Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2018.02.11.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : szikel-székely, Sicel-Siculian, székely-magyar rovás, Szicília őslakói
 

Szicília őslakóinak nyelve a székely!


A szikel

 

A szikel (Sicel, Siculian) nyelvről, Szicília őslakóinak nyelvéről szóló cikk a Wikipediában így indul „Not to be confused with the Székelys, also called Siculi in Latin. Magyarán: ne higgyünk a kortárs latinoknak! Inkább higgyünk mai tudóskáinknak akik egyetlen szó alapján megállapították, hogy a szikel indo-európai nyelv (The best evidence for Sicel having been of Indo-European derivation is the verb form pibe "drink", a second-person singular present imperative active exactly cognate with Latin bibe (and Sanskrit piba, etc.))

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából:

A szikánok Szicília nagyon korai lakói voltak. ...

Thuküdidész szerint a Trójai háborút követően néhány trójai a sziget északnyugati részén (Eryx és Segesta) letelepedett és Elümiai nevet kaptak. Később a szikániakat az itáliai szárazföldről érkező szikelek a sziget déli és nyugati részéről elüldözték - Thuküdidész szerint közel 300 évvel a görög kolonizációt megelőzően. Ekkor Szicíliát a szikelek után nevezték el. Diodorosz ezzel szemben azt írja, hogy a szikánok az Etna hatalmas kitörése - amely egyre több termőföldet pusztított el több év alatt - miatt kivándoroltak a sziget nyugati részébe. A bevándorló szikelek az így felszabadult területekre jöttek generációkkal később.


Nagyon kevés szikel (székely) nyelvi emlék maradt fenn és azok sincsenek egybegyűjtve. Az első feliratot 1824-ben találták meg Centurripe-nél. A kifolyócsöves korsó 99 betűből álló, i. e. VI.-V. századra utaló görög betűs feliratot tartalmaz.

A megadott átírásba néhány betűt átjavítottam, ugyanis két szisztematikus hibát is elkövettek az átírók: nyilvánvaló, hogy Λ=L és hogy a téglalap alakú betű H, ugyancsak nyilvánvaló, hogy a második sor közepén levő H-t megelőző betű P, míg a követője Q.


NUNUSTENTIMIMARUSTAINAMIEMITO

NLNLSTENTIMHMARLSTAINAMHEMITO

eNéL NYíLáST E'öNTI MiHaMAR LaSíTÓ ALJáN A MoHó E MITŐ'


MESTIDUROMNANEPOSDUROMIEMITOMESTIVELHOMNE

MESIIDURQMNANEPOSDLROMHEMITOMESTIVEPHQMNE

íM ESéLY IDÜ' RaKoMáNYáN E'POSZaD aLu'RÓ' MiHE' MI TÖMÉST ÍVE' PoHóK MeNE


DEMPONITANTOMEREDESUINOBRTOME...

DEMPONITANTOMEREDESHINOBRTOME[R

DE Mi PO' NYITÁN TÖMi ERED E' SóHaJoN ÓBoRT Ő MÉR

Ennél nyílást elönti mihamar lassító alján a mohó, e mitől, ím, esély idül (üdül) rakományán. Elposzad (elvékonyul) alulról mihel (mihelyt) mi tömést ível pohók (potrohos) menne, de mi poh (pókos) nyitán (zárján) tömi, ered el sóhajon, óbort ő mér!


Ez tehát egy mókás korsó, melyet egy folyáslassító eldugít ha mohón innának belőle, de aki közben sóhajtozik, lassan iszogat, annak a korsó kiméri az óbort!


Az etruszk feliratok döntő többsége tükörmondat (palindroma). Vajon ez lenne a szikel (székely) feliratokkal is a helyzet? Ez bizony!, íme a fenti felirat visszafelé olvasva:

 

R]EMOTRBONIHSEDEREMOTNATINOPMEDENMQHP

RÉM ŐT RaBO'NI HiSZ E DÉRE' Mi O'TaNÁ iT INa Ő éP íM EDÉNY-MóKa HoP

 

EVITSEMOTIMEHMORLDSOPENANMQRUDIIS

E'VITe S EMŐT IM E HíM ÖRüL üDe SZOP E NYA'Ná íM KöRÜ' DÍJaS

 

EMOTIMEHMANIATSLRAMHMITNETSLNLN

EMŐT ÍME' HíM Á'NI Á'TaSa iLáRA MoHó MI TüNET éSZeL NYeLNe

 

Rém őt rabolni, hisz e dérrel(-dúrral) mi oltaná, itt inna ő épp, ím edény-móka: hopp! elvitte s emőt (szopót, a korsó csöcsét) – ím e hím örül, üde szop e – nyalná ím körül díjas. Emőt ímmel(-ámmal) hím állni álltassa (állíttassa), illára (futva) mohó mi tünet, ésszel nyelne!

 

Bizony, a visszafelé olvasat megerősíti az egyenes olvasatot: mohón mi képzelet, azt ésszel el lehetne nyerni, azaz nyelni!

 

Többen is megpróbálták tolmácsolni a feliratot, pl. V. Pisani 1963, G. Radke 1996. Az alábbi Giacomo Manganaro, Cataniai Egyetem professzorának a kísérlete:

NUNU STE (N) TIMEI MARU STAINAM - HEMITON ESTI DUROM - NANEPOS, ((DUROM)) HEMITOM ESTI VELHOM , NED EMPONITANTOM EREDES VIINO BATO ME A Ninth Magistrate magistrate the vase - half is a gift from Nanepos - half is property; they do not fill their heirs with wine. (A Kilencedik Bíróság bírója a váza – fele ajándék Nanepostól – fele vagyon; ők nem töltik az örökösöket borral.)

                             (www.sganawa.org/book/export/html/922 , Giuseppe Chisari - July 2008 )


A professzor fordításának semmi értelme sincs, ezt a badarságot igyekeztem tökéletesen visszaadni magyarul is. (Talán mégis valamit eltalált a professzor, ha az örökösök mohók akkor a korsó (ők!?) nem fogja az örökösöket borral tölteni.)

 

Egy másik hosszabb szikel (székely) feliratot Montagna di Marzo-ban találtak, erről azonban sem képet sem rajzot nem sikerült találnom a világhálón. Ennek ellenére, az értelmes olvasat követelményének eleget téve, biztos vagyok a zölddel jelzett javítások létjogosultságában. A P>T, O>Q és MI>NN bejavítások a hasonlóalakúság miatt könnyen elkövethető hibákat igazítják ki.

 

TAMURAABESAKEDQOIAVESEURUMAKESAGEPIPOKEDLUTIMBE

TAMURAABESAKEDQOIAVESEURUMAKESAGEPITOKEDLUTIMBE

iTA' Mi URA' ABa' ÉSZ A KÉ' DáKÓJÁVa' ESÉ' URa VáMA' KÉSZ Á' iGE-éPÍTŐ KEDéL VeTi ÍM BE


LEVOPOMANATESEMAIDARNAKEIBUREITAMOMIAETIURELA

LEVOPOMANATESEMAIDARNAKEIBUREITAMQNNAETIURELA

eLEVe Ő aPO' íM ANYÁT ÉSZE' MAJD ÁRNYA' KÉJ BűVéRE ITA' MáKoNYÁN E'Ti IVóRa ELé Á'


Ital mi ural, abban ész a kéj dákójával esély ura. Vámmal kész áll ige-építő kedél(y), veti ím be eleve. Ő apol (csókol), ím, anyát ésszel, majd árnyal. Kéj bűvére (bőségére/bűbájára) ital mákonyán ejti, ivóra elé áll.

 

Visszafelé olvasva:

ALERUITEANNQMATIERUBIEKANRADIAMESETANAMOPOVEL

ÁLÉRV ÍTÉ' ANYáN Ki MA üTI ÉRVéBe' JE' Ki ANYiRa ADJa A MESÉT ANÁ' íM Ő BŐVEL

 

EBMITULDEKOTIPEGASEKAMURUESEVAIOQDEKASEBAARUMAT

EBe' Mi ÍTéVeL iDE KÖTI éP E iGA eSÉK AMi VáR VESZ-E VAJ OKáDÉKA SE BA' ÁR VáMA' üT

 

Álérv ítél anyán, ki ma üti érvében. Jel, ki annyira adja a mesét, annál ím ő bővel ebben. Mi ítével (ítéletével) ide köti, épp e iga essék? Ami vár, vesz-e vaj? Okádéka se baj, ár vámmal üt!

 

A szöveg tömörsége arra kényszeríti az olvasót, hogy minden szót és mondatot alaposan átgondoljon, de ez nem hátrány! Épphogy így fog ülni a szöveg mélyen szántó mondandója. A szájba-rágott szöveg amilyen gyorsan bemegy olyan gyorsan el is felejtődik.

 

 

A Licodia Eubea-nál talált sírfeliratok többsége szikel (székely) lehet. Ezekről Sebastiano Sciorto írt egy könyvet LICODIA EUBEA e le pietre scritte címmel. A mellékelt feliratot 1934-ben találták és Ribezzo professzor tanulmányozta. A balról jobbra haladó spirál állítólag a következőket adja tudtunkra: „Nenda Purenos (or Eubenos), due to the war in Burena, razed the acropolis to the ground and attacked five villages. (Nenda Purenos (vagy Eubenos), Burenaban a háború okán, földig lerombolta a citadellát és megtámadott öt falut.)”

                                (www.sganawa.org/book/export/html/922 , Giuseppe Chisari - July 2008 )”


A felirat könnyen olvasható, csupán két különös betű van benne: a nyílhegyre emlékeztető A és az I alakú L. A felirat átírását magam készítettem el:

 

NENDASPUENUTEBECPRAARELNBORENALCLDEPACOSTLKEALTEMNBE

iNEN DA' SZéPÜ' ENYiVe' iT EBEK iPaRa Á' ÁR ELeN BŐRe ENi ALKu eLeDE' PÁKOSZTaL KLT E'MeNőBE' Innen dal szépül, ennyivel itt ebek ipara áll ár ellen. Bőre enni alku: eledel pákoszttal (torkossal) keált (kiált) elmenőben!

 

És íme visszafelé olvasva is:

EBNMETLAEKLTSOCAPEDLCLANEROBNLERAARP CEBETUNEUP SADNEN

EBeN Mi E'TaLÁ' E KiLáTáSOKA' PÉ'Da éLőKeL A NYERŐ BűN éLÉRe Á' A RaB Ki E BETŰN É'Ve PoSAD NYE'Ne Ebben mi eltalál e kilátásokkal, példa élőkkel. A nyerő bűn élére áll; a rab, ki e betűn élve possad (poshad), nyelne!

 

Igazi góbé szöveg! Le sem lehetne tagadni, hogy egy agyafúrt székely írta! A magyarul beszélő népeknél nem az számított írástudó iparosnak aki írni-olvasni tudott, hanem aki tükörmondatokat és akrosztichonokat tudott szerkeszteni. Ínségesebb időkben, amint a szövegből kiderült, a dalfaragó éppen csak annyit keresett, hogy jóllakjon, vagyis csak annyit kapott mint ebek az ugatásért. Az írnok példázata: a bűn nyer, míg a betűn élő jó ha nyel!

 

 

Ugyancsak Licodia Eubea-ból való ez a rövid sírfelirat, melynek még nyilvánvaló olvasási irányát sem találták el a kutatók. Szerintük a felirat jobbról balra, majd alatta balról jobbra olvasandó és így olcsón – két név beiktatásával – megfejthető: „Adiomis figlio di Raroio” Azonban ez a felirat is balról jobbra halad mindkét sorban és itt is I=L, az első sor utolsó jele pedig a T és U ligatúrája:

 

SLMOLDTU RAROLO SZeLeM ÖL De TÚ' uRÁRÓ' éLŐ Szellem öl, de túl uráról élő!

 

Visszafelé olvasva:

OLORAR UTDLOMLS ÖLŐRe ÁRVa TuDaLOM LeSZ Ölőre árva tudalom (tudatos) lesz!

 

Egy pár szó a székely-magyar rovás megszállottjaihoz: Nagyszerű dolog egy magyar betűtípust ápolni, de nem szabad a ló másik oldalára esni. A rovás betűit arra képezték ki, hogy pálcikára bicskával könnyen lehessen őket felróni. A rovásjelek csupán egy betűtípust alkotnak, csakúgy mint a 'görög', a 'latin', vagy a latinon belül ez a 'Times New Roman' betűtípus. A betűk τίπυςάτόλ teljesen függetlenül, a kihagyásos írásmódszer az igazi szerves, a magyar írásbeliség ősiségét bizonyító magyar írás, mely tökéletes összhangban, szervesen épül a magyar nyelv egyik fő jellemzőjére, a magánhangzó illeszkedésre: csak azokat a magánhangzókat kell kiírni melyek nélkülözhetetlenek a megértéshez, hiszen a magyar szavak túlnyomó többsége azonos vagy legalábbis azonos magasságú önhangzókat tartalmaz. Vegyük észre, ennek az írásmódszernek a kialakulásakor és elterjedésekor, az írásfelület (pergamen, kő, cserép, ékszer) nagyon szűkös és drága volta miatt, a vésés, karcolás, festés lassúsága, időigényes előkészítése miatt, a gazdaságos írásmódszer követelmény volt. A kihagyásos módszer lehet akár kétszer olyan ökonomikus mint mai helyesírásunk (SMS-ezőknek ezt nem kell bizonyítanom).

A fenti feliratokban a betűtípusok és egyes betűk eltérnek egymástól, sőt még az olvasás iránya is megfordulhat (a harmadik felirat egyenes olvasata balról jobbra halad a spirálban, csakúgy mint a negyedik), de a székely-magyar kihagyásos írásmódszer változatlan és elmaradhatatlan.

És ha már mondtam á-t a rovás-írókkal(!) kapcsolatban, mondjak b-t is: kár volt a rovásbetűket feltupírozni az á, é, ö stb. betűkkel, az eredeti minimális betűkészlet teljesen elegendő volt a magyar beszéd lejegyzésére, amint azt a fenti feliratok is bizonyítják. Amellett a rovást nem regények, hanem rövid, tömör gondolatok lejegyzésére használták.

Ráadásul mondok c-t is: a rovásos emlékeket nem lebecsülendő, bizony vannak más betűtípussal lejegyzett ősi magyar szövegek, lám, még Szicílián is! Ezekről csak a tudományos maszlagot kell lesöpörni és máris olvashatóak magyarul, hiszen ezen a nyelven fogalmazták/szerkesztették őket.

Mellár MihályMódosítva:
2018.02.11.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: decoder
Dátum:2018.02.11.
Olvasás: 750

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


Hozzászóló neve: taaltos VendégkéntCikkek 20. hozzászólásaIdeje: 2023.04.11. 07:43  

Prof. Baráth Tibor az etruszk síremlékek feliratai között

is talált palindrom szövegeket. A magyarnak nehezen nevezhető - tudományosnak mégkevésbé - akadémia nem hajlandó tudomást venni ezekről az ősi magyar nyelvemlékekről, hajtja az ideológiailag káros és hazug finnugor eredetünket.


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.01 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
73781
látogató!
Ma  26,
ebben a hónapban
2727 látogató volt.
Jelenleg
3 regisztrált tag
és 1 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 73781 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1860 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez