Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2019.10.11.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : etruszk vallás, etruszk istenek, jóslás birkamájjal, akrosztichon, májbaj
 

Piacenzai bronzmáj


Piacenzai bronzmáj


 

Feliratszám 15883. (TLE (Testimonia Lingue Etruscae) 719.)

Siena, Arezzo területén, Piacenza közelében 1877-ben találták ezt a birka-máj alakú bronz tárgyat, mely állítólag az etruszk világmindenséget hívatott megformálni jóslás céljára. Feliratozás határvonalakkal elkülönített területekre oszlanak, melyek ugyancsak vonalakkal további kisebb mezőkre vannak osztva. Az ABC és a kihagyásos írásmódszer ugyanaz mint a többi etruszk feliraton, de a különös ∩ betű itt is megjelenik, kétértékű: M és P/B hangértékekkel is értelmes olvasatot eredményezve, ahogy azt már tapasztaltuk más feliratokon is.

A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, azt megnyú'tva), az ugyancsak nem jegyzett hosszú mássalhangzót félkövér betűvel (k=kk), az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!). A tisztázott szövegben a szavak már mai helyesírásunk szerint szerepelnek. Kevésbé ismert szavaink mai megfelelőit azonnal a szó után megadom (zárójelben), a könnyebb áttekintés végett.

Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (/gy/), Jeff Hill ezt a betűt Ch-nak írja át, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy vagy meggy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt megye is!

ABC

A bronz máj pereme 16 mezőre oszlik. Többnyire Alessandro Morandi (1991) sorrendjében követjük őket, de Jeff Hill átírásában. Ahol a két átírás eltér ott zárójelben megadom Morandi átiratát is. Olvasatomban vagy mindkét átirat olvasatát megadom (Morandiét zárójelben), vagy csak azt amelyiknek az olvasata értelmes, de néhol mindkettőt elvetve, Giulio Magli fakszimile rajzára támaszkodom. Olvasatom után, zárójelben, Jeff Hill „etruszk” olvasata és angol nyelvű tolmácsolását is közlöm. (A sok lila azt jelenti, hogy az etruszkológusoknak lila gőzük sincs a felirat tartalmáról, de a fantáziájuk kimeríthetetlen ha neveket kell kitalálni.)


Piacenzai-máj1-2

Peremfelirat:

01 TIN | CIL | EN íTéLJeN KI eLENe ítéljen ki ellene
     (TIN(IASTh) CIL|EN(S): In the God Jupiter's temple: a Divine Gen|ius.)

02 TIN | ThVH TIN | ΘFH* őT INTSe VeHe őt intse vehe (heve) 02
     (TIN(IASTh) | Th(U)VF(LThA): In the God Jupiter's temple: | The God Thuvfltha.)

03 TINS | ThNE(Th) TINS | ONE íTéLJeN SZÓ NE ítéljen szó ne
     (TIN(IA)S|Th NE(ThUNS): In the God Jupiter's tem|ple: the God Neptune.)

04 UNI | ∩AE VNI | M/PAE VéN IMA/IPA E vén ima/ipa e
     (UNI: the Goddess Juno. ; MAE: the God Mae.)

05 TEC | V∩ YEC | FM/P* iGE KiVe' íMP ige kivel ím/épp 05
     (TEC|(E)V(A)M(E) (SANSIAL): The God Tec|evame, the Goddess Sansi's son.)

06 LVSL LEΘL öLE CSaL öle csal
     (L(U)VS(NIA){ }L(Th): In the Goddess Losna's temple.)

07 NETh NEO NE Ő ne ő07
     (NETh(UNUS): The God Neptune.)

08 CATh CAΘ KiÁ'TSa kiáltsa
     (CATh(A): The Sun God Catha.)

09 FUFLU | NS 8Y8LV | NS FoGa-FéLVe iNaS foga-félve inas 09
     (FUFLU|NS: The God Bacch|us.)

10 SELVA SELFA SZELVe A szelve a
     (SELVA(NS): The Goddess Selvans.)

11 LEThNC(/S) LEΘNC LÉC NeKi léc neki
     (LETh(A)N(AS) C(ILENS): The God Father Saturn's Divine Genius.)

12 TLUSCV TLYSCF* uTóLaG SZuKáVa' utólag szukával 12
     (T(E)LU(SU)S CV(A): The God Tellu's companiesof-companions.)

13 CEUS(/CELSC) CELS Ki ÉL S ki él s 13
     (CEUS: The God Chaos.)

14 CVLALP CFLALP Ki VáLALóBa' ki vállalóban
     (CV(E)L(SUIALTh) ALP(ANU): In the Goddess Cvelsui's temple: the Goddess Harmony.)

15 VETISL FETISL VETi IS eL veti is el
     (VETIS(IA)L: The Goddess Vetisi's)

16 CILENSL KI eLENe SZóL ki ellene szól
     (CILENS(IA)L: Of a Divine Genius.)

Ítéljen ki ellene, őt intse vehe (heve), ítéljen szó, ne vén ima/ipa! E ige, kivel ím/épp öle csal, ne ő kiáltsa, – foga-félve inas, – (hogy) szelve a léc neki. Utólag szukával ki él s ki vállalóban veti is el ki ellene szól.

*A 2. mező utolsó betűje nem ugyanaz mint a 9. mező első és harmadik betűje, hanem a 29. mező első betűjével azonos, vagyis H. Az is egyértelmű, hogy az 5. mező első betűje, a 9. mező második betűje és a 12. mező harmadik betűje Y (G).

Visszafelé olvasva:

16 LSNELIC éLéSeN ÉLI Ki élésen éli ki

15 LSITEF iLőSÍT EVe' illősít evvel

14 PLALFC PóLÁL VaK pólál (pólyál) vak

13 SLEC SZüLE Ki szüle ki

12 FCSYLT VaK SZeGüLT vak (ellen)szegült

11 CNΘEL KiN CSEL kin csel

10 AFLES AVaL ÉSZ avval ész

09 SN | VL8Y8 iSZáN VeLe FoG Fi iszán vele fog fi

08 ΘAC CSAK csak

07 OEN Ő ENYi ő ennyi

06 LΘEL CSEL lőccsel

05 ∩F | CEY M/PF | CEY MűVe'/BőVe' KiÉG művel/bővel kiég

04 EA∩ | INV EAM/P | INV É' A MÍNáVa'/PINáVa' él a mínával (lyukával)/pinával

03 ENO | SNIT E NŐ SuNYÍT e nő sunyít

02 H | NIT Ha ViCéN IT ha viccén itt

01 NE | LIC | NIT NYELI KöNYeIT nyeli könnyeit

Élésen éli ki illősít evvel: pólál (pólyál) vak. Szüle ki vak (ellen)szegült. Kin csel avval ész! Iszán (iváson) vele fog fi, csak ő ennyi művel/bővel kiég. Él a mínával (lyukával)/pinával e nő, sunyít ha viccén itt nyeli könnyeit

Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva (a – jel tükrözi vissza az előtte lévő átiratot):

TTTVYLNC8SLTCCFC NHEEM/PLOΘSACFSLPLL – LLPLSFCASΘOLM/PEEHN CFCCTLS8CNLYVTTT TeTeT VíG eLeN Ki Fi SZüLéT KaKáVa' KeNi Ha E EMeLŐ/ÉPüLŐ CSuSZA KoVáSZ LaPuL eL – LéL éPüL SZaVaKA' SZíTJa ÖLe íME/ÖLéBE' ÉH NeKi VaK KöTéL S FéKeN LóGVa TeTeT Tetet víg ellen ki fi szülét kakával keni ha e emelő/épülő csusza kovász lapul el. – Lél(ek) épül szavakkal szítja öle íme/ölében éh neki vak kötél s féken lógva tetet.


A két- és háromsoros mezők is akrosztichonok, bővítik/kiegészítik a mezők olvasatait:

01 TCENLN – NLNECT iT KÉNY eLeN Ne LeNE oKíTó Itt kény ellen ne lenne okító?

02 TΘNH – HNΘT Tö'TSöN Ha HuNCuT Töltsön ha huncut!

03 TOSE – ESOT TO' éSZE' E SZóT Tol ésszel e szót.

04 V∩IE – EI∩V VM/PIE – EIM/PV VáMoLJa E ÉJMŰ / VáPáJa E ÉJBŰ Vámolja e éjmű. / Vápája e éjbű (éji bűvölet).

05 GFC∩ - ∩CFY GFCM/P – M/PCFG éGVe Ke'Me iMáK VéGe / éGVe KiBe' BéKe VéGe Égve kelme imák vége.* / Égve kiben béke (annak) vége.

09 8NVS - SVN8 FőNöVéS SZíVeN Fő Főnövés szíven fő!

* KELME, (kel-me azaz kelő-mi) fn. tt. kelmét. 1) Székelyföldön divatozó egyházi szójárás szerént am. szöveg (textus), vagyis a szentirásból kivett mondat, mely az egyházi beszéd anyagául vétetik, összevonva keme (a Tájszótár szerént) ...” CzF

Az olvasatok alapján világos, hogy a fiatalkorú lányok teherbe ejtésről/esésről van szó, ma már szinte követhetetlen tömörséggel fogalmazva. Az etruszkológusok által felsorolt isteneknek mi köze ehhez?

 

Belső felület:

17 PUL(/TUR) TVR (TeVőRe) (tevőre)
     (PUL(TUCE): The God Pollux.)

18 LEΘN áL E CSíNY áll e csíny
     (LETh(A)N: The God Father Saturn.)

19 LA | SL áLÁSaL állással
     (LA|S(IA)L(Th): The Goddess La|si's temple.)

20 TINS |ThVF TINS |ΘF8 ToLJoN SZuCáVa' Fi toljon szucával (dárdával) fi
     (TIN(IA)S(Th) Th(U)VF(LThA): In the God Jupiter's temple: The God Thuvfltha.)

21 ThUFL | ThAS ΘV8L | ΘAS CSÚFuL CSA' S csúful csal s
     (ThU(V)FL|ThAS(Th): In the God Thuvfl|tha's temple.)

22 TINSTh | NETh TINSΘ | NEΘ TűJéN SZó CSúNYa É'C tűjén szó csúnya élc
(     TIN(IA)STh NETh(UNUS): In the God Jupiter's temple: the God Neptune.)24

23 CAThA CAΘA Ki ATYA ki atya
     (CAThA: The Sun God Catha.)

24 FUF | LUS 8L8 | LYS* FeLé Fi LóGáSZó' felé fi lógászó (korhelykedő)
     (FUF|LU(N)S: The God Bac|chus.)

(Tevőre) áll e csíny: állással toljon szucával (dárdával) fi, csúful csal s tűjén szó csúnya élc. Ki atya, felé fi lógászó (korhelykedő).

*A rajzról nyilvánvaló, hogy a 24. mezőben két L és egy Y betű van, nem az amit a kutatók szeretnének ránk erőszakolni.

Visszafelé olvasva:

24 SYL | 8L8 SuGaL FeLé Fi sugall felé fiPiacenzai-máj-3

23 AΘAC Á'CA Ki álca ki

22 ΘEN | ΘSNIT iCÉN CSuSZaN IT iccén csusszan itt

21 SAΘ | L8VΘ SZÁ' CSaLa FÚ'TJa száj csala (csalása) fújtja

20 8FΘ | SNIT Fi ViCeS NYIT fi vicces nyit

19 LS | AL eLSő ÁL első áll

18 NΘEL öNCÉL öncél

17 (RVT) éRVeT érvet

Sugall felé fi álca. Ki iccén csusszan, itt száj csala (csalása) fújtja. Fi vicces, nyit első, áll öncél érvet.

Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

TLLTΘTC8 RNL8SΘAS – SAΘS8LNR 8CTΘTLLT iTaLaL iTaTJa áToKFő eRéNYeL FeSZíTSe A SZó – S Á'CáS FöLéNYéRe FéKeT CSiTeL iLeT Itallal itatja átokfő, – erénnyel feszítse a szó – s álcás fölényére féket csittel (csitt! parancsoló szóval) illet.

A kétsoros mezők is akrosztichonok, bővítik/kiegészítik a mezők olvasatait:

19 LSAL - LASL aLáSZÁLó aLÁSZáL Alászálló alászáll.

20 TΘS8 – 8SΘT TeTSZő SuFa FoSZTJa őT Tetsző sufa (borleves) fosztja őt.

21 ΘΘLS – SLΘΘ úTJa CSaLáS SZáLÍTJA iCe Útja csalás: szállítja icce!

22 TNΘΘ – ΘΘNT TűNő CuC o'TJa CSeNőT Tűnő cucc oltja csenőt.

24 8L8S – S8L8 FéL FaSZ Se FéLFa Fél fasz se félfa.


Epehólyag:

25 TV...Th (ThVNTh) TF[L]Θ iT VaLaTJa itt vallatja 25
     (T(ECE)V(AME)STh (SANSIAL): In the God Tecevame's, The-Goddess-Sansi's-son's, temple.)

26 ∩ARISL | LATh (/TR) M/PARISL | LAΘ íMP ARáJa SZóL LÁTJa ím/épp arája szól látja 26
     (MARIS(IA)L LA(RANS)Th: In-, the Goddess Marisi's (son's), -the God Mars's, temple.)

27 LETA éLET A élet a
     (LETA(N): The God Father Saturn.)

28 NETh NEΘΘ NE' CSöCSe nej csöcse
     (NETh(UNUS): The God Neptune.)

Itt vallatja, ím/épp arája szól: látja, élet a nej csöcse!

Visszafelé olvasva:

28 ΘΘEN CSöCSÉN csöcsén

27 ATEL ÁTÉLő átélő

26 ΘAL | LSIRA ΘAL | LSIRAM/P CSAL LeS JóRA íMP csal les jóra ím/épp

25 Θ[L]FT CSeLVeTő cselvető

Csöcsén átélő csal, les jóra ím/épp cselvető.

Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

TM/PLN ΘΘAΘΘAΘΘ NLM/PT TöMLőN CSöCS Á'Ca – CSA' CSöCSöN áLMoT / TöB LáNY CSöCSe Á'Ca – CSA' CSúCSáN LoBoT Tömlőn csöcs álca – csal csöcsön álmot. / Több lány csöcse álca – csal csúcsán lobot.

A kétsoros mező is akrosztichon, bővíti/kiegészíti a mező olvasatát:

26 M/PLLΘΘLLM/P Mi eLöL CSöCS aLuL Mi / BeLőLe CSöCSeL LoP Mi elöl csöcs, alul mi? / Belőle csöccsel lop.

Kerék:

31 SELVA SELFA eSZELő VA' eszelő vaj
(SELVA(NS): The Goddess Selvans.)

32 LEThA* LEΘA eLÉ CSA' elé csal 32
(LEThA|M: The God Father Satur|n.)

33 TLUSC TLVSC áTéLVe SoK átélve sok
(T(E)LU(SU)S C(A): The God Tellu's companies-ofcompanions.)

34 LVSL | VELT LFSL | FELT eLViSeLVe ÉLeT elviselve élet
(L(U)VS(NIA)L(Th) VELT(A): In the Goddess Luvsni's temple: the Monster Volta.)

35 SATR | ES S A TűRÉS s a tűrés
(SATR|ES(Th): In the God Father Saturn's temple.)

36 CILEN KéJ LENe kéj lenne
(CILEN(SIAL): A Divine Genius's.)

Eszelő vaj elé csal? Átélve sok, elviselve élet s a tűrés kéj lenne?

          * Sem a fényképek, sem a mellékelt rajz alapján, az A utáni ívet nem lehet betűnek venni, főleg nem M-nek.

Visszafelé olvasva:

36 NELIC NYELI Ki nyeli ki

35 SE | RTAS SÉR-TÁS sér-táss

34 TLEF | LSFL TúLÉ'Ve éL SZíVeL túlélve él szívvel

33 CSVLT Ki SZÜLő iT ki szülő itt

32 AΘEL A CÉL a cél

31 AFLES AVa' éLÉS avval élés

Nyeli (tűri) ki sér-táss (társ a fájdalomban), túlélve él szívvel ki szülő, itt a cél avval: élés.

Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

SLTLSCAACTSN - NSTCAACSLTLS SZó áL uTaLáSoKA' A'KoTáSoN – Ne SZiToKA' A'KoS éLőT LáS Szó áll utalásokkal alkotáson – ne szitokkal alkoss: élőt láss!

A kétsoros mezők is akrosztichonok, bővítik/kiegészítik a mezők olvasatait:

34 LVLT – TLVL eLeVe éLeT íTéL VeLe Eleve élet ítél vele.

35 SERS – SRES SER iS iSZa RÉSZe Ser (sör) is isza része!

Ez az akrosztichon tökéletesen összefoglalja a mű mondandóját, melyet mindannyian megszívlelhetünk: Szó áll utalásokkal alkotáson – ne szitokkal alkoss: élőt láss!

 

Jobbra a keréktől, valamint az epehólyagtól és a Processus Pyramidalistól balra levő mezők:

37 LEThA∩ LEΘAM/P LECSA' íM/LECSAP lecsal ím/lecsap
     (LEThAM: The God Father Saturn.)38

38 ∩ET(/Th)LV∩Th ΘETLFM/PR CSETLő VáMRa/VáPáRa csetlő vámra/vápára
     (METLVMTh: (The God) of-the-nation.)

29 FERC (HERC) HERC Ha ERiK ha érik 29
     (FERC(LE): The Hero Hercules.)

30 PARI (∩AR) M/PARI MARJa/PÁRJa marja/párja 30
     (PARI: The Goddess Pari.)

39a C Ki ki

39b AR ARa arra 39
     (M|AR(ISI): The Goddess Marisi.)

40 TLVSC TLYSC uTóLaG eSiK utólag esik
     (T(E)LU(SU)S C(A): The God Tellu's companies-ofcompanions.)

Lecsal ím/Lecsap csetlő vámra/vápára, ha érik marja/párja ki arra utólag esik.

Visszafelé olvasva:

40 CSYLT Ki SuGaLTa ki sugallta

39b RA aRA arra

39a C oK ok

30 IRA IRAM/P IRÁ' MiP irály mi/épp

29 CREH KéRE' Hí kérel (békítve)

38 RM/PFLTEΘ iRaMáVaL TETSZő / RaBo'Va LeT É'C iramával tetsző / rabolva lett élc

37 M/PAΘEL íMP A CÉL ím/épp a cél

Ki sugallta arra ok irály mi/épp kérel (békítve) hí, iramával tetsző / rabolva lett élc ím/épp a cél.

Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

LΘHM/PCAT M/PRCIRC – CRICRM/P TACM/PHΘL TJa HíM/HiBa oKÁT MáR/BáR KI éRiK – KéRi LYuKRa MiT/BuTa A'Ku MéHe/BoHó CSaL Látja hím/hiba okát már/bár ki érik – kéri lyukra mit/buta alku méhe/bohó csal.

 

A Processus Pyramidalis jobb oldalán:

o és ᴖ , a Nap és a Hold jele

 

Hátoldal:

1 TIVS TIFS TŰVéSő tűvéső
     (TIV(A)S: (Region under the influence) of the Moon.)

2 VSILS VéS ILőS vés illős
     (USIL(A)S: (Region under the influence) of the Sun.)

Tűvéső vés illős (ahogy illik)! (A betűket a kiöntött formára vésték hegyes, tűalakú eszközzel!)

Visszájáról olvasva:

2 SLISV SZiLaJ SZíV szilaj szív

1 SFIT SZóVa' ÜT szóval üt

Szilaj szív szóval üt!

Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

TVSS - SSVT TŰ eSZeS SoSe VéT Tű eszes, sose vét!

A hátoldal magának a felirat vésnökének nagyon is megérdemelt öntömjénezése. Csak gratulálni lehet neki, igazi mestermű!

A „tudományos” megfejtést mezőnként olvashattuk. Amint láthattuk, a birkamáj egy birkanyáj létszámának megfelelő istenség nevét tartalmazza a tudósok szerint, semmi mást. Mi, ezzel szemben, olvashattunk életről-halálról, családi tragédiát okozó fiatalkori iszákosságról, felelősségről, fegyelemről, nevelésről egy csodálatos ügyességgel megszerkesztett miniatűr irodalmi műben, lábjegyzetekkel (akrosztichonokkal!) ellátva.

Mellár MihályMódosítva:
2019.10.11.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: decoder
Dátum:2018.05.02.
Olvasás: 617

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.02 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
73819
látogató!
Ma  64,
ebben a hónapban
2765 látogató volt.
Jelenleg
3 regisztrált tag
és 2 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 73819 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1860 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez