Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2015.06.27.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Kréta képírása magyar!Címkék :
 

Krétai képírás megfejtve III.


A Krétai Képírás Megfejtve – Cretan Hieroglyphs Deciphered

A megfejtések számának növekedésével, egyértelművé vált, hogy a krétai képírásos szövegek, legfőképpen a pecsétnek/pecsétlőnek nevezettek és (féldrága)kő hengerekre/hasábokra vésettek, valójában oda-vissza olvasható szójátékok (palindromok). Mivel sem személy-, sem földrajz-nevet nem tartalmaznak, - vagy ha igen, akkor vakoltan (a szavakba rejtve) – ezért kérdéses, hogy egyáltalán haszánálták-e azonosító jelként ezeket a “pecséteket”.

A visszafelé olvasat egy nem várt, ezért mégjobban méltányolt ajándék őseinktől: egy égből pottyant módszer hibajavítások, korrektúrák elvégzésére. A visszafelé olvasattal a nyúlfaroknyi szövegek hossza úgy kétszereződik meg, hogy közben a képjelek és a szövegek egyszerre nyernek megerősítést, mivel a visszafelé olvasat az előre olvasat mondandójának kiegészítése, továbbgondolása.

Többnyire szójátékkal megerősített olvasatok következnek!A Krétai Képírás Megfejtve – Cretan Hieroglyphs Deciphered

III

 

A feliratok fényképei és hasonmás (facsimile) rajzai a CHIC (Corpus Hiéroglyphicarum Inscriptionum Cretae, J.-P. Olivier és L. Godart szerkesztésében) világhálón elérhető Cefael ( French School of Athens ) oldalairól valók. A képjelek táblázata és a feliratok képjeleit és azok transznumerációjat tartalmazó táblázatok John G. Younger professzor honlapjáról valók ( Cretan Hieroglyphs ).

A “transnumeration” oszlopban zöld színnel szerepelnek az általam végzett javítások, bővítesek.

A táblazat “inscription” oszlopában az általam javított képleírás szerepel a kép leolvasásának legésszerűbb sorrendjé­ben, az értelmezhetőséghez szüksé­ges részletességgel de pongyolaságot kizáró tömörséggel. Zölddel és ‘’ idézőjelben íródtak a táblázatban nem szereplő, a CHIC és JGY szubjektív véleménye szerint csupán díszítő, ritkábban előforduló képjelek, pirossal a képragok szerepelnek.

A képírás – a ‘normális’ képjelek mellett - nem tartalmazhat csupán díszítésre szolgá­ló képjel-szerű elemeket, ezek ugyanis olvashatatlan­ná tennék az írást. A képírás minden eleme olvasandó!

 

Ne feledjük ez egy mássalhangzós írásmódszer: a képjelek és képragok csak a mássalhangzó vázat adják.

The photographs and the facsimiles of the texts are from the pages of CHIC (Corpus Hiéroglyphicarum Inscriptionum Cretae, edited by J.-P. Olivier and L. Godart) accessible on the Cefael ( French School of Athens ) website. The hieroglyphic grid and the table of inscriptions and their transnumeration for the individual texts are from the website of Professor John G. Younger ( Cretan Hieroglyphs ).

The green inputs in the column for “transnumeration” are mine corrections and completions.

The “inscription” column contains the description, corrected by myself, in the most logical order of reading, for the understanding jet necessary but just sufficient enough conciseness.

Green and in ‘’ quotation marks are the hieroglyphs considered decorations by the subjective opinion of CHIC and JGY, and as such not listed in the table for the frequently occurring ones, the glueglyphs are in red.

Hieroglyphic writing – beside the ‘nor­mal’ hieros – cannot have hiero-like ele­­ments for decoration only, since they would make the reading illegible. Every element in a hieroglyphic text has to be read.

NB: this is a consonantal writing system: the hieroglyphs and the glueglyphs only represent the consonantal frame.

 


#262 CR (?) S: CMS XII 117 (3CPr of basalt?)

 

side

inscription

transnumeration

a.

*felett {{{ +‘korona’}-pár}+

-ban áll {}}+

032 F_L_T_ {{{092 + K_R_N_}-P_R}+

-B_N  _L {036-025}}+

b.

{{dő(l)t -on}+ -k-ben}+

{{} körül mén -ban }+

{{D_T ’20’-_N 038}+ 023-_K_B_N}+

{{025-031} K_R_L M_N ’20’-B_N 010}+

g.

{{ le}+ ér -et}+

{-on ’tő’ ’levél’-es}+

{{M04-L_}+ _R 044-_T}+

{‘20’-_N T_ L_L_V_-_S 025}+

b. – g. – a.

a. A a 032  RéSZ képjel felett {092  L, ’korona’} ligatúra párban áll a {036  S, 025 T} ligatúra.

 

b. A 038  J/L (aJtó) képjel dőlt és a sarokfáján levő két ponton, azaz ’20’-on fordul, két tulipán,  023  T-k-ben. A {025 T, 031 R} ligatúra körül mén (megy) a 010  Láb, két pont között, vagyis ’20’-ban.

 

g. Az M04  SZeM le irányul és éri a 044  éG-et. A harmadik jel: két ponton, ‘20’-on egy leveles tő  és 025 T ligatúrája.

a. Above is the 032  RéSZ (part) hiero, in the pair (pár-ban) of {092  L, crown (‘korona’)} ligature stands (áll) the {036  S, 025  T} ligature.

b. Sign 038 J/L is slanted, layes on two dots, namely on ’20’, between (-ben) the signs 023  T-k (pl.).  Going around (körül mén) the {025  T, 031  R} ligature is the 010  L between two dots: in ’20’.

g. The M04  SZeM (eye) is oriented down-wards and touches the sign 044  éG. The third sign’s description is: on (-on) ‘20’ there is a stem with leaves  (leveles tő) in a ligature  with mint-Tea leaves (025).

 

 dő(l)t : D_T : aDoTT : given

 *-on : H_S/Z-_N : HaSZoN, kamat : yield, interest

 -k-ben : J/L T-_K-B_N : áLLó-TőKéBeN, ingatlanban : in fixed capital (assets)

  : T-R : TűRő : enduring

 körül mén : K_R_L M_N : KöRüLMéNY : circumstance

 *-ban  : H_S/Z-B_N L : HáZBaN éLő : (person) living in the house

 * le : SZ_M-L_ : SZeMéLY; SZáMoL : person; counts

 ér -et : _R-_G-_T : eReGeT, mulasztgat : omit to fulfil obligation

 *-on ’tő’ : H_S/Z-_N-T_ : HaSZoNTú’ : from yield/interest

 ’levél’-es : L_V_L-_S T : eLVáLaSZTó : separating

 * felett : R_S/Z F_L_T_ : RéSZ FeLeTT : above the instalment

  ‘korona’ : L K_R_N_ : eLKeRű’Ni : to avoid

 pár-ban áll  : P_R-B_N _L-S-T : PeRBeN áLLáST : judical proceeding, in accus.

 

 

Adott haszon álló-tőkében tűrő körülmény. Házban élő személy ereget haszontú’ elválasztó rész felett. Elkerülni perben állást.

The given yield in capital assets is an enduring circumstance. The person living in the house keeps omiting to  fulfil his/her obligatin above the instalment separated from yield. (It is better) to avoid judical proceeding.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a.

{{} áll {{ +‘korona’}-pár}+

-ban}+ alatta *

{{036-025} _L {{092 + K_R_N_}-P_R}+

-B_N}+ ­­_L_T_ 032

g.

{’levél’-es ’tő’ -on}+

{ér -et { le}+}+

{L_L_V_-_S 025 T_ ‘20’-_N }+

{_R 044-_T {M04-L_}+}+

b.

{-ban  mén {} körül}+

{-k-ben {-on dő(l)t }+}+

{’20’-B_N 010 M_N {031 025} K_R_L}+

{023-_K_B_N {’20’-_N D_T 038}+}+

 

  áll  : S/Z-T-_L-L : oSZTáLYuL, járandóság elosztására : for remuneration

 ‘korona’ : K_R_N_ : KéRNi : to ask for

 pár-ban alatta : P_R-B_N _L_T_ : PeRBeN áLLóT : the opposing party, in accus.

 * : R_SZ : RoSSZ : bad

 ’levél’-es : L_V_L-_S : eLVáLáS : departure

  ’tő’ : T-T_ : uTaT : road, in accus.

 ér -et : _R-_G-_T : íRíGYeT : envied, in accus.

  mén : L-M_N : eLMeNő, eledási : selling

  : R-T : áRaT : price, in accus.

 körül-k-ben : K_R_L T-_K-B_N : KeRüLő (forgó-)TőKéBeN : in floating kapital

 dő(l)t  : D_T J/L : Dű’Ti, dö(l)ti/dö(n)ti eL : decides

 

Osztályul kérni perben állót rossz. Elválás utat, haszon írígyet számol. Házban elmenő árat kerülő (forgó-)tőkében haszon dű’ti el.

To ask for remunaration the oppsing party is bad. Departure counts the roads, envied counts the yields. In house the selling price is decided by the yield in the floating capital.

 

***

 


#077. MA/M He (HM 1659 [ Mu I, 13]), medallion [<--];

from Mu III 3b, angle I 17 (3.3 x 3 x 0.5 cm). MA/M Style 2

Az első jelkép 081 , egy tűs (tűket tartó) párna, sok tűvel: ‘sok tű s párna’. A második egy 005  Z, egyben 055 FőZeT, egy lábas edény (VáZa, FaZék), melyben fől a 025 T: főzet készül (menta) Teából. A harmadik jel 031 R, mintegy befejzetlenül, hogy ez is a tűre emlékeztese az olvasót, tűs.

The first picture-sign 081 is a cushon for needles, with plenty of needles in it (‘sok tű s párna’). The second sign is a ligature: it’s 005  Z and in the same time 055 FőZeT, a VeSSel (VaSe, pot) in which 025 Tea is cooking: a cooked medicine (‘főzet’) is prepared. The third sign 031 R, sort of unfinished, to remind the readers of needles.

 

inscription

transnumeration

= {’sok’ ’tű’ s ’párna’}+

{}{  ’tű’-s}+

081={’S_K_T_ S P_R_N_}+

{005-055}{031-T_S}+

 

  = ‘sok tű s párna’ : S_K_T_ S_P_R_N_ : SoKaT SPóRó’Na : want to save a lot

  : Z F_Z_-T : eZé’ (ezért) FiZeT : therefore/for this reason its pays

  ’tű’-s : R T_-S : RáTeSZ, kockáztat : place sg on sg, bet

 

Sokat spóró’na ezé’ fizet, rátesz.

One wants to save a lot, this is the reason for paying, betting.

 

De hisz’ a spórolni német eredetű szó, németesen hangzik és német jellemre utal. Hát nem! Aki SPóRoL annak SZaPoRuL, szaporodik, gyaporodik a pénze. A spórol ige egy elég nagy szócsalád tagja, tősgyökeres magyar szó. Aki spórol, az félretesz, kiválaszt, SZePaRáL pénzt a nehezebb időkre. Nyelvészeink nagyon könnyelműen szórják oda szavainkat idegen népeknek, nem spórolnak! Nem probléma, használja minden nép egészséggel a magyar szavakat, de senki se ékeskedjen más tollával. Nyelvészeinknek pedig illene megismerni és megőrizni nyelvünk szókincsét, nem kiárúsitani mint egy kofa, az utolsó szóig.

 

A feliraton lévő gondolat eredeti, de nem annyira, hogy a rendszeresen használt hieroglifák helyett, feltétlenül szükség lett volna erre az egyedi és egyszeri jel- és összerovás használatra. Felmerül a kérdés: miért éppen ezeket a jeleket használta az irnok? Azért mert így a szövegben lefek­tetett gondolatot befejezendő, annak tanul­ságát is leírta a szöveg visszafelé olvasatá­ban. Az írásfelület kétszeres hasznosítása mellett a szórakás lehetett a másik indíték. Az írnok szó-rakoszik!

The reflection of the text is original, but not as much to garantie the use of unique and one off hieroglyphs and ligatures in place of the regularly used ones. The question is why did the scribe use these particular signs? Because with these signs he could finish the layed down reflection, its moral in the backwards reading of the text. Beside the twofold use of the surface for writing, the other incentive could be the play with words they enjoyed. The scribe puns with words!

 

  inscription

transnumeration

{’tű’-s }+ {}

= {’párna’ s ’sok’ ’tű’}+

{T_S-031}+ {055-005}

081 = { P_R_N_ S S_K_T_}+

 

 ’tű’-s  : T_-S-R : TőZSéR : merchant, dealer

  : F_Z_T _Z : FiZeT; aZé’ : pays; therefore/for that reason

 = ’párna’ s ’sok’ ’tű’ : P_RN_-S S_K-T_ : PaRaNCSó’; SoKaT, sokaknak : command; the lot

 

Tőzsér fizet, azé’ parancsó’ sokat.

The merchant pays, therefore he commands to a lot.

 

***

 

#072. MA/M He (HM 1654 [ Mu I, 8]), medallion [<--];

 from Mu III 3b, angle I 17 (3.1 x 3.3 x 0.3 cm). MA/M Style 4

 

inscription

transnumeration

{{ le}+-n }+

011-{{029- L_}+-_N 038}+

A le irányuló 029  M -en a 038  J/L mindkét irányban olvasva az M után következik.

The 038  J/L sign is drawn above (-en) sign 029  M and in both direction it is before M.

 

  le -n   : R-M- L_-_N J/L :

ReMéLNi Jó!; RoMoLNa Le : It is good to hope!; Should crumble dawn

 *  le -n   : M- L_-_N J/L-R :

 MiLYeN JóRa?; MéLLYeN áLLóRa : For what kind of good?; on the one standing in deep

 

 

Remélni jó! Milyen jóra?;

Romolna le méllyen állóra!

It’s good to hope! For what kind of good?

Should crumble dawn on the man in the deep.

 

***

 


#073. MA/M He (HM 1655 [ Mu I, 9]), medallion [no suspension hole]; from Mu III 3b,

angle I 17 (2.9 x 3 x 0.5 cm). MA/M Style 4

inscription

transnumeration

 ‘2’ { dől -n}+

{ le }+

‘2’ {028 D_L 050-_N}+

{L_ 034}+ -070

 {le }+

{-n {dő(l)t -n ’2’}+}+

070 {L_-034}+

{050-_N {D_T 028-_N ’2’}+}+

 

Van egy jobbról balra: ‘2’, a 028  K képjelen kivüli két vonalka; a K képjel dől a  050  T képjel-én és van egy ellenkező írányú olvasat is.

There is a right to left reading: ‘2’ is the stroke outside 028  K, the K sign is slanting and drawn over (-on) the 050  T sign, and there is a reading in oppsite direction.

 

  ‘2’ : K_T : KiT : whom

  dől -n : K-D_L-T-_N : KiDőLTeN : fallen

 le  : L_-T-R : eLTűR/LeTöR : tolerate/break down

  : R : aRRa : on/over that

 le -n : L_-T-T-_N : éLTeTőN : keeping sy/sg alive

 dő(l)t : D_T : Dű’T, önt : pour

 -n ’2’ : K-_N-K_T : KöNNYeKeT : tears, in accus.

 

Kit kidölten eltűr/letör, arra éltetőn dű’t könnyeket.

Whom fallen s/he tolerates/breaks dawn, on him/her s/he pours life-keeping tears.

 

***

 

#074. MA/M He (HM 1656 [ Mu I, 10]), medallion [<--]; from Mu III 3b, angle I 17 (3.7 x 3.8 x 0.8 cm)

inscription

transnumeration

A szöveg mindkét irányba olvasandó. The text has to be read in both direction.

* 

* 

042-070-060-044 

044-060 070-042

 

  : _G : éG : Heaven/sky

   : H_R_G: HaRaG : anger/rage/resentment

  : R-A/E/O/U : uRA : its Lord

  : A/E/O/U-R : ÚR : Master/Lord

  : H_R_G_G : HoRoGáG : barb of fish-hook or angle (fish on hook and line) or anchor

 

Ég harag ura – úr horogág.

Haven is the Lord of anger -the master is the hook of angle.

 

***

 

#132 on HM no. unknown (jug handle [III/329]); from one of the ateliers

impression

transnumeration

 X  

 X

X 009-056-070

X 009-070-56

A szöveg mindkét irányba olvasandó. The text has to be read in both direction.

 

  : K_Z_S-_G-R :

KeZeSSéGRe; KöZöSSéGRe; KöZöS üGYRe :

for surety, security, guarantee; for community; for common affair/business/deal/case/cause

  : K_Z_S R-_G : KeZeS, jót álló; RéG, (közös) múlt : guarantor; (common) past

 

Kezességre/közösségre/közös ügyre kezes (a közös) rég.

For security/community/common cause the (common) past is the guarantor.

 

***

 

#139+#156 KN Imp DoN: CMS II 8.80 & 74 (respectively) on HMs 107 (nodulus, DoN)

#139

impression

transnumeration

X { ér  -et }+

*{borul}+

* {borul }+ *

{ -et ér }+

X 009 {077-_R-013-_T}+

’10’ {020 ’borul’}+
{B_R_L 020}+ ’10’

{013-_T _R 077}+ 009

 

A 077  L képjel éri 013  M képjelet. A  020  Bogár felborulni látszik. Noha az X jelzi az olvasat irányát, a szöveg visszafelé is értelmes.

The 077  L touches the 013  M hiero. The 020 B (Bug) seems to fall on its back. Although X marks the direction of reading, the backwards reading is also meaningful.

 

 : K_Z_S : KöZöS; KeZeS, lopkodó : common; light-fingered

  ér  -t  : L-_R-M-_T : LáRMáTú’ : from uproar/clamour

 * : T_S/Z-B : TűZBe : into fire

 borul : B_R_L : BoRuL; BíRáL : burst; judge

  * : B-T_S/Z : Bó’ToS : shopkeeper

  -et ér  : M-_T _R-L : MiT áRuL : what sells

 

Közös lármátú’ tűzbe borul.

Bírál bó’tos mit árul kezes.

He bursts into fire from common uproar.

The shopkeeper judges what the light-fingered sells.

 

#156

impression

transnumeration

*X { }

 {}

X 009 056-’10’-061 {M08-M06-M05}

{M05 M06-M08}-061 ’10’ 056-009

 

  : K_Z_S-_G : KöZöSSéGi : communal

* : T_S/Z-_S/Z_T_ : TűZ-SZíTó : fire-poking

 : _V-S/Z-T_L_N : VaSTaLaN : without iron

 * : T_L_N : TaLáN : perhaps

 * : _V-S/Z-_S/Z_T_ : VéSZ-SZíTó : calamity stiring

 * : T_S/Z : TüZe : its fire

  : _G-K_Z_S : iGYeKeZéS : effort, endeavour

 

Közösségi tűzszító vastalan, talán vész-szító tüze igyekezés.

The communal fire-poking is without iron, perhaps its calamity-stiring fire is endeavour.

 

Comments
 #139. The signgroup also occurs incised on #003.g.
#156. The signgroup also occurs incised on #018.a; also see Inflection Sequence 6b.

 

***


#003. KN Ha (AM/1910.206/<169> [SM I, P76]), nodulus, unimpressed (3.3x1.7x1.3cm)

 

As on the nodulus corrected by MM

side

inscription/seal impression

transnumeration

a

no seal impression

 

b

X { le}+ {’por’-osdő(l)t}+

X {016-L_}+ {P_R-_S 054-D_T}+

g

X {’por’-os}+ * {le}+

X 009 {077 P_R-_S}+ ’10’ {L_-013}+ -020

d

X {le}+{ le}+ { le}

 {le}+  

X {L_-057}+ {016-L_}+ 050 {016-L_}+ 042

X 042-016 {L_-050}+ 016-057

 

Minden sor jobbról balra olvasandó. Ehhez a b. oldalt és d. oldalt a 042 A felől fejjel lefelé kell olvasni.

b. A 054  KoRSó poros és dőlt.

 

g. A 077  Lég-túdő poros, porral hintett és egy ’10’-es pont van mellette.

d. A szöveg mindkét X-től olvasandó és ehhez idomul a fel-le viszony.

Every row is read from right to left. For this row b. and d. when from 042  A has tob read upside down.

b. The 054  KoRSó (pitcher) is dusty (poros) and slant and there is dot for ’10’ next to it.

g. The 077  Lung is also dusty, see the dots.

d. The text is read from both X-s, and down fits relative to it.

 

  le : CS-L_ : CSaLó : deceitful

 ’por’-os : P_R-_S : PáRoS; PáRoSSa’ : couple; with the couple

 dő(l)t : K_RS_-D_T : KáRoSoDoTT : suffered

  : K_Z_S-L : KöZöSüLő : having sex

 *  : T_S/Z : TeSZ/i : does (it)

 le : L_-M-B : aLoMBa : on bedding

 le : L_-K : LuK : hole

  le  : CS-L_-T : CSaLóT : deceitful, in accus.

  le  : CS-L_-A/E/O/U : CSaLÓ : deceitful

  le : A/E/O/U-CS-L_-T : ÁCSoLaT : scaffolding, timber-work

  : CS-K : CSuK, zár : close, shut

 

Csaló páros károsodott, közösülő párossa’ teszi: alomba luk-csalót csaló ácsolat csuk.

A deceitful couple suffered, it did with the pair having sex: in bedding a fals scaffolding shut on the hole-cheat.

 

Talán nem meglepő, hogy a szöveg visszafelé olvasva is értelmes:

It should be not a supprize that the text is also meaningful in backwards reading:

 

side

inscription/seal impression

transnumeration

a

no seal impression

 

d

 {le}+

{ le} {le }+ {le}+

057-016 {050-L_}+-016-042

042-{016 L_}+-050 {L_-016}+-{057-L_}+

g

{le}+ * {’por’-os }+

020-{013-L_}+-’10’ {P_R-_S 077}+ 009

b

{’por’-os dő(l)t }+ { le}+

{P_R-_S-D_T 054}+ {016-L_}+

 

  : K-CS : KoCSi : carriage, cart, CoaCH

 le  : T-L_-CS-A : TáLCA : tray

  le  : A-CS-L_-T : ÁCSoLaT : scaffolding, timber-work

 le le : L_-CS-K-L_ : LőCSöKKeL : with stake brace

 le *  : B-M-L_-T_S/Z : BáMuLaToS : amazing

 ’por’-os  : P_R-_S L-K_Z_S : PiRoS LaKKoZáS : red lacquering

 ’por’-os dő(l)t : P_R-_S-D_T : PáRoSoDóT : mating, in accus.

  : K_R_S_ : KóRoSú’ : abnormally

  le : CS-L_ : CSaL : attract

 

Kocsi-tálca ácsolat lőcsökkel, bámulatos piros lakkozás! Párosodót kórosú’ csal.

A cart-tray timber-work with stake braces, amazing red lacquering! It abnormally attracts mating people.

 

***

 

#018. KN Ha (HMs 174 [SM I, P54]), Crescent, impressed (4 x 1.7 x 1 cm)


as on crescent

side

inscription/seal impression

transnumeration

a

2 impressions (CMS II 8.65 [#158] & 64 [#140])

 

b

* X

 

X 009 056-061

061 056 009

g

* X    X {}

* {}    

X 020-047   X 044-{005+025}

{025+005} 044 047-020

d

vacat

vacat

 

  : K_Z_S : KöZöS; KöZöSé’ (közösért) : common, joint, mutual; for common good

  : _G-_S/Z_T_ : eGYeSíT : unite, join

   : B-T : BuTa : stupid, dull, silly, foolish

  : _G-Z-T : iGéZeT : charm, spell

  : T-Z : TűZ : fire

  : _G : éG : burn

  : T-B : TöBBé’ (többért) : for many

  : _S/Z_T_ : SüTő : oven

 

Közös egyesít – buta igézet!

Tűz ég többé’, sütő ég közösé’.

Common unite – it’s just a silly spell!

Fire burns for many, oven burns for the common good.

 

#140

Személy teszi húszban mi fegytelen.

Easy person does in her twenties uncontrollable things.

#158

Dolgos nő fekve számol (pihenés közben az agya dolgozik).

A diligent woman counts while lying (when idlesse, her brain works).

 

***

 

#002. KN Ha (HMs 184 [SM I, P78]), Crescent, unimpressed (3 x 1.4 x 1.3 cm)

side

inscription/seal impression

transnumeration

a

no seal impression

 

g

X

 

X 013-056-068

068 056-013

d

{  le}+

* { le }+

{016-L_-050}+

{050-L_-016}+

 

d. A 050 T jel le-felé mutat.

d. Sign 050 is oriented down-wards (le).

 

 : M-_G-T_R_T : MeGTéRíT : convert

  ‘le’ : CS-L_-T : CSaLóT : deceiver, cheat, fraud, swindler, in accus.

  le  : T-L_-CS : TáLCa : plate

  : T_R_T : TéRíTő : missionary, conversion

  : _G-M : GYáM : pillar, support

 

Megtérít csalót.

(megrakott) Tálca térítő-gyám.

She convertes a cheat.

A (piled high) plate is a missionary’s support.

 

***

 

#001. KN Ha (HMs 183 [SM I, P77]), Crescent, unimpressed (2.9 x 1.2 x 0.9 cm)


 

side

inscription/seal impression

transnumeration

a

no seal impression

 

b

vacat

 

g

 X  { lenn}+ { le}+ [

*]{ le}+ { lenn}+

X 053-{034 L_N}+ {032 L_}+ 070[-005

005-]070 {032 L_}+ {034-L_N}+ 053

d

vacat

 

 

A 034 T a többi jelhez viszonyítva lenn van.

The 034 T is bellow the line of the other signs.

 

 : K_NCS_-T : KiNCSéT : her treasure, in accus.

 lenn : L_N : LáNY : girl

* le : R_SZ-L_ : RoSSZuL : badly

 [ : R[-Z : őR[Zi : guards

 ] : Z-]R : Zá]R : lock/close/fastener

 * : R_S/Z : íReS, írrel kent : smeared

 le  lenn : L_-T-L_N : iLLeTLeN : indeceint

  : K_NCS_ : KeNőCCSe’ : with cream/ointment

 

 

Kincsét lány rosszul ör[zi, zá]r íres illetlen kenőccse’.

Girl badly guards her treasure/jewel, it’s smeared with indeceint cream.

 

***

 

#045. KN He (HM 1280 [SM I, P91]), medallion [-->] (2.2 x 2.2 x 0.6 cm)

As on the medallion corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

{{ és  }+ közé szúr -t}+

* {{  és }+ közé szúr -t}+

{{011-_S-034}+ K_Z_ S_R_-077-_T}+

{{034-_S-011}+ K_Z_ S_R_-077-_T}+

b

    { dölt}+ {  le}+

*{dölt }+ {  le}+

{031-D_LT}+ {_V_L}+

{D_LT 031}+ {_V_L}+

 

a. Az irnok a 011 R  és 034 T jelek ‘közé’ ‘szúr’ egy077 L-t.

b. A 031 R jel ‘dölt’ (fekszik), az íV M08 pedig le-felé néz, de ha ez nem elég szembetűnő: baloldalon még csurgóra is áll.

Visszafelé a b. oldallal kezdünk

a. The scribe inserts (szúr) 077 L (-t, accus.) between (közé) 011 R and (és) 034 T.

b. Sign 031 R is slanting (dölt), the arc (íV)  M08 facing down (le), to make this obvious on the left side it has even a flow.

Backwards the reading starts with side b.

 

 ’és’ : R-_S-T : ReST : lazy, sluggish, slothful

 ‘közé’ : K_Z_ : KeZe : his/her hand

 ‘szúr’-t : S_R_-L-_T : SéRüLT : injured

  ‘dölt’  ‘le’ : R-D_LT_V_L : RáDöLTéVeL : by ReSTing/leaning on it

 dölt : D_LT : iDüLT, hosszan : chronic

   le : R-_V-L_ : RiVaLLó : shouting, yelling

   és  : T-_S-R : TűZőR : fire watch

 

Rest keze sérült rádöltével.

 

Idült rivalló tűzőr keze sérült.

The hand of a lazy is injured from resting on it.

The hand of a chronicly yelling fire watch is injured.

 

 

***

 

#265 KASTELI S: AM 1938.796 (CS no. ?; 3APr of burnt silicate)

 

side

inscription

transnumeration

a.

X {-t {{le}+-n

{}+-ben  ül }+ ér}+

{(dől )-ra ‘pók’ ül}+

X {010-t {{023-L_}+-_N

{M06-ek}+ B_N M08-_L}+ _R}+

{(D_L 038)-R_ P_K_-_L}+

b.

X {{-ben }+ **-ban}+

{-’tonk’ ér -t {}+-en}+

X 043-{{M08-B_N M08}+ ’20’-B_N}+

{007-T_NK _R _V-T-_T {M08-_K}+-en}+

g.

X {-t {}+-ben ér { }}+

 borul}+

X 092-_T {M06-_K}+-B_N _R {M06-M05}}+

R_ 036 borul}+

a. – g. – b.

a.  A 038  J/L-re pók ül. A fejjel lefelé álló 023 T szárai egy-egy M06  S (spirál), melyek-ben (között) egy M08  íV  ül, röviden S-ek-ben íV ül.  

b. A 043  SZ, SZekercétől balra egy összetett liga­túra látható: egy nagyobb ívben, melynek a végei pontok, 2x10=20, egy kisebb ív van, tömören fogalmazva: ívben ív húszban! A 007  KéZ tonk, csonka és éri az ívben végződő 025 T-t, az íV-Té-t, mely  íV-ek-en (két íven) van.

g. A 092  L-t érő ligatúra nagyon összetett: két spirál, M06  S-ben egy M06  Spirálból és M05  TaLoN-ból álló ligatúra van és erre a 036  Sátor borul.

a. On 038  J a spider (pók) is sitting (ül). The arms of the upside down 023  T are the  M06  S spirals (-k is pl.) and between them (-ben) is an arc (íV), M06  _V is sitting (ül).

b. To the left of  the 043  SZ hiero, there is a compound ligature: in-between two dots, ie. in ’20’ is a big arch in which there is a smaller one. The 007  KéZ (hand) is a stump (tonk) an touches  the 025 T with enclosing arch on two other arches (-ek-en, pl.)

g. The 092  L touched by a very complicated ligature: In-between two M06  Spirals is another comprizing of an M06  S and M05  TaLoN over which an 036  S sign throws itself on (ráborul).

 

Ezek a kis írásfelülettel rendelkező pecsét-nyomók gondos munkával többszöri használatra készültek, ezért szövegük tömör és hiba nélküli. Minden jel, sőt a jelek egymáshoz való viszonya is számít. J. Younger és a többi kutató minden alap nélkül, saját elképzeléseik alapján nagyon sokszor felülbírálják az ókori mesterek munkáját. Itt például egy jó pár írásjel  kihagyása mellett, még a szókezdő X jeleket is önkényesen átrakták.

These sealstones, with very restricted sur­faces for writing, are made carefully for multiple reuse, therefore their text is con­cise and no mistakes. Every sign, even their relative positions counts. J. Younger and others baselessly, except for their own preconception, very often revise the work of the ancient masters. Here for example, beside leaving out quite a few of the signs they even moved high-handedly the X signs, marking the beginning of words.

 

 -t : L-_T : éLeTe : his/her life

 le -n : T-L_-_N : TeLéN : on its winter

 *-ben : S/Z-_K-B_N : SoK BűN : many sins

 * ül ér dől : _V-_L-_R D_L : éVüLőRe DőL : gets out of date/obsolate

 -ra ‘pók’ ül : J/L-R_ P_K-_L : JóRa BéKüL (P>B) : makes up for good

 -t : L-_T : éLeTe : his/her life

 *-ben ér : S/Z-_K-B_N _R : SoK BűNéRe : on his/her many sins

 *  : S/Z-T_L_N : SZóTLaN; eSZTeLeN : silent; mindless

  : R_-S : RáSa, ritkaszálú gyapjúszövet : woollen cloth

 borul : fall on

 -ben : SZ-_V-B_N : SZíVéBeN : in his/her heart

 * **-ban : _V-H_S/Z-BaN : éV-HoSSZáBaN : year-long

 -’tonk’ ér : K_S/Z-T_N_K-R_ : KéSZ TéNYeKRű’ : about fait accompli

 *-t : _V-T-_T : ViTaT : disputs

 -en : _V-_K-_N : VaKoN : blindly

 

Élete telén sok bűn évülőre dől, jóra békül. Élete sok bűnére szótlan rása borul, szívében évhosszában kész tényekrű’ vitat vakon.

Many sins will become obsolate closer to the winter of one’s life, ruined (year) settles on good. On many sins of one’s life silent woollen cloth falls, s/he disputs blindly in his/her heart about fait accomplis.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

side

inscription

transnumeration

b.

{{}+-en {}-t -’tonk’ ér}+

{{-ben }+ **-ban}+

{{M08-_K}+-_N {T-_V}-_T 007-T_NK _R}+

{{M08-B_N M08}+ ’20’-B_N}+ 043

g.

{ rá-borul {}+-ben

{ }-t ér}+}+

{036 R_-B_R_L {M06-_K}+_B_N

{M06-M05} 092-_T _R}+}+

a.

{‘pók’ ül (dől )-ra }+

{{{}+-ben  ül {le}+-n}+

-t ér}+

{ P_K_-_L (D_L 038)-R_}+

{{{M06-_K}+ B_N M08-_L {023-L_}+-_N}+
010-t _R}+

 

 *-ek-en  : _V-_K-_N T : éVeKeN áT : for years

 *-t -’tonk’ : _V-_T-K_S/Z-T_NK : VéTKeZTüNK : we have sinned

 ér -ben : _R-_V-B_N : éRVe BűN : catching the sin

  : SZ : SZű : heart

  rá-borul : S-R_-B_R_L : SoRRa BíRáL : judges in series

 -t ér :L-_T-_R : eLTűRi : tolerate

 ‘pók’ ül : P_K-_L : PoKoL : hell

 dől -ra : dől J/L-R_ : dől JóRa : turns to good

 * ül le-n : _V-_L-T-L_-_N : éVüLeTLeN : will never laps

 -t ér : L-_T-_R : éLeTRe : for life

 

Éveken át vétkeztünk, érve bűn évhosszában, szű sorra bírál: sok bűn esztelen, eltűri pokol, dől jóra; sok bűn évületlen életre.

We have sinned for years, sinning  along  the year, the heart judges the series: many sins are mindless, the tolerates those, they turns to good; many sins will never laps in life.

 

***

 

#266 [16] <KORDAKIA S (3/3) 01> / CMS *,*. (Dessins Evans). Prisme ŕ 3 faces (ca 1,5 x 1,2 cm). Jaspe vert.


 

side

inscription

transnumeration

a.

 *{ le}+

M05 044 {M04-L_}+

{ le}+ *

{M04-L_}+ 044 M05

b.

*{ dőlve}+

M05 044-025 {049-D_LV_}+

{dőlve }+ *

{D_LV_ 049}+ 025 044 M05

c.

**={*-ok-ban { dő(l)t }+}+

{M05-_K-B_N 044-{049 D_T}+}+

{{ dő(l)t }+ *-ok-ban}+

{{049 D_T}+ 044 M05-_K-B_N}+

c. – a. – b.

c.  Az M05 T_L_N jel-ek-ben, vagyis a jelek határolta térben helyezkedik el a másik két jel.

c. Inbetween (-ben) the signs M05 T_L_N (-k for pl.) are the other two signs.

 

 

 *-ok-ban : T_L_N-_K-B_N : TaLáNYoKBaN : in puzzles/riddles

 dő(l)t : _G-_R D_T : iGéR üDéT, testi-lelki épséget : promises safe and sound (life)

 * : T_L_N : TaLáN; TúLoN : maybe, perhaps; too much

 le : _G SZ_M-L_ : eGY SZeMéLY : one person

 : _G-T-_R : GYöTöR : pester

 dőlve : D_LV_ : DaLáVa’ : with his/her song

   : _R-T : áRT : harm, hurt

 * : _G-T_L_N : üGYeTLeNű’; eGYüTT LeNNi  : clumsily; to be together

 * le : SZ_M-L_ : SZáMoL : counts

  dő(l)t : _R-D_T : oRDíT : shout, howl

 *-ok-ban : _G-T_L_N-_K-B_N : GáTLóNaK; BáNó’, bajmol : for impediment; bother about

 

Talányokban igér üdét! Talán egy személy túlon gyötör daláva?

 

Daláva árt ügyetlenű’; számol együttlenni, ordít gátlónak, bánó’.

One promises safe and sound (life) in riddles!  Does the person  pester you too much with his/her song?

With his song he harms clumsily; counts on to be together, (but) howls for impediment, bothers about.

 

Comments by JG Younger:

 it is common for the seal transaction term 044-049 to embed the logogram in the middle (see Notes to Signgroups); in which case, 044-025-049 should be rearranged: 044-049 *025.
Comments by M Mellár:

I think it is ridiculous to correct and rearrange the signs, pretending that you know better how the ancient master should have written the text than the master himself!

 

***

 


#031. KN He (HM 1273 [SM I, P96]), medallion [<--] (3.1 x 3.2 x 1.2 cm)
 

inscription

transnumeration

052 056-049-034

(=) : 052 (= 053), K_NCS_ : KiNCS/e; KaNCSi, kancsal : (one’s) treasure, jewel; cross/sqint-eyed

 : _G-_R-T : iGéReT; uGRaTó : promise; jump, pull sy’s leg

 : T-R-_K : TaRaK, tárka, bőrtarisznya (zsákbamacska) : lether bag, (pig in a poke)

 

Kincs-ígéret – kancsi ugrató!

 

Tarak kincse(zsákbamacska).

Promising treasure is making the cross-eyed jump (to the wall)

The treasure of a lether bag (pig in a poke).

 

***

 

#027. KN Ha (HMs 172 [SM I, P64]), Crescent, impressed ([5.3] x 2.5 x 2.1 cm)

 

side

inscription/seal impression

transnumeration

a

2 impressions (H) (CMS II 8.90 [#123]) & 2 impressions (not H)

b

X {le}+

X 042-041-{011-L_}+

g

X {le}+

X {092-L_}+ 067-032

d

X { dő(l)t}+[

X 057-025-{034 D_T}+[

 

a. #123: Kósternya kóstoló körbű’ macskák kizárva. From the circle of tasters of the wayside inn cats are excluded.

g. 067 = 068 T_R_T.

 

 le  : L_ L-T_R_T_ R_SZ : eLő’ LeTaRó’T RéSZ : with ravaged section/area/field in front of it

 le : A/E/O/U-V-R-L_ : AVaRRaL, elszáradt fűvel : with dry/parched grass

  dő(l)t[ : K-T-T D_T[ : Kő’TeTő iDőT[, keltetési időt : hatch out time, in accus.

 

 


 

#027

Elő’ letaro’t rész avarral, keltető időt[...

Devastated field with dry grass, , hatch out time[...

#123

Kósternya kóstoló körbű’ macskák kizárva.

Maszkok körbe bezárva lakást árnyékosít.

From the circle of tasters of the wayside inn cats are excluded.

Masks closed in around over-shadow the home.

 

***

 

#032. KN He (AM 1938.853 [SM I, P94]), medallion [-->] (3.2 x 2.7 x 0.7 cm)as on the medallion

side

inscription

transnumeration

a

X    X {-n }+

 {-n }+

X 056-047-031   X {050-_N-016}+

*{016-050-_N}+ 031-047-056

b

X

* 

X 057-047-061

* 061 047-057

 

  : _G-T-R : üGeTőRe : for betting on trot

 -n  : T-_N-CS : TaNáCS : tip, hint

  : K-T-_S/Z_T_ : KéTeSíT, bizonytalanít : make it doubtful

 -n : CS-T-_N : CSaTáN : on battlefield

  : R-T-_G : ReTTeGő : fearful

  : _S/Z_T_ T-K : SZóT; üTiK : word, in accus.; beat, hit

 

Ügetőre tanács kétesít.

Csatán rettegő szót ütik.

Tip for betting on trot makes it doubtful.

On battlefield, fearful words are beaten.

 

***

 

#034. KN He (HM 1279 [SM I, P90]), medallion [<--] (2.7 x 3.0 x 0.7 cm)


 

side

inscription

transnumeration

a

 X {’por’-os le}+[

* ]  {’por’-os le}+

X {P_R-_S-L_ 054}+ 061-013[

] 013-061 {P_R-_S-L_ 054}+

b

* ] 

* 

]072-049  ‘10’

’10’-049-072

 

 ’por’-os le : P_R-_S-L_ : PeReSSeL; PeRZSeLő : with opposing party; scorching

 : K_R_S_ : KáRoS; KeReS : damaging; look for

  : _S/Z_T_ : uSZíTó : instigating

  : M-[_G : Ma[Ga- : self-

  : T-_R-T_S/Z : TaRTáS : maga~ (self-)conduct, behaviour

 * : T_S/Z-_R-T : TűZőRT : fire-watch, in accus.

  ]   : _G]-M-_S/Z_T_ : eGYMáST : each other, in accus.

 

Peressel káros uszító ma[ga]tartás.

 

Tűzőrt egymást perzselő keres.

Instigating self-conduct with opposing party is damaging.

Those scorching each other look for fire-watch.

 

***

 

#037. KN He (HM 1278 [SM I, P89]), medallion [<--] (2.7 x 2.4 x 0.5 cm)

 

side

inscription

transnumeration

a

* X  

 

X 042-012-061

061 012-042

b

* X   ‘1’

* ‘1’

X 013-039  ‘1’

’1’ 039-013

 

  : A/E/O/U-M-_S/Z_T_ : EMéSZeT, aggodalom : anxiety, concern

   : M-P : MáPó, nagyapó : grandpa

 ‘1’ : _GY_ : üGY/e; íGY : matter; this way

  : P-M : aPáM : my father

  : _S/Z_T_ : öSZTő, ösztökélő : stimulate, encourage

  : M A/E/O/U : iMA/iM Ő : prayer/there he is!

 

 

Emészet (aggodalom) mápó-ügy.

Így apám ösztő ima/im ő!

Concern is grandpa’s business.

This way my father is prayer/there hi is!

 

 

***

 

#038. KN He (HM 1276 [SM I, P93]), medallion


as on medallion corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

{le}+

* {le}+

019-077 {L_-029}+

{L_-029}+ 077-019

b

X    

X [’50’]={-k-ben ‘50’}+   11

*’1’ ’10’{-k-ben ‘50’}+  

* 

057-013-049   

057-{061-_K-B_N ‘50’}+ 070 11

’1’ ’10’ 070-{061-_K-B_N ‘50’}+

049-013-057

 

b. A 069 jel egy ligatúra, mely két 061 _S/Z_T_ jellel közbe zár (_S/Z_T-k-ben) öt pontot, ötven-et.

b. Sign 069 is a ligature: the two  061 _S/Z_T_ signs enclose (_S/Z_T_-k-ben) five dots, fifty(öTVeN).

 

  le  : _S/Z-L L_ M : SZőLő-Lé Mű, bor-művek : grape-vine produce

   : K-M-R : KiMéRő, italozó : retail wine-outlets

 ’50’ = -k-ben ötven   : 057-061-_K-B_N _T V_N :

 KéSZíTőKBeN iTT VaN : in makers of sg here is

   : R : Rá/aRRa : for that

 ’1’ : _GY : íGY : this way

 ’10’ : T_S/Z-R : TőZSéR : merchant, trader

 -k-ben ‘50’   : _S/Z_T_-_K-B_N _TV_N K :

SuT/ZuG-oKBaN oTT VáNYiK : there in the corners wears down

  : _R_M-K : RéMüK : their ghost

 le  : L_-M-L-S : eLMúLáS : death

 

Szőlő-mű kimérő készítőkben itt van arra 11.

Így tőzsér-zugokban ott ványik rémük: elmúlás.

Makers of retail outlets for grape-vine produce, here are 11 for that.

This way, their ghost, the death wears down in the corners.

 

***


#040. KN He (HM 1274 [SM I, P80]), medallion [-->] (3.6 x 3.2 x 0.7 cm)


as on the medallion corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

X    X

X 019-070-061   X 061-072-039

       X

039 072 061 X 061 070 019

b

X {-en ([] =  -k) |-ig}+

{|-tú’  dö(l)t ’2’   előtt}+

X 044 {049-_N {M08-_K}+ M16-_G}+

{V_N _L T_ 031 D_(L)T ’2’ M07 _L_T}+

068-M08

* 

{’2’   előtt dö(l)t  |-tú’}+

{|-ig { -k}+  -en}+

M08 068

{’2’ M07 _L_T D_(L)T 031V_N _L T_}+

{M16-_G {M08-_K}+ 049-_N}+ 044

b. – a.; a. – b.

a. A második szókezdő X jel fölött áthajol a 061 _S/Z_T_ jel, sőt még egy vonalka is köti a 072 T jelhez, ezzel jelezve, hogy az első szót záró jel egyben a második szó kezdő jele is.

 

b. A 044 _G jelet követő két M08 = íVek a 049 R elé íródtak. Egy vonal következik, melyen át M08 _V, majd M07 _V_K stb. következik.  

a. Sign 061 _S/Z_T_ riches over the second initial-marking X, it is even tied with a strocke to 072 T, making it obvious that the terminal sign of the first word is in the same time the initial sign of the second word.

b. Following 044 _G, the two M08 = íVek (pl. of íV) are in front (elé) of 049 R. Than there is a line (vonal), over (át) which is M08, than M07 etc. follows.

 

-en : _G-_R-_N : áGY-áRoN : on bed prize

 *-k  : _V-_K : VaK : blind

 |-ig : V_N_L-_G : FaNYaLoG; FaNYaLGó  : makes a face; the one making faces

 |-tú’ : V_N_L-T_ : VáNYoLT, kopott; VéNüLT : shabby, frayed; aged

  dölt : R-D_LT : iRDaLT, rovatolt, összekarcolt : scrached all over

 ’2’  : K_T-_V : KiTéVe : furnished

  előtt : _V-_L_T : aVuLT : obsolete

 : T_R_T_-_V : TeRíTőVe’ : with bedspread

 : _S/Z-R-_S/Z_T_: SáRoSaT/SZaRoSaT : muddy (spattered with mud)/shitty sg, in accus.

  : _S/Z_T_-T-P : SZéT-TéP : tear to shreds

  : P-T-_S/Z_T_ : PoToST, ágast : draining rack, in accus.

  : _S/Z_T_ : SőT : even. indeed

  : R-S/Z : RoSSZ : bad

 *  : _V-T_R_T : BúToRT (V>B) : furniture, in accus.

 előtt : _L_T : eLőTTe : before

 dö(l)t  : D_(L)T-R : Dő(L)TőRe : overturning

 -en  : _R-_N-_G : RáNG, remeg : trembles

 

Ágy-áron vak fanyalog, ványolt, irdalt, kitéve avult terítőve’. Sárosat/szarosat széttép.

 

Potost, sőt rossz bútort kitéve előtte dő(l)tőre, vénült fanyalgó vak ráng.

 

The blind makes faces on bed price, frayed,scrached all over, furnished with obsolete bedspread.  Muddy/shitty (cover) he tears to shreds.

They put out in front of him draining rack, even overturned  furniture, (so) the old blind face-maker trembles.

 

***

 

#039. KN He (HM 1270 [SM I, P86]), medallion [-->] (4.1 x 4.0 x 1.3 cm)


as on the medallion corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

X {’1’ ‘rák’-on}+    X  

 X {szúr}+

X 056 {‘1’ R_K-_N}+ X 043-070   

X 020-{077-SZ_R}+

b

X    X {le}+

{le}+  * ’1’

X 042-013   X 057-{061+023 L_}

{051-L_}+  ‘20’ ’1’

 

a. A 056  _G jel után egy szembetűnő ‘1’-es egy rák-on (a rák ollói és lábai világosan kivehetők). A 077  L jel félreérthetetlenül szúr (ilyen szúró tőrrel csak a #045-ön van ez a jel felszerelve, ott is ilyen értelmben).

 

b. A le irányuló 023  T szárát képező 061  _S/Z_T_ jelet nem lehet nem észrevenni.

a. Following 056  _G there is a striking ‘1’ on (-on) top of a crab (the claws or pincers and legs are drawn clearly).  The 077  L sign is unmistakably pricking (this sign is equipped with such a pricking torn on #045 and with similar meaning).

b. One cannot miss the 061 _S/Z_T_ sign as the stem of  023T which is oriented downwards.

 

  : _G : aGY : brain

 ‘1’ : _GY : eGY; áGY : one; bed

 ‘rák’-on : R_K-_N : RoKoN : relative

   : SZ-R : SZóRa : on the word

  szúr : B-L-SZ_R : BeLeSZúR : get a twinge of sg, get a brainstorm

   : A-M : AMi : that, which

 le : K-_S/Z_T_-T L_ : KéSZTeT Le : urge to go down

 le ** : K_S-L_-H_S/Z : KoSLóHoZ : to the one on heat

 

Agy egy rokon szóra beleszúr, ami késztet le koslóhoz: ágy.

The brain get a brainstorm from a word that is a relative of its name (agy [brain] – ágy [bed]), which urges me to go down to the one one heat: bed.

 

Az irnok az agy-ágy szava­kat nevezi rokon szavaknak. A “rokon szó” itt  nyelv­tani fogalom, mely egyértelműen egy szó­családba helyezi az agy és ágy szavakat, mivel azok mind formailag mind értelem­szerűleg rokonok: az agy a gondo­lat ágya és a magyar hasonlót hasonlóval fejez ki emberemlékezet óta. Irnokunk tehát nem hisz a finnugor elméletben, egyértelműen a délibábos, bőgatyás, hun­garista, trapista stb. “magyarkodók” mellé tette le voksát. Az hétszentség, hogy az akadémia nem fog szobrot emeltetni az Ismeretlen Irnoknak …

The scribe puts the words agy [brain] and ágy [bed] in the same word-family. The “related words” expression is a grammati­cal term here, which sorts the two words into the same word-family, being both by word-form and by definition similar terms: the brain [agy] is the bed [ágy] for thoughts. In the Magyar langu­age, similar ideas are always expressed with similar words. It seems the scribe didn’t believe in the Finno-Ugric theory, by which every Magyar word is a borrowed one, so there cannot be any correlation between them. The Unknown Scribe won’t be honored soon by the Academy…

 

A felirat folytatódik visszafelé:

The inscription goes on backwards:

 

side

inscription

transnumeration

b

’1’ * {le}+ 

{ le }+  X  

’1’ ’20’ {051-L_}+  

{061-L_ 023}+ 013-042

a

{szúr}+

 X {‘rák’-on ’1’}+

{SZ_R-077}+ 020

070-043 X {R_K-_N ’1’}+ 056

 

 ’1’ *  : _GY-H_S/Z : aGYHoZ : to the brain

 le : K_S-L_ : KöZeLi (S>Z) : close near

  : _S/Z_T_ : éSZTű’ : from the mind

 le : L_-T : LoTYó : slut

   : K M-A/E/O/U : Ki, iME! : who, behold!

 szúr : SZ_R-L : SZoRuL : burn one’s fingers

  : B : eBBe’ : in this

   : R-SZ : RoSSZ : bad

 ‘rák’-on : R_K-_N : RoKoN : relative

 ’1’  : _GY-_G : GYaGYa/GaGYa : mad

 

Agyhoz közeli észtű’ lotyó ki, ime!, szorul, ebbe’ rossz rokon, gyagya/gagya.

From the brain-close mind the slot who is, behold!, getting her fingers burned, in this it (the mind) is a bad relative, mad.

 

***

 

#043. KN He HM 1269 [SM I, P85]), medallion [-->] (4.3 x 4.4 x 1.3 cm)

 
As on the medallion corrected by MM

side

inscription

transnumeration

r1

{‘2’-n ‘1’,-n}+

023 {‘2’ 007-_N ‘1’ 072-_N}+ 010 007

{-n ‘2’-n ‘1’}+

007 010 {072-_N ‘2’ 007-_N ‘1’}+ 023

r2

 {|-tú’}+  {döl }+

025-010 {M16-T_}+  024-{D_L-050}+   

{döl }+ {|-ig}+ 

{D_L-050}+ 024 {M16-T_}+  010 025

v1

{ = -k}+

{047-_K}+-070

{-k}+

070 {047-_K}+

v2

   32 ’20’ ’10’ ’2’

153   32 ’20’ ’10’ ’2’

’2’ ’20’ ’10’

’2’ ’20’ ’10’ 153

 

r1. A 072 T-n két kéz, 007 K_Z, a jobbol­dali kéz-en egy ‘1’-es jól kivehető: ‘két kézen egy’, T-n.

r2. Két jel, | vonal majd át rajta még két jel.

 

v1. A két 047 jele a többesszám helyett áll.

r1. On (-on) 072 T there are two (két) hands (kéz), 007 K_Z, plus there is a ‘1’ on (-en) the one to the right. 

 r2. Two signs, a | line (vonal) and on the other side (át) two more singn.

v1. The two 047 signs stands for the plural (-k).

 

 

 -k  : T-_K-R : TőKéRe : on capital

 ‘2’ : T-K_T : TőKéT : capital, in accus.

 -n : K_S/Z-_N : KéSZeN : ready, prepared

 ‘1’ : _GY : úGY : that way

 -n  : T-_N L : TeNNe Le : s/he would put down

  : K_S/Z : KeZe : his/her hand

   : T-L : TeLe : full

  | = ‘vonal’-tú’ : V_N _L-T_ : FaNYaLíT : makes faces

  döl  : N-D_L-T : iNDuLóT, belépőt : deposit, entrant, in accus.

  : H_L_S+T : HaLaSZT : postpone, defer

 ’20’ ’10’ ’2’ : H_S/Z T_S/Z-K_T : HúZ TeSSéKeT, huzza a ’tessék itt van’-t : postpones to say ’here it is’

 ’2’ ’20’ ’10’  : K_T-H_S/Z-T_S/Z : KöT-HoSSZíTáS : prolonging knot tying

 -k : R-T-_K : éRTéK : value

 döl  : D_L-T-N : DőLTéN : falling in

 |-ig : V_N_L-_G : FaNYaLoG : makes a face

  : L-T : LáTi, látja : sees it

 -n : K_S/Z-L-T-_N : KéSZüLTeN : finished

 ’2’ : K_T : KöT :tie

 ‘1’  : _GY-T : eGYüTT : together

 

Tőkére tőkét készen így tenne le, keze tele, fanyalít, indulót halaszt: húz ’tessék’-et.

 

 

Köt-hosszítás: halaszt. Érték dőltén fanyalog, láti készülten, köt készen együtt.

S/he is ready to put down this way capital on capital, his/her hand is full, s/he makes faces, postpones entrant/deposit: postpones to say ’here it is’.

Prolonging knot tying: postpones deposit. S/he makes faces on falling in values, when s/he sees it finished will tie together the readied.

 

Nagyon sajnálom J. G. Youngert és társait, ezt az igazán könyvvitelnek kinéző feliratot is el kell oroznom előlük, a legjobb akarat mellett sem nevezhetjük a szöveget könyvelésnek, a számok eltűntek, felszívódtak.

I’m sorry for J. G. Younger and all that even this very book-keepingish text I have steel from them, with even the best intensions we cannot call this text bookkeeping, the numbers simply vanished in thin aer, disapeared.

 

***

 

#044. KN He (HM 1282 [SM I, P82]), medallion [-->] (2.5 x 2.8 x 0.5 cm)

As on the medallion corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

  

]068-061 071-038

 

b

‘2’    

072 ‘2’ *153

 

a. A 061 _S/Z_T_ minden kétséget kizárólag felismerhető, a 071 HaJ egyetlen hajszálból áll, de ettől az még haj!

b. A 072 T nem teljes, de felismerhető.

a. The sign 061 _S/Z_T_ can be recognized with no doubt at all, the 071 HaJ (hair) is just a single hair, never the less it’s hair.

b. The 072 T sign is not complete, but it’s still recognizable.

 

 

  : T_R_T_-_S/Z_T_ : TéRíTéST : refunding, paying the costs, in accus.

  : H_J-J/L : HaJaL, héjaz, lefed; HáLáL, meghálál : covers; repays sy for sg

 ‘2’ : T-K_T : TőKéT : capital, in accus.

  : H_L_S-T : HaLaSZT : postpone, defer

  : J/L :: good

  : H_J-_S/Z_T_ : HaJóZóT : sailor, in accus.

  : T_R_T : TaRT : keeps

 

Térítést hajal/hálál, tőkét halaszt.

 

Halaszt tőkét, jó hajózót tart.

S/he cover/repays the costs, postpones capital.

S/he postpones capital, keeps a good sailor.

 

 

***

 

#128 MA/M Imp DoN on HMs 1057 (nodulus, DoN); from Mu III 3b

impression

transnumeration

{-ban

{ ‘füle’-szegett}+}+

{-ban

{ ’1’ ’ujj’ né’kü’}+}+

018{‘20’-B_N

{054 F_L_ SZ_G_T}+ }+

{‘20’-B_N

{009 ’1’ _J_ N_’K_’}+ }+

 

Ezen az agyag-gombócon valójában azt kell nézni ami nincs rajta! A 054  KoRSó-nak hiányzik az egyik füle: füleszegett. A 009  KeZeS-nek hiányzik egy ujja: ujj nélküli (J>LY>L).  

On this nodule one should look for the missing stuff! One of the handles of  the pitcher, 054 K_R_S is missing (füleszegett, lit. an ear cut off), also one finger is missing on 009  K_Z_S: (ujj nélküli).

 

 

  : K : Ki/aKi : who, pron.

 *-ban : H_S/Z-B_N : HúSZBaN; HáZáBaN; HáZBaN : in (his) twenties; in his house; in the house

  : K_R_S_ : KeReS; KoRoS : looks for; old age

 ‘füle’-szegett : F_L_-S_G_T :

FeLeSéGeT; FeLeSSéGeT : wife; shared ownership, both in accus. (see the similar words in Magyar!)

  : K_Z_S : KöZöSű’, együtt; KöZöS : together with; common

 ’1’ ’ujj’ né’kű’ : _G-_J_ N_’K_’ : aGGuLNaK; íGY éLNeK (J>L) : they age; they live this way

 

Ki húszban keres feleséget, házában közösű’ aggulnak.

Who looks for a wife in his twenties, will age in the house together (with his wife).

 

   impression

transnumeration

{{’1’ ’ujj’ né’kü’ }+ -ban }+

{{‘füle’-szegett }+ -ban }+

{{’1’ _J_ N_’K_’ 009}+ ‘20’-B_N}+

{{F_L_ SZ_G_T 054}+ ‘20’-B_N}+ 018

 

*-ban  : H_S/Z B_N-K : HoZ BeNNüK : brings forth in them

 

Így élnek közös házban, felességet koros hoz bennük.

They live this way in the common house, the shared ownership is brought forth by old age.

 

***

 

#042. KN He (HM AM/ 1910.208/<1284> [SM I, P83]), medallion  (3.7 x 3.5 x 0.7 cm)

 

As on the medallion corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

X    X  ‘1’  

X 037 011-029   X 043-070 ‘1’  

’1’  X

 ’1’ 070 043 X 029 011 037

b

X 2 [] {  -t ér ’4’}+

* 4  |-ig

{2-t borít ’40’-dara}+ 3

X 2 ’20’ {044-049-_T _R ’4’}+

’10’ 4 M08-M16

{2-_T B_R_T ’40’-D_R_}+ 3 M08

3  {’40’-dara borít 2-t}+

|-tú’ ’4’  

{’4’ ér -t}+ [] ’2’

3 M08 {’40’-D_R_ B_R_T 2-_T}+

M16-T_ ’4’ M08 ’10’

{’4’ _R 049-044-_T}+ ’20’ ’2’

 

Megjegyzés: A vonalka lehet 1-es v. 100-as, de csak kiejtve, úgy mint 220: kettő-húsz kétszázhúsz helyett.

b. A 2 és ‘20’ félreérthetetlenül a 044  éG jele előtt van, a következő 4 egyes pedig érinti az éG és áR jeleket. A tízes pontot 4 M08 * íV követi. A  ‘vonal’, M16 | VoNaL része a szövegnek. A vonalt követő kettőt a 40 mint dara borítja.

Note: The strokes can mark the units or hudreds, but only when pronounced, like 220: two-twenty, instead of twohundred-twenty.

b. The 2 and ‘20’ are unmistakable before the 044  _G, the following 4 units are touching (ér) the éG and áR sign. The dot for ten is followed by 4 M08 * íV (arches). The line (vonal), M16 | VoNaL is part of the text. The two following the line is covered (borít) with 40 like with coarse semolina/sleet.

 

  : H_ZA : HáZA : his/her house

   : R-M : RoM : ruin

  : SZ-R : SZóRa/SZaR : on (given) word/shit

 ‘1’ : _GY : íGY; eGY : this way; one

  : H_S/Z : HáZ : house

 -et ér : _G-_R-_T-_R : iGéReTéRe : on the promise of

 ’4’  : N_G_-T _S/Z : NYuGTáZ : acknowledge

 * |-ig : _V-V_N _L-_G : VeVőNéL íGY : with the buyer this way

 2-t : K_T-_T :KeTTőT : two, in accus.

 borít : B_R_T : BéRe’T : hired, rented

  ’40’-dara : N_G-V_N-D_R_ : NéGY VáNDoR : four WaNDeRer

 * : _V : éVe : years ago

 |-tú’ : V_N_L-T_ : VáNYoLaT : wear and tear

 ’4’ : N_GY : NaGY : big

 *  : -V-T_S/Z : óVaToS : cautious

 ’4’ ér : N_GY-_R : NaGYRa : in quantity

 -t : _R-_G-_T : áRú’GaT : keeps selling

  : R-SZ : RéSZ : part

  : M R-HáZA : Má’ RuHáZZA : already dressing/providing him/her

 

Háza rom, szóra/szar, így. 2 ház ígéretére nyugtáz 4 vevőnél így. Kettőt bére’t 4 vándor 3 éve.

 

 

3 éve négy vándor bére’t kettőt, ványolat nagy, óvatos, nagyra árú’gat házakat, egy rész má’ ruházza.

His/her house is in ruin, literally/shit-like, this way. S/he acknowledges four buyers on promises for two houses this way. Two had been rented 3 years ago by four wanderers.

3 years ago two had been rented by four wanderers, the wear and tear is big, s/he is cautious, s/he keeps selling the houses in qunatities, a part already dresses/provides him/her.

 

 

***

 

#036. KN He (HM 1275 [SM I, P97]), medallion [-->] (2.7 x 3.1 x 0.8 cm)


as on the medallion

side

inscription

transnumeration

a

 X ’1’

 ’1’

X 023-061-019 ‘1’-057

057-’1’-019 061-023

b

sréges ’1’

S_R_G_S ’1’

 

b. Ferde vonal, srég. Ferde az ami elferdül, elfordul, sürög-forog és így sörög > sereg > serég >srég lesz.

An askew, awry line (sréges). Contrary to the official, prostituted linguists’ assertion, it’s a Magyar word of a big word-family, all related to turning things.

 

  : T-_S/Z_T_-_S/Z : TiSZTeS, tisztségviselőké : official

 ’1’ : _GY-K : üGYeK : cases

 ’1’  : K-_GY-S/Z : KeGYeS : kind, friendly

  : _S/Z_T_-T : SieTTeTő : makes sy hurry

 sréges ’1’ : S_R_G_S _GY : SüRGőS üGY : urgent case

 

Tisztes ügyek, kegyes siettető. Sürgős ügy!

Official cases, friendly hurrying. Urgent case!

 

***

#026. KN Ha 207 (HMs [SM I, P65]), Crescent, impressed (3.7 x 1.9 x 1.3 cm)
as on crescent corrected by MM

side

inscription/seal impression

transnumeration

a

2 impressions (CMS II 8.72 [#168] & CMS II 8.58)

 

b

vacat

vacat

g

X M12-092

d

*153

 

A jobboldali, #168-as számú pecsét-lenyo­mat, noha nem teljes, két betűje leolvasható: 042 A és  070 R. Ebből a két jelből is elég nagy biztonság­gal állíthatjuk, hogy az ár, árú, árús, árul, stb. szóbokor valamelyik tagjáról van szó.  

On the right-hand side picture of the #168 sealstone impres­sion two letters are legible: 042 A and 070 R. It can be stated with high certainty that the word is from the price (ár), produce (árú), seller (árús), selling (árul)… word-family.

 

 [ : A/E/O/U-R[ : ÁR[ ú/ús/ul… : price/produce/seller/sell/…

 * : R_M-L : ReMéL : hope for sg, expect sg

  : H_L_S-T : HaLaSZT : postpone, defer

 

Remél, halaszt.

S/he hopes, postpone.

 

 

A pecsét-lenyomatban szereplő árúra vonatkozó utalás adhatja a reményt, mely indokolja a halasztást.

The expectation comes from selling of produce referenced in the sealstone impression; this is what makes the postponement justified.

 

 

***

 

#024. KN Ha (HMs 191 [SM I, P50]), Crescent, impressed (3.6 x 1.7 x 1.1 cm)
as on crescent

side

inscription/seal impression

transnumeration

a

2 impressions of the same sealface (CMS II 8.75 [#142])

 

b

vacat

vacat

g

*{le}+

X M12 {056-L_}+

d

*153

 

A jobboldali, #142-es számú képen látható képjelek: Kutya, 018 K, Pipa(szár) 039 P és SZeM, M04 SZ_M, együtt:  kapu-szám.

On the right-hand side picture of the #142 sealstone impression, there are three hieroglyphs: dog (kutya) 018 K, pipe (pipa) 039 and eye (szem) M04 SZ_M, their reading is gate-number (kapu-szám).

 

 

 : K-P SZ_M : KaPu-SZáM : gate-number

 *le : R_M _G-L_ : RoM áGLa, összetákolt rom : throw together ruin

  : H_L_-T : HaLaSZT : postpone, defer

 

Kapu-szám rom ágla, halaszt.

The house number is a thrown together ruin, postpone.

 

Ha az agyag-pogácsára rovott “rámegy” a #142-es pecsét lenyomatára, a kapu-számra vanatkozik, akkor a halasztás nagyon jól jön, mivel veszélyben a ház.

If the expression “rámegy” (it will cost him/her) refers to gate-number (kapu-szám) of the sealstone impression than the postponement is very welcome, as the house is in danger.

 

***

 


#041. KN He (HM 1285 [SM I, P92]), medallion [--> ] (3.7 x [3.2] x 0.6 cm)

 

 

side

inscription

transnumeration

a

{‘por’-os([] = -k)-ban}+

[]  ‘1’   

X {‘poros’ 061-_K-B_N}+

047-041-[061] 12 ‘1’ 10 M08

*  ’1’

{‘por’-os{-k}+-ban}+

’10’ M08 ’1’ 061 041 047

{‘poros’ 061-_K-B_N}+

b

X  

(= {})  30 {-ek}+

X 085(=037) 011

M12-(040+072+023)=001   30 {M08-_K}+

{-ek}+ 30 {}  

{M08-_K}+ 30 {023+072+040} M12 037

 

a. A 061 jelek közében számtalan porszem: poros (a) _S/Z_T_-k-ben. A 047 T és 041 V jelek nem teljesek, de egyértelműen felismerhetők, a 061 _S/Z_T_ itt csak ésszerű feltetelezés.

b. b. A 085 jel azonos a 037 H_ZA jellel. A 011 R jel feletti vonal a hangjelből szójelet képez: M12 RéM/RéN(szarvas). A 001 emberi figura rajzának vélt jel valójában egy ligatúra: a 040 GáLYa elnyújtott rajza, melynek vitorlája a 072 T jel, az orra pedig 023 Tulipán. A 30-at ‘két’ íV, M08 követi.

a. Between (-ben) the two 061 signs (pl. –k) there are lots of grains of dust (poros). The 061 sign after the 047 T and 041 V is just a logical guess.

b. The 085 sign is the same as 037 H_ZA. The line above 011 R makes the consonantal sign into a word sign: M12 R_M/R_N for RaiN-deer. The sign 001 is not the linear drawing of a man, it is rather a ligature: an elongated GaLLey, 040 G_L_, its sail is a 072 T, and its front is a 023 T for Tulip. The 30 is followed by 2 arcs M08 _V.

 

 ‘poros’ : P_R_S : PöRöS/ PeReS : litigious, disputed

 -k-ban : _S/Z_T_-_K-B_N : eSeTeKBeN : in the affairs/cases/matter

 [] : T-V-[_S/Z_T_] : TéVeSZTő : being wide of the mark

 ‘1’ : _GY : üGY : case/affair/matter

  : _V : éV : year

  =  : 085 = 037 = H_ZA : HaZA; HoZZA : homeland, mother country; brings it

 * : R_N-G_L_ T-T : RoNGáLó; TeTT : damage; (criminal) act

 -ek : _V-_K : éVeK : years

 * : T_S/Z : TeSZ : does, makes

 * ’1’  : _V-_GY-_S/Z_T_ : VíGaSZT : confort, solace, in accus.

  : V-T : VéTő : guilty

 30  : 30-T : 30-áT : 30, in accus.

  : T-G_L_ : üTeGGeL : flog, thrash

 * : R_M : RéM : ghost

 

Pörös esetekben tévesztő ügy 10 év,

haza-rongáló tett 30 évek.

 

Tesz vígaszt vétő peres esetekben, évek 30-át üteggel rém hozza.

Being wide of the mark in disputed cases 10 years, criminal act damaging the homeland 30 years.

The guilty in disputed cases makes confort; the ghost with flogging brings 30 comming years.

 

***

 

#050 + #051. -- these two bar halves probably go together.

#050. KN Hh (HM 1291 [SM I, P109]), bar with 4 faces [_; pierced from a -> c] (1.7 x [7.6] x 1.7 cm)

#051. KN Hh (HM 1298 [SM I, P106]), bar with 4 faces [-->] (1.8 x [2.5] x 1.8 cm)

Túl sok hiányzik ahhoz, hogy a rudacska két töredékének szövegeit összeilleszthessük. To much is missing between the two parts for the texts to be connected in meaningful sentences.

 

as on the bar corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

X {’poros’}+   250[

X 042-{054 P_R_S}+ 061   250[

b

 {‘poros’ [ =] -k}+  

 400 ’7’ ülő *  |[

057 {P_R_S 061-_K}+   

400 {’7’-_L_-M08}+  M16 092[

c

*{ ül}+  420[

‘20’-044 {049 _L}+  420[

d

   1240[

049-020 061 1240[

 

A korsó, 054 K_R_S kipontozott, vagyis poros, csakúgy mint a két ostor, 061 _S/Z_T_ -k köze, valamint a tulipán 023 T szirmai. A hét *ív az ‘7 ív’.

The pitcher, 054 K_R_S is dotted, ie. covered with lots of grains of dust (poros), the same can be said about the space between (-ben) the 061 _S/Z_T_ signs (pl. –k) and the petals of the tulip 023 T. The seven *arcs are ‘7 íV’-s (7 arcs).

 

  : A/E/O/U-K_R_S_ : OKíRáS : document(ed)

 ’poros’ : P_R_S : PöRöS/PeReS : litigious, disputed

  : _S/Z_T_ : eSeTe, bírósági ügye : his/her (judicial) case/affair/matter

  poros : 057 : KuPoRiS, zsugori : miser, money-grubber

 -k : _S/Z_T_-_K : eSeTeK : (judicial) case/affair/matter

 ’7’ ülő * : H_T-_L_-_V : HiTeLéVe’ : with one’s credit

 |[ : V_N_L L[ : VoNuL eL[: withdraw

 * : H_S/Z-_G : HaZuG :liar

  ül : _R-_L : áRuLó : traitor

   : _R-B-_S/Z_T_ : RaBoSíT : locks up

 

Okírás pörös esete 250 […

Document(ed) disputed case 250 […

Kuporis esetek 400 hiteléve’ vonul el[

Litigious cases of money-grubber 400 withdraws with one’s credit[.

Hazug, áruló 420 …

Liar, traitor 420…

Rabosít 1240 …

Locks up 1240…

 

***

 

#127 MA/M Imp DoN on HMs 1053 (nodulus, DoN); from Mu V 5

impression

transnumeration

{{{}-n  tekeredik}+

s { -t ér dölt}+}+

{{{049+040}-_N M06 T_K_R_D_K}+

S {M06-T _R D_LT-062}+}+

 {{ dölt ér -t}+ s

{ tekeredik {}-n}+}+

{{062 D_LT  _R M06-T}+ S

{M06 T_K_R_D_K {049+040}-_N}+}+

 

A 062  N dölt, a gálya vitorlája egy 049  R képjel és a baloldali M06  S tekeredik, a jobboldalit pedig érinti a dölt N.

The 062  N is slanting (dölt), the galley’s sail-yard is a 049  R sign and the lefthand side M06  S coils up (tekeredik), the one on the righthand side touches the slanting N.

 

-n : _R-G_L_-_N : ReGGeLeN : in the morning

  * : _S/Z: SZó : word

 tekeredik : T_K_R_D_K : TaKaRoDiK, visszahúzódik : clears off

 s : and

 * -t ér : S/Z-_T-_R : SZáTYáR, ocsmány : ugly, nasty

 dölt : D_LT-N : DéLuTáN : in the afternoon

  dölt ér : N-D_LT-_R : iNDuLaTRa : on temper

 *-t : S/Z-_T : eSTe : in the evening

 s  : S-S/Z : SuSa, sss... : hiss

 

Reggelen szó takarodik s szátyár délután.

Indulatra este susa, takarodik reggelen.

In the morning  the word clears off and gets nasty in the afternoon.

On temper in the evening react with hiss, it clears off in the moning.


***

 

#129 MA/M Imp DoN on HMs 1079 (nodulus, DoN); from Mu III 14, NW corner

impression

transnumeration

  {[]-ban}+

{} {[]-ban}+

{049 ‘20’-B_N}+

{072-040} {042 ‘20’-ban}+

  {[]-ban }+

{[]-ban }+ { }

{‘20’-ban 042}+

{‘20’-B_N 049}+ {040 072}

 

 : _R : úR : master, lord

 *-ban : H_S/Z-B_N :

HáZBaN; HaZÁBaN; (ország)HáZBaN : in the house; in the homeland; in the house (of representatives)

  : T-G_L_ : TéGLa : brick

  : A(z)  : Az : that

   : G_L_-T : GYűLő’TT : hated

 

Úr házban, tégla az hazában.

Hazában úr Házban az gyűlő’tt.

Master in the house is brick in the Homeland.

Lord in the Homeland is hated in the House.

 

***

 

#130 MA/M Imp DoN on HMs 1087 (nodulus, DoN); from Mu III 17

impression

transnumeration

{{hosszú-orrú}+-t

-n érint ’4’ ’fokozat’

’2’ ’fog’}+ ’rács’

{{H_SZ_-_R_ 053}+-_T

054-_N _R_NT ‘4’-F_K_Z_T

’2’ F_G}+ R_CS

’rács’ {-n érint

{hosszú-orrú}+-t

’4’ ’fokozat’ ’2’ ’fog’}+

R_CS {054-_N _R_NT

{H_SZ_-_R_ 053}+-_T

’4’ F_K_Z_T ’2’ F_G}+

 

‘hosszú-orrú’ : H_SZ_-_R_  : HuSZáR; HoSSZú-oRRú : hussar; long-nosed

-t : K_NCS_-T : KaNCáT; KaNCSiT : mare; cross/sqint-eyed, in accus.

 -n : K_R_S_-_N : KáRoSaN : harmfully

 érint : _R_NT : éRiNT; RoNTi, rontja : affects; spoils

‘4’ ’fokozat’ : N_GY F_K_Z_T :

NaGY FéKeZeTTe’; NaGY FoGaZaT (K>G) : with big restrains; big dentition

 ‘2’ : K_T : KiT; KéT : whom; two

’fog’ : F_G : FoG : keep in, intern; tooth

’rács’ : R_CS : RáCS; aRCa : grating, bars; one’s face

 

Huszár kancát károsan érint nagy fékezette’, kit fog rács.

 

Arca károsan ronti hosszú-orrú kancsit: nagy fogazat, két fog.

The hussar harmfully affects the mare with big restrains when bars keep her interned.

His face harmfully spoils the long-nosed squint-eyed: big dentition, two teeth.

 

***

 

#133 PYR Imp Pot on HMp 1096 (vase handle)

impression

transnumeration

 ‘hernyó’{’örv’ s ’fóka’}+

H_RN_-041 {_RV S F_K_}+-070

 ‘hernyó’{’fóka’ s ’örv’}+

H_RN_ 070 { F_K_ S _RV}+ 041

’hernyó’: caterpillar, worm; ’örv’ s ’fóka’: ring and seal

 

Comments by J. Younger: The "decoration" is a curved object, perhaps a dolphin and perhaps related to 026 or 003. (A very close miss! 028  Kapocs (Clippers) is the picture of a wedge, this here is not!)

 

 ‘hernyó’  : H_RN_-V : HíRNéV : reputation, fame

 ‘örv’  : _RV : áRVa : orphaned and

 s : and

 ‘fóka’  : F_K_-070 : FuKaR : miserly, mean, niggardly, stingy

 ‘hernyó’ : H_RN_ : HíR Nő* : news/information grows

 ’fóka’ s : R-F_K_-S : RáFoGáS (K>G) : falsely accusing

 ’örv’  : _RV-V : öRVéVe’ : with the guise of

 

Hírnév árva s fukar.

Hír nő ráfogás örvéve.

 Fame is orphaned and mean.

News/information grows with the guise of fals accusations.

 

*Rendhagyó módon a szó kettétörve! In irregular manner the word is broken up!

 

***


#148 MA/M Imp DoN: II/268+267 on HMs 1054 & 1055 (noduli, DoN); both noduli from Mu III 3b

impression

transnumeration

   { dö(l)t}+

 { dö(l)t}+

016-039 {M12-D_T}+ 

{M12-D_T}+ 039-016

dö(l)t : slanting

 

   : CS-P : CSuPa : adv. all, mere, pure

* dő(l)t : R_N-D_T : RoNDíTó; ReNDíTő, erényt ingató : making a mess; shatter one’s virtue

  : P-CS : PiCSa :  cunt

 

Csupa rondító rendítő picsa!

She’s a mere messing up, shattering cunt!

 

***

 

#307 S: Photos and drawings by Chapouthier (4RPr of black steatite, with green)

side

inscription

transnumeration

a.

X *

X 019-013-049

b.

>?

070-028-031 >?

c.

><

056-031-070 ><

d.

X X ><

X 041-031-044 X ><


A szöveg falfirkára emlékeztet, talán ez az oka a gyerekes rovásnak.

Comments by J.G. Younger
Knossos Document Set 6, related.
CHIC: Doubts on the seal's authenticity: unusual dimensions; childish engraving; atypical text (although see #294); with these conditions, we prefer the drawing in Chapouthier, BCH 70 [1946] 78-90.

 


 The text sounds like graffiti, this could be the explanation for the childish engraving.  

 

> : V-R-_G : ViRáG : flower

<  : _G-R-V : íGéRVe : promised

  : R-K-R : RáK úR : Mr. Rák (Crab)

  : _S/Z-M-_R : SZáMáRa : adv. for him/her

  : _G/_K-R-R : KáR Rá : it’s not worth on him

 

Virág ígérve Rák úr számára.

Kár rá.

Flower is promised for Mr. Rák.

It’s not worth on him!

 

***

 

#149 MA/M Imp MiscNo: II 280 on HMs 1090 (misc. nodule; Hallager II); fromMu East Fill

impression

transnumeration

{{ le}+ ragad le-re}+

{-re ragad le {le}+}+

{{032 L_}+ R_G_D L_ 020-R_}+-061

061 {020-R_ R_G_D L_ {L_ 032}+}+

The upside down (le) 032 RéSZ sticks down (ragad le) to (-re) the 020Bee.

 

 * : R_S/Z : RoSSZ : bad

 le : L_ :: horse

 ragad le : R_G_D L_ : RuGDaL : keep on kicking

 -re : B-R_ _S/Z_T_ : BéReST : farmhand, in accus.

 -re : _S/Z_T_-B-R_ : oSToBáRa : on a stupid/foolish

 ragad le le : ragad L_-L_ : ragad éLLeL, a legkisebb felülettel: könnyen : sticks by its edge (easily)

 

Rossz ló rugdal bérest.

 

Ostobára ragad éllel rossz.

 Bad horse keeps on kicking a (feeding) farmhand.

Bad sticks to stupid by its edge (easily).

 

***

 

#167 KN Imp Cres: CMS II 8.71 on HMs 206 (crescent, #013), along with #124; and HMs 1611 (crescent, #015)

impression

transnumeration

{forduló}+

049 {F_RD_L_-070}+

 

A 070 R jel fordul, nem dupla!

The 070 R sign is turning (forduló), not double!

 

  : _R : áRú : goods, merchandise, commodity, wares

 ‘forduló’ : F_RD_L_-R : FoRDuLóRa : for the return trip

 

Árú fordulóra.

Merchandise for the return trip.

 

***


#169 KN Imp DirObj: CMS II 8.69 on AM 1938.1153 b (jar stopper), along with #170

impression

transnumeration

{{{dő(l)t ’1’}+-en s

{’1’-en ’20’}+}+

{ le}+ alatta}+ {le}+

038 {{062-{D_T ’1’}+-_N  S

{’1’-_N ’20’}+}+

{M08 L_}+ _L_T_ {032 L_}+

 

 A dölt ’1’-en van a 062  N éS egy ’1’-en levő ’20’-as: ! Alatta  le irányuló M08  íV. A 032  RéSZ le mutat.

There is an 062 N on a slanting ’1’ and (és/s) also a ’20’ on a ’1’,  is on it, underneat is the downward M08  íV. The 032  RéSZ (part) is oriented downwards.

 

 : J/L :: good

  dő(l)t : N-D_T : NeDűT : nectar, drink, in accus.

 ’1’-en : _GY-_N : iGYoN; eGYeN : do drink; do eat

 s : and

 ’20’ * le : H_S/Z : HoZZáVaLó : belonging

 alatta  le : _L_T_-R_S/Z-_L : áLLaTRéSSZeL : with an animal-piece (bite)

 

Jó nedűt igyon s egyen hozzávaló állatrésszel.

Do drink a good nectar and eat with it some belonging animal-pieces (bites).

 

Dugóra illő szöveg! Még egy jó tanáccsal, visszafelé olvasva:

The text fits a jar stopper! With an extra advice in backwards reading:

 

impression

transnumeration

{le}+ {{ le}+ felett

{’20’ ’1’-en }+ {dő(l)t ’1’}+-en s }+

{032 L_}+ {{M08 L_}+ F_L_T_

{’20’ ’1’-_N}+ {D_T ’1’}+-_N  S 062}+ 038

 

 * : R_S/Z : RoSSZ : bad

 le  le : L_-_V-L_ : LéVeL (borral) : with wine

 felett ’20’ : F_L_T-H_S/Z : FaLaTHoZ : to a bite

 dő(l)t : D_T :

ó’DóT („OLDÓ ... hajtó szerek által megoldani a kemény emésztetet” CzF) : digestive subtance,  in accus.

 ’1’-en s  : _GY-_N-S-_N : eGYeNeSeN/ GYaNúSaN : straight/suspiciously

  : J/L :: good

 

 Rossz lével falathoz igyon ó’dót, egyenesen/gyanúsan  jó.

With bad wine, one has to drink digestive substance to the bite, it is straight/suspiciously good.

 

 

***

 

#145 KN Imp Cres : CMS II 8.78 on HMs 200 (crescent, #020)

impression

transnumeration

{-en }+ {le}+

{bukó}+

{{le}+ {dő(l)t }+-re jut ’nyil’-lal s ér-t}+

{M06-_N-M09}+ -044 {M04- L_}+

{B_K_ 062-073}+

{{005-L_}+ {D_T M08}+-R_ J_T

nyillal S _R 025-_T}+

 

A le irányuló M04 SZeM fölött egy bukó 062 N és 073 KöR-ből álló ligatúra van. Az ugyancsak le irányuló 005Zug egy dőlt M08  _V-re jut nyillal s éri a 025 Teá-t.

Above the downwards orinted M04 SZeM (eye) is a falling 062 N in ligature with an 073 KöR. The also downwards oriented 005 Zug gets with an arrow at the slanted M08 _V and (s) touches the 025 Tea.

 

 

 -en  : _S/Z-_N I/J_G : aSSZoNY; JoGGa’ : woman; with right

 *le : SZ_M-L_ : SZáMoL : counts

 bukó : B_K_-N-K_R_ : BöKKeNőKRe : on snag/difficulty

 le dő(l)t : Z-L_-D_T : ZüLLeDT : depraved, corrupt

 -re jut : _V-R_-J_T : FéRJeT (V>F) : husband, in accus.

 ’nyil’-lal : nyillal : with arrow

 s ér-t : S__R-T-_T : SéRTeTT : harmed, wounded

 

Asszony jogga’ számol bökkenőre, zülledt férjet nyillal sértett.

Woman counts with right on difficulty, she harmed her husband with an arrow.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

  impression

transnumeration

{-t ér s ’nyil’-lal jut {dő(l)t }+-re}+

{le}+ {bukó}+ {le }+

{ -en}+

{025-_T _R S NY_L_L J_T { dő(l)t M08}+-R_}+

{005-L_}+ {B_K_ 062-073}+ {L_ M04}+ 044

{M09 M06-_N}+

 

 -t ér s : T-_T-_R-S : TeTTeRőS : energetic

 nyillal jut : NY_L_L-J_T : NYiLaLóJáTú’ : from his archer

 dő(l)t : taken to bed

 *-re : _V-R_-Z :  VéRZő : bleading

 le bukó : L_-B_K_-N : LáBaKoN : on legs

 le : K_R-L_ : KáRaLL : suffers

 * : SZ_M-_G : SZiMMoG, lassan szuszogva mozog : trudge along

 * -en : I/J-S/Z-_N : JuSSáN : on one’s share

 

Tetterős nyilalójátú’ dő(l)t, vérző lábakon kárall, szimmog jussán.

Taken to bed from his energetic archer, on bleading legs, he suffers, trudges along on his share.

 

***

 

#157 KN Imp Cres/Doc: CMS II 8.82 on HMs 132 (crescent, on leather),

along with 3 impressions (not H): CMS II 8.39, 117 & 353

impression

transnumeration

{fekvő }+{ ül}+

 {ül }+ {fekvő}+

{fekvő 000}+-044-{049 _L}+-‘10’

’10’{_L-_R}+ 044 {000 fekvő}+

 

 fekvő : laying person

 * : M-_G-_R : MaGáRú’ : about him-/herself

 ül  : _L T_S/Z : iLLeTeS, illik hozzá : suits him/her

 *ül  : T_S/Z-_L-_R : TüZeLőRe : for fuel

  : _G : áG : branch

  : M : Mi : what

 

Fekvő magárú’ illetes. (Magárul állít ki bizonyítványt.)

Tüzelőre ág mi fekvő.

Laying idle tells about the person.

 

Laying branches are for fuel.

 

***

 

#150 MA/M Imp Pot: II/288 on MASM 70 M/H 457 (Anse d'amphore); from Mu ?

impression

transnumeration

˛ {le}+ { ül}+

 {{ le}+-t ér }+ { ül}+

  {{ le}+ ér -t}+

{le 062}+-044 {049 ül}+

{{L_-N}+-_T _R 044}+ {049 _L}+
049 {{044-L_}+ _R 062-_T}+

 

 le ül : N-_GY _R : le NaGY úR ül : great master/lord sits down

 le-t : L_-N-_T : LeNT/aLaNT : below, down there

 ér  : _R-_G : öReG : old, elderly

  ül : _R _L : úR üL : master/lord sits

  : _R : úR : master, lord

  le : _G-L_ : üGYeL : takes care of

 ér -t : _R-N-_T : eRéNYT : virtue, in accus.

 

Le nagy úr ül.

Alant/lent öreg úr ül.

Úr ügyel erényt.

The great master/lord sits down.

Down there the elderly master sits.

The master/lord takes care about virtue.

 

***

 

#264 IRAKLIO S: AM 1938.792 (CS no. ?; 3APr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

X {le}+{forgó }+

X {013-L_}+ 050 ‘20’ 004 {F_R_G_ M02}+

b.

{fő’}+{{-n }+ -ban}+

{{fekvő -n }+ dől}

{013-F_’}+ {{M08-044-_N}+ ‘20’_B_N}+

{{fekvő 049-_N M08}+ R_ 049-D_L}+

g.

{fő’}+{ le}+

{013-F_’}+ 044-072 {M04-L_}+

b. – a. – g.

a. Noha a felület sérült a két pont (20) világosan látszik, a szoknyás figura kiköpött mása a phaisztoszi korong ph06 BűVöLő alakjának. Az  M02  íZ jele egy pont körül forog.

 

b. A tizes pontok és az ívek is világosan látszanak – egy ilyen kis felületen a díszítés túl nagy lukszus lenne.

g. A szem le-felé irányul az éG jeléhez viszinyítva.

a. Even though the surface is damaged the two dots (20) are clearly visible, the figure in the skirt is an exact copy of the Phaistos disk ph06 BűVöLő (charmer) figure. The  M02  _Z sign is turning (forog) around a point.

b. Both the dots (10-s) and the arcs (iV-s) are clearly visible – on a restricted surface like this, decoration would be to much luxury.

g. The eye is oriented downwards (le) related to the éG sign.

 

  fő’ : M-V_’ (F>V) : MiVe’; Mi Fő : because, since, as; what is the main thing or what is cooking

 *-n : _V-_G-_N : VaGYoN : fortune, wealth, reaches

 -ban : H_S/Z-B_N : HáZBaN; HáZáBaN : in the house; in one’s house

  fekvő : laying

  -n : _R-_N : aRaNY :gold

  * rá  dől : _V R_ _R-D_L : éV RáRuDaL : year spice with

  le  : M L_-T (L>J) : Mi JóT : what good

 * : H_S/Z: HoZ : brings

  : B_V_L_ : BőVüLő : increasing, growing

 forgó : F_R_G_ : FaRaG; FüRGe : cut down; agile

 * : _Z : (el)űZő : driving away

 : _G-T : eGYüTT : together

 * le : M04-L_ : SZáMoL; SZáMoLó : counts; the one who counts

 

Mive’ vagyon házban fekvő arany, év rárudal, mi jót hoz bővülő, farag űző – mive’ együtt számol.

Since wealth in the house is laying gold, year spices it with goods the growing brings, the driving away cuts down – as they count together.

 

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

g.

{ le}+ {fő’}+

{M04-L_}+ 072 044 {013-F_’}+

a.

{forgó }+ {le}+

{F_R_G_ M02}+ 004 ’20’050 {013-L_}+

b.

{dől  { fekvő -n }+-ra}+

{-ban {-n }+}+ {fő’}+

{ D_L 049 { M08 fekvő 049-_N}+ R_}+

{‘20’_B_N {M08-044-_N}+}+ {013-F_’}+

 

  : T-_G : TuGGYa : one knows

 *  : _Z-B_V_L_ : ZSeBéVeL : with one’s pocket

 * : H_S/Z-T : HíZaTi, hízlalja : fattens

 le : M-L_ : MeLY : which

 dől    : D_L _R-_V : DőL áRúVa’ : streams with merchandise

 -n-ra : _R-_N-R_ : aRaNYRa : on gold

 

Számoló tuggya, mive’ fürge zsebével hízati, mely dől árúva’ fekvő aranyra házában: vagyon mi fő.

Who counts knows that with agile pocket one fattens what streams on the laying gold in the house: wealth is the main thing or wealth is cooking.

 

***

 

#146+#147 KN Imp Cres : CMS II 8.87 and 88 on AM 1938.940 (crescent)

#146. Csak töredék Fragment only      

 

#147.

  impression

transnumeration

{}{-ban -ra áll

{-n ‘irány’ s }+}+

{* le}+

{042-M11}{{‘20’-B_N M11-R_ _L

{044-_N _R_NY S 008}+ }+

{M04-L_}+

 

A 044  éG képjel mindkét oldalán egy-egy pont, éG 20-ban van, rajta pedig irány (a nyil­hegye letört) s tenyér, a szem le-felé irányul.

A dot on each side of 044, _G is in 20, and on it direction (irány) sign (the arrow-head is missing) and (s) a palm (tenyér), the eye (szem) is directed downwards (le).

 

  : A/E/O/U-H_L_ : AHoL : where

 *-ban : H_S/Z-B_N : HáZBaN : in the house

  *-ra : H_L_-R_ : HáLáRa; HáLáRú’ : for gratitude/greatfulness; for gratitude

 áll : _L : éL; iLLő : live; due

 -n : 044-_N : iGéNY; iGéNNYe’ : pretension, expectation; with pretension

 ‘irány’ : _R_NY : eRéNY : virtue

 s : and

  : 008 : TeNYéR; TeNYéRRe’ : palm (panishment); with palm (dirtiing one’s palms)

 * le : M04-L_ : SZáMoL, számít : counts

 

 Ahol házban hálára él igény, (ott) erény s tenyér számol.

Where in the house lives expectation for gratitude, (there) virtue and palm counts.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

  impression

transnumeration

{* le}+ {áll -ra

{ s ‘irány’ -n}+

-ban}+ { }

{M04-L_}+ {_L M11-R_

{008 S _R_NY 044-_N}+

‘20’-B_N}+ {M11 042}

 

 s ‘irány’ : S-_R_NY : SZeRéNY : unassuming, modest

 *  : H_L A(z) : HáL Az : sleeps he/that

 

Számol illő hálárú’ tenyérre’, szerény igénnye’, házban hál az.

The one who counts about a due gratitude with dirtiing his palms, who is with modest expectations, sleeps in the house.

 

 

***

 

#288 MA/V S: HM 2184 (4RPr of white steatite)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{{*-k}+ -en}+ {* ül}+
{dő(l)ve
}+ *

{{M06-_K}+ 092-_N}+ 038-{M08-_L}+

{D_(L)V_ 010 }+ M08

b.

{’terítő’ alatt {*-k}+-en}+

{ér * -et ‘terítő’-k-ben}+

{092-T_R_T_ _L_T {M08-_K}+-_N}+

{044 _R M04-_T T_R_T_-_K-B_N}+

c.

{(‘agy’ )-k-ban }+

{_GY-072-_KB_N M05}+

d.

{*-en}+  {kis}+

092 {023-M08-_N}+ 036-063 {K_S 023}+

 

a. Az első M08* íV ül a dőlt 010  L sarkánál.

 

b. A 092 L jel felett egy terítő van, a rúdacska másik végénél két terítő van, ez-ek-ben helyezke­dik el a M04 * SZeM, melyet érint 044  éG.

 

c. Lehet, hogy anatómiailag nem a legpontosabb, de jól felismerhető az agy a gerincvelővel és mellette a 072  T jel, ezek (többesszám!) közé-ben van a M05  TaLoN jele.

 

d. A kontyba tekeredő vonal vonalas rajza a 063  KoNTY képjel. A 036  S-hez mérten a 023  T valóban kicsi.

a. The first M08 * íV is sitting at heal of the bending 010  L.

b. There is a cover (terítő) above the 092 L sign, at the other end of the bar there two covers, between (-ben) these (-k, pl.) is the eye M04 * SZ_M, which touches the 044  éG.

c. Anathomically may not be perfect, but the brain (agy) with the spinal cord is well recognisable and next to it is the 072  T sign, between (-ban) these (-k, pl.) is the sign for talentum, M05  T_L_N.

d. The linear drowing of the line winding into a knot is the sign 063  K_NT_. Compared to sign 036  S the 023  T is realy small.

 

 *-k : S/Z-_K : SoK : many

 -en : L-_N : LáNY : girl

 * ül : J/L-_V-_L : JaVaLL : suggest, adwise

  dő(l)ve : D_V_ : üDVe : one’s welfare/benefit

  * : L-_V : eLeVe : in advance

 ’terítő’ : L-T_R_T_ : LeTéRíT : take of the way

 alatt : _L_T : éLőT : the living, in accus.

 *-k-en : _V-_K-_N : VaKoN : blindly

 ér : _G-_R : íGéR : promice

 * -et : SZ_M-_T : SZáMíT; SZáMoT : counts; number in accus.

 ‘terítő’-k-ben : T_R_T_-_K-B_N : TűRTöKBeN; TéRíTőKBeN : on your patience; in the one’s paying back

 ‘agy’-k-ban : _GY-T-_KB_N : aGYaToKBaN; úGY, TőKéBeN : in your brains; that way, in capital

 * : T_L_N : TaLáN; á’TaLáN : perhaps, maybe; in general

 *-en : L-T-_V-_N : LáTVáNY : sight

   : S/Z-K_NT_ : SZoKNYáT (függönyt?); SiKKaNT, sikkaszt : skirt, in accus.;  embezzle, misappropriate

 kis : K_S-T : KéSZíT : makes

 

Sok lány javall, üdve eleve letérít élőt, vakon ígér, számít tűrtökben. Agyatokban talán látvány szoknyát készít?

Many girls are suggestive, the benefit from her in advance takes the living off their feet by blindly promissing, counting on your  patience.The sight in your brains perhaps makes kurtain.

 

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

d.

{kis}+  {*-en}+

{023 K_S}+ 036-063 {023-M08-_N}+ 092

c.

{ (‘agy’ )-k-ban }+

{M05 _GY-072-_KB_N}+

b.

{‘terítő’-k-ben  * -et ér }+

{{*-k}+-en ’terítő’  felett}+

{T_R_T_-_K-B_N M04-_T _R 044}+

{{M08-_K}+-_N T_R_T_ 092 F_L_T}+

a.

* { dő(l)ve}+ {* ül}+

{{*-k}+ -en}+

M08 {010 D_(L)V_}+ {M08-_L}+

038 {092-_N {M06-_K}+}+

 

 kis : T-K_S : TőKéS : capitalist, one with capital

 *-en : T-_V-_N L : TéVéN eL : puting away

 ér  : _R-_G : öReG : old, elderly

 ’terítő’ : T_R_T_ : TéRíTő : payer

  felett : L-F_L_T : eLFeLeTT : forgotten

 * : _V : eVVe’ : with this

  dő(l)ve : L-D_(L)V_ : LóDu(L)Va : getting under way

* ül : _V-_L_-J/L : VáLLaL : undertake

 *-k -en : S/Z-_K-L-_N : SoKaLLóN : finding sg too much

 

 

Tőkés sikkant tévén el á’talán úgy tőkében térítőkben számot, (hogy) öreg vakon térítő evve’lódulva vállal sokallón.

Capitalist embezzles by puting away in general numbers such a way to the one’s paying back capital, that the elderly bindly payer getting under way with it findes the undertaking too much.

 

Mellár MihályMódosítva:
2015.06.27.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: webmester
Dátum:2011.07.10.
Olvasás: 2050

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.04 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Kréta képírása magyar!

A képírások olvasása nem kíván magasabb műveltséget, mint bármilyen más írás olvasása. Természetesen van néhány elsajátítandó alapelv és szabály, de ezek egyszerű szabályok. az írás nem úgy vette kezdetét, hogy egy szuper-intelligens ős vagy ősakadémia nekiült és megalkotta az írást, megrajzolta a betűket és meghatározta hangértéküket. Nem, a dolog nem így történt. A velünk született rajzolási/ábrázolási hajlamot - azt hogy a hasonlóság alapján felismerjük a lerajzolt tárgyakat - a népi leleményesség egészítette ki a hasonló hangzással. Ez az írás-olvasás lényege: hasonló alakúsággal képileg megjeleníteni hasonló hangzású szavakat. A képírás szervesen épül a beszédre, egymást kiegészítik, modellezik és alakítják: a magyar nyelv tana a képírásban gyökerezik (még megírásra vár). Annyira természetes a kép és a hang kapcsolata, hogy a csoda az lett volna, ha a magyar nép nem fedezi fel és teszi közkincsé a képírást. Megtette és meg is lakolt érte. Ezer éve küzd ellenünk, és e képességünk megsemmisítésén Európa és a komprádor magyar értelmiség. A magyar az egyedüli nép aki "megtéríttetésekor" nem írást kapott, hanem írásától megfosztatott.

Ezt az ősi, letagadott írásbeliséget kapja most vissza az, aki itt belép!

A Krétai Képírás szerves írás, melynek szövegeit az írás tudói úgy szerkesztették meg, hogy a képi elemek hangos kimondásával az írások üzenetét mindenki (a nem írástudó is) megértse. Ez tehát egy képi elemekkel lejegyzett, a képrejtvényhez hasonló, szigorúan fonetikus írásmód. Az olvasás a képjelek és a képragok felismerése és nevük hangos kimondása az esetleg szükséges hangváltással.

A fentiekből következik, hogy a szöveg csak a képírás eredeti nyelvén olvasható.

A kép leolvasásának van egy természetes útja: az adott kezdőponttól sorba vesszük a képelemeket, vagyis egy ésszerű útvonalat követünk (minden más káosz) és ezzel a szerves sorrenddel már meg is határoztuk a képírás (hieroglif írás) nyelvét. Az indoeurópai nyelvek tele vannak hurkákkal: (púp) hát-on - (hunch) on back, az angol szövegben vissza kell fordulni a hát elé, hogy a szó mondatbeli szerepét meghatározzuk. Ezek a hurkák a képírást olvashatatlanná tennék. A magyar nyelv egyenes irányú, lineáris, melyben mindig az utolsó szó vagy rag határozza meg az előtte elmondottak mondatbeli szerepét (lásd Varga András nyelvtanát!).

A magyar nyelv 'egyenes' beszéd, képírásra egyedüli alkalmas, tehát nem csak valami csoda folytán, hanem ésszerűségi alapon is: a Krétai Képírás nyelve a magyar!

Nyelvünk és a képírás szerves összefonottságát a XVII. századi, énlakai kazetta-festő mester még biztosan ismerte. Habár lehetett ő az utolsó írástudó, szerencsére képírást olvasni ma is tud mindenki, - aki akar.


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
303025
látogató!
Ma  80,
ebben a hónapban
2682 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 7 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 303025 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1848 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro