ : HáLa : gratitude, repay sy for sg

 1  alatt : 1 _V alatt : egy éV alatt : in/during one year (lit. under one year)

  : _S/Z_T_P_ : iSTáP, gyámbot, segítség, oltalom, TáP-pénz(!), stáb! : support, help, fostering, (STuB, STiPend)

  : _S/Z_T_-T : öSZTeTő (űZ-TeT), ösztönző, ösztöndíj(!) : urge, encouragement, STiPulate, STiPend

  : N : : woman

  : H_L_S/Z_T_ : HáLa-eSeT : instance(s) of  gratitude

 25  : 25-R : 25-Re : on/to 25

 nől : grows

 

Juttat:

(jótett) hála 20 egy év alatt,

istáp 20 egy év alatt,

ösztető 20 egy év alatt,

nő 20 egy év alatt.

Allocates:

(gratitude for) good deed 20 in a year,

support/fostering 20 in a year,

stipend/encouragement 20 in a year,

women 20 in a year.

Hála-eset 25-re egy év alatt,

istáp 25-re egy év alatt,

ösztető 25-re nől,

nő 25.

Instances of gratitude to 25 in a year,

support/fostering to 25 in a year,

stipend/encouragement grows to 25,

women 25.

 

 

A szöveg első része arról szól, hogy évente négy jogcímen húsz-húsz embert juttatásban részesítenek. A második rész 25-re emeli a csoportokban a részesedők számát.

Érdekesség, hogy nyelvészeink szerint az istáp német, míg az ösztető (ösztönző) szláv eredetű szó. A négyezer éve élt irnok nem tudhatta, hogy még nem is létező népek szavait használja, így a különböző gyökökből (ösz+táp, űz+tet) összetett, de hasonló értelmű szavakat (iSTáP > STiPendium, ösztető > ösztöndíj = stipendium) egymás mellé írta.

The first part of the text is about giving allowances on four grounds to twenty people in each group. The second part increases the number of participants to 25 in each group.

It’s an odd thing that by the Hungarian linguists the word istáp (support) is of German, while the ösztető/ösztönző (urging) is of Slavic origin. The ancient scribe did not know this, so he put these words next to each other, because their meanings are similar: both  iSTáP and ösztető can be interpreted as STiPendium.

 

***

 


#324 MA/N (Malia, Quartier Nu) Yb 02: HMp 11149, Chamaizi Vase from Quartier Nu, charnier 3 (EM III-MM II)

inscription

transnumeration

X {}

X 057-{061+023}-070-018

 

 : 057-{061+023} 070-018 : KéSZíTeTTe R.K. : made by R.K.

 

Készítette R.K. (RáK, RóKa, RoKKa,…)

Made by R.K. (crab, fox, spinning wheel, …)

 

***

 

#274 MIRABELO S: CMS XII 105 (3APr of burnt silicate)

 

side

inscription

transnumeration

a.

X {dő(l)ve }+-

{-t ér dűlő {‘fasz’}}+

{D_V_ 025+049}+-072

{044-_T _R D_L_ {F_SZ-156}}+

b.

{* le}+ { ‘pár’-ok-ban

{dölt -n }+}+

{M04-L_}+ {M08 P_R_KB_N

{D_LT 044-_N-‘10’}+ ‘10’}+

g.

{-ra {}

{} s { }-re borul}+

{M11-R_ {038-025} 010

{025-031} S {M08 M08}-R_  B_R_L}+

b. – a. – g.

a.  Az X kezdő-jel érinti a ligatúra 025 T részét, jelezve, hogy az olvasat ezzel kezdődik. Az 044  éG-et érő dűlő ‘fasz’ rajza a 156 Lé előtt letagadhatatlan.

b. Az ív-párokban levő 044 éG-en jól kivehető a tíz jele.

g. Háló-ra borul a három ligatúra-képjel, csakúgy mint az íV az íVre.

a. The X initial-mark touches the ligature’s 025 T part, signaling that the reading starts from here. The drawing of the penis (fasz) in front of 156 L_ , which touches the 044  éG, is undeniable.

b. In the pairs of arcs (íV-párok), sandwiched sign for ten on the 044 _G hiero is well discernible.

g. The three ligatures leans over a mesh, just like one of the arcs over the other.

 

 * le  : SZ_M-L_-_V : SZáMoLVa : by counting/computing

 ‘pár’-ok-ban : P_R-_K-B_N : PáRoKBaN; PeReKBeN : in pairs; in court cases

 dölt -n : D_LT _G-_N-T_S/Z : DüLőT; eGYeNíTéS, egyenlővé tevés, símítás : leaning, in accus.; equalizing

 * : T_S/Z : TeSZi : s/he makes it

 dű(l)ve : D_’V_T-_R-T : iDőVe’ TűRTé, eltűrhetővé : (making it) passable, bearable, tolerable after a while

 -et ér dűlő : _G-_T _R-D_L_ : iGéT; íRDaLó : word, in accus.; curving tool

 ‘fasz’: F_SZ-L_ : VáSoL (F>V), kopik : wear out

 *-ra : H_L_-R_ : HeLYéRe; HaLóRú’ : on/to its place; over the dying

  : J/L-T : LoTYó : slut, an easy lay

  : L-T-R : LáTóRa : on/to prophet, seer, oracle

 s : and

 * -re : _V _V-R_ : éV éVRe : year after year

 borul : B_R_L : (csere)BeRéL; BíRáL : swap; judges

 

Számolva párokban, dülőt egyenítés teszi időve’ tűrté, igét irdaló vásol helyére, lotyó látóra, s év évre (csere)berél.

Counting in pairs, equalizing makes the leaning tolerable after a while, curving tool wears out the word into place, slut swaps onto prophet and year to year.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

g.

{{-re  } s {}  

{} -ra borul}+

{{M08-R_ M08} S {031-025} 010

{038-025} M11-R_ B_R_L}+

a.

{dűlő {‘fasz’} -t ér}+

 { dő(l)ve}+

{ D_L_ {F_SZ-156} {044-_T _R }+

072 {025+049 D_V_}+

b.

{{{dölt -n }+ }+

 ‘pár’-ok-ban}+ {* le}+

{{D_LT 044-_N-‘10’}+ ‘10’}+

M08 P_R_KB_N}+ {M04-L_}+

 

 *-re   : _V-R_-_V : VáRVa : waiting for

 s   : S-_R-T : SoRáT : its row, in accus.

  : L : éLő : the Living

  : J/L-T : eLőTT : before

 dűlő ‘fasz’ : D_L_-F_SZ : DőLYFöS : arrogant

 -t : L-G-_T : iLLeGeTő : posing

 ér  : _R-T : uRaT : lord, in accus.

  dő(l)ve : T-_R-D_V_ : TéRDe’Ve : kneeling

 dölt -n  : D_LT _G-_N-T_S/Z : DöLYT; GYaNíTáS : make someone fall; suspecting

 *  : T_S/Z-_V : íTéSZéVe’ : with one’s judge

 * le : SZ_M-L_ : SZeM eLé : in front of one’s eyes

 

Várva sorát Élő előtt, (ki) halórú’ bírál, dölyfös, illegető urat térde’ve dölyt gyanítás ítészéve’perekben szeme elé.

Waiting for one’s turn in front of the Living, who judges over the dying, who makes the posing lord knee, with one’s suspecting judge in quarrel, in front of His eyes.

 

***

 

#180 CR S: HM/Coll. G. 3454 (CMCG no. ?; Petschaft of steatite)

inscription

transnumeration

 { tárt}+{-k}+

{’ék’ be-vésve ‘sarló’-va’}+

‘lapát’ {-re }+

049 {050 T_RT}+ {M08-k}+-044

{_K B_-V_SV_ S_RL_-V_}+

L_P_T {072-R_-050b}+-056-050

 

A kő-sarló éppen ék jelet vés; CHIC nem tesz különbséget a Tető alakú és a Tőr alakú 050 T jelek között.

The stone sickle is engraving an accent; CHIC doesn’t distinguish between the roof and the dagger shape 050 T signs.

 

  : _R-T : íRoTT : written

 tárt : T_RT : TaRT; TűRőT : lasts; tolerant, in accus.

 *-k : _V-_K-_G : éVeKiG : for years

 ’ék’ be-vésve : _K-B_-V_SV_ : KőBe VéSVe; Ki BeVéSVe : carved into stone; who by carving into

’sarló’-va’ : S_RL_-V_  : SúRoLVa, használva; SaRLóVa’ : by wear and tear; with sickle

 ‘lapát’ : L_P_T : áLLaPoT : condition

 -re : T-R_-T-_G-T : TaRToGaTó : enduring

 

Írott tart évekig kőbe vésve, súrolva állapot-tartogató.

The written carved into stone will last for years, enduring wear and tear.

 

inscription

transnumeration

{-re }+ ‘lapát’ {‘sarló’-va’ ’ék’ be-vésve}+ {-ek}+ { tárt}+

049-050 {M08-k}+-044 K_ S_RL_-050

{072-_N-050b}+-056-050

 

 -re : T-_G T-R_ : TáG úTRa : on a wide road

 *‘lapát’ : T-L_P_T : TeLePíT : plants

 -ek  : _G-_V-_K-T : GYáVáKaT : cowardice, in accus.

  : _R : íR : writes

 

Tág útra telepít sarlóva ki bevésve gyávákat tűrőt ír.

One by carving tolerantly about cowardice, institutes a wide road with sickle.

 

***

 


#273 MIRABELO S: CMS X, 312 (3APr of dark green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{tárt -sor}+  {-k}+

{* le}+ X {téve ‘út’-ra}+

{054-_N M07}+{M04 L_}+{050b-_K}+ 050b

{050-_N T_R_T_-{050b-_K}+ S_R-B_N}+

b.

{kis-k-ben}+ {-n }+

 {[] {}-n}+

{-‘pár’-ok-ban}+

{061 050b-P_R-_K-B_N}+

{{031+025}{‘10’-_K}+-_T _R}+

{019-_N 050b}+ {050b-_K-B_N 061}+

g.

{II-ben (=2-ben) }+  {-k}+

{{le *}+-tű(l) vezet ‘út’-ig}+

{070-_N M07}+ {M04-L_}+-{050b-_K}-050

{061 K_T_B_N}+

 

a. A 054 KoRSó útra van téve. A tetők többes: 2 x 050b T = T-_K. Az M19  KéP mellett 3 (ki)tárt tető, 050b T-sor van. 

 

b. A 061 _S/Z_T_ két pár tető, 050b T közé­ben, T-párokban van. Az R+T ligatúrán 2 pon­, HúSZ van.  A kép alján, a kis 061 _S/Z_T_ két végét alkotó 050b T-k világosan kivehetők:  kis T-k-ben van a _S/Z_T_ jel.

 

 

c. A 061 _S/Z_T_ képjel két 1-es között van, vagyis 2-ben. Az M04 * SZeM-től út vezet a 070 R-ig.

a. The 054 K_R_S_ is put on a road. The two roofs, 050b T make the plural (-k): T-_K. Next to the pike, M19  KéP there are 3 thrown open 050b T-s, a T-sor (T-row).

b. The 061 _S/Z_T_ is between two pairs (pá­rokban) of 050b T-s. Above the R + T ligature, there are 2 dots, HúSZ (twenty). At the bottom of the picture is clearly visible that the ends of the small 061 sign are actually 050b T-s: between small (kis) T-s (-k-ben) is the_S/Z_T_ sign.

c. The 061 _S/Z_T_ hiero is between two ‘1’ signs, that is in 2 (2-ben = kettő-ben). From (-tűl) the M04 * SZeM (eye) a road goes to (-ig) 070  R.

 

 tárt -sor : T_RT-T S_R : TöRTeTő; SaRu : ambitious, pushy; sandal

 *  : K_P-T : KoPoTT : worn, shabby

 *-k : T-_K : TáKKa’, saru-szíjjal : with sandal-strap

 * le : SZ_M-L_ : SZáMoL : counts

  : K_RS_ : KáRoS; KoRoS : damaging; aging, old aged

 téve ‘út’-ra : T_V_-_T-R_ : TéVúTRa/TéVúTRú’ : onto/off error, aberration

 kis-k-ben : K_S-T-_K B_N-_S/Z-T_ :

KéSZTőK/KéSZíTiK; BűNeSeTe/BűNöST : induce to do / they make it; his/her court case / guilty (in accus.)

-n : _S/Z-_N : SuNYi : shifty, sneaky

 * : T-T_S/Z : TáTáS : gaping

 [] -n : H_S/Z-_R-T-_N : HoZZáéRTőN : competently

 -‘pár’-ok-ban : _S/Z_T_-T P_R-_K-B_N :

SöTéT PaRKBaN/PeReKBeN : in dark parks/court cases

 II-ben (= 2-ben)  : 2 B_N-_S/Z_T_ : 2 BűNöST : 2 guilties, in accus.

 * -k le *-tű(l) : K_P-T-_K L_ SZ_M-T_ :

KaPTaK eL (valakitől és elfogtak!); SZeMéT : received (from someone) / they catched him; one’s eyes, in accus.

 vezet ‘út’-ig : V_Z_T-_T R-_G : VeSZTeTTe (Z>SZ); öReG : lost it; old aged

 

Törtető saru kopott tákka’ számol. Káros tévútra késztők bűnesete: sunyi tátás hozzáértőn sötét parkban, két bűnöst kaptak el, szemét vesztette öreg.

Ambitious sandals count with shabby sandal-straps. The case of inducing someone to damaging error-making: sneaky gaping competently in the dark park, they caught two accused; the old aged lost both (2!) his eyes.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

g.

X {-ig vezet ‘út’}+ { le * }+-tű(l)

{-k} * {II-ben (= 2-ben) }+

X {070-_G V_Z_T-_T}+ {L_-M04}+-T_

{050b-_K} M19 {K_T_B_N 061}+

b.

{-‘pár’-ok-ban}+

{[]{}-n} 

{-n }+ {kis -k-ben}+

{061 050b-P_R-_K-B_N}+

{‘20’ {031+025}-_NK}+ ‘10’

{050b 019-_N}+ {K_S 050b-_K-B_N 061}+

a.

X {téve ‘út’-ra}+ {* le}+

{-k}+ * {tárt -sor}+

X {054 T_V_ _T-R_}+{M04 L_}+ 050b {50b_K}+ M19 {T_R_T_ 050b-S_R}+

 

 *-k : T-_K : áToK; ToKKa’ (koporsóval) : curse; with casket (coffin)

 * {II-ben (= 2-ben)  : K_P-K_T B_N-_S/Z_T_ : KiPöKöTT; BűNöST : spat out; guilty, in accus.

 * -n : T_S/Z-T-S/Z-_N : TüZeTeSeN : precisely

 * le  : SZ_M-L_-T : SZáMLáT : bill, in accus.

 * : K_P : KaP : receives

 tárt -sor : T_RT-T S_R : TéRíTTeTéSéRe : for one’s conversion

 

Öreg vesztette el szemét, átok kipökött bűnöst, sötét perekben hozzáértőn, tüzetesen készítik bűnöst, koros tévútrú’ számlát tokka kap téríttetésére.

The old aged lost both his eyes, curse spat out the guilty, in dark cases (judgments) they are competently and precisely preparing the accused, the old aged for his error will receive the bill in a casket for his conversion.

 

***

 


#254 CR S: CMS IV 137 (3APr of gray and brown jasper)

 

 

side

inscription

transnumeration

a.

{‘rovás’-on {dő(l)t}+

{térde’ve -n {-k}+

{*} ‘pár’-ban}+}+ {}

{R_V_S-_N {023 D_T}+

{térde’ve 010-_N {’10’-_K}+

{‘10’+M08} P_R-B_N}+}+ {025+031}

b.

X {dűlő-et ér

{ívelő -‘ő’dök’}+}+ {-sor ‘lik’}+

X {-t ér }+

X {D_L_-044-_T _R

{_V_L_ M04-_D_K}+}+ {M06-S_R+L_K}+

X {044-_T _R-‘10’ 026}+ ‘20’

g.

{{}-ben  -n}+

{ alá {-k-ben}+}+

{M11+092}-B_N 031-050b-_N}+

{‘10’-_L_ {036-062-_K-B_N}+}+

 

a. A rovásos (a hármas párhuzamos szakaszok rovatok rajzai) háttér-en helyezkedik el a dőlt 023 T és térde’ve a 010 L, a Láb ugyancsak háttér néhány tízes pontnak és ez a láb egy pont (tíz) és M08 *ív alkotta pár-ban van.

 

b. A dűlő 044 éG alatt két kezdésre utaló X is van, kétszer kezdjük az éGgel az olvasást. Az éG-et éri jobbról fent egy ívelő szemöldök, mely alatt egy M06  S/Z-sor (három S sorban) pördül teljesen vissza lik-at alkotva. A másik oldalon a tízzel (ponttal) jelölt 026 PáRTa az éG jelhez ér.

 

 

 

g. A 092 L egy hálóhoz tartozik, ez egy háló-L, s benne egy 031 R. Egy elégé lapos tetőn, 050b T-n egy nagy pont (tíz) alá és két 062 N (N-k) közé egy 036 S (Sátor) szorul.

a. On (-en) the notched (rovás) back-ground (the triple paralelle lines are depicting notches) is the slanting 023 T and the 010 L, with bent knee, which in turn is backgorund to a couple of tens (TiZ-ek, pl.) and is in the pair (pár-ban) made up of ten (tiz) and an arc, M08 *íV.

b. There are two X-s under the slanting (dűlő) 044 éG hiero, hinting that the reading starts twice from there. The éG is touched (éG-et ér) at top right by an arching eyeborrow (ívelő szemöldök), under which is row (sor) of M06 S/Z-s (three of them) turn back on themseves forming a hole (lik). On other side, 026 PáRTa (headdress) hiero, marked with a dot (ten), is touches (ér) the 044 éG sign.

g. The 092 L sign belongs to net, this is a net-L (háló-L), and inside it (-ben) is an 031 R. On (-n) a very flat roof, 050b T under (alá) a large dot (ten) and between (-ben) two (pl.) 062 N signs is the 036 S hiero.

 

 ‘rovás’-on : R_V_S-_N : RoVáSoN, (dög)rováson; RéVéSZeN : on one’s last legs; on the ferry (over the Abyss)

 dő(l)t : T-D_T : TuDaT : consciousness

 térde’ve : T_RD_V_ : TéRDe’Ve; TöRőDVe : with bent knees; by caring

 -n : L-_N : iLLőN : properly, duly

 *-k : T_S/Z-_K : TüZeK; uTaSuKKa’ : fires; with their passenger

 **  : T_Z-_V_ : TüZéVe’ : with its fire

 ‘pár’-ban : P_R-B_N : PeRBeN; PíRBaN : in quarrel, dispute; in flush

  : T+R : TűR/i : have patience, put up with

 dűlő-et : D_L_-_G-_T : DoLGáT : work, job, tusk, affair, in accus.

 ér ívelő : _R-_V_L_ : éRVeLő : arguing, reasoning

 -‘ő’dök’ : SZ_M-_D_K : SZáMaDóK : book-keepers

 *-sor ‘lik’ : S/Z-S_R-L_K :

 SuSáRoLiK, susogva beszélik; SuSáRoLóK, súgdolózók : they whisper; gossip, newsmonger

 -t ér : _G-_T _R-T_S/Z : éGeTi áRTáS : burns from harm caused

   : PáRTa-H_S/Z : PáRTáHoZ, pártás nagylányhoz : to headdressed, to unmarried women

 *-ben : H_L_-L-B_N : HaLáLáBaN : in his/her death

 -n : R-T-_N : RúTaN, rútul : basely, despicably

 alá : T_Z-_L_ : TűZZeL : with fire

-k-ben : S/Z-N-_K-B_N : SZűNiK; BűNe : cease, stop; his/her crime, sin

 

Rováson tudat térde’ve illőn, tüzek tüzéve’ perben/pírban tűr, dolgát érvelő számadók susárolik, égeti ártás pártához, halálában rútan, tűzzel szűnik bűne.

On his last legs, his consciousness kneeling properly, he may put up with the fire of fires, arguing book-keepers whisper his affairs, burns from harm caused to headdressed, despicably in his death, with the fire his sin is ceasing.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

g.

{{-k-ben }+ -n}+

fölé }+ {{}-ben}+

{{062-_K-B_N 036}+ 050b-_N}+

F_L_ ‘10’}+ {031 {M11+092}-B_N}+

b.

* { ér -t}+

{-sor ‘lik’}+

{ér {ívelő -‘ő’dök’}+

{dűlő}+-et}+ 

‘20’ {‘10’ 026 _R 044-_T}+

{M06-S_R+L_K}+

{_R {_V_L_ M04-_D_K}+

{D_L_-044}+-_T}+

a.

{} {{*} ‘pár’-ban

{{{-k}+ {térde’ve }+-n

{dő(l)t }+ ‘rovás’-on}+}+

{025+031} {{M08+‘10’} P_R-B_N {{{’10’-_K}+ {térde’ve 010}+-_N

{D_T 023}+ R_V_S-_N }+}+

 

 -k-ben : N-_K-B_N : NőKBeN : in women

 -n : S/Z-T-_N : öSZTöN : instinct

 fölé  : F_L_-T_S/Z : FeLeTTeS : overwhelming

  : R : uRa : her husband

 [*]  : H_S/Z-T_S/Z : HaSíTáS, vagyon felosztás : division of property

  ér -t : P-_R-_G-_T : iPaRGaTi, sűrgeti : hurry, rush

 * : _V-T_S/Z : ViTéZi : brave

 -n dő(l)t  : L-_N-D_T T : LeNDíTi áT : make to jump over

 

Nőkben ösztön felettes: ura halálában hasítás ipargati, susárolók, érvelő számadók dolgát tűri vitézi perben, utasukka’ törődve lendíti át révészen.

In women instinct is overwhelming: on her husband’s death she is pushed to divide the property, she puts up with newsmongers and with the business of arguing book-keepers in brave cases, and caring for her passenger she helps him over the ferry.

 

***

 

#305 LASTROS S: CMS IV 136 (4RPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

(=)’2’ { }

‘2X2’ ‘musta’ {ül }+

{‘kép-keret’ ívesen}+

042-K_T {014+M05}

KéT-SZeR-KeTTő M_ST_ {_L M08}+

{K_P-K_R_T _V_S_N}+

b.

{{{ pár-ok-ban}+ alá

{ állít ‘1’-et}+ ‘léc’-ek közében}+

-ek-en}+

{{{044-M08 P_R-_K-B_N}+ _L_

{049 _L_T ‘1’-_T}+ L_C-_K K_Z_B_N}+

M08-_K-_N}+

g.

{{’keret’-et

 *-pár-ok-ban érint}+

{dő(l)t }+-n alá

{ le}+}+ ‘küszöb’-sor

{{{044 K_R_T-_T

M08-P_R-_K-B_N _R_NT}+

{D_T 023}+-_N _L_

{M04-L_}+}+ K_SZ_B-S_R

d.

{{-n}+ { ülve}+ ‘2’  

{-en -k} ‘léc’-ek  közében}+

{{025 M06-_N}+ {M07 _LV_}+ ‘2’ M10

{M08-_N 025-_K} L_C-_K K_Z_B_N}+

no

X |

X *181 | *180

d. – a.; b. – g.

A hasáb mind a négy oldala be van kerítve.

a. Egy különleges szerszám, a musta: vargák és czizmadiák eszköze, kurtanyelű vasbunkó, mellyel a bőrt egyengetik, simogatják. A #-szerű képjel a 2x2 nagyon ötletes ábrázolása.

b. A 044 _G képjel alá írt 049  áR egy ‘1’-est állít középbe.

g. Az M04 SZeM le-felé irányul, a sarokban egy küszöb-sor.

 

d. Két 025 T, azaz T-k  vannak az íven.

All four sides of the prizm are framed.

a. The unusual tool is a ‘musta’, shoe- and boot-makers are using this ironing butt for smoothing the leather. The #-like hiero is a very clever representation of the 2x2.

b. The 049  _R places a ‘1’ between its arms under the 044 _G hiero.

g. The M04 SZ_M is oriented downwards, in the corner is a row (3) of doorsteps.

d. On the arch (ív) there are two 025 T-s.

 

 -n : T-S/Z-_N : TeSSeN, tétessen; iTaSSoN : have sg done/made to sy; have made sy drink

 * ülve : _V_K-_LV_ : BéKLYóVa’ (V>B); VaKoLVa, rejtve/fejtve : with shackle; asking/solving riddles - FaKing

 ‘2’   -en : K_T-SZ_R-_V-_N : KöTSZeR-FoNó (V>F) : dressing/bandage spinner

 -k ‘léc’-ek : T-_K-L_C-_K : TáKoLCoK/TaKáLCSoK, takácsok : weavers

 közében : K_Z_B_N : KeZéBeN; KöZBeN : in the hands; between

 ’2’ : A-K_T : Az KiT : the one whom

  : _SZ-T_L_N : eSZTeLeNű; aSZTaLáN : unreasonably, foolishly; on one’s table

 2X2 : K_TSZ_RK_T_: KöTSZeReKeT : dressing/bandage, in accus.

 ‘musta’ ül  : M_ST_-_L-_V : MaSZaToLVa : by staining

 ‘kép-keret’ ívesen : K_P K_R_T-_V_S_N : KaP KáRTeVéSeN : catches in making damage

   : _G-_V : GYáVa : coward

 pár-ok-ban : P_R-_K-B_N : PeReKBeN : in court cases

 alá  állít : _L_-_R-_L_T : eLáRuLTa : betrayed, revealed, gave away

 ‘1’-et : _GY-_T : üGYéT; eGYeT : one’s case; the one, in accus.

 ‘léc’-ek : L_C-_K : LoCSKa; LeCSuK : chatter; close, shut

 *-ek-en : _V-_K-_N : VaKoN : blindly

  : _G : íGY : this way

’keret’-et * : K_R_T-T-_V : KáRT-TéVe : causing damage

 érint : _R_NT : RoNTó; éRiNT : spoiling; touches

 dő(l)t : D_T : aDaT : data

 -n alá : T-_N-_L_ : TaNáL : find

 * le ‘küszöb’-sor : SZ_M-L_-K_SZ_B-S_R : SZeMéLY-KiSSeBBZőRe : to one belittling a person

 

Tessen béklyóva’ kötszer-fonó takálcsok kezében(!) az kit esztelenű’ kötszereket maszatolva kap kártevésen.

Gyáva perekben elárulta ügyét, locska közben vakon, így kárt-téve, perekben rontó adat tanál személy-kissebbzőre.

The one has to fall in shackles into hands of dressing making weavers, who has been caught unreasonably damaging bandages by staining.

The coward in court cases betrayed his own case blindly in chatter, causing damage this way, case-spoiling data finds it way to those belittling him.

 

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 


 

side

inscription

transnumeration

a.

{ívesen ‘kép-keret’}+ { ül}+

‘musta’ ‘2X2’

{ } (=)’2’

{_V_S_N K_P-K_R_T}+ {M08 _L}+

M_ST_ KéT-SZeR-KeTTő

{014+M05} ‘2’ 042

d.

{‘léc’-ek  közében {-en -k}+

 ‘2’ { ülve}+ {-n}+}+

{L_C-_K K_Z_B_N {M08-_N 025-_K}+

M10 ‘2’ {M07 _LV_}+ {025 M06-_N}+ }+

g.

‘küszöb’-sor {{ le}+ fölé

 {dő(l)t }+-n

{*-pár-ok-ban}+

érint’ keret’-et}+

K_SZ_B-S_R {{M04-L_}+ F_L_

{D_T 023}+-_N

{044 M08-P_R-_K-B_N }+

_R_NT K_R_T-_T}+

b.

{-ek-en ‘léc’-ek közében

{‘1’-et állít }+ fölé

{ pár-ok-ban}+}+

{ M08-_K-_N L_C-_K K_Z_B_N

{‘1’-_T _L_T 049}+ F_L_

{044-M08 P_R-_K-B_N}+}+

a. – d.; g. – b.

 

 ívesen : _V_S_N : iVáSoN : on drinking

 ‘kép-keret’  ül : K_P K_R_T-_V-_L : KüRTéVeL : with ones’ drinking horn

 ‘musta’ ‘2X2’ : M_ST_-K_T SZ_R-K_T_ : MuSToKaT; SöRöKeT : MuSTs (wines); beers, in accus.

 ’2’  : K_T Az : KiT Az : whom that/one

 ‘léc’-ek : L_C-_K : LoCSKa, locsogás : chatter(ing)

 *-en -k : V_N T-_K : VéN TöKKe’/TiKKe’ (tökössel/tyúkkal) : with an old dick/chick

 * ‘2’ : SZ_R-K_T : SZó-RaKóT : word-puzzle (lit. word-placer), in accus.

 ‘küszöb’-sor  le : K_SZ_B S_R-SZ_M_-L_ : KiSSeBB SOR-SZáMoLó : a smaller order counter

 fölé dő(l)t : F_L_-D_T : FeLaDaT : exercise

 -n  : T-_N-_G : TeNGő, lézengő éhenkórász : a drag out

 *-pár-ok-ban : _V-P_R-_K-B_N : iVó-PáRoKBaN : in drinking pairs

 keret’-et : K_R_T-_T : KüRTöT : dinking horn, in accus.

 állít  fölé  : _L_T R F_L_-_G : áLLíTó eRRe BaLLaG : the one who has to open walks

 

Iváson kap kürtével mustokat, söröket asztalán, kit az locska közben vén tökke’/tikka’ szó-rakót vakolva itasson.*

Kissebb sor-számoló feladat: Tengő ivó-párokban érint kürtöt, vakon lecsuk közben egyet, állító erre ballag ivó-párokban.

On drinking, one receives musts (wines), beers by the drinking horns on his/her table, what makes one drink while chattering with an old dick/chick asking/solving word-puzzles.*

Smaller order counter exercise: A drag out touches the drinking horns of drinking pairs, blindly closes one of them, the one who has to open it walks in drinking pairs.

 


 

* Ez felirat magyarázatot látszik adni a pecsétek-pecsétlők igazi szerepéről: Borozgatás-sörözgetés közben az emberek ‘szórakót vakolva’ szó-rakos­tak, azaz szórakoztak.

Ehhez képest milyen lealacsonyító a szórni [tör] szóból eredeztetni a szórakozás szavunkat!

* This text seems to be the answear to the role of seals-sealants: People used to ask/solve word-puzzles for entertainment while drinking with friends.

 

***

 

#282 PYR S: (HM 2536 (4RPr of steatite)

Díszítő elemeknek vélve a rudacska három oldalának képjeleit, CHIC nem adta meg azok facsimile rajzát; nélkülük a megfejtés szinte lehetetlen. 

Regarding the hieroglyphs on three sides of the bar as ornaments CHIC didn’t give the facsimile picture for these; the deciphering is impossible without those.

 

side

inscription

transnumeration

a.

’tükör’

009 ‘10’ 019 ’10’ 036 T_K_R 036

A két 036 S egymásnak tükör-képe. The two 036 S hieros are mirror (tükör) image of each other.

 

  : K_Z_S : KöZöS: common

 * : T_Z : TűZ : fire

  : _S/Z-T_S : SZíTáS : poking, inciting

  : S : S; éS; iS : and; also

 ’tükör’  : T_K_R-S : TaKaRáS, rejtés : covering (up)

 

Közös tűz szítás és takarás.

Common fire is poking/inciting and covering (up).

 

***

 

#202 ARKH S: CMS II 1.394 (diskoid of ivory)

 

side

inscription

transnumeration

a.

’rovat’ ‘fokozat’-on

 ‘fokozat’-on ’rovat’

042 019-R_ V_T F_K_Z_T-_N

F_K_Z_T-_N R_ V_T-019 042

b.

{-t ‘kas’-on   ér}+

{  ‘kas’-on ‘kas’-t ér}+

 {‘kas’-t ér ‘kas’-on }+

{ ér ‘kas’-on -t}+

{052-_T K_S-_N M13 _R}+

{M15-K_S-_N K_S-_T _R}+

 

{K_S-_T _R K_S-_N M15}+

{ M13 _R K_S-_N 052-_T}+

 

a. A három párhuzamos vonal rovást/rovatot jelől, és rajta van a fok-beosztáson.

 

b. Az 052 KaNCSú-t, mely egy (méh)kason van, érinti az M13 TőGY. Az M15 D(uggancs) egy kason van érint egy másikat.

a. The three paralell lines depicts a notch/score (rovat) , which is on the tooths/prongs/cots calibrating (fokozat) the disk.

b. The 052 K_NCS_, which is on (-on) a beehive (kas), toches (ér) the M13 T_G_. The M15 D is on a beehive (kas-on) and touches (éri) another.

 

 ’rovat’ : A/E/O/U _S/Z-R_ V_T : ÉSZéRVeT : argument, in accus.

 ‘fokozat’-on : F_K_Z_T-_N : FoKoZoTTaN : gradually, more often

-t  : K_NCS_-T : KiNCSeT; KaNCSóT : treasure; jug, in accus.

 ‘kas’-on  : K_S-_N-T_G_ : KéSZaNTaG, szántszándékkal : intentionally, deliberately

 ér : _R : (meg)éRi : be worth

 * ‘kas’-on : D-K_S-_N : aDaKoZNi : to give, to donate

 ‘kas’-t ér : K_S-_T _R : KóSTáRa, kószálóra; KoSZTRa : to/for loafer, vagabond; for meal

 ‘kas’-on : KaS-_N : KéSőN; KéSZeN: late; ready for

 * : D : De : but

 * ér : T_G_-_R : TőGYRe : for udder

 ’rovat’  : R_V_T-S/Z : RoVaToZ : lists at sy’s expense

  : Az : Az : that (man)

 

Észérvet fokozottan, kincset készantag éri (meg) adakozni kóstára.

Kosztra későn, de tőgyre készen: kancsót fokozottan rovatoz az.

It is worth to give the argument gradually, the treasure intentionally to the vagabond.

Late for meal, but ready for udder: the jug is listed more often to his expense.

 

 

***
#203 KN S: AM 1938.929 (CS no. ?; discoid of green steatite)

 

side

inscription

transnumeration

a.

  

 

042 019-072

072 019 042

b.

{hason ‘fok’-sor *-ben ‘fokozat’}+

* {‘fokozat’ *-ben ‘fok’-sor hason}+

052-025 019

{H_S_N F_K-S_R M08-B_N F_K_Z_T}+

{F_K_Z_T M08-B_N F_K-S_R H_S_N}+

019 025 052

 

b. A három fokból álló sort hason(ló) követi egy enyhe ívben, ez azonban már fokozat.

b. A three-prong row of teeth (fok-sor) is followed by similar (hason) in an arch, but this one is a scale (fokozat).

 

   : A/E/O/U -_S/Z-L : ŐSZüLő : greyish, turning grey

  : K_NCS_ : KiNCSe; KaNCSi : his/her jewel, treasure; have a squint

 : T-_S/Z : TüSZő : sporran

 hason : H_S_N : HiSZeN; HaSoN : since; on the belly

 fok-sor : F_K-S_R : FoGSoR (K>G) : row of teeth

 *-ben : _V-B_N : öVéBeN; öVBeN : in his/her belt; in belt

‘fokozat’ : F_K_Z_T : FoKoZoTT; FoKoZaT (hurkák) : increased; steps (welt)

  : S/Z-T : SőT : moreover

  : L-S/Z : LeS : watch

  : Az : Az : that

 

Őszülő kincse tüsző, hiszen fogsora  övében  fokozott.

 

Fokozat (hurkák) övben, fog-sor hason, sőt kancsi les az.

The treasure of man turning grey is in his sporran, since the row of teeth on belt is increased.

Welts on belt, row of teeth on the belly, moreover he watches with a squint.

 

***

 


#204 MA/M S: CMS II 3.151 (amygdaloid of brown-olive green steatite)

Egyetlen szó: Only one word:

 

 ‘2’ : 038-034 K_T : JáTéKoT : toy, play, game, sport, fun, in accus.

 

 

 

A b. oldal olvashatatlan.

Side b. is illegible.

 

 

side

inscription

transnumeration

a.

X (=) 2

X 038-034 2

 

***

 

#244 CR (?) S: CMS XII 72 (3APr of brownish steatite)

 

side

inscription

transnumeration

a.

‘1’{{ *-ek}+-ben}+

{‘1’-re terül}+

‘1’ {044-{M06-_K}+-B_N}+

{‘1’-R_ T_R_L}+

b.

056 059-059-057

 

a. A lepel az eGY-es jelé-re terül.

a.  The cover is spread (terül) over (-re) the sign for number one (egy).

 

 : _G : üGY : case

 : G_M-G_M-K : GYiM-GYoMiK, gyomosodik : becomes weedy

 ‘1’ : _GY : eGY; íGY : one; this way

*-ek : _G-_S/Z-_K : eGYeSeK : certain people, some

 ben : B_N : BűNe : his/her crime, offence, sin

 ‘1’-re : _GY-R_: eGYRe : on and on, more and more, continually

 terül : spread

 

Ügy gyim-gyomik, így egyesek bűne egyre terül.

The case is getting weedy, this way certain people’s crime spreads more and more.

 

***

 

#246 KRITSA S: AM AE.1771 (CS no. ?; 3APr of brown-black steatite)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ le}+{* kis -n}+

{M04-L_}+-044-{M06 K_S 072-_N}+

b.

{fekvő (=) {-n -ek}+

-ben kis }+

{fekvő (006=) {072-_N 007-_K}+

-B_N K_S 072}+-041

c.

{* *-ek-en peregnek}+

{M07 M06-_K-_N peregnek}+

 

b. A fekvő 006 valójában egy összetett, beszélő ligatúra: a 072 T-n, amit a karok zárnak be, van a két 007 KéZ, vagyis KeZ-ek és ezekben egy kis 072 T.

 

c. A két M06 *S/SZ alakú, pergő csigá-k év-gyűrűi jól kivehető *íVeK, M07.

b. The laying (fekvő) 006 is a talking ligature indead: on (-n) the 072 T hiero, which is closed by the two arms of the 007 K_Z, hand hieros (-k, pl.) and above, in the crossing of the arms is a small 072 T.

c. The discrete annual rings on the two M06 *S/SZ-shape, spinning (pergő) snails are actually the archs of M07 *_V_K.

 

 * le* : SZ_M-L_-_G-_S/Z : SZáMoLGaSS : do the counting

 kis -n : K_S-T-_N : KoSZToN : on board

 fekvő : laying

 -n -ek-ben : T-_N K_S/Z-_K-B_N : TaNYa-KuSZKóBaN : in a lodging nook

 kis : K_S-T-V : KoSZTó’Va : boarding

 * : _V_K : éVeK; VaKú’ : years; blindly

 *-ek-en : S/Z-_K-_N : SZűKeN; SoKaN : in short supply; by many

 peregnek : P_R_G_N_K : PeReGNeK; FoRoGNaK: they turning round; move around

 

Számólgass: koszton, fekvő tanya-kuszkóban kosztó’va, évek szűken pergnek.

Do some counting: on board, boarding in a laying lodging nook, the years turn around poorly supplied.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

c.

{*-ek-en peregnek *}+

{M06-_K-_N peregnek M07 }+

b.

{ kis

{-n fekvő -ek}+-ben }+

041 { K_S 072

{072-_N fekvő 007-_K}+-B_N}+

a.

{kis -n *}+ { le}+

{K_S 072-_N M06}+ 044 {M04-L_}+

 

  : V : aVVa’ : with it

 kis -n : K_S-T-T-_N : KéSZTeTTeN : induced by sg

 * : S/Z : iS : also

  le : _G-SZ_M-L_ : áGY-SZáMMaL : with bed-number

 

Sokan forognak vakú’, avva’ késztetten fekvő kuszkóban, koszton is ágy-számmal.

Many people are moving around blindly, induced with it to a lodging nook, they are also on board with their bed-number.

 

***


#247 MA S: CMS IV 156 (3APr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{forgó *}+ {ugró ‘őz’ előtt }+

{F_RG_ ‘10’}+ {_GR_ _Z _L_T 072}+

b.

{pergő *}{ dő(l)t *-sor alatt}+ {*-en  ül}+

{‘pergő’ M08}{044-D_T ‘10’-S_R _L_T}+

{‘10’-_N 049 _L}+

g.

{* nekidő(l)t}+  X

{*-sor alatt}+ { * alatt le}+

{000 N_K_D_T}+ X 044

{‘10’-S_R _L_T}+ {M04-M08 _L_T L_}+

a. – g. – b.

a.  *-en egy kerék-szerű forgó alkalmatosság. Ugró őz előtt 072  T.

 

b. Egy M08 * íV pereg. A 044  éG dő(l)t a három ’10’-es, vagyis ‘10’-sor alatt. A tízes ponton a 049  áR ül.

g. A 000 M dűlne. Az M04 SZeM egy jól kivehető ív (M08*_V) alatt van.

a. On (-en) * a wheel-shape convenience is turning around. In front (előtt) of the jumping (ugró) deer (őz) is the 072  T.

b. An M08 * íV is rotating. The 044  éG is slanting under the row (-sor) of ‘10’. On the dot sitting is an 049  áR..

g. The M04 SZeM (eye) is under a well visiable arch (M08 *_V).

 

 forgó * : F_RG_-T_S/Z : FoRGaTáS, váltás : change

 ugró : _GR_ : uGaRRa; íGéRi : onto fallow (land); promices

 ‘őz’ : _Z : űZ : drive

 előtt  : _L_T-T :áLLaToT : animal, in accus.

 * nekidő(l)t : M-N_K_D_T : MeNeKeDeTT : escaped

 *-sor : _G-T_S/Z-S_R : éGeTéS-SoRRú’ : from the series of burning

  * alatt le : SZ_M-_V _L_T L_ : SZáMáVa áLLaT : animal by the numbers

 pergő, berregő : buzzing

 * dő(l)t : _V-_G-D_T : VíGaDóTú’ : from lively sg

 *-sor alatt : T_S/Z-S_R _L_T : TűZ-SoR eLőTT : in front of the row of fires

 *-en  : T_S/Z-_N _R : TeSZeN eRRű’ : does about it

 

Forgatás ugarra űz állatot. Menekedett égetés-sorrú’ számáva állat pergő vígadótú’ tűz-sor előtt, teszen errű’.

Change drives animals to fallow. Animals escaped from the series of fires by the numbers, in front of the row of fires urged by the lively buzzing, he cares about that.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

b.

{ ül *-en}+

{ dő(l)t *-sor alatt}+ {pergő *}

{‘pergő’ M08}{044-D_T ‘10’-S_R _L_T}+

{‘10’-_N 049 _L}+

g.

{ * alatt}+ {*-sor alatt}+

{* nekidő(l)t}+

{000 N_K_D_T}+ X 044

{‘10’-S_R _L_T}+ {M04-M08 _L_T}+

a.

{ után ugró ‘őz’}+ {forgó *}+

{F_RG_ ‘10’}+ {_GR_ _Z _L_T 072}+

 

  ül *-en : _R-_L-T_S/Z-_N : eRőLTeSSeN : forcing someone

  dő(l)t : _G-D_T : eGYeDeT : individual, in accus.

 pergő * : P_RG_-_V : PeRGőVe : with roller

  : _G : íGY : this way

  után : T-_T_N : TeTTéN, végeztével : when it’s done

 ‘őz’ forgó * : _Z-F_RG_-T_S/Z : őZ-FoRGaTáS : turning a deer (on spit)

 

Erőltessen egyedet tűz-sor előtt pörgőve’, számáva állat tűz-sor előtt így menekedett. Tettén ígéri őz-forgatás.

By forcing individuals in front of fire-row with loud roller, animals by the number escaped this way the row of fires. When it’s done deer-turning is offered.

 

Comments by J.G. Younger
Signgroups 044-005 and 044-049 commonly appear on sealstones with an extra or intervening sign (see Notes to Signgroups, App. VIII).
g. The “decoration” is a catface.

 

Counter-comments by MM: The surface is too small for “decoration”! There are NO “decorations only” on any of the hieroglyphic documents!

 

 

***

 

#205 CR S: CMS VII 35 (cushion of agate)

 

side

inscription

transnumeration

a1.

*

a2.

*

X

{ dő(l)t {-ek}-ben}+

{{-ek}-ben  dő(l)t}+

X 052 M13 019

019 M13 052

019 {042-D_T {M10-_K}-B_N}+

{{M10-_K}-B_N 042-D_T}+ 019

b.

 

*

 

{‘őz’ ‘vizsla’-t ugik}+

  {*-ek alatt}+

{*-ek alatt}+

{ ugik ‘vizsla’-t ‘őz’}+

{_Z V_ZSL_T _GR_K}+

073-034 {M08-_K _L_T}+

{M08-_K _L_T}+ 034-073

{_GR_K V_ZSL_T _Z}+

 

a. Az X jelzi az írás kezdetét, mely a vonal alatt folytatódik.

b.  A képen az őz egy vizslát ugrik át.

a. The text starts at X and follows under (alatt) the line (vonal).

b. The deer (őz) jumps over a vizsla, the Hungarian pointer!

 

 : K_NCS_ : KiNCS/e : (his/her) treasure

 * : T_G_ : TáG, széles, csapongó : loose, wide, roving, flitting, wandering

 : _S/Z : éSZ, elme : reason, mind, brain

  dő(l)t : A/E/O/U-D_T : ÜDíT; Á’DoTT : refresh; blessed

-ek-ben : SZ_R_-_K-B_N : SZó-RaKóBaN : in word puzzle

‘őz’ : _Z : éSZ (Z>SZ) : reason, mind, brain

‘vizsla’-t : V_ZSL_T : ViZSLaT, fürkész, keresgél : examine, scrutinize, look for

 ugrik : _GR_K : uGRiK; GYeReK : jumps; kid

  *-ek : K_R-T-_V-_K : KöR-TeVőK, kerülgetők : detour-makers

 alatt :  _L_T : eLőTT : in front of

  : S/Z-T_G_ : SZóTaG : syllable

  : T-K_R : TüKöR : mirror

‘vizsla’-t ‘őz’ : V_ZSL_T-_Z : ViZSLaTáS, fürkészés, keresgélés : examination, search, rummage

 

Kincse tág esze. Ész üdít szó-rakóban.

 

Szó-rakóban á’dott ész, szótag kincs.

 

Ész vizslat, ugrik kör-tevők előtt.

 

Vak előtt tükör gyerek vizslatása.

His/her treasure is the wandering mind.

Mind refreshes in word puzzles.

In word puzzles the mind is blessed, the syllable is a treasure.

The reason scrutinizes, jumps in front of detour-makers.

Mirror in front of a blind like watching a kid.

 

A szöveg tanúsága szerint a vizsla már négyezer éve külön kutyafajként ismert és nevét vizslató, fürkésző viselkedésének köszönheti. A visus (látás) és video (lát) a vizsgál, vigyáz, figyel, fityész szóbokor vizs gyökének latin leszármazottai.

By the testimony of the text, the vizsla is known to man for four-thousend years and got its name from the scrutinizing, looking, searching behavier. Visus and video has their root in vizs, the root-word for vizsgál (examine, check), vigyáz (look after), figyel (watch, keep an eye on), fityész (snoop around) word-family.

 

***

 

#206 CR S: HM/Coll. G. 3082 (CMCG no. ?; cushion of agate)

 

CHIC: as on the cushion

side

inscription

transnumeration

normalization

a.

| |

*308 | *309 | *307 | *302

Koppa | San | Σ | &Delta

b.

|

*155 | *156

FIC | VIN

 

Comments: CHIC: Cf. #291, #292. JGY adds: KNOSSOS S CMS II 3.23

 


MM: using the usual transliteration

side

inscription

transnumeration

a.

‘4’/nagy  ‘rekesz’

{{-en}+-t érint el }+

{-nek dől }+

{‘tükör’ alatt el }+

{érint -t  -n el }+

N_GY 070 R_K_S_

{{‘10’-059-_N}+-_T _R_NT _L-M14}+

{070-N_K D_L M14}+  

{tükör _L_T _L-M14}+

{_R_NT-M05-_T ‘20’-ON-_L-M14}+

b.

{{-t éri | és éri kis  |-on}+

mi’ ér közti ‘2’ -t}+

{-n {-ek}+-et fűz

szorultan fekvő }+

{{024-_T _R_ M16 _S _R_ K_S M14 M16-_N}+ M_ _R K_ZT_ ‘2’ M10-_T}+

{156-_N {M10-_K}+-_T F_Z

SZ_R_LT_N F_KV_ M14}+

 

a. Ez az oldal négy rekeszre van osztva egy (nagy) 070  R jellel! Az első­ben az M14 N_K ligatúra elfordul, de érinti a ‘{‘10’ a 059 GYáM-on}+ ligatúrát, a másodikban a 070 R-nek dől, a harmadikban a tükör alatt fordul el, a negyedikben a ‘20’-on levő M05  TaLoN-t érinti.

 

 

b. A 024 N-t éri az M16 |VoNaL és ugyancsak éri a kis M14 N_K ligatúra, mely a vonal-on van és ez a mégösszetettebb ligatura éri a vonal és lugas közti két M10 SZeR jelet. A vonalak közé szorult fekvő M14 N_K itt főszereplő, ő fűzi az M10 SZeR-ek-et is 156 Lugason.

a. This side is divided into four (négy) compartments (rekesz) with an 070  R sign! In the first, the M14 N_K ligature is turned away from {‘10’on 059 G_M}+ ligature but touches it, in the second it leans against (-nek dől) the 070 R hiero, in the third it turned away from (-től) under (alatt) the mirror (tükör), in the fourth M05 TaLoN on ‘’20’ is touched by it (-t érint).

b. The 024 N is touched by the M16 |VoNaL (line) and also by the M14 N_K ligature which is on the line (vonal-on); and this whole big ligature touches two vine-shoots on the trellis. As the main character here, the lying (fekvő) M14  N_K, which by stucked (szorultan) in, binds the M10 SZ_R-s to the 156 L, trellis of vine.

 

 ‘4’/nagy  : N_GY R : NaGY úR; iNGeR : large, big master: it is dominant; stimulus

 ‘rekesz’ : R_K_S_ : RaKáS : pile, stack, heap

 *-en-t : T_S/Z-G_M_-_N-_T  : TűZ-GYéMáNT : fire-diamond

 érint : _R_NT : iRáNTa : towards

 el  : _L-N_K : LáNYoK; üLNeK : girls; they sit

 -nek : R-N_K : öRű’NeK; úRNaK : they are delighted; for the master/lord

 dől  : FD_L-N_K : DaLó’NaK : they sing

 tükör : mirror

 alatt : _L_T : előTT : in front

 érint -t : _R_NT-T_L_N-T : éRiNTeTLeNT : chaste, virgin, in accus.

  -n el  : H_S/Z-_N-_L-N_K : HaSoNoLNaK; HoSSZaN, áLNoK : resemble; for a long time, deceitful

-t : N-_T : NőT : woman, in accus.

 éri | és : _R_ V_N_L _S : éRVéNYüLéS, érvényesülés : success

 éri kis : _R_-K_S : öRöKöS : constant, eternal

 * : N_K : aNYáK :

 |-on : V_N_L-_N : VoNaLáN : on its line

 mi’ ér/éri : M_-_R_ : MéRi : measure

 közti : K_ZT_ : KéSZíT : makes

‘2’ -t : K_T SZ_R-_T : KöTSZeRT : dressing, bandage, in accus.

 -n -ek-et : L_-_N SZ_R-_K-_T : eLLeNSZeReKeT : remedies, in accus.

 ‘fűz’ : F_Z : FőZ : cook

 szorultan fekvő  : SZ_R_LT_N F_KV_-N_K : SéRüLTeN FeKVőNeK : for the one lying injured

 

Nagy úr rakás tűz-gyémánt, iránta lányok örű’nek, dalónak, tükör előtt ülnek, érintetlent hasonolnak.

Nőt érvényülés örökös anyák vonalán méri: készít kötszert, ellenszereket főz sérülten fekvőnek.

A big pile of fire-diamonds is dominating, girls are delighted towards it, they sing, sit in front of the mirror resembling virgins.

 Success measures woman on the line of eternal motherhood: she makes dressings, cooks remedies for the one lying injured.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a.

{el  érint -t  -n }+

{el  alatt ‘tükör’}+

{ -nek dől}+

{el  {-en}+-t érint}+

‘4’/nagy  ‘rekesz’

{_L-M14 _R_NT-M05-_T ‘20’-ON}+

{M14 _L_T T_K_R}+

{ M14 070-N_K D_L}+  

{_L-M14 {‘10’-059-_N}+-_T _R_NT}+

N_GY 070 R_K_S_

b.

{szorultan fekvő  fűz

{-ek}+-et -n}+

{közti ‘2’ -t ér mi’ (mely)

{ éri -t kis  |-on éri | is}+}+

{ SZ_R_LT_N F_KV_ M14 F_Z

{M10-_K}+-_T 156-_N}+

{ K_ZT_ ‘2’ M10-_T  _R M_

{_R 024-_T K_S M14 M16-_N _R M16 _S}+}+

 

 ‘tükör’  : T_K_R-N_K : TaKaRNaK : they cover

 dől el  : D_L-_L-N_K : DaLoLNaK : they sing

 szorultan fekvő  : SZ_R_LT_N F_KV_-N_K : SZoRuLTaN ePeKVőNeK (F>P) : for languishing with the anguish

 -n : L-_N : LáNY : girl

 közti ‘2’ : K_ZT_-K_T : KéSZTőKeT : inducements, in accus.

 *-t ér : SZ_R-_T-_R : SZeReTőRe : for lover

 mi’ : M_ : (a)Mi : what

 éri -t : _R_-N-_T :   éRiNTő : touching

 kis  : K_S-N_K : KéZNeK : for hand

 |-on : V_N_L-_N : BéNuLóN (V>B) : lamed

 éri | is : _R_-V_N_L _S : éRVéNYüL iS : succeeds even


 

Lányok érintetlent hosszan álnok előtt takarnak, úrnak dalolnak, tűz-gyémánt iránt inger örökös.

 

Szorultan epekvőnek főz szereket lány, késztőket szeretőre, mi érintő kéznek bénulón érvényül is.

The girls cover for long time the untouched from the deceitful, (but) they sing for the reach, stimulus towards the fire-diamond is eternal.

 Girl cooks remedies for the languishing with anguish, inducements for lovers, which succeeds by laming even to the touching hand.

 

***

 

#207 MA/N S: CMS II 1.420 (half-cylinder of ivory)

 

side

inscription

transnumeration

a.

X { alatt}+ []={-ök}+

 {-ök}+ { alatt }+

X {092 073 _L_T}+ {073-_}+

{073-_}+ {092 _L_T 073}+

b.

X {{{{{járó {-k}+}+ -en}+

előtt }+ alatt }+ után

{-en ‘2’ ‘öv’}+ }+

 {‘2’ ‘öv’ -en}+

{{{járó {-k}+}+ -en}+

{  alatt}+

X {{{{{J_R_ {072-_K}+}+ 056-_N}+

_L_T 044}+ _L_T 049}+ után

{056-_N ‘2’ _V}+ 073}+

073 {‘2’ _V 056-_N}+

{{{J_R_ {072-_K}+}+ 056-_N}+

{049 044 _L_T}+

 

b.  Az első 056 _G/_K képjel lángja helyén 2 072 T-ből álló figura (T-k)  jár (tájnyelven gyár), a másikon ‘2’ öv van.

Az X éri a járó figurát, tehát itt kezdünk, folytatjuk az előtte levő 044 éG képjellel, mely alatt van a 049 áR. A járó figura után van egy 056 _G 2 öv-vel és egy 073 KöR.

 

Visszafelé a sorrend folyamatos, elmarad tehát az elötte/utána utalás.

 

* lásd: jere-gyere, jön-gyön

b. On the first 056  _G/_K hiero in the place for the flame a figure made up of  2 072 T-s walks (jár), on the second there are ‘2’ belts (öv).

The X touches the walking T-s, so the reading starts there and continues in front (előtt) of it with the 044 éG, under (alatt) which is the 049 áR. After (után) the walking figure is the 056 _G with 2 belts (öv) and the 073 KöR.

The backwards reading is continuous, without the befor/after reference.

 

* the J>GY coversion can be caught in the words with two forms, like jere-gyere, jön-gyön

 

  alatt : L-K_R-_L_T : eLKeRüLT : avoided

 -ök : K_R-_K : KáRoK; aKáRKi : damages, losses; whoever, anyone

  alatt  : K_R-_L_T L : KeRüLTe eL : avoided it

 járó -k : J_R_-T-_K : GYáRTóK (J>GY)* : makers, manufacturers

 -en előtt : _G-_N-_L_T : iGéNYeLTe : claimed by, demanded

  alatt  : _G-_L_-_R : üGYLeT-áR : price on business deal

 után : after

 -en : _G-_N : iGéNY : claim, demand

 ‘2’ ‘öv’ : K_T-_V : KöTVe/KiTéVe : by entering into contract / by putting up

  : K_R : KáR : damage, loss

  ‘2’ : K_R-K_T : KáRoKaT : damages, losses, in accus.

 ‘öv’ -en : _V-_G-_N : VéGéN : at the end

   alatt : _R-_G-_L_T : üRüGYöLTe, adott rá okot : did under the pretext of sg

 

a.

Elkerült károk – akárki kerülte el.

Avoided damages – whoever avoided it.

b

Gyártok-igényelte ügylet-ár után igény kötve/kitéve kár.

Károkat végén gyártók igénye ürügyölte.

The price on business deal claimed by the makers is lost by putting up later demand.

At the end, the losses are claimed under the pretext of the makers.

 

***

#242 CR S: HM/Coll. G. 3427 (CMCG no. ?; 3APr of rock crystal)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ dő(l)ve ‘50’ fácolva}+

{*-sor}+

* {*-sor}+

{ fácolva ‘50’  dő(l)ve}+

{032-D_V_ ‘50’ F_C_LV_}+

056 059 {M06 S_R}+

{M06 S_R}+ 059 056

{F_C_LV_ ‘50’ 032-D_V_}+

b.

{ -t ‘rászegülve’ tol}+

{ dő(l)ve}+

* { dő(l)ve}+

{-t ‘rászegülve’ tol }+

038 {010-032-T R_SZ_G_LV_ T_L}+

{032 D_(L)V_}+

{032 D_(L)V_}+

{032-T R_SZ_G_LV_ T_L 010}+ 038

c.

{{‘sörte’-s *-en}+-ek-ben

-ig ér}+

*{-ig

{ ‘sörte’-s *-en}+-ek-ben ér}+

{{S_RT_-_S M06-_N 031}+ -_K-B_N

044-_G _R}+

{044-_G

{031 S_RT_-_S M06-_N}+ -_K-B_N _R}+

 

a. Az öt pont, ‘50’ fácolva van, egymás mellé fűz­ve mint egy könyv lapjai. M06 * S/Z-ből három van sorban egymáson.

b. A 010 Láb rászegülve tolja a 032  R-t.

 

c. A 044 éG képjel a sörtés S-en lévő R-rel alkotta ligatúrák közé-ben van.

a. The five dots, ‘50’ is a tight row of beads, like the pages of a book. There are three M06 * S/Z hieros in a row.

b. The 010 L (foot) is pushing (tol) the 031  R by kneeling into it.

c. The 044 _G hiero is between (-ben) the ligatures made up of bristles (sörte) on (-en) M06 * S and 031 R (-k, pl.)

 

  dő(l)ve : R_SZ-D_V_ : RáSZeDVe: valamire gyüjtve; becsapva : collected on sg; deceived, fulled

 ‘50’ fácolva : _TV_N F_C_LV_  : iTT VaN FáCoLVa (egymásra rakva) : here they are put on each other

 *-sor : G_M-_S/Z-S_R : GYüMő’CS-SoR : row of fruits

 *-sor : _S/Z-S_R : éSZ-SZeRű : rational

  : G_M : aGYaM : my mind

 fácolva : _G-F_C_LV_ : áGYBa-CSaLVa  (F>V) : lured into bed

  : J/L :: good

   : L :: horse

-t : R_SZ-_T : RoSSZaT; RoSSZTú’ : the bad, in accus.; from the bad

 rászegülve : R_SZ_G_LV_ : RáSZeGüLVe; RéSZeGüLVe : by kneeling int it, by putting more effort into it; by getting drunk

 tol (): T_L (L) : ToL (eL) : pushes (away)

 * dő(l)ve : R_SZ D_(L)V_ : RoSSZ Dő(L)Ve; RáSZeDVe : bad by leaning (against the other); deceived, fulled

 ‘sörte’-s : S_RT_-S : SéRTéS; SZeReTéS : insult; loving

 *-en-ek-ben : S-_N-R-_K-B_N : SaNYaRoKBaN : in tormented

 -ig ér : _G-_G _R : éGiG éR : reaches to the sky

 -ig  : _G-_G-_R : GYóGY-íR : balm, salve

 *-en-ek-ben ér : S/Z-_N-_K B_N-_R : SuNYiK BűNéRe : on the sin of the sneaky

 

Rászedve, itt van fácolva egy gyümölcs sor.

Észszerű agyam ágyba-csalva, itt van rászedve.

Collected on (a bead), here is a row of fruits put on each other.

My rational mind lured into the bed, here it is deceived.

Jó ló rosszat rászegülve tol, rossz dő(l)ve.

 

 

Rászedve, rossztú’ részegülve tol el jó.

Good horse pushes the bad by putting in more effort, the bad by leaning against the other.

Good pushes away you deceived and getting drunk from the bad.

Sértés sanyarokban égig ér.

Gyógy-ír (a) szeretés sunyik bűnére.

Insult in tormented reaches to the sky.

Loving is the balm on the sin of the sneaky.

 

 

***

 

#243 CR S: CMS XI 12 (3CPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{**-ban ‘lúd’ tollász ‘hátsó’-t}+

{‘szárnya’{* *-re}+ közé tetten}+

{‘20’-B_N L_D T_L_S H_TS_-_T}+

{SZ_R_NY_ {M08 M08-R_}+ K_Z_ T_T_N}+

b.

 {‘2’  -n}+

{ **-ban}’1’ *

006 {‘2’ 007 072-_N}+

{092 ’20’-B_N}+ 057 ‘1’ ‘10’

g.

{‘pár’ -ben {}}+

{-k sora}+

{P_R 050b-B_N {061-025-023}}+ 057

{050b-_K S_R_}+

g. – b. – a.

a. Jól látható, hogy két pont között, vagyis ‘húszban’ egy ‘lúd tollász hátsót’, ‘szárnya’ két ív az ívre rajzolt ligatura közé tetten.

 

g. A hármas ligatura ‘pár’ 050b T-ben van, a három 050b T már sor-t alkot.

a. The goose (lúd) plums/preens (tollász) its behind (hátsó) between two dots, ie in twenty (húszban), its wing (szárnya) is put between two ligatures of arcs on arcs.

g. The triple ligature is in a pair (pár) of 050b T-s, the three 050b T-s make up a row (sor).

 

 

 ‘pár’ -ben : P_R T-B_N : PáRTáBaN : in a headdress, ie. as unmarried young woman

  : _S/Z_T_-T-T : oSZTaToTT : portioned out

 -k : K-T-_K : KuTaK, kicsiny, itt: cirógatás és más ‘apróság’ : petting, hugging

 sora : its row

 ‘2’ : K_T : KiT : whom

  : K_Z : KéZ : hand

 -n  : T-_N-L : TaNáL, talál : find, discover

 **-ban : H_S/Z-B_N : HúSZBaN; HáZBaN : in twenties; in the house

 ’1’ * : K-_GY-T_S/Z : KeGYe’TeS, kegyenc : favourite, minion

 lúd : L_D : LeD, lesz; eLéD : will be; in front of you

 tollász : T_L_ SZ : TiLoS; ToLSZ : forbidden; you are pushing

 hátsó-t : H_TS_-_T : HiTeST; HáTSóT : wedded wife; the last, lowest, in accus.

 ‘szárnya’ *  : SZ_R_NY_ _V : SZeRéNYű’Ve : becoming modest

 *-re közé tetten : _V-R_ K_Z_ T_T_N : VáRaKoZTaTNi : keep sy waiting

 

Pártában osztatott kutak sora, kegyenc kit kéz tanál húszban, házban led tilos hitest szerényű’ve várakoztatni.

In a headdress portioned out row of pettings, favourite is whom the hands find in twenties, in the house, will be forbidden to keep the wedded wife waiting by becoming modest.

 


 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a.

{‘szárnya’{* *-re}+ közé tetten}+

{tollász ‘hátsó’-t ‘lúd’ **-ban}+

{SZ_R_NY_ {M08 M08-R_}+ K_Z_ T_T_N}+

{ T_L_S H_TS_-_T L_D ‘20’-B_N}+

b.

* ’1’ {**-ban }+ 

{‘2’  -n}+

‘10’ 057 ‘1’ {’20’-B_N 092}+

{‘2’ 007 072-_N}+

g.

{-k sora}+

{{} ‘pár’ -ben }+

{050b-_K S_R_}+ 057

{{023-061-025} P_R 050b-B_N }+ 

 

 ‘szárnya’ : SZ_RNY_ : SZeRéNY : undemanding

 * *-re : _V-_V-R_ : VeVőRe : on buyer

 közé tetten : K_Z_-T_T_N : KéSZTeTőN : urging to do

 * : T_S/Z-K : TeSZiK : they do

 ’1’ **-ban : _GY-H_S/Z-B_N : eGYHoSSZáBaN : continuously

 ’2’ : L-K_T : LuKaT : hole, opening, in accus.

  -n : K_Z-T-_N : aKaSZTaNa : would hang

 *-k sora : T-_K-S_R_ : TöKöSRe : on the one with balls

  : K : Ki : who

  : T-_S/Z_T_-T :  TaSZíToTT : pushed away

 

Szerény vevőre késztetőn tolsz hátsót, eléd házban teszik egyhosszában, lukat akasztana tökösre, ki taszított pártában.

You push urging on undemanding buyer the lowest, they put in the house in front of you continuously, those who pushed you away while in their headdress, would hang their opening on the one with balls.

 

***

 


#240 SITIA S: HM/Coll. G. 3111 (CMCG no. ?; 3APr of “chalcedony”)

 

a. A kémelő, kukucskálva kuksoló férfi valójában egy 061  _S/Z_T_, mely érinti a 044 _G képjelet. A 047 T a 049  _R fölé van helyezve.

The scrutinizing (kémel) man is actually a 061 _S/Z_T_, which touches (érint) the 044

 _G hiero (-et , for accus.) The 047 T is above the 049 _R.

b. Egy térdre bukott őzön (őszön) ül a 061  _S/Z_T_ képjel. A M05  T_L_N 025  T-k-ben van.

The 061 _S/Z_T_ hiero sits (ül) on (ön) the fallen (bukott) deer (őz). The M05  T_L_N is between 025  T-s (T-k-ben).

c. A képjelek a központi oroszlánhoz viszonyulnak (mellett = mallyutt, itt az állat a mallyában).

All the hieros are positioned against the lion ([orosz]lán) in the middle: in front of (előtt), above (felül), underneat or next to (mellett).

 

b. – c. – a.

side

inscription

transnumeration

a.

{kémel, érint  -et}+

{ fölé}+

{K_M_L_  _R_N_T 061 044-_T}+

{047-049 F_L_}+

b.

{bukott ‘őz’*-ön  ül }+

{-k-ben }+

{‘bukott’ _SZ-_N-_L 061}+

{025-_K B_N M05}+

c.

{*  (orosz)’lán’** előtt,

fölül , mellett *}+

{M08+M05 L_N_ _L_T,

F_L_L-M05, M_L_T 073-‘10’}+

* Nevét hihetőleg szürkés szőrétől vette, a mennyiben a szürke az őszhöz rokon, innen az őz,

és ősz szók rokonoknak tekinthetők. (Czuczor-Fogarasi) Tehát őZ = őSZ

** orozó lény > oroszlán (> lán > leon, lion, …)

 

 bukott : fallen

 ‘őz’-ön : _SZ-_N : aSSZoNNa’ : with woman

  ül -k : _S/Z_T_-_L-T-_K : SZuTYoLToK, sértő szavakkal bökdöstök : you insult

 -ben  : B_N T_L_N : BűNTeLeN : unpunished

 *   : _V+T_L_N : VéTLeN : virgin

 (orosz)’lán’  : L_N_ : LáNY; eLLeNe : girl; against

 előtt : befor, in front of

 fölül  : F_L_L-T_L_N : FeLeLőTLeN : irresponsible

 mellett : M_L_T :éMeLYíTő; eMeLT : disgusting; raised

* : K_R-T_S/Z : KeRíTéS, itt: elcsábítás : seducing

 kémel : K_M_L : KoMoLY; KéMéLő : serious; considerate

 érint  : _R_N_T_-_S/Z_T_ : RoNTáST; iRáNTi eSeT : seduction, in accus.; case towards it

 -et : _G-_T : üGYeT, éGőT : case; burning, in accus.

  fel : T-_R F_L : TáR FeL : reveal

 

Bukott asszonna’ szutyóltok bűntelen, vétlen lány előtt felelőtlen émelyítő kerítés, komoly rontást, ügyet tár fel.

You can insult a fallen woman unpunished, in front of a virgin girl it is irresponsible disgusting seducing, it reveals a serious seducing, a court case.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ alá}+

{-et kémel, érint }+

{047-049 _L_}+

{044-_T K_M_L_N 061 _R_N_T_ 061}+

c.

{ (orosz)’lán’ mellett *,

fölül , előtt * }+

{L_N_ M_L_T ‘10’-073,

 F_L_L-M05, _L_T M08+M05 }+

b.

{-k-ben }+

{ ül bukott ‘őz’-ön}+

{‘bukott’ _SZ-_N-_L 061}+

{025-_K B_N M05}+

 

  alá : _R-T-_L_ : RúTuL, erkölcstelenül : loosely

 * : T_S/Z-K_R : TűZ-KáR : fire dammage

 előtt *  : _L_T _V-T_L_N : oLTó VéTLeN : the extinguisher is innocent

 -k-ben  : T-_K B_N-T_L_N : íTéK, ítélet; BűNTeLeN : judgment; guiltless

  ül : _S/Z_T_-_L : eSeTTeL : with the case

 bukott ‘őz’-ön : B_K_T-_Z-_N : BéKíTeSSeN : make appeasment

 

Rútul égőt kémélő iránti eset: ellene emelt tűz-kár felelőtlen, oltó vétlen, íték bűntelen esettel békítessen.

The case of a considerate man towards a loosely burning person: the fire damage raised against him is irresponsible, the extinguisher is innocent, the judgment let appease the sides with a guiltless case.

 

 

***


#283 CR S: AM 1938.793 (CS no. ?; 4RPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

X { le}+ {* ‘2’-n}+

{le}+ {*-ek}+ { ülve}+

X  ’2’ {le}+ * { ülve}+

X {le}+ { ülve}+

X {le}+ * { ülve}+

X 044 {M04-L_}+ {‘10’ ‘2’-_N}+

{044-L_}+ {‘10’-_K}+ {025-049 _LV_}+

X 072 ‘2’ {044-L_}+ ‘10’ {049-025 _LV_}+

X {044-L_}+ {025-049 _LV_}+

X {044-L_}+ ‘10’ {049-025 _LV_}+

b.

X {**} {ér-et}+

{kis }+  *

X  {kis }+ *

X {**}

 X  

X {056 ‘20’} {_R-023 013-_T}+

{K_S M03}+ 058-‘10’

X 013 {K_S-M03}+ 058-‘10’

X {056-‘20’} 023-013-023

013-058 X 013 058

c

{‘cica’-rakó fel *-ig}+

{C­_C_-R_K_ F_L_-M06-_G}+

d

?

?

 

a. Ha egy képjel előtt több X is van akkor a jelet többször kell olvasni az X-ektől kiindulva és kö­vetve azt az ésszerű utat melyet az X-ek mutatnak. Az első X magasságában, a || = 2 jelén egy ‘10’-es,  a rudacska szélén haladva még két egymástól elté­rő ‘10’-esbe ütközünk, vagyis {‘10’-ek}+-be. A második X-től haladva egy, a harmadik X vonalán nincs, és a negyediken újra egy ‘10’-es. A rudacs­ka alján haladva az R+T ligatúrát találjuk, míg maga­sabban haladva ez T+R.

b. A 023  T szárán lévő pont úgy helyezkedik, hogy a második X-től haladva ez a képjel a 013  M után is olvasandó és az M-t is érintjük előtte és utána is. A felső X-ex vonalán egy kis M03  HúGY és ‘10’ között van  a 058  eRNYő.

c. A rúd ezen oldala macskás, cicákkal van kirakva fel egészen az M06 * S-ig.

d. Facsimile rajz hiányában nem olvasható.

a. More than one X-s in front of a hiero means that the sign has to be read more than once following the logical path the X-s are indicating. On the level of the first X there is ‘10’ on the || = 2 sign, and following this height there are two more ‘10’-s differently shaped, as {‘10’-ek}+. On the level of the second X there is one, on the third none, and the level the fourth there is again a ‘10’. Closer to the bottom edge of the bar, there is the R+T ligature, while higher up it is the opposite, T+R.

b. The dot at the end of the stem of 023  T indicates that starting from the second X this hiero has to be read after 013  M as well as doubling on M to.  On the level of the upper X-s the 058  _RNY_  is between a small M03  HúGY and a ‘10’.

c. This side of the bar is tiled with pussy-cats up to (-ig) the M06 * S hiero on the top.

d. Unreadable without a facsimile drawing.

 

  : _G : aGY; áGY; íGY; úGY; eGY : mind, brain; bed; this way; that way; one

 * le : SZ_M-L_ : SZáMMaL : with number

 *  : T_S/Z : TeSZ/i : does

 ‘2’-n : K_T_-_N : KeTTeN; KeTTőN, a kettő összegén : the two of; on the (sum of the) two

 le : _G-L_ : áGGYaL; aGYaLó; íGY áLL : with bed; mindful; stands this way

 *-ek : T_S/Z-_K : TeSZiK : they do

  ülve : T-_R-_LV_ :

TeRéLVe, tereferélve; TeRüLVe, szétterítve; bizonyos határig TeRüLVe :

chatting, gossiping; by spreading out; spreading to a certain extent

 ’2’ : T-K_T : TöKéT : his ball, in accus.

  ülve : _R-T-_LV_ :

RiTTYoLVa, ondót szétszórva; RuTYáLVa, retyerutyálva : spreading the sperm; making everybody a relative

 le : L_ : aLá : underneat

 le * : L_-T_S/Z : áLTaSS : do deceive

  : G/K : Ki; áGY : who; bed

 ** ér : H_S/Z-_R-T : HoZZáéRT : touched with

 -et kis : M-_T-K_S : MáTKáSú’ : as bride and groom

 * : H_GY : HoGY : that

 * : _RNY_-T_S/Z : éRiNTSe; éRiNTéSe : to touch it; the touch of it

  : M : Mi; Ma : what; today

 kis  : K_S-H_GY : KéSHeGY; oKoSú’ HoGY : point of knife; cleverly that

 ** : G/K-H_S/Z : KiHeZ : to whom

  : T-M-T : TáMaTT, támadt; TeMeT : attacked; buries

   : M-_R_NY_ : MeRéNY, bátorság : courage, bravery

 : _R_NY_ : eRéNY : virtue

 ‘cica-rakó’ : C_C_-R_K_ : CSiCSeRKe, pacsírta : (sky)lark

 fel *-ig : F_L_-S/Z-_G : FeLeSéG; FeLSéG, mások fölötti : wife; record

 

Agy számmal teszi, ketten ággyal teszik terélve. Tökét agyaló teszi rittyolva ágy alá terülve. Így áltass rutyálva.

Brain makes it with numbers, two (couple) make it with a bad chatting. The mindful puts his balls under the bed spreading the sperms. Do deceive this way relatives to be.

Talány: Ki hozzáért mátkású’, hogy érintse: mi késhegy érintése! Kihez támatt merény, ma erény.

Felelet: Csicserke feleség.

Puzzle: Who touched her, as bride and groom do, it’s like touch of a knife-point! To what there was courage, becomes a virtue.

Answer: (she is a) lark(ing) wife.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ ülve}+ *{le}+  2

{ ülve}+ {le}+

2 { le}+

*{{ülve }+-n *}+ {le}+

{‘2’-n *}+ {le }+

X 2  X  X ‘2’{le }+  

{025-049 _LV_}+ ‘10’ {044-L_}+ 2 072 044

{049-025 _LV_}+ {044-L_}+

2 {M04-L_}+ 044

‘10’ {{_LV_ 049-025}+-_N ‘10’}+ {044-L_}+

{‘2’-n ‘10’}+ {L_ M04}+ 044

X 2 072 044 X 044 X ‘2’{L_ M04}+ 044

b.

{**}

X

*{kis }+ {-et  ér}+

{**} X {**}

 058 013 023 013 023 {‘20’ 056}

X 013 023 013 023

‘10’058 {K_S M03}+ {013-_T 023 _R}+

{056-‘20’} X 023 {056-‘20’}

c.

{fel *-ig ‘cica’-rakó }+

{F_L_-M06-_G C­_C_-R_K_}+

d.

?

?

 

 * : T_S/Z-_G : TíZiG : up to ten

 le : L_ : áLL; Le/eL (levonni/elvenni) : stands; subtract/takes out

  : T-_G : TaG : member, element

  ülve : _R-T _LV_ : őRT áLLVa : guarding

 * ülve : T_S/Z-_LV_ : TíZeLVe, tízesével : by tens

 -n : _R-T-_N : RáTeNNi : put on it

 le ‘2’-n * le : L_-K_T-_N T_S/Z-L_ : eLKöTNi TíZZeL, a tízesekkel lezárni : kut of after the tens

 *  : SZ_M-_G : SoMMáiG (összeg = csomó > somma); SZáMiG : to the SuM; to the number

 ‘2’ : -G-K_T : eGYiKéT : one of them

 ** : H_S/Z-_G : HúSZiG; HiSZ’ úGY; HoSSZiG : till the twentieth; for, as, since that way; for hours on end

 -et  ér : M-_T T-_R : MiT TűR : what endures with patience

 ** : H_S/Z-T : HúZaT : goes on and on

 ‘cica’-rakó : C_C_-R_K_ : CSúCS-RaKó : record amassing

 

Terülve tízig áll 2 tag, őrt állva így áll 2 számmal egy. Tízelve rátenni tízig, elkötni  tízzel sommáig. 2 tag egyikét el/le számig.*

Spreading to ten stand 2 elements, one (person) stands guarding these 2 numbers. Put on to them by tens till ten, cut of the sum after the tens. Take out one of the 2 elements to the number.*

Erény mi támatt húszig, ma temet, hisz’ úgy tesz úrné okosú’, hogy mit tűr ágy húzat hosszig.

 

Felség csúcs-rakó.

Virtue what attacked till the twentieth, today buries, since the lady cleverly does it such a way that what the bed endures she goes on with hours on end.

 (she is a) splended record-amassing.

 

* Ime a trükk közérthetőbb nyelven:

Te: gondolj két egyjegyű számot. Írj eléjük annyi tízest, hogy mindegyik számjegyeinek összege 10 legyen. Add össze őket, de csak a somma két utol­só számjegyét tartsd meg. A sommából vond ki az egyik őr­zött számot és mond meg az eredményt.

Én: a másik számot azonnal látom: az utolsó szám­jegy. Az elsőt úgy kapom meg, hogy összeadom a számjegyeket és a somma egyes számjegyét kivo­nom 10-ből.

Te: 4 és 5 > 64+55=119 > 19-4=15 mondod.

Én: 5 és 10-(1+5)= 4

A jobboldali példában a mondott szám negatív. Egy kölcsönkért tizessel összevonva jön elő a második szám, amit a számjegyek összegénél le kell, hogy vonjunk.

A továbbított szám, ezek szerint, lehet negatív is. Mivel az utasítás erről semmit sem szól, a minószi­aknak nem rendkívüli algebrai műveletek eredmé­nyeként negatív számot kapni. Ez azt jelenti, hogy ismerték és használni is tudták a negatív számokat. Ez azért meglepő, mert a tudományok története azt tanítja, hogy a negatív számokat a kínaiak ismer­hették az időszámitásunk előtti III. évszazad előtt, ahogy azt egy ie 202-ből származó dokumentum igazolja. India és Európa időszámításunk VI. illet­ve VIII. századaitól ismeri, de egyenletek megol­dásaként – mint a fenti példákban – csak a XIX. századtól kezdve elfogadott.

* Here is the trick in plain English:

You: Take two one-digit numbers. Put in front of them tens till in each of them the sum of the digits is 10. Sum them up, but keep only the last two digits. Subtract one of the guarded numbers and tell the result.

Me: I can tell immediately the second of the guar­ded numbers: it is the last digit. To get the first number, I sum up the digits, and subtract its last digit from 10.

You: 3 and 8 > 73+28=101 > 01-3=-2 you say.

Me: because you did not have tens to get a positive number, I have to borrow one to find the second of the guarded numbers, 10-2=8, which I have to repay when summing up the digits: (-1)8=-1+8=7 > 10-7=3.

So, the number to convey can be a negative one. As the instruction doesn’t say anything about this, it isn’t extraordinaire for the Minoans to get nega­ti­ve numbers as a result of algebraic operations. This means that they were aware of negative num­bers and they knew how to use them. It is quite a surprise, since the history of sciences teaches us that the negative numbers were known before the 3rd century BCE to the Chinese, as documented in 202 BCE, to India and Europe only from the 6th and 8th centuries CE, but accepted as solutions to equations – as in above examples – only from the 19th century onwards.

 

***

 

#272 MIRABELO S: CMS IX 21 D (3CPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ **-on}+

X {tört -en ‘csík’-ok}+

{ér ‘térgy’-et}+ ‘3’

{038 ‘20’-_N}+

X {T_R_T 010-_N CS_K-_K}+

{032-_R T_RGY-_T}+ ‘3’

b.

{-ben {‘pár’-os  le}+ rajta

{csukló -en *}+}+

{092-B_N {P_R-_S 032 L_}+ rajta

{CS_KL_ 036-_N ‘10’}+}+

g.

’2’ { térgyel ‘1’-en

-nek ‘1’ alatt}+ ‘ék-mente’

X 020 068 ‘2’ {010 T_RGY_L ‘1’-_N

M12-N_K ‘1’ _L_T}+ _K-M_NT_

 

a. A 038 aJtó forgóján két pont, ‘20’-on a J/L. Nem nehéz észrevenni, hogy a láb (010 L) combban törött és fölötte két csík, csíkok. A 032 RéSZ térgyet ér.

b.  A 092  L képjelben a 032 RéSZ-en két pár vonal ez egy páros RéSZ, rajta pedig egy csukló 036  S-en egy pont, ‘10’. 

 

g. Az M12 RéM-nek neki térgyel a 010  Láb. Az ék mentét az ék mellett levő vonalak jelzik.

a. The 038 aJtó (door) turns on two points, on ‘20’. It’s not hard to see that the foot (010 L) is broken (tört) and on it are two strokes (csíkok). The 032  RéSZ toches the knee (térgy-et ér)

b. On the inside of  092  L, on the 032  RéSZ, there are two pairs of lines, this is paired RéSZ, and on it is a collapsing (csukló) 036  S with a ‘10’ on it.

g. The L is kneeling against the M12  RéM. The along sides of the wedge (ék-mente) are marked with one line on each side of it.

 

  : J/L :: good

 **-on : H_S/Z-_N : HaSZoN; HoSSZaN : benefit, gain; for long

 tört -en : T_R_T 010-_N : TöReTLeN : untamed

 ‘csík’-ok : CS_K-_K : CSiKóK : colts

 -re : ‘R_SZ-R_ : RéSZéRe : for him/her/it

 ‘térgy’-et : T_RGY-_T : TéReGeTő; TeRiGeTi : driving; puts in public

 ‘3’ : H_R_M : HaRáM, karám; HíReM : pen/fold; my reputation

 -ben : L-B_N : Ló BeNNe; LoBBaN : a horse in it; burst into flame

 ‘pár’-os : P_R-_S : iPaRoS, iparkodó; PaRáZS : hard-working, industrious; live coal

  le : R_SZ-L_  : eRőSüL. erősödik; RéSSZeL : get stronger; with part

 rajta : on it

 csukló -en : CS_KL_-S-_N  : CSeKLéSZeN, tőrön/lasszón; CSeKéLY SZéN : in a lasso; trifling/tiny coal

 * : T_S/Z : uTóSó; TűZ : last; fire

   : B-T_R_T : BeTöRőT, ló-trénert : tamer, in accus.

 ‘2’ : K_T : KiT; KiTű’ : whom; from whom

  : L :: horse

 térgyel : T_RGY_L : TáRGYaL, irányoz : negotiates, TaRGetes

 ‘1’-en : _GY-_N : uGYaN : though

 -nek : R_M-N_K : RáMáNaK; RéMNeK : to the frame; to horror

 ‘1’ : _GY : íGY : this way

 alatt : _L_T : aLaTTa : beneath

 ‘ék-mente’ : _K-M_NT_ : KiMeNT : rescues from

 

Jó haszon töretlen csikók részére téregető karám. Ló benne iparos, erősül rajta, cseklészen utolsó. Betörőt (ló-trénert), kit ló tárgyal ugyan rámának,így alatta kiment.

A driving pen is good benefit for untamed colts. A horse in it works hard, gets stronger on it, and caught last in a lasso. The tamer, whom the horse targets to the frame, though, can be rescued beneath it.

 

Comments
a: CHIC: X between 038 and 010.
g: CHIC: X between 068 and 020. For the signgroup, cf. ]*[ ]* >< ]055-

020[ ]011-040 >< (#117.a). For 068 as a terminal, see Notes to Sign 068, App. 29.

 

Kontra-kommentár helyett

Visszafelé ugyanez:

Instead of counter-comments

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a.

‘3’ { ‘térgy’-et ér}+

{tört -en ‘csík’-ok}+

{ **-on}+

‘3’ {032 T_RGY-_T _R}+

{T_R_T 010-_N CS_K-_K}+

{038 ‘20’-_N}+

b.

{{*csukló -en}+

{‘pár’-os  le}+ alatta -ben}+

{{‘10’ CS_KL_ 036-_N }+

{P_R-_S 032 L_}+ alatta 092-B_N}+

g.

‘ék-mente’ {‘1’ felett -nek

 térgyel ‘1’-en ‘2’}+

X 020 _K-M_NT_ {‘1’ F_L_T M12-N_K

010 T_RGY_L ‘1’-_N ‘2’ 068}+

 

* : R_SZ : RoSSZ : bad

 ér tört : _R-T_RT : RáTaRTi : uppish, priggish

 -en : L-_N : LáNY : girl

 ‘csík’-ok  : CS_K-_K-J/L : CSóKoKKaL : with kisses

 ‘ék-mente’ : B-_K-M_NT_ : BéKe-MeNTő : peace-saver

 ‘1’ felett : _GY-F_L_T : üGYFeLeT : customer

  térgyel : L-T_RGY_L : LeTáRGYaLó : talking it down, condemning

  : T_R_T : TaRT : be afraid of

 

Hírem rossz: terigeti rátarti lány csókkal hosszan. Tűz, csekély szén-parázs résszel alatta, lobban. Béke-mentő ügyfelet rémnek letárgyaló ugyan kitű’ tart?

My reputation is bad: a priggish girl puts it in public with long kisses. Fire, with tiny live coal part beneath, bursts into flame. The one condemning a peace-saver customer to horror, who is afraid of?

 

***

 

#275 MIRABELO S: cast (3APr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{-ön ‘2’ *}+

 {‘2’ * -ön}+

038-010 {073-_N ‘2’ M08}+

{‘2’ M08 073-_N}+ 010 038

b.

{-ben  ér -et}+ {-n}+

*{-n }+{-et ér -ben}+

{M14-B_N 061 _R-044-_T}+ {073 046-_N}+

{046-_N 073}+ {044-_T _R 061 M14-B_N}+

c.

*•[ ><

014-•[ ><

 

  : J/L : Jó; Jó/éLő : good; good/living (god)

  : L :: horse

 -ön : K_R-_N : KoRáN : early

 ‘2’ * : K_T-_V : KöTVe; KiT eVVe’ : tied; whom with this

 *-ben : N_K-B_N : NőKBeN : in women

  : _S/Z_T_ : aSZoTT, sovány : lean, thin

 ér -et : _R-_G-_T : öReGíT : makes one older

 -n : K_R-V-_N : KoRaVéN: prematurely old

 -n : V-_N : VéN : old

 -et : K_R-_G-_T : KéReGeTő : beggar

 ér -ben : _R-_S/Z_T-N_K B_N : úR iSTeNNeK BűNe : it’s Lord God’s sin

 -ön  : K_R-_N-L : KoRáNoL, korainak tart : find sg to early

 

Jó ló korán kötve, nőkben aszott öregít, koravén.

Vén kéregető Úr Istennek bűne, kit evve’ koránol Jó/Élő…

Good horse is tied to harness early, thin women makes you older, they are prematurely old.

An old beggar is the sin of the Lord God, the Good/Living finds one with this to early (to die)…

 

***

 

#276 PINAKIANO S: CMS IV 135 (3APr of brown steatite)

 

side

inscription

transnumeration

a.

  { ível}+

 { ível}+  

038 042 M06-{062 _V_L}+

{062 _V_L}+ M06 042 038

b.

{} {‘tál’-on ‘2’}+ { le}+

*{ le}+ {‘2’‘tál’-on }+{}

{025+031} {T_L-_N ’2’ 007}+{-034 L_}+

{-034 L_}+ {’2’ 007 T_L-_N }+ {025+031}

g.

{* le}+{-nek dő(l)t

{{}-n}+}+

* {{{}-n }+ dő(l)t -nek}+

{* le}+

{M04-L_} {044-N_K D_(L)T

{025+{025+049}-_N}+}+
{{{049+025}-_N 025}+ D_T 044-N_K}+
{M04-L_}+

a. – b. – g. * g. – b. – a.

b. A két egymást keresztező kéz (007 KéZ) egy tál-on van.

g.  A {{}-n }+ ligatúra a 044  éG-nek dőlt.

b. The two crossing hands (007 K_Z) are on a bowl (tálon).

g. The {{}-n }+  ligature is leaning against (-nek) the 044  éG.

 

  : J/L :: good

    ível : A/E/O/U-_S/Z-N _V_L : ASSZoN, asszony; éVeL, évről évre : (married) woman; year after year

  : T-R : TűR : have patience

 ‘tál’-on ‘2’ : _T_L_+K_T : éTeLüNKeT : our food, dishes; in accus.

  le : K_S/Z-T L_ : KéSZíTi eLő : prepares

 * le  : SZ_M-L_-_G-T : SZeMeL; SZáMoLi  : keep watching; ascribes/charges to sy

 -nak dő(l)t  : _G-N_K D_(L)T-T : áGYNaK Dő(L)TeT : bedridden, in accus.

 -n : T-_R-_N : TűRőN : patiently

 -n : _R-T-_N : éRTőN : sympatheticly

  dő(l)t : T-D_T : éTeDeT/íTaDaT, ételedet/italodat : your food/drink, in accus.

 -nak : _G-N_K : éGNeK : to the sky/god

  le ‘2’ : T-L_-K_T : éTeLeKeT/iTaLoKaT : foods/drinks in accus.

 ‘tál’-on : K_Z-T_L-_N : KóSToLNi : to taste

  ível   : N-_V_L-S/Z : NeVeLéSe : her upbringing

  : A(z) : Az : that

 

Jó asszony ével tűr, ételünket készíti elő, szemel ágynak dő(l)tet tűrőn.

 

Értőn étedet/ítadat égnek számoli, ételeket/italokat kóstolni tűr, nevelése az jó.

Good woman has patience year after year, prepares our food, keeps watching the bedridden patiently.

She ascribes your food/drink to sky/god, she lets you taste the foods/drinks, her upbringing is god.

 

***

 

#277 ZIROS S: CMS IV 29 D (3APr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{* le}+ {* }

{[] dő(l)t -en}+  

{‘lépcső’-k állva}

{M04-L_}+ ‘10’ { M08+‘10’}

{‘20’ D_T 044-_N}+ M17

{L_PCS_-_K _LV_}+

b.

{-ben ’2’-k}+  ‘2’

{-on }+ 1 ‘kalap’* ‘2’ ‘2’

092-B_N ‘2’-_K}+ ‘10’ ‘2’

{019-_N-‘20’}+ 1 K_L_P* ‘2’ ‘2’

g.

{{‘bukó’-s }+ ér { }+-t és

{‘2’-n * ‘lengő’}+-t}+

{ illeg ‘2’-n}+

{{B_K_-_S 044}+ _R {062-M06}+-_T _S

{‘2’ _N M08 L_NG_}+-_T}+

{049+025 _L_G ‘2’-_N}+

 

a. Két lépcső-sávot látunk az oldal alján állva.

a. Two steps of a stair at the bottom are standing.

b.  A vonal feletti képjel egy pörgeszélű darutollas kalapot ábrázol.

b. The hiero above the line is a hat, still in use in Hungary.

g. Bukós 044  éG éri mind a {062  N + M06  S} ligatúrát, mind a ‘2’-n lengő M08 * íV-et. A {049  áR + 025  Tea} ligatúra illeg a ‘2’-n

g. The falling (bukós) 044 _G touches both the {062  N + M06  S} ligature and (és) the M08 * _V, flying on ‘2’. The {049  _R + 025  T_} ligature is rocking on a ‘2’ sign.

* KELEPCZE, (kel-ep-cze) fn. tt. kelepczét. Általán a vadak fogására, megkerítésére csinált eszköz, pl. csapó kalitka, tőrök, hurok, s rokon a vastaghangú kalafa, kaloda, kalafinta, kalantyú szókhoz. Alapfogalom mind ezen szókban a kerítés, megkerítés, kerítés közé fogás. Ennél fogva a közös törzsök a kereket, görbést jelentő kel kal, reszkető hangon: ker kar. Ugyanezen fogalom lappang a görög kaluptó, a latin claudo, cludo, a német Klemme szókban. (Czuczor-Fogarasi)

 

 * le : SZ_M-L- : SZáMLa/SZeMLe : invoice/inspection

 * : T_S/Z : TeSZ/i; TúSZú’ : do, make; as a hostage

 *  : _V-T_S/Z : ViTáZó; ViTáSá : arguing; disputed, doubtful

 * dő(l)t : H_S/Z-D_T : HaZuDóT : liar, in accus.

 -en  : _G-_N-T_T_ : GYaNiToTT : suspected

 ‘lépcső’k állva : L_PCS_-K-_LV_ :

LoPiCSKáLóVá, lopkodóvá; LoPiCSKáLVa : a reverting (small) thief; by stealing often

-ben : L-B_N : éLőBeN; LáBáN : in live; on foot

 ‘2’-k  : K_T-_K-T_S/Z  : KuTaKíTáS, lekicsinylés : belittling

 ‘2’ : K_T : KiT; KöT : whom; ties

-on  : _S/Z-_N-H_S/Z : aSSZoNHoZ : to a woman

 ‘kalap’ ‘2’  : K_L_P-K_T_ : KeLeP-KöTő, póráz : lead, leash

 ‘bukó’-s  : B_K_-_S _G : BéKeSSéG : peace(fulness), harmony

 ér  -t : _R-N-_S/Z-_T : eRéNYeST : virtue; in accus.

 és : and

 ‘2’-n * ‘lengő’-t : K_T _N _V-L_NG_-_T :

KuTYáN, kutyák módjára; ViLLoNGóT : like dogs; quarrelling, in accus.

 ’illeg’ : _R-T-_L_G : áRTóLaG : harmfully

 ‘2’-n : K_T-_N : KöTNe; oKToN, oktondin : would tie up; foolishly

 

Számla/szemle tesz vitázó hazudót gyanított lopicskálóvá.

Invoice makes an arguing liar into a suspected reverting thief.

Élőben kutakítás kit asszonyhoz egy kelep-kötő köt.

Belittling in live is to be tied to a woman with a leash.

Békesség erényest és kutyán villongót ártólag kötne.

Peace would harmfully tie up the virtuous and the one quarrels like a dog.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a.

{‘lépcső’-k állva}+

* {dő(l)t -en []}+

{* }  {* le}+

{L_PCS_-_K _LV_}+

M17  {D_T 044-_N ‘20’}+

{ M08-‘10’} ‘10’ {M04-L_}+

b.

‘2’ ‘2’ ‘kalap’ ‘1’ { -on}+

‘2’ {-ben ’2’-k}+

‘2’ ‘2’ K_L_P ‘1’ {‘20’ 019-_N}+

‘2’ ‘10’ {092-B_N ‘2’-_K}+

g.

{‘2’-n illeg }+

{{ * ‘lengő’ ‘2’-n}+-t és { }+-t

ér {‘bukó’-s }+}+

{{B_K_-_S 044}+ _R {062-M06}+-_T _S

{‘2’ _N M08 L_NG_}+-_T}+

{049+025 _L_G ‘2’-_N}+

 

 * dő(l)t : T_T_-D_T : Tő’TőDöTT : it has filled up

 -en : _G-_N : uGYaN : though

 * : H_S/Z : HáZa : one’s house

 ‘1’   : _GY-H_S/Z : eGYHeZ/áGYHoZ : to the One / to the bed

 -on ‘2’ : _S/Z-_N-K_T : aSSZoNYuKaT : their woman, in accus.

 ‘2’-k : K_T-_K : KöTiK : they tie

 ’illeg’ : _L_G : iLLeGő : posing

  : _R-_T : uRaT : gentleman, in accus.

 * ‘lengő’ : _V-L_NG_ : ViLLoNGó : quarreling

 ‘2’-n-t : K_T-_N-_T : KaToNáT : solder, in accus.

   -t : N-_S/Z-_T : NőST : merried, in accus.

 ‘bukó’-s : B_K_-_S : BuKáS : plunge/fall/be caught

  : _G : iGe, szó : verb/word

 


Lopicskálva tő’tődött ugyan háza, vitásá teszi számla/szemle.

By often stealing, though the house is filled, invoice/inspection makes it doubtful.

Kit köt kelep egyhez/ágyhoz, asszonyukat túszú’ lábán kötik.

Who is tied with a leash to the one and only (or to the bad), they tie the foot of their woman to make her hostage.

Okton illegő urat, villongó katonát és nőst éri “bukás” ige.*

Foolishly posing gentleman, quarrelling solder and married man is dealt with the same verb “bukás” (plunge/fall/fail/lose/be caught).

 

* Ez a mondat a benne szereplő bukás szót magyarázza. Ezzel csak az a meglepő, hogy az egyenes olva­sat ismeretében írtam meg A képírások rejtjelkulcsa című dolgozatomat, melyben élek a bukás szó több jelentésével. Véletlen? Nem hiszem! Tudat alatt ott volt ez a visszafelé olvasat, ezért esett a választásom pont erre a szóra. Napokig előttem volt a felirat, melyen semmi jele a kötelező olvasási iránynak, tehát észlelhettem a visszafelé olvasatot is anélkül, hogy erre tudatosan felfigyeltem volna.

Ez nem misztikum és nem játék, egyesek visszaélnek vele, titkos üzenetek közvetítésére használják, la­bilis egyének esztelen és rosszindulatú befolyásolására. Ilyen aljas és gonosz eszközökhöz folyamodott Máte Imre a Yotengrittel, melyben a magyar vallás a BüüN > BűN vallása, az  Ég-Istene GöNöZ > GoNoSZ, a legerősebb szellem-gyereke üDaG > a DöG, aNiK > a NőK (egy tehén!), stb.

 

***

 

#271 MA S: CMS II 2.244 (3APr of olive green steatite)


 

side

inscription

transnumeration

a.

’kűr’-ös {éri {-ben }+-t}+
{{
-ben }+-t ér-}+ ’kűr’-ös

012 K_R-_S {062 -_R-047-B_N 023-_T}+

{047-B_N 023-_T 062 -_R}+ K_R-_S 012

b.

‘1’ ‘váza’  ’1’  

* ‘1’  ‘váza’ ‘1’

‘1’ V_Z_ 023 041-‘1’

‘1’ 041 023 V_Z_ ‘1’

g.

1’üllő’ ‘üveg’*

* ‘üveg’ ’üllő’  ‘1’

1 060-_L_ _V_G_

_V_G _L_ 060 ‘1’

g. – a. – b.   b. – a. – g.

a. A második képjel egy kűrös állat agancsa. A 062 N éri a 047 T-ben levő 023 T-t.

b. A váza és fazék azonos gyökű szavak.

 

c. Üllő, vas állvány fémek kalapálására.

* A képjel egy üveg rajza, amennyiben ez anachronizmus lenne, akkor az ábra a 041 V és a 056 _K/_G ligatúrája és ugyancsak az _V_G gyökváznál vagyunk.

a. The antlers of an animal with horns are depicted with the second hiero.

b. The vase (váza) and pot (fazék) has the same word-root.

c. Anvil (üllő), bench for hammering metals.

* The hiero depicts a bottle (üveg), if it is an anachronism than take it as a ligature of 041 V and 056 _K/_G and we are again at the same _V_G root-word.

 

’ülő’ : H_R_G-_L_ : HeRGeLő, kurafi : fucker

 ‘üveg’ : _V_G_ : VéGe : end of sg

  : M : Ma : today

 ’kűr’-ös : K_R-_S : KoRoS; KáRoS : old; victim

  : N :: woman

 éri  : _R-T : éRTe : for sg

 ben -t : B_N T-_T : BüNTeTi : s/he punishes him/her

 ‘1’ : _GY : úGY; áGYa : that way; his bed

 ‘váza’  : F_Z_-T : FiZeT (V>F) : pays

 ’1’  : V-_GY : VáGYé’, valójában a vágy kielégítéséért : for satisfying desire

 ‘1’   : _GY-V-T : GYáVáT : coward, in accus.

 ‘váza’ : V_Z_ : ViSZi : carry (on)

 -ben : T-B_N : úTBaN : on the way

 éri :  he’s caught

  ‘üveg’ ’üllő’  : M _V_G-_L_ : Mi VéGüL : for what

  : H_R_G : HöRöG : rattle

 

 Egy hergelő vége: ma koros nő érte bünteti, úgy fizet vágyé.

Gyávát viszi ágya, útban tetten éri káros, mi végül hörög úgy.

The end of a fucker: today an old woman punishes him for it by paying to find satisfaction.

The coward carries on in bed, in the midst he’s caught up by the victim; this makes him rattle that way.

 

***

 

#268 LAKONIA S: HM/Coll. G. 3580 (CMCG no. ?; 3APr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{kis-t és -et ‘szél’-en

  ér(int) }+ { le}+

{K_S-070-_T _S 044-_T SZ_L-_N

 M11  _R(_NT) }+ {M04-L_}+

b.

‘2’ ‘fok’ {{‘szél’-en

‘kerítés’ -ig}+ ‘50’ fölötte}+

K_T_-F_K 038 010 {{SZ_L-_N

‘kerítés’ 070-_G}+ ‘50’ F_L_T}+

g.

{20-ban ‘2’ ‘pont’-os -n}+

{60-ban -ben-en}+

{20-B_N K_T P_N_T_S 007 072-_N_}+

{60-B_N 092-B_N 070-068-_N}+

 

a. A másik két képjelhez viszonyítva a 070 R kicsi. Az R-t érintő és a pecsétlő széléig érő háló éri 044 _G-et is. Az M04  SZeM le irányul.

 

b. A két vonalka egy fok-beosztás része. A pecsétlő szélén levő kerítés a 070 R-ig terjed és fölötte öt pont van, vagyis ötven.  

g. A kezek pontosak, ha nem elég világos a tenyerek alakjából, a hüvelykujjak is ilyen alakúak.

a. Compared to the other two hieros 070 R is small (kis). The net (háló) on the edge (szélen) touching R, also touches (érint) 044 _G. The M04  SZeM (eye) is oriented downwards (le).

b. The two strokes are part of a calibration (fok). At the edge (szélén), the fence (kerítés) goes till 070 R (-ig) and above it are five dots, ‘50’.

g. The hands are dotted (pontos), if you miss out on the dot-shape of the palm, you will notice the same shape on thumbs.

 

 kis-et és/is : K_S-R-_T _S  : KiSéRTéS : temptation

 -et : _G-_T : áGYaT; eGYeT : bed; one, in accus.

 ‘szél’-en : SZ_L-_N : SZáLLóN : in a hostel

  ér(int)  : H_L_-_R(_NT) : HáLóRa, valakivel való hálásra (NőT!)  : for sleep (with woman, playing with words)

 * le : SZ_M-L_ : SZáMoL : counts

 ‘2’ ‘fok’ : K_T_-F_K : KöTőFéK : halter [of horse]

  : J/L :: good

  : L :: horse

 ‘szél’-en : SZ_L-_N : SZáJáN (L>J); eSZeLőN, tanácsot/észt adva : on the mouth; by giving advise

 kerítés : fence; procuring

 -ig : R-_G : öReG/RéGi : old

 ‘50’ : _TV_N : ó’TVáNY : graft

  fölötte : F_L_T : FöLöTT : above

 20-ban : 20–B_N : HúSZBaN, húszas éveiben : in twenfty, in his/her twenties

 ‘2’ : K_T : KiT : whom

 ‘pont’-os : P_N_T_S : PáNToZó (S>Z), pántoló, pánttal erősítő; FoNToS (P>F) : one fixing into hoops; important

  -n : K_S/Z T-_N_ : KöZé TeNNe; KiSZiTáNi : put inbetween; to sift out, disperse

 60-ban : 60–B_N : HaTVaN, hatvanas éveiben : in sixty, in his/her sixties

 -ben : L-B_N : öLéBeN : in his/her lap

 -en : R-T_R_T-_N : RáTeRíTeNé : would cover with it

 

Kisértés ágyat szállón hálóra (nőt) számol.

Temptation counts bed for sleeping (with woman) in a hostel.

Kötőfék jó ló száján - kerítés öreg ó’tvány fölött.

Halter on the mouth of a good horse is like fence around an old graft.

Húszban kit pántozó közé tenne, hatvanban ölében ráterítené.

What she would rather put between hoops in her twenties, she would cover with it his lap in her sixties.

 

Comments
a: Signgroups 044-005 and 044-049 commonly appear on sealstones with an extra or intervening

 sign (see Notes to Signgroups, App. VIII).
g: CHIC: It is probably not sign 092 in the middle.

 

Kontra-kommentár helyett

Visszafelé ugyanez:

Instead of counter-comments

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ le}+ {-et kis-t is

 ‘szél’-en éri(nt)}+

{M04-L_}+ {044-_T K_S-070-_T _S

M11 SZ_L-_N _R_(NT)}+

b.

{{-ig ‘kerítés’ ‘szél’-en}+

fölött ‘50’}+ ‘2’ ‘fok’

{{070-_G ‘kerítés’ SZ_L-_N}+

F_L_T ‘50’}+ 010 038 ‘2’ F_K

g.

{60-ban -ben-en}+

{‘2’ ‘pont’-os -n 20-ban }+

{60-B_N 070 092-B_N 068-_N}+

{K_T P_N_T_S 007 072-_N 20-B_N }+

 

 * ‘szél’-en : H_L_-SZ_L-_N : HeLYeSLőN : approvingly

 éri(nti) : touch, affect

 fölött ‘50’  : F_L_T _T-V_N-L : FeLTeTT; VoNaL : put up; line

 -ben : R-L B_N : öRüL; BeNN : be pleased; inside

 -en : T_R_T-_N : TaRTaNi : to keep

 

Számol egyet, kísértés helyeslőn éri(nti).

Counts on one, the temptation affects him approvingly.

Régi/öreg kerítés eszelőn feltett vonal, jó kötőfék.

An old fence, like an imaginary line in the mind, is a good halter.

Hatvanban örül benntartani kit fontos kiszitáni húszban.

In her sixties she is pleased to keep inside, what is important to disperse in twenties.

 

***

 

#267 KY S: CMS VII 36 (3APr of yellow agate)

 

side

inscription

transnumeration

a.

* {{{le}+-en

     {-ök}+ érik ‘kasza’-t}+

      ér {fő’}+-t}+

 {{fő’}+-t ér

     {‘kasza’-t érik {-ök}+}+

     {le}+-en}+

{{{012-L_}+-_N

{073-_K}+ érik K_SZ_-_T}+

 _R {012-F_}+-_T }+

{{F_ 012}+-_T-_R

{K_SZ_-_T érik {073-_K}+}+

{012-L_}+-_N}+

b.

X {{-en * }+ { dő(l)t}+ {le}+

’mérő-csík’ alá á’nak}+

* {’mérő-csík’ alá á’nak

     {le}+{ dő(l)t}+{* -en}+}+

X {036 _N M08}+ {D_T-062}+ {092 L_}+

M_R_-CS_K _L_ _N_K}+

{ M_R_-CS_K _L_ _N_K

{092-L_}+ {062-D_T}+ {M08-036-_N}+}+

g.

{dől}+ {-on  le}+

*{ le -on}+{dől}+

X {062-D_L}+ 073-{019-_N ‘10’}+ 050

050 {‘10’-L_-019-_N}+ 073 {062-D_L}+

a. – g. ; b.

a.  A marhafejben (012 M) két karika látszik, ezeket a köröket (073 KöR- ök-et) éri M01 íZ, a 010 Láb pedig a másik marhafejet éri el.

 

b.  A 036 S-en egy M08 *íV, alája pedig egy 062 N került, ezek a 092 L-el együtt a mércét jelképező vonal alatt vannak.

a. In the head of the cattle (012 M) there are two rings, these circles (073 KöR-ök-et) are touching (ér) M01 íZ, while the 010 L (foot) reaches (ér el) the other head.

b. On (-en) 036 S there is an arch (M08 *íV), underneat (alája) an 062 N, and all these with 092 L are under the benchmark (mérce alatt),

 

 le -en : M-L_-_N : MiLYeN; MéLYeN :  what kind; deeply

 -ök : K_R-_K : KáRoK : damages

 érik : they befall

 ‘kasza’-t : K_SZ_-_T : aKaSZTó : hanging

 ér fő’-t : _R-M-F_-_T : RéMFáT, mészárosok, hentesek fogas állványa : tripod, in accus.

 fő’-t ér ‘kasza’-t : F_ M-_T-_R-K_SZ_-_T :

Fő MoToRKáZóT, zsebbe-motoszkálót, zsebtolvajt :pickpocket, in accus.

-en *  dő(l)t : S-_N-_V-D_T :

SeNYVeDőT, romlott, rohadt, zsibbadt állapotra jutottat : sufferer, in accus.

 le : N-L-L_ : NYiLLaL : with arrow

 ’mérő-csík’ alá á’nak : M_R_-CS_K _L_ _N_K :

MéRiCSKéLNeK; MéRiCSKéLőNeK : they measure slowly and leisurely; for the slowly and leisurely measurer

 le dő(l)t : L-L_-N-D_T : LeLeNDőT : found, in accus.

  * -en : _V-S/Z-_N : ViSZoN : reeciprok

 dől : N-D_L : iNDuL : leave for

 -on : K_R-S/Z-_N : KeReSNi : to look for

  le : T_S/Z-L_-_T : TüZeLőT : firewood, in accus.

  : T : iTT : here

 * le -on : T_S/Z-L_-S/Z-_N : TüZeLéSeN : on heating

  : K_R : KáR : damage

 

Milyen károk érik akasztó rémfát?

 

Fő motorkázót érik károk mélyen.

What damage is going to befall the hanging tripod?

Damages will deeply befall the pickpocket.

Senyvedőt nyillal méricskélnek.

 

Méricskélőnek lelendőt viszon.

The sufferer from gangrene is measured by arrow.

To the measurer reciprokate the found.

Indul keresni tüzelőt.

Itt tüzelésen kár indul.

He leaves to look for firewood.

Here on heating damage starts.

 

***

 

#280 MA S: HM/Coll. G. 3336 (4RPr of "chalcedony")

 

side

inscription

transnumeration

a.

{’törvén el’}+ { le}+

* { le}+ {’törvén el’ }+

042-{028-T_ R_V_N _L}+ {M04-L_}+

{M04-L_}+ {T_ R_V_N _L 028}+ 042

b.

{-ben }+ ‘pár’

* ‘pár’{-ben}+

{077-B_N M05}+ P_R

P_R { M05 077-B_N}+

c.

{{{{‘haj’ } -en }+} közé-ben

{véd ‘elme’-t ’mez’-en}+}+

*{{{’mez’-en ‘elme’-t véd}+

 közé-ben}+ {‘haj’  -en}+}

{{{{H_J M05} M08-_N}+ 073} K_Z_-B_N

{V_D _LM_-_T 091 M_Z-_N}+}+

{{{091 M_Z-_N _LM_-_T V_D}+

073 K_Z_-B_N}+ {H_J M05 M08-_N}+}

d.

{-ek-ben -ek -ok-on}+

* {-ok-on -ek -ek-ben}+

{062-_K-B_N 031-_K M05-_K-_N}+

a. – b.; c; d * b. – a.; c.; d.

a. A csipesz Kapocs (028 K) egyik ollója rövidebb, le van törve.

b. A pár 077 L (Lég-tüdő) lebenyei között van M05 TaLoN.

c.  A mez (maszk) szimetrikus ligatúrák közé-ben van, melyet a haj, M05 TaLoN az M08  íV-en, és a 073  KöR alkot. A mez-en pedig 091 TaRaJ védi az elmét.

 

d. Ez egy csodálatos szegélydísz: a két 062  N közében hullámzó M05  TaLoN-ok-on elhelyez­kedő 031  R-ek alkotta minta hossza nincs korlátozva, újabb talon+R-k ligatúrák hozzá­dásával az olvasat nem változik ! Még csodálato­sabb az, hogy ez a kivarrásminta a mai napig dísze a magyar éleskamra polcának!

a. One arm of the Clippers (028 K) is shorter, it’s broken off (törve).

b. The M05 T_L_N hieros are between (-ben) the lobes of the pair of 077 L-s (Lungs).

c. The mask (mez) is in-between (közé-ben) the simmetrical ligatures made of the hair, M05 T_L_N, which is in an arch, M05 _V, with an 073 T underneat. On the mask an 091 TaRaJ  (crest) is protecting (véd) the brain (elme).

d. This is a wanderful freiz: inbetween the 062  N hieros lay the waivy M05  T_L_N-s with 031  R-s in every trough of the wave, the reading won’t change by adding the same ligature repited­ly to it.  But the really amazing about this is that the same needlework still can be seen on pantry shelves in Hungary.

 

  : A-K : AKi : who

 törvén el : T_RV_N-_L : TöRVéNNYeL : with the law

 * le : SZ_M-L_ : SZáMoL : counts

-ben  : L-B_N T_L_N : éL BűNTeLeNű’ : lives innocently/guiltlessly

‘pár’  : P_R : PeRRe’ : with (court) case

‘haj’  : H_J-T_L_N : HeLYTeLeN (J=LY); HáLáTLaN : incorrect, improper, inappropriate; thankless

 *-en : _V-_N : Vó’Na : would be

  ‘közé’ : K_R-K_Z_ : KáR-oKoZó : causing demage

 -ben véd ‘elme’-t : B_N V_D _LM_-_T : BűN-VéDeLMéT : protection of crime, in accus.

 ’mez’-en : T_R_J M_Z-_N : TüReLMeZNi, eltűrni (J>L); türelmeztetni : to tolerate; make one tolerant

 -ek-ben : N-_K-B_N : NőK BűNe : sin, crime of women

 -ek –ok-on : R-_K T_L_N-_K-_N : RaKaTLaNoKoN : on unloaded

 ‘pár’  : P_R-T_L_N : PáRToLóN : supporting/patronizing

 -ben : L- B_N : LoBBaNó : who easy loses temper

 törvén el  : T_RV_N _L-K : TöRVéNY-LuKKa’ : with hole in the law

  : A(z) : Az : that

 ‘elme’-t véd : _LM_-_T V_D : eLMéT/áLMoT; VaDú’ : mind/dream, in accus.; wildly

  : K_R : aKaRó : one who wants

  közé-ben : K_Z_-B_N : KeZéBeN : in one’s hand

 -ok-on : T_L_N-_K-_N : éTeLüNKöN/iTaLuNKoN : on our food/drink

 -ek -ek-ben : R-_K-N-_K B_N : öRöKNeK BűNe : sin of eternity


 

a.

b.

Aki törvénnyel számol él bűntelenű’ perre’.

Pártolón lobbanó, számol törvény-lukka’ az.

Who counts on law lives guiltlessly with a court case.

Who easily loses temper patronizing that counts with hole in the law.

c.

Helytelen vó’na kár-okozó bűn-védelmét türelmezni.

Türelmezni elmét/álmot vadú’ akaró kezében hálátlan vó’na.

It would cause damage to tolerate the protection of crime.

To make tolerant one who wants wildly a mind/dream on hand would be thankless.

d.

Nők bűne rakatlanokon (ha a polcokat terítő kivarrt szőtteseken nincs befőtt!)

Ételünkön/italunkon öröknek bűne.*

Unloaded shelves are the sin of the women.

 

On our food/drink is the sin of eternity.*

 

* Ez a 3-4 szó tömören, nyelvünkre jellemző mó­don, ugyanazt fogalmazza meg, amit Mózes A teremtés könyvében: “17 … Mivel hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról, jóllehet megtil­tottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miat­tad. 18Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján. … 22Azután így szólt az Úristen: … De nem fogja kinyújtani kezét, hogy az élet fájáról is vegyen, egyék és örökké éljen! … 24Amikor az embert elűzte, az Éden kertjétől keletre odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.” (A felirat így is olvasható: “Ételünkön/italunkon őröknek bűne”)

A minószi szöveget keresztény neveltetésünk következményeként értjük, de a bibliai dátumokat jóval megelőző felirat a minósziak számára is értelmes volt. Ismerték volna Mózes szövegét? Az időrend miatt ez csak fordítva lehetséges!

* These 3-4 words (in Magyar) have the same meaning as the words of Moses in Genesis: “17Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree about which I commanded you ‘you shall not eat of it’ cursed is the ground because of you; in toil you shall eat of it all the days of your life…Then the Lord God said, “… he might reach out his hand and take also from the tree of life, and eat, and live forever” … 24He drove out the man; and at the east of the garden of Eden he placed the cherubim, and a sword flaming and turning to guard the tree of life.” (The Minoan text can be read as “On our food/drink is the sin of the guardians.”)

We understand the Minoan text due to our Chris­tian upbringing, but the text, which for quite a length predates the Bible, also made sense to the Minoans. Did they know the books of Moses? Due to chronological order this is possible only in reverse!

 

***

 

#278 CR (?) S: CMS XII 111 (4RPr of pale yellow chalcedony)


 

side

inscription

transnumeration

a.

{{-ök-et ível }+ és

ér {-k-ben }+ -ok-at}+

* {-ok-at ér {-k-ben }+ és {-ök-et ível }+}+

{{073-_K-_T _V_L-025}+ _S

_R {025-_K-B_N M05}+ M05-_K_T}+

{ M05-_K_T _R {025-_K-B_N M05}+ és

{073-_K-_T _V_L-025}+}+

b.

‘párhuzamok’

* ‘huzam-párok’

P_R-H_Z_M_K

H_Z_M-P_R_K

g.

*

{* bukott -en -ek-ben}+

* {-ek-ben bukott -en *}+

*

‘pont’-M05 049 062

{‘pont’ B_K_T 044-_N M02-_K-B_N}+

{M02-_K-B_N B_K_T 044-_N ‘pont’}+

062 049 M05 ‘pont’

 

a. Két kört, tehát köröket ível át egy M08  íV, alkot beszélő ligatúrát. Ez a ligatúra a szimetrikus képével alkott párt és ebben a párban ér a 025  T-ék-ben levő nagy M05  TaLoN két kisebb TaLoN-t. Ez utóbbi talon ívei az előbbiekkel közös.

 

b. párhuzamok

g. A pont itt pont az.

a. Two cicles (körök) are arched over by M08 _V, making a talking ligature. This ligature with its mirror image makes a pair (pár) in (-ben) which a larger M05  TaLoN in-between two 025  T-s touches another pair of smaller M05 T_L_N-s (starting at the circle). This last T_L_N shares arches with the larger one.

b. paralells

g. The dot (pont) is exactly (pont) that.

 

 

 ‘párhuzamok’ : P_R-H_Z_M_K : PeR-HoZaMoK : gains from law-suits

 -ök-et: K_R-_K-_T: KáRoKaT; KéReGeTő (K>G) : damages, in accus.; bagger

 ‘ível’  és : _V_L-T-_S : VaLLaTáS : examination

 ér -k-ben : _R-T-_K-B_N : éRTéKBeN : in worth/value

 * : T_L_N : TaLá’Ni; éTLeN : to find; hungry

 -ok-at : T_L_N-_K-_T : TaLáNYoKaT; éTeLüNKeT : riddle, puzzle; our food/dishes/meals, in accus.

 * : P_NT-T_L_N : PoNTaTLaN : late, unpunctual

  : _R : úR : master, lord

 * : N-P_NT_ : NaPoNTa : daily

 bukott : B_K_T : BóKoT; BéKóT : compliment; shackle, fetter, in accus.

-en  -ek-ben : _G-_N _Z-_K B_N : iGeNeZőK (hajbókolók) BűNe : kowtower’s sin/crime

 és : and

 ‘ível’   : _V_L-T : VéLeTi : VaLuaTe

 *-ek-ben : _Z-_K-B_N : eSZeKBeN : in the mind

 -en : _G-_N : iGéNY : expectations

 * : P_NT-N : PáNTó’Na : would hoop

 : _R-T_L_N : eRőTLeN : weak, feeble

 * : P_NT : PáNT : hoop

 

b.

Per-hozamok/Huzam perek:

 

Gains from law-suits/Trendsetting cases:

 

a.

Károkat vallatás értékben talá’ni talányokat.

Ételünket értékben étlen és kéregető véleti.

In examining damages, one can find puzzles in values.

The value of our meals is evaluated by the hungry and the bagger.

g.

Pontatlan úr naponta bókot igenezők bűne.

Eszekben békót igény pántó’na, erőtlen pánt.

An unpunctual master is the sin of people who bow and scrape to him daily.

The expectations would hoop fetters in the mind, a feeble hoop.

 

***

 

#190 "MESARA" S: CMS IV 131 (Petschaft of brown stone)

inscription

transnumeration

*{{-et ér}+ -n

‘tüske’-t kis  ér}+

{ kis  ér ‘tüske’-t

{ ér -et}+-n }+

{{029-_T _R 057}+ -_N

_T_SK_-_T kis 153 _R}+

{kis 153 _R-T_SK_-_T

{057-_R 029-_T}+_N}+

 

A 029 M-et érinti a 067 K (hangoló Kulcs), melyen egy tüskét a viszonylag kis 153 HaLaSZT képjel ér.

The 029 M is touched by 067 K (Key, Clef), on which a relatively small (kis) 153 H_L_S/Z_T hiero touches a thorn.

 

 -et : M-_T : MiT : what

 ér-n : _R K-_N : öRöKKöN : continually, perpetually

 ‘tüske’-t : T_SK_-_T : TuSSZoGaT, tuszol, pletykál (K>G) : gossip, tittle-tattle

 kis : small, little

  : H_L_S/Z_T : HaLLáST; HaLLáSúTú’ : hearing, in accus.; from the hearing

 ér : worth

 ér ‘tüske’-t : _R-T_SK_-_T : éRTéSüKeT : comprehension, in accus.

  ér : K-_R : KéRi : asks

 -et-n : M-_T-_N : MuToNY, MuTogató vagyis néma : MuTe

 

Mit örökkön tusszogat kis hallást ér.

 

Kis hallásútú’ értésüket kéri mutony.

What is s/he continually tittle-tattles worth little to  hear.

The mute asks comprehension  from the deaf.

 

***

 


#312 XIDA S: AM 1910.234 (CS no. ?; 4RPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ ‘2’} {-es {[**] }

ülő -n  alatt}+ {-en *}+

{032 ‘2’}{062-_S {‘20’+007}

_L_ M08-_N M06 _L_T}+ {038-_N ‘10’}+  

b.

{-t lep ‘csesze’-}+

{‘2’-n {-n}+-t ér {}}+

{057-_T L_P CS_SZ_- 062}+

{‘2’-_N {028-_N-092}+-_T _R {025 031}}+

g.

{‘2’ srég}+ * {‘1’-et ér  -en}+

*  * {-ön}+

{‘2’ SR_G}+ ‘10’ {’1’-_T _R 013 049-_N}+ ‘10’ ‘10’ {047 073-_N}+

d.

{*-en}+ {-t ér X ‘tükör’}+

{ű’ve  }+ {‘1’ ‘sarok’-ban}+

{‘10’ 013-_N}+ {M10-_T _R T_K_R}+

{_V_ 50b}+ {‘1’ S_R_K-B_N}+

g. - d. - a. - b.

a.  A 032RéSZ ligaturát alkot  ‘2’-vel. A 062  N-ben fejeződő (N-es)  007 KéZ a ‘20’-szal alkot ligatúrát, az ülő M08 íV-en, egy M06  S alatt. A 038  J/L egy ’10’-es pont van.

 

b. Az első ligatúra nehezen felismerhető: egy 057 K-t (hangoló Kulcs) lep néhány piszkafa, régiésen csesze-szerű 062  N. A 028  éK-en levő 092  L majdnem takarja az éket és érinti a következő ligatúrát.

g. A ‘2’-es srég. ‘1’-et ér 013  M a 049  áR-on!

 

d. A tükör többször is előfordul, talán bevehetnénk a képjelek sorába. A 050b  T a tetején ül!

a. The 032  RéSZ makes a ligature with ‘2’.  In the 062  N ends the 007  KéZ (hand), which makes aligature with ‘20’ on the M08  íV (arch)  underneat an M06  S. The 038  J/L has a dot on it, depicting ‘10’.

b. The first ligature is a hard one, an 057  K (Kew, Clef) is covered with a couple of  poker-like 062  N-s. The 092  L nearly covers the whole 028  éK (wedge) and touches the next ligature.

g. The ‘2’ is askew. ‘1’ is touched by 013  M on 049  _R. Every hiero, even the smallest has to be read!

d. The mirror (tükör) reoccurs quite often, it should be enlisted in the table of hieros. The 050b T sits on it top.

 

 ‘2’ : K_T : KiT : whom

 srég *  : SR_G-T_S/Z : SüRGeTéS : urging, pressing

 ‘1’-et ér : _GY-_T-_R : GYöTöR : torture, torment

 -en : M-_R-_N : (im)MáRoN  : alredy, by this time

 *  * : T-S/Z-T_S/Z-T : TiSZTeSeT : decent, in accus.

 -ön : K_R-_N : KeRű’Ni : avoid, evade

 ‘10’ : T_S/Z : TeSZ : does

 -en -t : M-_N-SZ_R-_T :

MeNY-SZeRT/MeNNYei SZeRT(artást) : fiancée/heavenly ceremony/rite: engagement, in accus.

 ér : _R : aRa; éR; áRé : fiancé/fiancée; worth; for the price

 ‘tükör’ ű’ve : T_K_R- _V_ : TaKaRVa, eltitkolva : covered, kept in secret

   ‘1’ : T_GY : TáG : loose, wide

 ‘sarok’-ban : S_R_K-B_N :

SZűRöKBeN; SaRoKBaN : in long embroidered felt cloaks of Hungarian shepherd; in corner/nook

  ‘2’ : R_SZ-K_T : RoSSZaKaT; eRőSZaKoT : the bads; force, violence in accus.

 -es ** : N-_S-H_S/Z : NáSZHoZ : to wedding/nuptials

  ülő -en : K_Z-_L_-_V-_N : KéSZüLVéN : in preparations

  alatt : S/Z-_L_T : ZüLLöTT : depraved, dissolute

 -en : J/L-_N : LáNY : girl

 -t : K-_T : KiT : whom

 lep ‘csesze’- : L_P CS_SZ_-N : LePCSeS (mocskos, fajtalan) Nő : pervert woman

 ‘2’-n : K_T-_N : KóTYáN, árverésen; KáTYóN : on auction/sale; pot-hole

 -n-t : K-_N-L-_T : KíNáLT : offered

  : T-R : TűR : put up with

 

Kit sürgetés gyötör (im)máron tiszteset kerű’ni, tesz meny-szert/mennyei szert ara, takarva tág szűrökben rosszakat, nászhoz készülvén. Züllött lány tesz kit lepcses nő kótyán kínált áré tűr.

Who is already tortured by urgings to evade what is decent, the fiancée does the engagement covering the bad things in the wide, long embroidered felt cloaks of Hungarian shepherd (of the fiancé) while preparing for the nuptials. Dissolute girl does what pervert woman put up with for the on sale price offered.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

b.

{{}{-n}+-t ‘2’-n ér}+

{‘csesze’- lep -t}+

{025 031}{028-_N-092}+-_T ‘2’-_N _R}+

{CS_SZ_- 062 L_P 057-_T}+

a.

{*-en}+ {-es {[**] }

ülő -n fölött }+ { ‘2’}

{‘10’ 038-_N}+ {062-_S {‘20’+007}

_L_ M08-_N F_L_T M06}+ {032 ‘2’}

d.

{‘1’ ‘sarok’-ban}+ {ű’ve   }+

{‘tükör’ ér -t}+{*-en}+

{‘1’ S_R_K-B_N}+ {_V_ 50b}+

{ T_K_R _R M10-_T}+{‘10’ 013-_N}+

g.

{-ön}+ *    * 

{-en  ér ‘1’-et}+ *{srég ‘2’}+

{047 073-_N}+ ‘10’ ‘10’

{049-_N 013 _R ’1’-_T}+ ‘10’{SR_G ‘2’}+

 

 -n : T-R-K-_N : TöRéKeNY : fragile, delicate

 -t : L-_T : éLeT : life

 ‘csesze’- : CS_SZ_-N : CSúSZóN : on slippery surface

 lep -t : L_P-K-_T : LéPőKeT : the stepping ones

 fölött  : F_L_T-S/Z : FéLTőS, féltékeny : jealous

 ‘1’ : _GY : íGY : this way

 ű’ve : _V_ : á’Va : standing

 * ‘tükör’ : T-T_K_R : TiTKáRa : on one’s secret

 *-t * : SZ_R-_T T_S/Z : SZeRT TeSZ : obtain sg

 -en : M-_N : MeNY : fiancée

 -ön : T-K_R-_N : TaKaRNi : to cover

 * * : T_S/Z-T_S/Z : TiSZTeS : honest

 -en : _R-_N : aRáN : on fiancé

  ér ‘1’-et : M-_R-_GY-_T : MéRGéT : anger, in accus.

 srég ‘2’ : SR_G-K_T : ZöRGőKeT, perlekedéseket : quarrels,  in accus.

 

Törékeny élet, kátyón ér csúszón lépőket. Tesz lány nászhoz készülvén féltős erőszakot, így sarokban á’va ara titkára szert tesz meny. Takarni tisztes arán mérgét, tesz zörgőket.

Life is delicate; it catches at pot-holes the ones stepping on slippery surface. Girl makes jealous scenes in preparations for wedding, that way standing in the corner; the fiancée obtains some secrets of the fiancé. To cover her anger with fiancé, she makes quarrels.

 

***

 

#248 PK S: CMS II 2.259 (3APr of white steatite)

 

side

inscription

transnumeration

a.

*{-nek térgyel}+

*{-nek térgyel}+

038 {010-023-N_K T_RGY_L}+
 {010-023-N_K T_RGY_L}+-038

b.

*{ingó }+

*{ingó }+

057 {_NG_-034}+-056

056-{_NG_ 034}+ 057

c.

*{‘fok’ -ben  forog}+

*{ forog ‘fok’ -ben}+

{F_K M08-B_N 028-F_R_G (F>V)}+

{028 F_R_G F_K-M08-B_N}+

a. – b. – c.; * c. – b. – a.

a. A 010 L neki térgyel a 023 T-nek.

b. A 034 T megingott, megdőlt.

c.  Az M08 íVekben levő fok-beosztások-ban 028 K forog.

a. The 010 L is kneeling against the 023 T.

b. The 034 T is faltered.

c. In-between (-ben) the calibrations inside the arcs of M08 _V the 028 K turns around.

 

 -nek térgyel : J/L-L-T-N_K T_RGY_L : JóLéTNeK TáRGYaL : one aimes for welfare

  : K : Ki : who

  ingó  : _NG_-T-_G : iNGaTaG : shaky

 ‘fok’ *-ben : F_K _V-B_N : FőK íVéBeN; FaKoVáBaN : in arc of heads; (worthless)

  ‘forog’ : K-F_R_G : KaVaRoG (F>V); KőFaRaGó : whirl, swirl; mason

 ingó : _G-_NG_ : GYöNGe : weak

  : T-K : éTeK : food

 -nek térgyel  : L-T-N_K T_RGY_L-J/L : LéTNeK TáRGYaLóJa : the negotiator of being

 

Jólétnek tárgyal ki ingatag fők ívében forog.

Kőfaragó fakovában gyönge. Étek létnek tárgyalója.

Who whirls in the arc of fickle-minded aimes for welfare.

The mason is weak in woods. Food is the negotiator of being.


***

 

#249 SITIA S: Photos et dessins SM I (3APr of green jasper)

 

 

side

inscription

transnumeration

a.

*{pök}+ {térgyel*-ek-ben}+

*{térgyel*-ek-ben}+ {pök}+

{038 P_K}+ {010 T_RGY_L ‘10’-_K-B_N}+

{T_RGY_L 010-‘10’-_K-B_N}+ {038-P_K}+

b.

*{dő(l)t}+

*{dő(l)t}+

{D_T 049}+-044-047

047-044 {049-D_T}+

c.

{ ‘hegy’-ek-ben}+

{‘hegy’-ek-ben }+

{M05 H_GY_K-B_N}+

{H_GY_K-B_N M05}+

 

a. A 038 J köp! A 010 L térgyel a ‘10’-ek közé.

c. Az M05 TaLoN hegyek (!) között van.

a. The 038 J spits (pök/köp)! The 010 L kne­eles down (térgyel) between (-ben) ‘10’s (-ek, pl.).

c. The M05 T_L_N is between (-ben) points or tips (hegyek).

 

  : J/L :: good

 ’pök’ térgyelő  : P_K-L T_RGY_L_ : PoKoLLa’ TáRGYaLó : with hell competing

 *-ek-ben : T_S/Z-_K-B_N : TüZeKBeN : in fires

 dő(l)t  : D_T _R-_G-T : oDúT; üReGeT : hollow, cavity; pit,  both in accus.

 * : T_L_N : TaLá’Ni : to find

 ‘hegy’-ek-ben : H_GY_K-B_N : HeGYeKBeN : in the mountains, hills

  : T_G : TáG : wide

 dő(l)t : _R-D_T : eRDőT : forest, in accus.

 térgyel : T_RGY_L : TáRGGYaL : with objects

 *-ek-ben : L-T_S/Z-_K B_N : áLLaT-űZőK; BeNNe : animal-hanter; inside

 pök : L-P_K : LoPóK : thieves

 

Jó pokolla’ tárgyaló tüzekben odút, üreget talá’ni hegyekben.

Hegyekben talá’ni tág erdőt, tárggyal állat-űzők benne lopók.

It’s good with hell-competing fires to find a cavity or pit in the hills.

In the mountains one finds wide forests in which animal-hunters using objects are thieves.

 

***

 

#322 MA/M (Malia, Quartier Mu) Yc 01: HMp 18383[Mu I 36], Chamaizi Vase; from Mu III 4, west bench

inscription

transnumeration

X {‘NAP’ }

{‘NAP’+062} 068

 

 ‘NAP’  : ‘NAP’+N : NAPoN : on the Sun

 : T_R_T : TáRó’TT, tárolt : stored

 

Napon tárolt.

Stored on the Sun.

 

***

 

#104. MA/P He (HM 1395 [ÉM, H. 7]), medallion [-->] (3.7 x 4.1 x 0.5 cm)


As on the medallion

side

inscription

transnumeration

a

{dől}+{le }+

*{le }+ {dől}+

{056-D_L}+ 009 {L_ 032}+

{L_ 032}+ 009 {056-D_L}+

b

1 {szálló}+ 

* {szálló}+ ‘1’

1 {SZ_L_ *168}+ 

{SZ_L_ *168}+ ‘1’  

 

a. A 056 éG dől a másik kettőhőz viszonyítva.

b. A 168 MaDáR  száll.

a. The 056 _G  slants away from the others.

b. The 168 MaDáR (bird) flys (száll).

 

 

 szálló : SZ_L_ : SZüLő; szálló : parent; flying

  : M_D_R : MaDáR : bird

 dől : _G-D_L : eGYeDüL : alone, by oneself

 le : K_Z_S-L_ : KöZöSüLő, együtt részesülő : participating, sharing in

 * : R_S/Z : RoSSZ : bad

 ‘1’ le : _GY-L_ R_SZ : üGYeLő : supervisor

 dől : K_Z_S-_G D_L : KeZeSSéG/KöZöSSéG DőL : surety-ship/community collapses

 

Egy szülő-madár egyedül közösösülő rossz.

Szálló-madár ügyelő: rossz kezesség és/vagy közösség dől.

One parent bird alone is the sharing of a nightmare.

Flying bird supervisor: bad surety-ship and/or community collapses.

 

***

 

#316 MA/M (Malia, Quartier Mu) Yb 01: HMp 18382 [Mu I 35], Chamaizi Vase; from V 5

inscription

transnumeration

X {}

{ le}+

X 049-041 {079+079+070}

{025+062-L_}+

 

Két 079 iSZaM képjel alkot egy 079 R-t, ez tehát egy hármas ligatúra: = {++}. A {} ligatúrában 062N fejjel le-felé irányul.

Two 079 _SZ_M hieros are crossed into 070 R, making up a triple ligature: ={++}. In the {} ligature the 062  N is upside down.

 

  : R-V : RíVó, síró, sirató : crying; bewail, weep for, mourn

 = : _SZ_M-_SZ_M-R : eSZeM-iSZoMRa : for eating and drinking

  le : T-N-L_ : TaNáL, talál : find

 

Rívó eszem-iszomra tanál.

Mourner/crying finds eating and drinking.

 

***

 

#327 MA/P (Malia, Palace) Yb 03: HMp no. ?, Chamaizi Vase

inscription

transnumeration

*

049-041-006-057

 


 

Két 079 iSZaM képjel alkot egy 079 R-t, ez tehát egy hármas ligatúra: = {++}. A 041  Vászon fejjel le-felé irányul.

Two 079 _SZ_M hieros are crossed into 070 R, making up a triple ligature: ={++}. The 041  V is upside down.

 

le : 049-041 L_ : RíVó, síró, sirató; iLLő : crying; bewail, weep for, mourn; due

= : _SZ_M-_SZ_M-R : eSZeM-iSZoMRa : for eating and drinking

 

Rívó illő eszem-iszomra […

Mourner/crying … due eating and drinking [.

 

***

 

#296 CR S: AM 1889.998 (CS no. ?; 4RPr of cornelian)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{-ek}+  {}

{   ér -t}+

* {-t ér  }+

{}{-ek }+  

028 {007-062-_K}+  {‘10’ M10}-

{M08 _R 018-_T}+

{018-_T ér M08}+

{‘10’ M10} {062-_K 007}+  028

b.

{-ek}{dő(l)t}+ { le}+ [

* ] { le}+ {dő(l)t}+ {-ek}

053-{062-_K}+ {D_T 038}+ {039-L_}+ [

] {039-L_}+ {D_T 038}+ {062-_K}+ 053

g.

{dő(l)t}+ []

* [] {dő(l)t }+

{049- D_T }+ ‘20’-044

044 ‘20’ {D_T 049}+

d.

{-ben }+ { le}+ {dől }+

*{dől}+{le }+{-ben}+

{057-B_N ‘10’}+{034 L_}+{056 D_L}+ 063

063 {056 dől}+{L_-034}+{‘10’ 057-B_N}+

g. – d. – b. – a.; * a. – b. – d. – g.

a. A 007 KéZ két 062 N-ből áll: KéZ-N-ek!

a. The 007 K_Z (hand) is made of two 062 N-s: hand-of-N-s!

 

  dő(l)t  : _R-D_T : eReDeTi : original

 * : H_S/Z-_G : HűSéG : fidelity, devotion

  -ben : K-B_N : Ki BeNNe; KiBeN : who/what in him; in whom

 *  le : T_S/Z-T-L_ : TiSZTuL : clears

 dől : D_L-_G-K_NT : DoLoGKéNT : as a work, job, task

  : K_NCS_ : KiNCSe : of his/her treasure

 -ek : N-_K : eNNeK : of this

  dő(l)t  : D_T J/L : aDoTT; Jó : given; good

  le[ : P-L_[ : PéL[Da : exam[ple?

  : K : Ki : who

 -ek : K_S/Z-N-_K : KöZNeK, közjónak : for the common good

 * : T_S/Z : TeSZ : does

 *  : SZ_R-_V : SZeRéVe’ : with measure, feasible

 ér -t : _R K-_T : öRöKő’T : inherited

 -t ér : K-_T ér : KiT ér : whom reaches

 * * : _V-T_S/Z : VeTéS, mag- vagy meg-vetés : throwing, sowing seeds or casting contempt

 *-ek : SZ_R-N-_K : SZóRNaK : they disperse

  : K_Z-K : KeZeK : hands

 ]  ledő(l)t-ek : ] P-L_-D_T J/L-N-_K :

ad] PéLDáT JóNaK/éLőNeK/úJNaK : gives] example to good/living/new

  : K_NCS_-K_NT_ : KiNCS-KéNT : treasure-like

 dől : _G dől : íGY dől/dűl : pours this way

 le  : L_-T-T_S/Z : áLTaTáS/éLTeTéS : delusion/ovation

  : _G : eGY, egy személy : one (person)

  ** : H_S/Z : HiSZ : beleives

 dő(l)t  : D_T-_R : üDíTőRe, érlelőre for mellowing

 

Eredeti hűség, ki benne tisztul dologként kincse, ennek adott jó pél[da], ki köznek tesz szeréve’ örökő’t.

Kit ér vetés, szórnak kezek, [ad] példát jónak/élőnek/újnak kincsként: így dől áltatás/éltetés(!) –  kiben egy hisz –  üdítőre.

The original devotion, what in one clears as a task is one’s treasure, a good example to it, who does for the common good, inherited with measure.

Who is reached by throwing, dispersed by hands, [gives] example for the good/living/new to treasure: this way pours delusion/ovation – depending on one’s believes – to mellow.

 

***

 

#263 CR (?) S: CMS XII 10 D (3APr of green jasper)


 

side

inscription

transnumeration

a.

{-ben }+

{{{’1’}-ből leszakadt }+

*-t érve ű’nek}+

{-ben ‘fokozat’}+

{-n { }}+ és {-t ér }+

{072-B_N 072}+

{{{062-092-‘1’}-B_L L_SZ_K_DT-062}+

M10-_T _RV_ _N_K}+

{036-B_N F_K_Z_T}+

{036-_N {‘10’+M08}}+ S {036 T-_R-M08}+

b.

{-en ‘pólya’

-ban térgyel}+

{fekvő ‘föld’}+

{‘út’-ban  törve és vág}+

038-{010-_N P_LY_

‘20’-B_N T_RGY_L}+

{fekvő F_LD}+

{_T-B_N 031 T_RV_ _S V_G}+

g.

{-n  ‘vonulat’ le }+

{044-_N ‘10’ V_N_L_T L_-M04}+

g. – a. – b.

Nagyon tömören fogalmazott szöveg. 

a.  A 072 T-ben levő ‘10’ egyben a 092 L lyuka! A 092 L balszára megnyújtva egy 062 N-be, ugyanez a jobboldalon teljesen leszakdt, csak egy ín köti hozzá.  A M10* SZeR és az 036 S közötti vonalkák fokazat-beosztások. A Sátor (036 S) tartórúdjai a szokásosnál hosszabbak, az S-t még kétszer részévé téve az olvasatnak: S-en a {‘10’+ív} ligatúra, S-t éri az ív.

 

 

b.  A két tizes pont között, húszban elhelyezkedő 010 Láb-on jól kivehető és félreérthetetlenül felismerhető a pólya, és a talajhoz, földhöz kötő vonalka. A 031 R egyik ága letörve. A {föld+L} ligatúrán párhuzamos vonalak, útak melyekbe az 031 R vág bele.

 

g. A vonal/vonulat is része az olvasatnak, a szem le-felé irányul.

A very concise text.

a. The ‘10’ in (-be’) 072 T at the same time is the (arse)hole on 092 L. The left arm of  092 L is lengthened into a 062 N, while on the right side is torn off (leszkadt) from it (-ből), only a sinew keeps it in place. The step-like stripes between M10 * SZ_R and 036 S are calibrations (fokozat). The support beams of the stallholder’s tent (sátor) are longer than usual making the 036 S twice more part of the reading: on S is the {‘10’+arch} ligature, the arch touches (ér) the S hiero.

b. On the foot (010 Láb) which is between the two dots (tens), ie. in twenty (húszban), there is a very visible and recognizable bandage (pólya) and strip connecting the foot to the soil (föld, but also Föld = Earth). One of the arms of 031 R is broken off (törve). On the {föld+L} ligature are parallel lines into which 031 R cuts in (vág).

g. The dividing line (vonulat) is also part of reading, the eye is oriented downwards (le).

 

 -n : _G-_N : éGeN : on the sky

 * : T_S/Z : TűZ, itt: üstökös : fire , here: comet

 ‘vonulat’ : V_N_L_T :

VoNaLáT/VoNuL áT; BűNöLLőT, bűnnek vallót (V>B) :

its line, in accus. / pass through; one pleading guilty, in accus.

 le  : L_-SZ_M : LeSeM : I’m watching

 -ben : T-B_ : TöBBeN : more, several

 ’1’-ből : T-N-L-_GY-B_L : TüNeLGőBőL, föl-, majd eltűnő bolygó fényből : from the sparkling (comet)

 ‘leszakadt’  : L_SZ_K_DT-N : LeSZaKaDTaN : torn down

 -t : SZ_R-_T : SZeRTe : all over

 érve ülnek : _RV_ _N_K : áRVú’NaK; áRVa NőK : they become orphans/isolated; orphaned women

 -ben : _S-B_N : eSőBeN, zuhanóban : in its fall

 ‘fokozat’-n : F_K_Z_T-S-_N : FoKoZaToSaN : gradually, by degrees, step by step

 *  : T_S/Z-_V : TüZe’Ve : firing

 s, és : and

 -t ‘ér’  : S-_T-_R-_V : öSSZeTöRVe : broken

 -en : J/L-L-_N : JeLeN : present

 ‘pólya’ : P_LY_ : PáLYa : path

 *-ban : H_S/Z-B_N : HoSSZáBaN; HúZóBaN : along, lengthways; in pulling

 térgyel : T_RGY_L : TáRGYuL, célban; TáRGYaL : at aim, in TaRGet; negotiates

 fekvő : lying

 ‘föld’ ‘út’-ban  törve : F_LD-_T B_N-R T_RV_  : FöLDeT; BűNéRe TöRVe : Earth, in accus.;  attacking its sins

 és vág : _S V_G : eZ VéG : this is end

 

Égen tűz vonalát [vonul át,] lesem; többen tünelgőből leszakadtan szerte árvú’nak, esőben fokozatosan tüze’ve és összetörve  jelen pálya hosszában tárgyul fekvő Földet,  bűnére törve, ez vég (A Vég)!

I’m watching the line of fire on the sky; several from the sparkling (fires) become isolated all over, in the fall gradually firing and crushing up the targeted Earth lying along the current path, attacking its sins, this is The End.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

b.

{vág  és törve ‘út’-ban}+

{fekvő ‘föld’}+

{ térgyel -ban és

-en ‘pólya’}+

038-{010-_N P_LY_

‘20’-B_N T_RGY_L}+

{fekvő F_LD}+

{_T-B_N 031 T_RV_ _S V_G}+

a.

{{-t  ér}+ és {{ } -n}+

{‘fokozat’ -ben}+}+

{*-t érve ülnek { le-szakadt

{’1’}-ből és { -ben}+}+

{072-B_N 072}+

{{{062-092-‘1’}-B_L L_SZ_K_DT-062}+

M10-_T _RV_ _LN_K}+

{036-B_N F_K_Z_T}+

{036-_N {‘10’+M08}}+ S {036 T-_R-M08}+

g.

{ le ‘vonulat’ -n }+

{044-_N ‘10’ V_N_L_T L_-M04}+

 

 vág  : V_G-R : VéGRe : Finally

 és törve : _S-T_RV_ : öSSZeTöRVe : broken up

 ‘út’-ban : _T-B_N : úTBaN : on the way

 -en : L-_N : iLYeN : such

  : J/L :: good

 -t : S-_T : eSőT : rain, in accus.

 * ér és : _V-_R-_S : VáRáS : wait(ing)

 *  -n : T_S/Z-_V-S-_N : TűZVéSZeN : in a blaze

 ‘fokozat’ -ben : F_K_Z_T-S B_N : FoKoZaToS BűN : increased crime

  le-szakadt : N-L_ SZ_K_DT : NYíL SZaKaDT : an arrow parted off

 ’1’-ből : N-L-_GY-B_L : NYiLLoGóBóL, villámló égből : from lightening sky

  -ben : T-T-B_N : TeTTéBeN : in its deed

 * le : SZ_M-L_ : SZáMoL : counts

 

Végre összetörve útban fekvő Földdel tárgyal húzóban és ilyen pálya jó. Esőt várás tűzvészen fokozatos bűn, szerte árva nők, nyil szakadt nyillogóból és tettében számol bűnöllőt tűz égen.

Finally broken up, it negotiates in pulling with the Earth lying on its way and such a path is good. Waiting for rain in a blaze is increased crime, all over orphaned women, an arrow parted the lightening sky and in its deed the fire on sky counts the ones’ pleading guilty.

 

 

***

 

#284 CR (?) S: CMS XII 70 (4RPr of creme steatite)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ dő(l)t}+

*{dő(l)t }+

044-{049 D_T}+

{D_T 049}+ 044

b.

{térgyel }+ { dől}+

* {dől }+ { térgyel}+

038 {T_RGY_L 010}+-{023-D_L}+

{D_L 023}+ {010 T_RGY_L}+ 038

c.

‘2’ ‘halál’

‘2’ ‘halál’

d.

{csík-os teker {}-t}+

* {{}-t  teker csík-os }+

{CS_K-_S 077 T_K_R {079-_K}-_T}+

{{079-_K}-_T T_K_R CS_K-_S 077}+

b. – c. – a. – d.

a. A 049  áR dőlt.

b. A 010 L térgyel, a 023  T dől.

c. Halál fekvő kettessel a mellén

d.  A két (többes) 079  iSZaM-ot a csíkos 077  L tekeri.

a. The 049  áR (awl) is slanting.

b. The 010 l kneeles, the 023  T leans.

c. Death with a laying number two on his chest.

d. The two (pl.) 079  iSZaM are turned by 077  L.

 

 : J/L :: well

 térgyel : T_RGY_L : TáRGYaJJ : do negotiate

 dől : J/L-L-T-D_L : éLeTeDDeL : with your life

 ‘2’: K_T : KiT : what

 halál : death

  : _G-_R : íGéR : promise, in accus.

 dő(l)t : D_T : iDőT; Dő’T (dőleszt); ó’Da’T, oldallt : time, in accus.; inflates; side-stepped

 csík-os : CS_K_S : CSa’KáS, csajkás/sajkás (az alvilág révésze!) : boat-man (the ferryman of the nether world!)

  teker : L-_N T_K_R : LeTaKaR : cover

 {}-at = -ok-at : _SZ_M-_K-_T :

SZeMeKeT/SZáMoKaT; (gabona)SZeMeKeT : eyes/numbers; grains, in accus.

 teker : T_K_R : éTeKRe : into meal

 csík-os  : CS_K-_S L : CőKöS éLő (kovászos élesztő) : leaven, yeast (eLeVeN ‘alive’, éLeSZTő!)

  : _R-_G : öReG : old (man)

  térgyel  : L-T_RGY_L J/L : LeTéRGYeL eLé : kneels down in front of him

 

Jó tárgyajj életeddel! Kit halál igér, időt, csa’kás (sajkás) letakar szemeket/számokat.

 

Szemeket étekre cőkös élő dő’t, öreg kit halál ó’da’t letérgyel elé.

Do negotiate well with your life! What death promises, time, the boat-man will cover the eyes/numbers.

The grain is made by leaven into meal, the old man, whom the death side-stepped, kneels down in front of him.

 

Mellár MihályMódosítva:
2015.06.27.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: webmester
Dátum:2011.07.10.
Olvasás: 2539

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.14 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Kréta képírása magyar!

A képírások olvasása nem kíván magasabb műveltséget, mint bármilyen más írás olvasása. Természetesen van néhány elsajátítandó alapelv és szabály, de ezek egyszerű szabályok. az írás nem úgy vette kezdetét, hogy egy szuper-intelligens ős vagy ősakadémia nekiült és megalkotta az írást, megrajzolta a betűket és meghatározta hangértéküket. Nem, a dolog nem így történt. A velünk született rajzolási/ábrázolási hajlamot - azt hogy a hasonlóság alapján felismerjük a lerajzolt tárgyakat - a népi leleményesség egészítette ki a hasonló hangzással. Ez az írás-olvasás lényege: hasonló alakúsággal képileg megjeleníteni hasonló hangzású szavakat. A képírás szervesen épül a beszédre, egymást kiegészítik, modellezik és alakítják: a magyar nyelv tana a képírásban gyökerezik (még megírásra vár). Annyira természetes a kép és a hang kapcsolata, hogy a csoda az lett volna, ha a magyar nép nem fedezi fel és teszi közkincsé a képírást. Megtette és meg is lakolt érte. Ezer éve küzd ellenünk, és e képességünk megsemmisítésén Európa és a komprádor magyar értelmiség. A magyar az egyedüli nép aki "megtéríttetésekor" nem írást kapott, hanem írásától megfosztatott.

Ezt az ősi, letagadott írásbeliséget kapja most vissza az, aki itt belép!

A Krétai Képírás szerves írás, melynek szövegeit az írás tudói úgy szerkesztették meg, hogy a képi elemek hangos kimondásával az írások üzenetét mindenki (a nem írástudó is) megértse. Ez tehát egy képi elemekkel lejegyzett, a képrejtvényhez hasonló, szigorúan fonetikus írásmód. Az olvasás a képjelek és a képragok felismerése és nevük hangos kimondása az esetleg szükséges hangváltással.

A fentiekből következik, hogy a szöveg csak a képírás eredeti nyelvén olvasható.

A kép leolvasásának van egy természetes útja: az adott kezdőponttól sorba vesszük a képelemeket, vagyis egy ésszerű útvonalat követünk (minden más káosz) és ezzel a szerves sorrenddel már meg is határoztuk a képírás (hieroglif írás) nyelvét. Az indoeurópai nyelvek tele vannak hurkákkal: (púp) hát-on - (hunch) on back, az angol szövegben vissza kell fordulni a hát elé, hogy a szó mondatbeli szerepét meghatározzuk. Ezek a hurkák a képírást olvashatatlanná tennék. A magyar nyelv egyenes irányú, lineáris, melyben mindig az utolsó szó vagy rag határozza meg az előtte elmondottak mondatbeli szerepét (lásd Varga András nyelvtanát!).

A magyar nyelv 'egyenes' beszéd, képírásra egyedüli alkalmas, tehát nem csak valami csoda folytán, hanem ésszerűségi alapon is: a Krétai Képírás nyelve a magyar!

Nyelvünk és a képírás szerves összefonottságát a XVII. századi, énlakai kazetta-festő mester még biztosan ismerte. Habár lehetett ő az utolsó írástudó, szerencsére képírást olvasni ma is tud mindenki, - aki akar.


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
303051
látogató!
Ma  106,
ebben a hónapban
2708 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 5 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 303051 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1848 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro