Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2015.06.27.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Kréta képírása magyar!Címkék :
 

Krétai képírás jeltáblázata


Jeltáblázat - Sign-table

A Krétai Képírás Megfejtve – Cretan Hieroglyphs Deciphered

Jeltáblázat - Sign-table

Pár évvel ezelőtt, – az első osztályban! – megtanultuk a betűk hangértékeit, majd bizonyos szabályok szerint egymás után kimondtuk ezeket a hangokat és előbb-utóbb ‘meghallottuk’, hogy ezek az értelmetlen hangok értelmes szavakká, mondatokká állnak össze. És fordítva, megtanultuk a beszédünket szavakra, a szavakat hangokra tagolni és a hangoknak megfelelő betűkkel leírni. Megtanultunk írni-olvasni.

Őseink valamelyest jobb helyzetben voltak. Nekik a képen ábrázolt dolgokat kellett fel­ismerni és megnevezni, nem az iskolapad­ban, hanem az élet-adta különböző helyze­tekben: a családi házban, mesterségük tanu­lása közben, a templom­ban. A felismert kép-elemek neveit bizonyos szabályok sze­rint (rébusz elv) sorban hangosan kimond­va előbb-utóbb ‘meghallották’ a kép(írás) mondandóját. Megtanultak olvasni!

 

Az olvasás ismerete szervesen épült be a népi műveltségbe, a képírás olvasását szin­te észrevétlenül tanulták meg az emberek. Nem elvont ákombákomok emlékezetbe vésésevel terhelték az agyukat, hanem a képírás könnyen felismerhető képjeleit kellett csak megnevezniük: a ‘kéz’ az KéZ, a ‘korsó’ az KoRSó. Legnehezebb talán a sűrűn előforduló, csak egy hangot adó jelek ‘megtanulása’ lehetett: az ‘ászok’  csak _SZ, a ‘láb’ csak L!, (igaz, hogy a láb igéje ‘áll’ valóban csak _L). Ezeket a hangadó  (akrofónikus), már-már jelkép-szerűen viselkedő képjeleket azért kellett válasz­tani, mivel ritka a ‘teá’-hoz  (T) hasonló, nevében csak egy mássalhangzót tartalmazó, könnyen lerajzolható dolog.

A számadó juhász hívatása többi, nem ke­vés tudnivalójának elsajátítása közben tett szert az írás-olvasás tudományára is. És ezzel egy óriási lépést tett előre, ő már “írástudó”, noha csupán a szakmájához kötött írásjelek ismerője.

Az írás tudományát az ókorban is intéz­ményesen tanították. Az írás tudói nem csak a szép írást-rovást-vésést-faragást-festést tanulták meg, ennél sokkal fonto­sabb volt megtanulni tömören, mégis közérthetően, az ‘írástudatlanok’ számára is kihámozható módon fűzni össze a képi elemeket, a képjeleket. Némelyikük tökély­re vitte a (kép)írás tudományát, néhány ügyesen elhelyezett képjellel oldalnyit tudtak leírni, de – a közhittel ellentétben – írásuk szigorúan fonetikus, a beszéden alapszik (nem a képen!), ezért csupán a képírás eredeti nyelvén olvasható.

 

Biztosan sokakat meglep ez a –mind stí­lusában, mind mondandójában – rendhagyó bekezdés, ezért engedtessék meg egy mér­vadó idézet, John DeFrancistól, a téma kiemelkedő szakértőjétől (1989. Visible Speech: The Diverse Oneness of Writing Systems): “Történelmi valóság, hogy min­den teljes írásrendszer a beszéden alapszik, és soha egyetlen nem-fonetikus jelrendszer sem volt képes többet nyújtani, egy rendkí­vül korlátozott gondolat sornál…

A magyar nyelv ‘tudósainak’ lesajnáló vi­gyorát, miszerint “mai magyar nyelven való olvasás nélkülöz minden tudományos alapot” a következő táblázat az arcukra fagyasztja, amennyiben képesek felmérni jelentőségét: ezzel a táblázattal a képírás  kölcsönösen egyértelmű megfeleltetéssel írható át a ma használatos latinbetűs jel­rendszerre és fordítás, tolmá­csolás nélkül ol­vasható magyarul. A nemzetközi poron­don, John Younger és társai szintén egy táblázat összeállításán dolgoznak. Az ő kifogásuk csak az lehet, hogy nem ezt várták. Sajnálom, ez van.

 

A couple of years ago, - in the first grade! – we have learned the phonetic values of letters, then following certain rules, we have uttered these sounds and sooner or later we ‘overheared’ some intelligent words or phrases binded out of these meaningless sounds. Vice versa, we have learned to articulate our speech into words and the words into sounds and to write down these sounds with the corresponding letters. We have learned to read and write.

Our ancestors were in a somewhat better position. They had to recognize and name objects by pictures not on school benches, but in different real-life situations: in the family home, while learning their trade or in the church. While loudly pronouncing the names of the recognized picture-elements by certain rules (rebus principle), they sooner or later would ‘overhear’ the message of the hieroglyphic writing. They learned to read!

The knowledge of reading became an organic part of popular culture, people learned to read the hieroglyphs nearly unnoticed. They didn’t have to memorize some abstract scribbles, they only had to name the easily recognizable hieroglyphs: the ‘hand’  (kéz, K_Z), the ‘pitcher’ (korsó, K_R_S_). Maybe the most difficult to learn were the often occuring signs representing only one consonant: ‘gantry’  (ászok) is only _SZ, ‘foot’ (láb) is only L!, (the fact is that the verb for foot, ‘áll’ (stands) is truly _L). They had to choose these acro­phonic hieroglyphs with nearly symbol-like behavior, because there are only a few easy to draw words like ‘tee’  (tea, T), containing just one consonant.

The shepherds, as part of their trade, learned to use the runic writing system to keep accounts with the different people, who entrusted them with the animals. It’s a special writing system, never the less these shepherds were “learned scribes”.

In ancient times, as is today, the knowledge of writing was thought in institutions. The scribes did learn not just calligraphic writing-carving-engraving-painting, but more importantly, they learned to join together the picture elements, hieroglyphs concisely, but still clearly, even for the ‘illiterate’ easily to probe and solve. Some of them achieved perfection in picture-writing, with just a couple of perfectly placed hieroglyphs they told enough for a full page – but against the public belief – their writing is strictly phonetic, it is based on speech (not on picture!) and is only readable in the language of writing.

Many of the readers are going to be suprised by this – both in style and message -  partisan introduction, this is why I’m calling in an expert on the subject. John DeFrancis (1989. Visible Speech: The Diverse Oneness of Writing Systems): “The historical reality is that all full systems of writing have been based on speech, and that no set of nonphonetic symbols has ever shown itself capable of conveying anything more than an extremly limited range of thought…

The following grid of signs, if they are capable of weighing its importance, should chill the sardonic grin - expressing that “the reading in todays Magyar lacks any scien­tific bases” - on the faces of the Hungarian linguists, because with this grid the hiero­glyphic writing can be transliterated by univocal correspondence into todays primer lettering and can be read without any trans­lation or interpretation in Hungarian. On the international arena, John Younger and others are working on the compilation of a grid. Their only objection to this could be their different expectation. Sorry, this is it.

 


 

Hier.

Num.

Trnsli

Phon. value

LinA

Comment, acrophonic and rebus roots of signs

000

MA

M

*80

Macska (cat)

001

VIR1

ligature ŕ

 

#041: {++}

001b

 

… férfi …

 

férfi (man): #240

002

VIR2

V_R/F_R

VIR

VeR/ő, VéR, FéR[fi/j], emBeR [=nő+fér] (one with the stick, blood, man/husband, human = woman+man)

003

VIR3

J_NY/L_NY

 

JáNY/LáNY [Pártás nő] (girl, unmarried woman)

004

MUL

…nő…

 

(woman): #049

004

 

B_V_L_

 

BűVöLő (magician, sorcerer), see Phaistos disk; #264

005

ZU

Z

*79

Zug (nook, hole)

006

NWA

ligature ŕ

 

#302: {‘2’-en -en}+, #243: {‘2’  -n}

007

MI

K_S/Z

 

KéZ (hand), KéSZít (made by hand, CaSt)

008

A3

T_NY_R

 

TeNYéR (palm)

009

A2

K_Z_S

 

KeZeS [kesztyű] (hand-like [gloves])

010

RI

L

 

Láb/áLL (Leg)

011

SI

R

 

Rén[szarvas]/Rém[állat] (Reindeer/phantom-animal)

012

MU

M

*23

Marha (cattle)

013

MU2

M

 

Medve/Mackó (bear)

014

I

[A]SZ_

 

ASSZa [ló], szamár (ASS!); lásd : see 019!

015

DO2

ligature ŕ

DU

#079: {-en {+{-ben ‘1’}+}}+

016

KI

CS

 

CSacsi (donky, young ass)

017

AU

L

 

Lény [Lán], orozó-lény=oroszLán (Lion)

018

RA4

K

 

Kutya (dog)

019

SA

-_S/-_SZ

*31

áSZok/ASSZa(?) [képző](gantry for supporting barrels); a 014 vonalas változata : linear version of 014!

020

AI

B

 

Bogár (Bug)

021

PI

P

 

Pille (butterfly)

022

VIR4

M

*80

Marha [magyar szürke] (cattle): #071

023

TU

T

*69

Tulipán (Tulip; OLIV by Younger)

024

NI

N

*30

Néz (look)

025

TE

T

*4

Tea [menta] (mint-Tea)

026

?

P

 

Pihe/Pilla/Párta (fluff/eyelash/headdress)

026+

 

PáRTa

 

párta(headdress of young, unmarried woman): #254

027

RA3

ligature ŕ

 

#049: {‘1’ ‘tő’-re}+; #073: {-n}/{-n}

028

KU2

K

 

Kapocs [csipesz] (Clippers)

029

MA

M

 

Mirtusz [morotva, méreg] (Myrtle)

030

PU2?

ligature ŕ

 

#083: {029 M + 025 T} 

031

RE

-R_

*27

Rakó? [-ra/-re rag] (Rack)

032

RE2

R_S/Z

 

RéSZ [részeire hullik] (part, piece, < ShaRe)

033

A

pergő íV(ek)

 

folyó éV(ek) (this/these year/s [turning arcs])

034

TA

T/TY

*59

Tejőgy (tőgy), Tit (csecs), titthe (görög), teat (Ang.)

035

SU

S/SZ

*58

öSZpörül, öSSZehúzódik pörögve, szögletes változata az M06-nak (spiral, cornered M06)

036

SA2

S/SZ

*41?

Sátor (vásári) [sut, sötétítő] (tent [Shut, Shutter])

037

 

H_ZA

 

HáZA [HáZ+A] (his/her house): *172+A(*8)

038

JA

J/L

*57

aJtó (áLLító/éJítő: megállít és/vagy sötétít) (door)

039

PA3

P

*56

Pipa[szár] (Pipe)

040

RO2

G_L_

 

GáLYa [G_J/L/LY_] (GaLLey)

041

WA

V

*54

Vászon (linen, TELA by Younger)

042

A

A/E/O/U, A(z)

*8

Ásó? Ácsbalta [bármely mgh] (Ax, Adze [any vowel])

A/Az (the, that)

043

SO

S/SZ

*363

SZakóca/SZekerce (hatchet, axe)

044

KO

_G/_GY

*326

éG, égő gyertya (burning candle)

045

ZE

Z

*74

Zig-Zag fűrész (?) (serrated, Zigzag)

046

*301

A

 

#314:  ?

046

A

V

 

Vájó [kör-Véső] (tool for gouging circles): #255, #257, #275, #302

047

QE

T

*325

Tőr/Tűr (Trap, lasso)

048

?

NY_L_S

 

NYiLaS (arrowed): #236

049

RO3

_R

*26

áR (awl, bodkin)

050

TI

T

*37

Tőr (dagger)

050b

TI

T

 

Tető (Top, roof)

051

KU3

K_S

*312

KéS (knife)

052

NE

K_N_CS_

 

=053

053

JA

K_N_CS_

 

KaNCSó (jug, pitcher)

054

DE

K_R_S_

 

KoRSó (pitcher)

055

 

F_Z_T_

 

FőZeT {VáZa=FaZék ŕ FőZ+T [025]} (cooked medicine: VaSe=pot ŕ cook+T[025]), see *161

056

KU

_G/_GY/_K

*326

éG, égő mécses (burning wiCK)

057

KI

K

*67

Kulcs [hangvilla] (Key, Clef)

058

PU

_R_NY_

 

(lámpa)eRNYő (lamp-shade)

059

MA?

G_M_

 

GaMó/GYáM[bot] (shepherd’s crook)

060

 

H_R_G

 

HoRoG (hook)

061

 

_S_T_

_SZ_T_

 

oSTó=űző, ostor, villám=isten ostora! uSZíTó/öSZTő, ösztöke (chase/r, inCiTe, lightning [as scourge])

062

NA

N

*6

Nől (grow)

063

PA

K_N_T

 

KoNTY [csomó] (KNoT, bun)

064

DA

 

 

? on #087 and #330 only

065

NU?

 

*319

? #009, #174, #317

066

?

‘2’

 

=2: #204, #305; ? on #059, #095 (fragment)

067

?

T_R_T_

 

= 068, TaRTó(s)/TaRTá(ly), teknős hal/béka (ToRToise)

068

 

T_R_T_

 

TéRíT/TaRT [terelő út] (direct, drive/head for)

069

RA2

ligature ŕ

 

=2x061+’50’: #038, #287; =2x061+’poros’: #041

070

RO

R

*2

Rá, Ró, íR [Részekre oszt vonallal] (ontop, carve, wRite, divide with lines)

071

?

H_J_

 

HaJ (HaiR, J>R)

072

KA

T

*69

Tető (roof - Thatch)

073

 

K_R

 

KöR (CiRcle)

074-075

 

ligature ŕ

 

#053: ()={20-30 ‘kör-beli’}+=20-30 körű’belű’ /körülbelül/ (circa/around 20-30)

076

O?

L

 

= 092: #306

077

RU2

L

 

Lég…? [tüdő] (Lung)

078

DO

K

*16

Kobak [mákfej] (poppy-head): #301

079

 

_S/Z_M

 

iSZaM (start running)

080

 

 

 

on #092 (fragment) only

081

?

ligature ŕ

 

sok tű s párna (cushon and many nedles): #077

082

?

T_L_N H_R

 

‘tál’-on ‘húr’ (string on bowl): #080:

083

?

 

 

? on #078 (fragment) only

084

I

iNG

 

iNG (shirt), LANA (by Younger)

085

WI

H_ZA

 

= 037: #041;     and ? #110 (fragment) only

086

?

 

 

? on #035 only

087

LA

ligature ŕ

*301

#319: {-n ‘1’}+

088

 

ŕ

 

szalag, pántlika (ribbon)

089

?

NY_L_

 

NYúLó (streching), = 152

090

?

FA

 

FA (tree): #113

091

?

T_R_J_

 

= 171: #331 only

092

RU

L

 

(segg)Luk/LYuk ([ars/ass]hole)

093

TI

 

 

? on #317 (fragment) only

094

E

É

*38

Él (Edge)

095

RA

ŕ

 

= M15: #202, =019: #203, #205 (? #179, #313)

096

QA

 

 

? on #087 only

152

 

NY_L_

 

NYúLó (streching), = 089

153

GRA

H_L_S/Z_T

 

HaLaSZT, ‘halas’+T[023] (postpone)[a fish-like T]

156

 

L_

 

Lé [bor] (Liquid [wine])

157

 

F_G_D_N_

 

FoGó-eDéNY (vessel to grasp): #291

158

 

_S/Z_T_P_

 

+

159

 

FA

 

FA (wood, tree)

161

 

V/F_Z_T_

 

FiZeT [VáZa+025 T]  (VaSe+T[025])

162

 

K_F_Z_T_

 

Kő [vaskosabb] + 161 (stone[more massive] + 161)

 

167

 

T_L_N_T_

 

+

168

 

M_D_R

 

MaDáR (bird)

170

 

K_K_R

 

+KöR (+CiRcle!)

171

 

T_R_J_

 

TaRaJ (comb, crest)

 

172

 

H_Z_

 

HáZ (HouSe)

173

 

T_T_S

 

TeTő + (roof +) [+]

1

1Γ

 

_GY_S

 

eGYeS (number one)

179

 

F_G_M_

 

FoGaM [PA(*3)+] (reception)

Θ

 

G_M_L

 

GYáMoL (support, aid)

180

 

G_M_T_

 

GYáMíT [+](support, aid)

M01

 

T

*315

Tű (needle)

M02

ZE

_Z

*74

íZ=izület, csomó növényszárakon (joint, limb)

M03

 

H_G_

 

HúGY, csillag régiesen (star)

M04

 

S/Z_M

 

SZeM (eye, see: SeeM)

M05

mina

T_L_N

 

TaLoN, súlyegység, a kétkarú mérleg akasztó horgai (TaLeNt)

M06

 

_S/_SZ, S/Z

*58

öSZSSZe-pörül [Spirál, csigavonal, 035] (Spiral)

M07

 

_V_K

 

íVeK (arcs, arches)

M08

 

_V

 

íV (arc, arch, < Bow)

M09

 

I/J

 

uJJ (finger)

M10

 

SZ_R

 

SZóR [pl. fényt] (sprinkle, scatter, strew)

M11

 

H_L_

 

HáLó (mesh)

M12

 

R_M/R_N

 

RéM-/RéN-szarvas (ReiN-deer)

M13

 

T_G_

 

TőGY (udder)

M14

 

N_K

 

+ = N-ek = NőK (N in plural)

M15

DA

D

*1

Duggancs (planting stick)

 |

M16

 

V/F_N_L

 

VoNaL/FoNaL (line/thread – LiNeA is mirrored VoNaL)

M17

 

T_T_

 

TeTű (louse)

M18

 

_SZ_NY

 

uSZoNY (fin)

X

 

 

 

 

itt kezdődik(here it begins)

 

‘10’

T_S/Z

 

TíZ (ten)

 

‘20’

H_S/Z

 

HúSZ (twenty)

 

A Trnsit. oszlop a jelek J.G. Younger professzor által megadott hangértékeit tünteti fel.

Column Trnsit. lists the phonetic values of the signs according to prof. J.G. Younger.

 

A fenti táblázat nem tartalmaz minden kép­ jelet. A CHIC sok képjelet egyszerűen díszí­tésnek vél. Ezek közül a többször előforduló­kat besoroltam az Mxx sorozatba, a többit pedig a megfelelő helyen megnevezem és ugyanúgy sorolom be a képleírásba mint bár­melyik másik képjelet. Pl. ‘tükör’, ‘szárny’, ‘kerítés’.

The above table doesn’t contain all the hiero­glyphs. CHIC simply holds some of  the hie­roglyphs as decoration. Some of the  more of­ten occurring ones are included into the Mxx series, the rest is just named and listed as any other hiero in the description of the hierogly­phic text. For example: ‘tükör’ (mirror), ‘szárny’ (wing), ‘kerítés' (fence).

 

A képjelek nem jelképek! A képírás mondan­dója a képjelekből nem képileg (vizuálisan) és nem valami elvont jelkép­rendszer (szim­bólika) alapján, hanem hangosítva (foneti­kusan), a képen látottak hangos kimondása által valósul meg. Az írástudó dolga a kép­jeleket úgy össze­válogatni, hogy az írástudat­lan is - a látvány hangos kimondásával - meghallja a képírás mondanivalóját. A képí­rás tehát egy szigorúan fonetikus írásmód amit csak az írás nyelvén lehet olvasni.

Hieroglyphs are not symbols! The message of hieroglyphic writing doesn’t follow from the hieroglyphs visually nor from some abs­tract symbolics but it comes to materializa­tion from the phonetic pronounciation of the visible picture-elements. The scribe’s duty is to select the hieroglyphs in such a way that even the illiterate – by pronouncing the sce­nario on the picture – can hear the message of the picture-writing. Indeed, hieroglyphic writing is a strictly phonetic writing method readable only in the language it was written.


         Képragok            –            Glueglyphs

 

Szerves írásról lévén szó, a hang- illetve szó­értéke mellett, a képjelek viszonylagos helyze­te, egymáshoz való viszonya is számít(hat) az olvasatban, és a viszonyító ragok és szavak, melyek az írás képzeleti/szemléleti/alaki olda­lát írják le, úgyszintén részei a szövegnek.

 

A hieroglíf írásról először színleletet, képle­írást készí­tünk: számbavesszük a képjeleket leírva a közöttük a (lineáris íráshoz viszonyít­va) rendellenes képi elemeket, mint például: egyik képjel a másikon, vagy a másikban, felette, alatta, egyik a másikhoz ér stb. Ezeket a képi viszonyokat kifejező szavakat és rago­kat, képragokat hozzáolvassuk a képjekhez és az így kapott képleírás mássalhangzó vázát hangzósítjuk értelmes olvasatba.

 

Ime a legtöbbször használt képragok, a képjel fonetikai értékéhez hozzáadódó viszonyító ragok és szavak:

In the hieroglyphic writing system, being an organic writing, beside their phonetic values and/or word-meaning, the relative positions of hieroglyphs also (can) weigh the reading, and the relational suffixes and words describing the notion/aspect/shape of writing are also part of the text.

First we have to make a description of the hieroglyph writing: we take into account the hieroglyphs describing the abnormal (relative to linear writing) picture-elements, such as: one hiero on top of the other, inside the other, above, under, one touching the other, etc. The words and suffixes expressing these correla­tions between the signs are added to the hieros and the consonantal frame of the attained description is than filled with vowels into a meaningful reading.

Here are the most often used glueglyphs, the phonetic appendixes of hieroglyphs, coming from their relative positions:

-k (-_K), a többesszám jele, helyettesíti az ismetlődő képjelet.

-k (-_K), sign for the plural, replaces the repeating hieroglyph.

-ban/-ben (-_B_N), valamin belül, de sűrűn szerepel az előbbivel együtt mint

-ban/-ben (-_B_N) inside of something, but it is often with the previous plural as

-k-ban/-k-ben (-_K_B_N), két azonos képjel között, képjel-ek-ben értelemben.

-k-ban/-k-ben (-_K_B_N) when their meaning is inbetween the given hieros.

-n (-_N), egyik képjel a másikon vagy felette.

-n (-_N) on, one sign is over/above the other.

-ra/-re (-_R_), mint az előbbi.

-ra/-re (-_R_), upon/on/onto, as above.

-t (-_T), tárgyi viszony, pl. kör-t ér.

-t (-_T), accusativus: it touches the circle

-as/-es (_S) valamivel társít, pl. ‘10’-es

-as/-es (_S) the sign is coupled, say with ‘10’

-ig(-_G), pl. határ-ig

-ig (-_G), up to, as far as, till

alá/le, fölé/fel (_L_, F_L_), a jelek helyzetére és irányultságára is utalhat

 

előtt (_L_T), alatt (_L_T), felett (F_L_T)

alá/le, fölé/fel (_L_, F_L_)  below/down, over/up, can refer to the position or the orientation of signs

előtt (_L_T) infront, alatt (_L_T) underneat, felett (F_L_T) above

közé/között (K_Z_/K_Z_T), azonos jelek közé

közé/között (K_Z_/K_Z_T), between the same signs

ül/áll (_L), az –n vagy –ra helyett is állhat

ül/áll (_L) sits/stands, can also stand for   -n and –ra/-re

dölt (D_L_T_), a többihez viszonyítva

 

fekve (F_K_V_)

dölt (D_L_T) the sign is slanted  related to other signs

fekve (F_K_V_) lying

tört (T_R_T_), a jel szára élesen megtörik

tört (T_R_T), broken, the arm of the sign takes a sharp turn

 

A fenti viszonyitó szavakon és ragokon kívül az ügyes képíró más  összefüggések­et és eseményeket is ábrázolhat, pl. növe­kedést, körbefordulást, bekerítést stb. Ezeket a képleírásban, a megfelelő helyen feltüntetem, a figyelmes olvasó pedig hamarosan ugyanúgy fogja kezelni őket mint a ‘rendes’ hieroglifákat.

***

A fenti két táblázat nem tartalmaz minden képjelet és képragot, hiszen azok száma elméletileg korlátlan, ám a többször elő­forduló jelek és ragok hangértéke mindig ugyanaz. Következésképpen, a táblázatok maradéktalanul betöltik a hieroglif írás Enigma gépének szerepét.

Besides the above relational words and suffixes the competent scribe can depict some other coherences and events, such as growth, turning aroud, fencing in etc. All these are dealt with on the spot and the observant reader soon will treat them like the ‘nomal’ hieroglyphs.

 

***

The above two spreadtables doesn’t con­tain all the hieroglyphs and glueglyphs, since their number is theoretically un­restricted, yet the repeatedly occuring signs and endings always have the same phonetic value. Consequently, the tables fulfill the role of the Enigma engine of the Hieroglyphics.

 

 

Mellár MihályMódosítva:
2015.06.27.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: webmester
Dátum:2010.08.24.
Olvasás: 1946

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.03 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Kréta képírása magyar!

A képírások olvasása nem kíván magasabb műveltséget, mint bármilyen más írás olvasása. Természetesen van néhány elsajátítandó alapelv és szabály, de ezek egyszerű szabályok. az írás nem úgy vette kezdetét, hogy egy szuper-intelligens ős vagy ősakadémia nekiült és megalkotta az írást, megrajzolta a betűket és meghatározta hangértéküket. Nem, a dolog nem így történt. A velünk született rajzolási/ábrázolási hajlamot - azt hogy a hasonlóság alapján felismerjük a lerajzolt tárgyakat - a népi leleményesség egészítette ki a hasonló hangzással. Ez az írás-olvasás lényege: hasonló alakúsággal képileg megjeleníteni hasonló hangzású szavakat. A képírás szervesen épül a beszédre, egymást kiegészítik, modellezik és alakítják: a magyar nyelv tana a képírásban gyökerezik (még megírásra vár). Annyira természetes a kép és a hang kapcsolata, hogy a csoda az lett volna, ha a magyar nép nem fedezi fel és teszi közkincsé a képírást. Megtette és meg is lakolt érte. Ezer éve küzd ellenünk, és e képességünk megsemmisítésén Európa és a komprádor magyar értelmiség. A magyar az egyedüli nép aki "megtéríttetésekor" nem írást kapott, hanem írásától megfosztatott.

Ezt az ősi, letagadott írásbeliséget kapja most vissza az, aki itt belép!

A Krétai Képírás szerves írás, melynek szövegeit az írás tudói úgy szerkesztették meg, hogy a képi elemek hangos kimondásával az írások üzenetét mindenki (a nem írástudó is) megértse. Ez tehát egy képi elemekkel lejegyzett, a képrejtvényhez hasonló, szigorúan fonetikus írásmód. Az olvasás a képjelek és a képragok felismerése és nevük hangos kimondása az esetleg szükséges hangváltással.

A fentiekből következik, hogy a szöveg csak a képírás eredeti nyelvén olvasható.

A kép leolvasásának van egy természetes útja: az adott kezdőponttól sorba vesszük a képelemeket, vagyis egy ésszerű útvonalat követünk (minden más káosz) és ezzel a szerves sorrenddel már meg is határoztuk a képírás (hieroglif írás) nyelvét. Az indoeurópai nyelvek tele vannak hurkákkal: (púp) hát-on - (hunch) on back, az angol szövegben vissza kell fordulni a hát elé, hogy a szó mondatbeli szerepét meghatározzuk. Ezek a hurkák a képírást olvashatatlanná tennék. A magyar nyelv egyenes irányú, lineáris, melyben mindig az utolsó szó vagy rag határozza meg az előtte elmondottak mondatbeli szerepét (lásd Varga András nyelvtanát!).

A magyar nyelv 'egyenes' beszéd, képírásra egyedüli alkalmas, tehát nem csak valami csoda folytán, hanem ésszerűségi alapon is: a Krétai Képírás nyelve a magyar!

Nyelvünk és a képírás szerves összefonottságát a XVII. századi, énlakai kazetta-festő mester még biztosan ismerte. Habár lehetett ő az utolsó írástudó, szerencsére képírást olvasni ma is tud mindenki, - aki akar.


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
303043
látogató!
Ma  98,
ebben a hónapban
2700 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 6 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 303043 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1848 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro