Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2015.06.27.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Kréta képírása magyar!Címkék :
 

Krétai képírás megfejtve II.


#065

A megfejtések számának növekedésével, egyértelművé vált, hogy a krétai képírásos szövegek, legfőképpen a pecsétnek/pecsétlőnek nevezettek és (féldrága)kő hengerekre/hasábokra vésettek, valójában oda-vissza olvasható szójátékok (palindromok). Mivel sem személy-, sem földrajz-nevet nem tartalmaznak, - vagy ha igen, akkor vakoltan (a szavakba rejtve) – ezért kérdéses, hogy egyáltalán haszánálták-e azonosító jelként ezeket a “pecséteket”.

A visszafelé olvasat egy nem várt, ezért mégjobban méltányolt ajándék őseinktől: egy égből pottyant módszer hibajavítások, korrektúrák elvégzésére. A visszafelé olvasattal a nyúlfaroknyi szövegek hossza úgy kétszereződik meg, hogy közben a képjelek és a szövegek egyszerre nyernek megerősítést, mivel a visszafelé olvasat az előre olvasat mondandójának kiegészítése, továbbgondolása.

Többnyire szójátékkal megerősített olvasatok következnek!A Krétai Képírás Megfejtve – Cretan Hieroglyphs Deciphered

II

 

A feliratok fényképei és hasonmás (facsimile) rajzai a CHIC (Corpus Hiéroglyphicarum Inscriptionum Cretae, J.-P. Olivier és L. Godart szerkesztésében) világhálón elérhető Cefael ( French School of Athens ) oldalairól valók. A képjelek táblázata és a feliratok képjeleit és azok transznumerációjat tartalmazó táblázatok John G. Younger professzor honlapjáról valók ( Cretan Hieroglyphs ).

A “transnumeration” oszlopban zöld színnel szerepelnek az általam végzett javítások, bővítesek.

A táblazat “inscription” oszlopában az általam javított képleírás szerepel a kép leolvasásának legésszerűbb sorrendjé­ben, az értelmezhetőséghez szüksé­ges részletességgel de pongyolaságot kizáró tömörséggel. Zölddel és ‘’ idézőjelben íródtak a táblázatban nem szereplő, a CHIC és JGY szubjektív véleménye szerint csupán díszítő, ritkábban előforduló képjelek, ugyancsak zöld a színesetet leíró ige; pirossal a képragok szerepelnek.

A képírás – a ‘normális’ képjelek mellett - nem tartalmazhat csupán díszítésre szolgá­ló képjel-szerű elemeket, ezek ugyanis olvashatatlan­ná tennék az írást. A képírás minden eleme olvasandó!

 

Ne feledjük ez egy mássalhangzós írásmódszer: a képjelek és képragok csak a mássalhangzó vázat adják: az olvasás a rébusz elv alkalmazásával történik.

The photographs and the facsimiles of the texts are from the pages of CHIC (Corpus Hiéroglyphicarum Inscriptionum Cretae, edited by J.-P. Olivier and L. Godart) accessible on the Cefael ( French School of Athens ) website. The hieroglyphic grid and the table of inscriptions and their transnumeration for the individual texts are from the website of Professor John G. Younger ( Cretan Hieroglyphs ).

The green inputs in the column for “transnumeration” are mine corrections and completions.

The “inscription” column contains the description, corrected by myself, in the most logical order of reading, for the understanding jet necessary but just sufficient enough conciseness.

Green and in ‘’ quotation marks are the hieroglyphs considered decorations by the subjective opinion of CHIC and JGY, and as such not listed in the table for the frequently occurring ones, the verb describing the narratives are also green; the glueglyphs are in red.

Hieroglyphic writing – beside the ‘nor­mal’ hieros – cannot have hiero-like ele­­ments for decoration only, since they would make the reading illegible. Every element in a hieroglyphic text has to be read.

NB: this is a consonantal writing system: the hieroglyphs and the glueglyphs only represent the consonantal frame: the reading is done by applying the rebus principle.

 

 

 


#065. KN Hh (HM 1294+1300 [SM I, P111 + P114]), bar with 4 faces (unpierced) (6.8 x 1.3 x 1.3 cm)As on the bar seen and corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

X {-re dől }+{ le}+

*’1’   X { ‘1’-en}+

X {072-R_ D_L-049}+ {071-L_-050}+

M04-063 ‘1’ X {047-‘1’-_N 053}+

b

X ’1’ (‘1’) { le }

  ‘300’ * ‘1’

X 092-032-‘1’ ‘1’-032-092 {042+L_+161} Θ  161 ‘300’ 089 013-‘1’

c

’2’   32   ‘1’  

X {’por’-os}

156-‘2’-019 *180 32  013-‘1’   

X 033-047 {077-P_R-_S}+

d

{-re dől }+ ‘1’ {}

{ {}}  {}

{fektett }+

{072-R_ D_L-049}+ ‘1’ {061+026} {059+{M05+072}} Θ {024+072} 059 Θ

{F_KT_T_ 059}+

 

a. A 072 T-re dől a 049  R, a 071T le-felé mutat, a 053 KaNCSó az ‘1’-en van, (ezeket csak a magyarul nem látók miatt írom).

b. Az első három jel utáni X arra utal, hogy ezek a jelek oda-vissza olvasandók.

d.  A *158  képjel összevonás (ligatúra): + , a  képjel úgyszintén: +. Az utolsó jel nem a c. oldalhoz tartozik hanem ide és fektett, vagyis fektetve van.

a. Obviously 049  R is leaning (dől) onto (-re) 072 T, 071 T is oriented downwards (le) and 053 K_N_CS_ is on (-en) top of a ‘1’ sign.

b. The X after first three signs indicates that those signs are to be read both ways.

d. Sign *158 is a ligature: + , such as : +. The last sign belongs here, not to side c and in a laying position (fektett).

 

 -re döl  : T-R_-D_L-_R : TéRDeLőRe : into kneeling (position)

  le : H_J-L_-T : HaJLíT : bend (the knee)

 * : SZ_M-K_N_T_ : SZeMKéNT : on his/her eye

 ‘1’ : _GY : úGY/íGY : this/that way

  ‘1’-en : T-_GY-_N : TeGYeN : do it

  : K_N_CS_ : KaNCSi : cross/quint-eyed

 ‘1’ : _GY R_S/Z L : úGY;  RoSSZuL : that way; badly

’1’ : L R_S/Z-_G : áLL; RéSZeG : stands; drunk

  le  : A/E/O/U-V_Z_T : ALáViZe’T : vet oneself

  : Θ : GYáMMaL, gyám-/görbe-bottal : with support, walking stick

  : V_Z_T : VeZeT (VáZa +T) : guide, lead

 ‘300’ : H_R_MSZ_Z : HáRoM SZűZ : three virgins (három-száz = three-hundred)

  : NY_L : NYáLa : his/her saliva

 ’1’ : M-_GY : MeGY :  goes

 ’2’ : L_-K_T : LeKöT : hold/arrest (sy’s interest), hold the audience

  : _S/Z : éS : and

  : G_M_T : GaMaT, durva, faragatlan, mocsok : rough, boorish, disgust

  : pergő év-T : pergő éVTű’, folyó évtől : from this/current year

 ’por’os : L-P_R-_S : LePRáSSa’ :

  : _S/Z_T-P : iSTáP, sétabot : support, walking stick

 /  : G_M_ : GaMó; GYáM; GYáM(bot) : sheferd’s crook; guardian/trutee; buttress/support

  : G_M_-T_L_N-T : GYáMTaLaNT : in accus. support-less

  : N-T : NőT : in accus. woman

 ‘fektett’  : F_KT_T_ G_M_}+ : FeKTeTő GYáM : guardian who puts to bed sy;

 

a

Térdelőre hajlít (lábat), szemként úgy tegyen kancsi,

He bends into kneeling position, makes himself cross-eyed like,

b

úgy rosszul áll, részeg, alávize’t, gyámmal vezeti három szűz, nyála megy,

stands badly like a drunk, vets himself, walks him three virgins with stick, he dribbles,

c

leköt és gamat. 32 (előadás?!) megy pergő évtű’ leprássa.

he holds the audience and upsets their stomach. 32 (shows?!) are going from this year with leprous..

d

Térdelőre így istáp gyámtalant gyámol, nőt gyám gyámol, fektető gyám.

The walking stick for the kneeling is a support for the support-less, guardian “supports” woman, the guardian who puts to bed (woman).

 

 

Az a., b., és részben a c. oldal egy (ízlés­telen) mutatványról szól, mely - mint a c. folytatásából kiderül – igen népszerű. A d. oldalon az irnok szórakózik!

Sides a., b., and partially c. are about a (tasteless) spectacle, which – by the num­ber of shows – must be very popular. On side d., the clerk is playing with words.

 

Commodity List

There may be as many as four separate lists here, each with its own primary or secondary heading. Bar #066 records most of the same commodities and signgroups. Bar #066 is a small fragment, and cannot prove anything!

 

 

***

 

#306 MA S: HM/Coll. G. 3325 (CMCG no. ?; 4RPr of gold), said to be from Mallia

side

inscription

transnumeration

   visszafelé : backwards

a.

{le}+

052 {050-L_}+ 054

{le}+

b.

{ -en}+

{036 M08-_N}+ 038-092

{ -en}+

g.

 

039-056-014

d.

 

057-013-050

 

a. A 050  T le-felé mutat.

b. A 036  Sátor egy M08  íV-en feszül.

a. The 050  T is oriented downwards.

b. The 036  S (tent) is streched over an M08  íV (arc).

 

  : K_N_CS_ : KiNCCSe’; KaNCa : with treasure; mare

 le : T-L_ : TeLi; TőLe : filled; from it

  : K_R_S_ : KoRSó; KóRoS : pitcher; morbid, abnormal

  -en  : S _V-_N J/L L : Se VáNYoL eL, nem koptat el : neither will wear out

  : P-_G-ASZ_ : PoGGYÁSZ : luggage

  : K-M-T : KaMóT, horogszerű bot : crook, in accus.

  : T-M-K : TiMKő, timsavas talaj : aluminous earth

  : ASZ_-_G-P : ASSZó-GYeP, száraz vagy lólegelő* : dry or horse pasture

  : L-J/L : aLJa : foot

  -en : S-_V-_N : SoVáNY/SiVáNY : poor/barren

 

Kinccse’ teli korsó se ványol el poggyász kamót.

Timkő asszó-gyep alja sovány/sivany, kóros tőle kanca.

A pitcher filled with treasure neither will wear out a luggage crook.

The foot of aluminous horse pasture is poor/barren; the mare is morbid/abnormal from it.

 

* HOSSZÚASZÓ v. HOSSZÚ-ASSZÓ, falvak Bihar és Kraszna megyében; továbbá Erdélyben, Küküllő megyében és Csík székben. CzF

 

***

 


#253 CR S: CMS II 2.296 (3CPr of agate)

 

 

side

inscription

transnumeration

a

‘1’ { ‘térde’ ki-ugró}+

{-en { ‘orr’}+ -ban}+

‘1’-{010 T_RD_ K_-_GR_}+  038

{061-_N {‘10’-_R}+ ‘20’-B_N}+

b.

{dő(l)t }+{}+

{D_’T 049}+ 044 {M08-_K}+

g.

{ le}+

M08-044-{M04 L_}+

 

a. A 010  L térde jól láthatóan kiugró. A ‘20’-ban (két pont között) látható képjel a 061 _S/Z_T_ egy ‘10’-es orral.

b. A 049  áR dölt a 044  éGhez viszonyítva.

c. Az M04  SZeM le irányul.

a. The knee (térd) of 010  L is visible protruding (kiugró). The hiero between (-ban) the two dots (húsz) is the 061 _S/Z_T_ with ’10’-nose (orr).

b. The 049  áR is slanted relative to 044  éG.

c. The M04  SZeM (eye) oriented downwards.

 

 dö(l)t  : D_’T _R-_G : iDű’TT; öReG : chronic; old

  = -ek  : _V-K : VaK : blind

 * le : _V-_G-SZ_M L_ : üVeGSZeMMeL, törött fényű, élénkségét vesztett szem : glassy (dull, fixed) eye(s)

 ‘1’  : _GY-L : üGYeL : take care of, paying attention to sy/sg

  ‘térde’ ki-ugró : T_RD_ K_-_GR_ : TöRőDiK áGRú’ : looks for branches

  : J :: good

 -en : _S/Z_T_-_N : iSTeN : God

 * ‘orr’ : T_S/Z-_R : TüZéRe : on its fire

 *-ban : H_S/Z-B_N : HáZBaN : in the house

 

Idű’tt öreg vak, üvegszemmel ügyel, törődik ágrú’ Jó Isten tüzére (a) házban.

Chronic old blind, with glassy eyes takes care, looks for branches for Good God’s fire in the house.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a

{-ban  -en { ‘orr’}+}+

{ ki-ugró ‘térde’ }+ ‘1’

{061-_N {‘10’-_R}+ ‘20’-B_N}+

038 { K_-_GR_ T_RD_ 010}+ ‘1’

g.

{ le}+

{M04 L_}+ 044 M08

b.

{}+ { dő(l)t}+

{M08-_K}+ 044 {049 D_’T}+  

 

 * ‘orr’  : T_S/Z-_R-J/L : TeSZ ARRóL : sees to it

 ki-ugró : K_ _GR_ : Ki áGYRa/iGéRe : who on bed / for prayer

 ‘térde’  : T_RD_-L : TéRDeL : kneels

 ‘1’ : _GY : íGY : this way

 * le : SZ_M-L_ : SZáMoL : counts

  : _G-_V : üGYéVe’ : with one’s case

  dő(l)t : _G-_R dő(l)t : áGYRa dő(l)t : s/he bent on bed

 

Házban Isten tesz arról ki ágyra/igére térdel, így számol ügyéve vak: ágyra dő(l)t.

In the house God see after the one who kneels on the bad / for prayer, this way the blind counts with his case: he bent on the bed.

 

 

***

 

#118. MA/P Hh (HM 1388 [ÉM, H. 20]), bar with 4 faces [·]

 

-on  : _G-R-FA S/Z-_N-T_S/Z : GöR­FA; SZíNTeS : roller-wood; horizontal

 ‘1’-en kis  ‘1’ dől : _GY-_N K_S T _GY D_L : áGYoN; KaST; eGYeDüL : on a bed (bearing); basket, in accus.; alone

 ‘1’ : _GY-es : áGYaS, ágyazaton forgó, csapágy; üGYeS : bedding, (turning) platform; smart, a good trick

 [ : H_Z[-V : HúZ[óVa’ : with pulley

 ]’1’ : K_R]_Z _GY-es : KöR]öZ; üGYeS : circles, goes around; able, skilled

  : G_L_-K-N : GáLYáKoN : on galleys

 ={‘tető’}: T_T_+S/Z : Tő’TőS : loading

‘2’- : K_T-G_M_ : KúTGéM : sweep

 : N : Nő(l) : grow

‘4’ : N_GY-_S/Z-G_M_ : NaGYSáGoM : my bigness, largness, volume

’20’ : L_-H_S/Z-_S/Z : LeHoZáS, lerakodás : unloading

  : F_G_M : FoGaM, (hajó) befogadás : admission, harboring

  : V_Z_T : FiZeT : pay (out)

  : K_V_Z_T : KiFiZeTő : paying, remunerative

 


As on the bar corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

{-en }+

{‘1’-en {kis }+ {‘1’ dől}+}+

 1  []  1

056-070-*159-{019-_N ‘10’}+

{1’-_N {K_S-034}+ {‘1’D_L}+}+

1Γ  172-[041 073] 005-1Γ

b

 1 ={‘tető’} ‘2’-

040-057-062  1Γ {T_T_+019} ‘2’-059

c

 ‘4’     240

024 ‘4’-019-059 156-‘20’-019  F_G_M 240

d

1    1

*161 1   *162 1

 

a

Görfa színtes ágyon kast egyedül ágyas húzó[va’ kör]öz ügyes.

On a roller wood bearing, a basket is pulled around with a bedded pulley by a skilled man alone.

b

Gályákon ügyes tő’tős kútgém.

This is a smart loading sweeper for galleys.

c

Nő nagyságom, lehozás fogam 240.

My volume grows, unloading admission 240.

d

Fizet így, kifizető úgy.

Pay out this way, it pays that way.

 

CHIC ésYounger mindenütt ügylettel kapcsolatos kifejezéseket látnak. Milyen szégyen nem észrevenni ezt a két alapvetőt: fizet és kifizető! Had jegyezzem itt meg Bennet, Melena, Palaima, Palmer és a többi nagy Lineáris B szakértő számlájára is, hogy a Tn 316 táblácska egy derék bíró példamutató itéleteiről szól és a sok “váza” nem ajándék a szentélyek és isteneik számára, hanem  fizetendő bírság!

Both CHIC and Younger are seeing transaction terms everywhere. What a shame to miss out on these two very basic ones:  pay out and its pays! Let me make also a note here for the count of the big Linear B experts, like Bennet, Melena, Palaima, Palmer and others that the Tn 316 tablet is about the precedental verdicts of a principal judge, and the “vases” are not donations to sanctuaries and their deities, but fines to pay!

Az írás egy találmányról szól, egy kútgém-szerű szerkezetről, mely a megrakott bőr­kosárral a partról a hajó fölé és vissza for­dítható. Az irnok meglep  nagyzo­lásával a c oldalon, a kikötő sajátmaga általi megsze­mélyesítésével, de az igazi meglepetés a d oldal kapitalista szemlélete. Nemrégen láthattuk ennek modern­kori megnyilvánu­lását, amikor a további autamatizálással fölöslegessé vált ausztrál rakodómunkáso­kat egyszerűen karhatalmilag eltávolították és kizárták a dokkokról.

The text is about an invention, a sweeping structure, which can be moved with the loaded leather-basket from the shore above the ship and back. Side c surprised me with the grandness of the scriber, who personalizes the harbor, but the real surprise is his capitalist attitude on side d. We could just recently witness a modern day’s manifestation of this, when the redundant Australian stevedore workers were simply expelled and forcefully locked out from the docks.

 

***

 


#287 CR (?) S: CMS XII 112 (4RPr of dark brown cornelian)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ ‘50’-ben}+

{kis s  ül}+

{044 ‘50’-B_N}+

{K_S_-049 S 049 _L}+ ‘10’

b.

{[]-ben '50'}+ {-n}+

{le }+ {le -en }+  

{061-_K-B_N ‘50’}+ {050b-061-_N}+ 073

{L_-M08}+ {L_-M08-_N 070}+ M08

c.

{[]-ben}+ {-en }+

{M06-_K-B_N}+ {000-_N ‘10’}+

d.

{ le []-ban}+

{fűzött -ek-ben á’va}+

{M04-L_ ‘20’-B_N}+

{F_Z_T M08-_K-N_N 044 _V_}+

c. – a. – b. – d.

a. Kis 049  áR, ‘10’-essel, a rendes nagyságú, ülő áRral egybeírva.

b. A 061 uSZíTó-k-ban ‘50’ (öt pont). Az alsó szélen levő második le irányuló M08 íV-en van a 070 Ró.

 

c.  A 000  M (macska) fején egy pont, ‘10’.

 

d. A le irányuló M04  SZeM két pont között, ‘20’-ban van. Fűzött íVek a 044  éG körül.

a. Small (kis) 049  áR, with a ‘10’, drawn with a normal size one, which is sitting (ül).

b.  = -_K, (pl.) and inbetween (-ben) ‘50’ is inclosed; the second downward M08  íV is on the 070 R;  50 = öTVeN

c.  = -_K, pl. On top of the cats head, the 000  M, is a dot for ‘10’.

d. The dawnwards oriented M04  SZ_M is between two dots, ie. in (-ban) 20. The arcs ( pl.) are on strings (fűzött) around 044  éG.

 

 -ben = -ek-ben : S/Z-_K-B_N : SZűKBeN, szivekben; szűkösen : in the hearts; in short supply

 -en  : M-_N T_S/Z : MeNNYi TűZ : such a lot of fires

 s : and

 **=*-k : T-_K : áToK : curse, swear

  : _G : éG : burns

 ‘50’-ben : öTVeN-B_N : öTVeNBeN : in the fiftieth

 kis  s  ül : K_S_-_R S _R _L : KiSéR S uRaL : follows and rules

 * : T_S/Z : TűZ : fire

 -ben = -ek-ben  : _S/Z_T_-_K-B_N : eSZeTeKBeN; öSZTöKe BűN : in your mind; its urge is a sin

 '50' : öTVeN : oTT VaN; TéVéN, tartván : it is there; valuing

 *-n : T-_S/Z_T_-_N : TiSZTáN : clearly

  le  : K_R-L_-_V : KáRaLLVa, megbánva; KeRüLVe : repented one’s sins; evading

 le -en : L_-_V-_N : LeVéN, lesz; LéVéN : will be; being

  : R-_V : RóVa : carved

 * le -ban : SZ_M ‘20’-B_N :

SZáMMaL HoSSZaBBaN, nagyobb számot több jellel, hosszabban írtak :

with the length of numbers, bigger number longer to record

 ‘fűzött’  : F_Z_T : FiZeT; VeSZeTT (F>V) : pays; lost

 *-ek-ben : _V-_K-B_N : éVeKBeN; éVeK BűNe : in years; sin of the years

 á’va : _G-_V_ : eGYéVe’; GYáVa : one by one; cowardice

 

Szűkben mennyi tűz s átok ég ötvenben! Kísér s ural tűz, eszetekben ott van tisztán, kárallva levén róva számmal hosszabban, fizet években egyéve’.

In the fiftieth such a lot of fire and swear in the hearts! Fire follows and rules, it is there in your minds clearly, repenting the sins by curving with longer numbers, pays in years one by one.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

d.

{fűzött -ek-ben á’va}+

{[]-ban   le }+

{F_Z_T M08-_K-B_N 044 _V_}+

{‘20’-B_N M04-L_}+

b.

* { le -en}+ {le }+

{-n }+ {‘50’ []-ben}+

M08 {070 L_-M08-_N}+ 073 {L_-M08}+

{061-_N 050}+  {‘50’ 061-_K-B_N}+

a.

{ s kis ül}+  

{ ‘50’-ben}+

{049 S K_S_ 049 _L}+ ‘10’

{044 ‘50’-B_N}+

c.

{{ s [] -en}+ []-ben}+

{{‘10’ S 050-_K 000-_N}+ M06-_K-B_N}+

 

 *-ban  : H_S/Z-BaN : HúSZBaN : in the twentieth

 * le : SZ_M-L_ : SZeMeL : eyes, stares

 *  : _V-R : VáR : waits

 -n  : _S/Z_T_-_N-T : öSZTöNT : instinct, in accus.

  s : _R-S : éRéS : ripening

 kis : K_S-_R : KíSéRi : follows

 ül    : _L-T_S/Z-_G : éLTeSiG : to the old age

 * s : T_S/Z-S : TüZeS : fiery

 -k -en : T-_K-M-_N : TöK-MoNY : dick

 

Veszett évek bűne: gyáva húszban szemel, vár, lévén kerülve ösztönt, tévén ösztöke bűn. Érés kiséri éltesig, ötvenben tüzes tök-mony szűkben.

The sin of the lost years: the cowardice in twentieth stares, waits being evading instinct, valuing its urge as a sin. Ripening takes him to old age, in fiftieth the fiery dick is in short supply.

 

 

***

 

#255 CR S: AM AE.1777 (CS no. ?; 3APr of burnt silicate)

 

Ezek a pecsétlenyomatok díszítik Sir Arthur Evans Cretan pictographs and prae-phoenecian script című könyvének címlapját. Vajon milyenre sikerdett a vakszerencséje?

These seal-impressions are decorating the cover-page of Sir Arthur Evans book Cretan pictographs and prae-phoenecian script. How good his blind choice turned out to be?

 

A 042  A/E/O/U szókezdő magánhangzó arra utal, hogy a b. oldal visszafelé is olvasandó. Akkor ez a másik két oldalra is valószínű. Így is van.

The 042  A/E/O/U initial vowel indicates a both way reading for side b. But than it is likely for the other sides as well. Indeed, it’s the case.

 

side

inscription

transnumeration

a.

X { dől}+ {{-en}+ alatt { -ek}+-n}+

  {{{-n}+  -ek}+-en

{-en }+}+ { dől}+

{044-D_L}+ {{036-025-_N}+ _L_T

{M06-_K}+ 072-_N}+ 017

017 {{{072-_N}+ M06-_K}+-_N

{025-N 036}+}+ {044-D_L}+

b.

X {-n }+ előtt {-sor}+

{ ül}+

*  { dől}+  

{-n }+ {-sor}+

{028-_N 036}+ előtt {‘10’-S_R}+

056 {049 _L}+

042 {049 _L}+ 031 056

{028-_N 036}+ {‘10’-S_R}+

g.

X { {-‘pár’}+-ban}+

* {{-‘pár’}+-ban  }+

{046-044{M05 P_R}+-B_N}+

{{M05 P_R}+-B_N 046-044}+

 

a. A 044 éG dől, a 036 Sátor a 035 Tea-n van és ez a ligatúra alatt két M06  S/Z, vagyis S-ek  az általuk bezárt 072 T-n helyezkednek el. Visszafelé haladva, a 017 L orra a ligatúra aljára mutat. Innen a T-n vannak az S-ek, ezeken a Teá-t a Sátor előtt érjük el.

b. A 028 Kapocs-on van 036 Sátor és előtte a ‘10’-sor, majd a 056 G/K következik, innen a 049 R ülni látszik és írányultságával a 042 A/E/O/U szókezdő magánhangzóra mutat. Visszafelé az áR dőlni látszik.

g.  A két nagyobb képjel az M05 TaLoN pár-ban van. A magyar mondatban a sorrend felcserélhető.

a. The 044 éG is leaning, the 036  S on (-n) top of  035Tea and beneath (alatt) this ligature is two M06  S/Z signs on an inclosed 072  T.

Backwards, the nose of the 017 L points at the bottom of the ligature. From here the S-s are on T and on top them is the Tea toppled with the S.

b. The 036 S is on 028 K and in front it is the row of  ‘10’-s. The 056 G/K is followed by the sitting 049  R, which is pointing at the 042 A/E/O/U initial vowel. Backwards the áR seems leaning.

g. The two bigger signs are inclosed in (-ban) a pair (pár) of M05   T_L_N hieros. In the Hunga­rian sentence the word order is free.

 

  dől : _G-D_L : eGYeDüL : alone

 -en : S-T-_N : iSTeN : god

 alatt : _L_T : eLőTT : in front of

 * -ek : S/Z-_K : SoK : many

 -n : T-_N : TaNú : witness

  : L : áLL : stand

 -n : L-T-_N : LáTóN : seing, prophetically

 * -ek-en : S/Z-_K-_N : SoKoN : on many

 -en  : T-_N-S-_G : TaNúSáG : testimony

 dől : D_L : DúLó : raging

 -n  : K-_N-S : KéNeSő : sulphuric rain

 előtt : befor, in front

 *-sor : T_S/Z-S_R : TűZ-SoR : line/row of fires

  ül : _G-_R-_L : GYaRLó : frail, feeble

  dől : A/E/O/U : URDaL : dominate, reign, rule

  : R-G : íRíGY : envious

 -n : K-_N : KéNNYe’ : with despotism, arbitrarily

  : S : S : and

  : V-_G-T_L_N : VéGTeLeN : endless, timeless

 ‘párban’ : P_R_B_N : PíRBaN : in red

 * : T_L_N : TaLáN : perhaps, maybe

 ‘pár’-ban : P_R-B_N : PeRBeN : in quarrel

  : V-_G : VéG : end

 

Egyedül Isten előtt, sok tanú áll látón, sokon tanúság dúló. Kéneső, előtte tűzsor, gyarló urdal írígy kénnye’, tűzsor végtelen pírban. Talán perben (a) Vég?

Alon in front of God, many witnesses stand prophetically, on many the testimony is raging. Row of fire in front of sulphuric rain, the frail reigns with envious despotism and the row of fire in endless red, maybe in quarrel with the End.

 

***

 

#302 CR (?) S: CMS XII 107 (4RPr of chalcedony)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ le}+

057-034 {044 L_}+-049

b.

X {-en ‘takarás’ hajlik}+

046-{044-_N T_K_R_S H_J_L_K}+

g.

={‘2’-en}+ { bukott}+

{le}+ { -en }+

006={‘2’ 008 072-_N}+ {062 B_K_T}+

{012-L_}+ {M18-M06-_N ‘10’}+

d.

{térd-hajtó  mögös }+

{ ledő(l)t}+

038 {T_RD-H_JT_ 010 M_G_S ‘10’}+

{031 L_D_’T}+-013

a. – g. – d. – b.

b. A 044 éG-en egy takarás hajlik le kétoldalt.

 

g. Mind-két 008 TeNYéR-en, 072 T fölött egy-egy pont (tíz), ugyancsak pont van az M06 S/SZ-en is.

d.  A 038  aJtó fekvő helyzetben van. A 010  Láb térd-hajtó s mögös a . A 031  R ledőlt.

b.  On (-en) 044 éG is a cover (takarás)  bending (hajlik) over.

On (-en) both palms, 008 T_NY_R (tenyér) – seated on  072 T - there are  signs, which is also on (-en) sign M06  S/SZ.

d. The 038  J/L, door, is in laying position. The 010  L has a bent knee and the  behind. The 031  R is slanting dawnwards.

 

  : K-T : Kő’T : spend

  le  : _G L_-_R : üGYeLőRe : for house master

 ‘2’ : K_T T_NY_R-_N : Kő’T TaNYáRa; KéT TeNYéR : spends on homestead; two palms of hand

 -en  bukott : T-_N-N B_K_T : TaNYáN BóKoT : compliment on the homestead, in accus.

 le  -en  : M-L_ _SZ_NY-S-_N T_S/Z : MeLLé  aSSZoNYoSaN TeSZ : puts beside her in womanly manner

 térd-hajtó : J/L-T_RD H_JT_ : LaToRDa HeLYeTT (J=LY) : instead of a place for a rascal

 : L : áLLó; áLL : be established, be set up; stands

 mögös   : M_G_S-T_S/Z : MaGaSZToS : lofty

  ledő(l)t  : R-L_D_’T  : uRaLDáT : place for a lord

  : M : Mi : which

 -én : V-_G-_N : VéGéN : at the end

 ‘takarás’ : T_K_R_S : TaKaRoS : neat, tidy

 hajlik : H_J_L_K : HaJLéK : home

 

Kő’t ügyelőre, kő’t tanyára, tanyán bókot mellé asszonyosan tesz, latorda helyett álló, magasztos uraldát, végén takaros hajlék.

He spends on house master, spends on the homestead, makes compliments on the homestead in womanly manner, instead of a place for a rascal stands a lofty place for a lord, at which end is a tidy home.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

b.

{‘takarás’ hajlik -en}+

{T_K_R_S H_J_L_K 044-_N}+ 046

d.

{ ledő(l)t}+

{térd-hajtó  mögös }+

013 {031 ledő(l)t }+

{T_RD-H_JT_ 010 M_G_S ‘10’}+ 038

g.

{ -en }+ {le}+

{ bukott}+ {-en ‘2’}+

{M18-M06-_N ‘10’}+ {012-L_}+

{062 B_K_T}+ {072-_N ‘2’ 008}+

a.

{ le}+ 

049 {044 L_}+ 034 057

 

 -en  : _G-_N-V : GYaNúVa’ : with suspicion

   : M-R : MáR : alredy

 ledő(l)t : collapsed

 térd-hajtó : T_RD H_JT_ : TöRőDő HeLYeTT : instead of caring

 mögös : M_G_S : MeGeS : again

 *  : T_S/Z-J/L : TüZeLő : firing

 * -en  : _SZ_NY S/Z-_N-T_S/Z : iSZoNYú SZáNTáS : awful tilling

 le : M-L_-N : MeLYeN : on which

 bukott : B_K_T : BéKéT : peace, in accus.

 -en : T-_N : TeNNi : to do

  le  : _R-_G-L_-T-K : eReGéLeTiK : has to be often admitted

 

Takaros hajlék gyanúva’ már ledő(l)t, törödő helyett áll meges tüzelő, iszonyú szántás, melyen békét tenni két tenyér eregéletik.

The neat home already collapsed with suspicion, instead of the caring again stands the firing, awful tilling, on which to make peace two palms of the hand have two be often admitted.

 

***

#047. KN He (HM 1277 [SM I, P87]), medallion [-->] (2.9 x 3.0 x 0.8 cm)

 

side

inscription

transnumeration

a

X  = {-k}+ {‘por’-os }+

X {054-_K}+ {P_R_S-077}+

b

X {[] alatt}+ *’2’ ‘2’

{089 30 _L_T}+-044 ‘10’-M08 ‘2’ ‘2’156 

b. – a.

  : NY_L : NYéL, itt: hímvessző : handle, here: penis

 alatt  : 30-_G : aLaTTiG : till the thirtieth

** : T_S/Z-_V : TüZéVe’ : with his/her fire

 ‘2’ : K_T_ : KöT : bind

 ‘2’ : K_T-L_ : KoTLó : brooding (over)

-k : K_R_S_-_K : KoRoSoK: elderly people

 ‘por’-os  : P_R_S-L : PöRZSöLLe’, lassú tűzön pirítgatással; PáRoSuLó : by slow singeing/broiling; mating

 

Nyél 30 alattig tüzéve’ köt, kotuló korosok pörzsölle’.

The penis before the 30th will bind with its fire, brooding (over) elderly people with slow singeing/broiling.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

a

{‘por’-os }+  = {-k}+

{P_R_S-077}+ {054-_K}+

b

’2’ ‘2’ *{[] felett}+

156 ‘2’ ‘2’ M08 ‘10’ 044{089 30 felett}+

 

 ’2’ : L-K_T : aLKuT : deal, in accus.

 ‘2’ * : K_T-_V : KöTVe : by entering into a contruct with

 * : T_S/Z : TűZZe’ : fire

  : _G-NY_L : eGYeNüL, elsímít : smooth over

 felett : above

 

Párosuló korosok,  alkut kötve tűzze’, egyenül 30 felett.

Mating elderly people, by entering into a deal with fire, smooth over above the 30th.

 

***


#112. MA/P Hh (HM 1391 [ÉM, H. 21]), bar with 4 faces [?] (1.8 x [6.4] x 1.6 cm)

As on the bar seen by MM

side

inscription

transnumeration

a

|]’1’ 

 |- **{ alatt}+

]|’1’ 042-049 016-016-077   

 |- **{057-070 _L_T_ 019-005}+-061

b

]{kis}+

]077 042-049 016-016-056 {K_S_-077-072}+

c

*]|  

 

]002 061 M16 170=028+KöR 

‘10’-050-070 013-063-038

d

*]{-en}+ |

  |- **{alatt ‘semmi’}+

]042-063 {060-019-_N}+ M16 008

070-060  |-**{171 _L_T_ S_M_}+-031

 

* Lásd #113-at a hiányzó jelek pótlására.

** Az a és d oldalak utolsó, kettébe osztott szakaszai csak együtt értelmezhetők: mig az a. oldalon a vonal “alatt’ is vannak jelek, addig a d. oldalon a vonal ‘alatt’ nincs ‘semmi’!

* See #113 for the missing  signs.

** The last, divided in two segments of side a and d can be only interpreted together: while on side a. there are signs underneath (alatt) the line, there is nothing (semmi) underneath (alatt) the line on side d!

 

 *]: ]V_R _S/Z_T_ : Tö]VéR, kövér; aSZóT, száraz- vagy lólegelőt : rich, fertile; dry or horse pasture, in accus.

  | : V_N_L : VéNüLő : old/aging man

  : *170=K+KöR (circle) : KiKéR : asks for

 * : T_S/Z-T-R : TiSZTéRe : as his/her official allowance

  : M-K_N_T-J/L : MiKéNT Jő : as it comes with sg

 ] : ]L A/E/O/U-_R : AJá]L, ajánl; ARRa : recommend; adv. on/to

  : CS-CS-_K : CSüCSöK/CSüCSKe/CSuCSKa : pointed corner, peaked

 kis : K_S_-L-T : KaSZáLóT : hay-field, grass-land, in accus.

 ‘1’ : _GY : íGY : this way

  : A/E/O/U-_R : ARRa : on that

  : CS-CS-L : CSüCSüL : sit (on), be perching (on)

 *]-en : ]A/E/O/U-K_N_T H_R_G-S/Z-_N :]

AKKéNT; HaRaGoSaN : in that way, in such a way, so; angrily, furiously, raging

  : T_NY_R : TaNYáRa : at/to the homestead/ranch/lair/den

   : R-H_R_G : RáHoRGú’, ráhorgúl, ráakaszkodik : thrust oneself upon sy/sg

  : K-R : KéR : asks

 ‘alatt’ : _L_T_ _S/Z-Z-_S/Z_T_ : áLLaT-SóZáST : animal salting

  : T_R_J : (be)TéRüLő/TeReLő : droppinng in; diect, turn, drive

 alatt : _L_T_ : áLLaT : animal

 ‘semmi’  : S_M_-R : SZáMáRa : for him/her

 

Tövér aszót vénülő kikér tisztére miként jő. [Ajá]l arra csücske kaszálót. [ ] így arra csücsül. Akként haragosan vénülő tanyára ráhorgú’.

Old man asks for a rich horse pasture as his/her due official allowance. The peaked hay-field is recommended for that. This way he can sit on it. In such a furious way old man thrusts himself upon the homested.

Kér állat-sózást térülő/terelő állat számára.

He asks for animal salting for driving (or dropping in) animals.

 

Valaki a betöltött tisztsége után járó lóle­gelőt kéri amint neki jő (jár). A csücsökre (csúcsra) futó kaszálót kapja, arra csücsül – használja ki az adódó szójatékot az irnok.

Kapcsolódik a #113-as töredék.

Somebody is asking for a horse pasture as a due allowance. He is getting a hay-field which finishes in a peak (csúcson), he should sit on (csücsül) – the scribe is playing with words!

Fragment #113 is linked to this.

 

***


#113. MA/P Hh (HM 1390 [ÉM, H. 22]), bar with 4 faces [?] (1.8 x [5.8] x 2.1 cm)

As on the bar (for the transcription of cA-B, cf. #120) corrected by MM

side

inscription

transnumeration

a

X *| [

X 047-002-061 M16 049-038[

b1

 |[

050-070-071 013-019 ‘10’ M16-057[

b2

 | [

090-047 M16-‘20’ 077-056[

c

012-050

cA

 felett[

F_L_T_ 042-049 016-016[

cB

 alatt  

_L_T_ 040-013

d

X  |   [

X 057-023-042-063-060 M16   008-070[

cA is above (felett), cB is beneath (alatt) of the line!

 

  : K-T : KiT : whom

  : A-K_N_T : AKKéNT : in that way, in such a way, so

  : H_R_G : HaRaG : anger, rage, resentment

 [ : T_NY_R R[ : TaNYáRa Ra[K : to be placed at den

  : T-V_R _S/Z_T_ : TöVéR aSZóT, kövér lólegelőt : rich horse pasture, in accus.

 | [ : V/F_N_L-T_ R-J[ : VéNüLő uRaL[ : old man rules[

  : T-R-H_J : TéRőHeLY : space, room (LY = J)

   : M-_S/Z-T_S/Z : MáSíTáS, átalakítás : conversion

 |[ :V_N_L-K[ : VoNaLaK[ : lines[

  : FA-T : FÁT : tree/wood, in accus.

 |* [ : V_N_L-H_S/Z L-G[ : VoNaLHoZ LiGe[Tből : to the existing from the grove

  : M-T : MéT, menet, járat : way, beaten path

 felett : above

  : A/E/O/U-_R : ARRa : that way

 [ : CS-CS[ : CSüCS[KöL. csúcsosodik : taper, come to a point

 alatt : _L_T_ : áLLaT : animal

  : M-G_L_ : MeGéL, elél : survive

 

 

Kit akként harag vénül tanyára ra[k,] tövér aszót vénülő ural[ ]. Térőhely másítás vonalak[ ], fát vonalhoz lige[tből]. Mét felett arra csücs[köl], állat megél.

Whom this way anger(puts) on the homestead as aging, the old man rules the rich horse pasture[ ]. Space conversion with existing [ ], wood to the existing from the grove. That way, above the beaten path (the land) comes to a peak, (but) animals will survive.

 

***

 

#256 CR S: AM 1910.235 (CS no.?; 3APr of burnt silicate)

 

side

inscription

transnumeration

a.-b.-g.

0

038-043-049 0

 

Comments by John G. Younger:
There are 6 possible arrangements for this signgroup, for which Linear A provides 3 parallels; the most likely is the first, A-SA-RA2.

Comments By MM: As you can see, CHIC and J.G. Younger solved this sealstone very elegantly in three letters – as a matter of fact, there is much more to it!

Amint látjuk a CHIC szerzői és J. G. Younger nagyon elegánsan oldották meg ezt a feladatot, mindössze három betű, Younger táblázata szerint JA-SO-RA3 lenne a kibetűzés. Ennek olvasata, megismételve a jeleket (kétszer mondva!) mindkét irányban:

Jó SZóRa Jó SZó éR; RoSSZaL RoSSZ éL (J>L).

For good word count on good word; bad lives with bad.

Nem is rossz ez a három képjelből kihozott szöveg, de ennél több is van:

 

side

inscription

transnumeration

a

 ‘sertés’

038 S_R_T_S_ 

b

{‘őz’ ugrik -t}+

{_Z_ _G_R-043-_T}+

c

{-on  }+ { dől}+

{‘20’-_N-M05}+ {049 D_L}+

c. – b. – a.

‘sertés’  pig; ‘őz’ ugrik -t  deer/roe/fawn jumps (-t is the suffix  for accus.); -on   

on twenty (húszon) sits (talon = T_L_N). The 049  áR is slanting.

 

*-on  : H_S/Z-_N-T_L_N : HaSZoNTaLaN : worthless

  dől : _R D_L : úR DúL : gentleman, master agitates

 ‘őz’ : _Z_ : űZi : drive, chase, pursue

 ugrik -t : _GR_K-S/Z-_T : íGéRKeZőT : volunteer, in accus.

  ‘sertés’ : S_R_T_S_-J/L : eL; SéRTéSSe’ : away; with harming, assault

 

Haszontalan úr dúl, űz ígérkezőt el sértésse’.

Only worthless master agitates, drives away a volunteer by assault.

 

Szép és kerek mondanivaló kerekedett ki három betűből! Talán még több is lehetséges?

Próbáljuk meg!

 

side

inscription

transnumeration

a

’ártány’

038-_R_T_N_

b

{-t ugrik ‘őz’}+

{043-_T-_G_R_K _Z}+

c

{ -on}+ { dől}+

{‘20’ M05 _N}+ {049 D_L}+

‘ártány’ (castrated) hog; -t ugrik ‘őz’ the same as above, only the accus is now at the beginnig of the sentence;

 now is the other way around: ‘20’ is on the talent sign.

 

 * : H_S/Z-_R : HuSZáR : hussar

 *-on : T_L_N _N : TúLoNNaN, túlontúl : far too much

  dől  : D_L : iDiLLó (ügyetlen) : clumsy, inept

 -t ugrik : S/Z-_T-_G_R_K : SZéTuGRiK :disperse, break up, scatter

 ‘őz’ : _Z : őZ : deer/roe/fawn

 ’ártány’ : J/L-_R_T_N_ : Ló-áRTóN, lónak ártó módon : harmingly for a horse

 

 Huszár túlonnan idilló, szétugrik őz ló-ártón.

The hussar is too clumsy, deer scatters harmingly for the horse.

 

***

 

#125 KN Imp Dir-Obj (CMS II 8.84) on HMs 657 (direct-object sealing; JW: "molar" [OJA 7 (1988) 25])

impression

transnumeration

  ’7’

  ‘7’   

042-‘10’ 052=053 034-062 ‘7’

042-‘7’ 062-034 053 ‘10’

 

 : A/E/O/U-T_S/Z : UTaS : traveller

  : K_N_CS_ : KiNCS/e : (his/her) treasure

 ’7’ : T-N-HéT : TűNHeT : could vanish

  ‘7’ : A/E/O/U-H_T : ÁHíTó : longing

  : N-T : NőT : woman, in accus.

 * : T_S/Z : TeSZ : does

 

Utas kincse tűnhet.

Áhító nőt kincs tesz.

Traveller’s treasure could vanish.

Treasure makes woman longing.

 

***

 

#257 CR S: AM 1938.791 (CS no.?; 3APr of cornelian)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{{fekvő -én ül ‘macska’

s  ‘elme/álma’}+

{‘kígyó’}-ben}+

{{fekvő 038-_N _L M_CS_K_ 

S_-031-_L_M_}+

{K_GY_+010}-B_N}+

b.

{‘pár’ -s -ben

{{le }+-en}+-ben }+}+

{P_R-025-_S M07-B_N

{{L_-036}+-_N 092}+-B_N 031}+}+

g.

X {{{sergő}+-on }+

{-en kis -ben -k}+-ben}+

X {{046-{sergő 073}+-_N 044}+

{M08-_N K_S M08-B_N M06-_K}+-B_N}+

 

a. A fekvő 038J-én ‘macska’ ül

és van neki 031  R ‘elme/álma’, jobbra ‘kígyó’, balra 031L.

 

b. Egy pár 025 T-s M07 éVeK-ben, a le irá­nyuló 036 S-en egy 092 L, melyben egy 031 R van.

 

g. Az M08 éV-en M06 S-ek parja ül, kettô ilyen-ben helyezkedik el a középsô három jel. A 046 V egy sergő 073 KöR-ön.

a. On (-én) the laying (fekvő) 038 J is a cat (macska) sitting (ül) and (s) it has a  mind (elme)/dream(álma). To the right is a snake (kígyó), to the left 031  L

b. In (-ben) a couple (pár) of M07   _V_K, arcs with (-s)on downwards looking 036 S, there is an 092L, in which there is a 031 R.

g. On M08  _V there are sitting (ül) a couple of (párja) -s (in pl.). Inbetween (-ben) these sits 046  V on a rotating 073KöR (circle).

 

 

 fekvőlaying

-én : J/L-_N : JáNY : girl

 ül ‘macska’ : ­_L M_CS_K_ : áLMoCSKa : day-dream

 s  ‘elme/álma’ : S_-R-_L_M_ : SZeReLMe : her love

 ‘kígyó’-ban : K_GY_-L-B_N : KiGYúLóBaN : ignite, light up

 ‘pár’ -s : P_R-T-_S : PáRTáS : (girl) with headdress

 *-ben : _V_K-B_N : éVeKBeN : in the years

 le -en : L_-S-_N : LaSSaN : slowly

 -ben  : L-B_N R : LeBBeN Rá : draws over

 sergő : V-S_RG_ : ViSSZaRoGY : falls back

 -on : K_R_N : KéRőN : askingly

  : _G : áGY : bed

 -en kis -ben : _V-_N K_S _V-B_N : VáNKoS-öVéBeN : in its pillow-belt

 *-k-ban : _S/Z-_K-B_N : CsóKBaN (S/Z>CS) : kissing

 

Fekvő jány álmocska, szerelme kigyúlóban pártás években, lassan lebben, rá visszarogy, kérőn ágy vánkos-övében, csókban.

The laying girl day-dreams, her love igniting state in her headdress-wearing years, slowly draws open, falls back on it, askingly in her bed’s pillow-belt, kissing.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

g.

{{-k -en kis -ben}+-ben

({sergő -on }+)}+

{{ M06-_K M08-_N K_S M08-B_N}+-B_N

(044 {sergő 073-_N 046}+)}+

b.

{{{{le }+-en}+-ben}+ 

(‘pár’ -s )-ben}+

{{{031 {L_-036}+-_N 092}+-B_N }+

(P_R-025-_S M07)-B_N}+

a.

{{‘kígyó’}-ben

( ‘elme/álma’ s ‘macska’)

ül fekvő -én}+

{{K_GY_+010}-B_N

(031 _L_M_ S M_CS_K_)

_L fekvő 038-_N}+

 

 *-k : S/Z-_K : SoK : many

 -ben : B_N : BeNNe; BeNN : in it, inside it; inside, within

 sergő : S_RG_ : SZoRGó : bustling

 -on  : K_R-_N-V : KöRNYéVe’ : with its surroundings

  le -en : R-L_ S/Z-_N-L : áRuLó SZúNYoL : a traitor/telling sign sleeps

‘kígyó’ : K_GY_-L : KiGYúLó : igniting

 -ben   : B_N-R : BűNéRű’ : about its sin

 ‘elme/álma’ s : _LM_-S : iLLeMeS : decent

 ‘macska’ ül : M_CSK_-_L : MáSoKKaL (CS>S) : with others

 

Sok vánkos övében, benne ágy szorgó környéve, áruló szúnyol benn: pártás években kigyúló bűnérű’ illemes másokkal fekvő lány.

In many pillow-belts, including the bustling surroundings of the bed, a traitor sleeps within: about the sins of her headdress-wearing years, the girl who sleeps with others is decent.

 

 

***

 

#123 KN Imp Cres (CMS II 8.90) on HMs 172 (Crescent, #027)

 

impression

transnumeration

{{kis }+ {kis }+

kör-bű’ ‘macska’-k  kizárva}+

{{K_S_-023-058}+ {K_S_-023-092}+ körbű’ macskák kizárva}+

{‘macska’-k körébe

{ kis }+{kis }+}+

{M_CSK_-_K K_R_B_ bezárva

{K_S_-023-092}+{K_S_-023-058}+}+

 

Both  signs are very small (kis) compared to the other signs. The cats are locked out (kizárva) from the inner circle (körből) or looking from the other point of view: the signs are locked in (bezárva) in the circle (körébe) of the cats.

 

 

 kis  : K_S_-T-_RNY_ : KóSTeRNYa, kószálnya, kószálók csárdája : roamer’s place, wayside inn

 kis  : K_S_-T-L : KóSToLó : taster

 kör-bű’ (körből) : from the circle

 ‘macska’-k : M_CSK_-_K : MaCSKáK; MaSZKoK, itt függönyök (CS>SZ) : cats; masks, here drapes

 kizárva : excluded

 körébe : K_R_B_ : KöRBe : round

 bezárva : locked/closed in

  kis  : L-K_S-T : LaKáST : flat/home, in accus.

 kis  : _RNY_-K_S-_T : áRNYéKoSíT : over-shadows

 

Kósternya kóstoló körbű’ macskák kizárva.

 

Maszkok körbe bezárva lakást árnyékosít.

From the circle of tasters of the wayside inn cats are excluded.

Masks closed in around over-shadow the home.

 

 

***

 

 

#126 MA/M Imp DoN on HMs 1052 (nodulus, DoN); from Mu V 5, SE corner

impression

transnumeration

X ><

X 036-047-009-056-062 ><

 

Comments
CHIC: 2 identical impressions on the nodulus.
For the signgroup, 009-056, see Notes to Signgroups App. XXXII, which suggests a separation here.

JGY normalizes, beginning with sign 009, and reading counterclockwise; the initial X may be misleading, as the Linear A parallel to the complete group of signs strongly suggests: X 009-056-062 X 036-047

 

Talán még sem kellene ilyen eréllyel rendre utasítani és megvádolni azt a szegény pecsét­készítő mestert. Tudta ő, hogy mit csinál, inkább olvassuk le figyelmesebben amit ír!

One shouldn’t discipline with such force and incriminate the poor seal-maker, - he knew exactly what he was doing, - we should be rather more attentive in reading his message.

 

impression

transnumeration

X  ’1’

{-ban-én}+

     {-én -ban}+

’1’ {-ban}+

X 062-‘10’ 056-’10’ 009 ‘1’

{‘20’-B_N 036-047-_N}+ ‘10’

{036-047-_N ‘20’-B_N}+

009 ‘1’ {056 ‘20’-B_N}+ 062-‘10’

 

  : N-T_S/Z : NóTáS; iNTéS; iNTéZő : singing, singer; warning; manager, bailiff

  : _G-T_S/Z : íGaTáS, iszogatás : (keep on) drinking

 ’1’ : K_Z_S _GY : KöZöS üGY; KöZöSSéG : common affair/case; community

 *-ban : H_S/Z-B_N : HáZBaN; HáZáBaN : in the house; in his/her house

 -én : S-T-_N : SáTáN; iSTeN : Satan; God

 * : T_S/Z: TeSZi : does (it)

 -ban : _G-H_S/Z-B_N : eGYHáZBaN : in the Church

 

Nótás ígatás közös ügy, házban sátán teszi.

Sátán házban közös ügy, egyházban intés.

 

Isten házában közösség, egyházban intéző.

Singing booze-up is a common affair/case, in the house the Satan does it.

Satan in the house is a common affair, in the Church it is a warning.

Community is in House of God, manager is in Church.

 

***

 


 

#119. MA/P Hi 01 (HM 1378 [ÉM, H. 30]), tablet (7.6 x 2.7 x 1.6 cm)As on the tablet corrected by MM

r.

{ alá  49 }+ 

013 {049-073-056 _L_ 49 }+   057-050

l. i.

042-056-035

v.

068 009-056-050 070

The number 49 is written underneath (alá) the letter-signs.

 

   : M-_R : MáRa : for today

  : K_R-_G : KuRuG(lya), két águ villaforma eszköz : the Y-shape post of the well

 ‘alá’ : _L_ : áLL : stands

 - : K-T – A/E/O/U-_G-S/Z : KúT-ÁGaS : well-sweep

  : T_R_T : TaRT, nyújt folyamatosan; TéRíTő : offer, provide continuous; repaying

  : K_Z_S-_G-T : KeZeSSéGeT : security, guarantee, in accus.

  : R :: on it

 

Mára kurug(lya) áll, 49 kútágas, tart kezességet rá.

Till today morning 49 well-sweeps are stan­ding, s/he offers continuous gurantee on them.

 

Ugyanez visszafelé olvasva:

The same in backwards reading:

 

v.

070 050 056 009 068

l. i.

035 056 042

r.

{49 fölé }+ 

050 057 {49 fölé  056 073 049}+ 013

 

  : _R-T : áRáT : its price, in accus.

  : _G : eGY; íGY : one; this way

  : K_Z_S : KöZöS : common

  : S/Z-_G : öSSZeG : sum

  : A(z) : Az : that

  : T-K : TőKe : capital

 fölé : above

  : K_R : KéRi : asks for

  : _R : úR : master, lord

  : M : Ma : today

 

Árát, egy közös térítő összeg a(z) tőke 49 fölé, így kéri úr ma.

Its price, a common repaying sum above that capital sum for 49, this way the master asks it today.

 

 

***

 

#259 CR (?) S: AM 1938.797 (CS no. ?; 3APr of white steatite)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{-en }+

{M08-_N-025}+

{ -en}+

{025M08-_N}+

b.

{ ’szűrő’}

{044-SZ_R}

{’szűrő’ }

{SZ_R 044}

g.

1. {[]=[ -ek]-ben}+

2. {[]=[ -iker]-ben}+

3. {[]=[ -pár]-ban}+

1. {019-_K B_ N_-005}+

2. {019-_K_R B_ N_-005}+

3. {019-_P_R B_ N_-005}+

 

a. A 025 T egy M08 íV-en van.

b. A képjel egy szűrő.

g. A képet háromféle képpen is leírhatjuk és két pár egymással ellentétes olvasatot kapunk, -nem véletlenül – ezt így tervezte az irnok.

a. The 025 T is on (-en) an arc, M08  _V.

b. The hiero is strainer (szűrő).

c. The picture can be described in three different ways and gives two pairs of opposing readings, - not by chance – it was planed that way by the scribe.

 

  -en  : _V-_N-T : éVeNTe : yearly

 ’szűrő’ : _G-SZ_R : eGYSZeR : once

  -ek : S/Z-_K : SZűK : can hardly make ends meet

  -iker: S/Z-_K_R : SiKeR : success

  -pár: S/Z-P_R : SoPáR, sivár; SZaPoRa (ivadék, növedék)  : dreary; prolific

 -ben : B_N-Z : BeNéZ : drops in

 ’szűrő’  : SZ_R_-_G : SZoRoG : bustling about

  -en : T-_V-_N : TeVőN : busily

 

Évente egyszer szűk/siker, sopár/szapora benéz.

Szűk/siker, sopár/szapora benéz, szorog tevőn.

Once in a year the need/success, dreary/prolific drops in.

The need/success, dreary/prolific drops in, bustles about busily.

 

 

***

 

#260 CR (?) S: CMS XII 89 (3APr of red and black jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{dől}+ {le}+ * ‘1’

{D_L 049}+ {044-L_}+ ‘10’ ‘1’

‘1’ *{le}+ {dől}+

‘1’ ‘10’ {044-L_}+ {D_L 049}+

b.

 

038-073-010

010-073-038

g.

{ le}+ { dő(l)ve}+

{**-ban }+

{057-L_}+ {034 D_V_}+

{056 ‘20’-B_N}+

{**-ban }+

{dő(l)ve }+ { le }+

{‘20’-B_N 056}+

{D_V_ 034}+ {L_ 057}+

g. – a. – b.     b. – a. – g.

 

 le : K-L_ : KeLL : needed

  dő(l)ve : T-D_V_-_G : TuDVáGY, tudnivágyás : thirst for knowledge

**-ban : H_S/Z-B_N : HáZBaN : in the house

 dől le : D_L _R_-_G-L_ : DúLó RaGáLY : ravaging epidemic

 * : T_S/Z: TűZe : fire

 ‘1’ : _GY : íGY : in this way/manner

  : J/L-K_R-L : eLKeRüLi : avoid

  : L-K_R-J/L : eLKeRüLi : avoid

 ‘1’ * : _GY-T_S/Z : áGY-TüZ, láz : fever

 le : _G-L_ : üGYeL : take care of

 dől : D_L-_R : DúLóRa : of the ravaged

  : _G : íGY : this way

 dő(l)ve  le  : D_V_ T-L_-K : üDVe TeLiK : one’s salvation fulfils

 

Kell tudvágy házban, dúló ragály tüze így elkerüli.

Elkerüli ágy-tűz, ügyel dúlóra házban, így üdve telik.

Needed thirst for knowledge in the house to avoid the fire of ravaging epidemic this way.

The fever avoids him/her, s/he takes care of the ravaged in the house, this way his/her salvation fulfils.

 

***

 

#261 CR (?) S: CMS XII 110 (3APr of burnt silicate)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{{{*}{* } ‘pár’-ban}+

{{*}-t {*} ‘pár’-ban ér}+

{ +‘tő’}-k-ön}+

{{{‘10’+M03} {’10’+M05} P_R-B_N}+

{{044+’10’}-_T {M05+’10’} P_RB_N _R}+

{M06 +T_}-_K-_N}+

b.

{sergő -t ér **-ban}+

{-‘pár’-ok-ban}+ {ér-t}+

{S_RG_ M06-_T _R 038 ‘20’-B_N}+

{010-M08-P_R-OK-B_N}+ {032 ér 047-_T}+

g.

{{}-et ér * ‘NAP’ körül

bolygó ‘nyolc’-bú’}+ { ül}+

{{044+M08}-_T _R ‘10’ NAP K_R_L_

B_LYG_ NY_LC-B_’}+ {049 _L}+

a. – g. – b.

a. A * ‘10’-esek hozzá vannak kötve a jelekhez, azokkal ligaturát alkotnak. A {*} ligatúra pár­ban van a {*} és a {*} ligatúra párban van az {*} ligatúra, itt az {*}-et éri {*} ligatúra, és ez a két komplex ligatúra két-két M06  S-tőn, ponto­sabban, mivel a kettő többes­szám: S-tő-k-ön helyezkedik el. (A ligatu­rában a sorrend felcserélhető.)

b. Egy sergő M06  S-t érint a 038  J/L ,aJtó képjel, melynek forgótengelyét két pont, ‘20’ zárja, azaz ‘20’-ban van az ajtó. A 010  Láb az M08 * íV-pár-ok-ban van. (Az ívek egymásnak hátatfordítva vannak ábrázolva.) A 032  RéSZ éri a 047  Tőr képjelet.

g. A 044éG jel mellett egy kis M08 * íV van: {*}, ezt a ligatúrát érinti a NAP körül bolygó nyolcbú(l) egy ‘10’-es. A nyolc sugarú Napot nyolc tűz veszi körül. A nyolc itt nem véletlen, a hét ismert bolygó és a Hold együtt. Minószi őseink nagyon jól ismerték a Nap-rendszert, valójában ma is nyolc bolygó veszi körül a Napot miután a Hold és az azóta felfedezett két bolygó egyike kikerült közülük. A 044  áR ül vagy is le irányul.

a. The * ‘10’-s are tied to the hieros, making with them ligatures. In-between/inside (-ban) the {*} ligature-pair (pár) is the {*} ligature, and in the {*} ligature-pair is the {*} liga­ture, here the {*} is touched by the { *} ligature. Each of these ligature-complexes are standing on  two M06  S-stumps (S-tő-k-ön). (In a ligature the order is invertable.)

b. The rotating (sergő) M06  S sign touches the 038  J/L hiero, which is between two dots placed on its shaft, that is in (-ban) ‘20’. The 010 L (foot) is between two pairs of M08 * íV-s (arcs).  (The arcs make up a pair turned from each other by 1800.) The 032  RéSZ is touching the 047  T (Trap, laso) hiero.

g. Next to the 044éG hiero there is a little M08 * íV, their ligature {*} is touched by one of the eight ‘10’-s, which are wandering (bolygó, also means planet) around (körül) the Sun (Nap) of eight rays. Number eight (nyolc) is here not by chance, it is the number of the seven planets and the Moon together. Our Minoan ancestors had a very good knowledge of the solar system, even today the number of planets is still eight, after taking out the Moon and one of the only two planets discovered since than.

 

 * : T_S/Z H_GY : TűZ HaGY : fire leaves one

 * : T_S/Z-T_L_N : TiSZTáLóN, megtisztulva : purified

 ‘pár’-ban : P_R-B_N :

PoRáBaN, hamujában; PoRBaN; PeRBeN : in its dust (here: in its ash); in dust; in quarrel/dispute

  : _G : íGY; éG : this way; burns, sky

 *-t * : T_S/Z-_T-T_L_N-T_S/Z : TiSZTáTLaNíTáS, beszennyeződés : becoming dirthy/filthy/soiled

 er  -‘tő’-k-ön : _R-S-T_-_K-_N  : eReSZTéKeN, megengedett : it’s permitted, allowable

 *-et : _G-_V-_T : éGöVeT : zone, Zodiac, in accus.

 ér : reach

 ‘NAP’ körül : NAP-K_R_L_ : NAP-KiRáLY : Sun-king

 bolygó nyolc-bú’  ül : B_LYG_ NY_LC-B_ _R-_L :

BoLYGó NYoLCa/NYiLaSa; BíRáL : his wandering eights/archer; judge

 sergő -t : S_RG_-S-_T :

SeReGeSTű’; ZaRGáST, űzettetést : en masse, in large numbers; embarrassment, in accus.

 **-ban : J/L-H_S/Z-B_N : JóHoZ BűN : sin/crime to good people

 -‘pár’-ok-ban : L-_V-P_R-_K-B_N : éLőVeL PeReKBeN : in quarrel with Living (God)

 * : R_SZ : RoSSZ : bad

 ér-t : _R-T-_T : íRTaT : make it destroy

 

Tűz hagy tisztálón porában, így tisztátlanítás porban eresztéken. Égövet ér tűz, NAP-király bolygó nyolca/nyilasa bírál, seregestű’ ér jóhoz bűn, Élőve perekben roszz írtat.

Fire leaves purified in its dust, this way becoming soiled in dust is allowable. The Zodiac is reached by fire; the SUN-king’s wandering eights/archer judges, sin/crime reaches the good in large numbers, with the Living in quarrel bad has to be destroyed.

 

 

Ugyanez visszafelé olvasva:

The same in backwards reading:

 

side

inscription

transnumeration

 b.

{ér-t }+ {-‘pár’-ok-ban}+

{**-ban ér sergő -t }+

{S_RG_ M06-_T _R {038 ‘20’-B_N}+}+

{010-M08-P_R-OK-B_N}+ {032 ér 047-_T}+

 g.

{ ül}+ {‘NAP’ körül bolygó ‘nyolc’-bú’ *{}-et ér}+

{{{044+M08}-_T _R ‘10’}+ NAP K_R_L_

B_LYG_ NY_LC-B_’}+ {049 _L}+

 a.

{ +‘tő’}-k-ön}+

{{*} ‘pár’-ban {*}-t ér}+

{{* } ‘pár’-ban {*}}+

{{{‘10’+M03} {’10’+M05} P_R-B_N}+

{{044+’10’} {M05+’10’}-_T _R P_RB_N}+

{M06 +T_}-_K-_N}+

 

 **-ban ér : H_S/Z B_N-_R : HoZ BűNéRe : brigs on one’s sine/crime

  : J/L : iLLő : proper

  ül : _R-_L : öRüL : happy

 bolygó nyolc-bú’ : out of wandering eights

 * : T_S/Z : TűZ : fire

 *-et ér : _V-_G-_T _R : VéGeT éR : comes to end

 * +‘tő’-k-ön : S/Z-T_-_K-_N : üSTöKéN : on his/her forelock (but üstökös is comet!)

 * : T_L_N : íTéLőN; TaLáN : judging; perhaps, may be

 * ‘pár’-ban : T_S/Z-P_R-B_N : TűZ-PíRBaN : in flaming red (blush)

 *-t ér : T_S/Z-_T-_R : TiSZTéRe : on one’s office, function

 * : H_GY-T_S/Z : HaGYaTáS, maradás: remainder

 

Írtat rossz Élővel perekben, hoz bűnére illő zargást. Örül NAP király, bolygó nyolcbú’ tűz véget ér, üstökén ítélőn tűz-pírban ég tisztére tűz, talán perben hagyatos.

The bad has to be destroyed in quarrels with the Living, bringing its sin/crime proper embarrassment. SUN king is happy; the fire out of the wandering eights comes to an end, judgingly on his forelock burns a flame-red fire on his function, perhaps as a remainder of the quarrel.

 

A g. oldal központi képjel segíthet az enneórosz fogalmának a tisztázásában.

The central hieroglyph on side g. may be pivotal in the clariphication of the enneoros concept.

 

***

 


#124 KN Imp Cres (CMS II 8.89) on HMs 206 (Crescent, #013) with #167

impression

transnumeration

{-n }+

{[-n ]}+

X {029-_N-023}+ -040

{029-_N-023}+

 -n  : M-_N-T : MiNTa; MeNTő : model, sample; life-saving, rescue

  : G_L_ : GáLYa : GaLLey

 

Minta gálya-mentő.

Mentő-gálya minta.

Model galley rescuer.

Rescue-galley model.

 

 

 

 

Mellár MihályMódosítva:
2015.06.27.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: webmester
Dátum:2010.08.24.
Olvasás: 2179

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.03 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Kréta képírása magyar!

A képírások olvasása nem kíván magasabb műveltséget, mint bármilyen más írás olvasása. Természetesen van néhány elsajátítandó alapelv és szabály, de ezek egyszerű szabályok. az írás nem úgy vette kezdetét, hogy egy szuper-intelligens ős vagy ősakadémia nekiült és megalkotta az írást, megrajzolta a betűket és meghatározta hangértéküket. Nem, a dolog nem így történt. A velünk született rajzolási/ábrázolási hajlamot - azt hogy a hasonlóság alapján felismerjük a lerajzolt tárgyakat - a népi leleményesség egészítette ki a hasonló hangzással. Ez az írás-olvasás lényege: hasonló alakúsággal képileg megjeleníteni hasonló hangzású szavakat. A képírás szervesen épül a beszédre, egymást kiegészítik, modellezik és alakítják: a magyar nyelv tana a képírásban gyökerezik (még megírásra vár). Annyira természetes a kép és a hang kapcsolata, hogy a csoda az lett volna, ha a magyar nép nem fedezi fel és teszi közkincsé a képírást. Megtette és meg is lakolt érte. Ezer éve küzd ellenünk, és e képességünk megsemmisítésén Európa és a komprádor magyar értelmiség. A magyar az egyedüli nép aki "megtéríttetésekor" nem írást kapott, hanem írásától megfosztatott.

Ezt az ősi, letagadott írásbeliséget kapja most vissza az, aki itt belép!

A Krétai Képírás szerves írás, melynek szövegeit az írás tudói úgy szerkesztették meg, hogy a képi elemek hangos kimondásával az írások üzenetét mindenki (a nem írástudó is) megértse. Ez tehát egy képi elemekkel lejegyzett, a képrejtvényhez hasonló, szigorúan fonetikus írásmód. Az olvasás a képjelek és a képragok felismerése és nevük hangos kimondása az esetleg szükséges hangváltással.

A fentiekből következik, hogy a szöveg csak a képírás eredeti nyelvén olvasható.

A kép leolvasásának van egy természetes útja: az adott kezdőponttól sorba vesszük a képelemeket, vagyis egy ésszerű útvonalat követünk (minden más káosz) és ezzel a szerves sorrenddel már meg is határoztuk a képírás (hieroglif írás) nyelvét. Az indoeurópai nyelvek tele vannak hurkákkal: (púp) hát-on - (hunch) on back, az angol szövegben vissza kell fordulni a hát elé, hogy a szó mondatbeli szerepét meghatározzuk. Ezek a hurkák a képírást olvashatatlanná tennék. A magyar nyelv egyenes irányú, lineáris, melyben mindig az utolsó szó vagy rag határozza meg az előtte elmondottak mondatbeli szerepét (lásd Varga András nyelvtanát!).

A magyar nyelv 'egyenes' beszéd, képírásra egyedüli alkalmas, tehát nem csak valami csoda folytán, hanem ésszerűségi alapon is: a Krétai Képírás nyelve a magyar!

Nyelvünk és a képírás szerves összefonottságát a XVII. századi, énlakai kazetta-festő mester még biztosan ismerte. Habár lehetett ő az utolsó írástudó, szerencsére képírást olvasni ma is tud mindenki, - aki akar.


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
302999
látogató!
Ma  54,
ebben a hónapban
2656 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 4 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 302999 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1848 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro