Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2015.06.27.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Kréta képírása magyar!Címkék :
 

Krétai képírás megfejtve I.


A megfejtések számának növekedésével, egyértelművé vált, hogy a krétai képírásos szövegek, legfőképpen a pecsétnek/pecsétlőnek nevezettek és (féldrága)kő hengerekre/hasábokra vésettek, valójában oda-vissza olvasható szójátékok (palindromok). Mivel sem személy-, sem földrajz-nevet nem tartalmaznak, - vagy ha igen, akkor vakoltan (a szavakba rejtve) – ezért kérdéses, hogy egyáltalán haszánálták-e azonosító jelként ezeket a “pecséteket”.

A visszafelé olvasat egy nem várt, ezért mégjobban méltányolt ajándék őseinktől: egy égből pottyant módszer hibajavítások, korrektúrák elvégzésére. A visszafelé olvasattal a nyúlfaroknyi szövegek hossza úgy kétszereződik meg, hogy közben a képjelek és a szövegek egyszerre nyernek megerősítést, mivel a visszafelé olvasat az előre olvasat mondandójának kiegészítése, továbbgondolása.

Többnyire szójátékkal megerősített olvasatok következnek!A Krétai Képírás Megfejtve – Cretan Hieroglyphs Deciphered

  Krétai Képírás Megfejtve – Cretan Hieroglyphs Deciphered

I

 

 A feliratok fényképei és hasonmás (facsimile) rajzai a CHIC (Corpus Hiéroglyphicarum Inscriptionum Cretae, J.-P. Olivier és L. Godart szerkesztésében) világhálón elérhető Cefael ( French School of Athens ) oldalairól valók. A képjelek táblázata és a feliratok képjeleit és azok transznumerációjat tartalmazó táblázatok John G. Younger professzor honlapjáról valók ( Cretan Hieroglyphs ).

A “transnumeration” oszlopban zöld színnel szerepelnek az általam végzett javítások, bővítesek.

A táblazat “inscription” oszlopában az általam javított képleírás szerepel a kép leolvasásának legésszerűbb sorrendjé­ben, az értelmezhetőséghez szüksé­ges részletességgel de pongyolaságot kizáró tömörséggel. Zölddel és ‘’ idézőjelben íródtak a táblázatban nem szereplő, a CHIC és JGY szubjektív véleménye szerint csupán díszítő, ritkábban előforduló képjelek, ugyancsak zöld a színesetet leíró ige; pirossal a képragok szerepelnek.

A képírás – a ‘normális’ képjelek mellett - nem tartalmazhat csupán díszítésre szolgá­ló képjel-szerű elemeket, ezek ugyanis olvashatatlan­ná tennék az írást. A képírás minden eleme olvasandó!

 

Ne feledjük ez egy mássalhangzós írásmódszer: a képjelek és képragok csak a mássalhangzó vázat adják: az olvasás a rébusz elv alkalmazásával történik.

The photographs and the facsimiles of the texts are from the pages of CHIC (Corpus Hiéroglyphicarum Inscriptionum Cretae, edited by J.-P. Olivier and L. Godart) accessible on the Cefael ( French School of Athens ) website. The hieroglyphic grid and the table of inscriptions and their transnumeration for the individual texts are from the website of Professor John G. Younger ( Cretan Hieroglyphs ).

The green inputs in the column for “transnumeration” are mine corrections and completions.

The “inscription” column contains the description, corrected by myself, in the most logical order of reading, for the understanding jet necessary but just sufficient enough conciseness.

Green and in ‘’ quotation marks are the hieroglyphs considered decorations by the subjective opinion of CHIC and JGY, and as such not listed in the table for the frequently occurring ones, the verb describing the narratives are also green; the glueglyphs are in red.

Hieroglyphic writing – beside the ‘nor­mal’ hieros – cannot have hiero-like ele­­ments for decoration only, since they would make the reading illegible. Every element in a hieroglyphic text has to be read.

NB: this is a consonantal writing system: the hieroglyphs and the glueglyphs only represent the consonantal frame: the reading is done by applying the rebus principle.

 


#328 MA/V (Malia, Town) Ya 01: HM E 415. Offering table of blue limestone (context not datable) : Adakozási asztalka kék mészkőből

 

A facsimile tükrözve a könnyebb követhetőség érdekében:

The facsimile is mirrored for left to right reading:

 

inscription

transnumeration

063-034-002-056-070-025-019-051-070

094-034-056-077-049-038-029

 

Hieros

Trnsn.

063

034

002

056

070

025

019

051

070

094

034

056

077

049

038

029

Trnslit.

PA

TA

VIR2

KU

RO

TE

SA

KI

RO

E

TA

KU

RU2

RO3

JA

MA

Ph. v.

K_N_T

T

B_R

_K

R

T

S

K_S

R

É

T

_K

L

_R

L

M

 

A Trnslit. sor  a képjelek John G. Younger és társai álltal feltételezett “szótag-értékeket” tartalmazza. Az elfogadott, de már lassan száz éve meddő para­digma szerint a krétai írásjelek szótagokat jelölnek. Ez a feltevés a “megfejtett” Lineáris B írás eseté­ben is száz sebből vérzik. 

 

Az a feltevés, hogy a képjelek csak az ömlesztett szavak mássalhangzó vázát adják meg, eredmé­nyesnek bizonyult. Az olvasó dolga pótolni a magánhangzókat és értelmes szavakba tördelni a szöveget. Ezzel az egyszerű módszerrel a Krétai Képjelek kristály-tiszta magyar nyelven szólalnak meg az őket hallani akaróknak.

The Trnslit. row contains the syllabary values presumed by John G. Younger and all. By the accepted, but for nearly a hundred years fruitless paradigm, the Cretan hieroglyphs are syllabo­grams. This assumption is bleeding from hundreds of wounds even in the case of the “deciphered” Linear B writing.

The presumption that the hieroglyphs give the consonant frame of the words in bulk proved to be successful. The reader’s job is to make up for the missing vowels and to set or crumble the text into words. With this simple method, the Cretan Hieroglyphs will talk in a crystal clear Magyar language to the ones prepared to listen.

 

 ]  :K_N_T-T : KíNTaTó (szenvedtető), KoNTaTó (izgató, bujtogató) : tormenting; stimulating, agitating

  : ]B_R-_K-R : BüRöK-íR : hemlock balm/ointment

  : T-_S/Z : TuSZ, adag : DoSe (T>D)

  : K_S-R : KeSeRű : bitter

  : É-T-_G/_K-L : ÉTeKüL : as food/meal

  : _R-J/L-M : áRuLoM : I sell it

 

Kintató/kontató bürök-ír tusz, - keserű étekül árulom, - ...

Tormenting/stimulating hemlock balm dose, - I’m selling it as a bitter meal, - ...

 

Őseink mesterei voltak a szójátéknak, szórakásnak, szórakózásnak, a legtöbb írásos emlék visszafelé olvasva is értelmes. Ez a szöveg sem kivétel:

Our ancestors were masters in word puzzles and charades, most of their texts are read and meaning­ful in both directions, just like this one:

 

  : M_J/L : MeLY : which

  : _R-L-_K-T : áRuLóKaT : traitors, in accus.

  : E-R-K_S-S/Z-T : ERKő’CSőSíT (S>CS, pontosabban KiS>KiCSi!) : makes one ethical, virtuous

  : R-_K : öRöK : ethernal

  : B_R-T-K_N_T : BaRáTKéNT : as a friend

 

… mely árulókat erkő’csösít örök barátként.

… which as an ethernal friend makes a traitor ethical/virtuous.

 

***

 

#056. KN Hh (HM AM/ 1910.209 /<1305> [SM I, P116]), bar with 4 faces

[pierced from a-> c {although it looks like c-> a in the photograph}] (1.6 x 5.9 x 1.6cm)


As on the bar: A CHIC (Corpus Hiéroglyphicarum Inscriptionum Cretae, J.-P. Olivier és

L. Godart szerkesztésében) szerinti olvasat:

side

inscription

transnumeration

aA

X    X    85

X 070-031-019   X 044-049   85

aB

800   540    44

800   540   044    44

b-e

X    800   X    83

X 042-057-070   800   X 044-049    83

c

X

X 026-061

dA

X     483

X 042-057-038   483

dB

   46

044-049    46

 

Normalized by MM (általam pontosítva):

side

inscription

transnumeration

c

X

 

 

 

X 026-061

 

 

 

b-e

X

800

X

83

X 042-057-070

800

X 044-049

83

d

X

483

46

X 042-057-038

483

044-049

46

aA-B

X

800

X

85

X 070-031-019

800

X 044-049

85

aB

 

540

44

 

540

044

44

 

  : P-_S/Z_T_ : PuSZTa : puszta, the (Hungarian) plain, prairie

  : A/E/O-K-R : ÖKöR, mint marhafajta : OCHs (ox), buffalo

  : R-R-_S/Z : RáRóS, pusztán, ridegen tartott (Magyarországon több puszta és falu nevében szerepel a ráró)

: (cattle) kept on meadow

  : _G-_R : íGéR : promise, offer

  : _G : éG (égő mécses), _G; itt -iG : burn, sky, _G; here (-iG  suff.) to, as far as, up to

  : A/E/O-K-J/L : AKoLi, akolban tartott : (cattle) kept in fold/pen

 

Puszta: ökör 800, ígér 83(-at); akoli 483, ígér 46(-ot); rárós 800, ígér 85(-öt), 540-ig 44(-et).

Puszta: buffalo 800, offer 83; pen-kept cattle 483, offer 46, medow-kept 800, offer 85, up to 540 (offer) 44.

 

Az ígéretek 10% körül vannak. Ezek a mennyiségek lehetnek a gulyások évi bérei természetbeni juttatásban.

The promises are around 10%. These numbers could be the yearly allowances in kind for the herdsmen.

 

***

 


#058. KN Hh (HM 1287 [SM I, P103]), bar with 4 faces [pierced from either a or c to the

other side] (Olivier, 1994/5: cut from one bar, of which CHIC 57 is the other part) (1.8 x 6.8 x 1.7 cm)

 


As on the bar

side

inscription

transnumeration

a

X    1640

X 042-054-061   1640

b

   80      50

047-070-031   80   078-032-034   50

c

*   60   X *   20

010-070-005   60   X 034-002   20

d

   90   **   30

028-038-002   90   078-032-070-023-045   30

 

Normalized by MM (általam pontosítva):

side

inscription

transnumeration

a

X   {1640 alatt}+

X 042-054-061   {1640 _L_T}+

b

’20’ 20+60(=80)

 {‘50’ sor-ban}+

047-070-031 ‘20’ 20+60=80   

078-032-034   {‘50’ S_R-B_N}+

c

[‘tó’]   60   X    20

[T_]-070-005   60   X 034-049   20

d

   90   

30  ‘2’ ‘2’ {‘100’‘20’ -es-ek}+

028-039 (002)   90   078-032-070

30 061 ‘2’ ‘2’ {‘100’-‘20’-M08-_S-_K}

 

a. A szám betakarja, körbeveszi a szöveget: a szöveg a szám alatt van!

b. A 80-as szám azzal a célzattal lett két pont sorban (20) és hat párosával (60) írva, hogy a HoZ igét leírja és a c. oldal jobb megértését is elősegítse. Szokatlan az öt pont, ötven így sorban, ez valójában egy beszélő összevonás.

 

c. Az első jel elüt a többi 010 jeltől, talán egy tavat ábrázol [tó], az utolsó jel pedig valószínüleg 049 R. Amennyiben mégis 002 F/V_R, abban az esetben TöVéR vagyis hízott állátról van szó.

d. A második jel egy cső, pipaszár rajza: 039  P. Ha a harmadik jel 002 V_R/F_R, akkor az a bikákat jelöli (szemben az üszőkkel). A kettő összege, a száz és a húsz ívesek!.

a. The number covers, surrounds the text: the text is under (alatt) the number!

b. Number 80 is written by choice as two dots in row (20) and six in pairs (60) for forming the verb HoZ (brings) and for the better understanding of the explanation on side c. The unusual five dots, fifty (ötven) put in a row (sorban) is the sign for a talking ligature.

c. The first sign is definitely not 010, it may be the picture of a lake [tó] and the last sign is probably a 049 R. Supposing it were 002 F/V_R, in that case the word is about fattened (tövér) animals.

d. The second hiero, 039 P is a pipe (pipa). If the third hiero is 002 V_R/F_R, than it stands for male animal. The sum of the two numbers, the hundred and the twenty are ‘arced’ [decorated with arcs] (íVeSeK = _V_S_K).

 

  : A/E/O-K_R_S_-_S/Z_T_ : ÖKöR-öSSZeSíTő (Ö+K_R_S_+_S_T_) : ox/ochs summary/summing up

 alatt : _L_T : áLLaT : animal

 : T-R-R : ToRRa : for feast

 * : H_S/Z : HÚSZ; -HOZ/-HEZ/-HÖZ, HOZZÁ; HOZ; HOSSZ/ú; H_Z/SZ :

twenty (= húsz); to, towards sy; bring, carry; length/long; H_Z/H_SZ

  : K-R_S_-T : KűRöST, szarvas-(ökör)t : horned (ox), in accus.

 ‘50’ sor-ban : _T V_N S_R-B_N : iTT VaN (a) SZeRBeN : here it is in the shed

 [‘tó’] : T_-R-Z : [To]RoZú’, (halotti) torhoz használva : used for (burial) feast

  : T-_R : TőR : foil (as a reference to the way ox were killed)

  : K-P : KaP : receive

  : F/V_R : FéRfi, itt hím : male

  : K-R_SZ-R : KűRőSRe : on top of the horned ones

  : _S/Z_T_ : üSZőT : heifer, in accus.

 II : K_T : KéT/KeTTő,  itt: KiT, KöT : two, here: whom/what, tie

 ‘100’’20’-es-ek : 100+20 _V-_S-_K : 120 (drb) éVeSeK : 120 (head) yearlings

 

Ökör-összesítő 1640 állat: torra hoz 20+60=80 kűröst, itt van a szerben torozú’ 60, tőr (bikaviadalon leszúrva?) 20, - kap hím 90 kűrösre 30 üszőt, kit köt; 120 (drb) évesek (egy és két év közöttiek).

Summing up of oxes 1640 animals: brings 20+60 =80 horned ones, here it is in the shed for feasting 60, (killed by) foil 20, - receives, on top of male 90 horned ones, 30 heifers tie up, 120 yearlings.

 

Ha a #056 szövegben említett két 800-as ökörcsordát vesszük alapul, akkor a számok egyeznek: 1600 kevesebb a torra felhozott 80-nal és feltöltve a 90 bikával és a 30 üszővel adja az összesítőben megadott 1640-es ökör létszámot.

On the bases of the two 800 head ox-herds mentioned in #056 document, the numbers add up: 1600 minus the 80 brought up for the feast, plus the 90 bulls complemented by 30 heifers is exactly 1640, as it is indeed in the summary.

 

The conclusion of JGY, that “The bar gives the total assessment for Knossos Document Set 1A,

and lists contributions totaling 330 (almost 20% [328]) of the assessment); this amount is then summarized

and reallocated on bar #053.” as you can see, has no bearing, whatever is on that very defective bar.

 

***

 

#131 MA/M Imp DoN on HMs 1101 (nodulus, DoN); from Mu IV 13, NW corner

 

impression

transnumeration

{{ alatt -ben kis}+

-ön körül }+

{{036-L_T 092 B_N K-S 019}+

073-_N K_R_L-025}+

A 036 S alatt, a 092 L-ben egy viszonylag kis 019 _SZ van egy 073 KöR-ön, melyet körül vesz a 025 T.

Under the 036 S, in an 092 L there is a reletively small (kis) 019 _SZ on an 073 KöR, which is surounded by an 025 T.

 

  alatt : S/Z-_L_T : SZáLLíT : carry, transport

 -ben : L-B_N : Ló-VoNó (B>V) : horse towed

 kis-ön : K_S S/Z-K_R-_N : KaS/eKHóS-SZeKéReN : on covered wagon/cart

 körül  : K_R_L-T : KeRüLőT/KeRöLőT* : passinger (in disguise), in accus.

 

 

Szállít ló-vonó kas/ekhós-szekéren kerülőt/kerölőt.

One transports in horse towed covered wagon passingers (in disguise).

* Aki kerüli a felismerést, ezért kasos vagy ekhós a szekér.

 

A szállítás különleges ajánlatát tud­ja meg aki a pecsétlő közepén kezdi az olvasást!

One can find out an exclusive offer of the transport by starting the reading at the centre of the sealing!

 

 kis : K_S-S/Z : KeCSeS, díszes (S>CS, pontosabban KiS>KiCSi!) : splended

 -ben : L-B_N-S : eLBáNáS : treatment

 alatt : _L_T : iLLeT : belong, due

 -ön : K_R-_N : KoRáN : early

 körül  : K_R_L-_T : KéRLőT : applicant

 

Kecses elbánás illet korán kérlőt.

Splended treatment is due to the early applicant.

 

***

 


#070. MA/M Hd (HM 1091 [ Mu I, 20]), cone; from Mu IV 5, SE corner (H. [2.1]; D.

base ca. 3.5 cm). MA/M Style 3

 

inscription

transnumeration

 

042-034-007-040

040-007-034-042

A szókezdő magánhangzó inkább csak jelzi, mint meghatározza a kezdő mgh-t.  

The initial vowel rather indicates only than specifies the starting vowel.

 

  : A/E/O/U-T-K_S/Z-G_L_

: ÉTKiSeGéLő (kisegítő étkeztetés); ÉTKiSZó’GáLó; ÚTi KiSZó’GáLó; ÚTKiSZöGeLő :

 feeding assistance, subsidized meals; meal service; road service; road projection

  : G_L_ : GáLYa : GaLLey

  : K_S/Z-T-A/E/O/U : KéSZíTőÉ : belongs to the maker

 

Étkisegélő/étkiszó’gáló,  gálya készítőé.

Subsidized meals service, belonging to the galley maker.

 

***

 

#089. MA/M Hf (04) 01 (HM 1676 [ Mu I, 3]), lame with 2 faces [pierced from a->b];

from Mu IV 5 (2.5 x 8.3 x 0.8 cm) : kétoldalú lemezecske


As on the lame

side

inscription

transnumeration

a

X    |    vacat

044-049-023   |

b

{ le}+    |   

({} =){-ek}+        

vagy/or

({} =){-sor}+ {kis}+

{034-L_}+ 041-084   |   

{051-_K}+ 051-041

vagy/or

{051-S_R}+ {K_S-041}+

 

  : _G-_R-T : íGéReTTe’; íGéReT : with promise; promise

  le : T-L_ : TeLe : full

   : V-_NG : VoNoGó/VoNYiGa, hegyes horog széna/szalma cibálására vaktából; ViNNYoGó :

 pointed hook used for (blindly) taking out a handful of strow from the stack; whimpering, whining

  : K_S-_K/S_R K_S-V : KoSoK/KoS-SZeRi KéSVe  : (row of) wethers comming late

 

Ígérette’ tele vonyiga; kosok/kos-szeri késve. (se szeri se száma!)

Hooked to blind promises; wethers coming late.

 

Minden jel számít! Itt pedig kimaradt: egy-egy vonal mindkét oldalon, sőt egy teljes üres mező az a. oldalon! Írjuk le újból pontosan amit látunk.

Every sign counts! But here a line on each side, and even a entire empty field on side a. has been left out! Let us write down exactly what we see.

 

 

side

inscription

transnumeration

a

X  

{| (= ‘vonal’)-tú’ ‘üres’(=vacat)}+

044-049-023 

{M16-T_-_R_S}+

b

{ le}+    {| (= ‘vonal’)-tú’  

({}+ =) {-sor}+ {kis}+}+

{034-L_}+ 041-084  {(M16-T_’   

{051-S_R}+ {K_S-041}+}+

 

 | -tú’ üres : V_N _L-T_-_R_S : VoNaL-TöRéS : braeking of line

 | -tú’ : V_N _L-T_’ : VéNüLTTe’ : with elderly people

 

Ígéret vonal-törés, tele vinnyogó vénültte’; kos-szeri késve (kosok sorozatos küldése elmarad).

Line-breake in promise, full with whimpering elderly people; the row of wethers is late.

 

Ellenőrizzük le a fentieket a visszafelé olvasattal:

Let us check the above with the backwards reading:


 

side

inscription

transnumeration

b.

{{kis}+ ({}=) {-sor}+

 | (= ‘vonal’)-ig}+    { le}+   

{{K_S-041}+ {051-S_R}+

(M16-_G)}+   084 041 {034-L_}+

a.

{‘üres’(=vacat) | (= ‘vonal’)-ig}+

  

{_R_S M16-_G}+

023-049-044

 

 kis : K_S-V : KéSZű’Ve : preparing for

 -sor : K_S-S_R : KoS-SZeRRe : wether-fiesta

 |-ig    :V_N_L-G-_NG-V : VéNüLő GYeNGéVe’ : with elderly weak

 üres : _R_S : áRúS : seller

 |-ig : V_N_L-_G : FaNYaLoG (V>F) : makes a face

   : T-_R-_G : TáRGYa’, vitatkozik, bírál : debates, disputes

 

Készű’ve kos-szerre, vénülő gyöngéve’ tele; árus fanyalog, tárgya’.

Preparing for the wether-fiesta, full with elderly weak; the seller makes a face, debates.

 

A szerves írás tipikus példája: a három 051KéS  után egy feltűnen kis méretű jel, a kis 041 V (vászon)! A kis jelzőre emellett a hangosan kiejtett kés maga is segíti rávezetni a magyarul beszélőt.

J.G. Younger Cretan Hieroglyphic Wool Units (LANA, double mina) című dolgozatában, szigorúan belső módszerek­kel következteti ki, hogy az ‘ing’ (084) a LANA, a gyapjú súlyegysége, a ‘kés’ (051) pedig az úgynevezett Double-mina (dupla z), egy másik súlyegység jele. Younger professzor megfigyeli, sőt még a transz­literácójában is jelöli, hogy WA (041) kisebb a többi jelnél, de eröltetve vessző­paripáját, mely szerint a krétai irnokok megszállott könyvelők voltak, akik mindent számláztak, egyenlegeztek, jut olyan következtetésekre, melyeknek semmi alapja sincs.

A typical example for organic writing is putting after the three 051 KéS (knife) symbols an obviously small (kis)  041 V (linen)! The ‘kés’ itself strongly alludes on ‘kis’ in Magyar.

J.G. Younger in Cretan Hieroglyphic Wool Units (LANA, double mina) ‘strictly internally’ reasons out that the ‘shirt’ (084) is LANA, a wool unit and the ‘knife’ (051) is the so called Double-mina, another wool unit. Professor Younger notices, even marks it in his transliteration that WA (041) is smaller than the other signs, but forcing his hobby-horse, by which the Cretan scribes were obsessed bookkeepers invoicing and balancing everything, came to a conclusion with no merit at all.

 

A magyar nyelv gyökrendszere a világ egyik legcsodálatosabb alkotása! A Hun csillagok – görög-római szupersztárok című dolgozatomban, amikor még nem is tudtam a minoszi írások létezéséről, írtam a következőket: “A kos és ürü szó valószínüleg jelentést cserélt: kos lehetett a herélt, kés-elt ürü. A kos CzF szerint teljesen magányos gyök, ami szokatlan, így viszont a kés, kasza, kaczor, szakács, szekerce stb gyökökkel kerülne egy gyökhálóba.” A fentiékből látható, hogy a krétai képíró is úgy gondolja és neki el kell hinnünk. Ezek az írnokok tökéletesen ismerték nyelvünket, mindig a szövegkörnyezetbe legtökéletesebben illő jelet használták. A fenti lemezen az írnok azért használja a kés jelét mert az a hangtani asszociáció mellett utal az állaton késsel végzett műveletre is. Az irnok a gyökrendszerre támaszkodik, számára a 051 nem a (K, S) hangpáros jele hanem a ’kés’ fogalom és szó, melynek hangzósítása, hangzása a szövegkörnyezettől függően ugyan módosulhat, de a ’kés’ és szócsaládja nélkül olvashatatlan lenne a szöveg, lásd Younger „olvasatát”.

 

 

***

 

#298 CR S: CMS XI 14 (4RPr of cornelian) kvarc-féleség

 

Itt meghagytam a CHIC transzliterációt és transznumerációt J. Younger kommentárjaival, de a nélkülözhetetlen kiigazítást, vagyis az oldalak pontos leírását színes betűkkel hozzáírtam a szöveghez.

Here the CHIC transliteration and transnumeration and J. Younger’s comments are just copied over, but the necessary corrections, rather the correct side descriptions are given in coloured typeset.

 

side

inscription

transnumeration

a.

X

X 056-070-040

b.

X

X 070-061-019-045-070

g.

X

038-010-031

d1.

044-005

d2.

044-049

 

Comments by JG Younger and counter-comments by MM

a. Négy X-ünk van, négy nekikezdés!

- Az első fent húzódik, ahol a {} ligatúrára (henger-szerű  rúdjára) M06  S/Z-ek-et látunk oda kötve.

- A második vonalán a 056  éG-et éri a 070  R s ugyancsak éri a 040  GáLYa képjelet.

 

- A harmadik ugyanígy kezd, ám ebben a magas­ságban nem érintkeznek és  egy kettesben (‘2’) végződik a sor.

- A negyedik, a kép alján érinti 070  R-t, és folytatódik két (‘2’) csík-kal a 040 GáLYa alá! És a ‘2’-vel fejeződik a sor.

Minden jel számít!

a. We have four X-s, four starting points!

- The first goes at the top, where to the {} ligature’s must ()  two M06  S/Z-ek-et (pl. + accus.) tyed (köt) to.

- On the line of the second, the 056  éG is touched by the 070  R and the 040  GaLLey is touched with it as well.

- The third X starts also at the front, but at this hight there is no touching and the row finishes in a ‘2’.

- The fourth, on the bottom touches 070 R and continuous in two (‘2’) stripes (csík) under (alá) the 040G_L_. And there is a ‘2’ at the end.

Every sign counts!

b: between 061 and 019 there is hatching. The appearance of two 070s is unusual; there is doubling twice (056-070-070 on #061, and 049-070-070 >< on #167); otherwise 070 does not appear twice in any other signgroup - it probably does not here either. An initial X may have once occurred in the break near the first sign of 070-045-019. If so, then side b should be read from either end towards the middle:

X 070-061 >[X] 070-045-019 (cf. 070-031-019 on #054, #056)

Az első X vonalán a 070 R-t a 061 uSZíTó-ostor, a dőlt 019 áSZok, a 045 Zig-zag fűrész és egy ‘1’-es követ. A második X vonalán a 061 képjel ligatúrát alkot egy hálóval mely éri a dőlt 019 képjelet. Itt a záró 070 R egy ‘2’-n (II-n) ül.

On the line of the first X the 070 R is followed by the 061 _S/Z_T_ , the leaning 019 _S/Z, the 045 Z and a ‘1’. On the line of the second X the 061 sign makes up a ligature with a net (háló) which touches the leaning 019 sign. Here the closing 070 R sits on ‘2’.

g: CHIC: X between 038 and 010. A 010 L (láb) képjel dől az alatta lévő 073  KöR-nek s rugja a {} ligatúrát neki a két vonalnak, ‘2’-nek, s mindezt elfedi egy ‘1’-es vonal.

g. CHIC: X between 038 and 010. The 010 L (láb : foot) is leaning against the 073  KöR (kör : circle) sign and (s) kicks the {} ligature into the two lines, that is ‘2’, and all this is covered with ‘1’ line.

d: the face contains only three signs in three panels divided by a double line, like this: 005 || 044 || 049; for dividing d into d1 and d2, see #276 (cf. #314.η1-θ2), and cf. #283 + #297.  

A három tábla (panel) inkább három keret, vagyis keret-ek melyek-ben:

1. egy M04  SZeM le irányul.

2. egy kerítés a 044 éG hieróval.

3.  A 049  R szárán a tea levelei láthatók, ez egy ligatúra {} mely egy egyesen, I-n fekszik.

The “three panels” are rather frames (keret-ek), in which (-ben):

1. a M04  SZeM (eye) oriented downwards.

2. a fence (kerítés) around the 044 _G hiero.

3. On the stem of 049 R are the leaves of the tea, this is a ligature {}, which lyes on a ‘1’ sign (I-n).

 

Ki kell tehát egészítenünk a JGY által megadott olvasatot és a visszafelé olvasatokkal ellenőrizzük, végezzük el a korrektúrát:

So, we we have to adjust the JGY normalized and reordered faces and check them with the backwards readings, and perform the proofreading:


 

side

inscription

transnumeration

a.

X  {{}-re  -ek-et köt}+

X {-et ér  s -t}+

X  ‘2’

X  {‘2’ ‘csík’ alá}+ ‘2’

X 070-{{040-062}-R_ M06-_K-_T K_T}+;

X {056-_T _R-070 S-040-_T}+;

X 056-070 040-‘2’;

X 070 {‘2’ CS_K 040 alá}+ ‘2’

‘2’{-ek-et köt {}-re}+

{alá ‘2’ ‘csík’}+

{-t ér s -et}+

040 ‘2’ {M06-_K-_T K_T {040 062}-R_}+

{040 _L_ ‘2’ CS_K}+

{070 040-_T _R S 056-_T}+

b.

X  { dő(l)t}+  ‘1’

X {{} ér {dő(l)t}+-at}+

{‘2’-n }+

X 070-061 {019-D_T}+ 045 ‘1’

X 070-{061 M11} _R {D_T 019}+-_T}+

045 {‘2’-_N-070}+

{{‘2’-n  ‘1’ alatt}+ köt }+

{{dő(l)t}+-at ér {}}+

{{‘2’-_N 070 ‘1’ _L_T}+  K_T 045}+
{{D_T S/Z}+-_T _R {H_L_+_S/Z_T_}}+ 070

g.

{{{dől -nek}+ s rug

{}-t ‘2’-nek}+ fed el ‘1’}+

{038 X {{D_L 010 073-N_K S R_G

{025-031}-_T ‘2’-N_K}+ F_D-_L ‘1’}+

{‘1’ fed el {‘2’-nek {}-t

rug  s -nek dől}+}+ 

{‘1’ F_D _L {‘2’-N_K {025+031}-_T

R_G 010 S 073-N_K D_L}+}+ 038

d.

{‘keret’-ek-ben { le}+

‘kerítés’{{} ‘1’-en}+}+

{K_R_T-_K-B_N {M04-L_}+

K_R_T_S-044 {{049+025} ‘1’-_N}+}+

{{{} ‘1’-en}+  ‘kerítés’

{ le}+ ‘keret’-ek-ben}+

{{{025+049} ‘1’-_N}+ 044 K_R_T_S

{SZ_M L_}+ K_R_T-_K-B_N}+

 

   : R-G_L_ : ReGéLő : story-teller

 -re : N-R_ : NőRe : on woman

 *-ek-et : S/Z-_K-_T : SoKaT : a lot, in accus.

 köt : K_T : Kő’T; KöT : spends; ties

 -et : _G-_T : iGéT : word,  in accus.

 ér   : _R-R : aRáRa : to fiancée

 s -t : S-G_L_-_T : SuGaLLóT : suggesting, in accus.

  : _G-R : íGéR : promice

  ‘2’ : G_L_-K_T : GáLYáKaT/GuLYáKaT/GoLYóKaT : galleys/herds/balls, in accus.

  : R :: on it

 ‘2’ : K_T : KiT; KöT : whom; ties

 ‘csík’ : CS_K : CsíKKa', csíkforma vonásokkal befest, besző, bevarr : (paint, weave into, sew in) with stripe

  : G_L_ : GeLLa, újjas hosszú ködmön; GYúLó : sheepskin waistcoat; igniting, falling in love

 alá : under

 ‘csík’ : CS_K-R : CSóKRa : for kiss

 -t : G_LY_-_T : GYúJT (LY=J) : ignites

 ér : _R : aRRa : for/on that

 s -et : S-_G-_T : SeGíT : helps

  : R-_S/Z_T_ : RoSSZaT; eRőSeT : bad, evil, wicked; the strong, in accus.

  dő(l)t : _S/Z-D_T : SZéDíT : string along

  ‘1’ : Z-_GY : ZuG : black market

 háló : H_L_ : HáLa; HuLLó : gratitude; falling

 ér dő(l)t : _R-D_T : áRaDaT : tide, avalanche

 -at  : _S/Z-_T-Z : SZíTáSa (Z>S) : its poking/fanning

 ‘2’-n  : K_T-_N-R : KiTűNőRe : for excellence/notability

 ‘2’-n : K_T-_N : KiTűNő : excellent

  ‘1’ : R-_GY : öReG : old

 alatt köt : _L_T-K_T : áLLaToKaT : animals, in accus.

 dő(l)t : Z-D_T : ZúDíT, lázít, izgat : incites

 -at ér : _S/Z-_T-_R : öSZTöRű’ : stimulating

   : _S/Z_T-R : oSToR : whip

 : J/L: Jó; eLé : good; towards

 dől  : D_L-L : DaLoLó : singing

 -nek : K_R-N_K : KéRőNeK; KöRéNeK : for/to the beggar; to a circle

 s : and

 rug : R_G : öReG : old

 -t : T-_R-_T : TéRíTő; TaRáTa, lepusztult ház/udvar : turner; run down house/yard

 ‘2’-nek : K_T-N_K : KuTYáNaK; KeTTőNeK : for the dog; for two

 fed el : F_D-_L : FeDeLe; FeDéL : one’s roof; roof

 ‘1’ : _G : éG; eGY : sky; one

 rug  s : R_G-L-S : RaGáLYoS : contagious

 dől : D_L : iDűL, megszokásá válik : becomes habit

 ‘keret’-ek-ben : K_R_T-_K-B_N : KeRTeKBeN : in the gardens

 * le : SZ_M-L_ : SZeMLe; SZáMoL : inspection, surway, view; counts

 ‘kerítés’ : K_R_T_S-_G : KeRíTéSiG : (up) to, as far as

 ‘1’-en : R-T-_GY-_N : éRTőGGYöN, értődjön : to be understud

  ‘1’-en : T-_R-_GY-_N : TRáGYáN :  on dung/manure

  ‘kerítés’ : _G-K_R_T_S : GYaKoRíTáS : propagation

 

 

a.

Regélő nőre sokat kő’t: igét, arára sugallót. Ígér gályákat/gulyákat, rá kit csíkka’ gella alá köt. (oda csak golyókat köthet!)

 

Golyókat sokat köt gyúló nőre, gella alá, kit csókra gyújt, arra segít.

The story-teller spends a lot on woman: words, suggesting to fiancée. He promises galleys/herds, tied in with stripes under the sheepskin waistcoat. (Playing with words: only the balls (GoLYó) can be tied there!)

He ties a lot of balls on the flaring woman, under her sheepskin waistcoat, making ready for kiss, helps her to that.

b.

Rosszat szédít zug, erőset hála-áradat szítása kitűnőre.

 

Kitűnő öreg állatokat zúdít ösztörű’ hulló ostor.

Black market strings along the bad, the poking of the tide of gratitude makes the strong excellent.

A stimulatingly falling whip incites the excellent old animals.

g.

Jó daloló kérőnek s öreg térítő kutyának fedele (az) ég.

Egy fedél kettőnek; taráta ragályos körének idűl elé.

For good-singing beggar and for old turner dog the roof is the sky.

One roof for two; it looks for the contagious circle of run down houses/yards.

d.

Kertekben szemle kerítésig értőggyön.

Trágyán gyakorítás számol kertekben.

In gardens, the viewing must stop at the fences.

Propagation on manure counts in gardens.

 

A 040 hieroglifa minden kétséget kizárva egy gálya hű rajza, hangértéke G_L_. A gálya neve hellénül γαυλος, olaszul galea, galéra, franciául galčre, németül Galeere, angolul galley stb. és a magyar hajóval (g>h) azonos szócsaládba tartozó szó! A gulyával sem csupán véletlenségből cseng össze, személyzete egy csapat együttmozgó emberből áll (angolban galley - gallery[ banda]).

 

***

 

#071. MA/M Hd (HM 1092 [ Mu I, 21]), cone; from Mu IV 5, W (H. 3; D. base ca. 2.5 cm). MA/M Style 1

inscription

transnumeration

 X

* X

X 061-070 056-022

X 022 056-070-061

 : _S/Z_T_-R _G-M :oSToR úGYáM : whip of course

 : M _G-R-_S/Z_T_ : Mi uGRaSZT : what makes one jump

 

Ostor – úgyám! – mi ugraszt.

Whip of course is what makes one jump!

 

***

 

#155 HT Imp Hang on HMs 556/1-4, 599 & 600 (S-HN dome)

impression

transnumeration

  {térgy-hajtó  borul

‘pár’ -ra}+

* { ‘pár’-ra borul

térgy-hajtó }+

054-{T_RGY-H_JT_ 010-B_R_L

P_R-023-R_}+

 023-P_R-R_ B_R_L

T_RGY-H_JT_ 010}+ 054

 

A térgy-hajtó 010  Láb ráborul a 023  T-párra.

The kneel-bending 010  L (foot)  rests on a pair of 023  T-s.

 

  : K_R_S_: (leány)KéRéS; KáRoSú’ : wooing (a woman); damage

 térgy-hajtó : T_RGY-H_JT_ : TáRGY/a HeLYeTT (J=LY): instead of (its) object

  : L : éLő; éLe : the living; its edge

 borul : B_R_L : BíRáL; BoRuLó : judge; falling

 ‘pár’ -ra : P_R-T-R_ : PáRTáRú’ : about the headdress of girls

-‘pár’-ra : T-P_R-R_ : ToPoRRa, símító szekercére : on planing hatchet

 

Kérés tárgya helyett élő birál pártárú’.

Toporra boruló tárgy helyett éle károsú’.

Instead of an object of  woo, a living person judges about the fate of her headdress.

Instead of the falling object, the edge of the planing hatchet damages.

 

***

 

#294 CR S: NMA 8915 (4RPr of white steatite) fehér szappankő(?)

Az írás CHIC szerinti tolmácsolása használhatatlan mivel önkényesen kihagyja a jelek egy részét. Minden jel, sőt még a jelek helyzete is fontos az írás helyes olvasatához!

The CHIC rendering of the document is useless as it leaves out high-handedly some of the signs. Every sign, even their position is important for proper reading of the document!


 

side

inscription

transnumeration

a.

X { {-k}+

{-ek}+ között}+

{[]-as}+ {bukó}+

 M10 {025-049-025 {025-_K}+ 025

{‘10’-_K}+ K_Z_T}+

{‘20’-_S 040}+ {B_K_ 025}+

{bukó}+ {[]-as}+
{{-ek}+ között {-k}+

}+

{B_K_ 025}+ {‘20’-_S 040}+

{025 {‘10’-_K}+ K_Z_T {025-_K}+

025-049-025}+ M10

b.

X {le}+ {le}+ {le}+

{le}+ {le}+

{le}+ { dől {le}+-nek}+

059-{057-L_}+ {014-L_}+ 041-{019-L_}+ 047-070-092-{019 L_}+ {044-L_}+ -062

{019-L_}+ {028 D_L {056-L_}+-N_K}+

{{le}+-nek  dől}+ {le}+

{le}+ {le}+

{le}+ {le}+ {le}+

{{056-L_}+-N_K 028 D_L}+ {019-L_}+

062 {044-L_}+ {019 L_}+ 092 070 047

{019-L_}+ 041 {014-L_}+ {057-L_}+ 059

g.

X {-en}+ ‘zsák’ 

{-rő(l) -re}+ {‘körte’-k le}+

X  {-k ledő(l)tek}+

{ ‘páklya’ alatt ’mák’}+

‘10’ {M10-_N 168} ZS_K

{061-R_(L) 061-R_}+ {K_RT_-_K-L_}+

M10 {025-_K L_D_T_K}+

{P_KL_ alatt M_K}+

{ ‘páklya’ alatt ’mák’}+
{
ledő(l)tek -k}+

{‘körte’-k le}+ {-rő(l) -re}+
‘zsák’ {
-en}+

{P_KL_ alatt M_K}+
{L_D_T_K 025-_K}+ M10

{K_RT_-_K-L_}+ {061-R_(L) 061-R_}+
ZS_K {168 M10-_N}+ ‘10’

d.

{-ek le}+ {le}+

{-ek le}+ {-ek le}+   

092-{057-_K-L_}+ {057-L_}+

{057-_K L_}+ 034{057-_K-L_}+ 016-056

{-ek le}+ {-ek le}+
{
le}+ {-ek le}+

056 016 {057-_K-L_}+ 034 {057-_K L_}+
{057-L_}+ {057-_K-L_}+ 092

b. – d. – g. – a.  ŕ  a. – g. – d. – b.

a. A rajzoló itt nagyon silány munkát végzett: a fényképen jól látható ‘10’-ek a 025  T-k körül, és a ‘20’-ak a 040 GáLYá-n a facsimileről hiányoznak. Az utolsó 025 T bukó helyzetben van.

b. Itt sok jel fejjel le irányul.

g. A 168  MaDáR csőre egy ’10’-esen van, és ligatúrát alkot az M10 SZeR-rel, mellette egy zsák. Egyik 061 uSZíTó folyatatódik a másikban. Két körte szintén fejjel le irányul, majd egy páklya alatt egy mák gubó.

a. The drawer made a very poor quality facsimile:  the ‘10’-s around the 025  T-s and the ‘20’-s on the 040 GaLLey are missing. The last 025 T is falling.

b. A lot of sign is orinted dawnwards.

g. The beak of 168  MaDáR (bird) is on a ‘10’, and makes up a ligature with M10  SZeR, besi­de it is a SaCK. One 061  uSZíTó (whip) is followed with another. Two pears are also upside dawn, than under a spadix of the bullrush is a poppyseed head.

 

 le : G_M-K-L_ : GéM-KeLő : hatching of herons

 le : M-L_ : MiLY : what

 le : V-S/Z-L_ : VeSZéLY : danger

  : T-R-L-S/Z : TaRLóS : stubble

 lele : L_-G-L_-N : LeGeLőN : on pasture

 le : S/Z-L_-K : SZüLőK : parents

 dől : D_L : iDiLLó, ügyetlen :clumsy, inept

 le-nek : _G-L_-N_K : üGYeLNeK : they take care, pay attention

 -ek le : L-K-_K-L_ : LaKóKKaL : with tenants

 le : T-L_ : TeLe : full

 -ek le  : K-_K-L_-T : KiKeLT : hatched

 -ek le : K-_K-L_ : KiKeLő : hatching

   : CS-G/K : CsiKe, csirke : chicken

 * : T_S/Z : TűZ; TeSZ : fire; do, make

 *-en : SZ_R-_N : SoRáN; SZeRiN/SZeRéN (alkalmán) : on the row, in the course; in due course, on occasion

  ‘zsák’ : M_D_R-ZS_K : MaDaRáSZoK : fowler, bird-watcher

-rő(l) : _S/Z_T_-R_(L) : eSTéRő(L); eSeTRő(L) : from evening; from case

-re : _S/Z_T_-R_ : eSTéRe; eSeTRe  : to evening; to case

‘körte’-k le : K_RT_-_K-L_ : KeRíTőKKeL, hajtókkal; KeRíTiK eL : beater; they fence it around

 * -k : SZ_R-T-_K : SZoRíTiK : they drive in/out

 ledő(l)tek : L_D_T_K : LóDíTiK : they push

‘páklya’ alatt : P_KL_ alatt : FáKLYa alatt : under torch

’mák’ : M_K : MéK, (a)melyik : which, that

 * : SZ_R : SoRa : its row

 : T-_R-T : TéRíT : turn, direct

-k : T-_K-T : TYúKoT : hen, in accus.

 *-ek között : T_S/Z-_K K_Z_T : TüZeK oKoZTa/KöZöTT : fire caused / between fires

 []-as : H_S/Z-_S : HoSSZaS; HoZ éS : lengthy; brings and

 bukó : G_L_-B_K_-T : GaLiBáKTú’ : from trouble/calamity

 

 bukó : B_K_-T : BöKőT : stick, in accus.

  : G_L_-T : GaLLYaT :twig, in accus.

 -k : T-_K : TYúK : hen

 * : T-_R-T-SZ_R : TéRíTéSéRe : for its divertion

 -k  : T-_K-SZ_R : ToKoSRa : on/to flossy

 zsák  : ZS_K : SoK : many

  : M_D_R : MaDáR : bird

  : _G : úGY : that way

 -ek le : CS-K-_K-L_ : CSiKéKKeL : with the chicks

 -ek le : T-K-_K-L_ : TYúKoKKaL : with the hens

  : L : eLé : to the front of it

 le-nek  : _G L_-N_K K : íGY áLLNaK Ki : they stand out like that

 lele : S/Z-L_-N-_G-L_ : SZóLoNGáLó : keep calling

 le  : S/Z-L_-L-R-T : SZüLő-eLáRú’Ta : left by parent

 le  : S/Z-L_-V : SZüLőVé : into parent

 lele : M-L_ K L_ : eMeLi Ki eLé : promotes to the front

  : G_M : GYáMú’ : for custodian

 

Gém-kelő mily veszély. Tarlós legelőn szülők idilló ügyelnek; lakókkal tele, kikelt, kikelő csike. Tűz során madarászok estérő(l) estére kerítőkkel szorítik, lódítik fáklya alatt, mék sora térít tyúkot tüzek okozta hosszas galibáktú’.

 

 

Bökőt hoz és gallyat, tüzek között tyúk térítésére fáklya alatt, mik lódítik tokosra, kerítik el esetrő(l) esetre. Sok madár szerén tesz úgy, (hogy) csikékkel, tyúkokkal tele kikelő elé így állnak ki: idilló szólongáló szülő-elárú’ta szülővé emeli ki elé, gyámú’.

What a danger is hatching of herons. On stubble-pasture parents take care ineptly; full of tenants, some hatched, some hatching chickens. In the case of fire bird-watchers push and drive with beaters  from night to night under torch, rows of which turns hens from fire caused lengthy calamities.

One brings sticks and twigs to drive hen between fires under torch, which push her to the flossy to be fenced of with from case to case. Many birds on occasion make up, they stand up in front of the brooders full with chicks and hens in such a way that the clumsy, calling, left by parents (chicks) promotes the one to be a parent, a custodian.

 

Környezetvédelem a gyakorlatban négy­ezer évvel ezelőtt!

Madarakról lévén szó, a képről a páklya könnyen felismerhető, mert ugye káka tö­vén költ a ruca… a facsimile és az átírás hűsége itt nagyon is megkér­dő­jelezhető, de érthető, a CHIC rajzolóját semmi sem kapcsolta a gémhez a szöveg ismerete híján.

Environment protection in the working four thousand years ago!

To recognize the flowering head or spadix of the bulrush one has to know that the document is about birds environment. The lack of this knowledge renders the accu­racy of the facsimile and any translitera­tion questionable.

 

***

 

#183 CR (?) S: CMS XII 101 (Petschaft of green jasper) 15.25

inscription

transnumeration

 X {-t  ölel}+

  

 X  

{-ben  ér -t}+

X 038 {M08-_T M08 _L_L}+ 

070-061 M12

X M12-061 070

{M08-B_N M08 _R 038-_T}+

 

A szöveg mindkét irányba olvasható.

The text reads in both direction.

 

 : J :: good

 *-t : _V-_T : VéT : makes mistake

 * ölel  : _V-_L_L : VáLLaL : undertakes, takes on

  : R-_S/Z_T_ : RoSSZaT : bad, in accus.

 :  R_M  : RéM : spectre

 * : R_M-_S/Z_T_ : RéMíSZTő : awful, dreadful

 -ben : R-_V-B_N : eRőVe’; BűN : with force; sin, crime

 * ér : _V-_R : VeR : beat

 -t : J/L-_T : JóT : the good, in accus.

 

Jó vét, vállal rosszat rém.

The good makes mistake, spectre takes on the bad.

Rémísztő erőve’ bűn ver jót.

Sin/crime with awful force beats the good.

 

***

 

#295 CR S: CMS II 2.316 (4RPr of dark gray jasper)

side

inscription

transnumeration

a.

{kis }+ {}

{‘4’-ben ér -ék-hez }+*

044 {kis 023}+-{049+025}

{‘4’-B_N _R 023-_K-H_Z M05}+

{-ék-hez ‘4’-ben ér }+

{}{kis }+

{023-_K-H_Z ‘4’-B_N _R M05}+

{049+025}{kis 023}+ 044

b.

X { elő}+

{-re {‘pár’ }+ borul}+

{kis -n  le}+ {le}+

X {‘10’ _L_}+  029

{077-re {P_R M06}+ borul}+

{K_S 023-_N 049 L_}+ {M06 023 L_}+

{le }+ { le kis -n}+

{-re borul { ‘pár’}+}+

 {elő }+

{023 L_ M06}+ {049 L_ K_S 023-_N}+

{077-re borul {P_R M06}+}+

029 {_L_ ‘10’}+ 

g.

X {{-ben }+  -ak-ban}+

{-re  boru(l)}+ {3 ‘pont’}

 [_V-en D

X {{057-B_N M10}+ ’20’-_K-B_N}+

{034-R_  023 B_R_(L)}+ {3 P_NT}

056  [_V-_N-D

_V-en D]

{3 ‘pont’}{ boru(l) -re }+

{ -ak-ban {-ben}+}+

_V-_N-D] 056

{3 P_NT}{ B_R_(L) 034-R_  023}+

{’20’-_K-B_N {M10 057-B_N}+}+

d.

X {{le}+ ér lent []-at}+

{ le}+ {{‘méta-kör’-ök-ke’

 dő(l)t}+ ‘pár’ ‘lénea’-k között}+

X  M10 {{044-L_}+ _R L_NT 30-_T}+

{M04 L_}+ {{M_T_-SZ_M_K-K_’

000 D_T}+ P_R L_N_-_K K_Z_T}+

{‘pár’ ‘lénea’-k között { dő(l)t

‘méta-kör’-ök-ke’}+}+ { le}+

{lent []-at ér {le}+}+

{ P_R L_N_-_K K_Z_T {000 D_T

M_T_-SZ_M_K-K_’}+}+ {M04 L_}+

{L_NT 30-_T _R {044-L_}+}+ M10

 

* Ez az összevonás több mint a három őt alkotó jel összege, a kialakult kép összhatásának is van jelen­tése, ezért a neve beszélô összevonás.

a. A harmadik jel itt egy ligatúra {}, más mint a b. 049 _R. A negyedik jel egy összevo­nás: 2+2=4-ben, vagyis a két kettes között két 023 T, azaz T-k-hez ér az M05  TaLoN képjele. Nagy tévedés volt a CHIC és J. Younger részéről ezt az összevonást és a b. oldal utolsó jelét csak díszítésnek venni és kihagyni.

b.  A kezdetet jelző X-et egy pont (‘10’) követi, és a 077 L-re egy M06  S/Z pár borul. A ‘kis’ 023 T valóban pici, mégis része az olvasatnak. A 049 áR le-felé mutat, vagyis ül. Az utolsó jel egy ligatúra.

g. A 057 K képjel előtt is, utána is két-két pont, ‘20’, de eltérő irányultsággal, jelezve hogy ezek a huszasok nem alkotnak párt. A 023  T (Tulipán) ráborul 034  T (Tit)-re. A 056 éG képjelnek így töredékben  is látszik le-felé irányultsága. Mögötte valószínűleg egy ‘10’-es.

d. Az utolsó képjel, dő(l)t 000  Macska, valójában egy összetett ligatúra: a két szem szabályos méta-köröknek van ábrázolva, és a fej egy-egy pár vonalka, lénea* között van.

* This ligature is more than the sheer total of the three signs in it, its overall picture has also a mea­ning, for this reason its name is talking ligature.

a. The third sign here is a ligature {}, diffe­rent from the hiero 049 R on side b. The fourth sign is a ligature: in 2+2=4 the two 023T, (that is T-k-hez)  are touched by the M05  TaLoN. It was a big miss by CHIC and J. Younger to take this ligature and the closing sign on b. as ornamental fixtures.

b. Next to the starting X is a dot (‘10’) and a pair of  M06  S/Z falls on (borul rá) the 077 L. The ‘kis’ (small) 023 T is realy miniture, never the less it is still part of the reading. The 049 _R is upside down (le). The last hiero is a ligature.

g. There are two dots, both in front and behind the hiero 057 K, but they are oriented differently, indicating that they are not a pair. The 023 T falls on the 034 T. Even on the fragmented 056 _G the downward orintation is visible. Behind it is room for a hiero, a ‘10’ perhaps.

d. The last hiero, a slanting 000 M (cat) is a com­pound ligature: the two eyes are target-circles (méta-körök) on two eyes (két szemen), and head is betwen two pair (pár) of lines.

 

* A VoNaL tükörszava a LéNea/LiNea (a ‘v’ védőhang a szó végéről rendszerint leVáNYoL, lásd hav-hó, rov-ró, stb.). A szó gyöke megtalálható a LeN nevében, mely növény magháza hosszú FoNaL-akat tartalmaz. A LeN tükrözve adja NYúLó NYáL és a szerszámot NYúJtó NYéL szavakat. A LáNc össze-(kov)áCSolt LéNea, a LáNDZSa hosszú NyeLű aDZe (balta). Túl nagy szócsalád ahhoz, hogy véletlenül áljon össze, innen-onnan összelopkodott szavakból.

 

  : _G : eGY; iG=joG : a/an/one; right to, title to, law

 kis : small, little

  : T-_R-T : TáRáT, göngyöleget, csomagolást, tárat* : tare, in accus.

 ‘4’-ben : N_GY-B_N : NaGY BűN : big sin/crime, here: mistake

 ér -ék-hez : _R T-_K-H_Z : éRTéKHeZ : to the value/valuable

 * : T_L_N : ToLNi, hozzászámolni : slap on

 -ék-hez : T-_K-H_Z : TőKéHeZ :  to capital

 ér * : _R-T_L_N : éReTLeN/eRőTLeN : immature/weak, feable

 kis  : _R-T-K_S-T : éRTéKeSíTő : use of capital

 * elő : T_S/Z-_L_ : TűZeLő : fire-wood

 -re : M-L-R_ : MeLYRe : on which

 ‘pár’ * : P_R-S/Z : PaRáZS : live coal

 borul : B_R_L : BoRuL; (csere)BeRéL : fall on; bartel, swap

 -n  : T-_N-_R : TaNYáRú’ : from a small place

 le le : L_-S/Z-T-L_ : LóSToL, jár hasábról hasábra : fan up

 le  : T-L_-S/Z : TiLoS : illicit

  le : _R-L_ : áRuLó, árús : seller

 -re : L-R_ : eLőRe : beforehand

 * ‘pár’ : S/Z-P_R : SoPáR, kicsinyes, sopánkodó : petty-minded

  elő : M-_L_ : MeLLé : next to it

 * : T_S/Z : TeSZ : put

 -ben : K B_N : Ki BűNe : who’s crime/sin

   -ak-ban : SZ_R-H_S/Z-_K-B_N : SöR-HáZaKBaN : in beer-houses

 után : after

 -re  : T-R_-T : TáRó’TT; TaRT : stored; keeps

 boru(l)  : B_R_(L) : BoR; BoRRa(L) : wine, with wine

 ‘pont’ : P_NT-_G : PiNTiG : to the PiNT  

 [_V-en D : _V-_N-D : iVaNDó : drinkable

 _V-en D]  : _V-_N-D-_G : VeNDéGű’ : as a guest

 ‘pont’ : P_NT : PiNT : PiNT

 * -ak-ban : H_S/Z-_K-B_N : HáZuKBaN : in their house

 *-ben : SZ_R-K B_N : CSóRéK BűNe : crime of the poor

 * : SZ_R : SoR : row

 le : _G-L_ : aGGáLY : scruple

 ér : befalls

 lent : L_NT : LáNYT : girl, in accus.

 []-at : 30-_T : 30-Tú’ : from the 30th

 * le : SZ_M-L_ : SZáMoL : counts

 ‘méta-kör’-ök-ke’ : M_T_-K_R-_K-K_’ : MiT KéRőKKe’; MiT öKRöK : what with suitors; what oxen

 * dő(l)t : M-D_T : iMáDoTT; Ma Dő’Ti : beloved; today upsets

 ‘pár’ ‘lénea’-k : P_R-L_N_-_K : PáRJáNaK (L>J); PeR LáNYoK : to one’s partner; dispute, girls

 között : K_Z_T : oKoZoTT; KöZöTT : caused; between

 * : SZ_M : SZáMa : its number

 le lent : L_-L_NT : JeLeNT (L>J) : meant

 ér le  : _R-_G-L_-SZ_R : íRíGYLéSRe : for envy

 

Egy kis tárát nagy bűn értékhez tolni.

Tőkéhez nagy bűn éretlen/erőtlen ertékesítő iga (joga).

It is a mistake to ad a bit of tare to value.

It is a mistake to give the right of use of capital to immature/weak.

Tűzelő melyre parázs borul kis tanyárú’ lóstol.

Tilos áruló készten előre berél, sopár mellé teszi.

Fire onto which bushwood falls fan up on a small surface.

Seller of illicit items is prepared to swap beforehand, petty-minded will compare.

Ki bűne sör-házban táró’tt bor? 3 pintig [ivandó.

Vend]égű’ 3 pint borra’ tart házukban; csórék bűne.

 

Whose crime is wine stored in beer-houses? It is drinkable up to 3 pints.

He keeps me as guest in the house with 3 pints of wine; it’s the crime of the poor (pour!).

Sor aggály ér lányt 30-tú’, számol mit kérőkke’  imádott párjának okozott.

 

Per lányok között ma dő’ti mit ökrök száma jelent 30-tú’ írígylésre.

A row of scruple befalls the girl from the thirties, counts what she caused with suitors to the beloved partner.

Dispute between girls today upsets what the number of oxen meant from the 30th for envy.

 

*kincs TáRa!!!, amiben a kincset és más értéket TáRolunk, eladáskor csomagolunk. Még Czuczorék szerint is idegen szó – megáll az ész!

 

 

***

 

#163 KN Imp Cres: CMS II 8.68 on HMs 181 (crescent, #022)

impression

transnumeration

042-070-038

 : A-R-J/L : ÁRuLó : seller; telltale; traitor(ous)

 

 

***

 

#195 CR (?) S: CMS VII 41 (amygdaloid of green jasper)

inscription

transnumeration

 { ülő -en}+

{{{dő(l)t }+ ‘út’-on}+

ér -t}+

* {-t ér

{{dő(l)t}+ ‘út’-on}+}+

{ülő -en }+

038 {M11- _L_ 010-en}+ {{{D_T 032}+ _T-_N}+

_R M11-_T}+

{M11-_T _R

{{032 D_T}+ _T-_N}+}+

{_L_ 010-_N M11}+ 038

Az ülő 010 L-en van a felső M11  HáLó és a másik hálót a dőlt 032 RéSZ éri, körösztbe fekve egy út-on.

The upper M11   H_L_, net is on the sitting 010 L, and the other net is touched by slanting 032 R_SZ sitting on a road (út-on).

 

  : J/L :: good

 * ülő : H_L_-_L_ : HaLáLa : one’s death

 -en dő(l)t : L-_N-D_T : LeNDíT : gives a push

 * : R_S/Z : RoSSZ : bad

 ‘út’-on : _T-_N : uTáN : after

 ér -t : _R-H_L_-_T : RáHaJLóT (L>JL) : inclined/prone to, in accus.

 *-t ér : H_L_-_T _R : HaJóT éRő (L>J) : befalling a boat

 *dő(l)t : R_S/Z D_T : RoSSZ iDőT : bad wether,  in accus.

 ‘út’-on ülő : _T-_N _L_ : uTáNa éLő : the surviving

 -en : L-_N : iLLőN : properly

   : H_L_-J/L : HáLáL : express one’s gratitude

 

Jó halála lendít rossz után ráhajlót.

 

Hajót érő rossz időt, utána élő illőn hálál.

 

 

The death of a good one gives the push to the prone to go for the bad.

The surviving of bad wether befalling a boat will express his/her gratitude properly.

 

***

 

#309 PYR S: HM 2595 (4RPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

X  ’ravasz’ ‘szögellő-mérő’

X  ’ravasz’ ‘szögellő-mérő’  ‘szögellő-mérő’

X 044-M05 R_V_S_ S_G_L_-M_R_ M04

X 044-M05 R_V_S_ S_G_L_-M_R_ M04 S_G_L_-M_R_

{‘szögellő-mérő’-k-ben }+

’ravasz’ { -ok-ban}+

{SZ_G_L_-M_R_-_K-B_N M04}+

R_V_SZ {044-M05-_K-B_N}+

b.

X {‘2’-n {le}+}+

{{le}+  bekerítve}+

X { alá ‘2’}+ {‘2’-n { le}+}+

{{le}+  kerítve}+

X {alá‘2’}+{‘2’-n{le}+}+

{{le}+ kerítve}+

X {042-‘2’-_N {040 L_}+}+

{{041-L_}+ B_K_R_TV_}+

X {042-_L_ ‘2’}+ {‘2’-_N {040 L_}+}+

053-072 {{041-L_}+ kerítve}+

X {042-_L_ ‘2’}+{‘2’-_N {040-023 L_}+}+

‘10’ 053-072 {{041 L_}+ K_R_TV_}+

{ kerítve {le }+}+

{{} ‘keritő’ ajján}+

{{le }+ ‘2’-n}+{‘2’  alá}+

{K_R_TV_ {041 L_}+}+
{{072+053} K_R_T_ _J_N}+ ‘10’

{{023 L_ 040}+ ‘2’-_N}+ {‘2’ 042 _L_}+

g.

{{{-ban }+-n }+-ig}+

{{{{le}+dő(l)t}+

bukott-en}+ -on}+

* X {bukott  ‘1’-et ér}+

{{dő(l)t }+ ér

térdelő -t}+

{-n -ban}+

{{{‘20’-B_N 038}+-_N M11}+ 010-_G}+ {{{{023-L_}+-025-062 D_T}+

B_K_T-031-_N}+  M03-_N}+

X {B_K_T 031 ‘1’-_T _R}+

{{D_T 062-025 023}+-_R

T_RD_L_ 010-_T}+

{M11-_N 038 ‘20’-B_N}+

d.

X {{{+}-n}+ dő(l)t ‘léneá’-t}+

{{le}+ -n}+ -ban}+

{ le}+

X {{{025+036}-025-_N}+ D_T L_N_-_T}+
{{
092-L_}+ 028-_N}+ ‘20’-B_N}+

{025+031 L_}+

{ le}+

{-ban -n {le}+}+

{dő(l)t ‘léneá’-t ér {-n {}}+}+

{025+031 L_}+
{‘20’-B_N 028-_N {092-L_}+}+

{D_T L_N_-_T _R 025-_N {036+025}}+}+

 

a. ‘ravasz’, a róka régi neve

 

  ‘szögellő-mérő’ = szögletező, szögmérő

 

 b. Három kezdést jelölő X van ezen az oldalon. Az első magasságában 2 vonal, ‘2’, rajtuk a 040 GáLYa és a 041 Vászon kerítve, vagyis rács-ok között állva. A második X a 042 Ácsbalta nyele fölött, innen magán az ácsbaltán 2 vonalba ütközünk, A alá ‘2’ kerül, majd a már említett 2-es a gályával, amit a 053  KaNCSó és 072  Tető követ és le irányuló 041  Vászon kerítve. A harmadik X magasságában a gálya egy 023  Tulipánban végződik, fölötte egy pont (‘10’), majd egy 053 KaNCSó, a 072 T és sort záró 041 V kerítve.

 

Ez az írás mérnöki alapossággal lett tervezve!  Az egyik kerítés hosszában, a másik keresztbe fut: az olvasónak észre kell venni, hogy a V képjelet az első X vonalában bekeríti, míg a másik kettő vonalában csak keríti.

g. A 038 aJtó sarokfája két pontban végződik: ’20’-ban. Az ajtón egy M11  HáLó van mely pontosan a 010 L(áb)-ig terjed. Egy hármas ligatúra {} dőlten a bukott 031  R-en, ez pedig egy M03  HúGY-on (csillagon) van. A sarokban egy X visszatérít úgy, hogy a bukott R egy ‘1’-est ér. A hármas ligatúra most fordított sorrendben éri a térdelő L-t és így most a hálón van az L a ‘20’-ban.

Rendkívül erősen nyilvánul meg a nézőpont: balról jobbra haladva a lábig  jutunk, a háló teljes hosszába ütközik bele, visszafelé a T hegye a térdre mutat, ekkor tudatosul csak, hogy ez a láb valójában térdel.

d. Az első ligatúra, a 025  T, mint a 036  S leveles külső széle, egy másik T-n (a másik fölött) van és érint egy léneá-t vagy egyest. Ugyanaz a jelentés, más-más szavakkal. A középső ligatúra, a le irányuló 092  L egy 028  K-n két pont között, vagyis ’20’-ban van. A harmadik egy egyszerű le irányuló ligatúra.

a. ravasz was the name of the fox, but now it means: cunning, artful, wily.

protractor = instrument for measuring angles and corners.

b. There are three X-s for marking the starting points on this side. In the height the first there are 2 lines, ‘2’, on (-n) them the 040 GaLLey and further the 041 V fenced in. The second X is on the handle of the 042 Axe. On this height there are 2 lines under the A, than the before mentioned ‘2’ with the galley on it followed by the 053  KaNCSó and 072  Tető and with the dawn orinted 041  Vászon is fenced. On the height of the third X there is dot (’10) above the galley that finishes in an 023  T, then a jug, 053 KaNCSó, the 072 T and the dawnward 041 V fenced.

This writing is planed with the thoroughness of an enginier! One of the grills runs alongside, the other across the side: the reader has to notice, that the V hiero is closed in on the height of the first X, while for the rest only fenced.

g. The 038 J (door) turns on two points, in ‘20’. On the door there is an M11  HáLó (net) which extends exactly to (-ig) the line of 010 L. There is a triple ligature {} slanting onto a falling 031  R, which is on an M03  HúGY (star). In the corner an X turns the reading back touching a ‘1’ and now the ligature has the opposite order touching the kneeling L and now the J/L is in ‘20’ on the net (háló).

The viewpoint manifests itself very strongly: going from left to right the net runs into the leg on its whole length, on the way back the tip of T points at the knee and actually we only now realise that the leg is kneeling indeed.

d. The first ligature, an 025 T as the outer leafy side of the 036 S, which is above another T and touches line or a ‘1’. The same meaning with different words. The middle ligature a downwards oriented 092 L is over 028 K between two points, that is in ‘20’. The third is simple down­wards looking ligature.

 

  : _G-T_L_N : eGYeTLeN; éGTeLeN (= éktelen) : a single; infernal

 ’ravasz’  : R_V_S_  : RíVáS; RaVaSZ : crying, weeping; cunning

 ‘szögellő’ : S_G_L_ : SeGéLL, segít : help

  ‘mérő’ : M_R_ : MiRe; MáR : for what; already, any more

 * : SZ_M : SZáM/SZóM; SeM : my mouth/word; neither, not, none

 ’ravasz’ ‘szögellő’ : R_V_S_-S_G_L_ : RaVaSZSáGGaL : with wile/trick

 ‘szögellő-mérő’-k-ben : SZ_G_L_ M_R_-_K-B_N : SeGéLLő MaRKáBaN : in the palm of helper

  -ok-ban : _G-T_L_N-_K B_N : üGYeTLeNeK BeNNe/BűNe : they (are) clumsy in that / it’s the crime of the clumsy

 ‘2’-n : A/E/O/U-K_T-_N : ÉKíTőN : decorating

  : G_L_ : aGGaLL (akgall), akasztgat : hang up

 lele : L_-V-L_ : LeVéL : leaf

 bekerítve : B_K_R_TV_ : BoKRéTáVa’ : with bouquet

  alá ‘2’ : A/E/O/U-_L_-K_T : ÓLaKaT : stys, in accus.

 ‘2’-n  : K_T-_N-G_L_ : KaTaNGoLó, csatangoló : hang about

 le : L_ : éLő : alive

 : K_NCS_-T : KiNCSéT; KaNóCoT : his/her treasure; wick, in accus.

le : V-L_ : VeLe : with it

 kerítve : fenced

 ‘2’-n : K_T-_N : KöTőN; oKíTóN : by tying; lesson-like

 le : G_L_-T-L_ : GYúLíTóuL : for ignition

 * : T_S/Z : TeSZ : put

 kerítve : K_R_TV_ : KáRTéVe; KáRTeVő : causing damage; who is causing damage

 le  : L_-V : eLeVe : in advance

 : T-K_NCS_ : TeKiNCSe, tekintse : consider it

 ‘keritő’ ajján  : K_R_T_-_J_N-T_S/Z-T : KáRTaLaNíTáST (J>L) : compensation, in accus.

 le  : L_-G_L_ : eLéGüL : sufficiently

 ‘2’ : K_T : KiT : whom

  : A(z) : Az : that

 alá : _L_ : iLLő : suits

 *-ban : H_S/Z-B_N : HáZBaN : in the house

-n : J-_N : LáNY/Jó Nő : girl/good woman

 * -ig : H_L_ L-_G : HaLáLáiG : till his/her death

 le : T-L_-T-N : TöLTeNe : would spend

 dő(l)t : D_T : iDőT : time, in accus.

 bukott-en : B_K_T-R-_N : BéKeTűRőN : forbearing, tolerantly, patiently

 *-on : H_GY-_N : aHoGYaN : as

 bukott : B_K_T : BéKíT : appease

  ‘1’-et : R-_GY-_T : öReGeT : old, in accus.

 ér dő(l)t : _R-D_T : RóDa’T (vagdalkozót)/RaDóT (izgágát) : brandishing/quarrelsome,  in accus.

  : N-T : iNT : warn

 ér : T-_R : TűR : endure/tolerate

 térdelő : T_RD_L_ : TéRDeL : kneel

 -t : L-_T : eLőTTe : in front of

 *-n : H_L_-_N : HaLóNá’, haldoklónál : at the dying

: J/L :: good

 -n : T-S-T-_N : TiSZTáN (itt: szűzen) : cleanly (here: as a virgin)

 dő(l)t : D_T : aDoTT : given

 ‘léneá’-t : L_N_-_T : LáNYT : girl, in accus.

 ér le : _R-L_-L_ : éRLeLő : maturing

 -n : K-_N : KíN : pain, torment

  le : T-R-L_ : TéRüL : payes off

  le : R-T-L_ : RúToLó, gyalázó, becstelenítő : shameful, dishonorable

 -n  : K-_N-L : KéNNYeL : confortably, cozily

 le dő(l)t : ledő(l)t : lay down

 ér -n : _R-T-_N : áRTóN : harmfully

  : S-T : SZíTó : inciting

 

a.

 Egyetlen rívás segéll, mire szám/szóm éktelen ravaszságal mire sem segéll már.

Segéllő markában szám ravasz, ügyetlenek benne/bűne.

 A single weeping can help for what my mouth/word with infernal tricks cannot help any more.

In the palm of helper’s hand the number is cunning; they are clumsy with that (it’s the crime of the clumsy).

b.

 Ékítőn aggall levél-bokrétáva’ ólakat, katangoló élő kincsét vele kerítve, ólakat kötőn, gyúlítóul tesz kanócot, vele kártéve.

 

Kártevő eleve tekincse kártalanítást elégül okítón, kit az illő.

One hangs up bouquets of leaves for decoration on stays, fencing with it one’s lively hang about treasure. By tying to stays, it is put for ignition, causing damage.

Damage-maker should in advance consider compensation sufficiently lesson-like, as it should.

g.

Házban lány/jó nő haláláig töltene időt béketűrőn, ahogyan békít öreget, radót/róda’t int, tűr, térdel előtte halónᒠjó házban.

In the house a girl/good woman would spend time patiently till her death as she appeases the old, warns the quarrelsome, endures all, kneels in front of the dying in good house.

d.

Tisztán adott lányt  érlelő kín házban térül.

Rútoló házban kénnyel ledőlt lányt ártón szító.

 The torment to mature a virgin girl/female line pays off in marriage.

It is dishonorable inciting harmfully a cozily laying girl in the house.

 

***

 

#314 NEAPOLIS S: AM 1938.1166 (CS no. ?; 8-sided prism of agate)

 

side

inscription

transnumeration

a.

X

   

050-031-034

034 031 050

b.

 { -k-ben}+

 { -k-ben}+

044-{M05 026-_K-B_N}+-049

049 {M05 026-_K-B_N}+ 044

g.

X {-n ‘ujj’}+

   {-n ‘ujj’}+

062-{007-_N _J}+-018

018 {007-_N _J}+ 062

d.

X

   

046-*168[-]044

044 168 046

e.

038-010-031

031 010 038

ζ.

X {-ben }+

     {-ben}+

036-{092-B_N ‘10’}+ ‘10’-031

031 ‘10’ {092-B_N ‘10’}+ 036

η.

X

   

044-049 017-043

043 017 049 044

 θ.

’fok’

‘fok’

018-043 F_K

F_K 043 018

 

A {}+ zárójel beszélő ligatúra: {-ben }+.

The {}+ brakets are talking ligatures: {-ben }+.

 

 

  : T-R-T : TéRíTő : drover; missionary

 : J/L :: good

  : L-R : LóRú’ : from/of horse

  : R-L : áRuLó, árús : seller

  : _G-T_L_N : üGYeTLeN : clumsy/inept

 -k-ben : P-_K-B_N _R : Fa-KaBiN; PáKáBaN, csak füstölögve : wooden cabin; going into smoke only

  : _R : őR : guard/watchman

 -ben  : S/Z-L-B_N : SZéLBeN : in wind

 * : T_S/Z : TeSZ : puts

  : T_S/Z-R : TűZRe : on fire

   : R-T_S/Z : áRTáS : harm, hurt

 *-ben : T_S/Z-L-B_N : TüZeLőBeN : in fire-wood

  : S : eSő : rain

  : _R-T_L_N : eRőTLeN : weak, feable

  : _G : éG : burns; sky

 -en ‘ujj’  : N K_S/Z-_N _J (J>L) K : Ne KéSSeN eL KI : the one should not be late

  : _G-_R : éGiRe : things from the sky

    : L-S/Z : LeS : watch/eye

  : SZ-L-_R-_G : SZőLőRüGY : wine-bud

  : K : Ki : who

 -en ‘ujj’ : K_S/Z-_N _J : KaCSoN (S/Z>CS);  úJ: on tendril; new

  : N :: woman

 ’fok’ : K-S-F_K : KéSFoKa : the blunt of a knife

  : V : óV : guards

  : M_D_R : iMáDRa : to your prayer

  : M_D_R-V : MaDaRáVa’ : with its birds

 ‘fok’  : F_K-SZ-K : FeKSZiK :lies

 

a-e

Térítő jó lórú’ (ismerszik).

Áruló jó térítő.

Drover is recognised by his good horse.

Seller is a good missionary.

b-ζ

Ügyetlen fa-kabin(köböny?) őr szélben tesz tűzre.*

Ártás tüzelőben eső; erőtlen pákában ég.

Clumsy watchman of wooden cabin puts on fire in high winds.

Rain is damaging to firewood; it burns in weak smoke only.

g-η

Ne késsen el ki égire les.

 

Szőlőrügy ki kacson új nő. (szójáték: kacsón!)

The one who eyes the sky for help should not be late.

The wine-bud grows on tendril anew.

θ-d

Késfoka óv, imádra ég.

 

Ég madaráva fekszik.

The blunt of the knife guards, about  your prayer the sky(god) cares.

S/he sleeps with the birds of the sky (goes early to bed).

 

*Kabin [nk: ang<fr<prov]; kabát [ny. szláv< … perzsa]; kebel [?]; köb [szláv<ném<lat]; köpeny [tör] MÉKSz.

 

***

 

#308 PK S: AM AE.1774 (4RPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{ alatt }+  {bukós -en }+

 {dő(l)t }+ ‘merőke’

{036-_L_T-‘10’}+ {B_K_S 092-_N-M07}+

‘10’ {D_T 032}+ M_R_K_

b.

{dő(l)t  alatt }+  

{-en -as }+

{‘négy’ ‘fül’-es ‘kád’-at ‘10’ ér}+  

{D_T ‘20’ _L_T 034}+ ‘10’

{062 007-_N ‘20’-_S  M07}+

{N_GY F_L-_S K_D-_T ‘10’_R}+

g.

*{-ban }+ { dől}+

{ dő(l)t -ra téve}+

‘10’ {‘20’-B_N 044}+ {049 D_L}+

{031 D_T ‘20’-R_ téve}+

d.

{*-tő(l) dő(l)t **-ig övez

-et **-ban}+ {  le}+ 

{kerül ** {* ‘merőke’}+-t}+

{‘10’ T_(L) D_T ‘20’-_G _V_Z

044-_T ‘20’-B_N}+ {M04-L_}+

{K_R_L ‘20’ {‘10’ M_R_K_}+_T}+

a. – g. – d. – b.

a. A 036 S alá került ‘10’-es pont. A 092 L bukósan áll. Az utolsó képjel egy merő/merítő edény, merőke.

b. A négy füles kádat a ‘10’-es belülről éri.

 

d. A ‘20’-es ahogy a hozzácsatlakozó vonalkák mutatják megkerüli a merőké-t, melyet egy ‘10’-essel összevonva látunk.

A pontokat – tíz-eket és húsz-akat – nagyságuktól függetlenül mindig figyelembe kell venni. Ez írás, ezért nem dönthetünk úgy, hogy kisbetűket nem olvassuk!

a. Beneat the 036 S is the dot representing ‘10’. The 092 L is falling.The last hieroglyph is a vessel for pouring liquids (merőke).

b. Here a (bath)tub (kád) of four (négy) ears (füles) is touched (ér) by a ‘10’ from inside.

d. As the stroke attached to the dots indicates, the ‘20’ skirts (kerül) the pouring vessel (merőkét) with a ‘10’ in the middle.

The dots – tens and twenties – have to be taken into account whatever is their size. This is writing, so we cannot decide not read the small letters!

 

  alatt  : S/Z-_L_T-T_S/Z : SZóLíTTaTáS, elhívatásra való felkészítés; SZeLíDíTéSe (T>D) : preparing for a vocation; one’s taming, teaching for gentleness

 bukós : B_K_S : BéKéS; BuKSi, buta : peaceful; silly

-en  : L-_N-_V-_K : LáNY-éVeK : girl’s years

 * dő(l)t : T_S/Z-D_T : TiZeDéT : decade, in accus.

 * : R_SZ : RoSSZú’ : badly

 ‘merőke’ : M_R_K_ : MéRiK : they measure it

 *  : T_S/Z : TíZ; TeSZ; TűZ  : ten; makes, does; fire

 **-ban : H_S/Z-B_N : HoSSZáBaN; HáZBaN : in its length; in the house

  dől : _G-_R-D_L : áGeRDőLő, fák ágait nyeső : cutting the branches of trees

  dő(l)t : R-D_T : eRDőT : woods/forest, in accus.

 *-ra : H_S/Z-R_ : HoZóRa; HáZáRa : to fruiting; one’s house

 teve (tesz); tevő : makes, does; made to do sg

 *-tő(l) : T_S/Z-T_(L) : TíZTő(L) : from ten

dő(l)t : D_T : Dő’T, dö(n)t; iDőT; oDúT/áGYaT (D>GY) : decides; time, in accus.; den/bed, in accus.

 **-ig : H_S/Z-_G : HúSZíG, huszadik évéig : til his/her twentieth

 övez -et : _V_Z-_G-_T : FőZöGeT (V>F) : keeps cooking

 * le : SZ_M-L_ : SZeMeL; SZáMoL : select; count

 kerül : K_R_L : KéRőüL; KöRüL : for suitor; around

 ** * ‘merőke’-t : H_S/Z-T_S/Z-M_R_K_-_T : HáZTűZ-MéRőKeT : suitors estimating the dowry, in accus.

* alatt : H_S/Z-_L_T : HoZZáLáT : set about

  : T-T_S/Z-N : TeTSZőN : appealingly

-en : K_S/Z-_N : KéSZű’Ni; KéSZeN : make (oneself) ready for; ready

 *-as  : H_S/Z-_S _V_K : HáZaS éVeK : years of married life

 ‘négy’ : N_GY : NaGY : big, great

 ‘fül’-es ‘kád’-at ‘10’ ér : F_L-_S-K_D-_T T_S/Z-_R : FeLeSKüDTeTéSéRe : for swearing in for the task, work, duty

 

Szólíttatás békés lány-évek tizedét rosszú’ mérik. Tíz hosszában ágerdőlő erdőt hozora tevő, tíztől időt húszig főzöget házban, szemel kérőül háztűz-mérőket, dö(n)t, hozzálát tetszőn készű’ni házasévek nagy felesküdtetésére.

They measure from birth wrongly the decades of peaceful preparation for a vocation. Ten years in length goes for cutting the branches to make the tree fruit bearing, from ten the time to twenty goes with cooking in the house,  to select the suitors from fortune-hunters, decides, than starting out to make one ready for the big swearing in for the task of married life.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

side

inscription

transnumeration

b.

{‘10’ ér ‘négy’ ‘fül’-es ‘kád’-at}+  

{-as  -en}+

* { fölé dő(l)t }+

{‘10’_R N_GY F_L-_S K_D-_T}+

{‘20’-_S  M07 062 007-_N}+

‘10’ {034  F_L_T D_T ‘20’}+

d.

{{* ‘merőke’}+-t ** kerül}+

{  le}+  {**-ban övez -et

dő(l)t **-tó(l) *-ig}+

{{‘10’ M_R_K_}+_T ‘20’ K_R_L}+

{M04-L_}+ {‘20’-B_N _V_Z  044-_T

D_T ‘20’ T_(L) ‘10’-_G}+

g.

{-ra téve  dő(l)t}+

{dől }+ {-ban}+ *

{‘20’-R_ téve 031 D_T}+

{049 D_L}+ {044 ‘20’-B_N }+ ‘10’

a.

‘merőke’ {dő(l)t }+

{bukós -en }+ { alatt }+  

M_R_K_  {D_T 032}+ ‘10’

{B_K_S 092-_N-M07}+ {036-_L_T-‘10’}+

 

 ér : _R : aRa : fiancée

‘fül’-es ‘kád’-at : F_L-_S-K_D-_T : FeLeSKüDőT, esküvést : oath, in accus.

 *-as   : H_S/Z-_S-_V_K-N : HáZaSéVeKeN : during married years

 *   : T_S/Z-T : TiSZTe : one’s duty

 fölé dő(l)t  : F_L_-D_T-H_S/Z : FeLaDaTáHoZ : to one’s task

  ‘merőke’-t : M_R_K_-_T : MeRőKeT, bátrakat : braves, in accus.

 * : H_S/Z : HáZ : HouSe

 **-tó(l) : H_S/Z-T_(L) : HuZaTo(L), szellőztet/áthúz : ventilates/changes the linen

 *-ig : T_S/Z-_G : ToSZoG, tesz-vesz : busy

  dő(l)t : R-D_T : ReDőT : shutter, blind, in accus.

 dől  : D_L-_R : DüLőRe : slanting

  : _G : éG : burns

 ‘merőke’ dő(l)t : M_R_K_-D_T : MaRaKoDóT, marakodást : qwarrelling, in accus.

 

Tesz ara nagy felesküdőt: házaséveken készen tiszte feladatához. Tesz merőket ház körül, számol, házban főzőget, odút/ágyat huzatol, toszog. Házára teve redőt dülőre, ég házában tűz. Marakodót rosszú’ tesz; buksi lány-évek szelídítése.

The fiancée does the big oath: during married years she is ready for her duty’s task. She does brave things around the house, counts, keeps cooking in the house, ventilates/changes the linen in den/bed, keeps busy. She makes slanting shutters for the house, keeps the fire burning in the house. She does the quarrelling badly; due to the taming in silly girly years.

 

***

 

#310 SITIA S: CMS I 425 (4RPr of carnelian)


 

side

inscription

transnumeration

a.

  { le}+ {  {-ök}+-ön}+

{ le}+

*  {  {-ök}+-ön}+

{ le}+ { le}+

> {057-L_}+-{M05 {073-_K}+-_N}+

{034-L_}+-056

< 056 {M05 {073-_K}+-_N}+

{034-L_}+ {057 L_}+

b.

{-es ’test’ ű’ve }+

{ ‘mák’ alatt}+ {-en *}+

{’ravasz’ -ban}+

altern. {’ravasz’ }

{M02-S T_ST _V_ 010}+

{K_Z M_K _L_T}+ {010-_N ‘10’}+

{050 B_K_T}+ {R_V_SZ ‘20’-B_N}+

altern. {‘10’ R_V_SZ ‘10’}

{-ban ’ravasz’}+ {bukott }+

{*-en}+ {‘mák’ alatt }+

{ű’ve  -es ’test’}+

{‘20’-B_N R_V_SZ}+ {B_K_T 050}+
{‘10’ 010-_N}+ {M_K _L_T K_Z}+
{_V_ 010 M02-S T_ST}+

g.

{‘bolha’ le}+ {’2’-ben}+ ‘túró’

{B_LH_-L_}+ {‘2’-B_N 044}+ T_R_

‘túró’{ ’2’-ben}+ {‘bolha’ le}+

T_R_ {044 ‘2’-B_N}+ {B_LH_-L_}+

d.

 {‘4’ egyben}+

042-038 {‘4’ 073 _GYB_N}+

{ egyben ‘4’}+

{_GYB_N ‘4’ 073}+ 038 042

 

a. Egy M05 TaLoN-t látunk két 073 KöR-ön, vagyis körökön.

 

b. Egy ‘test’-összevonás: íz-es test, láb ülve, kéz a mák-fej alatt. A 010 L-en ‘10’, majd egy bukott 050 T. Innen tovább két lehetőség is adódik: a {‘ravasz’ ‘20’-ban}+ vagy felsorolva {‘10’ + ravasz + ’10’}.

g. ‘bolha’; ‘túró’, szemcsés anyagot túró szerszám

 

d. Négy kör egyben.

a. An M05 TaLoN is on two 073 KöR-s, that is kör-ök-ön [on (-ön), circle (kör), -s (-ök) = on circles].

b. A ‘body’-ligature: a body with joint (íz-es), sitting leg, hand (kéz) under a poppy-head. On the 010 L is a ‘10’, than falling 050 T. From there are two possibilities: the {fox in ‘20’} or {‘10’, fox, and ’10’ again}.

g. ‘bolha’ = flea; ‘túró’ = tool for pushing grainy or granular material

d. Four circles jointed in one.

 

 

  le  : K-L_-T_L_N  : KüLLőTLeN : without spokes

 -ök-ön : K_R-_K-_N : KeRéKeN; KéRéKeNY, aki szeret kölcsönkérni : on wheel; who likes to borrow things

  le : T-L_-G/K : TaLiGa : cart

  : G/K : íGY : this way

 * : T_L_N : TaLáN : perhaps, maybe

  le  le : T-L_ K-L_ : TőLe KaLLó, eláll tőle, ‘lekopik’ : wearing off, giving up

 *-es : _Z-_S : íZeS; űZéS : tasty; pestering

 ’test’ ű’ve : T_ST-_V_  : TéSZTáVa’; TiSZTéVe’ : with pasta; with one’s office

  : L : éL : living

  : K_S/Z : KeZe : his/her hand

 ‘mák’ alatt -en : M_K-_L_T-L-_N : MaKuLáTLaN : immaculate!

  * : T_S/Z-T : TiSZTa; TaSZíTó : clean; repellent

 bukott : B_K_T : BuKTa : sweet roll

 -ban : H_S/Z-B_N : HíZó-BűN, hízkór; HáZBaN : fattening disease; in the house

 bukott  : B_K_T-T_S/Z : BuKTaTóS : push around

 ravasz : R_V_SZ : RaVaSZú’; RáVeSZ : cunningly; persuades

 * : T_S/Z : TeSZ/i : does, makes

 bukott  : B_K_T-_T : BuKoTTaT : the strayed one, in accus.

 -en : L-_N : LáNY : girl

 ‘mák’ alatt : M_K-_L_T : MaKKoLóT : playing on-off with foreskin, in accus.

  ű’ve   : K_Z-_V_-L : KeZéVeL : with/by hand

 -es ’test’ : -Z-_S-T_ST : iZZaSZTóST : sweltering, in accus.

 bolha le : B_LH_-L_ : BeLeHaL; BoLYHoL : dies from; nap

 ’2’-ben : K_T-B_N : KiT BűN : whom sin

 ‘túró’ : _G-T_R_ : GYöTöR  : pester

 ‘túró’  : T_R_-_G : áTRáGi, marcangolja : torture

  : A/E/O/U-J/L : ÁLLó : standing

 ‘4’ : N_GY : NaGY : big

  : K_R_ : KáR/KúRó : pity/making sex

 egyben : _GYB_N : áGYBaN : in bed

  : J/L :: good

  : A(z) : Az : that/hi

  

a

Küllőtlen keréken taliga, így talán kérékeny tőle kalló.

A cart on wheels with no spokes, this way easy-borrow may wear off.

b

Ízes tésztáva’ élő keze makulátlan,

tészta, bukta, rávesz hízó-bűn.

 

Űzés tisztéve’ élő keze makulátlan,

taszító buktatós, ravaszú’ teszi.

 

Házban rávesz bukottat, tesz lány makkolót kezével, izzasztóst.

For living on tasty pasta, one have immaculate hands, pasta, sweet roll, the fattening disease persuades to eat it.

For pestering, one’s office leaves immaculate hands, repellent how the push around makes it cunningly.

He persuades the strayed, girl plays with her hand on-off with his foreskin, a sweltering play.

g

Belehal kit bűn gyötör.

Átrági, kit bűn bolyhol.

Whom sin pesters will die.

The one is tortured, whom crime naps.

d

Álló nagy kár/kúró ágyban.

 

Ágyban nagy kúró az.

Standing big is pity in bed. / Having it stiff is big sex in bed.

In bed big fucker is hi.

 

***

 


#293 ADROMILI S: CMS II 2.256 (4RPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{-n {}}+ {-ban}+

{(-ek)-et kétszer köt ‘2’}+

{057-_N {‘10’+023}}+ {039 038-B_N}+

{062-_K-_T K_T_SZ_R K_T ‘2’}+

b.

{**-ban -en  ül}+

{{{‘térd’-et hajt }+-en -sor}+

dől ülő -ek-re}+ {kis le }+

{ dől}+ {kis -sor}+

{‘20’-B_N 038-_N M08 _L}+
{{{T_RD-_T H_JT
010}+ -_N N_ M08-S_R}+

D_L _L_ M08-_K-R_}+ {K_S L_ M08}+

{031 D_L}+ {kis M08-S_R}+

g.

*{‘2’-n}+

{-n}+ { ér {}-t}+

M01 ‘10’ {‘2’-061-_N}+

{‘10’ 054-_N}+ {M08-_R {‘20’+042}-_T}+

d.

* {-en}+

{ dől}+ {{-ek}+-ben}+

M02 {‘20’ 044-_N_}+ -M05

{025+049 D_L}+{M05-{M08-_K}+ B_N_}+

g. - a.; b. - d.

a. A 023 T egy ‘10’-es ponttal a 057 K-n van rajta. A 039  P képjel benne van 038  J/L-ben. A két 062 N képjelet kétszer köti két vonal, vagyis ‘2’.

b. A 038 J/L két pont között, ‘20’-ban van és fölötte M08  íV ül. A térdet hajtó 010 Láb-on egy növekedő íV-sor látható és ez a láb ülő ívekre dől. Kis le irányuló íV, a 031  R dől, majd kisebb ívek sora.

 

g. A 061 uSZíTó képjel-en két vonalka, ‘2’. A 052 KoRSó-n egy ‘10’-es, a 042 A/E/O/U-n kettő, vagyis ‘20’ és az ácsbaltát érinti egy M08 íV.

d. ‘20’ a 044 éG-en, két ívben, azaz ívek-ben van az  jel.

a. The 023 T is ontop  (-n) of 057K hiero. The 039 P is inside the 038 J/L. The two 062 N hieros are tied (köt) twice (kétszer) together with two lines, that is with ‘2’-s.

b. The 038 J/L is between two dots, in ‘20’, and above an M08  íV, arc in sitting position. On the kneeling 010 L (foot) there is a row of growing arcs and foot is falling on two sitting arcs. There are a small arc pointing downwards, a falling 031 R and a row of small arcs.

g. On 061 _S/Z_T_ hiero there are two strokes, that is ‘2’. On the 052 K_R_S_ there is a ‘10’, on 042 A/E/O/U are two dots, that is ‘20’, and the axe is touched by an arch, M08 _V.

d. ‘20’ (húsz) is on 044 _G, and  is inbetween the two arcs.

 

* = M01 = T, Tű [szíjártók használnak ilyet] (needle, used by saddlers), *315

 * = M02 = _Z, íZ[ízület] (joint), ZE *74

 

 * : T_ :: needle

 *‘2’-n : T_S/Z-K_T _S/Z_T_-_N : TűZőKeT; SZőTTéN : in accus. stitch; when weaving

 * : T_S/Z : TeSZ; TüZe : does; its fire

 -n : K_R_S_-_N : KáRoSaN : harmfully

  ér  : _V-_R-H_S/Z : VéRHaS : dysentery

 -t : A/E/O/U-_T : Á’Ta’ (által) : by means of

 -n : K-_N : KíN : pain

  : T-P : TéPi : torture

 -ban : J/L-B_N : LoBBaN; JoBBaN : in inflammation; harder

 -ek-et : N-_K-_T : NőKeT : women, in accus.

 kétszer : K_T_SZ_R : KuTYaSZőR (kutyaszőrű juhok gyapjúja) : dog hair-like wool

 köt ‘2’ : K_T K_T : KöTőKeT : knitters, in accus.

 **-ban : H_S/Z-B_N : HúSZBaN; HáZBaN : in twenties; in the house

 -en : J/L-_N : LáNY; iLYeN : girl; such

  * ül : _V-_L : aVVaL; éVüL, öregszik : with it; getting older

 ‘térd’-et : T_RD-_T : TöRőDöTT : bothered about

 hajt -en : H_JT- L-_N : HeLYTeLeNű’ (J=LY) : wrongly

 nő -sor dől : N_ _V-S_R D_L : NőVé SeRDüL : grows to womanhood

 ülő -ek-re : _L_-_V-_K-R_ : éLVeKRe : for pleasure

 kis le  : K_S-L_-_V : KéSZüLVe : by preparing

  dől : R-D_L : RáDőL : leans on

 kis : small

 -sor : _V-S_R : VeSSZőRe : rod

 * : _Z : eZ : this

 *-en  : ‘20’ _G-_N_-T_L_N : 20 iGéNYTeLeN : 20 modest, undemanding, insignificant

  dől  : T-_R-D_L-T_L_N : TéRDeLeTLeN, számadást önmagával még nem készített : who aren’t kneeling yet, who didn’t render account with oneself

  *-ek-ben : _V-_K- B_N_ : éVeK; BűNe : years; his/her/its sin, crime

 

Tű, - tűzőket szőttén, -  tesz károsan vérhas á’ta’, kín tüze tépi lobban nőket, kutyaszőr kötőket.

The needle, while weaving stitches, does harm by the means of dysentery’, in inflammation, the fire of pain torment the women, the dog hair-like wool knitters.

Húszban lány avval törödött helytelenű’: nővé serdül, élvekre készülve, rádől kis vesszőre. Ez 20 igénytelen, térdeletlen évek bűne.

In her twenties girl did bother about wrongly: as she grows to womanhood, by preparing for pleasure, she leans on a small rod. This is the sin of 20 modest, unaccounted years.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 


 

side

inscription

transnumeration

a.

{kétszer köt ‘2’ (-ek)-et}+

{-ban }+ {{}-n}+

{ K_T_SZ_R K_T ‘2’ 062-_K-_T}+

{038-B_N 039}+ {{‘10’+023} 057-_N}+

g.

{{}-t ér }+ {-n }+

{‘2’-n}+ **

{{‘20’+042}-_T  _R M08}+ {054-_N ‘10’}+

{‘2’-061-_N}+ ‘10’ M01

d.

{{-ek}+-ben }+ {dől  }+

*{-en  }+ *

{{M08-_K}+ B_N M05}+ {D_L 042 025}+

M05 {044-_N ‘20’}+ M02

b.

{kis -sor}+ {dől }+ {kis le }+

{ülő -ek-re dől {-sor

{‘térd’-et hajt }+-en}+}+

{-en **-ban  ül}+

{kis M08-S_R}+{ D_L 031}+{K_S L_ M08}+
{_L_ M08-_K-R_ D_L { M08-S_R N_

{T_RD-_T H_JT 010}+ -_N}+}+

{038-_N ‘20’-B_N M08 _L}+

a. – g.; d. – b.

 

  : P-T_S/Z :

PaTéCS/PeTeCS, febris PeTeCHialis: rohasztó lázakban támadó kiütések (Z>CS) :

spotted fever (febris petechialis)

 -n : T-K-_N : TaKoNY : snot

 * : H_S/Z : HúZ, vonz : attract, draw

 -t : A(z)-_T : AzT : that, him, her

 ér  : _R-_V : éRVe : catching

 ‘2’ : K_T : KiT : whom

 -n : _S/Z_T_-_N : iSTeN/SáTáN/öSZTöN : god/SaTaN/inSTiNct

 ** : T_S/Z-T_ : TaSZíT : push, trust, shove

 *-ek-ben  : _V-_K B_N-T_L_N : VaK; BűNTeLeN : blind; innocent, guiltless

 dől : D_L : DúL, felforgat : overturn

 * : _R-T-T_L_N : áRTaTLaN : innocent, unspoiled

 -en : _G-_N : iGeN : very

 ** : H_S/Z-_Z : HaSaS, terhes : pregnant

 kis  : K_S-_V : KöZéVe’, hellyel-közzel : here and there

 -sor dől : S_R-D_L : SeRDüLő : adolescent

  kis le : R-K_S-L_ : RáKéSZüL : prepare for

 * ülő : _V-_L_ : VeLe : with it

 *-ek-re : _V-_K-R_ : éVeKRe : for years

 dől  : D_L-_V : DúLVa : in shambles

 -sor nő : sor nő : row of women

 ‘térd’-et hajt : térdet-hajtó : kneeling

 -en : L-_N : LáNY : girl

 


 

Kutyaszőr kötőket, nőket jobban patécs takony húz, azt érve károsan tüze, kit isten/sátán/ösztön taszít.

The dog hair-like wool knitters, mostly women are more attracted with spotted fever snot; the one is touched more with its fire, whom the god/Satan/instinct pushes.

Vak bűntelen dúl, ártatlan igen hasas; közéve’ serdülő rákészül, vele évekre dúlva sor nő, térdet-hajtó lány ilyen, házban évül.

The blind innocently turns over things, the unspoiled is very pregnant; here and there the adolescent is prepared for, with it a row of women is in shambles for years, a kneeling girl like that are getting older in the house.

 

***

 

#299 CR (?) S: CMS VII 40 (4RPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

X  X

{{dő(l)ve}+ -ek-ben}+

X  X {dő(l)ve}+

X 044 X 044

{{049-D_V_}+ M06-_K-B_N}+

X 044 X 044 {049-D_V_}+

{{dő(l)ve}+ -ek-ben}+

{{049-D_V_}+ M06-_K-B_N}+ 044

b.

X { }  {* le}+

X { } {* le}+

X ‘20’-{044 ‘10’} ‘10’ {M04 L_}+ 

X ‘20’-{044 ‘10’} {M04 L_}+

{* le}+

{{}[]-ak-ban}+

{M04 L_}+ ‘10’

{{044 ‘10’} ‘20’-_K-B_N}+

g.

X {{}-ben  áll ‘1’-en}+ s

X {‘1’-et ér {{le}+ -n}+}+

X {‘10’ 036}-B_N M11 _L ‘1’-_N}+  S

X {‘1’-_T _R {{092-L_}+  025-_N}+}+ ‘10’

{{[]-ban {le}+ -n}+

ér ‘1’-et}+ és {‘1’-en áll

{}-ben}+}+

{{‘20’-B_N {092-L_}+  025-_N}+

_R ‘1’-_T}+ _S {‘1’-_N _L M11

{‘10’ 036}-B_N}+}+

d.

{-re hajlik }+ {}

038 {M06-R_ hajlik 010}+ {025-031}

{}{ -re hajlik}+

{025-031}{010 M06-R_ hajlik}+ 038

 

Az X azt jelenti: innen kezdd olvasni! Ha négy X van egy képjel mellett, akkor négyszer kezdd e jeltől az olvasást, hogy mikor meddig, azt a kép és szöveg együtt határozza meg.

 

a. A jobboldali alsó X-től olvasva a 049 áR-t M06  S/Z-ekben látjuk, de  a visszafelé olvasatra ezek az X-ek nem hatnak ki, az olvasat mögé esnek.

b. A jobboldali X-től haladva a pont (’10’) az M04 *SZeM előtt van. A visszafelé olvasatban a két ‘10’-esből ‘20’ lesz. (Az X-ek mögöttük vannak.)

 

g. A {‘10’ + 036 S} ligatúra alatt van a M11  HáLó. A ‘választó vonal’ valójában egy ‘1’-es. A 092 L-ben a 026 T levelei jól látszanak, csakúgy mint a pont (’10’) mindkét X vonalán, de visszafelé ezek-ben, ‘20’-ban van L.

 

d. A 010 L az M06 S/Z-re hajlik.

The X means: start reading from here! If there are four X-s next to a hiero, then you have to start reading four times from that sign, but how far to go with each reading depends on both the picture and the text.

a. Reading from the bottom-left X the 049 _R is seen being inbetween (-ben) M06  S/Z-s (-ek), but in the backwards reading they are behind the text, having no influence on the reading.

b. Advancing from the righthand side X a dot  (‘10’) is infront (előtt) the eye, M04 *SZ_M. In the backwards reading the two ‘10’-s become one ’20’. (The X-s are behind them)

g. Beneat (alatt) the {‘10’+ 036 S} ligature is the net (háló, M11 ). The dividing line is actually a ‘1’. In (-ben) 092 L the leaves of 026 T are quite visible, the dot (’10’) on each side, in backwards reading is a ‘20’, in which (-ben) the L resides.

d. The 010 L leans over (-re hajlik) M06 S/Z.

 

 dő(l)ve : _G-_G-_R-D_V_ : GeGYeReDVe, hízelegve : by flattering

 *-ek-ben : S/Z-_K B_N : SOK BűN; SoK BeNNe : many sins; many in it

  : _G-_G : GőG : arrogance

 dő(l)ve : _R-D_V_ : RuDa’Va, kiebrudalva; eRDőVe’ : by chucking out; with forest

  : _G : éG : burns

 * : H_S/Z-_G : HűSéGGe’; HaZuG : with faithfulness; lying, liar

 *  : T_S/Z-T_S/Z : TiSZTeS : honesty

 * le : SZ_M-L_ :

SZáMoL; SZeMéLY (“Néhutt népnyelven így nevezik a szabad életű nőket, a kéjleányokat.”)

 counts; person (sometimes with loose cannotation)

 * : T_S/Z : TűZZe’; TüZe : with fire; one’s fire

  : _G-T_S/Z : éGeTéS/éGeTőS : burning/biting

 []-ak-ban : H_S/Z-_K-B_N : HúSZoKBaN, húszas években : in the twenties

 *-ben : T_S/Z-S-B_N : TűZ eSőBeN; TűZéS BűN; TűZéS BűNe : fire in rain; rutting is sin; the sin of rutting

 * : H_L_ : HaL; HoL; HáLó : dies; where; sleeping with

  áll ‘1’-en s ‘1’-et : _L-_GY-_N-S-_GY-_T :

 LeGéNYSéGeT; LeGéNYSéGéT : bachelorhood; his bachelorhood, in accus.

 érle-n  : _R L-L_ T-_N T_S/Z :

 éRLeL TaNíTáS; uRa LeLeTéN* TeSZi : teaching does ripen; does it on master’s (sexual) trouble

 []-ban : H_S/Z-B_N : HáZBaN : in the house

 le : L-L_ : LeL : finds

 -n ér : T-_N-_R : TaNúRa : on witness

 ‘1’-et : _GY-_T : áGYáT : one’s bed, in accus.

 és ‘1’-en áll : _S-_GY-_N-_L : SZéGYeNNeL : with shame

  : J_:: good

 *-re : S/Z-R_ : SZóRa : on word

 hajlik : H_JL_K : HaJLiK; HaJLéK : bend, incline to; shelter/home

  : L-T-R : LeTéRő : deviate

  -re : T-R-L-S/Z-R_ : TáRoLáSRa/TeRéLéSRe/TéRüLéSRe : for storage/gossip/conversion

 

a.


Gegyeredve sok bűn, gőg ruda’va.

 

Erdőve’ sok benne ég.

By flattering many sins and arrogance can be chuck out.

With the forest the lot burns.

b.

Hűségge’ tisztes számol, hazug tűzze’ számol.

Személy tüze égetés/égetős húszokban.

Honesty counts on faithfulness, liar counts on fire.

A person’s fire is burning/biting in the twenties.

g.

Tűz esőben hal, legénységet érlel tanítás.

Tűzés bűn, hol legénységét ura leletén teszi.

Házban lel tanúra ágyát szégyennel háló tűzés bűne.

Fire dies out in rain, bachelorhood ripens with teaching.

Rutting is a sin where the bachelorhood is taken on master’s (sexual) trouble.

Hi finds witness in the house for the sin of sleeping with shame in his bed.

d.

Jó szóra hajlik letérő.

Tárolásra/terélésre/térülésre hajlék jó.

Deviate inclines to good words.

Shelter/home is good for storage/gossip/conversion.

 

* lelet =  beteges lankadtság, itt sexuális értelemben

 

***

 

#154 MA/P Imp Doc on HMs 1403 (1SRN document sealing)

 

impression

transnumeration

{dő(l)t}+ {}

042-{038-D_T}+ {077+M06}

dő(l)t  : A/E/O/U-J/L-D_T L-S : ÁLDoTT LeSZ (amit az L+S ligatura jelképez) : she becomes blessed/pregnant (what is symbolised with the L+S ligature)

 

***

 

#301 CR (?) S: CMS XII 106 (4RPr of burnt and gray agate)


 

side

inscription

transnumeration

a.

X {dő(l)t}+{‘pár’  ‘2’-es-ek-ben}+

{{ül }+ ‘4’-ben}+

{044 D_T}+ {P_R M05 ‘2’-_S-_K-B_N}+

{{049-_L}+ ‘4’-B_N}+

{‘4’-ben {ül }+}+

{‘2’-es-ek-ben ‘pár’ }+ {dő(l)t}+

{‘4’-B_N {049-_L}+}+

{‘2’-_S-_K-B_N P_R M05}+ {044 D_T}+

b.

X {dől {2 ‘1’-es}+-en

forgó -re}+

{ le}+ { ‘2’}

{044-D_L {2 ‘1’-_S}+-_N

forgó 073-R_}+

{M04-L_}+ {M06+’2’} M06

* { ‘2’} { le}+

{dől  forgó -re {2 ‘1’-es}+-en}+

M06 {M06+’2’}{M04-L_}+

{D_L 044 forgó 073-R_{2 ‘1’-_S}+-_N}+

g.

X {elé ‘1’}+ {‘tömlő’ ‘fedő’-n}+

{018-_L_ _GY}+ {tömlő F_D_-_N}+

{‘fedő’-n ‘tömlő’}+  ‘1’

{ F_D_-_N tömlő}+ 018 ‘1’

d.

X {-t ér le }+
{
dő(l)t}+

042-019-{M05-_T _R L_ 032}+

{023 D_T}+

{dő(l)t }+

{ le ér -t}+

{ D_T 023}+

{032 L_ _R M05-_T}+ 019 042

Az ésszerű sorrend a. – b. (b. – a.) & d. – g. (g. – d.) is the logical sequence

a. Egy pár M05 TaLoN ‘2’-esekben, kettest jelölő vonalkák között van.  A 049 R kétszer ‘2’-ben, vagyis ‘4’-ben ül.

b. A 044 éG két vonalkán, 2 egyesen dől egy forgó 073 KöR-re, az M04 SZeM le-felé áll, az egyik M06  ‘2’-vel egybeírva.

g. A 018 Kutya elé ‘1’ húzva,  a sorrend az X szerint mégis K-val kezdődik. A tömlő egy fedőn van.

a. A pair (pár) of M05  T_L_Ns is between (-ban) two pairs of lines, ie. between ‘2’-s. The 049 R is sitting in (-ben) two times ‘2’, that is in ‘4’.

b. The 044 _G is on a pair (páron) of lines, the M04 SZ_M (eye) orinted downwards (le), one of M06 makes a ligature with ‘2’.

g. There is a ‘1’ in front of 018 K (dog), although the reading starts with K as the X suggests. The goatskin (tömlő) is on a lid (fedő).

 

 dő(l)t : _G-D_T : GiDáT/GeDóT; eGYeDiT : KiD; unique, in accus.

 ‘pár’   : P_R-T_L_N : PáRaTLaN : unrivalled

 ‘2’-es-ek-ben : K_T-_S-_K-B_N : KöTéSeKBeN : in enterings into contracts

 ül : _R-_L : áRuL : sell

 ‘4’-ben : N_GY-B_N : NaGYBaN : in gross

 dől : _G-D_L : GöDöLYe : kid

 2 ‘1’-es-en : K_T _GY-_S-_N : KúTáGaSoN; KiTaGoZNi : on a well-sweep; to portion

 forgó : F_RG_ : FoRGó; (tén)FeRGő : turning; dawdler

 -re : K_R-R_ : KaRóRa; KéRőRe : onto a stake; for asking

 * le  ‘2’ : SZ_M-L_-S/Z-K_T : SZáMLáSaKaT, felhasítottakat : cut open (crcases), in accus.

 * : _S/Z : iS : also

 *  ‘2’ : S/Z-S/Z-K_T : SiSKáT, sütést : roasting, in accus.

 * le : SZ_M-L_ : SZeMeLő, szemmel tartó : overseer

 dől  : D_L-_G : DoLGa : one’s job

 ül  : _L-_R : eLőRe : in advance

 -t : A/E/O/U-SZ-T_L_N-_T : ESZTeLeNT : unreasonable, foolish, in accus.

 ér le : _R-L_ : áRuL/uRaL : betray/rule

 * : R_SZ : RoSSZ : bad

 dő(l)t : T-D_T : TuDaT : consciousness

 elé : K-_L_ : KeLL : be needed, sy wants, needs sg

 tömlő (bor) : goatskin (of wine)

 ‘fedő’-n : F_D_-_N : FeDNi; Fő’DöN : to cover; on Earth

  ‘1’ : K-_GY : KeGY : favour

 dő(l)t  : D_T-T : Dű’TőT, öntőt : the pouring, in accus.

 * le : R_SZ-L_ : RoSSZuL : badly

 ér : _R : éRő : affecting

 *-t : T_L_N-_T : TaLáNYT : riddle, in accus.

  : _S/Z : űZ : chase

  : A(z) : Az : that

 

a.

b.

Gidát/gedót páratlan kötésekben árúl nagyban. Gödölye kútágason forgó karóra, számlásakat is.

Siskát szemelő dolga fergő kérőre kitagozni (a) nagyban, előre-kötésekben páratlan egyedit.

Wholesale of kids in unrivalled contracts. Kids prepared for turning spits also.

 

It’s the job of the overseer of roasting to portion it for the asking dawdler this in-gross, in advance contracts unrivalled unique case.

d.

g.

Esztelent árul/ural rossz tudat. Kell egy tömlő (bor) fedni.

 

Fő’dön tömlő kegy: dű’tőt rosszul érő talányt űz az.

Foolish is betrayed/ruled by bad consciousness. There is a need for a goatskin (of wine) to cover it.

The goatskin (of wine) is a favour on Earth: it chases away the badly affecting riddles of the pourer.

 

 

***

 

#181 CR (?) S: CMS VII 255 (Petschaft of green jasper)

inscription

transnumeration

X { térdel -n}+

X 038 {010 T_RD_L M11-_N}+

  : J/L :: good

  térdel : L-T_RD_L : LeTéRDeL : kneels down

  *-n : H_L_-_N : HaLóNá’, haldoklónál : at dying

Jó letérdel halóná’.

 

Good will kneel down at the place of the dying.

 

***

 

#162 KN Imp Cres: CMS II 8.67 on HMs 179 (crescent)

 

inscription

transnumeration

 X { ül -en}+

 {-en  ül}+

038 {010  _L 031-_N}+

{031-_N 010  _L}+ 038

  : J/L :: good

   : L :: horse

 ül : _L : éLő : alive

 -en : R-_N : aRaNY : gold

 -en  : R-_N-L : eRéNNYeL : with virtue

Jó ló élő arany.

Erénnyel élő jó.

Good horse is living gold.

The one living by virtue is good.

 

***

 

#161 KN Imp Cres/T-HN: CMS II 8.83 on HMs 178.b (crescent/T-HN, #007)

 

impression

transnumeration

 {-ban}+ {le}+

({} = ) {-k-ben *}+

* {{}* -k-ben }+

{le}+ {-ban}+

{M11-B_N 049}+ {L_-044}+

{023-_K-B_N M05*}+

{{025+M05}* 023-_K-B_N}+

{L_-_G}+ {M11-B_N 049}+

 

A 044 éG képjel fejjel le-felé áll.

The 044 _G hiero is upside down (le).

 

 *-ban : H_L B_N : HOL; BűN : where; sin/crime

  : _R : úR : lord, master

 le-k-ben  : L_-_GY-T-_K B_N-T_L_N : LeGYeTeK; BűNTeLeN : be, 2nd person pl.; innocent/guiltless

  : T-T_L_N : TéTLeN : inactive, idle

 -k-ben : T-_K-B_N : áToKBaN : in curse, malediction

 le : L_-_G : eLéG : enough

 *-ban : H_L_ B_N-_R : HaLó BűNéRe : for the sin of dying

 

Hol bűn (az) úr, legyetek bűntelen(/büntetlen*).

Tétlen átokban elég haló bűnére.

 Where sin/crime is the rule, beguiltless(/unpunished*).

Inactive in cursing is enough for the (relief from) sin of dying.

 

* Az M05 TaLoNon egy kis taraj látszik. Amennyiben ez kiemelkedőbb vagy a sértett részen is látható lenne, akkor az {} ligatúrával az olvasat utolsó szava BüNTeTLeN lenne.

* On the M05 T_L_N a small crest is visiable. Were this be more striking or visible also in the damaged part, then with the {} ligature the reading would be  unpunished (BüNTeTLeN).

 

 

***

 

#011. KN Ha (HMs 192 [SM I, P69]) Crescent, impressed ([2.7] x 1.5 x 1.2 cm)

side

inscription/seal impression

transnumeration

a

2 impressions (H) (CMS II 8.76 [#165] & CMS II 8.73 [#166]

 

b

vacat

vacat

g

* [

049-049028 [

d

vacat

vacat

 

Comments by JGY
a2. The signgroup in the impression ( 056-047-031 [#166]) recurs in #032.a1, and in the following variant: 047-070-031 (#058.b1), which also recurs undoubtedly in #020.d); cf. 063-047-031 (#052.a2), which is probably to be read   j 063-047 *174.
b. CHIC: String mark preserved.
g: CHIC: A deliberate erasure begins under the second - -049. JGY: see the Notes to Sign 028, and Inflection Sequence 5b1.

 

JGY normalizes

side

inscription/seal impression

transnumeration

normalization

a2 (#166)

056-047-031

KU-QE-RE

g

]*

]028049-049

]KU2-RO3 RO3

a1 (#165)

]

]044-005

]KO-Rv

b, d

vacat

vacat

 

 

Compare
a2: Linear A: QE-KU-RE (HT 20.2-3; HT Wc 3017), QA-QA-RU (HT 93a.4-5; HT 111a.3?; HT 118.2-3; HT 122b.3-4), QA-*118-RA-RE (HT 96b.1-2), KE-KI-RU (HT 94b.2), KI-KI-RA-JA (HT 85b.1)
g: Hiero KU-RO-RO (#061.e), KU-RO-RO2 (#298.a). Linear A: KU-RO ("balance," "total," "paid"); RO+RO (KH 18.4; KH Wa 1001, 1002)
a1: Linear A: KU-RO ("balance," "total," "paid" - see Younger 2003) or KI-RO, "deficit".

 

g. JGY a könyvelési megoldás erőszakolása miatt, a ‘normalizálása’ nevében eröltet egy 028 K-t és egy retrográd olvasatot. Egyik sem elfogadható.

g. JGY, by insisting on his bookkeeping solution, in the name of ‘normalization’ forces a 028 K and a retrograde reading. Neither is acceptable.

 

  : _R-_R : RáRó, rászab (ítéletet) : impose on him/her (a fine/punishment)

 

*

 

#166 KN Imp Cres: CMS II 8.73 on HMs 192 (crescent, #011), along with #165

 

impression

transnumeration

*  {-on }+

  { -on}+

056 047-031{M06-_N M14}+

{M14 M06-_N}+ 031 047-056

 

Az M06 S/Z-re írt M14 NőK nem hagyhatók ki az olvasatból, ezek is szabályos hieroglifák, akárcsak a többi. Ki állíthat mást és milyen alapon?

The M14 N_K written on/over (-on) M06 S/Z cannot be left out from the reading, these are regular hieroglyphs, just like the rest. Who to tell otherwise and on what ground?

 

  : _G/_K : oK : cause (of sg), reason (for sg)

  -on : T-R-S/Z-_N : ToRZSoN, torzsalkodáson : for diskord, quarrel, dispute

 * : N_K : NőK : women

 *-on  : S/Z-_N-R : SaNYaRa : torment

  : T-_G : TáG : wide

 

Ok torzson: nők.

Nők sanyara tág.

Reason for dispute: women.

The torment of women is wide.

 

*

 

#165 KN Imp Cres: CMS II 8.76 on HMs 192 (crescent, #011), along with #166

 

impression

transnumeration

 ]*

]M04-M05

]  : ]SZ_M-T_L_N : ]SZeMTeLeN; SZáMTaLaN : impudent, impertinent, insolent; countless, numberless

 

A három feliratot nem a könyvelő hanem a bíró köti össze!

The three texts are connected not by the bookkeeper, but the judge!

 

***

 

#182 CR (?) S: CMS X 53 (Petschaft of a metalliferous material)

 

Az M06  TaLoN-ok-at körben egy-egy ‘2’-es (II) köti a pecsét széléhez. A körül szét­szórva látható ‘10’-ekben a 025 T, a fejjel le-felé (!) álló 011 R és a 029 M alatt a 056 éG dől.

The M06  TaLoN signs all around (körben) are tied (köt) to the edge (szél) of the seal with ‘2’-s (II). In the dots (‘10’-ek-ben) scat­tered around, the 025 T, the downwards looking 011 R and the 029 M have underneat (alatt) a leaning (dől) 056 _G hieroglyph.

 

 

inscription

transnumeration

{‘kör’-ben ‘2’ -ok-at köt ‘szél’-hez}+

{{-ek-ben {{le}+ }}+

alatt { dől}+}+

{K_R-B_N ‘2’ M05-_K-_T K_T SZ_L-H_Z}+

{{‘10’-_K-B_N {025-{011-L_}+-029}}+

_L_T {056-D_L}+}+

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

{{dől }+ felett

{{le}+ } -ek-ben}+}+

{‘szél’-hez köt ‘kör’-ben ‘2’ -ok-at}+

{{D_L 056}+ F_L_T

{025-{011-L_}+-029} ‘10’-_K-B_N}+}+

{SZ_L-H_Z K_T K_R-B_N ‘2’ M05-_K-_T}+

 

 ‘kör’-ben : K_R-B_N : KáRBaN; KáR, BeNNe : in disaster; damage, in it

 ‘2’ -ok-at : K_T-T_L_N-_K-_T :

KöTeTLeNeKeT; oKíT, ó’TLaNoKaT : untied objects, in accus.; instruct/coach, un-extinguished

 köt : K_T : KöT; KiT : ties; whom

 ‘szél’-hez : SZ_L-H_Z : SZéLHeZ; SZóL aHHoZ : to the wind; speaks to the one

 *-ek-ben : T_S/Z-_K-B_N : TüZeKBeN : in fires

 le  : T-R-L_-M : TüReLeM : patience

 alatt : _L_T : oLT : puts out, extinguish

  dől : _G-D_L : eGYeDüL : solely, alone

 dől  : D_L-_G : DoLGa : one’s job

 felett : F_L_T : FéLTő : anxious

 

Kárban kötetleneket köt szélhez, tüzekben türelem olt egyedül.

Dolga féltő türelem, tüzekben szól ahhoz kit benne okít, ó’tlanokat.

Patience in disaster ties objects to the wind, but it alone puts out fires.

One’s job is the anxious patience, in blazes s/he speaks to the one whom s/he coaches, to the un-extinguished.

 

***

 

#191 MOHLOS S: CMS II 2.249; Petschaft of blue chalcedony

 

Az egymásba kapaszkodó  M05 (TaLoN, a talentum súlyegység jele) jelek beszélő összevonást alkotnak:

PáR TaLoN = P_R_+T_L_N!

The joint  M05 (TaLoN, the sign for talentum, the unit of weight) signs are talking ligatures: a PaiR (pár) of TaLoNs = P_R_+T_L_N!

 

 

inscription

transnumeration

{=‘pár’ }+ X  {‘pár’ }+

 {P_R-M05}+ X 036-040-049 {P_R+M05}+

 

  = ‘pár’  : P_R-T_L_N : PáRaTLaN; PáRToLNi : unrivalled, PeeRless, unique; patronize, supports, sponsor

  : 036-040-049 : SeGéLY-eRő : helping/aiding force/resource

 

Páratlan segély-erő pártolni.

To sponsor is a unique helping resource.

 

Ez volna a “nagybetűk” olvasata. Most akkor nézzük a részleteket, amiben az ördög rejlik, ahogy mondják.

This was the reading of the “capital” letters. Let’s look now into the small print, as they say, into the devil’s eyes.

 

inscription

transnumeration

X {{{ ül}+{{‘pár’ }+ 

{két-szer-es ‘4’ ‘sujtás’}+’lépcső’}

‘pár’ ‘átló’-n}+-ban tő’t}+

 X {036-040 {049 _L}+ {{P_R M05 025}+

{K_T-S_R_S ‘4’ ‘sujtás’}+L_PCS_}

P_R _TL_N}+ -B_N T_T}+

 

A pecsétlő középső részé-ben három képjel tölti ki a teret. Az alsó részben egy többszörös liga­túra: pár (kettő) tea-leveles talon amiket kétsze­resen ‘4’(négy) sujtás, a magyar viseletnek mai napig divatos díszitése, köt össze. A sarokban még egy lépcső is csatlakozik ehhez a ligatúrá­hoz. Ez az összetett ligatúra és a tükörképe egy pár (kettő) átlón helyezkedik el. A középső rész ebben van, ezt tölti ki.

A fenti táblázat feliratában (inscription) ez a képleírás szerepel az olvasat tömörségében és sorrendjében.

In (-ben) the middle of the sealstone three hieros fill (tölti) the space. In the bottom part is a multiple ligature: one pair (pár) of tea leaves on talons are twice (kétszeres) connected with ‘4’ (négy) braiding (sujtás), an even today popular decoration on Hungarian costumes. A stair (lépcső) in the corner joins this ligature. This compound ligature and its mirror image are on a pair of diagonal (pár átlón). The middle part fills (tölt) in (-ban, ebben) this ligature.

This description appears in the inscription column of the above table with the conciseness of the reading and in its appropriate place.

 

  : S-G_L_ : SeGéLY : help, aid

  ül : _R _L : éR eL : reach to

 ‘pár’  : P_R-T-T_L_N : PáRTaTLaNú’ : impartially

 két-szeres : K_T S_R_S : KiT SoRS : whom fate, destiny

 ‘4’ : N_GY : NaGY : big

 ‘sujtás’ : S_JT_S : SuJTáSSa’; SuJTáS : with distress/suffering; distress

  lépcső : L_PCS_ : LePCS, pofon-csapás : slap in the face

 ‘pár’ ‘átló’-n : P_R-_TL_N : PáRaTLaNú’; PáRaTLaN : unparalleled, uniquely; unequalled

 -ben tő’t : B_N-T_T : BüNTeT : punishes

 

Segély ér el pártatlanú’ kit sors nagy sujtássa’ lepcs, páratlanú’ büntet.

Aid reaches impartially to the one who is punished uniquely by destiny with big slap in the face.

 

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

 

inscription

transnumeration

{{‘pár’ ‘átló’-n {{’lépcső’ +

{két-szer-es ‘4’ ‘sujtás’}+} +

{‘pár’}}+}+-ban tő’t 

{{ül }+ }}+

{{ P_R _TL_N {{ L_PCS_ +

{K_T-S_R_S ‘4’ S_JT_S}+ +

{P_R-025+M05}}+}+-B_N T_T

{{_L 049}+ 040 036}}+

 

 ‘pár’  : P_R-T_L_N-T : PáRTaLaNíT : makes one partner-less

 ül   : _L-_R-G_L_-S : eLöReGüLéSSe’ : with making one old

 

Páratlan lepcs kit sors nagy sujtása pártalanít, büntet elöregülésse’.

Unequalled slap in the face whom destiny with big distress makes partner-less, punishes with making one old.

 

 

***

 

#152 ZA Imp Doc: CMS II 7.213 on HMs 33 (1SSN document sealing of ZA clay [Hallager 1996, II: 235])

 

impression

transnumeration

1.  {nagy}+  

2. {nagy}+  

3. {-tű’ jobb  bal }+

1. M06-{N_GY-044}+ 054

2. 054 {‘nagy’ 044}+-M06

3. {044-T_ J_B_ M06-B_L 054}+

 

A 044 éG képjel okkal nagyobb a másik kettőnél, esetleg azért, hogy onnan kezdjük az olvasást.

The 044 _G hiero is purposly biger then the other two, possibly to start the reading from it.

3. From (-tű’ [-től]  to the right (jobb) , to the left (bal) .

 

 * nagy : S/Z-N_GY-_G : SZáNóGGYéK (G>K), legyen megszánva : take pity on

  : K_R_S_ : KáRoS : harmful, damaging; injured/damaged person

  nagy : big

  : _G-_S/Z : éGéS : burning

 -tű’ : _G-T_ : éGeTő : burning

 jobb  bal : J_B_ -S/Z-B_ L : LoB; SeBBeL(-lobbal) : flame; in a rush

 

Szánóggyék káros.

Take pity on injured (person).

Káros nagy égés.

Big burning is damaging.

Égető lob sebbel káros.

Burning flame (taken) in a rush is damaging.

 

***

 

#170 KN Imp DirObj: CMS II 8.70 on AM 1938.1153 b (jar stopper), along with #169

 

impression

transnumeration

* {{dő(l)t }+ ér

{-on }+-at s ér

{le}+-t}+ {le}+ [‘pár’

‘10’ M08 073 {{D_T M09}+ _R

{044-_N ‘20’}+-_T S _R

{L_ 062}+-_T}+ {032 L_}+ [P_R

Visszafelé ugyanez:

The same backwards:

‘pár’] {le }+

{{le}+-t ér s {-on }+-at

ér { dő(l)t}+}+ *

P_R] {L_ 032}+

{{L_ 062}+-_T _R S {044-_N ‘20’}+-_T

_R {M09 D_T}+}+ 073 M08 ‘10’

 

 * : T_S/Z-_V : TíZéVe’/TíZ éVe : by the tens/for  ten years

  dő(l)t : K_R-D_T : KoRDéT : CaRT (D>T), trap, in accus.

 * ér -on -at : I/J-_R-_G-_N H_S/Z-_T : JáRGáNY-HáZaT : housing for car, in accus.

 s ér le : S-_R-L_ : SZeReL : mount, assemble

 -t le[‘pár’ : N-_T R_SZ L_-[P_R :

iNTó-RéSZ aL[aPRa, hintó régiesen, lásd CzF : with swinging element [base, meaning coach (kocsi!)

 ‘pár’] le : P_R]-L_ : PiRuLó/PeReLő : blushing/suing

 * : R_SZ : RoSSZ : bed

 le-t : L_- N-_T : LáNYT :girl, in accus.

 ér : _R : éR; éRő : hit; befalling

 s -on : S-_G-_N : SZéGYeN : shame

 *-at : H_S/Z-_T : HáZaT : house, in accus.

 * dő(l)t : I/J-D_T : IJeDőT, ijedséget : alarm, fear, in accus.

  : K_R-_V : KuRVa : whore

 * : T_S/Z : TeSZi : does

 

 

Tízéve’/tíz éve kordét, járgány-házat szerel intó-rész al[apra.

 

Piruló lányt ér szégyen, házat érő ijedőt kurva tesz.

By the tens/for ten years he assembles carts, housing for coaches on swinging element [base.

Blush]ing with shame hits bad girl, the whore does a house-befalling alarm.

 

***

 

#197 MA/M S: II/241 (HM 2390; amygdaloid of black steatite); Mu Bldg B

 

A sérülés ellenére is világosan kivehető a RéSZ baloldali ágára húzott ‘1’-es: 032 RéSZ ‘1’-en.

A középső jel ligatúra: { }.

In spite of damage, the ‘1’ drawn on the left arm of  RéSZ, is clearly visible: 032  RéSZ ‘1’-en. The middle sign is a ligature: {}.

inscription

transnumeration

*{ ‘1’-en}+ {}

  {} {‘1’-en }+

X {032 ‘1’-_N }+ {023+’10’} 061

 061 {023+’10’} {‘1’-_N 032}+

 

 * ‘1’-en  : R_S/Z _GY-_N : RoSSZ áGYoN : on bad bed

  : T-T_S/Z : TeTűS : infested with louse

 : _S/Z_T_ : áSíT; eSTe : yawns; in evening

 

Rossz ágyon tetűs ásít.

Este tetűs ágyon rossz.

One infested with louse yawns on bad bed.

In the evening in a louse-infested bed is uncomfortable

 

***

 

#297 CR S: AM 1938.794 (CS no. ?; 4RPr of burnt silicate)

 

 

side

inscription

transnumeration

a.

{bukott }+ {’haj’ -nek téve}+

{ülő -ben []}+

{-re érőn }+ {(’haj’

-nek téve)  neki dő(l)t}+

{B_K_T M14}+ {H_J-M06-N_K T_V_}+ {_L_ M08-B_N ‘20’}+

{M07-R_ _R_N 171 M08}+ {(H_J

M06-N_K T_V_) M19 N_K_ D_T}+

{ neki dő(l)t (’haj’ *-nek

téve) }+ { -re érőn}+

{[] ülő -ben}+

{’haj’ -nek téve}+ { bukott}+

{M19 N_K_ D_T (H_J M06-N_K

T_V_)}+ { M08 171 M07-R_ _R_N }+

{‘20’ _L_ M08-B_N}+

{H_J-M06-N_K T_V_}+ {M14 B_K_T}+

b.

 {-n }+

{-ek-en ‘át-vető’   felett}+

038-050 ‘10’ 008 {023-_N-023}+

{M10-_K-_N-_T V_T 036-010 F_L_T_}+

{ felett ‘át-vető’ -ek-en}+

{-n }+

{036 010 F_L_T _T-V_T_ M10-_K-_N}+

{023-_N-023}+ 008 ‘10’ 050 038

g.

‘üveg’

{{(‘szárny’-as *-re  ) ‘pár’}+

{-ra}+ {-n}+}+

_V_G 063 056

{{(szárnyas M04-R_ M03) P_R}+

{072 171 R_}+ 072-023 {‘10’ 072-_N}+}+

{{-n}+ {(‘szárny’-as *-re  )

‘pár’}+{-ra}+}+

‘üveg’

{{‘10’ 072-_N}+ {(szárnyas M04-R_ M03) P_R}+ 023 072 {072 171-R_}+}+

056 010 _V_G

*d

 

 

{le}+  {-n }+

{* le}+

{* le}+ {-n }+

{le }+

{044-L_}+ 032 ‘10’-{023-_N-023}+

061 {M04-L_}+ 044

044 {M04-L_}+ 061 {023-_N-023}+

032 ‘10’ {L_ 044}+

 d

 

 { le}+  {-n }+

{*le}+ {le}+

{le}+ {*le}+

{-n }+ { le}+  

044 {032 L_}+ ‘10’ {023-_N-023}+

061 {M04-L_}+ {044 le}+

{044 le}+ {M04-L_}+ 061

{023-_N-023}+ {032 L_}+ ‘10’ 044

 

 

a. A képi írásmódhoz való fogékonyság teljes hiányára utal nem észrevenni a spirálban végződő haj hasonlóságát a  jelhez és a szemöldök ívekre támaszkodó nagyobb ív-tarajt (M08  íV + 171 TaRaJ) a homlokon, és a szemek alkotta 20-at az áll ülő ívén!

 

a. “Comments a. the two diminutive signs flank a human (female?) face; they may be fillers.” This comment by JG Younger displays a total lack of susceptibility for the hieroglyphic writing system. The human face has two strong eyebrows, arcs (ívek) supporting another larger arc of crests (ív-taraj) and the hair (haj) ends in a spiral, resemb­ling the sign , make no mistake: the person is hairy (hajaS). Without the S in the hair, this rea­ding is not assured. Hieroglyphic writings should be descripted, as one would describe a picture, ra­ther than transnumerated or transliterated, because it actually depicts the texts using a mix of figura­tive and alphabetic means.  I’m very sorry for the non-Hungarian speakers who cannot follow the unraveling of the message, as the drawn picture dissolves (olvad) into words, just like when one reads (olvas) a written message!

b. Középen egy 023 T-n egy másik 180o-ban elfordítva: T-n T! A két M10 SZeR jeleken van átvetve a 036 S jele, ez utóbbi alatt van a 010 L képjel.

g. A ‘szárnyas szemre’ rajzolt ‘húgy’ (csillag) ‘pár’ a körök és a taraj íve határolta ‘T-tarajra’ támaszkodik.

 

d. Vigyázat: Négy olvasata van! Bármelyik hosszú oldal lehet fent.

b.  In the middle on (-n) an 023 T there is ano­ther turned by 180o: T on T! Over the two M10 SZ_R hieros (pl.) the arching 036 S is flinged over (átvet), under (alatt) this sign is the 010 L.

g. The pair (pár) of stars (húgy) on (-re) winged (szárnyas) eyes (szem) is on (-ra) a T-crest (T-taraj), where this (T) is between the two circles and the crest.

d. Attention: there are four readings! Either of  the long edges can be the upper edge.

 

 bukott  : B_K_T N_K : BuKoTT NőK : dissolute women

 ’haj’ -nek : H_J-S/Z-N_K : HaJóSNaK : for sailor

 téve ülő -ben : T_V_-_L_-_V-B_N : TáVo’LeVőBeN : in absence

  : H_S/Z : HoSSZú : long
 -re : _V_K-R_: éVeKRe; íVeKRe : for years, for archs

 érőn : _R_N : éRőN; íRNi : ripe; to write

  : T_R_J-_V : TáRuLVa : by openning up

  ’haj’ -nek téve : H_J-S/Z-N_K-T_V_ :

 HaJóS NYuKTáVa(!); HaJóS NőK TűVe’ : by calming the sailor; sailor’s women with needles

 ‘kép’ neki : K_P-N_K_ : KaPNaK : they are getting

 dő(l)t : D_T : a’DiT, aldit, paskolást ülepre; iDőT : pat on the backside; time, in accus.

 *  : _V-T_R_J : ViToRLa : sail

 [] ülő *-ben : H_S/Z-_L_-_V-B_N:

HaZa eLeVe*/éLVe BeNNe : to home/home-country first/before all/turn up in time/alive in it

 téve  : T_V_ N_K : TéVe NeKi : done for him

 bukott : B_K_T : BóKoT : compliment

 : J/L-T T_S/Z T_NY_R : JóT TeSZ TeNYéR (a pofon) : the palm (a slap) makes good

 -n  : T-_N-T : TaNíTó; TaNíT : teacher, teaching; teaches

 -ek-en ‘át-vet’ : SZ_R-_K-_N-_T V_T : SZeR-KéNT VeTT : taken as an implement

   felett  : S/Z-L-F_L_T :

SZüLőFéLTű’ (hát nem csodálatos egy nyelv!) : from one of the parents (lit. from one half (fél) of the PaRent PaiR)

  : S/Z-L : SZüLő : parent

 felett ‘át-vető’ : F_L_T _T-V_T_ : FéLTeT; óVaT : makes one careful; cautions against

 *-ek-en : SZ_R-_K-_N : SZeReKeN : on devices

  : T_NY_R : TeNYéRRe’ : with palm (slap)

  : T_S/Z-T J/L : TaSZíT eL : pushes away

 ‘üveg’  : _V_G-K_NT-R : VéGKéNTRe, végső esetre : as a last resort

 ‘szárny’-as : szárnyas : game bird, wildfowl

 *-re : SZ_M-R_ : SZáMáRa : for him/her/it

 * : H_GY : HaGY : leave, allow

 ‘pár’ : P_R-T : PaRTi : riverside, riparian

 -ra : T_R_J-R_ : TeReLőRe (J>L) : for diversion

  : T-T : uTaT : road, path, in accus.

 *-n : T_S/Z-T-_N : TiSZTáN : cleanly, neatly

 ‘pár’ : P_R : PáR : couple

  : T-T : uTaT : road, path, in accus.

 -ra : T-T_R_J-R_ : áT-TeReLőRe (J>L) : for cross-passing

  : R-K_NT : ReKKeNT, rejteket :hideaway, in accus.

 ‘üveg’ : _V_G : VáG : cuts

 le : _G-L_ : aGGáLY; üGYeL : anxiety, anguish; pays attention

 * : R_SZ : RoSSZ; eRőS : bad; strong

 * -n  : T_S/Z-T-_N-T : TüSTéNT : immediately, straight away

  : _S/Z_T_ : SZíT : incite, stir up

 * le : SZ_M-L_ : SZeMLe; SZáMoL : survey; counts

  : _G : aGGó; aGY : worried; brain

 * le :SZ_M-L_-_S/Z_T_ : SZáMoLáST : counting, in accus.

 -n   : T-_N-T : TaNíT : teaches

 *le  : T_S/Z-L_-_G : TuSaLGó : ponder, brooding about things

 * le  : R_SZ-L_-T_S/Z : RéSZLeTeZ : goes into details

 -n  : T-_N-T-_S/Z_T_ : TaNíTáST : teaching, in accus.

 * le   : R_SZ-L_-T_S/Z-_G : RéSZLeTeSSéGGe’ : with attention to details

 

* “Előre, mindenek előtt, elő időben” CzF

 

 

a.

Bukott nők hajósnak – távó’levőben hosszú évekre – érőn tárulva hajós nyugtáva kapnak a’dit.

 

Kapnak időt hajós nők tűve vitorla ívekre írni: haza eleve/élve benne – hajósnak, téve neki bókot.*

Dissolute women, opening up ripe, are getting pat on the backside from sailors being away for long years, when the sailor calmed down.

Sailors’ women are given time to write to the sailor with needles on the arches of the sail: to home/home-country first/before all/turn up in time/alive in it, giving him a compliment.

b.

Jót tesz tenyér, tanító szer-ként vett szülőféltű’.

Szülő féltet, óvat, szereken tanít, tenyérre’ taszít el.

The palm is taken as a teaching implement from a parent.

Parent makes one careful, cautious, teaches on devices, with slap pushes away.

g.

Végkéntre, szárnyas számára hagy parti terelőre utat tisztán. (lásd #294)

Tisztán szárnyas számára hagy pár utat, átterelőre rekkent vág.

As a last resort, s/he allows for wildfowl cleared riverside driving paths. (see #294)

Clearly for wildfowl s/he allows a couple of paths, for cross-passing cuts hideaways.

d.

Aggály rossz, tüstént szít, - szemle aggó.

Agy számolást tanít, erős tusalgó.

 

Agy részletez tanítást, számol, ügyel.

 

Ügyel számolást, tanít részletességge’.

Anxiety is bad, immediately stirs up, - survey worried.

Brain teaches counting, strongly broods about things.

Brain goes into details of teaching, counts, pays attention.

Pays attention to counting, teaches with attention to details.

 

* Ilyen mélyek a kalotaszegi ‘írásos’ kivarrások gyökerei! Azt hiszem a fenti szöveg alapján ahhoz sem férhet tovább kétség, hogy miért hívják ezt a varrásmintát írásosnak.

 

***

 

#049. KN Hh (HM 1286 [SM I, P100]), bar with 4 faces [_; pierced from a -> c] (2.0 x 9.3 x 2.0 cm)

Erősen sérült, kettőbe tört rudacska.

a. Az első jel nem 046, hanem 078 és 061 összevonva.

b. A 023 jel farkincája a 061 jel, a CHIC által fel nem ismert jel körvonalai ugyancsak 061-re utalnak.

d. a 088 jel együtt a 003-mal - és a 004-et követve - arra enged következtetni, hogy a 004 Nő/Asszony-tól megkülönböztetésül szalagos jányt jelképez fején a 026 jellel, a párta rajzával.

a. The first sign is not 046, but a ligature of 078 and 061.

b. The tail of 023 is the sign 061; the unrecognized sign is also 061.

d. The 088 together with 003 – and following 004 – suggests the interpretation of unmarried girl marked with a headdress and ribbon as different from 004 for woman.

 

 Az ésszerő sorrend c, d, a, b. : The logical sequence c, d, a, and b.


As on the bar according to CHIC

side

inscription

transnumeration

a

X *   [   ]   |   X •*   200[   ]   |   X    40

X 046-063   [   ]   |   X 028-•-049   200[   ]   |   X 044-049   40

b

X    20    |   X    300 

 |   X •    550

X 057-023   20   |    X 044-049   300 

 |   X 027-•   550

c

X    6400   |   X   1300[

X 034-056  6400  |  X 019-040-061   1300[

d

X    550[   ]   

|   X    [   ]   160

X 028-040-004   550[   ]   

   X 088-003   [   ]   160

 


CHIC normalizes, and MM corrects it:

side

inscription/seal impression

transnumeration

a1

X {}

X {078+061}-063

a2

X •*   200[   |

X 028-•-049   200[   |

a3

X    40   |

X 044-049   40   |

b1

‘20’{}   20   |

X ‘20’ 057-{023-061}   20   |

b2

X    300   |

X 044-049   300   |

b3

X ={‘1’ ‘tő’-re}+   550

X 027={‘1’ T_R_-025}+ 061  550

c1

X    6400   |

X 034-056   6400   |

c2

X    1300[

X 019-040-061   1300[

d1

X    550[   ]   |

X 028-040 004   550[   ]   |

d2

X    [   ]   160

X 088 003   [   ]   160

 

  : T-_G : TaG, tagság : member(ship)

  : S/Z-G_L_-_S/Z_T_ : SeGéLYeZeTT : supported, subsididzed

  : K-G_L_ Nő : KeGYeLő Nő : gracious/respectful/pious woman

  : szalagos JáNY : szalagos JáNY (nagylány?) : ribboned (unmarried, grown-up) girl

  : K-_S/Z_T_ K_N_T : KéSZíT KeNőT : makes, produces spread, in accus.

 •* : K-•-_R : Ko[S]áR : basket

   : _G-_R : iGéR : promise

 ‘20’ : H_S/Z K-T-_S/Z_T_ : HoZ KöTéST : brings bandage, dressing

={‘1’ ‘tő’-re }+ : _GY T_R_-T}+ _S/Z_T_ : áGY-TeRíTő SáT (sátor-lap) : bed-cover SHeeT

 

c

Tag 6400, segélyezett 1300

Members 6400, supported 1300

d

Kegyelő nő 550, szalagos jány 160

Gracious women 550, ribboned girl 160

a

Készít kenőt, kosár 200, igér 40

Makes spred, basket 200, promises 40

b

Hoz kötést: igér 300, ágy-terítő sát 550

Bring dressings: promise 300, bed-cover sheet 550

 

 

Ennyi, de lehet tovább elmélkedni J. Youngerrel:

That’s it, but you can forther theoritize with J. Younger:

 

Transaction Document

Side c presents two large numbers, a "grand number" 6400, which seems unrelated to the rest of the document, and an assessment, probably 1100 (with 200 erased).

The rest of the bar presents two lists of assessments (each 550), with contributions or deficits and the balance, KO-RO3.

In the graphic summary below, a larger number is chosen for d2 (160 is written next to a break; it is a minimum number ) and a number is supplied for a1 to make the account balance. The summary also makes it clear that the bar was meant to be read in the following order: d (d1, d2), b (b1, b2, b3), a (a1, a2, a3), c (c1, c2).

 

Parallel with #056

#049 specifies a grand assessment of 6400 (4 x 1600, implied in #056), and a smaller amount 1100 (1300, of which 200 is erased) which is divided into two stated halves (550 550) and further subdivided into a larger and smaller number, both of which are specified.

Similarly, #056 implies a grand assessment of 1600, divided in two stated halves (800 800), each of which is further subdivided into a small number (roughly 10%, 85 83) and a large number (roughly 50%, 540 483), each of which in turn is subdivided into a small number (44 40).

 

 

Graphic summary of #049

 

List 1

List 2

Targets

grand number

 

 

c1: 6400

target

d1:   550[

• 550

c2:1100200

contributions/deficits

d2: + 230

a1: * [310]

 

deficits/contributions

b1: 20

a2: •* 200

 

balance

b2: 300

a3: 40

 

From the summary, it should be apparent that List 1 concerns MUL and the subset VIR3.

***

 

#057. KN Hh (HM 1288 [SM I, P107]), bar with 4 faces [pierced from a-> c] (Olivier,

1994/5: cut from one bar, of which CHIC #058 is the other part) (1.8 x 4.6 x 1.7 cm)

b. A 079  jel egy madár lába, az iSZaM, a ma már nem hasz­nált iszamodik, futásnak ered gyöke.

d. 037 valójában egy összevo­nás: az A *8 jelén egy tető, a ház birtokos raggal: HáZA.

b. The 079  is iSZaM (start running): _S/Z_M.

 

 

d. 037 is actually a ligature: an A *8 with a roof, hous with an A in it: his/her house (HáZA).

 

As on the bar

side

inscription

transnumeration

a

   10

042-029-032-011    10

b

X    20   |    vacat

X 079-032-013    20   |    vacat

c

X *   20   |    vacat

X 038-054-034    20   |    vacat

d

X    50   |    vacat

X 011-029-037    50   |    vacat

 

A rudacska pontosabban, olvasva minden jelet ott és úgy ahogy előfordul, sőt még azok (szembetűnő) hiányát is:

As on the bar, but more correctly, by reading all the signs where and exactly as they occur, even their (obvious) absence:

 

 

side

inscription

transnumeration

a

{ bukó}+  * { ér ig}+   

042-029-‘10’ 032-011 

b

X  ** {|-tú’ üres (= vacat)}+

X 079-032 013-‘20’ {M16-T_ _R_S}+

c

X {**-on}+

{ le}+ {|-tú’ üres (= vacat)}+

X 038 {‘20’-_N 054}+

{034-L_ {M16-T_ _R_S}+}+ 

d

X  {‘50’  alatt}+

{|-tú’ üres (= vacat)}+

X 011-029-{öTVeN 037 _L_T}+

{M16-T_ _R_S}+

 

A rudacska három oldalán is vonal, M16 | VoNaL választ el egy üres részt az írottól. Ez szándékos, ezt tehát az olvasatban ki kell mondani!

On three sides of the bar a line, M16 | VoNaL separates the written part from a void (üres, vacat). This is willful, deliberate, so it has to be articulated in the reading!

 

  bukó : A/E/O/U-B_K_ : EBeK : dogs

  * : M-T_S/Z : áMíTáSa : its deception

 * ér : R_SZ-_R : RéSZéRe : for sy, at sy’s disposal

 -ig : R-_G : öReG/RéGi : old

  : _S/Z_M-R_S/Z : iSMeRőS : known (to), familiar (with)

   ** : M-H_S/Z : MiHeZ : to what

 |-tú’ üres : V_N_L T_-_R_S : VáNYoL, kopik, fogy; TűRéS : lessen, diminish; patience, bearing

   : J/L : : good

 **-on : H_S/Z-_N : HoSSZaN; éHeZőNé’ : adv. long, for a long time; at starving

  : K_R_S_ : KáRoS; KoRSó : damaging; pitcher

 -le |-tú’ üres : T-L_-V_N _L-T_ _R_S : TeLeVéNNYeL; TáRS : with loam, figurative use for rabble; mate

 ‘50’ : R-M-_TV_N : RéMíTVéN : by terrifying

  alatt  : H_ZA-_L_T : HoZZÁiLLőT : in accus. suitable

 |-tú’ üres : V_N_L-T_ _R_S : VéNüLT; oRRoS, lógó orrú : aged; long faced

 

Ebek ámítása részére öreg/régi ismerős, mihez ványol tűrés, jó hosszan káros televénnyel társ, rémítvén hozzáillőt, vénült, orros.

Deception of dogs is for long  familiar to him, to what patience diminishes, in the long run with rabble mates, terrifying matching persons, he became aged and long faced.

 

J. Younger elkerülhetetlen vesszőparipája: J. Younger’s inescapable hobby-horse:

The document could list 4 contributions totaling 100, or the first 3 contributions equaling the amount of the 4th. CHIC: cut at the end; cf. #058.

 

Van-e visszafelé valamilyen sarc/adó?

Is there any contribution backwards?

 

side

inscription

transnumeration

d.

{üres (= vacat) |-ig}+

{50 felett  }+

{_R_S M16-_G}+

{50 felett 037}+ 029 011

c.

{üres (= vacat) |-ig}+

{ le}+ {**-on}+  

{_R_S M16-_G}+

{034-L_}+ {054 ‘20’-_N}+ 038

b.

{üres (= vacat) |-ig}+ **  

{_R_S M16-_G}+ ‘20’ 013 032 079

a.

{-ig  ér}+ * {bukó }+

{011-_G 032 _R}+ ‘10’ 029 {B_K_ 042}+ 

 

 üres |-ig : üres V_N_L-_G : üres FaNYaLGó : idle/boloney talk/making a face

 50 felett : over 50

  : H_Z : HáZ : house

  : M-R : MiRe : what for

  le : T-L_ : TeLe : full

 **  : H_S/Z-M : HáZaM : my house

 * : R_SZ : RoSSZ : bad

  : _SZ_M : eSZeM-iSZoM : wining and dining

 * : T_S/Z : TűZ : fire

  : M : Mi’ : what a…

 bukó : B_K_ : BéKe : peace

  : A(z) : Az : that

 

Üres fanyalgó: 50 felett ház mire?

Üres fanyalgó: tele korsó éhezőné’ jó.

 

Üres fanyalgó: házam rossz iszom-eszem.

 

Öreg részére tűz; mi’ béke az!

Idle talk: what a house is for over 50?

Idle talk: foe the starving is good to have a full pitcher.

Idle talk: my house is bad wining and dining.

 Fire for an old aged; what a peace is that!

 

***

 


#186 KALO HORIO S: CMS VI (CS no. ?; AM 1938.932) (Petschaft of burnt silicate)

 

inscription

transnumeration

* X ‘szárny’   

{-ban }+ {}

{}

* ‘szárny’ {-ban }+

{} {}

  

X SZ_R_NY_ ‘10’-M08-061 ‘20’

{‘20’-B_N 047}+ {049+025}

{079-‘10’}

SZ_R_NY_ {‘20’-B_N 047}+

{049+025} {‘10’ 079}

061-M08 ‘10’ ‘20’

 

Az X mellett lévő jel egy szárny, nem 028; 049  áR össze van vonva 025  T-vel; 061_S/Z_T_ körül négy jel is van amiket CHIC és Younger ki­hagytak: 079  iSZaM egy ‘10’-essel ligatúrában, M08  íV, ‘10’ és egy ‘20’-as, nem 065 ! És kihagyták a két ‘10’-est, vagyis ‘20’-at melyben a 047 T van.

The sign next to X is a wing (szárny), not 028; 049 _R makes a ligature with 025 T; around 061_S/Z_T_ there are four other signs CHIC and Younger missed to note down: 079 _SZ_M in ligature with ’10’, M08  _V, ‘10’ and a ‘20’, not 065! And they left out the two ‘10’-s, that is ‘20’, in which 047 T sits.

 

 ‘szárny’ : SZ_R_NY_ : SZöRNYű : horrible, ghastly

    : T_S/Z-_V-_S/Z_T_ : TűZ-VéSZT : blaze, fire, in accus.

 * : H_S/Z : HoZ; HoZZá : brings; to it

 -ban : H_S/Z-B_N : HáZBaN : in the house

  : T-_R-T : TáRó’TT : stored

  : _S/Z_M-T_S/Z : SZeMeTeS : rubish

 * : T_S/Z : TeSZ; TűZ : does; fire

  : _S/Z_M-_S/Z_T_-_V : SZáMoSíTVa : by the numbers

 

Szörnyű tűzvészt hoz házban táró’tt szemetes.

Szörnyű házban táró’tt tűz, számosítva tesz hozzá.

Rubish stored in the house brings ghastly blaze.

In the house stored ghustly blaze, it adds to it by the numbers

 

JGY Comments
The initial X is minuscule.
If 061 is a terminal, the signgroup(s) might be read clockwise from 028. The Linear A parallels may be versions of the same word: HT Wc 3017, a roundel, records QA-KU-RE, DI-*306, CYP+D, *304+PA 5 seal impresions, and HT 94 includes KE-KI-RU, *318-*306, CYP, KA-PA, and a "balance," "total" (KU-RO) 5.

JGY normalizes: 028-047-049-061

No comments!

 

***

 


#185 S: Dessin ƒM (Petschaft of green jasper)

inscription

transnumeration

X {-en }+ {kis }+

{-ban { }}+

X {-en }+ {{ } -ban}+  {kis }+

X {070-_N ‘10’}+ {K_S -023}+ 056

{‘20’-B_N {057+’20’}}+ 023-021

X {07-_N ‘10’}+ 021 {{057 +‘20’} ‘20’-B_N}+ 056-023 {K_S-023}+

 

Az X jeltől az óramutató járásával ellenkező irány­ban: a 070  R-en egy ‘10’-es látszik, majd egy kis 023 T következik. A 056 G/K után két pont fogja be 057 K egyik ágát, a hangvilla ‘20’-ban van és ligaturát alkot egy másik ‘20’-assal. Újra 023 T és 021  Rén következik.

 

Az óramutató járásával megegyező irányban a sorrend másképp alakul, még a ligatúrákban is.

Starting from the X sign anti-clockwise: on the 070 R there is a ‘10’, followed by small (kis) 023 T. After the 056 G/K two dots are enclosing one arm of the 057 K, thus the Clef is in ‘20’ and makes up a ligature with another ‘20’. Again an 023 T and finally the 021 Rein-deer follows.

Going clockwise the sequence is different even in the ligatures.

 

-en  : R-_N-T_S/Z : RáNTáS; RoNTáS : roux, thickening; spell

 kis  : K_S-T : KéSZíT/ő : makes; maker

  : _G/K : éGő : burning

 *-ban : H_S/Z-B_N : HáZBaN : in house

  : K : Ki : who

 * : H_S/Z-T R : oKoZaT Rá (H>K) : the cause for it

  : R : aRRa : for it

 *  : H_S/Z-H_S/Z : HáZHoZ : to the house

 -ban   : B_N _G/K-T : BeNéGőT, benti tűzhelyet : inner fireplace

 

Rántás készítő égő házban, ki okozat rá.

 

Rontás arra ki házhoz benégőt készít.

In a burning house, the maker of the roux is the cause for it.

Let be spell on the one who makes an inner fireplace to the house.

 

Comments
CHIC: The smaller hieroglyphic signs (049 and 092) (ƒM, p. 15) are ordinary filling motifs.
The arrangement of the signs is circular; for the reading; the X could be just another small filling element. For a retrograde reading, cf. 050-057-056 (#119.r1, #120.vB).
The resemblance between this signgroup and 044-049-050-056 (#180) is striking.

As it has been demonstrated – not the first time – there are no filling motifs, the writing surface is utilized in full, every sign, every position, size, etc. counts.

 

***

 


#187 MA S: HM/Coll. G. 3344 (CMCG no. ?; Petschaft of rock crystal)

 

inscription

transnumeration

 *  {ér {{le}+-t

-en}+ ‘csirke fő’}+

  {‘csirke fő’ {-en

{le}+-t ér}+}+

008 {_R {{L_ 053}+-_T ‘10’-_N}+ CS_R_K_ F_}+

{ CS_R_K_ F_ {‘10’-_N

{L_ 053}+-_T _R}+}+ 008

 A nagy ‘10’-en álló, fejjel le irányuló kancsó-t éri a csirke-fő.

The downwards oriented jug on a big ‘10’ touched by the head of a chicken.

 

  : T_NY_R : TáNYéR; TeNYéR : plate; palm (slap)

 ér le : _R-L_ : áRuL : sales

 -t : K_NCS_-_T : KiNCSeT : treasure, in accus.

-en : T_S/Z-_N : TűZöN : on fire

 ‘csirke fő’ : CS_R_K_ F_ : CSiRKe Fő; CiRóKáVa’ : head of chicken or chicken is cooking; with caress

 *-en le : T_S/Z-_N-L_ : TiZeNNéL, tizen évesnél : for a teenager

 ér : _R : éR : worth

 

 

Tányér árul kincset: tűzön csirke fő.

Cirókáva’ tizennél kincset ér tenyér.

Plate sales treasure: chicken is cooking on fire.

For a teenager with caress the palm (slap) is a treasure.

 

***

 

#290 SITIA (?) S: (CMS I Suppl. 73 (4RPr of green jasper)

 

side

inscription

transnumeration

a.

{‘hal’-uszony-va(l)

‘has’-án  -ban}+

{H_L 023-_SZ_NY_

H_S-_N ‘10’ M11-B_N}+

{-ban ‘hal’-uszony-va(l)

‘has’-án }+

{M11-B_N H_L 023-_SZ_NY_

H_S-_N ‘10’}+

b.

{{dől}+}

{{le}+ dől}

{{‘2’}+ dülő -on}+

{D_L-023}+-062-‘10’}

044-{‘10’ {L_ 062}+-D_L-023}

{{‘2’-078}+ D_L_ 049-_N}+

{dülő -on {‘2’}+}+

{dől{le}+}

{{dől}+}

{D_L_ 049-_N {‘2’-078}+}+

{ D_L-023 ‘10’ {L_ 062}+} 044

{062-‘10’ D_L-023}+}

g. 

X {-en}+ {kis}+

{-en -sor}+ { le}+

X 10 {051-‘10’-_N}+ {K_S 008}+

{031-_N ‘10’-sor}+ {M04 L_}+

{ le}+ {-sor -en}+

{kis}+ {-en}+

{M04 L_}+ {10-sor 031-_N}+

{K_S 008}+ {051-‘10’-_N}+ ‘10’

d.

{ }{’2’}  ()

{ körül perdülő }+

{‘20’ 077}-{016 ‘2’} 021-‘10’ (016) ‘10’

{‘10’ K_R_L P_RD_L_-M08}+  

{perdülő   körül}+

{{’2’}[]-ban}+ {}

{ P_RD_L_-M08 ‘10’ K_R_L}+

021 {{016 ‘2’} ‘20’-B_N}+ {077 ‘20}

 

a.  A hal a T-úszonnyal [a 023T-re emlékezte­tő fark-uszonnyal], hasán egy tizessel látható egy hálón.

b. A 044 éG egyik oldalán egy dűlő 023 T, egy 062 N és egy ‘10’ alkot ligatúrát, a másikon is ugyanez, de más sorrendben. A két 078 K a dűlő 049 áR-on kivételesen nem többesszám.

 

g. A 051 KéS egy feltűnően nagy ‘10’-en van, egy viszonylag kis 008 TeNYéR mellett. A 031 R három gombja egy ‘10’-es sort alkot.

 

d. A 016  Csacsi álla alatt 2 vonalka ‘2’. Az alatt lévő ‘10’ kétszer is mutat -re,  megismétli azt. Egy nagy ‘10’-en M08 íV perdül.

a. The fish (HaL) is in (-ban) a net (HáLó) with an 023T fin (uszony) and ‘10’on its belly (has).

 

b. On the one sode of 044 éG a falling 023 T, an 062 N and a ‘10’ makes up a ligature, while on the other side the same but in differenet order. The two 078 K on a falling 049 áR is exceptionally not the plural of it.

g. The 051 KéS (knife) is on a stricingly large dot for ‘10’, next to a small 008 TeNYéR (palm) The knobs on 031 R make up a row (of three signs).

d. Under the chin of the 016 CSacsi (dunky) is a sign for two, ‘2’. The ‘10’ under the ears points twice on it, repeating the sign. On a large ‘10’ an M08 íV (arch) is turning (perdül).

 

 ‘hal’-uszony-va(l)  : H_L-T-_SZ_NY_ : HaLoTT-iSZoNY : dread from the dead

 ‘has’-án  : H_S-_N-T_S/Z : HaSoNíTáS; HoSSZaN ToSZ : resembling; long struggle

  *-ban : H_L_-B_N : HuLLa BűNe; HáLóBaN  : the sin of the corpse; in net

 hal : fish

 -uszony-va(l) : T-_SZ_NY_ : TuSáN : in struggle

  dől : D_L-T-N-T_S/Z : DaL-TaNíTáS : theaching to sing

 le : _G-T_S/Z-L_ : uGaTáSSaL : by barking

 dől : N-D_L-T : iNDuLT : started with

 ‘2’ : K_T-K : KuTYáK; Kő’TiK : dogs; they compose

 dülő -on : D_L_-_R-_N : DaLáRáN; DaLáRoN : on its choral society; on choral society

 dől : D_L-T : DaLT; DaLó’T : song, in accus.; sang

 *le : T_S/Z-L_-N : TüZeLőN : on fire-wood

  : _G : éGi : heavenly

  : N-T_S/Z : NóTáS : singer, singing for one’s own amusment

 -en : K_S-T_S/Z-_N : KoSZToSoN; KéZ-TűZöN : on boarder; on hand-fire

 kis : K_S T_NY_R : KiS TáNYéR; KéZ-TeNYéR : small plate; hand-palm

 -en -sor : R-_N-T_S/Z-sor : RáNTáS-sor : row of roux/thickening

 * le : SZáM-L_ :

SZáMoL; SZeMéLY Néhutt népnyelven így nevezik a szabad életű nőket, a kéjleányokat.”) :

counts; person (sometimes with loose cannotation)

 *-sor : 10 S_R : 10 SöR : 10 beers

 -en : R-_N : áRáN : on the price

 * : T_S/Z : TeSZi : does

 * : H_S/Z : HúZó : drawing

 ’2’ : L-CS-K_T : Ló-CSiKóT : colt

  : P-T_S/Z : PóToS : pref. supplementary, extra, additional

 () : CS-T_S/Z : CSeTTéS, lovak biztatása : stimulation

 körül : K_R_L  : KiRáLYi; KaRoL : royal; embrace

 perdülő  : P_RD_L_-_V :PaRáDé-LóVá : into parade-horse

 perdülő : P_RD_L_ : PeRDoLó, illetlenül lármázó : romping

 *   : _V-T_S/Z : ViTáZó : quarrelling

 ’2’ : P- CS-K_T : PiCSáKaT : cunts (girls), in accus.

 []-ban : H_S/Z-B_N : HúSZBaN : in twenties

  : L-H_S/Z : áLLóHoZ : to the standing/stiff

 

a.

Halott-iszony hasonítás, hulla bűne.

 

Hálóban hal tusán hosszan tosz.

Dread from the dead is resembling, the sin of the corpse.

Fish in the net struggles for long.

b.

Dal-tanítás ugatással indul kutyák dalárán.

Daláron kő’tik dalt, tüzelőn égi nótás daló’t.

Teaching to sing started with barking in dog’s choral society.

They compose songs in choral societies, on firewood the heavenly singer sang.

g.

10 kosztoson kis tányér rántás-sor számol.

Személy 10 sör árán, kéz-tenyér kéz-tűzön teszi.

On 10 boarders the row of a small plate roux makes a difference.

Person does it for the price of 10 beers; hand-palm does it on hand-fire.

d.

Húzó ló-csikót pótos csettés tesz királyi parádé-lóvá.

Perdoló, vitázó karol picsákat húszban állóhoz.

Additional stimulation makes a drawing colt into a royal parade-horse.

Romping, quarrelling boy embraces cunts in twenties to the stiff one.

 

Mellár MihályMódosítva:
2015.06.27.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: webmester
Dátum:2010.08.24.
Olvasás: 3277

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.15 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Kréta képírása magyar!

A képírások olvasása nem kíván magasabb műveltséget, mint bármilyen más írás olvasása. Természetesen van néhány elsajátítandó alapelv és szabály, de ezek egyszerű szabályok. az írás nem úgy vette kezdetét, hogy egy szuper-intelligens ős vagy ősakadémia nekiült és megalkotta az írást, megrajzolta a betűket és meghatározta hangértéküket. Nem, a dolog nem így történt. A velünk született rajzolási/ábrázolási hajlamot - azt hogy a hasonlóság alapján felismerjük a lerajzolt tárgyakat - a népi leleményesség egészítette ki a hasonló hangzással. Ez az írás-olvasás lényege: hasonló alakúsággal képileg megjeleníteni hasonló hangzású szavakat. A képírás szervesen épül a beszédre, egymást kiegészítik, modellezik és alakítják: a magyar nyelv tana a képírásban gyökerezik (még megírásra vár). Annyira természetes a kép és a hang kapcsolata, hogy a csoda az lett volna, ha a magyar nép nem fedezi fel és teszi közkincsé a képírást. Megtette és meg is lakolt érte. Ezer éve küzd ellenünk, és e képességünk megsemmisítésén Európa és a komprádor magyar értelmiség. A magyar az egyedüli nép aki "megtéríttetésekor" nem írást kapott, hanem írásától megfosztatott.

Ezt az ősi, letagadott írásbeliséget kapja most vissza az, aki itt belép!

A Krétai Képírás szerves írás, melynek szövegeit az írás tudói úgy szerkesztették meg, hogy a képi elemek hangos kimondásával az írások üzenetét mindenki (a nem írástudó is) megértse. Ez tehát egy képi elemekkel lejegyzett, a képrejtvényhez hasonló, szigorúan fonetikus írásmód. Az olvasás a képjelek és a képragok felismerése és nevük hangos kimondása az esetleg szükséges hangváltással.

A fentiekből következik, hogy a szöveg csak a képírás eredeti nyelvén olvasható.

A kép leolvasásának van egy természetes útja: az adott kezdőponttól sorba vesszük a képelemeket, vagyis egy ésszerű útvonalat követünk (minden más káosz) és ezzel a szerves sorrenddel már meg is határoztuk a képírás (hieroglif írás) nyelvét. Az indoeurópai nyelvek tele vannak hurkákkal: (púp) hát-on - (hunch) on back, az angol szövegben vissza kell fordulni a hát elé, hogy a szó mondatbeli szerepét meghatározzuk. Ezek a hurkák a képírást olvashatatlanná tennék. A magyar nyelv egyenes irányú, lineáris, melyben mindig az utolsó szó vagy rag határozza meg az előtte elmondottak mondatbeli szerepét (lásd Varga András nyelvtanát!).

A magyar nyelv 'egyenes' beszéd, képírásra egyedüli alkalmas, tehát nem csak valami csoda folytán, hanem ésszerűségi alapon is: a Krétai Képírás nyelve a magyar!

Nyelvünk és a képírás szerves összefonottságát a XVII. századi, énlakai kazetta-festő mester még biztosan ismerte. Habár lehetett ő az utolsó írástudó, szerencsére képírást olvasni ma is tud mindenki, - aki akar.


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
303034
látogató!
Ma  89,
ebben a hónapban
2691 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 4 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 303034 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1848 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro