Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2020.02.10.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : kihagyásos írásmódszer, etruszk sírfeliratok, etruszkológia, etruszkológus
 

Etruszk nyelvi emlékeink 3.


Etruszk

Etruszk (sír)feliratok 301.-400.

 

Az etruszk feliratokat Jeff Hill: CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című, 17111 oldalas könyvéből idézem, az általa kiemelt „tudományos” megfejtésükkel együtt. A professor emeritus elérhetősége: jeffjeff.hillhill@gmail.com.

 

Az alkalmazott, kissé módosított Leyden Konvenció jelei:

A ̣ a jel nem biztos, de valószínű;

X a jel olvashatatlan;

| egy sor kezdete;

A͡U vagy AU egyberovott/egybeírt betűket jelöl;

[ ] ezek visszatöltött (feltételezett) betűk;

(-) ezek megfejtettnek vélt betűk;

< > ezek törlésre szánt betűk;

[---] bizonytalan számú betűhely;

[...] meghatározott számú betűhely.

Minden sárga színű betűsor a gyűjteményben helyreállított feliratot jelöl, míg az

átírás zöld színű betűi saját helyreigazításaim.

a feldolgozás újabb lépésére mutat.

 

Az alábbi feldolgozásokban a szövegek elolvasását kísérlem meg nagyon egyszerű, könnyen követhető módszerrel. A józan ész azt sugallja, hogy az etruszk szövegek írói nem nyelvészek voltak, csupán átlagos írástudók, akik megpróbálták legjobb tudásuk szerint rögzíteni a beszélt nyelvet, a mindig szűkös írásfelületen egy minimális jelrendszerrel és a lehető legegyszerűbb helyesírási szabályzattal.


Az S írásjel az alábbi feliratokban is feladja a leckét, ugyanis vagy S/SZ, vagy Z/ZS a hangértéke, de sohasem is-is, míg a Σ mindig S/SZ. Ha a felirat tartalmaz Σ-t akkor az S hangértéke Z/ZS. És van két írásjelünk, melyeket az ABC készítői valami különös oknál fogva nem tartottak érdemesnek számba venni. A felfelé mutató nyíl (↑) hangértéke C/CS, míg a ∩ jel hangértéke M és P/B, vagyis mindkét hangérték értelmes, egymást megerősítő(!) olvasatot eredményez.
Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (gy), Jeff Hill átírásában Ch, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt meggy vagy megye is, a szövegkörnyezettől függően!
A szavakba tördelés – ahol az eredeti szöveg (pontokkal) nem jelzi (az ókorban ez nem igen volt szokás) - a tudósok részéről önkényes, én az ésszerű olvasat követelményének eleget téve tördeltem szavakba a szóközök nélküli szövegrészeket, de az egyértelműen jelzet szóközöket tiszteletben tartva. (“Foremost it is important to note that the signs generally known as word dividers by no means mark lexemic word boundaries in every case. Rather, these often seem to be mere delimitation marks for prosodic breath units or morpho-grammatical and other units, and should be seen on the same structural level as spaced (or partly-spaced) and continuous (or split-continuous) writing. And the same is true for the early use of a space.” Reinhard G. Lehmann (Johannes Gutenberg University of Mainz): On word division and grammar as applied to the second Nerab inscription.)

A legtöbb rajzot Jeff Hill maga készítette eredeti papír lenyomatok (squeeze paper) alapján.


Feliratszám 301.

Siena, 33cm. magas bronzszobor, a firenzei múzeumban (A little female statue, of exquisite craftsmanship, located in the hall of Etruscan bronzes, and catalogued with inventory number 554. It is a slender and sinuous figure of a young woman, covered with rich garments. The head is crowned, the hair is loose on the shoulders, and the neck is surrounded by a very strange truncated necklace. The body is bending, towards the left, with gentle grace, while the right hand seems to be pouring forth the contents of a bossed sacrificial bowl.):


LARCE LECNI TURCEFLERESUThURLANUEIThI LARCE LECNI TVRCE 8LERE {KiS}ΣVO{KiS}VRLANVEIΘI áL A éRőKE' LÉKe'NI TéVéRe Ki EFéLe ERE KéSZ iS VŐ-KáSZu VáR LÁNY VEJCéJe Áll a érőkkel lékelni tévére (tévedésére) ki efféle, erre kész is vő-kászu (vőfogó csirizes edény), vár lány vejcéje (hálója).

Visszájáról olvasva:

IΘIEVNALR{KiS}VOV{KiS}ΣEREL8ECRVT INCEL ECRAL TSZI E VoNALRa Ki SZöVŐVe' KéSZ S ÉRi EL FE'KéRVe őT oLYaN Ki ÉL E KáRAL/KoRAL Játszi e vonalra ki szövővel kész s éri el felkérve őt olyan ki él e kárral/korral.

Megjegyzés: A két kör alakú jel közül az egyikben egy pont (ʘ), ez a Th (theta, θ) jele, míg a másik az O betű jele, a Σ és a V pedig feleakkorák mint a többi betű, vagyis 'kis ς' és 'kis v' betűk, mássalhangzó vázaikkal együtt.

Tudományosan” megfejtve: LARCE LECNI TURCE FLERES UThUR LANUEIThI (Latinul: LARCIVS LICINIA NATVS DONAVIT STATVAM. SISPITA LANVVII.) Mr.-Larce, Mrs.-Lecni's (son), donated this-dedicatory-statue; (she is) the-Goddess-Suthur, at Lanuvio.


Feliratszám 302.

Siena, 36cm. magas bronzszobor, (isten)nő gyümölccsel a kezében, levélkoronával a fején, a firenzei Medici, Királyi vagy Nemzeti múzeumban(?):

 

MI FLERES A----ILIThI IAL MI 8LEREΣ A----IVIΘI IAL MI FeLÉRi ÉSZ A – JóVa' ICéJe aJÁL Mi feléri, ész a – jóval iccéje ajál (ajánl).

Visszájáról olvasva:

LAI IΘIVI – A ΣEREL8 IM LAJ ICe JaVaLJa – A SEREL Fi ÍMe Laj (vályú) icce javallja: a serrel (sörrel) fi, íme!

Megjegyzés: Az U-nak átírt betűt még sötétben sem lehet összetéveszteni a két L betűvel, de hát a tudósok nagyon szerettek volna ide az icce helyett egy istennőt becsempészni.

Tudományosan” megfejtve: MI FLERES AVILIUIThI{ }IAL I (am) the-dedicatory-statue of-the-Goddess-Eileithyia.


Feliratszám 303.

Siena, jól öltözött nőt ábrázoló kis bronzszobor, (isten)nő gyümölccsel a kezében, levélkoronával a fajén, a firenzei Közmúzeumban:

 

VNAT FNAT VoNATa vonata

Visszájáról olvasva:

TANF TANu'Va tanulva

 

Vonata (vonása, vázlata) tanulva!

Megjegyzés: A felirat oda-vissza olvasva alkot kerek egészet, összhangban az írásmódszer alapvető irányelvével: minél kevesebb betűvel minél többet közölni!

Tudományosan” megfejtve: (MI FLERES) V(ELUS) NAT(AS) (I (am) the-dedicatory-statue) of-Mr.-Vel Nata.

 

Sajnos, a feliratok egy jó részéhez Jeff Hill nem mellékel ábrát, így az általa megadott átiratot nem tudom leellenőrizni, csupán a magától értendő átírási hibákat tudom kijavítani.

Feliratszám 9216.

Siena, domborműves áldozati edény fekete (goromba sötétvörös) agyagból:

 

MI VENILIMEPIEPARSE E N

If The Wordform Spelled MEPIE Is So Separable, And Restorable As ME{PI}<N>E (Requiring The Conjecture That The Letter N Was Poorly Scratched Internally Gapped), Then That Pronoun, MENE, Would Seem To Be The Same As The Pronoun More Generally Found Spelled MINI Elsewhere.” Elfogadva a feltevést, és beiktatva csupán egy R betűt oda ahová tudósok a <CNAT> iktatnák, a felirat így módosul:

 

MI FENILIMENEPARSE E[R]N MI VÉNÜL ÍM E NÉP ÁRoS-E E[Ré]NY Mi vénül, ím, e nép. Áros-e (értékes-e) erény?

Visszájáról olvasva:

N[R]E ESRAPENEMILINEF IM NYe[R]-E ÉSZ RAB E NEM/NÉMa ILI NEVe ÍM Nyer-e ész? Rab e nem/néma, illi (illik hozzá) neve, ím!

Megjegyzés: Érdemes elgondolkodni ezen a feliraton! A visszafelé olvasatban a NEM (nép/faj), az írásmódszer szerint NÉMá-nak is olvasható.

Tudományosan” megfejtve: MI VENI(A)L ATIAL ME{PI}<N>E PARSE E{ }<CNAT>N<A> I (am) Ms.-Veni's themother'sof-the-family's. Me Mr.-Ecnatna Parse (did-give).


Feliratszám 9217.

Siena, domborműves áldozati edény fekete (goromba sötétvörös) agyagból:

 

ThANA FELEI LAUTERIS ΘANA 8ELEILAVTERIS CSA'NA Fi ELé ÉJeL A VéT ERJe iS Csalna fi elé éjjel a vét erje (akarata) is.

Visszájáról olvasva:

SIRETVALIELE8 ANAΘ SÍRó E TéV ÁL JELE Fi ANYa Á'Ca Síró e tév(edés) ál (hamis) jele, fi: anya-álca!

Tudományosan” megfejtve: ThANA FELEI(AL) LAUTERI(E)S Mr.-Thana, Mrs.-Felei's (son), a-slave's (son), (owns me).


Feliratszám 304.

Siena, kis kerek kő alapzat a firenzei Közmúzeumban, leltárszám 359:

 

MENAMECANACLIVINIATRECTEVELUSLARThU | RNSLEPRNALMLACAS MANI MENAMECANACLIFINIATRECYEFELVΣLARΘV | RNLEPRNALΣILACAΣMANI MÉN ÁM E KANA KaLaJáVa' INI ÁTRa E KeGÉVEL VeSZ áLARCa óVó eRéNY iS eLÉ PőRéN ÁL SZILA' KASZa Ma ANYI Mén ám e kanna kalajával (csavargójával) inni átra (másvilágra), e kegével (futamával) vesz álarca, óvó erény is elé pőrén áll, szilaj kasza ma annyi.

Visszájáról olvasva:

INAMΣACALIΣLANRPELΣINR | VΘRALΣVLEFEYCERTAINIFILCANACEMANEM INA' MáSA' Kő ALá IS LÁNYRa BELeS ÍNYéRe ViCSoRi ÁL SZóVaL E VÉG KERíT ÁLJoN JóVa' ILő KANA' Ki É' MA NÉMa Inal mással, kő alá is lányra beles, ínyére vicsori áll, szóval e vég kerít. Álljon jóval illő – kannal ki él ma néma.

Tudományosan” megfejtve: MENA ME CANA CLIVIN(Th)I ATRECTE VELUS LARThU(S) R(A)N(ThAS) SLEPRN(I)AL MLACAS MANI An-offering (am) I, adedicatory-statue, at-Chiusi, in-the-sanctuary-of-the-God, of-Mr.-Vel Larthu, of-Mr.-Rantha's (son), of-Mrs.-Sleprni's (son); (I am) ahandsome-man's offering.

Illusztrálnám a feltevéseket (Seem(s) To Be) melyek ehhez a tolmácsoláshoz vezették az etruszkológusokat, ez nem kivétel, ez maga az etruszkológia tudománya. A feltevéseket a másutt is előfordul (Found Elsewhere) szófordulattal bizonyítják (mivel Kis Pista Nagylócán traktorista ezért a másutt is előforduló Kis Pista nevű egyén mind traktorista, igaz?!):

The Word Spelled MENA, In The Masculine Gender (-A) And With An Internal Letter -E-, At The Beginning Of The Inscription Seems To Be The Same As The Word Found Spelled MANI, In The Feminine Gender (-I) And With An Internal Letter -A-,At The End Of The Inscription. The Letters TE Of The Word Spelled ATRECTE Seem To Be The Same As Those Which Are Spelled ThI Elsewhere, Including The (Misspelled) Word CLIVIN(Th)I Of This Inscription. The Word Spelled RANThAS (That Is, R(A)N(ThAS)) Seems To Be The Same As The Word Found Spelled RANThIAL Elsewhere. The Word Spelled ME Seems To Be The Same As The Word Found Spelled MI Elsewhere, And Seems To Be In The Nominative Case.


Feliratszám 15371.

Siena, bormerítő bögre goromba sötétvörös agyagból, gallyal bemetszett szabályos ősi betűkkel:

 

MINIMULUVANICEVFLAKUNAIEVENEL   MINIMVLVFANICEF8LAKVNAIEFENEL MIN IMáVa' eLeVe VÁNYIK É'Ve FéL A'KuVóN ÁLJa E VÉNEL Min imával eleve ványik (bágyad), élve fél, alkuvón állja e vénnel.

Visszájáról olvasva:

LENEFEIANVKAL8FECINAFVLVMINIM eLEN EVE' oLYAN VaK ÁL Fé'VE KIN A VőVeL VáM JöN ÍMe Ellen evvel olyan vak áll félve, kin a vővel vám jön, íme.

Tudományosan” megfejtve: MINI MULUVANICE VFLAKUNAIE VENEL(US) Me (to a God) did-dedicate Mr.-Vflakunaie, Mr.-Venel's (son).


Feliratszám 8933.

Siena, bormerítő bögre goromba sötétvörös agyagból:

 

MINIFLAKUNAIEVENEL MINI8LAKVNAIEFENEL MIN IFi áL A'KUNÁ' iLYE' VÉN ÉL Min ifi áll alkunál, illyel vén él.

Visszájáról olvasva:

LENEFEIANVKAL8INIM eLEN EVE' oLYAN VaK ÁL FaJáN ÍM Ellen evvel olyan vak áll faján, ím!

Megjegyzés: Jeff Hill szerint ez a felirat ugyanaz mint az előbbi, csak az írástudatlan ...

Tudományosan” megfejtve: MINI MULUVANICE VFLAKUNAIE VENEL(US) Me (to a God) did-dedicate Mr.-Vflakunaie, Mr.-Venel's (son).


Feliratszám 15372.

Siena, kúp alakú sírkő, Malacena fennsík, Casone temető:

 

LARThISARZLCh : LESUNILANCE LARΘISARZLX : LESVNILANCE áLARC IS ÁRaZó eLeGY LESZÜ'NI LÁNY KE' álarc is árazó elegy leszülni lány kell

MVCEZI : CEMARZLERACZLE MFCEZI : CEMARZLERACZLE MiVe' KÉZI KE'Me ARa ZSeLÉR A KöZeLÉ' mivel kézi kelme ara zsellér a közelé'

 

Álarc is árazó elegy, leszülni lány kell, mivel kézi kelme: ara zsellér a közelé' (atyafiságért) !

Visszájáról olvasva:

ECNALINVSEL : XLZRASIΘRAL E KíNÁL INi ViSZ EL GYaLáZóRa A SZáJ CSóRÁL e kínál inni visz el gyalázóra a száj csórál (csűrcsavar)

ELZCARELZRAMEC : IZECFM E LáZ KARÉL ZűR A MÉ' Ki aLJaZ E KőVe' íM e láz karél (ráz forgatva) zűr a mély ki aljaz e kővel ím

 

E kínál, inni visz el, gyalázóra a száj csórál (csűrcsavar)! E láz karél (ráz forgatva), zűr a mély, ki aljaz e kővel ím!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LMEE - EEML eLeME É' E EMeL Eleme él, e emel!

Megjegyzés: Az etruszkológia tudományát illusztrálandó: „... in respect of this inscription, there seems to be too many terms of nomenclature, that is, in too many possible combinations of the letters, for a typical Etruscan sepulchral inscription, and miswritings seem to abound, and damaged and corrupted letters, and the decision whether to accept any particular letter Z (remarkably, there are four letters Z) as an indicator of diminutivisation or as an indicator of the masculine genitive case (and the word breaks provided by the ancient Hand seem to be false); has the name of the Goddess UNI been scratched in line T1? is the symmetry in line T2 of -ZLE and -ZLE deceptive or significant? if significant, are they indications of the Etruscan ablative case?” Jeff Hill

Tudományosan” megfejtve: LARThI(E)S ARZ(IA)L Ch(AES) LESUNI(A)L(ISA) ANCE MUCE ZICE MARZLE RACZLE Mr.-Larthie's, Mrs.-Little-Arnthi's (son's), Mr.-Chae's (son's), Mrs.-Lesuni'sdaughter's-husband's, was (I).Mr.-Muce wrote it. With-Mr.-Little-Marce Raca (the-officeholder).


Az 15373.-15378. számú feliratokra véletlenül találtak rá egy illegális ásásnál 1907-ben a Santo Martino ai Colli (Barberino d'Elsa) nevű helyen és lefoglalással kerültek az ETRVRIAi Régiségek Királyi Felügyeletéhez 1910-ben.

 

Feliratszám 15373.

Siena, Telephost és más görögöket ábrázoló urna:

 

ThANA : PUMPNEI OANA : PVMPNEI Ő ANYA BúVa MűBe' NEJ Ő anya, búva (bújva) műben: nej.

Visszájáról olvasva:

IENPMVP : ANAO iLYEN éP MŰBe' ANYA Ő Ilyen ép műben anya ő.

Tudományosan” megfejtve: ThANA PUMPNEI(AL) Mr.-Thana, Mrs.-Pumpnei's (son), (lies here).


Feliratszám 15375.

Siena, travertine kő urna, fedelén női figura:

 

------ThANIAS ARCMNAL ------ΘANIAS ARCMNAL … CSA'NI A SZó A RaKóMűN ÁL … csalni a szó a rakóműn (mozaik kirakón) áll.

Visszájáról olvasva:

LANMCRA SAINAΘ ... LÁNY MóKáRA SZÁJoN Á'Ca ... Lány mókára szájon álca ...

Tudományosan” megfejtve: VELI ThANIAS ARCMN(I)AL Ms.-Veli, Mr.-Thania's (daughter), Mrs.-Arcmni's (daughter), (lies here).


Feliratszám 15376.

Siena, urna fedele üledékes kőzetből:

 

MI : LARThRUS MI : LARΘRVS MI áLARC RaVaSZ Mi álarc: ravasz!

Visszájáról olvasva:

SVRΘRAL : IM SZaVáRa CSóRé ÁL IMa Szavára csóré áll ima!

Tudományosan” megfejtve: MI : LARThRUS I (am) Mr.-Larthru's.


A 15538.-43. sorszámú feliratok Montepulciano Gracciano negyedében kerültek elő 1933-ban.

 

Feliratszám 15538.

Siena, fedél nélküli kis szögletes urna:

 

VEN--A • ANCA FENLA • ANCA VÉNüL Á' ANYáKA' vénül áll anyákkal

RINI : SVEITUAL RINI : S{CéL}EIXYAL RÍNI űZő CSeLE' ÍGY áGÁL ríni űző csellel így ágál

 

Vénül áll anyákkal ríni, űző csellel így ágál.

 

Visszájáról olvasva:

LAXYIE{CéL}S : INIR áL A GaGYI E CSeLeZő JöN ÍRó áll a gagyi e cselező jön író

ACNA • ALNEF A'KuNÁ' ÁLNÉVe'/ÁL NYE'Ve alkunál álneve/áll nyelve

 

Áll a gagyi, e cselező jön, író-alkunál álnévvel/áll nyelve.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FRAL - LARF VáR ALá LÁRVA Vár alá lárva (álarc-báb)!

Tudományosan” megfejtve: VENZA ANCA|RINI(AL) SVEITU(I)AL(ISA) Mr.-Venza, Mrs.-Anca|rini's (son), Mrs.-Sveitui's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 15540.

Siena, kis hamvveder négyereszes tetővel:

 

ARNT ANCARNI

SVEITUAL

 

ARNY ANCARINI | SFEIYVAL A RaNG Á'NoK ÁRa INI űZVe E JoGáVAL A rang álnok ára inni, űzve e jogával.

Visszájáról olvasva:

LAVYIEFS | INIRACNA YNRA aLÁ ViGaLY É'VeZ INi JóRA KíNÁ' GúNYRA Alá vigaly (vigadozás) élvez inni jóra, kínál gúnyra.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ASIL - LISA A ZaJaL öL IZA A zajjal öl iza (biza')!

Tudományosan” megfejtve: ARNT ANCARNI(AL) SVEITU(I)AL(ISA) Mr.-Arnt, Mrs.-Ancarni's (daughter), Mrs.-Sveitui's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 15541.

Siena, kis hamvveder négyereszes tetővel:

 

KAINEI KAJáN ÉJ Kaján éj.

Visszájáról olvasva:

IENIAK éJENI A'Ku Éjeni (sötétben kötött) alku!

Tudományosan” megfejtve: KAINEI Ms.-Kainei (rests here).


Feliratszám 15542.

Siena, kis hamvveder befejezetlen tetővel:

 

------INU------ IVIV JöVő JóVa' jövő jóval

Visszájáról olvasva:

VIVI ÚJULJ újulj

 

Jövő jóval újulj!

Tudományosan” megfejtve: KAINUI Ms.-Kainui (lies here).


Feliratszám 15543.

Siena, kerekded vörös hamvveder a halotti máglya hamvaival:

 

------ELTESSEC ELTEΣΣEC ÉLT E SZuSZÉK Élt e (álom)szuszék ...

Visszájáról olvasva:

CEΣΣETLE KÉSéSE' TeLE … késéssel tele!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS)I VELTES SEC Ms.-Larisi, Mr.-Velte's daughter, (lies here).


Feliratszám 14197.

Siena, Vergelle, a Castel d'Asso-i Saint Giovanni temploma, kis urna töredék:

 

------------- ThANA

------------- REITNEI

 

ΘANA REITNEI CSA'NA őRE' IT NEJ Csalna őrrel itt nej!

Visszájáról olvasva:

IENTIER ANAΘ éJEN TeLJÉRe ANYi Á'Ca Éjen teljére (bőségére) annyi álca.

Tudományosan” megfejtve: ThANA REITNEI(AL) Mr.-Thana, Mrs-Reitnei's (son), (lies here).


A 305.-370. számú feliratok a Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) faluból származnak.

 

Feliratszám 306.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 26cm magas, 36cm széles csonttartó doboz üledékes kőzetből:

 

IX

LART ANCARNI VETIAL

 

{KiLeNC} LART ANCARNI VETIAL KüLöNC aLÁíRóT ANYi KÁRá'NI VETI ALá Különc aláírót annyi kárálni veti alá!

Visszájáról olvasva:

LAITEV INRACNA TRAL {TiZeNeGY} aLÁ JóTEVő INi RAKNA TáRAL uTaZoN íGY Alá jótevő inni rakna: tárral utazzon így!

Tudományosan” megfejtve: IX LART ANCARNI(E) VETIAL (Of-years) 9, Mr.-Lart Ancarnie, Mrs.-Veti's (son), (lies here).


Feliratszám 307.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 27cm magas, 32cm széles homokkő csonttartó doboz:

 

AU LE AULNI PR------

ThNAL

 

AV LE IAVLNI PR [CRT] | ΘNAL A'Va aLÉ' JAVuLNI BáR KáRT CSiNÁL Alva alél javulni, bár kárt csinál!

Visszájáról olvasva:

LANΘ [TRC] RP INLVAI EL AV LÁNC TöRiK RAB INaL VAJ ÉL AVa' Lánc törik, rab inal, vaj él avval?

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AΘTL - LTΘA A Cé'T éLő áLTaTJA A célt élő áltatja!

Tudományosan” megfejtve: AU{ }LE AULNI(ALISA) PRUSA|ThN(I)AL Mr.-Aule, Mrs.-Aulni'sdaughter's-husband, Mrs.-Prusa|thni's (son), (lies here).


Feliratszám 308.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 19cm magas, 29cm széles homokkő csonttartó doboz:

 

S CAES

SEINAL

S CAEΣ SEINAL íZ oKA-E Só íZELJe NYÁL Íz oka-e só? Ízelje nyál.

Visszájáról olvasva:

LANIES ΣEAC S LÁNY JE'ZéSE A'Ka íZe Lány jelzése ajka íze!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

SSΣL - LΣSS íZeZéSeL LeSZ íZ íZe Ízezéssel lesz íz íze!

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) CAES SEIN(I)AL Mr.-Seth, Mr.-Cae's (son), Mrs.-Seini's (son), (lies here).


Feliratszám 309.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 14cm magas, 24cm széles agyag csonttartó doboz:

 

LARThI MACIA SUEITUSI LAROI MACIA SYEITVSI aLÁRÓJa íM A'KuJA ZuG-ÉJT ŰZI Alárója, ím: alkuja zug-éjt űzi.

Visszájáról olvasva:

ISVTIEYS AICAM IORAL ÍZéVe íTéLJE iGéZő AJKA íM JÓRa ÁL Ízével ítélje igéző: ajka, ím, jóra áll!

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) CAES SEIN(I)AL Mr.-Seth, Mr.-Cae's (son), Mrs.-Seini's (son), (lies here).


Feliratszám 310.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 19cm magas, 37cm széles homokkő csonttartó doboz:

 

VE TETI VINA FE TETI FINA eVE' őT E'TőJe VáJNÁ Evvel őt ejtője vájná.

Visszájáról olvasva:

ANIV ITET EV ANYI Vő eJTETe EVe' Annyi vő ejtette evvel!

Tudományosan” megfejtve: VE(LIA) TETI(AL) VINA(S) Mr.-Velia, Mrs.-Teti's (son), Mr.-Vina's (son), (lies here).


Feliratszám 311.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz fedele vulkáni kőzetből, két felirattal:

 

A:         LARThI MEZCZ A---------- LAROI MEZCT A---------- aLÁRÓJa MEZüKeT A ... Alárója mezüket a ...

Visszájáról olvasva:

… A TCZEM IORAL …A íTé'KeZő E'Me JÓRa ÁL …a ítélkező elme jóra áll.

 

B:         LARThI MELCZ ANE------ LAROI MELCZ ANE[P] aLÁRÓJa MELé KöZ A NÉ[P] Alárója mellé köz a nép.

Visszájáról olvasva:

[P]ENA ZCLEM IORAL [B]ENe A ZoKaL E'Me JÓRa ÁL Benne a zokkal (zokszóval) elme jóra áll.

Tudományosan” megfejtve: A: LARThI MEZC(A)Z ANEIAL; B: LARThI MELC(A)Z ANEIAL A: Ms.-Larthi, Mr.-Melca's (daughter), Mrs.-Anei's (daughter), (lies here).; B: Ms.-Larthi, Mr.-Melca's (daughter), Mrs.-Anei's (daughter), (lies here).


Feliratszám 312.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 53cm magas, 65cm hosszú, 39cm széles csúcsos homokkő csonttartó doboz:

 

MIFUPNINALARTh

ACRNIS LARThIAL FELS

NAL

 

MIHVPNIMALARO | ACRNIΣ LARΘIRAX 8ELΣ | NAL MI HíVőBeN IMa ALá ÁRO' A KéRőN IS áLARC JóRa ÁGY FELeS iNAL Mi hívőben ima alá árol (áraz), a kérőn is álarc: jóra ágy feles inal.

Visszájáról olvasva:

LAN | ΣLE8 XARIΘRAL ΣINRCA | ORALAMINPVHIM LÁNY éSZeL E Fi íGY ARáJa CSóRÁL SZáJáN iRKA ŐRá ÁL AMi JöN PUHa ÍMe Lány ésszel e fi így arája, csórál száján, irka őrá áll, ami jön puha (puhány), íme!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

MANOΣL - LΣONAM MA NŐ SZóL LáSON ÁM Ma nő szól: lásson ám!

 

Megjegyzés: Nem kétfajta F és Th (Θ) betű szerepel a feliratban, az első sorban jobbról a harmadik jel a H betű jele, amint arról bárki meggyőződhet az ABC táblázatból, az első sor végén levő is szemlátomást különbözik a második sor pontos Θ-jától. A nyolcadik betű az M és A betűk összerovása, míg a második sor balról ötödik betűje χ (khi), magyar GY összeróva az A és P (R) betűkkel.

A felirat egy mestermű, tömörsége utánozhatatlan!

Tudományosan” megfejtve: MI FUPNINA LARTh(US) ACRNI(E)S LARThIAL FELS|N(I)AL I (am) the-sleeping-chamber of-Mr.-Larth Acrnie, Mrs.-Larthi's (husband), Mrs.-Felsni's (son).

Saját szemével győződhet meg mindenki arról, hogy a FUPNINA szó nem is létezik, a kutatók ugyanis két szarvas hibát is elkövettek az átírásánál, ennek ellenére szerintük a felirat

Contains A Substantive FUPNINA (Found Spelled FUPNINA In Inscription Number 312, FUPNINE-ThI In Inscription Number 15844, Which, Being The Scene And Location Of The Burial, Something Evident Because It Is Written In The Locative Case In Inscription Number 15844, Is Presumably The Tomb Itself, Or, I Would Prefer To Conjecture, The Chamber Itself, As If It Was An Aboveground Sleeping Chamber Of An Etruscan House.

Az idézetből jól látszik, hogy a „tudósok” a szövegkörnyezetből olvasták ki a már eleve hibásan átírt „szó” értelmét és nem fordítva. A józan ész azt várná, hogy az általuk elolvasott szöveg értelmezése nyert bizonyítást a szövegkörből kifolyólag is. Ezek a tudósok olyanok mint az egyszeri kivándorló, aki levelet írt New Yorkból (neviorkból) haza, saját címét ONE WAY utca 12 sz.-ként megadva, mivel az utca bejáratánál (szövegkörnyezet!) ezt látta egy táblára felírva.


A 15844-es számú feliratról nem tudtam képet szerezni, így azt nem tudom kielemezni.

 

Feliratszám 15844.

Sodo, egy sírbejárat fejgerendájának felirata:

 

TUSThI ThUI FUPNINEThI

ARNT MEFANATES

VELIAK FAPISNEI

 

TVSOI OVI 8VPNINEOI | ARNT MEHANATES | FELIAK HAPISNEI TÜSZŐJe ÓVJa FiÚ BáNJoN E OLY ARaNYaT ME' HiÁNYÁT ESZéVE' áLJA Ki HA BaJoS/BáJoS NeJ Tüszője óvja, fiú bánjon e oly aranyat mely hiányát eszével állja, ki ha bajos/bájos nej.

Visszájáról olvasva:

IENSIPAH KAILEF | SETANAHEM TNRA | IOENINPV8 IVO IOSVT éJEN SÍPA' Ha KAJáL EVe' eSÉ'T AdNA éHE Mi TaNúRA JÓ ENYIN éPÜ' Fő JöVŐ JÓ SZóVa' üT Éjen síppal ha kajál (kiabál), evvel esélyt adna éhe mi tanúra jó, ennyin épül fő. Jövő jó szóval üt!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

TAFISI - ISIFAT iTA' VISZI ISZa JaVÁT Ital viszi isza javát!

Megjegyzés: Az O-Th összekeverése rendszerű hiba, legtöbbször csak az ésszerű olvasat dönti el, hogy melyik az épp helyénvaló! Az F vagy H kérdését kép híján szintén az ésszerű olvasat dönti el.

Tudományosan” megfejtve: TUSThI ThUI FUPNINEThI ARNT MEFANATES VELIAK FAPISNEI In-this here sleeping-chamber (lies or sleeps) Mr.-Arnt, Mr.-Mefanate's (son), and-Mr.-Velia, (and) Ms.-Fapisnei.

Jeff Hill's footnote: or perhaps: and-Mr.-Velia, Mrs.-Fapisnei's (FAPISNEI(AL)) (son); but not **and-Mrs.-Velia Fapisnei, for the spelling of VELIA with a letter -A indicates that it has a masculine gender; or perhaps ARNT and VELIA both sleep, and FAPISNEI instead built the tomb; or both VELIA and FAPISNEI(K) built the tomb; the interpretation of inscriptions which contain term of nomenclature after term of nomenclature, written with some degree of abbreviation, is necessarily vague.

A lábjegyzetből jól látszik, hogy a „tudósok” megfejtése milyen tétova a felirat egészével kapcsolatban, ezért nem is merem idézni a nemlétező -ChI végződéssel (helymeghatározó rag, locative case?) kapcsolatos fejtegetést, pedig az 50%-ban még igaz is: a helységnevekhez ragasztott -I (a -ChI 50%-a!) valóban „locativus”, például: Sydney-i.


Feliratszám 313.

Sienaés Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 27cm magas, 225mm hosszú, 16cm széles homokkő csonttartó doboz:

ARNTh TITLNI

ARNThAL

X (utólag rákarcolva!)

 

ARNΘ TITLNI | ARNΘAL | X A RáNC TI'T éLNI ARáNYCSALó íGY A ránc tilt élni, aránycsaló így.

Visszájáról olvasva:

X | LAThNRA | INLTIT ThNRA GYúL A CSíNRA JöN eLTI'Tó CSúNYáRA Gyúl a csínra, jön eltiltó csúnyára!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AAXILX – XLIXAA Á' AGYI LáGY áGYaL IGYA Á' Áll agyi lágy, ággyal 'igya' áll!

Tudományosan” megfejtve: ARNTh TIT(E)LNI(ALISA) ARNTh(I)AL Mr.-Arnth, Mrs.-Titelni'sdaughter's-husband, Mrs.-Arnthi's (son), (lies here).

(The cross) X (scratched after firing indicates that, after a likely period of mundane use, after my owner died I was dedicated to the sacred purpose of storing the ashes of someone enjoying their afterlife, or that I was dedicated for the exclusive use of someone enjoying the afterlife, or for the use of a God or a Goddess, and that, under a sanction imposed by religious awe and law, I may not be used, or certainly no longer be used, for mundane purposes; Mr. Giulio Buonamici's opinion that these marks could be commemorations, of acquittals of vows, is cogent in some uncertain (but probably very small) percentage of instances).” Én (nem az urna, mint Jeff Hill lábjegyzetében) azt gondolom, hogy egyszerűen az írnok rájött, hogy egy X (GY) hozzáadásával milyen frappáns akrosztichon keletkezik. Ennyi!


Feliratszám 314.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 23cm magas, 38cm hosszú, 28cm széles homokkő csonttartó doboz:

 

LART TITLNI

SCURFIU

 

LART TITLNI SCVR8IV aLÁíRóT iT ÍTéLNI ZoK ÚRFIVa' Aláírót itt ítélni zok(szó) úrfival.

Visszájáról olvasva:

VI8RVCS INLTIT TRAL VaJ FúRVa Ki űZ JöN LeTI'Tó TúRAL Vaj fúrva ki űz, jön letiltó túrral (torlasszal)?

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LSIV - VISL aLáZó JaVa VaJ ZüLő Alázó java vaj züllő?

Tudományosan” megfejtve: LART TIT(E)LNI(AL) SCURFIU(S) Mr.-Lart, Mrs.-Titelni's (son), Mr.-Scurfiu's (son), (lies here).


Feliratszám 315.

Sienaés Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, homokkő csonttartó doboz piramis alakú tetővel:

 

X

A TITULNI

AFUR

 

X A TITVLNI A8VR áGYA' TI'TVa éLNI A FURa Ággyal tiltva élni a fura.

Visszájáról olvasva:

RV8A INLVTIT A X RóVa Fő A JóNáL VeTéLYT Á' íGY Róva fő a jónál, vetélyt (vetélkedést) áll így.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

XAAXIR – RIXAAX áGYA' Á'DJa ÍRó RIGYA AGYa Ággyal áldja író rigya (bimbó) agya!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) TITULNI(AL) AFUR(IES) Mr.-Aule, Mrs.-Titulni's (son), Mr.-Afurie's (son), (lies here).

Az eszmefuttatást az X-ről lásd feljebb.


Feliratszám 9213.

Egy házaspár csonttartó doboza „A couple's ossuary (the inscription is quite late).:

 

LARThI FELZNEI

L PETRUS L PETRU

VIPINAL

SUZA

 

LAROI 8ELZNEI | L PETRVS L PETRV | FIPINAL | SVZA aLÁíRÓJa FELüZeN ÉJeL BETű RaVaSZ áL-BETöRőVe' VaJ BaJoN ÁL SZó-ViZSA Aláírója felüzen éjjel: betű ravasz, ál-betörővel vaj bajon áll szó-vizsa (tükörszó)?

Visszájáról olvasva:

AZVS | LANIPIF | VRTEP L SVRTEP L | IENZLE8 IORAL A ZuVáS LÁNYI BuJáVa' VeReTÉBe iLő SZóVéRT EBe' éLJEN ZüLő E Fi JÓRa ÁL A zuvás (zuvolás = pletykázás) lányi bujával veretébe illő szóvért, ebben éljen züllő e fi? Jóra áll.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLFSIVLA - ALVISFLL aLuL ViSZáJáVaL Á' ALVa IS VáLaL Alul visszájával áll, alva is vállal!

Tudományosan” megfejtve: LARThI FELZNEI(A)|L PETRUS L(ARISUS) PETRU(S) VIPIN(I)AL SUZA Ms.-Larthi, Mrs.-Felznei'|s (daughter), Mr.-Petru's (daughter), Mr.-Laris Petru's (and) Mrs.-Vipini's darling.

És íme a SUZA szó mint 'darling' megfejtésének „tudományos” módszere: „The Word SUZA Is Probably A Substantive -- Not A Term Of Nomenclature -- But One Can Only Employ The Flimsiest Guesswork To Conjecture A Meaning For it; It Would Seem To Qualify The Subject Of The Inscription LARThI (And Evidently Its Masculine Gender Is Unimportant (Compare NAVTA)) And Pertain Indirectly To L PETRU And VIPINAL.


Feliratszám 317.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz háztető alakú fedele vulkáni kőzetből:

 

LS SECU L ALF

NAL

 

LS SECV L AL8 NAL aLáZó űZ-E KiVe' áL ALaFáNÁL Alázó űz-e kivel áll alafánál (alamizsnánál).

Visszájáról olvasva:

LAN 8LA L VKES SL LÁNY FaLA áLó óV KÉZi íZeLő Lány fala (szűzhártyája) álló, óv kézi ízelő.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LN8L - L8NL LáNY FaL aLaFáN éL Lány fal, alafán él!

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S SECU L(ARISUS) ALF|N(I)AL Mr.-Laris Secu, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Alf|ni's (son), (lies here).


Feliratszám 318.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, házaspár csonttartó doboza:

 

ThANA LECNEI

ALFNAL

V SECU LS

 

ΘANA LECNEI AL8NAL F SECV LS CSA'NA LE KöNYű ÉJ ALaFáN ÁL-Vő íZE' KiVe' LáZ Csalna le könnyű éj, alafán (alamizsnán) ál-vő ízel, kivel láz!

Visszájáról olvasva:

SL VKES V LAN8LA IENCEL ANAΘ íZeL óV KÉZ óV LÁNY FaLA iLYENeKEL ANYi Á'Ca Ízzel óv kéz, óv lány fala (szűzhártyája), ilyenekkel annyi álca!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ΘAFILS - SLIFAΘ CSA'Va JeLeZ íZeLőJéVe' Á'Ca Csalva jelez: ízelőjével álca!

Tudományosan” megfejtve: ThANA LECNEI(AL) ALFN(I)AL(ISA) V(ELUS) SECU(S) L(ARI)S(USA) Mr.-Thana, Mrs.-Lecnei's (son), Mrs.-Alfni's-daughter'shusband, Mr.-Vel Secu's (son), Mr.-Laris's-daughter's-husband,(lies here).


Feliratszám 319.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, házaspár csonttartó doboza:

 

LARThI VIPIN----

LS SE CUS

PUIA

 

LAROI FIPIN LS SE CVΣ PVIA aLÁíRÓJa VaJ BaJoN aLáZ űZi-E KuVaSZ BÚJA Aláírója vaj bajon aláz, űzi e kuvasz búja?

Visszájáról olvasva:

AIVP ΣVC ES SL NIPIV IThRAL A JóVa' éP SZUKa ÉZe ZüLő iNI BúJáVa' JÓRa ÁL A jóval épp szuka éze (íze), züllő inni bújával jóra áll.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLPNΣA - AΣNPLL LeLőBe' NáSZ A ASZoNYBáLaL Lelőben nász a' asszonybállal!

Tudományosan” megfejtve: LARThI VIPINEI L(ARI)S(US) SE{ }CUS PUIA Mrs.-Larthi Vipinei, Mr.-Laris Secu's wife, (lies here).


Feliratszám 320.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

ThANA SECU--

L VIPINAL SEC

 

ΘANA SECV[TV] L FIPINAL ΣEC CSA'NA űZ E KiVeTőVeL VaJ BaJáN ÁL SZÉKe Csalna, űz e kivetővel, vaj baján áll széke (szikéje, petesejtje)?

Visszájáról olvasva:

CEΣ LANIPIF L [VT]VCES ANAΘ KéSZ LÁNYI BaJáVa' eL[VeT]Ve éKEZi ANYa-Á'Ca Kész lányi bajával: elvetve ékezi anya-álca!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ΘLVC - CVLΘ CSaLóVa' Ki KULCSa Csalóval ki kulcsa!

Tudományosan” megfejtve: ThANA SECU{--} L(ARISI) VIPIN(I)AL SEC Mr.-Thana Secu, (and) Ms.-Larisi, Mrs.-Vipini's daughter, (lie here together).


Feliratszám 321.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

LARIS SE CU LARLSA

SEPANA CAN

 

LARIS SECX LARLSA SEPANA CAN LÁRIZó űZ E KíGYó áL ÁRuLó ZA' űZ E BANYA oKÁN Lárizó (lárifárizó) űz, e kígyó áll áruló, zaj űz e banya okán.

Visszájáról olvasva:

NAC ANAPES ASLRAL XCES SIRAL aNAK Á'NA BEZe A ZüLő úRAL íGY éKEZi ZSíRAL Annak állna beze (bizony) a züllő úrral, így ékezi zsírral (javakkal).

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LSAN - NASL LáZÁN iNA' ZüLő Lázán inal züllő!

Tudományosan” megfejtve: LARIS SE{ }CU LAR(ISIA)L(I)SA SEPANA(S) C(L)AN Mr.-Laris Secu, Mrs.-Larisi'sdaughter's-husband, Mr.-Sepana's son, (lies here).


Feliratszám 322.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

ThANA SECUI TUTE

S SEPLNAL SEC

 

OANA SECVI TVTE Σ SEPLNAL ΣEC Ő Á'NA űZi E KeVéLY áTVeTÉS ZSEBeLNi ÁL SZÉKe Ő állna, űzi e kevély átvetés: zsebelni áll széke (petéje)!

Visszájáról olvasva:

CEΣ LANLPES Σ ETVT IVCES ANAO KÉSő LÁNY LePEZi S E TéVeT JöVő éKEZi ANYA Ő Késő lány lepezi (leplezi) s e tévet (tévedést) jövő ékezi: anya ő.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

OΣEC - CEΣO ŐSi E oK KÉSŐ Ősi e ok: késő!

Tudományosan” megfejtve: ThANA SECUI(AL) TUTE(S) S(EThI) SEPLN(I)AL SEC Mr.-Thana, Mrs.-Secui's (son), Mr.-Tute's (son), (and) Ms.-Sethi, Mrs.-Seplni's daughter, (lie here together).
Egy Ms. és egy Mr. urnában, akik még csak nem is testvérek?


Feliratszám 323.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

VELIA SE

CUI LARISA

 

FELIA SE CUI LARISA eVE' aLJA űZi E KeVéLY LÁRIZA Evvel alja űzi, e kevély láriza (lárifárizza).

Visszájáról olvasva:

ASIRAL IVC ES AILEF A'ZóJa uRAL JóVa' KÉZ A JeLÉVe' Ajzója ural jóval, kéz a jelével!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FCEA - AECF VaKÉ A Á'ÉKöVe Vaké a' álékköve!

Tudományosan” megfejtve: VELIA SE|CUI(AL) LARIS(US)A Mr.-Velia, Mrs.-Secui's (son), Mr.-Laris's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 325.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

LARTh SECU TITIAL

ISA

 

LARO SECV TITAΣAL LSA aLÁíRÓ űZi E KŰ TI'TÁSAL aLáZA Aláíró űzi, e kű tiltással alázza.

Visszájáról olvasva:

ASL LAΣATIT VCES ORAL A ZiLáLÁSA' TI'T óV KEZe ŐR ÁL A zilálással tilt, óv keze, őr áll.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLLA - ALLL LéL iLA ALéL éLő Lél(ek) illa, alél élő!

Megjegyzés: Az AΣA összerovás szemet szúró: két összefordított A alkot egy M-t (szigmát).

Tudományosan” megfejtve: LARTh SECU TITIAL|ISA Mr.-Larth Secu, Mrs.-Titi's-daughter'shusband, (lies here).

Kérdezem tisztelettel a tudósokat, ki az akit nem alázna, ha még a síremlékére is csupán az anyósa nevét írnák fel a saját neve mellé?!


Feliratszám 326.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

ThANA

TITISEC

US

 

ΘANA TITISECVΣ CSA'NA TI'TóJa íZE' Ki VeSZő Csalna tiltója ízzel, ki vesző!

Visszájáról olvasva:

ΣVCESITIT ANAΘ SZóVa' KE' ZaJ TI'TANi Á'Ca Szóval kel zaj, tiltani álca!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ΘTVACΣ - ΣCAVTΘ CSiTu'VA oKoS SZóKA' ViTaTJa Csitulva okos szókkal vitatja!

Tudományosan” megfejtve: ThANA TITI(AL) SEC|US Mr.-Thana, Mrs.-Titi's (son), Mr.-Sec|u's (son), (lies here).


Feliratszám 328.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

L SECU L URI

NATIAL

 

L SECV L VRI NAYIAL iLő íZE' KŰ áL VáRJoN A GaLYAL Illő ízzel kű áll, várjon a gallyal (gallyazással: még életében az utódok elhalálozásával) !

Visszájáról olvasva:

LAIYANIRV L VCES L áL A JoG ANYI éRV áL óVó KÉZ aLá Áll a jog, annyi érv áll óvó kéz alá!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LNIL - LINL éLNi ILő áLJoN eLő Élni illő álljon elő!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) SECU L(ARISUS) URI|NATIAL Mr.-Laris Secu, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Uri|nati's (son), (lies here).


Feliratszám 329.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

ThANA

SECUI

URINATI

AL

 

OANA SECVI VRINPANTI AL Ő ANYA űZi E KeVéLY ÚR JóN BÁNTóJa ÁL Ő anya, űzi e kevély úr, jón bántója áll.

Visszájáról olvasva:

LA ITNAPNIRV IVCES ANAO aLÁ IT aNYABűNe ÍRVa JóVa' éKEZő ANYA Ő Alá itt anyabűn írva: jóval ékező anya ő.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

OSVAAIIL - LIIAAVSO Ő iZVA A JuJaL áL JaJ A A'Va iZÓ Ő izzva a jujjal áll, jaj a' alva izzó.

Megjegyzés: Az összerovás minden tagja világosan kiolvasható.

Tudományosan” megfejtve: ThANA SECUI(ALISA) URINATI|AL Mr.-Thana, Mrs.-Secui's-daughter'shusband, Mrs.-Urinati|'s (son), (lies here).

I think Mr. ThANA would URINATe, wet his urn-bed, if he could read this translation in which his mother and mother-in-law are supposedly mentioned, but not his wife nor his father. I've just counted that in the above 30+ inscriptions, the wife of deceased is mentioned once, the father-in-law also once, but the mother-in-law 12 times. Isn't that bizarre?


Feliratszám 330.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

L VRIN||ATE L éLő VáRJoN ÁTiÉ iLő Élő várjon átié(rt) illő!

Visszájáról olvasva:

L ETANIRV L Le E TANú JáRU' eLé Le e tanú járul elé!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) URIN||ATE L(ARISUS) Mr.-Laris Urin||ate, Mr.-Laris's (son), (lies here).


Feliratszám 331.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

LARThSECU LAROSECX aLÁ RŐZSE KeGY Alá rőzse kegy!

Visszájáról olvasva:

XCESORAL iGYeKEZŐ uRAL Igyekező ural!

Tudományosan” megfejtve: LARTh SECU Mr.-Larth Secu (lies here).


Feliratszám 332.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

LARTSECV LART SECX aLÁíRóT űZ-E KeGY Aláírót űz-e kegy?

Visszájáról olvasva:

XCESTRAL iGYeKEZőT uRAL Igyekezőt ural.

Tudományosan” megfejtve: LART SECU Mr.-Lart Secu (lies here).


Feliratszám 333.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

A SECU FLZNAL A SECY 8XZNAL A íZEKiG Fi GYőZőN ÁL A' ízekig (utódokig) fi győzőn áll!

Visszájáról olvasva:

LANZX8 YCES A LÁNYoZó GYú-Fa áG éKEZ A Lányozó gyú-fa (gyújtós) ág, ékező a!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) SECU F(E)LZN(I)AL Mr.-Aule Secu, Mrs.-Felzni's (son), (lies here).


Feliratszám 336.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz első és baloldalán elhelyezett felirattal:

 

ARNTI||A SEC-- A RoNTóJA SZÉK A rontója szék!

Visszájáról olvasva:

CES A ITNRA KÉSZ A JuTáNYRA Kész a jutányra (jutányosra)!

Megjegyzés: Sajnos, már az etruszkok is ismerték a hatalom korrumpáltságát.

Tudományosan” megfejtve: ARNTI||A SECU Mr.-Arntia Secu (lies here).


Feliratszám 338.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

L SECY LS áL íZEKiG aLáZó Áll ízekig alázó!

Visszájáról olvasva:

SL YCES L ZüLő áG éKEZő áL Züllő ág ékező áll!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) SECU L(ARI)S(US) Mr.-Laris Secu, Mr.-Laris's (son), (lies here).


A 339.-344. feliratok a Camulliano-i ásatás egy másik sírboltjából kerültek elő.

 

Feliratszám 339.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, csonttartó doboz:

 

--------------U

LARThI ThU

RICI SEURU

SA

 

Σ--V | LAROI OV | RICI SEVRV | SA SZóVa' aLÁíRÓJa ÓV RÍ KI íZÉVe' áRUZA Szóval aláírója óv: rí ki ízével áruzza.

Visszájáról olvasva:

AS VRVES ICIR VO IORAL VΣ A ZaVaRó eVEZő oLY KIRíVÓ JÓRa ÁLVa iS A zavaró evező oly kirívó jóra állva is !

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ΣLRSVVVA - AVVVSRLΣ SZáL RóZSáVa' Vő VA' A VeVő VeZéRLéSe Szál rózsával vő vaj a vevő vezérlése?

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) SECU L(ARI)S(US) Mr.-Laris Secu, Mr.-Laris's (son), (lies here).


Feliratszám 340.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, stílussal feliratozott agyagedény:

 

LARTh PLANCE LARΘ PLANCE áLARC PaLÁNK-E Álarc palánk-e?

Visszájáról olvasva:

ECNALP ΘRAL E KaNAL éP CSóRé ÁL E kannal épp csóré áll!

Tudományosan” megfejtve: LARTh PLANCE Mr.-Larth Plance (lies here).


Feliratszám 341.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, csonttartó doboz törött fedele:

 

ThANChVIL PUPUS V---------- ΘANXFIL PYPVΣ CSA'Ni GYáVA ILő BuGáBa VeSZ Csalni gyáva illő bugába vesz.

Visszájáról olvasva:

ΣVPYP LIFXNAΘ SZaVáBa' GeBe aLJa VáGYáN Á'Ca Szavában gebe alja vágyán álca!

Tudományosan” megfejtve:ThANChVIL PUPUS VELIAL Ms.-Thanchvil, Mr.-Pupu's (daughter), Mrs.-Veli's (daughter), (lies here).


Feliratszám 342.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, homokkő csonttartó doboz:

 

ThANA REISNEI ΘANA REIΣNEI CSA'NA őRE' IS NEJ Csalna őrrel is nej.

Visszájáról olvasva:

IENΣIER ANAΘ éJEN eSéLYÉRe ANYi Á'Ca Éjen esélyére annyi álca!

Tudományosan” megfejtve:ThANA REISNEI(AL) Mr.-Thana, Mrs.-Reisnei's (son), (lies here).


Feliratszám 343.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, füles öblös agyagedény, stílussal a hasára írt felirattal:

 

VELIA TUTI FELIA TVTI VÉLI A TéV áTI Véli a tév(edés) áti (másvilági).

Visszájáról olvasva:

ITVT AILEF JuTVa áT AJáLó E'V Jutva át ajáló (ajánló) elv!

Tudományosan” megfejtve:VELIA TUTI(AL) Mr.-Velia, Mrs.-Tuti's (son), (lies here).


A 345.-350. számú temetkezési urnák Montalcinotól hét mérföldre, Castel nuovo dell'Abate-nál kerültek elő egy sírból.

 

Feliratszám 345.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 25cm magas, 26cm széles:

 

VEL AR

NZTE RESU

CUSA

 

FEL ARNZYE RESV CVSA VELe ARa NYúZ iGE eRE SZíV KoVáSZA Vele ara nyúz, ige erre szív kovásza.

Visszájáról olvasva:

ASVC VSER EYZN RA LEF A SZíVeK VéSZÉRe ÉG üZeN úRA' eLEVe A szívek vészére ég üzen: úrral eleve!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FENCRVA - AVRCNEF VéN KuRVA A VáRóK NEVe Vén kurva a várók neve!

Tudományosan” megfejtve: VEL AR|NZTE RESU|CUSA Mr.-Vel Ar|nzte, Mr.-Resu|cu's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 346.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 25cm magas, 31cm széles:

 

LARThI

ARNTLES

 

LAROI ARNYLEΣ aLÁRÓJa A RaNGaL ÉSZ Alárója: a ranggal ész!

Visszájáról olvasva:

ΣELYNRA IORAL éSZEL GúNYRA JÓ uRAL Ésszel gúnyra jó ural.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAIΣ - ΣIAL aLá ALJaS SZáJAL Alá aljas szájal!

Tudományosan” megfejtve: LARThI ARNTLE Ms.-Larthi, Mr.-Arntle's (daughter), (lies here).


Feliratszám 347.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 22cm magas, 36cm széles, előlapján és baloldalán a feliratokkal:

 

VELIA

ALUFNEI

ARUNTLE || VESU------

 

FELYA | AL{KiS}v8HEI | ARVNYDE || FESV VELe áGÁ' ALKu SZóVa' Fi Ha ÉJ ARáVa' eNGeDi EVE' űZVe Vele ágál alku szóval fi, ha éj arával engedi, evvel űzve.

Visszájáról olvasva:

SEF || EDYNVRA | IEH8{KiS}vLA | AYLEF ViZSa EVe' EDiG Nő VáRA éJE' Ha Fi KiSÜ' aLA'-ÁG áL EVe' Vizsa evvel eddig nő vára, éjjel ha fi kisül, alaj-ág (oltóág) áll evvel.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FAAFAIEV - VEIAFAAF VA' A'Va ÁLJa É'V öVÉ JAVA AVa' Vaj alva állja élv? Övé java avval!

Megjegyzés: Frappáns humor egy halotti urnán! Négy nappal ezelőtt a szomszédomat kísértem ki utolsó útján. Búcsúztatót az elhunyt egyik unokatestvére, a másik szomszédja és egyik unokája mondtak (ausztrál szokás). A lakóházból átalakított katolikus templom hangos volt a kacagástól, ugyanis mindhárman az elhunyt életének legkedvesebb, legvidámabb pillanatait idézték fel. Utána mindenki jó szívvel emlékezett maga is az elhunytra. Így kell temetni, nem szemforgató, hamis ájtatossággal.

Tudományosan” megfejtve: VELIA ALUFNEI(ALISA) ARUNTLE(S) || VESUCUSI(AL) Mr.-Velia, Mrs.-Alufnei's-daughter'shusband, Mr.-Aruntle's (son), || Mrs.-Vesucusi's (son), (lies here).

Árulja már el Mr. Velia, miért az anyósa nevét íratta az urnára, miért nem az anyósa becses lányának, vagyis az ön kedves feleségének a neve került az öné mellé?

Félértés ne essék, nem az anyósokkal van bajom, hanem a tudósokkal, akik századszorra sem jönnek rá, hogy valami baj van a tudományukkal, ha az az ésszerű rokonsági rangsorban a feleséget szinte teljesen kihagyja az anyós javára.


Feliratszám 348.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

ARNTh ARNTLE

VESCU ALFNAL CLA

Jeff Hill könyvében kép helyett ez a megjegyzés áll: „The Word CLA(N) Is Used Twice (Something Which Is Indicative That The Hand Possessed At Least A Small Amount Of Mental Agility As Compared With The Typical Etruscan Scratcher Of Graffiti).” Az írnokok felesleges és indokolatlan kritizálása mellett az áll, hogy a feliraton kétszer szerepel a CLA(N) szó, ez azonban nem látszik az átiratban. A szöveg ferdítéséből visszakövetkeztetve így nézhet ki a felirat:

 

ARNTh ARNTLE

VESCU CLA ALFNAL CLA

 

ARNΘ ARNTLE FESCV CLA AL8NAL CLA A RáNC ARáN íTéL-E VEZeKe'Ve KeL A ALaFáNÁL KaLA' A ránc arán ítél-e? Vezekelve kel a alafánál (alamizsnánál) kalaj (csavargó)!

Visszájáról olvasva:

ALC LAN8LA ALC VCSEF ELTNRA ΘNRA ALKu LÁNY FaLA ALKuVa' KeZE'Ve ELTűNi aRA-CSíNY áRA Alku lány fala (szűzhártyája), alkuval kezelve eltűnni: ara-csíny ára!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AFEA - AEFA AVa' É' A Á'-ÉVA Avval él a' ál-Éva!

Tudományosan” megfejtve: ARNTh ARNTLE VESCU(S) ALFN(I)AL CLA(N) Mr.-Arnth Arntle, Mr.-Vescu's son, Mrs.-Alfni's son, (lies here).


Feliratszám 349.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

ARNTh ARNTLE

VESCU ARNThAL

 

ARNΘ ARNYLE FESCV ARNΘAL A RáNC A RoNGáLó-E VEZeKe'Ve A RoNCS ÁL A ránc a rongáló-e? Vezekelve a roncs áll.

Visszájáról olvasva:

LAΘNRA VCSEF ELYNRA ΘNRA áL A CSúNYáRA VaK íZE'Ve E LeGéNY RÁ CSíNY áRA Áll a csúnyára vak, ízelve e legény rá csíny ára.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AFEL - LEFA AVa' ÉLő öLE VA' Avval élő öle vall!

Tudományosan” megfejtve: ARNTh ARNTLE VESCU(S) ARNTh(I)AL Mr.-Arnth Arntle, Mr.-Vescu's (son), Mrs.-Arnthi's (son), (lies here).


Feliratszám 350.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 26cm magas, 46cm széles:

 

ATAINEI ATAPNEI ÁT A BűN ÉJe át a bűn éje

Visszájáról olvasva:

IENPATA iLYE' NaPA' uTA' illyel nappal utal

 

Át a bűn éje illyel nappal utal.

Tudományosan” megfejtve: ATAINEI Ms.-Atainei (lies here).


A 351. és 352. feliratot a Chiusi közeli Fornace farmon, Castel Nuovo mellett találták 1883-ban.

 

Feliratszám 351. azonos az előzővel.

Feliratszám 352.

Siena, a Chiusi közeli Fornace farm, Castel Nuovo mellett, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

ECNATNE

I

 

ECNAEI E KíNA' éGeSe ÉJ e kínnal égesse éj

Visszájáról olvasva:

IEΣYANCE iJESZe iGÁN KÉ' ijessze igán kéj

 

E kínnal égesse éj, ijessze igán kéj!

Tudományosan” megfejtve: ECNATNE I Mr.-Ecnatne (lies here), of- 1 -year of-age.


A 4623.-4626. számú feliratokat 1789-ben találták az Orcia völgyében, Santo Antimo abbé közelében.

 

Feliratszám 4623.

Siena, Orcia völgye, Santo Antimo abbé, goromba csonttartó doboz:

 

ThUI

ARNTh ATINI

 

RVI ARNΘ AYINI Rá VaJ A RáNC AGáLY iNI Rá vaj a ránc aggály inni?

Visszájáról olvasva:

INIYA ΘNRA IVR JöN JoGA' CSíNY aRA JaVáRa Jön joggal csíny ara javára.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

RAII - IIAR RÁ JAJ JuJ ÁRa Rá jaj juj ára!

Tudományosan” megfejtve: ThUI ARNTh ATINI(AL) Here Mr.-Arnth, Mrs.-Atini's (son), (lies).


Feliratszám 4624.

Siena, Orcia völgye, Santo Antimo abbé, goromba csonttartó doboz:

 

LAUTL VUVRI LAVT{KiS}l FYFRI aLÁ VéTKeSeL VéG VáRJa Alá vétkessel vég várja!

Visszájáról olvasva:

IRFYF {KiS}lTVAL JóRa VéGéVe' KéSZüLő iT VAL Jóra végével készülő itt vall.

Tudományosan” megfejtve: LAUT(NIA)L VUVRI The-slave-girl's (daughter), Ms.-Vuvri, (lies here).


Feliratszám 4625.

Siena, Orcia völgye, Santo Antimo abbé, csonttartó doboz/fedele:

 

UI

IA ALINEI

 

VI IA AVINEI VaJ úJA' AVI NEJ Vaj újjal avi (öregbíti) nej?

Visszájáról olvasva:

IENIVA AI IV éJE' NYÍVA ÁLJ IVó Éjjel nyíva (nyitva) állj ivó!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VIII -IIIV VaJ JaJ JuJ JaVa Vaj jaj juj java?

Tudományosan” megfejtve: (Th)UI A(UL)I ALINEI Here Ms.-Auli Alinei (lies).


Feliratszám 4626.

Siena, Orcia völgye, Santo Antimo abbé, csonttartó doboz/fedele:

 

ThANAS TIEIAL {KiS}oANAΣ YIEIAL KéSŐ A NÁSZ iGéJE úJAL Késő a nász igéje újjal.

Visszájáról olvasva:

LAIEIY ΣANA{KiS}o oLAJ E IGe S ANÁ' KéSŐ Olaj e ige, s annál késő!

Tudományosan” megfejtve: ThANAS TIEIAL (I) (am) Mr.-Thana's, Ms.-Tiei's (son's), (ossuary).


A 353.-360. számú feliratok szintén az Orcia völgyéből kerültek elő, Mount Salario közelében, a Montenero nevű birtokon 1883-ban.

 

Feliratszám 353.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

AL FULNI AL 8VLNI ÁL FőVáLa'NI áll fővállalni

Visszájáról olvasva:

INLV8 LA JóN áLVa Fi aLÁ jón állva fi alá

 

Áll fővállalni jón állva fi alá.

Tudományosan” megfejtve: A(U)L(I) FULNI Ms.-Auli Fulni (lies here).


Feliratszám 354.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LARTI

FULNI

 

LARTI 8VLNI aLÁíRATJa FőVáLa'NI aláíratja fővállalni

Visszájáról olvasva:

INLV8 ITRAL JóN áLVa Fi iT uRAL jón állva fi itt ura áll

 

Aláíratja fővállalni, jón állva, fi itt ural.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

L8II - II8L áL Fő JuJ JaJ FaLa Áll fő juj: jaj (a lány) fala!

Tudományosan” megfejtve: LARTI FULNI Ms.-Larti Fulni (lies here).


Feliratszám 355.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LARTh--ULMI LARΘ [8]VLMI áLARC FiVaL MI Álarc fi(ú)val mi?

Visszájáról olvasva:

IMLV[8] ΘRAL ÍMeL Vő-Fi CSóRé ÁL Ímmel(-ámmal) vő-fi csóré áll!

Tudományosan” megfejtve: LARTh FULMI(AL) Mr.-Larth, Mrs.-Fulmi's (son), (lies here).


Feliratszám 358.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz fedele:

 

NEChLAThALTh NEYLAΘALΘ NYEGLe Á'Ca A LéC Nyegle álca a léc.

Visszájáról olvasva:

ΘLAΘALYEN CéL A CSALó iGÉNY Cél a csaló igény!

Tudományosan” megfejtve: AULNE Ch(AIA)L(ISA) A(RN)Th(I)AL Th(ANAS) Mr.-Aulne, Mrs.-Chai'sdaughter's-husband, Mrs.-Arnthi's (daughter), Mr.-Thana's (daughter), (lies here).


Feliratszám 359.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LTAUIERIZIRISI LTAVIERIZIRISI aLaTA VaJ ÉRI ZaJ RISZáJa Alatta vaj éri zaj riszája (ricsaja)?

Visszájáról olvasva:

ISIRIZIREIVATL JóS JóRa IZóJáRa E JaVA uTaL Jós jóra, izzójára e java utal.

Tudományosan” megfejtve: L(AR)T AULE(S) RIZIRISI(AL) Mr.-Lart, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Rizirisi's (son), (lies here).


Feliratszám 360.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz fedele:

 

ARNThIARLEThI ARNΘIARLEΘI ARa iNTSe JÁRó LECSI Ara intse: járó lecsi (rágalmazó).

Visszájáról olvasva:

IΘELRAIΘNRA ICE-iLáRA' ICéN áRA Icce-illárral (mulatozással) iccén ára!

Tudományosan” megfejtve: ARNThI ARLEThI Ms.-Arnthi Arlethi (lies here).


A 361.-369. a Belriguardo nevű birtokról kerültek elő.

 

Feliratszám 361.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LART SECV aLÁRóT eSZE KŰ Alárótt esze kű.

Visszájáról olvasva:

VCES TRAL VaK ÉSZ TuRÁL Vak ész turál (tereturál/tereferél)!

Tudományosan” megfejtve: LART SECU Mr.-Lart Secu (lies here).


Feliratszám 362.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LART SE

CU ARN

 

LART SE CV ARN aLÁRóT SZó E KŰ ARaNYa Alárótt szó e kű aranya.

Visszájáról olvasva:

NRA VCES TRAL aNYáRA VaK ÉSZ TuRÁL Anyára vak ész turál (tereturál/tereferél)!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LCEN - NECL éL KÉNY NÉ'KüL él kény nélkül!

Tudományosan” megfejtve: LART SE|CU ARN(ThUS) Mr.-Lart Se|cu, Mr.-Arnth's (son), (lies here).


Feliratszám 363.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz fedele, a felirat a figura heverőjére vésve:

 

ARNTh SECU LAR

ThALISA

 

ARNΘ SECV LAR ΘALISA ARa INTSe SZÉKéVe' iLő ARa CSALó JuSA Ara intse székével (petesejtjével), illő arra csaló jussa!

Visszájáról olvasva:

ASILAΘ RAL VCES ΘNRA A SZáJaL Á'Ca uRAL VaK ÉSZ CSíNYáRA A szájjal álca ural vak ész csínyára!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AΘRA - ARΘA Á'Ca RÁ ARCA Álca rá arca!

Tudományosan” megfejtve: ARNTh SECU LAR|Th(I)ALISA Mr.-Arnth Secu, Mrs.-Lar|thi's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 364.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz háztetőszerű fedelének mindkét lapján felirattal:

 

VEL SECU

LARThAL

ThANIA ALFNEI

Két lap, két kézírás, kétfajta Θ betűvel:

 

FEL SECV LARΘAL ΘANIA AL8NEI VELe SZÉKéVe' áLARC ÁL CSA'NI A ALaFa NEJ Véle székével álarc áll, csalni a alafa (jutalom): nej!

Visszájáról olvasva:

IEN8LA AINAΘ LAΘRAL VCES LEF éJEN FaLA ALJáN Á'Ca aLÁ CSóRé ÁLVa KÉSZ öLÉVe' Éjen fala alján álca, alá csóré (meztelen) állva kész ölével!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FLΘVLI - ILVΘLF VeLe iCéVe' aLJa ILőVe' CSaLVa Vele iccével alja illővel csalva!

Megjegyzés: Ismét egy csodálatos sziporka! És a szokásos tudományos anyós:

Tudományosan” megfejtve: VEL SECU LARTh(I)AL ThANIA(S) ALFNEI(ALISA) Mr.-Vel Secu, Mrs.-Larthi's (son), Mr.-Thania's (son), Mrs.-Alfnei's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 365.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

ThANIA ALFNEI ΘANTIA {KiS I}AL8NEI CSA' NőT úJA' Ki SZáJAL FéNYELJe Csal nőt újjal, ki szájjal fényelje (fényezze)!

Visszájáról olvasva:

IEN8LA{KiS I} AITN éJEN Fi aLÁ KáSZúJa A JuTáN Á'Ca Éjen fi alá kászúja a jután álca!

Tudományosan” megfejtve: ThANIA ALFNEI(AL) Mr.-Thania, Mrs.-Alfnei's (son), (lies here).


Feliratszám 366.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz háztetőszerű fedelén a felirattal:

 

LARThI

AThNUI

 

LARΘI AΘNVI áL A RiCSaJ Á'CáN VaJ Áll a ricsaj álcán vaj?

Visszájáról olvasva:

IVNΘA IΘRAL IVóN CSA' ICe uRAL Ivón csal, icce ural!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAII - IIAL áL A JuJ JaJAL Áll a juj jajjal!

Tudományosan” megfejtve: LARThI AThNUI(AL) Ms.-Larthi, Mrs.-Athnui's (daughter), (lies here).


Feliratszám 367.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz előlapján a felirattal:

 

---------- SECUANIS PUIAC ---------- SECVANA · LPVIAC … S E KŰ Á'NA aLáB ÚJAK … s e kű állna, alább újak.

Visszájáról olvasva:

CAIVPL ANAVCES ... Ki A JaVáBóL ANYÁVá KÉSZ ... Ki a javából anyává kész ...

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th SECU ANI(E)S PUIAC Mr.-Larth Secu, Mr.-Anie's (son), and-also-his-wife, (lie here together).

A csorbult részen látható betűmaradványok kiegészítve inkább egy A, egy szóköz és egy L betűt engednek meg, mint egy IS alsó részét. Ennek ellenére, pontosabban a halandzsa lehetőségét kihasználva, itt a tudósok rákapcsoltak: „Jeff Hill's footnote: there is an Etruscan substantive spelled ANI, mother, and an Etruscan family name spelled, say, ideally, masculine, *ANE or *ANEIE, feminine, *ANEI, but in fact the latter is encountered spelled with and without the diphthong -EI-, and indeed spelled in various other ways too, the interpretations of which frequently becomes decisions, sometimes based almost on guesswork, to resolve this strange fundamental ambiguity: when is ANI the substantive and when is ANI an instance of a misspelled ANEI?.” Természetesen, a tudósok jobban tudják, hogy mit hogyan kellett volna szpelölni. Ja, és megállapították, hogy a PUIAC annyit tesz mint és-felesége-is, egy szó!


Feliratszám 368.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz előlapján a felirattal:

 

CAZNEI

X

A rajzról lehagyták a χ (Ch) betűt, mivel szerintük az annak a jele, hogy az elhunytat egy idő után ki ikszelték: „acquittals of vowsfelmentés a fogadalmak alól.

 

CAZNEI X oKA' üZeN ÉJ íGY Okkal üzen éj így.

Visszájáról olvasva:

X IENZAC áGY éJE' NőZő A'Ku Ágy éjjel nőző alku!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

CXIX – XIXC KeGY ÍGY eGYÜ' GYaK Kegy így együl gyak!

Tudományosan” megfejtve: CAZNEI Ms.-Little-Canei (lies here).

A -Z- kicsinyítő képző, mondják az etruszkológusok, pl. fűz: kis ; igaz: kis iga; borzasztó: kis borásztó; körzet: kis köret, stb.


Feliratszám 369.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz előlapján a felirattal:

 

ARNThAUTA CAZNAL ARNΘAVTA CAZNAL A RáNCA' ViTA oKA ZSaNÁLó A ránccal vita oka zsanáló (zsémbelődő).

Visszájáról olvasva:

LANZAC ATVAΘNRA LÁNYoZó A'Ku ATÚ' Á' CSúNYáRA Lányozó alku attúl áll csúnyára.

Tudományosan” megfejtve: ARNTh ThAUTA CAZN(I)AL Mr.-Arnth Thauta, Mrs.-Little-Canei's (son), (lies here).


Feliratszám 4627.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz, 30cm magas, 45cm hosszú:

 

LARNTISECV aLÁRáNTJa SZÉKéVe' Alárántja székével (petesejtjével)!

Visszájáról olvasva:

VCESITNRAL VaK ÉSZ IT Nő uRAL Vak ész, itt nő ural!

Tudományosan” megfejtve: L(ART) ARNTI(E)S SECU(S) Mr.-Lart, Mr.-Arnt Secu's (son), (lies here).


Feliratszám 370.

Siena, Tavernella, Montalcino közelében, 1,18m hosszú kőtábla:

 

EIKIFAChIChU----

AVLEKAVINISECh

Strange Lettershape IC = K.Szó sincs ilyesmiről:

 

EIICIHAXIXL AFLEICAFINIΣEX E JuJ Ki HA GYúJa GYúL AVaL E LYuKA'Va JöN IS EGY E juj ki ha gyúja gyúl, avval e lyukalva jön is egy!

Visszájáról olvasva:

XEΣINIFACIELFA LXIXAHICIIE üGYES JöN JóVA' KI éJE' aLVA áLDJa ÍGY A HaJKI JE' Ügyes jön jóval, ki éjjel alva áldja (az) így a hajki (kivágásra szánt) jel!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

EALX - XLAE E ALá áGY íGY aLA'-E E alá ágy így alaj-e (oltóalany-e)?

Tudományosan” megfejtve: EIKI FA(STI) ChIChUI AVLE(S) KAVINI(AL) SECh She-is Ms.-Fasti Chichui, Mr.-Avle's daughter, Mrs.-Kavini's daughter.


A 15203.á15208. számú feliratok a Montalcino közeli Madonna Nera farmról kerültek elő, az etruscite kőzetből készült urnák fedele háztető szerű.

 

Feliratszám 15203.

Siena, Tavernella, Montalcino, Madonna Nera, csonka piramis alakú kis 38cm magas, 32x24cm urna, fiúval az előlapján, felette a felirattal:

 

CURE • LARU •

PUFA

 

CVRE • LARV • PV8A KŰRE áL ÁRVa BúVa' FiA Kűre áll árva, búval fia.

Visszájáról olvasva:

A8VP VRAL ERVC A FiÚBa' URALó ERő VaK A fiúban uraló erő vak!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

CPVA -AVPC KuPáVA' A'Vó BéKe Kupával alvó béke!

Tudományosan” megfejtve: CURE LARU(S) PUFA(SA) Mr.-Cure, Mr.-Laru's (son), Mr.-Pufa's-daughter'shusband, (lies here).

Itt kivételesen, Mr. Cure apja neve mellé az apósának a neve került! Ezek az idióta megfejtések mindinkább tudatos ferdítésnek tűnnek, hogy elfedjék az etruszk nép tudatos elnyomását.


Feliratszám 15206.

Siena, Tavernella, Montalcino, Madonna Nera, kis urna:

 

VELIA ATINEI FELIA ATINEI VELe úJA' Á'TI NEJ vele újjal álti (áltatja) nej

Visszájáról olvasva:

IENITA AILEF éJEN IT Á' A JeLÉVe' éjen itt áll a jelével

 

Vele újjal álti (áltatja) nej, éjen itt áll a jelével.

Tudományosan” megfejtve: VELIA ATINEI(AL) Mr.-Velia, Mrs.-Atinei's (son), (lies here).


Feliratszám 15208.

Siena, Tavernella, Montalcino, Madonna Nera, dobozalakú kis urna:

 

ETUSNUI CIARThLA ETVSNVI CIARΘLA E TáVoZóN VaJ KiJÁRó CéLA E távozón vaj kijáró céla (cella)?

Visszájáról olvasva:

ALΘRAIC IVNSVTE ÁLCáRa AJKa IVóN ZuVaT-E Álcára ajka ivón zuvat-e (rágalmazás-e)?

Tudományosan” megfejtve: ETUSNUI CIARTh(US) LA(UTNI) Ms.-Etusnui, Mr.-Ciarthu's slavegirl, (lies here).


Feliratszám 9214.

Siena, Tavernella, Montalcino, Madonna Nera, nőt ábrázoló kis bronzszobor:

 

ThA CENCNEI

L ThUPLThA

CAUZNA

SUVLUSI LAPIS MENAChZI

 

ΘA CENCNEI | L ΘVPLΘA | CAVZNA | ΣVFLVΣI LAPIΣ MENAXZI CSA' KÉNY Ki NEJeL CSUPa áLCA KÁVáZNA SZíVéVeL VeSZéLY aLÁB IS MÉN AGY/ÁGY űZI Csal kény, ki nejjel csupa álca, kávázna szívével, veszély alább is mén: agy/ágy űzi.

Visszájáról olvasva:

IZXANEM ΣIPAL IΣVLFVS ANZVAC AΘLPVΘ L IENCNEC AΘ IZó áGYA NEM SÍPAL ISZáVaL VeVőS A NőZő VAK A CéLBa' ViC iLő iLYeNeKNEK Á'Ca Izzó ágya nem síppal, iszával (ivással) vevős: a nőző vak, a célban vicc illő, ilyeneknek álca!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva, megkapjuk a viccet:

ΘLCΣIAAI - IAAIΣCLΘ CSaL Ki SZáJA' ÁLJa oLYA' ALJaS KaLiTJa Csal ki szájal, állja ollyal aljas kalitja (kalitkája)!

Tudományosan” megfejtve: Th(AN)A CENCNEI(A)|L ThUPLThA(S) CA UZNA SU{V}LUSI (SCVETUSI) LAPI(E)S MENAChZI Mr.-Thana, Mrs.-Cencnei'|s (son), Mr.-Thupltha's (son), (donated me). This (item of) bronze to-the-God-Sul Scvetu, (guardian God) of-(this)-niche was-offered.

Íme a ferdítés részletei az „etruszkul” tanulni óhajtóknak:

CA UZNA „this (item of) bronze SU{V}LUSI (SCVETUSI) LAPI(E)Sto-the-God-Sul Scvetu, (guardian God) of-(this)-niche MENAChZI „was-offered

Hogy hogyan lesz a SUVLUSI-ból SUL SCVETUSI? Egyszerű kinyilatkoztatással, mi mondjuk meg, hogy az írnok mit akart leírni. Csak nem gondolják, hogy ezt rábízzuk a „mental agility” nélküli „scratcher”-re (vakaródzóra)! Az írnoknak semmi esélye visszaszólni a mentálisan fürge etruszkológussal szemben.

Jeff Hillnek is van némi fenntartása ez utóbbival: „I conjecture, on no grounds whatsoever(!), not only that the statue was plundered from a niche, but that the wordform SUVLUSI is divine in nature and related to the wordform SULUSI found elsewhere; I deduct the letter {V}, but another way to compel the uncooperative words to better resemble one another might be to conjecture that the most correct wordform is *SUVULU, and that *SULU is a misspelling or a poorly conceived abbreviation.” (Az etruszkológia „tudományos” módszereit és eszközeit én húztam alá.)


Feliratszám 15229.

Siena, agyagból készült lámpa, nyomtatott felirattal:

 

CERIALI Ki ÉRI ÁLI/ÁLJa Ki éri álli/állja!

Visszájáról olvasva:

ILAIREC ILő A JóRa ÉK Illő a jóra ék.

Tudományosan” megfejtve: CERIALI (Made in the workshop) of-Mr.-Cerialus.

Jeff Hill's footnote: Mr. Giulio Buonamici recommends a comparison of the stamped term of nomenclature with nicknames of males such as: IVLIVS CERIALIS, PINARIVS CERIALIS, and so on, and IVLIVS MARTIALIS, and TREB • STATORIVS TR • L • TERMINALIS; but his advice is not cogent; a stamp on a lamp would quite likely be either the name of a divinity in the dative case (especially if a number of similarly stamped items were extant), or the name of the manufacturer of the lamp in the genitive case, which perhaps is the case here.

Ezzel a magasröptű elmélkedéssel szemben egy ésszerű hirdetmény áll: az agyagból készült mécses nem égeti meg azt aki hozzáér. Nagy tudású uraim, nem a kontextus határozza meg a szöveget hanem a szöveg illeszkedik/illik a környezetbe; adott esetben emeli ki a mécses jó tulajdonságát! Én pedig olvasatom tökéletes bizonyítottságát látom itt is, szemben a „stamp on a lamp would quite likely be ...”-szerű tapogatózással. A jóra pedig illik az ék, vagyis a dicséret!


Feliratszám 14976.

Siena, Tavernella, Montepulcianoból, urna a Firenzei Régészeti múzeumban:

 

LARTh ANEINI

ANAINAL APA

 

LARΘ ANEINI ANAINAL APA áLARC A NEJ éNJe ANYAIN ÁL ABA(') Álarc a nej énje, anyain áll abba(n)!

Visszájáról olvasva:

APA LANIANA INIENA ΘRAL A BA' LÁNYI ANYA JöN éJEN A CSóRÁLó A baj lányi anya, jön éjen a csóráló (csűrcsavaró)!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAIA - AIAL LAJA' AJAL Lajjal (vályúval) ajjal (aljaz)!

Tudományosan” megfejtve: LARTh ANEINI(AL) ANAIN(I)AL APA Mr.-Larth, Mrs.-neini's (son), Mrs.-Anaini's father, (lies here).


Feliratszám 9329.

Siena, Tavernella, Montepulcianoból, urna két felirattal:

 

A: LARIS ANEINI ThUI CESU PUICh

B: LA--------------------UI CES---- PUIACh

Valószínűleg a B felirat csak az utolsó szó írásában, vagyis pontosításában tér el az elsőtől.

 

LARIΣ ANEINI OVI CEΣV PVIX/PUIAX aLÁRóJa S A NEJ iNI ÓVJa KÉSZÜ' BUJa áGYa/ÁGYa Alárója s a nej inni óvja: készül buja ágya!

Visszájáról olvasva:

XAIVP/XIVP VΣEC IVO INIENA ΣIRAL íGY A JöVőBe'/íGY IVóBa' VeSZE' Ki IVÓ INi iLYEN A SÍRAL Így a jövőben/így ivóban veszel ki. Ivó, inni ilyen a sírral!

Megjegyzés: Az egyenes olvasatban a pontosításra nem volt szükség, de a visszafelé olvasatban az első változat folytatja az egyenes olvasat gondolatmenetét, míg a második általánosan beszél az ivászat veszélyéről.

Tudományosan” megfejtve: LARIS ANEINI ThUI CESU PUI<A>Ch Mr.-Laris, Mrs.-Aneini, (rest) here, husband and-wife.

The Inscription Seems To Provide The Etruscan Words For husband and wife: A): CESU PUICh; B): CESU PUIACh (Which I Reckon Is A Slight Mispelling Of **CESU PUIAC).

És mivel támasztja alá emeritus professzorunk a feltevését? Na, mivel? Egy újabb feltevéssel:

Jeff Hill's footnote: evidently (to me, at least) a double burial combined in an ossuary with a single cavity.” Az urna ugyan együregű, de ő rádupláz, az etruszk szótár pedig kibővül ...


Feliratszám 13890.

Siena, Grotti, Monteroni d'Arbia közösség, 53mm magas, 170mm kerületű, talp nélküli agyag ivókupa, kb. egynegyede van meg, több kérdéses betűvel:

 

AEZIUTAVES

Az első betű (jobbról) A-nak látszik de a felirat csak H értékkel eredményez értelmes olvasatot. Az értelmezést segíti az aláhúzott ES szövegrész, ugyanis a felírat az ÉSZ szerepéről szól. Erre erősít rá Mauro Cristofani is, aki szerint az első betű F lenne, csakhogy ő a H betűt véli F-nek.

 

HEZIVTAFEΣ éHEZI ViTÁVa' ÉSZ Éhezi vitával ész.

Visszájáról olvasva:

ΣEFATVIZEN eSZÉVe' A TéV IZEN Eszével a tév (tévelygés) izen (üzen).

Tudományosan” megfejtve: AEZI UTAVES Ms.-Little-Avli, Mr.-Utave's (daughter), (lies here).

Az a Kis Avli(?) nagyon pici lehetett ha egy ivópohárba temették!


A 371.-434. számú feliratok az Arezzoi 5. Etruszk faluból származnak.

 

Feliratszám 371.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, határkőnek vélt sírkő töredék:

 

TINS

TUL

Hogy miért ez az oda-vissza irányíttatás? Csak azért mert a tudósok minden áron a TUL(AR) szót szeretnék látni. Ha egy kicsit jobban megerőltették volna a fantáziájukat, akkor a visszafelé olvasatban meg is találták volna.

 

TINΣ LVT áTi INaS LeViTe Áti (túlvilági) inas levitte!

Visszájáról olvasva:

TVL ΣNIT TÚLi/TáVoLi őS eNYÍT Túli/távoli ős enyítt (helyett/-ért/végett).

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

TLΣT - TΣLT áTaL SZóT iT SZáLíT Átal (túlvilágra) szót itt szállít!

Tudományosan” megfejtve: TIN(IA)S TUL(AR) (In) The-God-Tinia's (protection are these) borders.

A feliratban tényleg határról van szó képletesen, a sírkő a túlvilág határát jelképezi!


Feliratszám 373.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, travertine kőzetből készült urna:

 

KAMSA KAMóZA kamózza

Visszájáról olvasva:

ASMAK A'Zó MÁK ajzó mák

 

Kamózza (gamózza, horogra akasztja) ajzó mák. (Magyarán: drogfüggő lesz!)

Tudományosan” megfejtve: KAM(E)SA Mr.-Kame's-daughter'shusband (lies here).

Ez elképesztő! Az elhunyt neve helyett az apósa nevét tüntették fel az urnán. Kedves etruszkológusok, ez már viccnek is sok!


Feliratszám 374.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, sírkő üledékes vulkáni kőzetből:

 

ARUNThPESNAS ARVNΘPESNAS A RoVaNCS BESZéN A SZó A rovancs (adat) beszén a szó.

Visszájáról olvasva:

SANSEPΘNVRA SZÁNó SZó ÉP CSúNYáVa' uRA' Szánó szó épp csúnyával ural.

Tudományosan” megfejtve: ARUNTh PESNAS Mr.-Arunth, Mr.-Pesna's (son), (lies here).


Feliratszám 376.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, a Castro folyóból kiemelt bronz lemez:

 

FASTI KAINEI TULESA KN------------ 8ASTI KAINEI TVLESA KN ... FA'ZATI KAJáN ÉJ TéVüL E ZA' KíN … Fajzati kaján éj, tévül (tévedésként) e zaj kin/kín …

Visszájáról olvasva:

… NK ASELVT IENIAK ITSA8 … NeKi AZ ÉLVeT éJEN úJA' Ki JuTáZA Fi … neki az élvet (élvezetet) éjen újjal ki jutázza (juttatja olcsón) fi.

Tudományosan” megfejtve: FASTI KAINEI(AL) TULESA KNAES Mrs.-Fasti, Mrs.-Kainei's (daughter), Mr.-Tule's-son'swife, Mr.-Knae's (daughter), (lies here).


Feliratszám 377.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, bronz rémkép:

 

TINSCVIL TINΣCFIL TINó üSZő KiVe' ILő Tinó üsző kivel illő.

Visszájáról olvasva:

LIFCΣNIT éLő JaVaK SZűNe IT Élő javak szűne (megszűnése) itt.

Tudományosan” megfejtve: TIN(IA)S CVIL The-God-Tinia's vowed-gift.


Feliratszám 378.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, 26cm magas, 31cm hosszú csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, kétnyelvű felirattal:

 

C CASSIVSC F

SATVRNINVS

V CVSZI C CLAN

Az utolsó betűt tudatosan olvasták félre, merthogy a latin szövegben szerepel F(ilius), melynek az etruszk megfelelője szerintük a CLAN:

 

F CFSZI C CLAPS óV Ki VéS űZI Ki KaLABáS Óv ki vés, űzi ki kalabás (kalabáló, hibásan beszélő).

Visszájáról olvasva:

SPALC C IZSFC F SZóBa' ALKu Kő IZó SZóVa' Ki óV Szóban alku kő, izzó szóval ki óv.

Tudományosan” megfejtve:

Latin: C(AIVS) CASSIVS C(AII) F(ILIVS) SATVRNINVS Mr.-Caius Cassius Saturninus, Mr.-Caius's son, (lies here).

Etruszk: V(ELIA) C(A)VSZI(AL) C(AES) CLAN Mr.-Velia, Mrs.-Little-Cavsi's son, Mr.-Cae's son, (lies here).

A két szövegnek még az etruszkológusok szerint sincs semmi köze egymáshoz. Az, hogy az idősb Saturninus elorozta az urnát a fia részére, nem bizonyíték arra, hogy a CLAN szó, ami itt nem is szerepel, azonos értelmű a filius (fiú) szóval.


Feliratszám 379.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, csonttartó doboz tributine kőzetből:

 

----------------

STI PUIAC

Th LA ETERI

 

STI PVIAC O LA ETERI SZíTI éP ÚJA' Ki Ő aLÁ ÉTERI Szíti (szítja) épp újjal ki alá ő éteri.

Visszájáról olvasva:

IRETE AL O CAIVP ITS JóRa E'TÉ ALá Ő Ki A JöVőBe JuTáS Jóra ejté (ejtette) alá, ő ki a jövőbe jutás.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

SOCI - ICOS SZÓ' KI aJaKOS Szól ki ajakos!

Megjegyzés: éter: a görögnek mondott aether az élet-tér (él-tér > é’tér > éter), a levegő ami nélkül nincs élet.

Tudományosan” megfejtve: L(AR)ThI ETRUSCI FASTI(AL) PUIAC A(RN)Th(US) LA(RISUS) ETERI Mrs.-Larthi Etrusci, Mrs.-Fasti's (daughter), andalso-the-wife of-Mr.-Arnth, Mr.-Laris's freedgirl, (lies here).


Feliratszám 380

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, férfi atléta bronzszobra, combján a felirattal:

 

MIKLANINSL MIKeL ANYI NőSüL mikkel annyi nősül

Visszájáról olvasva:

LSNINALKIM LeSZ aNYINÁL KaJMó lesz annyinál kajmó

 

Mikkel annyi nősül, lesz annyinál kajmó (legörbülő)!

Tudományosan” megfejtve: MI K(AIAL) LANINS(IA)L I (am) Ms.-Kai Laninsi's (bronze statue given to the Goddess).


Feliratszám 381.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, csonttartó doboz fedele:

 

ARNTh STEPRNA ARNΘ STEPRNA A RáNC eSeTÉBe' aRáNYA a ránc esetében aránya

Visszájáról olvasva:

ANRPETS ΘNRA A NYeRőBE TeSZ CSúNYáRA a nyerőbe tesz csúnyára

 

A ránc esetében aránya a nyerőbe tesz csúnyára.

„Tudományosan” megfejtve: ARNTh STEPRNA Mr.-Arnth Steprna (lies here).


Feliratszám 382.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, csonttartó doboz fedele:

 

AR STEPRNE ARa eSTE éP eRéNYe Ara este épp erénye!

Visszájáról olvasva:

ENRPETS RA E'NYeRŐ éP E'TéS RÁ Elnyerő épp ejtés rá!

„Tudományosan” megfejtve: AR(NTh) STEPRNE Mr.-Arnth Steprne (lies here).


Feliratszám 383.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, nagy (sír)kő:

 

MILARThIAKURVENATS MILARΘAKVRFENATΣ MI áLARC A'KU öRVÉN Á'TáS Mi álarc, alku örvén áltás (áltatás)!

Visszájáról olvasva:

ΣTANEFRVKAΘRALIM SZóT A NYE'V RoVóKA' CSóRÁL ÍMe Szót a nyelv rovókkal csórál (csűrcsavar), íme!

Megjegyzés: A második I nem betű, csupán egy vonal, a betűknél hosszabb, valószínűleg sérülés.

Tudományosan” megfejtve: MI LARThIA(S) KURVENAT(A)S I (am) Mr.-Larthia Kurvenata's.


Feliratszám 384.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, csonttartó doboz:

 

LARTh STEP

RNI

AUThNAL

 

LARΘ STEP RNI AVΘNAL áLARC SZíT ÉBRedNI A'Va CSíNY ÁL Álarc szít ébredni, alva csíny áll!

Visszájáról olvasva:

LANΘVA INR PETS ΘRAL LÁNCo'VA INáRa BETű iS CSóRé ÁL Láncolva inára, betű is csóré áll!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LRAPIL - LIPARL aLá RAB ILő áLIPARaL Alá rab illő áliparral (prostitúcióval)!

Tudományosan” megfejtve: LARTh STEP|RNI(ES) AUThN(I)AL Mr.-Larth, Mr.-Step|rnie's (son), Mrs.-Authni's (son), (lies here).


Feliratszám 385.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, tiburtine csonttartó doboz:

 

A STEPRNUI

LEThIAL

 

LA STEPRNVMI LEΘIAL aLÁ eSTÉBe' íRóN VáMJa LECSiJe ÁL Alá estében írón vámja, lecsije (fecsegője, rágalmazója) áll!

Visszájáról olvasva:

LAIΘEL IVNMRPETS AL LAJTJa ELé IVóN MáR BETűS ÁL Lajtja elé ivón már betűs áll!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLNVMIL - LIVNMLL LeLőN VáM ILő éL JaVáN íM LeLő Lelőn vám illő, él javán ím lelő!

Tudományosan” megfejtve: A(ULI) STEPRNUI LEThIAL Ms.-Auli Steprnui, Mrs.-Lethi's (daughter), (lies here).


Feliratszám 386.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, tiburtine csonttartó doboz:

 

ARNT FENE

CAURIAS

 

ARNT 8ENE CAVRIAS A RoNTó FENE KAVaRóJa A SZó A rontó fene kavarója a szó.

Visszájáról olvasva:

SAIRVAC ENE8 TNRA SZó A JóRa VAK ENYE' Fő TaNáRA Szó a jóra vak, enyel (tréfa) fő tanára!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ACES - SECA A KÉSő SE KA' A késő se kall (kallódik el)!

Tudományosan” megfejtve: ARNT FENE CAURIAS Mr.-Arnt Fene, Mr.-Cauria's (son), (lies here).


Feliratszám 387.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, nagy kőoszlop:

 

------ARISFALASASNASMA ARISHALASAΣNAΣMA ÁRJa űZ HALÁ' ZA' SuNYÁS MA árja űz halálzaj sunyás ma

Visszájáról olvasva:

AMΣANΣASALAHSIRA ÁM SZÁNó SZÁZ ÁL AHoZ JóRA ám szánó száz áll ahhoz jóra

 

Árja űz, halálzaj sunyás ma, ám szánó száz áll ahhoz jóra.

Tudományosan” megfejtve: LARIS FALASASNAS MA(RCIAL) Mr.-Laris, Mr.-Falasasna's (son), Mrs.-Marci's (son), (lies here).


Feliratszám 388.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Marciano melletti domboldal:

 

ThUKERAKILTUSThUVEP OVICERAICILTVΣOVFEP Ő VaJ KÉRő AJKa ILeTVe SZÓVa' VE' éP Ő vaj kérő? Ajka illetve szóval vej (vő) épp.

Visszájáról olvasva:

PEFVOΣVTLIKAREKUO éP E VeVŐ SZóVa' íTéLIK JÁR-E KiJöVŐ Épp e vevő szóval ítélik: jár-e kijövő.

Tudományosan” megfejtve: ThUKERA(S) KILTUS ThUVEP(IAL MI) (I am) Mr.-Thukera Kiltu's, Mrs.-Thuvepi's (son's), (ossuary).


Feliratszám 389.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Marciano melletti domboldal, egy csúcsos csonttartó doboz fedele:

 

FASThIVELChANEI 8ASΘIFELXANEI FA'Zó CSeJVe ELeGYe A NEJ Fajzó csejve (csőcselék) elegye a nej.

Visszájáról olvasva:

IENAXLEFIΘSA8 iLYEN ÁGYaL É'VI CSe'Ző A Fi Ilyen ággyal élvi cselző (élvezettel cselező) a fi?

Tudományosan” megfejtve: FASThI VELChANEI Ms.-Fasthi Velchanei (lies here).


Feliratszám 390.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Marciano melletti domboldal, alabástrom csonttartó doboz:

 

AVLE STEPRNI AFLE STEPRNI A VaLó E űZöTE PaRáNYI A való e űzötte (űzöttje) parányi.

Visszájáról olvasva:

INRPETS ELFA JöN éRőBE TűZ E LáVA Jön érőbe tűz, e láva.

Tudományosan” megfejtve: AVLE STEPRNI(AL) Mr.-Avle, Mrs.-Steprni's (son), (lies here).


Feliratszám 392.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, tiburtine csonttartó doboz fedele:

 

ARNTh VELChATINI

VESTRNALISA

 

ARNΘ FELXATINI FESTRNALISA ARa iNTSe VELe áGYAT INI VESZTéRe iNAL ISZA Ara intse vele ágyat inni (lerészegítve ágyba vinni) vesztére inal isza (iszákos)!

Visszájáról olvasva:

ASILANRTSEF INITAXLEF ΘNRA A SZILA' NYeRTeS EVe' INi IT ÁGYaL EVe' CSíNYáRA A szilaj nyertes evvel, inni itt ágyal evvel csínyára!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AFIA - AIFA A'Va úJA' A JaVA Alva újjal a java!

Tudományosan” megfejtve: ARNTh VELChATINI(AL) VESTRN(I)ALISA Mr.-Arnth, Mrs.-Velchatini's (son), Mrs.-Vestrni's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 393.

Bronz lemez a British Múzeumban a 392. számúval teljesen azonos felirattal.

Feliratszám 394.

Bronz lemeztöredék a Budapesti(?) Múzeumban, a 392. számúval teljesen azonos felirattal. „A fragment of a bronze sheet, which is said to have come from the region of Hungary which includes the towns Jasz, Nagy, Kun, and Szolnok according to Mr. Theodor Mommsen; at one time at the House Of Mr. Jankovich according to Mr. Theodor Mommsen, now at Budapest in the Museum according to Mr. Ariodante Fabretti and Mr. Theodor Mommsen.

Jeff Hill két rajzot is közöl róla. Az elsőt Ariodante Fabretti készítette, a második a CORPORE INSCRIPTIONVM LATINARVM-ból való. Melyik az igazi? „Written from left to right in the photographic plates of Mr. Giancarlo Conestabile and Mr. Ariodante Fabretti, but by mistake. I saw it and I condemned it, said Mr. Theodor Mommsen; and correctly, too: because it is not genuine.

Megjegyzem, a jász népnév szerepel a pyrgi aranylemezeken is.


Feliratszám 395.

Bronz lemez, Bologna, Antonio Santagata háza, a 392. számúval majdnem teljesen azonos felirattal, egy I betű híján, mely az olvasatot nem befolyásolja.

Jelenleg a Ravennai Nemzeti Múzemban őrzik, 1354. leltári számmal.


Feliratszám 396.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, tiburtine csonttartó doboz:

 

V ThURICE LAURST

NAL

 

F OVRICE LAVRSTNAL Vő ÓV éRIK E LÁVa RéZSuToN ÁL Vő óv, érik e láva, rézsuton áll!

Visszájáról olvasva:

LANTSRVAL ECIRVO F LÁNY TüZe RáVAL E KIRoVÓ Vő Lány tüze rávall, e kirovó vő.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FNTL - LTNF VoNaToL LeTűNVe Vonatol letűnve!

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) ThURICE LAURST|N(I)AL Mr.-Velia Thurice, Mrs.-Laurst|ni's (son), (lies here).


Feliratszám 397.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, tiburtine csonttartó doboz:

 

NAL

V ThURICEPETR

 

NAL F OVRICEPETR iNAL Vő Ő ÚRI KÉ'-BETöRő Inal vő, ő úri kéj-betörő!

Visszájáról olvasva:

RTEPECIRVO F LAN éReT EBE' KI RoVÓ óV LÁNY Érett ebben ki rovó óv, lány!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

NFALR - RLAVN NőVe' ALoR uRaL A'VóN Nővel alor (altolvaj, kereskedő segéd) ural alvón!

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) ThURICE PETR|N(I)AL Mr.-Velia Thurice, Mrs.-Petr|ni's (son), (lies here).


Feliratszám 398.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, tiburtine csonttartó doboz:

 

L SPURINEI TETI

NAL

 

L SPVRINEI TETI NAL iLő SZéP ÚRI NEJ TETeJéN ÁL Illő, szép úri nej (a) tetején áll!

Visszájáról olvasva:

LAN ITET IENIRVPS L LÁNY-ÍTÉ'T iLYEN ÍRóVa' BőSZ áL Lány-ítélt ilyen íróval bősz áll!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LNIL - LINL LeN ILő eLINaL Lenn illő elinal!

Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) SPURINEI TETI|N(I)AL Ms.-Larisi Spurinei, Mrs.-Teti|ni's (daughter), (lies here).


A 4636.-4652. számú feliratok a Ferrari család Farnetella birtokának Camporsi nevű részén, a Lucignano vasútállomás közelében kerültek elő három sírból.

 

Feliratszám 4636.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, tiburtine csonttartó doboz:

 

ARNThUR LEVE ANAINAL ARNΘVR LEFE ANAINAL ARáN CSŰR eLEVE ANYAIN ÁL Arán csűr eleve anyain áll!

Visszájáról olvasva:

LANIANA EFEL RVΘNRA LÁNYI ANYA EVEL RUCaN RÁ Lányi anya evvel ruccan rá!

Tudományosan” megfejtve: ARNThUR LEVE(S) ANAIN(I)AL The-Mr.-Arnths, Mr.-Leve's (sons), Mrs.-Anaini's (sons), (lie here together).


A 4637. és 4638. csonttartó doboz és urna állítólag egyetlen személy tulajdona.

 

Feliratszám 4637.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, csonttartó doboz:

 

VEL LEVE A ANEINAL FEL LEFE A ANEINAL VELe eLEVE A ANYa E JóN ÁL Vele eleve a' anya e jón áll.

Visszájáról olvasva:

LANIENA A EFEL LEF LÁNY éJE' aNYA A É'VEL eLEVe Lány éjjel anya a' élvvel (élvezettel) eleve!

Tudományosan” megfejtve: VEL LEVE A(ULES) ANEIN(I)AL Mr.-Vel Leve, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Aneini's (son), (lies here).


Feliratszám 4638.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, urna (bögre, fazék):

 

V LEVE A ANEINAL F LEFE A ANEINAL Vő éL É'VE' Á' ANYa E JóNÁL Vő él élvvel (élvezettel), áll anya e jónál.

Visszájáról olvasva:

LANIENA A EFEL F LÁNY éJE' aNYA Á' EVEL Vő Lány éjjel anya, áll evvel vő!

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) LEVE A(ULES) ANEIN(I)AL Mr.-Velia Leve, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Aneini's (son), (lies here).

Mr. LEVE egyszerre két helyen nyugszik, már csak az a kérdés, hogy felváltva vagy egyikben a LEVE, másikban ő maga?!


A 4639. és 4640. csonttartó doboz és urna állítólag egyetlen személy tulajdona.

 

Feliratszám 4639.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, fekete Etruscocampan edény:

 

LARThIA LEVEI FASTIS ANEINAL SEC LAROIA LEFEI 8ASTIS ANEINAL SEC aLÁRÓJA eLÉ VEJ FASZ iT IS ANYi ÉJeN ÁL eSÉK Alárója elé vej, fasz itt is annyi éjen áll, essék!

Visszájáról olvasva:

CES LANIENA SITSA8 IEFEL AIORAL KÉSő LÁNY iLYEN Á' áSÍTáSA Fi éJE' VELe A JÓRa ÁL Késő lány ilyen ál ásítása, fi éjjel vele a jóra áll!

Tudományosan” megfejtve: LARThI A(ULESA) LEVEI(ALISA) FASTI(E)S ANEIN(I)AL SEC Mrs.-Larthi, Mr.-Aule'sdaughter's-husband, Mrs.-Levei's-daughter's-husband, Mr.-Fastie's daughter, Mrs.-Aneini's daughter, (lies here).


Feliratszám 4640.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, piros agyag urna (bögre, fazék):

 

LARThI LEVEI ANEINAL LAROIA LEFEI ANEINAL aLÁRÓJA eLEVe ÉJ A NEJeN ÁL Alárója eleve éj, a nejen áll!

Visszájáról olvasva:

LANIENA IEFEL AIORAL LÁNY iLYEN Á' éJE' VELe A JÓRa ÁL Lány ilyen ál, éjjel vele a jóra áll!

Tudományosan” megfejtve: LARThI LEVEI(AL) ANEIN(I)AL(ISA) Mrs.-Larthi, Mrs.-Levei's (daughter), Mrs.-Aneini'sson's-wife), (lies here).


Feliratszám 4641.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, nagy füles edény:

 

L ANEINEI LEVES L ANEINEI LEFES iLó ANYi ÉJ NEJ öLE VÉSZ Illó annyi éj, nej öle vész.

Visszájáról olvasva:

SEFEL IENIENA L eSZÉVEL éJEN iLYE' aNYA áL Eszével éjen illyel anya áll.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) ANEINEI(AL) LEVES Mr.-Laris, Mrs.-Aneinei's (son), Mr.-Leve's (son), (lies here).


A 4642. és 4643. csonttartó doboz és urna állítólag egyetlen személy tulajdona.

 

Feliratszám 4642.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, csonttartó doboz:

 

LEVE

A L A FERINIAL

 

LEFE A L A 8ERINIAL LÉVE' Á' eLé A FÉRJ iNI ÁL Lével áll elé, a férj inni áll.

Visszájáról olvasva:

LAINIRE8 A L A EFEL aLÁ INi JáR E Fi A Lé Á' EVEL Alá inni jár e fi, a lé áll evvel.

Tudományosan” megfejtve: LEVE A(ULE) L(EVE) A(ULES) FERINIAL Mr.-Leve. Mr.-Aule Leve, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Ferini's (son), (lies here).


Feliratszám 4643.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, kisebb fekete edény:

 

A LEVEA FARINA A LEFEA 8ARINA A LÉVE' A FiÁRa INA A lével a fiára inna.

Visszájáról olvasva:

ANIRA8 AEFEL A ANYi ÍRA' Fi A E'VEL Á' Annyi írral (gyógyírral) fi a elvvel áll.

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) LEVE A(ULIAL) FARINA(S) Mr.-Aule Leve, Mrs.-Auli's (son), Mr.-Farina's (son), (lies here).


Feliratszám 4644.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, edény:

 

V AThARINEI FULNA F AΘARINEI 8VLNA óV ACSARI NEJ Fi VáLa'NÁ Óv acsari (acsarkodó) nej, fi vállalná.

Visszájáról olvasva:

ANLV8 IENIRAΘA F ANYuLóVa' Fi iLYEN JáRATJA Vő Anyulóval fi ilyen járatja vő.

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) AThARINEI(AL) FULNA(S) Mr.-Velia, Mrs.-Atharinei's (son), Mr.-Fulna's (son), (lies here).


Feliratszám 4645.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, fehér agyagedény, „Strange Lettershape Λ -- M.”:

 

A LEVE A PUMPUAL A LEFE A PVM/PPVAL A LÉVE' A BŰMBe' VAL / A LÉVE' A BÚBa BŰ ÁL A lével a bűmben (bűnben, kiejtés szerint írva!) vall. / A lével a búba bű (bűbáj) áll.

Visszájáról olvasva:

LAVPP/MVP A EFEL A LÁVáBa BŰBÁ' É'VEL Á' / LÁVáBa' MŰ éP A E'VEL Á' Lávába bűbáj élvvel (élvezettel) áll. / Lávában mű épp a' elvvel áll.

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) LEVE A(ULES) PUMPU(I)AL Mr.-Aule Leve, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Pumpui's (son), (lies here).


Feliratszám 4646.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, edény, „Strange Lettershape Λ -- M.”:

 

LAThI PUMPUI ANAINAL LAOI PVM/PPVI ANAINAL aLÁ OLY BŰMBe/BŰBá'Ba VaJ ANYA INAL Alá oly bűmbe/bűbájba vaj anya inal?

Visszájáról olvasva:

LANIANA IVPP/MVP IOAL LÁNYI ANYA JöVő BaBáVa'/BuMáVa' éP JÓ' ÁL Lányi anya jövő babával/bumával (köcsöggel) épp jól áll.

Tudományosan” megfejtve: LA(R)ThI PUMPUI(AL) ANAIN(I)AL(ISA) Mrs.-Larthi, Mrs.-Pumpui's (daughter), Mrs.-Anaini'sson's-wife, (lies here).


Feliratszám 4647.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, csonttartó doboz/urna:

 

L LEVE V L LEFE F éLő LÉVE' iVó Élő lével ivó.

Visszájáról olvasva:

F EFEL L óV EVEL éLő Óv evvel élő.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) LEVE V(ELUS) Mr.-Laris Leve, Mr.-Vel's (son), (lies here).


Feliratszám 4649.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, vörös agyag csonttartó doboz:

 

L SEThRNI PUPUAL L SEΘRNI PVPVAL áL öSZECSeRé'NI BŰ BúVAL Áll összecserélni bű(báj) búval.

Visszájáról olvasva:

LAVPVP INRΘES L LÁVa BÚBa' JöN éRCES áL Láva búban jön, érces áll.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) SEThRNI(AL) PUPU(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Sethrni's (son), Mrs.-Pupui'sdaughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 4650.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, vörös agyag csonttartó doboz:

 

LS SEThRNI AUINIAL LS SEΘRNI AVINIAL LeSZ eSZE CSóRá'NI AVa' INI ÁL Lesz esze csórálni (mellébeszélni) avval, inni áll.

Visszájáról olvasva:

LAINIVA INRΘES SL LAJoN JóVA' ÍNYéRe iCÉS SZóL Lajon (vályún) jóval ínyére, iccés szól.

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S SEThRNI(ALISA) AUINIAL Mr.-Laris, Mrs.-Sethrni'sdaughter's-husband, Mrs.-Auini's (son), (lies here).


Feliratszám 4651.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, egyfülű goromba agyagedény:

 

LARIS SEThRNI ThAIPRE VELSUNAL LARIS SEΘRNI ΘAIPRE FELSVNAL aLÁíRó IS öSZECSeRé'NI CSA'Ja PeRE VELe SZaVáN ÁL Aláíró is összecserélni csalja perre, vele szaván áll.

Visszájáról olvasva:

LANVSLE