Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2019.12.15.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : etruszk palindrom, tükörmondat, akrosztichon, acrostic verse, áltudomány
 

Etruszk nyelvi emlékeink 2.


Etruszk


Etruszk (sír)feliratok 202.-299.

Az etruszk feliratokat Jeff Hill: CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című, 17111 oldalas könyvéből idézem, az általa kiemelt „tudományos” megfejtésükkel együtt. A professor emeritus elérhetősége: jeffjeff.hillhill@gmail.com.

Az alkalmazott, kissé módosított Leyden Konvenció jelei:

A ̣ a jel nem biztos, de valószínű;

X a jel olvashatatlan;

| egy sor kezdete;

A͡U vagy AU egyberovott/egybeírt betűket jelöl;

[ ] ezek visszatöltött (feltételezett) betűk;

(-) ezek megfejtettnek vélt betűk;

< > ezek törlésre szánt betűk;

[---] bizonytalan számú betűhely;

[...] meghatározott számú betűhely.

Minden sárga színű betűsor a gyűjteményben helyreállított feliratot jelöl, míg az

átírás zöld színű betűi saját helyreigazításaim.

a feldolgozás újabb lépésére mutat.

 

Az alábbi feldolgozásokban a szövegek elolvasását kísérlem meg nagyon egyszerű, könnyen követhető módszerrel. A józan ész azt sugallja, hogy az etruszk szövegek írói nem nyelvészek voltak, csupán átlagos írástudók, akik megpróbálták legjobb tudásuk szerint rögzíteni a beszélt nyelvet, a mindig szűkös írásfelületen egy minimális jelrendszerrel és a lehető legegyszerűbb helyesírási szabályzattal.


Az S írásjel az alábbi feliratokban is feladja a leckét, ugyanis vagy S/SZ, vagy Z/ZS a hangértéke, de sohasem is-is, míg a Σ mindig S/SZ. Ha a felirat tartalmaz Σ-t akkor az S hangértéke Z/ZS. És van két írásjelünk, melyeket az ABC készítői valami különös oknál fogva nem tartottak érdemesnek számba venni. A felfelé mutató nyíl (↑) hangértéke C/CS, míg a ∩ jel hangértéke M és P/B, vagyis mindkét hangérték értelmes, egymást megerősítő(!) olvasatot eredményez.
Jöjjön hát a kihagyásos módszerrel írt szövegek etruszk, azaz szittya-hun-magyar olvasata, a kihagyott magánhangzók visszapótlásával (kisbetűkkel). A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n (-ban/-ben helyett -ba'/-be' szerepel) és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, megnyú'tva azt), az ugyancsak nem jegyzett hosszú hangzót félkövér betűvel, az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!).
Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (gy), Jeff Hill átírásában Ch, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt meggy vagy megye is, a szövegkörnyezettől függően!
A szavakba tördelés – ahol az eredeti szöveg (pontokkal) nem jelzi (az ókorban ez nem igen volt szokás) - a tudósok részéről önkényes, én az ésszerű olvasat követelményének eleget téve tördeltem szavakba a szóközök nélküli szövegrészeket, de az egyértelműen jelzet szóközöket tiszteletben tartva. (“Foremost it is important to note that the signs generally known as word dividers by no means mark lexemic word boundaries in every case. Rather, these often seem to be mere delimitation marks for prosodic breath units or morpho-grammatical and other units, and should be seen on the same structural level as spaced (or partly-spaced) and continuous (or split-continuous) writing. And the same is true for the early use of a space.” Reinhard G. Lehmann (Johannes Gutenberg University of Mainz): On word division and grammar as applied to the second Nerab inscription.)
Szinte kivétel nélkül, minden felirat oda-vissza olvasandó tükörmondat (palindroma), etruszk szóhasználatában vizsa, tükrözve a hiedelmet, mely még a honvisszafoglalás korában is élt népünkben, hogy a másvilág az élőnek tükörképe.

VIZSA, fn. tt. vizsát. Némely tájszokás szerént így nevezik a szőlőtáblának egy-egy szakaszát; máskép: pászta. Hány vizsára osztotta a szőlőt? (Szabó D.).
Minthogy s szőlőmunkások egy vizsán végig menvén, a másikon visszafordulva folytatják munkájokat; innen úgy látszik, hogy vizsa = vissza, azaz forduló, mennyiben egy ily szakaszt a másikhoz képest mintegy visszás irányban vesznek munkálatba, s a hány a vizsa, annyi a forduló. (Czuczor-Fogarasi szótár)
Természetesen, itt írás-fordulókról van szó! Több etruszk felirat is vizsának nevezi az oda-vissza olvasandó feliratokat. Az írnokok ugyanúgy mint a szőlőmunkások fordulókban, vizsákban végezték munkájukat, legalábbis az ilyen munkákat tartották érdemesnek kőbe, fémbe, cserépbe róni. Tőlük, a Zágrebi Halotti Lepel kivételével, csak ezek a szilárd anyagra írt mesterművek maradtak ránk!
Egy rövid ismertető a palindromákról itt található a Magyar Nyelv és Magyar Írás honlapon.


A legtöbb rajzot Jeff Hill maga készítette eredeti papír lenyomatok (squeeze paper) alapján.


Feliratszám 202.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Romitorio birtok, csonttartó doboz, üledékes vulkáni kőzetből, 480 mm. széles:

 

AULE CEISU VIPINAL AVLE CEISV FIΣNAL AVuL-E KÉJ űZVe VISZáNÁL avul-e kéj űzve viszánál (kifordított másviláginál)

FULU 8VLV FÚLVa fúlva

 

Avul-e kéj űzve viszánál (kifordított másviláginál), fúlva?

A választ a visza, a visszafelé olvasás adja meg:

VLV8 LANΣIF VSIEC ELVA VáLVa Fi LÁNY SZÍVe ŰZI E Kő ELé VA' Válva fi, lány szíve űzi e kő elé vaj?

Megjegyzés: A visza szó juttatta eszembe őseink hitét, melyben a másvilág tükörképe, fordítottja, viszája az e világinak. A másvilágon tehát visszafelé olvasnák ezt a feliratot! Mit ad Isten, tényleg a feliratnak van értelmes és ideillő visszafelé olvasata. Akkor pedig az etruszk sírfeliratok (legalábbis egy részük) palindromák, tükörmondatok!

Tudományosan” megfejtve: AULE CEISU VIPIN(I)AL FULU(S)Mr.-Aule Ceisu, Mrs.-Vipini's (son), Mr.-Fulu's (son), (lies here).Feliratszám 203.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Romitorio birtok, kis csonttartó doboz, üledékes vulkáni kőzetből, 320 mm. széles:


AU CESU PESNA

X


X AX CESV PESNA (eGY) ÁGY KÉSZÜ' BESZá'NA (Egy) ágy készül, beszállna?

Visszájáról olvasva:

ANSEP VSEC XA X ANYi SZÉP VeSE Ki áGYA'/(áGYA' íGY) Annyi szép vesse ki ággyal/(ágyal így)!

Megjegyzés: Egy banális, de teljesen értelmes és ideillő szöveg. Valaki, miután elolvasta a szöveget, a doboz jobb oldalára ráírt egy X (= GY) betűt. Miért? Azért mert a visszafelé olvasat eredetileg csak úgy volt értelmezhető, hogy az átélt sok szép vesse ki az elhunytat, míg a betoldással a szép emlékek ágyat vetnek neki! A jel megzavarta az etruszkológusokat, mivel ők nem tartoznak azok közé akik értik az etruszk szövegeket. A X jelet így magyarázzák: „(The cross) X (scratched after firing indicates that, after a likely period of mundane use, after my owner died I was dedicated to the sacred purpose of storing the ashes of someone enjoying their afterlife, or that I was dedicated for the exclusive use of someone enjoying the afterlife, or for the use of a God or a Goddess, and that, under a sanction imposed by religious awe and law, I may not be used, or certainly no longer be used, for mundane purposes; Mr. Giulio Buonamici's opinion that these marks could be commemorations, of acquittals of vows, is cogent in some uncertain (but probably very small) percentage of instances).” Jeff Hill. A felirat pedig így hangzik szerintük

tudományosan” megfejtve: AU(LE) CESU PESNA(S)Mr.-Aule Cesu, Mr.-Pesna's (son), (lies here).Feliratszám 204.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Romitorio birtok, 200 mm. magas agyagfazék:


LARThI PETRUNRI CAINA LAROI PETRVNRI CAINA aLÁíRÓJa éP E'TűRVe NYeRI KAJáNA' Aláírója épp eltűrve nyeri kajánnal.

Visszájáról olvasva:

ANIAC IRNVRTEP IORAL ANYI A'Ku IRáNY-VeReTÉBe' JÓRa ÁL Annyi alku irány-veretében jóra áll!

Tudományosan” megfejtve: LARThI PETRUNRI(AL) CAINA(S)Ms.-Larthi, Mrs.-Petrunri's (daughter), Mr.-Caina's (daughter), (lies here).Feliratszám 205.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 300x200 mm.:


ARNTh ANE

INI LARThAL

ISA


ARNΘ ANEINI LARΘAL LSA ARa iNTSe A NE' INI áLARCAL LáZA Arra intse a nej: inni álarccal (hamissággal) láza.

Visszájáról olvasva:

ASL LAΘRAL INIENA ΘNRA A ZüLő LÁTSZóRa ÁL INI ENYi A CSíNY áRA A züllő látszóra áll inni, ennyi a csíny ára!

És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AILELA - ALELIA A JeLEL Á' A LÉL íJA A jellel áll a lél íja (lélek útmutatása)!

Tudományosan” megfejtve: ARNTh ANE|INI(AL) LARTh(I)AL|ISAMr.-Arnth, Mrs.-Aneini's (son), Mrs.-Larthi's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 206.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 290x210 mm.:


LART ANEINI aLÁíRT A NEJ iNNI aláírt a nej inni

LARThALISA LARΘALISA iLÁRa CSALIZA illára (mulatozásra) csalizza

RAUFE RAV8E uRÁVa' FE' urával fel


Aláírt a nej, inni illára (mulatozásra) csalizza urával fel!

Visszájáról olvasva:

E8VAR ASILAΘRAL INIENA TRAL E Fi VÁR A ZILA' CSóRÁL INI ENYi Á'RAL E fi vár, a zilaj (szilaj) csórál (csűrcsavar): inni ennyi áll tárral.

És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLR IAE – EAI RLL iLő aLáíRJA-E – E ALJáRóL éL Illő aláírja-e? E aljáról él!

Tudományosan” megfejtve: LART ANEINI(AL) LARTh(I)ALISA RAUFE(S)Mr.-Lart, Mr.-Aneini's (son), Mrs.-Larthi's-daughter'shusband, Mr.-Raufe's (son), (lies here).Feliratszám 207.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 250x190 mm.:


L ANEINI L

VENATNAL

NAL

 

L ANEINI L FENATNAL Le A NEJ iNI áL VÉN ÁTiNÁL Le a nej inni áll vén átinál (túlviláginál).

Visszájáról olvasva:

LANTANEFL INIENA L LÁNY TANú EVeL JöN éJEN A iLó Lány tanú evvel: jön éjen a illó!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LFN LTL – LTL NFL eLeVeN LéTeL – LéT iLő NeVeL Eleven léttel lét illő nevel!

Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) ANEINI(AL) L(ARISUS) VENAT{NAL}|N(I)AL(ISA)Mrs.-Larisi, Mrs.-Aneini's (daughter), Mr.-Laris's (daughter), Mrs.-Venatni's-son's-wife, (lies here).

A halott tehát Mrs. L., akinek a neve egyáltalán nem fontos a neki szentelt sírfeliraton, helyette kiírták az anyja nevét, az apja nevének kezdő betűjét és Mrs. Venatn, vagyis az anyósa teljes nevét! A „tudósok” ezt így, minden szégyenkezés nélkül le merik írni, és az etruszkológia magas tudományának eredményeként bemutatni. Megáll az ész!

Az elhunyt neve tényleg nem fontos és nincs is rajta a feliraton, vagy ha mégis rajta van, akkor a szövegben elrejtve, mivel a hozzátartozók akik és amíg emlékeznek rá úgyis tudják, kit rejt a síremlék, akik pedig nem ismerték azoknak az üres név semmit sem mond, ellenben a tükör mondatok és az akrosztichon mindenki számára nagyon is tanulságos. Így az elhunyt maradandó nyomot hagyott, név nélkül vagy beszélő névvel, azokban akik elolvasták sírfeliratát.Feliratszám 208.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, pár számára készült homokkő csonttartó doboz oldala, 250x190 mm.:


ARNTANEINI

PRUMAThNAL

 

ARNYANEINI PRVMAΘNAL A RaNG A NEJeN IPaR VáMA' CSiNÁLi A rang a nejen ipar - vámmal csináli (járadékkal csinálja)!

Visszájáról olvasva:

LANΘAMVRPINIENAYNRA LÁNCA' Mi VáR BáJáN iLYEN A GúNYa uRA Lánccal mi vár báján, ilyen a gúnya ura!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

APIL - LIPA ABa ILő LIBA Abba illő liba!

Megjegyzés: Ha olvasatom csupán sarlatánság eredménye lenne, ez a három összefüggő mondat akkor is többet mond az etruszkológusok összes eddigi próbálkozásánál. Olvasataim értelmes emberek gondolatai, míg a tudományosnak álcázott „megfejtések”, „tomácsolások” eddig egyetlen értelmes mondattal sem tudtak előállni. Lásd a feliratot

Tudományosan” megfejtve: ARNT ANEINI(ALISA) PRUMAThN(I)ALMr.-Arnt, Mrs.-Aneini's daughter's-husband, Mrs.-Prumathni's (son), (lies here).Feliratszám 209.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 340x240 mm.:


LA ANAINA

PRUMAThNAL

 

LA ANAINIPRVMAΘNAL aLÁ ANA INI BáR VáMA' CSiNÁLi Alá adna inni, bár vámmal csináli (csinálja)!

Visszájáról olvasva:

LANΘAMURPINIANA AL LÁNCA' Mi VáR éP INI ANA ALá Lánccal mi vár, épp inni adna alá.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LPIL - LIPL eLéBe ILő LIBa áL Elébe illő liba áll!

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) ANAINA PRUMAThN(I)ALMr.-Laris Anaina, Mrs.-Prumathni's (son), (lies here).Feliratszám 210.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, háztető alakú homokkő csonttartó doboz, 405 mm. hosszú:


L ANEINI PRUMAThNA

L

 

L ANEINI PRVMAΘNAL aLá AdNa E INI BáR VáMA' CSiNÁLi Alá adna e inni, bár vámmal csináli (csinálja)!

Visszájáról olvasva:

LANΘAMVRP INIENA L LÁNCA' Mi VáRóBa JöN éJE' iNA' aLá Lánccal mi váróba jön éjjel inal alá.

Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) ANEINI PRUMAThN(I)A|LMs.-Larisi Aneini, Mrs.-Prumathni's (daughter), (lies here).Feliratszám 211.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 440x470x240 mm.:


ARNTh PRUMAThNI ARNThAL ARNΘ PRVMAΘNI ARNΘAL A RÁNC BŐR-VáM A CSÚNYáJa ÁRáN CSAL A ránc bőr-vám: a csúnyája árán csal!

Visszájáról olvasva:

LAΘNRA INΘAMVRP ΘNRA áL A CSíN áRA INTSe AMi VáRóBa' CSúNYáRA Áll a csín ára, intse ami váróban csúnyára!

Tudományosan” megfejtve: ARNTh PRUMAThNI(ALISA) ARNTh(I)ALMr.-Arnth, Mrs.-Prumathni'sdaughter's-husband, Mrs.-Arnthi's (son), a-good-ploughshareman, (lies here).Feliratszám 212.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 280x320x320 mm.:


--ELIAS UTIM

ASPESA( NAL

A második sor karéjjal elkerített része valóban az első sor folytatása némi kiegészítéssel: az N valójában egy jól kivehető ligatúra a többihez képest fordított irányultsággal:

 

--ELIAS UTIM NAL ASPESA FELIAΣ VTIM PNTAL ASPESA eVEL JÁSZ ViTáJa íM BáNaTAL A SZéPE' SZÁ' Evvel jász (gyász) vitája, ím: bánattal a széppel száll!

Visszájáról olvasva:

ASEPSA LATNP MITV ΣAILEF A SZÉP SZÁ' aLÁ TűNőBe íM JuTVa SZÁJaL EVe' A szép száll alá, tűnőbe ím jutva, szájal evvel.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FA MPNTPNTM AF aVA' Mi BáNaT – PeNeT íM AVa' Avval mi bánat – penet (penetencia: büntetés) ím avval!

Megjegyzés: Itt kivételesen a Σ és az S hangértéke is S/SZ.

Tudományosan” megfejtve: LARTh ETRUSCA VELIAS UTIM|N(I)AL ASPESAMr.-Larth Etrusca, Mr.-Velia's (son), Mrs.-Utimni's (son), Mr.-Aspe's-daughter'shusband, (lies here).Családi sírbolt 35 urnával, Casone birtok a Malacena fennsíkon Monteriggioni, Poggibonsi és Castellin városok között

Feliratszám 4618.

Sienna, Malacena fennsík, alabástrom csonttartó doboz, 840 mm. széles, 1070 mm. magas:


MI CAPRA CALISNAS LARThAL MI CAPRA CALISNAΣ LARΘAL MI KAPóRA KALaJZó NÁSZ áLARCAL mi kapóra kalajzó (görbeutas) nász álarccal

SEPUS ARNThALISLA CURSNIALCh ΣEPVΣ ARNΘALISLA CVRSNIALX SZÉPÜ'

SZó ARáN CSAL ÍZeL A KöVéR uZSoNáJa ÁLDJa szépül szó arán csal ízzel a kövér uzsonnája áldja


Mi kapóra kalajzó (görbeutas) nász álarccal, szépül szó arán, csal ízzel, a kövér uzsonnája áldja.

Visszájáról olvasva:

XLAINSRVC ALSILAΘNRA ΣVPEΣ áGYaL A JóN ZáRVa Ki ÁL ZILA' CSíNYáRA SÜPES ággyal a jón zárva ki áll zilaj (szilaj) csínyára süppes (süppedékes)

LAΘRAL ΣANSILAC ARPAC IM LATYRa ÁL S A NőZő Jó'LAKó ÁRáBa' A'Ku ÍMe latyra (latyakra) áll s a nőző jóllakó árában alku íme


Ággyal a jón zárva, ki áll zilaj (szilaj) csínyára süppes (süppedékes) latyra (latyakra) áll s a nőző jóllakó árában alku íme!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

MΣ LX – XL ΣM SaL áGY – áGYaL SáM Mással ágy, ággyal sám(fa).

Tudományosan” megfejtve: MI CAPRA CALISNAS LARTh(I)AL SEPUS ARNTh(I)ALI(E)S L(AUTNITh)A CURSNIALChI (am) the-urn of-Mr.-Calisna, Mrs.-Larthi's (son's), Mr.-Sepu's (son's), Mrs.-Arnthi's-grandson's slave, of-Cortona.Feliratszám 4619.

Sienna, Malacena fennsík, alabástrom csonttartó doboz.:


MI Th || ANIAS MUThURINA

SEP || USLA---------------------L

 

MI O || ANIAΣ MVOVDYNA ΣEP || VSLA L MI Ó ANYI A SZó MiVe' Ő VéD GúNYAL SZó EBe' ViZSLA Mi ó(v), annyi a szó mivel ő véd gúnnyal, szó ebben vizsla.

A szöveg elhelyezése a dobozon nem véletlen, még a különálló L betűé sem. A feliratot megtörő dobozél soronként két-két sorkezdő illetve sorzáró betűt ad. Ez tehát egy ügyesen megszerkesztett akrosztichon.

A kezdő és záró betűk sorban oda-vissza összeolvasva:

MΣ OP AV AL – LA VA PO ΣM Mi SZÓBa' AVAL – LÁVA-BŐ eSZMe Mi szóban avval láva-bő eszme!

A feliratot visszafelé olvasva, némi felvilágosítást kapunk a szöveg szerkesztőjéről is:

L ALSV || PEΣ áL ALáZVa BESZe áll alázva besze (beszéd)

ANYDVOVM ΣAINA || O IM A NYöGDéVe' ÓV íM SZÁJoN A Ó IMa a nyögdével (nyögdécselésével) óv ím szájon a' ó ima


Áll alázva besze (beszéd) a nyögdével (nyögdécselésével), óv ím szájon a' ó ima.

Úgy szokás, hogy előbb egy oldalt végig olvasunk és csak azután fordulunk rá a másik oldalra. Ezt bizony eddig elmulasztottuk, pótoljuk hát be gyorsan:

MI O | ΣEP MI ŐS EBe' mi ős ebben

ANIAΣ MVOVDYNA | L VSLA ANYI A SZó MiVe' Ő VéD GúNYA' áL ViZSLA annyi a szó mivel ő véd gúnnyal áll vizsla


Mi ős ebben, annyi a szó mivel ő véd, gúnnyal áll vizsla.

Ugyanígy, oldalanként visszafelé olvasva:

L ALSV | ANYDVOVM ΣAINA áL ALÁZVA NYöGDe'Ve ÓV íM SAJNÁ' áll alázva nyögdelve óv ím sajnál

PEΣ | Θ/O IM BE SZÓ' IMa be szól ima


Áll alázva, nyögdelve óv, ím. Sajnál, be szól ima.

Tudományosan” megfejtve: MI Th|ANIAS MUThURIN(I)A|L SEPUS LA(UTNIThAS)I (am) (the urn) of-Mr.-Thania, Mrs.-Muthurini'|s (son's), Mr.-Sepu's slave's.

A tudományos megfejtés szerint az urna Mr. Thaniaé, ezért nem árt idéznem, hogy pontosan milyen is az az urna: „height: 410 millimetres; length: 510 millimetres; width: 325 millimetres, conserved at the Arnchaeological Museum Of Florence, inventory number 97780; on the lid, the dimensions of which are: height: 340 millimetres; length: 605 millimetres; width: 350 millimetres, is a female figure; height of the letters: from 15 millimetres to 40 millimetres.” Vagyis az urnán egy nő szerepel! Nem Mr. Thania, nem Mr. Szépu rabszolgája, hanem Szép nő, vizsla tulajdonságokkal!

Nem sikerült képet találnom pontosan erről az urnáról, de mellékeltem egy hasonlót, hogy érzékeltessem milyen női alakról van szó a szövegben. A vizsla jelzőről pedig lássuk a Czuczor-Fogarasi szótárat:

VIZSLA, (vizs-ol-a) fn. tt. vizslát. Vadászebfaj, mely részént természeti hajlamánál fogva, részént betanítva, a vadak nyomait, és rejtekeit szaglászva s ide-oda futkosva fürkészni, fityészni szereti. Bérczy K. szerént nálunk négy faja ismeretes: a cseh, franczia, spanyol és angol vizsla. Mennyiben ezen vadászeb egyik jellemző tulajdonsága az ide-oda futkosás, innen némely tájakon átv. ért. jelent lótófutót, csélcsapot. Vizsla leány, vizsla gyerek. Továbbá jelent kiváncsit, kinek szemei mindenfelé járnak, és fürkésznek.”Feliratszám 214.

Sienna, Malacena fennsík, agyag temetkezési edény:


VEZACEINAZESIALISSA FEFACELNAAESIALINSA VEVő A KÉ' LáNYA' A ÉSZ aJÁLJa NáSZA' Vevő a kéj lánnyal, a' ész ajálja (ajánlja) násszal.

Visszájáról olvasva:

ASNILAISEAANLECAFEF ASZoNYI aLAJ eSZE' Á' ANYuLó E KA'V EVe' Asszonyi alaj (személy) eszel: áll anyuló (leanyásodó) e kajv (szájas, kevély nőszemély) evvel.

Tudományosan” megfejtve: VE(LIA) ZACEINA ZESIALISSA „Mr.-Velia Zaceina, Mrs.-Zesi's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 215.

Sienna, Malacena fennsík, agyag temetkezési edény:


RAMAA SE RAMPA ΣE iRAMBA' SZÉ' Iramban szél.

Visszájáról olvasva:

EΣ APMAR ÉSZ A Pá'Ma ÁRa Ész a pálma (dicsőség) ára!

Tudományosan” megfejtve: RAM(Th)A A(ULES) SE(ThESA)Mr.-Ramtha, Mr.-Aule's (son), Mr.-Seth's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 9186.

Sienna, Malacena fennsík, domborműves agyag temetkezési edény:


MIVENEL MIVEPVIEL MŰVE BŰ-JEL Műve bű-jel (bűbájosság jele).

Visszájáról olvasva:

LEIVPEVIM eLÉ JöVő BÉVe ÍM Elé jövő béve (bősége) ím.

Tudományosan” megfejtve: MI VENEL(US)I (am) Mr.-Venel'sFeliratszám 4620.

Siena közelében, Foiona, nagy sírkő üledékes kőzetből:


MIVENELUSREPUSIUNAS MIFENELVΣREPVSIVNAΣ MIVEN ÉLV SZeRe ÉP ViZSa JaVáN A SZó Miven (művön) élv(ezet) szere (eszköze és/vagy sora) épp vizsa javán a szó.

Visszájáról olvasva:

ΣANVISVPERΣVLENEFIM SZó ANYI VIZSáVa' BERéSZ VeLE NYE'VI íM Szó annyi vizsával (tükörszóval) berész (csereberélő), vele nyelvi, ím!

Tudományosan” megfejtve: MI VENELUS REPUSIUNAS „I (am) Mr.-Venel Repusiuna's (tomb).

Megjegyzés: Lehet, hogy az elhunyt valóban Venelus Repusiunas, valószínűleg írnok volt, aki nevének betűivel üzent az üres név helyett/mellett két tartalmas mondattal.


A 216.-246. sorszámig terjedő feliratok a Siena melletti Monte Aperto és Pancole közötti Thomasi birtokon talált földalatti sírboltból kerültek elő.

Feliratszám 216.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, ajtófélfa:


LARThI CVENLES TASUThI LAROI CFENLEΣ YASVOI aLÁRÓJa Ki VÉNüLÉS iGAZ óVÓJa alárója ki vénülés igaz óvója

MANALCU MANKLCV MANKó-aLKU mankó-alku

LCE éLőKE' élőkkel

 

Alárója ki vénülés igaz óvója. Mankó-alku élőkkel.

Visszájáról olvasva:

ECL | VCLKNAM | IOVSAY ΣELNEFC IORAL E'KeL VaK LaKóNÁ' Mi JÓ ViZSa AG éSZEL NEVüK/NYE'VüK JÓRa ÁL Elkel vak lakónál mi jó vizsa: agg ésszel nevük/nyelvük jóra áll!

Tudományosan” megfejtve: LARThI CVENLES TA SUThI MANALCU|LCEMs.-Larthi, Mr.-Cvenle's (daughter), this tomb construc|ted.Feliratszám 217.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, agyag temetkezési edény:


ARRC PIVE ANLNN ARa éRiK BáJáVa' É' ANYuLNi Nő Ara érik, bájával él, anyulni (anyává válni) nő.

Visszájáról olvasva:

NNLNA EVIP CRRA NőNi LáNYA' É'VI éP KáRáRA Nőni lánnyal élvi (élvezeti) épp kárára!

Tudományosan” megfejtve:Genuine, But Evidently Scratched By An Illiterate Stonemason For The Sake Of Decoration Or For The Sake Of A Pretended Knowledge Of Writing.” Az etruszkológusok úgy látszik elvesztették a telefonkönyvükkel a józan eszüket is. Ők tesznek úgy mintha tudnák, hogy miről beszélnek, pedig csak halandzsáznak.Feliratszám 218.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, agyag temetkezési edény:


AULNAL

NUVPLLNI

 

AVLNAL NVFLPLNI A'Va LáNYAL NőVe' VaLóBa' éLNI Alva lánnyal: nővel valóban élni!

Visszájáról olvasva:

INLPLFVN LANLVA JöN LaPuLVa VeNé eL ANYuLVA Jön lapulva, venné el anyulva (anyává válva).

Tudományosan” megfejtve: AULN(I)AL NUVPLLNIMrs.-Aulni's (daughter), Ms.-Nuvpllni, (lies here).

Majdnem eltalálták: a Miss egy lányanya!Feliratszám 219.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, házaspár csonttartó doboza:


ThEEV PVENE ΘEEF PFENE CSE' EVe' éP VENÉ csel evvel épp venné

ThU ANLNAL {KiS}ΘV AHLNAL Ki SZóCSöVe A HaLóNÁL ki szócsöve a halónál

 

Csel evvel épp venné (azt) ki szócsöve a halónál.

Visszájáról olvasva:

LANLHA VΘ{KiS} | ENEFP VEEΘ LÁNY LéHA ViCKoS E NÉVBe' VE' É'Ce Lány léha vickos (vickándozó/fickándozó, ugrándozó), e névben vej (vő) élce!

Megjegyzés: Az O betű olvasata bizonytalan: O vagy Θ (C/CS/TY), ez utóbbit néha ʘ/Θ/ϴ/Ѳ alakban különítik el az O-tól, melynek létezését egyes etruszkológusok tagadják. Itt a két jel különböző nagysága utalhat különböző hangértékükre. Ha más nem, akkor az értelmes olvasat követelménye dönti el az O jel hangértékét.

Olvassuk most el a szöveget az O jelet O-nak olvasva (tudván, hogy az etruszkok nagyon szerettek játszani a betűkkel, lehetne kombinálva is, egyiket így, másikat úgy):

OEEF PFENE | {KiS}oV AHLNAL Ő E E'V/É'V BűVÉN É' KISZÓ'Va A HaLóNÁL Ő e elv/élv(ezet) bűvén (bűbáján) él kiszólva a hallónál!

Visszájáról olvasva:

LANLHA V{KiS}o | ENEFP FEEO LÁNY LéHA VaK SZÓ' E NÉVBe' VE'-E Ő Lány láha, vak szól e névben, vej-e ő?

Tudományosan” megfejtve: Nincs.


Feliratszám 220.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, csonttartó doboz:


AULECVELNEAChNAL AVLECFELNEAXNAL AVuL-E KiVE' üLNE ÁGYáNÁL Avul-e kivel ülne ágyánál?

Visszájáról olvasva:

LANXAENLEFCELVA LÁNY áGYA/aGYA ENYeL É'VeKEL/E'VeKEL VA' Lány ágya/agya enyel (nyájas) élvekkel/elvekkel vaj?

Tudományosan” megfejtve: AULE CVELNE AChN(I)AL „Mr.-Aule Cvelne, Mrs.-Achni's (son), (lies here).Feliratszám 221.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles temetkezési agyagedény:


LARThI VELNEI ALNIAL LAROI FELNEK ALNIAL aLÁíRÓJa eVE' éLőNEK ALaNY úJAL Aláírója evvel élőnek alany újjal.

Visszájáról olvasva:

LAINLA KENLEF IORAL oLAJ NáLA KENő LEVe JÓ íRAL Olaj nála kenő leve jó írral (orvossággal).

Tudományosan” megfejtve: LARThI VELNEI(AL) ALNIAL(ISA)Mrs.-Larthi, Mrs.-Velnei's (daughter), Mrs.-Alni's-son'swife, (lies here).Feliratszám 222.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz:


A CVENLE

PILNPAc


A CFTN LE PILNPA{KiS}c A KiVéTe'NéL E BaJ LáNY aBA' KéSiK A kivételnél e baj, lány abban késik.

Visszájáról olvasva:

{KiS}cAPNLIP ELNTFC A KiSKAPu NYíLóJáBa' ELeN TeVőKe Á' Kiskapu nyílójában ellen tevőke (előte, vesszőből font és betapasztott ajtócska) áll.

Megjegyzés: Az első sor C betűjéhez viszonyítva a második soré KiS c! Nincs új a Nap alatt, már az etruszkok is ismerték a kitalálósdit: egyszóval válaszolj, miért ég meg a kenyér, miért marad a lány terhes? (A tevőke/előte a kemence nyílásának ideiglenes lezárását szolgálja.) A kitalálósdit nem hiába írtam ide, a felirat mint akrosztichon ugyanis a pékkel példázódik:

APE{KiS}c - {KiS}cEPA A PÉK iS Ki KéSiK E BA' A pék is, ki késik, e baj!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CVENLE PILNPA{c}(S)Mr.-Aule Cvenle, Mr.-Pilnpa's (son), (lies here).Feliratszám 223.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz:


Th CAUPNE LA VL

CA


{KiS}o {KiS}cANPNE LA FL {KiS}cA KéSő OKoS Ki ANYi BűNE' iLA VaL oKoSoKA' Késő okos, ki annyi bűnnel illa, vall okosokkal.

Visszájáról olvasva:

A{KiS}c LF AL ENPNA {KiS}c {KiS}o A'KuSZiK eLéVe' ÁLó ENYi BáNJA KéSiK Ki SZÓ' Alkuszik elével (elődjével) álló, ennyi bánja, késik ki szól!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

{KiS}o{KiS}cLA – AL{KiS}c{KiS}o Ki SZÓ' KéSiK iLA' ALKu SZöKiK SZÓ Ki szól késik, illal (elfut) alku, szökik szó!

Megjegyzés: Csak rá kell nézni a feliratra, a „kisbetűk” szemet szúrnak!

Tudományosan” megfejtve: Th(ANA) CAUPNE LA(RISIAL) V(E)L(US) CA(ESA)Mr.-Thana Caupne, Mrs.-Larisi's (son), Mr.-Vel's (son), Mr.-Cae's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 224.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz fedéllel, 500x390 mm.:


L CVENLE CALRN

AL


L CFENLE CALRNAL éL Ki VÉNüL E KALó óRáN ÁL Él ki vénül, e kalló (múló) órán áll.

Visszájáról olvasva:

LANRLAC ELNEFC L LÁNYRa LAKa ELé NEVüK/NYE'VüK áL Lányra laka, elé nevük/nyelvük áll!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LANL - LNAL NYaL eLeN ÁL Lánnyal ellen áll!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) CVENLE CALRN|(I)ALMr.-Laris Cvenle, Mrs.-Calrn|i's (son), (lies here).Feliratszám 225.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fül nélküli agyag temetkezési edény:


LACVELNE ThA LACFELNE ΘA LAKóVá ELőNYE' CSA' Lakóvá előnnyel csal!

Visszájáról olvasva:

AΘ ENLEFCAL Á'Ca ENYeL E VaKAL Álca enyel(eg) e vakkal.

Megjegyzés: A már elhalálozott hozzátartozók beprotezsálják az embert!

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) CVELNE ThA(NAS)Mr.-Laris Cvelne, Mr.-Thana's (son), (lies here).Feliratszám 226.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fül nélküli agyag temetkezési edény:


CANA VPITMIPI CANLS CANA FKITMIPI PANLΣ Ki ANYA VaKíT MI BáJ BANYa LeSZ Ki anya: vakít; mi báj: banya lesz!

Visszájáról olvasva:

ΣLNAP IPIMTIKF ANAK SZüLőN APa JoBJa Mi TaJKöVe ANAK Szülőn apa jobbja mi tajköve (tajtékköve) annak!

Tudományosan” megfejtve: CANA V(E)PITMIPI(AL) C(V)ANL(E)SMr.-Cana, Mrs.-Vepitmipi's (son), Mr.-Cvanle's (son), (lies here).Feliratszám 227.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles agyag temetkezési edény:


AE LVELLATINAL NE LFELLATINAL NE éLVEL LATINAL Ne élvvel (élvezettel) latinnal!

Visszájáról olvasva:

LANITALLEFL EN LÁNY ITALaL É'VeL É'Ne Lány itallal élvvel élne!

Tudományosan” megfejtve: A(UL)E L(ARISUSA) VEL(US) LATIN(I)ALMr.-Aule, Mr.-Laris'sdaughter's-husband, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Latini's (son), (lies here).Feliratszám 228.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


CIILPIE VELLATINAL CIILPIE FELLATINAL KI JeLBe' iLYeL VÉL LATINAL Ki jelben (írásban) illyel, vél latinnal!

Visszájáról olvasva:

LANITALLEV EIPLIIC éL ANYi ITALaL É'Ve E JóBóL JaJuK Él annyi itallal élve, e jóból jajuk!

Tudományosan” megfejtve: C(A)I ILPIE(SA) VEL(US) LATIN(I)ALMrs.-Cai, Mr.-Ilpie's-son'swife, Mr.-Vel's (daughter), Mr.-Latini's (daughter), (lies here).

Nem kétséges, Mr. Latini a nevét latin-volta miatt kapta … volna, ha ez lett volna „lánykori” neve!Feliratszám 229.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:


LA CVENLE

VELChATINAL


LA CFENLE FELXAPINAL iLA Ki VÉNeL É' VELe áGYÁBa INAL Illa ki vénnel él, vele ágyába inal.

Visszájáról olvasva:

LANIPAXLEF ELNEFC AL LÁNYI BÁ' GYúL EVe' ELeNE VaK ÁL Lány báj gyúl evvel ellene vak áll!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LFEL - LEFL LeVÉL eLÉVüL Levél elévül!

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) CVENLE VELChATIN(I)ALMr.-Laris Cvenle, Mrs.-Velchatini's (son), (lies here).Feliratszám 230.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:


-E

ThANAMEThLNE CELN


ΘANAMEΘLNE CELNE CSA'NA Mi E CSeLNÉ' KELNE Csalna mi e cselnél kelne!

Visszájáról olvasva:

ENLEC ENLΘEMANAΘ E'NYeL E Kő ENéL CÉ' MÁN Á'Ca Elnyel e kő, ennél cél mán álca!

Tudományosan” megfejtve: ThANA METhLNE CELN|E(S)Mr.-Thana Methlne, Mr.-Celne's (son), (lies here).Feliratszám 231.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:


AU CVENLE

METhLN AL


AV CFENLE MEΘLN AL A'Vó KöVÉNéL E MÉCS iLőN ÁL Alvó kövénél e mécs illőn áll.

Visszájáról olvasva:

LA NLΘEM ELNEFC VA iLA NáLa CÉ' Mi ELeN E VaK VA' Illa nála cél mi ellen e vak vall.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AMEL - LEMA AMi ÉL éLEM A Ami él élem a!

Tudományosan” megfejtve: AU(LE) CVENLE METhLN{ }(I)ALMr.-Aule Cvenle, Mrs.-Methlni's (son), (lies here).Feliratszám 232.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:


IACVENLE

MThINAL

Jeff Hill ezzel a megjegyzéssel közli a fenti átírást: „The Letter C Is Used Twice (Something Which Is Indicative That The Hand Possessed At Least A Small Amount Of Mental Agility As Compared With The Typical Etruscan Scratcher Of Graffiti).” Semmi szükség erre az értelmetlen irányváltogatásra, és az etruszk írnokok fennhéjazó lekezelésére, Jeff Hill és kollégai ugyanis messze alulmúlják az etruszk írnokok mesteri íráskultúráját:

IACFENLE MΘINAL úJA' Ki VÉN eLÉ MoCSoLYán ÁL Újjal ki vén elé, mocsolyán (ingoványon) áll?

Visszájáról olvasva:

LANIΘM ELNEFCAI aLANYI CíM ELé NÉV KAJa Alanyi cím elé név kaja (lárma, fölösleges duma)!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

IM EL – LE MI ÍMEL eLEMI Ímmel(-ámmal) elemi!

Megjegyzés: Az etruszkológusok sohasem fogják megközelíteni az etruszk graffitik íróinak írásbeli színvonalát, ezért kár epéskedni, inkább tessék megtanulni etruszkul (magyarul), de a feliratokon tapasztalt tömör kifejezőképesség, még perfekt nyelvtudás mellett is, számukra-számunkra már utánozhatatlan maradna.

Tudományosan” megfejtve: CAI CVENLE(S) M(A)ThIN(I)ALMs.-Cai, Mr.-Cvenle, Mrs.-Mathini's (son), (lies here).Feliratszám 233.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:


LARThI CVELNE

METhNA


LAROI CFELNE {HáRoM}EOTA aLÁRÓJa KiVe' ÉLNE Ha öRöME O'TA Alárója kivel élne ha öröme olta (múlta).

Visszájáról olvasva:

ATOE{HáRoM} ENLEFC IORAL Á'TÓ E HaRaMia ENéL E VaK JÓRa ÁL Áltó (áltató) e haramia, ennél e vak jóra áll!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

L{HáRoM}EA – AE{HáRoM}L eLé Ha RÉME Á' Á'-E Ha RéMüL Elé ha réme áll, áll-e ha rémül?

Tudományosan” megfejtve: LARThI CVELNE(S) METhNA(SA)Mrs.-Larthi, Mr.-Cvelne's (daughter), Mr.-Methna's-son's-wife, (lies here).Feliratszám 234.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, agyag temetkezési edény?:


ThASP MILAEI

Szépen sorban, ahogyan írva vagyon:

ΘAPΣ MILAEI CSAPoS íM ILA ÉJ Csapos, ím illa éj!

Visszájáról olvasva:

IEALIM ΣPAΘ éJE' ALJa Mi SáPADTJa Éjjel alja mi sápadtja (sápasztja a korhelyt).

Tudományosan” megfejtve: Th(AN)A SP(URE) MI LA(RIS)EI(AL)Mr.-Thana Spure (am) I, Mrs.-Larisei's (son).

Tévednek, uraim és hölgyeim, én egy boros kupa vagyok! Akik rendszeresen ürítgetnek, azoknak az éj ugyan illan, ám a csapostól elvárják, hogy bennem mindig legyen bor, amit egy kortyantásra kell kiinni a jel aljáig.Feliratszám 235.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz fedelestől:


PCVENAPE MIL

PAPA


PCFENAKE MIL PAPA BéKéVE' adNAK E MILe BÁ'BA Békével adnak e mile (szálfákból rakott máglya) bálba (göngyölegbe).

Visszájáról olvasva:

APAP LIM EKANEFCP A PAPaL IMa E KAN EVe' KaP A pappal ima, e kan evvel kap!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

PPLA - ALPP PaPoL A ÁLPaP Papol a' álpap!

Tudományosan” megfejtve: P(UPLE) CVENAPE MI L(ARISIAL) PAPA(S)Mr.-Puple Cvenape, Mrs.-Larisi's (son), the-grandfather's (son), (lies here).Feliratszám 236.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz, 460x330 mm.:


LARTh CVENLE

PAPA


LARO CFENLE PAPA aLÁRÓ Ki VÉNüL E PAPA' Aláró ki vénül e pappal.

Visszájáról olvasva:

APAP ELNEVC ORAL A PAP ELeN E VaK ŐR ÁL A pap ellen e vak őr áll!

Tudományosan” megfejtve: LARTh CVENLE PAPA(S)Mr.-Larth Cvenle, the-grandfather's (son), (lies here).Feliratszám 237.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles agyag temetkezési edény:


AUCVENIIPSI AVCFENIII AVa' Ki VÉN JaJ KéSZüLJ Avval ki vén jaj készülj!

Visszájáról olvasva:

IΣKIINEFCVA ISZKi JöJöN E'VaKu'VA Iszki, jöjjön elvakulva!

Tudományosan” megfejtve: AU(LIALSI) CVENI(SI) IPSI „(Dedicated) to-Ms.-Auli Cveni herself.Feliratszám 238.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


AU LEVELNE CUEIP CIAL AVLEFELNEPVEIPCIAV AVaL É'VE LeNe ÉP VEJ BiKa JAVa Avval élve lenne épp vej bika java.

Visszájáról olvasva:

VAICPIEVPENLEFELVA VAJ KaPJa-E VőBEN eLEVE aLVA Vaj kapja-e vőben eleve alva?

Tudományosan” megfejtve: AU{ }LE VELNE CUEIPCIAL „Mr.-Aule Velne, Mrs.-Cueipci's (son), (lies here).Feliratszám 239.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


A CVVLNE SVEICIA A CFFLNE SFEICIA A Ki VőVeL NE SZíVÉLY oKoLJA A' ki vővel ne szívély (kedély) okolja.

Visszájáról olvasva:

AICIEVS ENLVVC A AJaK iLYE' VéSZ E NYeLV VéKe Á' Ajak illyel vész, e nyelv véke (lékje) áll!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CVV(E)LNE SVEICIA(S)Mr.-Aule Cvvelne, Mr.-Sveicia's (son), (lies here).

Jeff Hill jegyzete: „The Word Spelled CVVLNE, That Is, CVV(E)LNE, Seems To Be The Same As The Word Found Spelled CVELNE, That Is Speculatively CVVELNE, Elsewhere.” Sajnos, nem csak ez a név, hanem szinte minden név amivel az etruszkológusok előrukkolnak csupán spekulatív, okoskodó és bizonytalan. Mivel a CVVLNE „névnek” nincs belső értelme és az (E) beiktatásával sem kap, ezért ez az E akárhová beilleszthető, akár többször is, és lecserélhető más magánhangzó(k)ra is. Ezzel a „ráolvasással” szemben áll az ésszerű olvasat követelménye, egy nagyon szigorú, de megkerülhetetlen követelmény, mely abból a jogos feltételezésből indul ki, hogy a feliratok írói értelmes emberek voltak, értelmes mondanivalóval, értelmes emberek számára. Az egész fejtegetésnek semmi értelme ha nem ebből az alapfeltevésből indulunk ki.

Jeff Hill kiszínezett „megfejtéseiben” az a jó, hogy legalább kimutatja: az etruszkológusoknak lila gőzük sincs a feliratok igazi mondandójáról, ezért egy kis (lila) színt visz beléjük, a bibi csak az, hogy ez a lila nincs benne a feliratokban, csupán a kutatók fejében. Itt a lila nélkül van két állítólagos név: „A Cvvelne, Sveicia”. Ennyi. Ezzel szemben az olvasat arra tanít, hogy a vővel való viszonyban ne a kedély vezéreljen, míg a visszafelé olvasatból megtudjuk, hogy az ajak vészes és a nyelv vagyis a csókolózás lékre csal. Mennyivel több ez egy kiürült névnél!Feliratszám 240.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


AU CVEIE T FUTNANL AV CFEIE T 8VTNANL AVa' KiVe' ÉJE' iT FUTNa ANYuL Avval kivel éjjel itt futna anyul (anya lesz).

Visszájáról olvasva:

LNANTUF T EIEVC UA LáNYANYáT óV Fi iT ÉJ-É'VüK VA' Lányanyát óv fi itt éj-élvük (éjjeli élvezetük) vall.

Tudományosan” megfejtve: AU(LE) CVEIE T(ITES) FUTNAN(IA)LMr.-Aule Cveie, Mr.-Tite's (son), Mrs.-Futnani's (son), (lies here).Feliratszám 241.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz:


LA : CVENLE : FUTNI LA : CFENLE : 8VTNI iLA Ki VÉNüL É' FUTNI Illa ki vénül él, futni!

Visszájáról olvasva:

INTV8 ELNEFC AL INTőÜ' Fi ELeN ÉVüK ÁL Intőül fi ellen évük áll!

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) CVENLE FUTNI(AL)Mr.-Laris Cvenle, Mrs.-Futni's (son), (lies here).Feliratszám 242.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz:


LARTh CVENLE FUTNAL LARO CFENLE 8VTNAL aLÁíRÓ Ki VÉN eLÉ FUTNa ÁL Aláíró, ki vén elé futna, áll!

Visszájáról olvasva:

LANTV8 ELNEFC ORAL LÁNYTÚ' Fi ELeN E'VüK ŐRe ÁL Lánytúl fi ellen elvük őre áll!

Tudományosan” megfejtve: LARTh CVENLE FUTN(I)AL „Mr.-Larth Cvenle, Mrs.-Futni's (son), (lies here).Feliratszám 243.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


LACNENI LAKóN ENI Lakón enni! (Csak jóllakásig enni!)

Visszájáról olvasva:

INENCAL INi ENi oKAL Inni, enni okkal(-móddal)!

Megjegyzés: Az edény tehát nem temetkezésre hanem étkezésre szolgált.

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) CNENI(AL)Mr.-Laris, Mrs.-Cneni's (son), (lies here).Feliratszám 244.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles agyag temetkezési edény:

 

VELIAANAM

VEL


FELIAANAM FEL VELe úJA' Á'NA Mi éVELő Vele újjal állna mi évelő (évekig tartó).

Visszájáról olvasva:

LEF MANAAILEF eLÉVe' Mi Á'NA Á' JeLÉVe' Elével (elődjével) mi állna, áll jelével.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FF ML – LM FF VeVő MeLé eLeMi ViVő Vevő mellé elemi vivő (aki piacra viszi az árut)!

Tudományosan” megfejtve: VELIA ANAM(IAL) VEL(US)Mr.-Velia, Mrs.-Anami's (son), Mr.-Vel's (son), (lies here).Feliratszám 245.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz háztető alakú fedéllel:


ThA LAUCINE

ANAINAL


ΘA LALCINE ANAINAL CSA' aLÁ aLKuJáN E ANYA INAL Csal alá, alkuján e anya inal.

Visszájáról olvasva:

LANIANA ENICLAL AΘ LÁNY oLYANA' É'Ne JóKaL ÁL Á'Ca Lány olyannal élne, jókkal áll álca.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ΘA EL – LE AΘ CSA' ÉLő eLÉ Á'Ca Csal élő elé álca!

Megjegyzés: A második L-t U-nak írták át noha az semmiben sem különbözik a másik kettőtől.

Tudományosan” megfejtve: Th(AN)A LAUCINE ANAIN(I)ALMr.-Thana Laucine, Mrs.-Anaini's (son), (lies here).Feliratszám 246.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles agyag temetkezési edény:


VELIA TENIPIEI FELIA TENIPIEI VELe úJA' TENi JoBJa ÉJ Vele újjal tenni jobbja éj.

Visszájáról olvasva:

IEIPINET AILEF éJE' úJaBNE iT A JeLÉVe' Éjjel újabb jönne itt a jelével.

Tudományosan” megfejtve: VELIA TENIPIEI(AL)Mr.-Velia, Mrs.-Tenipiei's (son), (lies here).Feliratszám 4621.

Siena, Pianacci, Rapolano közelében, a sírbolt az i. e. 3. századból való, szögletes urna tiburtine kőzetből háztető alakú fedéllel, 440x250x300 mm.:


LARThI

TRE|MSINEI


LAROI TRE|MSINEI aLÁíRÓJa TüRE'MeS JöN ÉJ Aláírója türelmes, jön éj.

Visszájáról olvasva:

IENISMERT IORAL éJEN ISMEReT JÓ' uRAL Ilyen ismeret jól ural.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LM EI – IE ML LáM ÉJ iLYE' MúLó Lám, éj illyel múló!

Tudományosan” megfejtve: LARThI TRE|MSINEIMs.-Larthi Tre|msinei (lies here).Feliratszám 4622.

Siena, Pianacci, Rapolano közelében, a sírbolt az i. e. 3. századból való, szögletes urna tiburtine kőzetből, 320x230x290 mm. A szöveg az urna három oldalára lett vésve:


LAUTN

ES

ThRES

SINI

PETRI


LAVTN ES ΘRES SINI PETRI aLÁVeTőN ÉSZ CSűRÉSe SZÍNI BETű áRJa Alávetőn (temetésen!) ész csűrése színi (színészkedő) betű árja!

Visszájáról olvasva:

IRTEP INIS SERΘ SE NTVAL ÍRóT EBe' JóN IS SÉRTSe eSZE uNTáVAL Írót ebben jón is sértse esze untával.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LEΘSP NSSII – IISSN PSΘEL LECSúSZóBa' NeSZeS JaJ JaJ eSZeSeN BőSZ CSEL Lecsúszóban neszes jaj, jaj eszesen bősz csel.

Megjegyzés: Alávetés a mezőgazdaságban az amikor a magot előbb elszórják, aztán szántják le. A halottat először szertartásoknak vetik alá, aztán ássák/égetik el.

Tudományosan” megfejtve: LAUTN|ES|ThRES SINI PETRI(AL)The-sl|av|e's (daughter), Ms.-Sini, Mrs.-Petri's (daughter), (lies here).Feliratszám 247.

Siena, Asciano-tól 3 mérföldre, egy sziklába vésett teremben találták ezt a csonttartó dobozt:


MI VELSTITES

MULNANES


MIFELΣYIYEΣ MYLNRASNEΣ MIVEL SeGéLY-iGESZó MeGáL Ne áRAZoN/uRAZoN ÉSZ Mivel segély-igeszó (segédigeszó) megáll, ne árazzon/urazzon ész.

Visszájáról olvasva:

ΣENRNLYM ΣEYIYΣLEFIM SZó ENYi ZÁRáN LóG Mi SEGéLY-IGeSZó eLEVe ÍM Szó ennyi zárán lóg mi segély-igeszó eleve, ím!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

MMΣΣ ΣΣMM Mi MeSéS SoSeM Mű Mi mesés sosem mű!

Tudományosan” megfejtve: MI VEL(U)S TITES MULNANESI (am) Mr.-Vel Tite's (ossuary), Mr.-Mulnane's (son).Feliratszám 248.

Siena, Asciano-tól 3 mérföldre, egy sziklába vésett teremben talált csonttartó doboz fedele:


VELTITEUTAUNEI FELYIYEVYAVNEI óV ELéG IGE VáG A'VóN ÉJ Óv elég ige: vág alvón éj.

Visszájáról olvasva:

IENVAYVEYIYLEF éJEN VÁG VÉGIG eLEVe Éjen vág végig eleve.

Tudományosan” megfejtve: VEL TITE UTAUNEI(AL)Mr.-Vel Tite, Mrs.-Utaunei's (son), (lies here).Feliratszám 249.

Siena, Asciano-tól 3 mérföldre, egy sziklába vésett teremben talált csonttartó doboz fedele:


LARThTITE

AVUSNEI


LADΘYIYE AFVSNEI áL A DiCSő GIGE' A VeVő ZeNéJe Áll dicső giggel (gigázással) a vevő zenéje.

Visszájáról olvasva:

IENSVFA EYIYΘDAL iLYEN ZSiVa' VA' ÉGIG CSoDÁL Ilyen zsivaj vaj égig csodál?

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAEI - IEAL aLÁ ÉJ iLYE' ÁL Alá éj illyel áll!

Tudományosan” megfejtve: LARTh TITE AVUSNEI(AL)Mr.-Larth Tite, Mrs.-Avusnei's (son), (lies here).

Azért sajnálom az etruszkológusokat, nekik csak ez a dögunalmas telefonkönyv jutott, míg mi, szerencsésebbek, élvezhetjük az etruszk vésnökök, még a sírfeliratokon is sziporkázó, eleven humorát.A 14574.-14611. sorszámok alatti feliratok az Asciano (Siena) melletti Poggio Pinci-nél kiásott 2. és 3. sírboltból kerültek elő. A rajzokat Roberto Pasquinelli professzor készítette.

Feliratszám 14575.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 270x450x260 mm.:


VELIA PETRNEI A

ARNTLIAL


FELIA PETRNEI A ARNTLIAL VELeJe A BETöRő NEJ A ARaNYTaLaJAL Veleje a betörő nej a' aranytalajjal.

Visszájáról olvasva:

LAILTNRA A IENRTEP AILEF áL AJáLó TaNRA A iLYENéRT ÉP AJáLó EVe' Áll ajáló (ajánló) tanra a' ilyenért épp ajáló evvel.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FAAL - LAAF aVA' ÁL aLÁ A'Va Avval áll alá alva.

Tudományosan” megfejtve: VELIA PETRNEI(AL) A(ULES) ARNTLIAL(ISA)Mr.-Velia, Mrs.-Petrnei's (son), Mr.-Aule's (son), Mrs.-Arntli's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14576.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 370x440x300 mm.:


LCh FEPNI L

TITIAL


LX ΘEPNI L TITIAL eLé íGY CÉ'BeNI iLő TI'TóJa ÁL Elé így célbeni (célbeli) illő tiltója áll.

Visszájáról olvasva:

LAITIT L INPEΘ XL LAJT IT áL INi BECS üGYeL Lajt itt áll, inni becs ügyel.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LTLL - LLTL LáTó LeL LéL ToL Látó lel, lél tol (lélek eltol).

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch FEPNI(AL) L(ARISUS) TITIAL(ISA)Mr.-Larch, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Titi's-daughter'shusband, (lies here).

A magas tudomány itt egy kis vihart kavart: „Jeff Hill's footnote: Mr. Massimo Pallottino states that LCh is the abbreviated prename L(AU)ChE, and could be correct, in some or in all instances, but I reckon that it would have become confused with the Etruscan regal term, and I suppose that a prename *LARCh is slightly more likely.” A LARCh kissé valószínűbb, – ez egy komoly tudományos érv akar lenni!Feliratszám 14577.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 300x410x240 mm.:


Th TETINE L

TITIAL


Θ TETINE L TITIAL iCe TETeJéNÉ' áL TI'TóJa ALu' Icce tetejénél áll, tiltója alul.

Visszájáról olvasva:

LAITIT L ENITET Θ LAJT IT áL ENYI TE'T iCe Lajt itt áll, ennyi telt icce!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ΘTLL - LLTΘ CSő iTaLaL áL aLaTa iCe Cső itallal, áll alatta icce!

Tudományosan” megfejtve: Th(ANA) TETINE L(ARISUS) TITIALMr.-Thana Tetine, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Titi's (son), (lies here).Feliratszám 14578.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 570x620x450 mm.:


VEL FEP|NI FEL ΘEP|NI VELe iCE BeNI Vele icce benni (bensőséges).

Visszájáról olvasva:

INPEΘ LEV INi BECS eLÉVe' Inni becs elével (elődjével).

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FNPI - IPNF VaN BaJ JoB NőVe' Van baj: jobb nővel!

Megjegyzés: Van fekete humor!

Tudományosan” megfejtve: VEL FEP|NI(AL)Mr.-Vel, Mrs.-Fep|ni's (son), (lies here).Feliratszám 14579.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 340x510x320 mm.:


---------U

KATUSVAS

vagy

---------U

ICATUSVAS

Átírva még több változat lehetséges:

ICA TV/YΣ|V|FAΣ, KA TV/YΣ|V|FAΣ, V(XVΣ) KAT|V|ΣFAΣ, KAI T|V|ΣFAΣ.

A rajzot alaposabban megnézve észre kell vennünk, hogy az írnok valóban utólagos betűzésre utal, mégpedig egy ilyen \ ferde vonallal mutatja egy I közbeiktatását:

ICATVΣ\I\FAΣ IKAT ViSZáJáVA' SZó / JóKA' TéVeS IVÁS / JóKAT ViSZ JaVAS Ikat (ösztönöz) visszájával szó. / Jókkal téves ivás. / Jókat visz javas (kuruzsló).

Visszájáról olvasva:

ΣAF\I\ΣVTACI SZó A VISZáVa' TÁKJa / SZÁ' VaJ SZóViTa A'KuJa Szó a viszával tákja (visszájával foltja). / Száj (itt: kiejtés) vaj szóvita alkuja.

Megjegyzés: A felirat az etruszkológusokhoz szólna, ha azok legalább olvasni tudnának, ők azonban nagyon tudálékosan és hosszú vajúdással megszülték ezt a

tudományos” megfejtést: KA(S) TUS|U|VAS „(I am) Mr.-Ka Tus|u|va's.Feliratszám 14580.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 570x620x450 mm.:


L FEPANI A

SEITUAL


L ΘEPANI A SEITVAL éLő CSE'Be' ANYI A SEJTő VALó Élő cselben annyi a sejtő (megsejtett) való(ság).

Visszájáról olvasva:

LAVTIES A INAPEΘ L aLÁVeTI ÉSZ A JóNÁ' BECS áL Aláveti ész, a jónál becs áll.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LSAL - LASL iLó SZÁL áL A SZáL Illó száll – áll a szál (derék, jeles)!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPANI(AL) A(ULES) SEITU(I)AL(ISA)Mr.-Laris, Mrs.-Fepani's (son), Mr.-Aule's (son), Mr.-Seitui's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14581.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 260x450x300 mm.:


L FEPNI FER

AVIAL


L ΘEPNI ΘER AFIAL áL CSE'BeNI CSERe A'Va úJAL Áll cselbeni (cselbéli) csere alva újjal.

Visszájáról olvasva:

LAIFA REΘ INPEΘ L áL A JaVÁRa É'C JöN BECS iLő Áll a javára élc, jön becs illő.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LARL - LRAL iLÁRóL iLáRA éL Illáról illára (mulatozásról mulatozásra) él!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) FER|AVIAL(ISA) (M. Pallottino szerint: L FEPNI FER AVIAL)Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mrs.-Fer|avi's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14582.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 300x430x280 mm.:


LCh FEPNI LCh

TETINAL


LX ΘEPNI LX TETINAL áL íGY CÉ'BeNI eLeGY TÉT INAL Áll így célbeni (célbeli) elegy, tét inal!

Visszájáról olvasva:

LANITET XL INPEΘ XL LÁNY eJTET aGYaL INePi É'C áGYaL Lány ejtet aggyal, ünnepi cél ággyal!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LTXL - LXTL éLőT/áLóT áGYaL LáGYíT eL Élőt/állót ággyal lágyít el!Feliratszám 14583.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 390x480x270 mm.:


L FEPANI

CALATUR

NAL


L ΘEFANI CALATVRNAL áL iCÉVe' ANYi oKA LATo'Va eRéNY ÁL Áll iccével annyi oka, latolva erény áll.

Visszájáról olvasva:

LANRVTALAC INAFEΘ L LÁNYRa UTAL A'Ku JöN AVa' É'C eLé Lányra utal alku, jön avval élc elé!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LCNIRL - LRINCL LaKóN IRáL iLőRe JóNaK áL Lakón irál (írás) illőre jónak áll!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPANI(AL) CALATUR|N(I)AL(ISA)Mr.-Laris, Mrs.-Fepani's (son), Mrs.-Calatur|ni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14584.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, elején mellszoborral, 210x420x250 mm.:


L FEPNI L MARCNAL L ΘEPNI L ΣARCNAL iLő CÉ'BeNI iLó SZó A RoKoNAL Illő célbeni (célbeli) illó szó a rokonnal.

Visszájáról olvasva:

LANCRAΣ L INPEΘ L LÁNYKáRA SZó iLő INePi É'C eLé Lánykára szó illő ünnepi élc elé.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) L(ARISUS) MARCN(I)AL(ISA)Mr.-Laris, Mr.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Marcni's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14585.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna két ellentétes oldalán vannak a feliratok, 350x460x280 mm.:


L L FEPNIL Ch F L L ΘEPNN X ΘL áL eLé CSE'BeN Nő íGY CSaL áll elé cselben nő így csal

APRNAL APáRa aNYÁL apára anyál (anya lesz)


Áll elé cselben, nő így csal apára: anyál (anya lesz).

Megjegyzés: A vita, hogy a két felirat különböző időben, újra hasznosításkor, esetleg lopás után került-e az urnára, az olvasattal eldőlt: a két oldal együtt alkotja a kerek mondandót.

Visszájáról olvasva:

LANRPA LÁNYRa BA' Lányra baj

LΘ X NNPEΘ L L áLCa íGY Nő üNePe É'C iLő áL álca így nő ünnepe élc elé áll


Lányra baj álca, így nő ünnepe élc, illő áll.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAΘLAL - LALΘAL aLÁ CéLAL óLÁL CSALó Alá céllal ólál(kodik) csaló!

Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) L(ARISIAL) FEPNI(A)L(ISA) Ch(AESA) F(APNESA) APRN(I)AL(ISASA)Ms.-Larisi, Mrs.-Larisi's (daughter), Mrs.-Fepni's-son'swife, Mr.-Chae Fapne's-son'swife, Mrs.-Aprni's-son's-son's-wife, (lies here).

A tudomány itt már tényleg eldobta a sulykot! Mrs. Aprni fia fiának a felesége neve helyett miért az anyósa anyósának a nevét írták volna az urnára? Megáll az ész!Feliratszám 14586.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna két ellentétes oldalán vannak a feliratok:


LRA FLNRNR LRA ΘLERNR iLáRA' CéL ERéNYRe illárral (mulatozással) cél erényre

FAT ΘAT CSATa csata.


Illárral (mulatozással) cél erényre csata.

Visszájáról olvasva:

TAΘ RNRELΘ ARL iT Á'Ca eRÉNYRe ÉLC ÁRaL Itt álca erényre élc árral!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LΘRT - TRΘL éLC áRT TRéCSeL Élc árt tréccsel (trécseléssel)!

Tudományosan” megfejtve: L(A)R(IS)A FL(A)N(A)R{NR}(A) FAT(RNAS))Mr.-Larisa Flanara, Mr.-Fatrna's (son), (lies here).

Érdekes, hogy a Flanara nevet a kutatók is (a nem létező) kihagyásos módszerrel fejtették meg, miután a szemet szúró E-t átírták N-nek, a következő N-t és az R-t pedig törölték! Ők ezt megtehetik mivel szerintük a legtöbb írnok analfabéta volt.Feliratszám 14587.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 240x350x270 mm.:


A MARCSELA

L FEPN I LR

V PEIRNAL

Van néhány betű melyeknek az átírása kérdéses, a vitát meghagyva az etruszkológusoknak, én a következő alakilag elfogadható és értelmes olvasatot adó átirat mellett döntöttem:


A ΣVORCΣELA A SZíV ÖRöKöSEL Á- a szív örökös elé á-

L ΘEPN I LD L CSEPü'NI eLőD ll csepülni előd

F PEIRTN RAL óV BEJáRaToN őR ÁL óv bejáróúton őr áll


A szív örökössel áll: csepülni előd óv, bejáraton őr áll.

Visszájáról olvasva:

LAR NTRIEP F | DL INPEΘ L | ALEΣCRO A áL ARa iNTő eRJÉBe' VáDoLó JöN Be É'C eLé ÁL ÉSZ KőROVáSA' Áll ara intő erjében (akaratában), vádoló jön be élc, elé áll ész kőrovással!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ALVADL - LDAVLA ÁL VÁDLó LáDÁVa' aLÁ Áll vádló ládával (koporsóval) alá!

Megjegyzés: Jeff Hill tolmácsolását a következő megjegyzéssel vezeti be: „undeniably, my following interpretation of the inscription, on the pattern of thousands of similar inscriptions, cannot be correct.: A(ULE) MARC{SE}<ES>LA L(ARISUS) FEPN{ }I(AL) L(A)R(ISUSA) V(ELISASA) PEI{R}T{NR}<RN>(I)AL(ISA)Mr.-Aule, MARCIPOR, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's-daughter'shusband, Mr.-Vel's-daughter'sdaughter's-husband, Mrs.-Peitrni's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14588.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 350x490x310 mm.:


ThANA FEPNI L

PETRNAL


OANA ΘEPNI L PETRTNAL Ő ANYA CÉ'BeNI iLő BETűRe TaN ÁL Ő anya, célbeni (célbeli) illő betűre tan áll.

Visszájáról olvasva:

LANTRTEP L INPEΘ ANAO LÁNYT éRT ÉP iLő JöN BECS ANYA Ő Lányt ért épp illő, jön becs, anya ő!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

OPLL - LLPO OPáLaL iLő LoPÓ Opállal illő lopó!

Tudományosan” megfejtve:ThANA • FEPNI(AL) L(ARISUS) PETRN(I)AL(ISA) Mr.-Thana, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Petrni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14589.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 280x380x240 mm.:


LCh FERNI FLTUES

AV IAL

Jeff Hill a harmadik nyilvánvaló ligatúrát véletlennek, a másik kettőt gyerekesnek tartja, mi kissé még meg is toldjuk őket:

LX ΘERIVIΘTLNES AF IAL áL áGY CSE'Re IVóICéT eLNÉZő A'Va úJAL Áll ágy cselre, ivóiccét elnéző alva újjal.

Visszájáról olvasva:

LAI FA SENTLΘIVIREΘ XL LAJ VA' üZENi TáLCa IVóJáRa É'C áGYaL Laj (vályú) vall: üzeni tálca ivójára élc ággyal.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LASL - LSAL ZaL aLáZó ÁL Lázzal alázó áll!

Megjegyzés: Jeff Hill noha vitatja, mégis M. Pallottino tolmácsolását adja meg:

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch FERNI(AL) FLTUES AV{ }IAL(ISA) Mr.-Larch, Mrs.-Ferni's (son), Mr.-Fltue's (son), Mrs.-Avi's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14590.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 370x450x250 mm.:


ThANA FERNEI

TETINEI


OANA ΘERNEI TETINEI Ő ANYA CSERéN ÉJ TÉTJe NEJ Ő anya, cserén éj tétje: nej.

Visszájáról olvasva:

IENITET IENREΘ ANAO éJEN ÍTÉ'T iLYENRe É'C ANYA Ő Éjen ítélt ilyenre élc, anya ő.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

OTII – IITO OT JuJ JaJ uTÓ Ott jujj jaj utó(lag).

Tudományosan” megfejtve: ThANA FERNEI(AL) TETINEI(ALISA) Mr.-Thana, Mrs.-Fernei's (daughter), Mrs.-Tetinei's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14591.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 250x390x230 mm.:


L FEPNI LCh

TETINAL


L ΘEPNI LX TETINAL éLő CÉ'BeNI eLeGY TÉTJéN ÁL Élő célbeni (célbeli) elegy tétjén áll.

Visszájáról olvasva:

LANITET XL INPE8 L LÁNYI TÉT áGYaL JöN BECS áL Lányi tét ággyal jön, becs áll!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LTXL - LXTL öLe TőGYeL LáGYíT eL Öle tőggyel lágyít el!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) L(AR)Ch(US) TETIN(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Larch's (son), Mrs.-Tetini's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14592.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, füles 175 mm. magas 147 mm. átmérőjű nyers agyagedény:


L FEPNI L FULNAL L ΘEPNI L 8VTLΣL eLé CÉ'BeNI áL Fi-VéTeL éSZeL Elé célbeni (célbeli) áll: fi-vétel ésszel!

Visszájáról olvasva:

LΣ LTV8 INPEΘ L iLő SZó áLTáVa' Fi JöN BECS áL Illő szó álltával fi jön, becs áll.

Megjegyzés: Ha eddig kétsége is volt bárkinek afelől, hogy a vonalkával kettéosztott O jelet jogosan írtam-e át Θ-nak, vagy meg kellett volna hagynom 8-nak (azaz F-nek), annak itt észre kell vennie, hogy bizony az etruszk írnok szerint is két különböző jelről van szó és én az etruszknak hiszek, nem az etruszkológusoknak.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) L(ARISUS) FULN(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Fulni's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14593.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 470x530x330 mm.:


V FEPNI L

VUISILLNAL

 

F ΘEPNI L FVISLLNAL óV CSE'BeNI eLő-VeVőJe ZüLő LőNi ÁL Óv cselbeni (cselbeli) elő-vevője, züllő lőni áll!

Visszájáról olvasva:

LANLLSIVFL INPEΘ F NYaL aLáZóJa VőVeL JöN BECS-Vő Lánnyal alázója vővel jön: becs-vő!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FFLL - LLFF VeVő eLőL LeLő VeVő Vevő elől lelő vevő! (Aki előbb, azé a lány!)

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) FEPNI(AL) L(ARISUS) C2 VUISI{L}LN(I)AL(ISA) Mr.-Velia, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Vuisilni's-daughter's husband, (lies here).Feliratszám 14594.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 370x440x270 mm.:


L FEPAN

I LCh FAPIN

AL

 

L ΘEPANI LX ΦAPIN AL áL CÉ'Ba' ANYI eLőDJe FA'BaJáNÁL Áll célban annyi elődje fajbajánál!

Visszájáról olvasva:

LANIPAΦ XL INAPEΘ L LÁNYI BA' Fi áGYaL JöN A BECS eLé Lányi baj fi, ággyal jön a becs elé!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LIANNL - LNNAIL aLJÁN aNYuL LáNYaNYA JóL Alján anyul lányanya jól!

Megjegyzés: Jeff Hill lábjegyzete: „the Hand has unnecessarily decorated the abbreviated term of nomenclature LCh with five tiny additional dots and dashes, bringing attention to it for reasons of course now unknown but presumably of interest at that ancient time, yet the two letters can still be seen clearly” nem fölösleges. A Kéz nem fölöslegesen pontozta ki a magánhangzók helyeit az eLőDJe (visszafelé áGYaL) szóban hanem pontosítás és kiemelés végett!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPAN|I(AL) L(AR)Ch(US) FAPIN|(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Fepan|i's (son), Mr.-Larch's (son), Mrs.-Fapin|i's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14595.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 310x420x250 mm.:


LCh FEPNI LCh

CALATVRNAL


LX ΘEPNI LX CALATFRNAL áL íGY CSÉPü'NI eLeGY oKAL A TiVoRNYa ÁL Áll így csépülni (megveretni) elegy, okkal a tivornya áll!

Visszájáról olvasva:

LANRFTALAC XL INPEΘ XL LÁNY RaVaTALA Kő áGYaL JöN BECS üGYeLi Lány ravatala kő ággyal jön, becs ügyeli!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LCXL - LXCL LaKóáGYaL áLDJa oKaL Lakóággyal áldja okkal!

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch FEPNI(AL) L(AR)Ch(US) CALATVRN(I)AL(ISA) Mr.-Larch, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Larch's (son), Mrs.-Calatvrni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14596.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 350x500x290 mm.:


LACh FEPNI L VL

ISINAL

Valójában a felirat így néz ki:

EPNI L FL

LAX Θ

LANISI

Vagyis a LAX Θ feliratrész folytatása mind az EPNI L FL, mind a LANISI feliratrész, figyelembe véve a betűk irányultságát, a feliratot így kell olvasnunk:

LAX ΘEPNI L FL ISINALΘ XAL áL ÁGY CSE'BeNI éL VeLe JáSZ JöN ÁLCa áGYAL Áll ágy, cselbeni (cselbeli) él vele, jász (gyász) jön álca ággyal!

Visszájáról olvasva:

LAX ΘLANISI LF L INPEΘ XAL aLÁ íGY CSaL ANYI SZáJ öLéVe' éLő JöN BECS áGYAL Alá így csal annyi száj, ölével élő jön, becs ágyal!

Tudományosan” megfejtve: LA(R)Ch FEPNI VL|ISINALFeliratszám 14597.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 400x430x330 mm.:


LA FEPNI LAUChE

VRLIALISAL

 

LA ΘEPNI LAVXE ZRL IALISAL iLA CÉ'BeNI LÁVa íGY E ZSaRoLó úJaL IS ÁL Illa célbeni láva, így e zsaroló újjal is áll.

Visszájáról olvasva:

LASILAI LRZ EXVAL INPEΘ AL aLÁ SZILAJ eLoRZó E GYúVAL JöN BECS ÁL Alá szilaj elorzó e gyúval (gyújtóssal) jön, becs áll!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LZEL – LEZL LéZEL éL E ZüLő Lézzel (enyhe lázzal) él e züllő.

Megjegyzés: A második sor első betűje csak fordított V lehetne, valószínűbb egy lekopott és kissé sérült Z.

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) FEPNI(AL) LAUChE(S) VRLIALISA L(ARISUSA)Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Lauche's (son), Mrs.-Vrli's-daughter'shusband, Mr.-Laris'sdaughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14598.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 280x320x260 mm.:


LCh FEP NI LAR

RETRNALTh

Jeff Hill: „... at the end of the inscription is a botched lettershape of a letter Th, open top and bottom, ( ), which belongs at the end of the first line and for which there is just as much room available at the end of the first line, so the reason for its displacement is not quite clear, … ” Nos, felvilágosítom: ez a Θ mindkét sor záróbetűje.

LX ΘEP NI LARΘ RETRNALΘ áL íGY CSE'BeNI áLARC RE'Tő áRNY-ÁLCa Áll így cselbeni álarc, rejtő árny-álca!

Visszájáról olvasva:

ΘLANRTER ΘRAL INPEΘ XL CSaLÁNRa éTER CSóRÁLó JöN BECS-üGYeL Csalánra éter, csóráló (mellébeszélő) jön becs-üggyel!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LRΘ ΘRL áLaRC CSóRáL Álarc csórál (mellébeszél, csal).

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch FEP{ }NI(AL) LAR|Th(US) RETRN(I)AL(ISA)Mr.-Larch, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Lar|th's (son) Mrs.-Retrni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14599.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 320x440x290 mm.:


LARSE FEPNI

L NERINAL

FELS

 

LARSE ΘEPNI L NERINAL ΘELS éL A RéSE' CSE'BeNI eLé NYERő INAL CSELeS Él a réssel (kifogással) cselbeni (cselbeli), elé nyerő inal cseles!

Visszájáról olvasva:

SLEΘ LANIREN L INPEΘ ESRAL SeLE'TJe/SZeLETJe LÁNYI eRÉNY eLé JöN BECS ÉSZ uRAL Selejtje/szelletje (szelleme) lányi erény, elé jön becs, ész ural.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLΘILS - SLIΘLL iLő éLC ILeSe SZóLÍTSa éLeL Illő élc illesse, szólítsa éllel.

Tudományosan” megfejtve: LARSE FEPNI(AL) L(ARISUS) NERIN(I)AL(ISA) FEL(U)S(A)Mr.-Larse, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Nerini's-daughter's-husband, Mr.-Fel's-daughter's-husband.Feliratszám 14600.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 340x460x310 mm.:


L FERNI L

TITIAL

 

L ΘERNLE TITIAL éLő CSERé'Ni áL E TaJTI ALá Élő cserélni áll e tajti (tajtkő/habkő) alá!

Visszájáról olvasva:

LAITIT ELNREΘ L áLAJTó IT ELeNéRe É'C áL Álajtó (hamis ajtó) itt ellenére, élc áll!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LTEL - LETL éLeTEL LÉT éL Élettel lét él.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FERNI(AL) L(ARISUS) TITIAL(ISA)Mr.-Laris, Mrs.-Ferni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Titi's-daughter'shusband), (lies here).Feliratszám 14601.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 230x450x300 mm.:


FERITE FEPENI

LARThAL

 

ΘERITE ΘEPENI LAROAL CSERe IT E CÉ'BENI iLÁRa Ő ÁL Csere itt e célbeni (célbeli), illára (szökésre) ő áll.

Visszájáról olvasva:

LAORAL INEPEΘ ETIREΘ aLÁ ŐR ÁLNE BECS E'TőJéRe É'C Alá őr áll, jönne becs ejtőjére élc.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ΘLIL - LILΘ CéL ILó öLI éLC Cél illó, öli élc.

Tudományosan” megfejtve: FERITE FEPENI(AL) LARTh(I)AL(ISA)Mr.-Ferite, Mrs.-Fepeni's (son), Mrs.-Larthi's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14602.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 260x450x270 mm.:


LARTLARThURNI LARTLARΘVRNI áL ÁRTó áLARCáVa' íRNI Áll ártó álarcával írni!

Visszájáról olvasva:

INRVΘRALTRAL INi éRV CSóRÁLó TuRÁL Inni érv csóráló (csűrcsavaró) turál (tereferél)!

Tudományosan” megfejtve: LART LARThURNI(AL)Mr.-Lart, Mrs.-Larthurni's (daughter), (lies here).(Itt valami baj van a nemekkel!)Feliratszám 14603.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, fedél nélküli travertine kőzet urna, 300x530x290 mm.:


FEPNEI M ZAThRIS ΘEPNEI MZAORIΣ CSE'Be' NEJ MúZSAŐR IS Cselben nej múzsaőr is.

Visszájáról olvasva:

ΣIROAZM IENPEΘ SÍRÓ-A'Zó Mi iLYEN BECS Síró-ajzó mi ilyenben fő!

Megjegyzés: A múzsa 'görög' eredetű szó, jelentése műalkotásokra ihlető istennő, azaz mű-izzás kiváltója (mű-izza > múza > múzsa)!

Tudományosan” megfejtve: FEPNEI M(ARCES) ZAThRI(E)S Ms.-Fepnei, Mr.-Marce's Zathrie's (daughter), (lies here).Feliratszám 14604.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 160 mm. magas, 150 mm. átmérőjű, fül nélküli agyagedény, felirata azonos a 14591. számú felirattal:


L FEPNI LCh TETINAL L ΘEPNI LX TETINAL áL CSE'BeNI eLeGY íTÉ'T INAL Áll cselbeni (cselbéli) elegy, ítélt inal.

Visszájáról olvasva:

LANITET XL INPEΘ L LÁNYI TET GYűL JöN BECS eLé Lányi tett gyűl, jön becs elé!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) L(AR)Ch(US) TETIN(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Larch's (son), Mrs.-Tetini's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14605.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 170 mm. magas, 150 mm. átmérőjű, fül nélküli agyagedény:


VELIA VIPLEI L CAIN FELIA FIPLEI L CAIN VELeJe A VáLYú BéLELJe iLő KAJáN Veleje a vályú bélelje illő kaján.

Visszájáról olvasva:

NIAC L IELPIF AILEF iNI AKi áL JELéBe IVó A JeLÉVe' Inni aki áll jelébe, ivó a jelével.

Tudományosan” megfejtve: VELIA VIPLEI(AL) L(ARISUS) CAIN(ES)Mr.-Velia, Mrs.-Viplei's (son), Mr.-Laris Caine's (son), (lies here).Feliratszám 14606.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 230 mm. magas, 160 mm. átmérőjű, fül nélküli agyagedény, nagyon rossz, nehezen kibetűzhető kézírás(ok):


Q • FEN NIVS

LANISTA

• A • VEKEPENIVS

Ez Massimo Pallottino átirata, Jeff Hillé sem jobb. Az enyém ettől sok helyen eltér:

O {HáRoM} XP {KéT}N NIVS Ő HaRaMia áGYBa' KiTűNő NÍVóS ő haramia ágyban kitűnő nívós

L ANI SIT áL ANYI SZÍT áll annyi szít

IXXA{KéT}S VEICEP {KéT}NIVT ÍGY áGYAKaT SZiVÉLY eKÉP éKíTeNI VeT így ágyakat szívélyes(ség) ekképp kötni vet


Ő haramia, ágyban kitűnő, nívós áll annyi szít, így ágyakat szívélyes(ség) ekképp ékíteni vet.

Visszájáról olvasva:

TVIN{KéT}PECIEVS{KéT}AXXI TIS INA L SVIN N{KéT} PX {HáRoM}O TéVeLYéN KiT BÉKéJE ViSZ KiT AGYa GYúJT IS INAL SZaVaIN NőKeT BáGY HáRáMO' Tévelyén (tévelygésén) kit békéje visz, kit agya gyújt is, inal szavain. Nőket bágy (bágyadás) hárámol (bekerít)!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

OLISTT - TTSILO ÖLI SZíTóT TeT-SZÜLŐ Öli szítót tett-szülő.

Megjegyzés: A XP összerovásban a X fejjel lefelé áll, míg a harmadik sorban kétszer egymás után talpon. A III és II kétségtelenül számok.

Tudományosan” megfejtve: Jeff Hill's footnote: Mr. Massimo Pallottino's reading of the inscription is so much glib and unlikely nonsense, far too inconsistent with the scratched nonsense, ... Szerinte két kéztől származik a felirat: „HAND ONE: A(VLVS) VE{KE}PENIVS (Mr.-Aulus Vepenius (owns me).) HAND TWO: Q(VINTVS) FEN{ }NIVS LANISTA ( Quintus Fennius, the-trainer, (owns me).)Feliratszám 14607.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 280 mm. magas, 125 mm. átmérőjű, cserép boroskancsó:


L ThEPNI SVEITUAL L ΘEPNI SFETATVAL éL iCÉBeNI SZíV E iTATóVAL Él iccébeni (iccebeli) szív e itatóval.

Visszájáról olvasva:

LAVTATEFS INPEΘ L LÁVaTA'T E'ViSZi JöN BECSű eLé Lávatajt elviszi, jön becsű elé!

Megjegyzés: Lávaömléskor keletkezett tajt vagy tajtékkő urnába az elhunyt mellé italt is tettek.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) ThEPNI(AL) SVEITU(I)AL(ISA)Mr.-Laris, Mrs.-Thepni's (son), Mrs.-Sveitui'sdaughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14608.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 330 mm. magas, 190 mm. átmérőjű, fületlen agyagedény:


LARTh FEPNI FALICA LARH ΘEPNI 8ALICA iLA RuHa CSE'BeNI FAL LYuKA Illa ruha, cselbeni (cselbeli) fal lyuka.

Visszájáról olvasva:

ACILA8 INPEΘ HRAL A KéJ aLAFa INi BECS Ha uRAL A kéj alafa (alamizsna) inni, becs ha ural!

Tudományosan” megfejtve: LARTh FEPNI(AL) FALICA(S)Mr.-Larth, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Falica's (son), (lies here).Feliratszám 14609.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 230 mm. magas, 110 mm. átmérőjű, fületlen agyagedény töredék:


MILARULAFEPNI MILARVLAΘEPNI MI eLÁRUL A CSE'BeNI Mi elárul: a cselbeni (cselbeli).

Visszájáról olvasva:

INPEΘALVRALIM JöN BECS ALVóRa ÁL IMa Jön becs: alvóra áll ima!

Világos! Amit ünnepelsz, az már a falu tulajdona.

Tudományosan” megfejtve: MI LARULA FEPNI(AL) I (am) the-little-sepulchral-pot of-Ms.-Fepni.Feliratszám 14610.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 230 mm. magas, 140 mm. átmérőjű, fületlen agyagedény:


VE LAI A IX ΘE {KiS}LAP A {KiLeNC} I CSE' KéSZüL ABa A'Ku LáNCo'Ja Csel készül, abba alku láncolja.

Visszájáról olvasva:

I{TiZeNeGY}A PA{KiS}LEΘ úJíTó üZeN áGYA' BA' KéSZüLETJe Újító üzen ággyal baj készületje (készülete)!

Tudományosan” megfejtve: VE(LIA) LA(RIS)I(AL) A(VILS) IX Mr.-Velia, Mrs.-Larisi's (son), of-years of-nine, (lies here).Feliratszám 14611.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 300 mm. magas, 165 mm. átmérőjű, etruszk típusú borosüveg:


ME LCTRNA MÉ' LuK TáRNA Mély luk tárna.

Visszájáról olvasva:

ANRTCL EM A NőRe TöKéL E'Me A nőre tökél elme!

Tudományosan” megfejtve: ME L(AR)C(ES) TR(A)NA(S) I (am) Mr.-Larce Trane's.

Hát igen, az én és az enyém világában persze, hogy egy ilyen felirat kerülne az üvegre, de az etruszkoké még egy másik világ volt, a magamutogatás helyett többre becsülték a jó élcet: a mély borosüveg lukszerű tárna, illik megtölteni! Ám a férfi elme a nőre tökél s így olvasná egyenesben a feliratot:

ME LCTRNA íM E LuK TáRu'NA Ím, e luk tárulna!Feliratszám 250.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, homokkő csonttartó doboz, 270x360 mm., vésett betűkkel:


LARIS SESCTNA

LUMSCIAL


LARIS SESCTNA LVMΣCIAL áL A RaJZ íZEZi Ki TaNA' eLeVe MáS KIÁL Áll a rajz: ízezi ki tannal eleve más, kiáll.

Visszájáról olvasva:

LAICΣMVL ANTCSES SIRAL LAIKuS MűVeL ANYiT KeZEZő ZaJ uRAL Laikus művel annyit kezező zaj ural.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLAL - LALL LéL ÁLó iLAL éLő Lél álló, illal élő. (A lélek állandó, míg az élet illanó!)

Tudományosan” megfejtve: LARIS SESCTNA LUMSCIAL Mr.-Laris Sesctna, Mrs.-Lumsci's (son), (lies here).Feliratszám 251.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, fedél nélküli temetkezési edény:


LS SESCTNA ANThUAL LARISAL LS SESCTNA ANOVAL LARISAL aLáZó íZEZiK TaNA' A NŐ VALó ÁL A RaJZAL Alázó ízezik tannal, a nő valló áll a rajzzal.

Visszájáról olvasva:

LASIRAL LAVONA ANTCSES SL aLÁZóJa uRAL aLÁ VONÁ A NőT KeZEZi ZüLő Alázója ural, alá vonná a nőt, kezezi züllő.

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S SESCTNA ANThU(I)AL LARIS(I)AL(ISA) Mr.-Laris Sesctna, Mrs.-Anthui's (son), Mrs.-Larisi'sdaughter's-husband, (lies here).Feliratszám 252.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, házaspár csonttartó doboza:


LS SESCATNA

ANThUALTESNASA

A SESCATNA ANThC

PESNASA

A kutatók elmélkednek a kétféle T betűn, természetesen le analfabétázva az írnokot, pedig szemlátomást az első kettő nem T hanem Y (gamma), vagyis G.


LS SESCAYNA LeSZ eSZES Ki ÁGá'NA lesz eszes ki ágálna

ANOVALYESNASA A NŐVe' ÁL eGÉSZ NÁSZA a nővel áll egész násza

A SESCATNA ANOC A SZESZ KiÁ'TaNA Á'NOK a szesz kiáltana álnok

PESNASA BESZe NÁSZA besze (beszéd) násza


Lesz eszes ki ágálna: a nővel áll egész násza. A szesz (ürügy és/vagy alkohol) kiáltana: álnok besze (beszéd) násza!

Visszájáról olvasva:

ASANSEP | CONA ANTACSES A | ASANSEYLAVONA | ANYACSES SL A SZÁNáS EBe' oKO'NÁ A NőT A'Ku SZESZ Á' A SZÁNó SEGeL A'VÓNÁ' ANYaG A KáSa ÉS SZéL A szánás ebben okolná a nőt, alku szesz (ürügy) áll, a szánó seggel alvónál anyag a kása és szél.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAAPAACA - ACAAPAAL aLÁ APA-A'Ku Á' A'KA ABÁ' ALá Alá apa-alku áll, ajka abál (kéjeng) alá!

Megjegyzés: Az írnok elképesztő ügyességgel használja a kihagyásos írásmódszer előnyeit, tökéletes etruszk (magyar) nyelv ismeretét. A visza és akrosztichon olvasatok igazi sziporkák. Óriási veszteség ennek az írásmódszernek a feladása!

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S SESCATNA A(R)NThU(I)AL TESNASA A(ULE) SESCATNA AN(R)Th(UIA)C PESNASA Mr.-Laris Sescatna, Mrs.-Arnthui's (son), Mr.-Tesna's-daughter's-husband, (lies here). Mr.-Aule Sescatna, also-Mrs.-Arnthui's (son), Mr.-Pesna's-daughter'shusband, (lies here).

Nagyon ügyesen sikerült elhelyezni két férfit egy házaspár urnájába! A gender-őrület már ide is befészkelte magát.Feliratszám 253.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, kis csonttartó doboz:


L ARThUNEI L ARΘVNEI áLARCáVa' NEJ Álarcával nej,

Visszájáról olvasva:

IENVΘRAL éJEN VaCSoRA iLő éjen vacsora illő!

vagy:

L ARThUNEI L AROVNEI áL ÁRO'Va NEJ Áll árolva (beárazva) nej,

Visszájáról olvasva:

IENVORAL iLYEN VŐ uRAL ilyen vő ural!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) ARThUNEI(AL) Mr.-Laris, Mrs.-Arthunei's (lies here).Feliratszám 254.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, csonttartó doboz:


ELISNAL ÉLJ aSZoNYAL élj asszonnyal

ARNTh SCESCTNA V ARNO SCESCTNA F ARa NŐ SoK ESKü-TaNA óV arra nő sok eskü-tana óv

ThENUSA PESNASA OENVSA PESNASA Ő ENYi USZÁ'-BESZéN A SZÁ' ő ennyi uszály-beszén a száj/szál (beszédfonal)

LARThI VEZThRNEI LAROI VEZORNEI aLÁRÓJa é'VEZŐRe/eVEZŐRe NEJ alárója élvezőre/evezőre nej


Élj asszonnyal! Arra nő sok eskü-tana óv, ő ennyi uszály-beszén* a száj/szál. Alárója élvezőre/evezőre nej.

               * bizalmas beszélgetés köntösben, avagy vízi uszályon és akkor bejön kétértelműen az evező!

De az első sor miért a többivel ellentétes irányultságú? Van-e esetleg visszafelé olvasata is? Van bizony:

LANSILE aLÁ NáSZ ILő-E Alá nász illő-e?

és a folytatás visszafelé:

ELISNAL ÉL ISZoNYAL él iszonnyal

Most már önként merül fel a kérdés, ez az oda-vissza olvashatóság utal-e arra, hogy a többi sor is ilyen. Nézzük meg:

V ANTCSECS ONRA óV ANYiT Ki éSZE' oKoS ÖNuRA óv annyit ki ésszel okos önura

ASANSEP ASVNEO A SZÁNáS ÉP A SöVéNYE' Ö' a szánás épp a sövénnyel öl

IENROZEV IORAL iLYEN RŐZSéVe' JÓ' uRAL ilyen rőzsével jól ural


Él iszonnyal, óv annyit ki ésszel okos önura. A szánás épp a sövénnyel öl, ilyen rőzsével jól ural.*

            * 'Tűz ellen sövény' = haszontalan sőt veszélyes védelem!

Hát ez bizony merész szöveg! Ehhez a mélyenszántó gondolatsorhoz képest az, hogy ki fekszik itt teljesen lényegtelen kérdés. Az etruszkológusok avval intézték el az irányultságváltást, hogy a második sort visszafordították az elsőbe és így a felirat ismét néhány anyós/após nevével fűszerezett

tudományosan” megfejtve: ARNTh SCESCTNA V|ELISN(I)AL ThENUSA PESNASA LARThI VEZThRNEI Mr.-Arnth Scesctna, Mrs.-Velisni's (son), (lies here), Mr.-Thenu's-daughter'shusband. Mr.-Pesna's-son's wife, Mrs.-Larthi Vezthrnei, (lies here).Feliratszám 255.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, csonttartó doboz:


ARNTh SESUCTUN

A

RAUFESA

Az ARN feliratrész mindkét sor kezdete, tudatosan helyezte az írnok a két sor közé (az etruszkológusok itt még nem kapcsoltak, de a következő feliratban már részben ők is látják a trükköt):

ARNΘ SESVCTUNA ARN RAV8ESA A RáNC eSZES VaKoT óVNA ARa NYaRÁVa' FES A A ránc eszes vakot óvna ara nyarával, fes a' (feslés az)!

Visszájáról olvasva:

ASE8VAR NRA ANVTCVSES ΘNRA A SZÉ' FÚ' A RóNáRA, A NeVeTő Ki VéSZES CSúNYáRA A szél fúj a rónára, a nevető ki vészes csúnyára!

Tudományosan” megfejtve: ARNTh SESUCTUN|A RAUFESA Mr.-Arnth Sesuctuna, Mr.-Raufe's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 256.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, nagy csonttartó doboz szemcsés kőzetből:


SESC ISNAS

S TUSU CALISNEKI C)

A kezdő S valóban mindkét sor kezdőbetűje, de ugyanígy közös az I is és ami követi. A M (szigma, Σ) a V és M (Σ) összerovása, visszafelé a negyedik betű úgyszintén összerovás, N és T, és van két pongyola Θ a feliratban, na meg a T-nek átírt Y-k:

SESC IVΣNASISNTEYΘ SZESZeK IVáSáN A SZáJaS öNTEG iCe szeszek ivásán a szájas önteg (nyelet) icce

SYVΘV CALISNTEYΘ SZeGÜ'TJéVe' Ki ÁLJa SZeNT ÉGeTJe szegültjével ki állja szent égettje


Szeszek ivásán a szájas önteg (nyelet) icce szegültjével ki állja szent égettje.

Visszájáról olvasva:

ΘYETNSILAC VΘVYS ΘYETNSISANΣVI CSES CSiGE iTáN SZáJaL AKi ViCeL VíG S CSiGÉT iNi SZáJaS ANYi SZíVJa Ki eSZeS Csige (lőre) ittán szájal aki viccel víg s csigét inni szájas annyi, szívja ki eszes.

Tudományosan” megfejtve: SESC{ }ISNAS S(ETh) TUSU CALISNEI{ }C{)} Mr.-Sescisna's (son), Mr.-Seth Tusu, and-Mrs.-Calisnei, (lie here together).

Jeff Hill nem ad rá magyarázatot, hogy mit keresne a nagy I egy név közepén.Feliratszám 257.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, homokkő csonttartó doboz háztetőszerű fedele:


ThANIA SESCTNEI ΘANIA SESCXNEI CSA'NI A SZESZ KeGYéN ÉJ csalni a szesz kegyén éj

ATEINALISA AXEINALISA ADJa ÉJeN ÁL ISZA adja éjen áll isza


Csalni a szesz kegyén éj adja, éjen áll isza (ivászat)!

Visszájáról olvasva:

ASILANIEXA IENXCSES AINAΘ A SZILA' NőJÉ áGYA ÉJEN áGYuK SZESZ AJNÁ'TJa A szilaj nőjé ágya, éjen ágyuk szesz ajnáltja (ajnározottja)!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ΘAIA - AIAΘ CSA'JA AJÁ'TJa Csalja ajáltja (ajánlottja)!

Tudományosan” megfejtve: ThANIA SESCTNEI(AL) ATEIN(I)ALISA Mr.-Thania, Mrs.-Sesctnei's (son), Mrs.-Ateini's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 259.

Asciano (Siena), Santo Francisco templom közelében itatóvályúként használva, csonttartó doboz tiburtine kőzetből:


VELIA CAINEI

PETRNIS


FELIA CAINEI PETRNIΣ VELe úJA' KAJáN ÉJ PETeéRőN JuSa Vele újjal kaján éj peteérőn jussa.

Visszájáról olvasva:

ΣINRTEP IENIAC AILEF SaJiN éRTÉBe' iLYE' NYÍ' A'Ku AJáLó É'V Sajin (serény) értében illyel nyíl(ik) alku ajáló (ajánló) élv(ezet).

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FPIΣ - ΣIPF VőBe' IS SZáJ BőVe Vőben is száj bőve!

Tudományosan” megfejtve: VELIA CAINEI(AL) PETRNI(E)S Mr.-Velia, Mrs.-Cainei's (son), Mr.-Petrnie's (son), (lies here).Feliratszám 260.

Asciano (Siena), Monterone Grifoli, az Asso folyó völgye, agyag fazék:


ThANA AUCNE

AFVUIES

ThAN AAUCNA

AISFUIS CLAN

Az átírás nagyon gyatra, erőszakkal akar olyat látni ami ott vagy nincs vagy teljesen más. Pl. nincs kétfajta A, az utolsó kettő H betű.

 

RANA DXCNE aRÁNÁ' aD áGY KéNYE aránál ad ágy kénye

D8FXIEΣ De iFi VÁGY iJESZe de ifi vágy ijessze

ΘΘV VIXVCNA CiCá'Va VIGYe VáKáNYA cicálva vigye vákánya

AIS8VIS NHHV ALJaZ FiVe' IZó Nő Ha HéVe' aljaz fivel izzó nő ha hévvel


Aránál ad ágy kénye, de ifi vágy ijessze! Cicálva (cicázva) vigye vákánya (női szeméremtest hüvelyének nyílása), aljaz fivel izzó nő ha hévvel!

Visszájáról olvasva:

VHHN SIV8SIA | ANCVXIV VΘΘ | ΣEIXF8D | ENCXD ANAR Vő Ha HűeN iZóJáVA' FőZi uJA' ANaK VáGY JőVe UCu o'TSa eSZÉLY GYÚ' FeDő ÉNe KeGYeD ANYÁRa Vő ha hűen izzójával főzi ujjal, annak vágy jőve uccu oltsa! Eszély (ésszerűség) gyúl: fedő éne (önérzete) kegyed (kegyet ad/mutat) anyára.

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

RDΘA EΣAV – VAΣE AΘDR Ró DaCA' ÉSZ AVa' óVÁS-E A CéDáRa Ró daccal ész, avval óvás-e a cédára?

Tudományosan” megfejtve: ThANA AUCNE AFVUIES (CLAN) ThAN{ }A AUCNA AISFUI(E)S CLAN Mr.-Thana Aucne, Mr.-Afvuie's (son), (lies here). Mr.-Thana Aucna, Mr.-Aisfuie's son, (lies here).Feliratszám 261.

Asciano (Siena), Lucignanello birtok, az Asso folyó völgye, kis homokkő szekrény:


AV ThNI CANEThA SENE NV ΘIVNI CANEΘA ΣENE NőVe' CIVódNI KAN É'C A SZÉNE' Nővel civódni: kan élc a szénnel!

Visszájáról olvasva:

ENEΣ AΘENAC IVNIΘ FN ENYÉSZő A CÉ'NAK IVóN ICe VoNa Enyésző a célnak ivón icce vona (vonzata)!

Tudományosan” megfejtve: AV(LI) Th(A)NI(AL) CANEThA(S) SENE(SA) Mrs.-Avli, Mrs.-Thani's (daughter), Mr.-Canetha's (daughter), Mr.-Sene-son'swife, (lies here).Feliratszám 262.

Asciano (Siena), Lucignanello birtok, az Asso folyó völgye, kis homokkő szekrény:


LAUChMESUT------NL

VENC NAL


LAVXMESVY[RCE]NLFENCNAL iLA VáGY MESéVe' íGéRő KÉ' NYeLVÉN KíNÁL Illa vágy, mesével ígérő kéj nyelvén kínál.

Visszájáról olvasva:

LANCNEFLN[ECR]YVSEMXVAL LÁNY KiNÉ' Vő LeNE KéRő iGéVe' SEM íGY VAL Lány kinél vő lenne kérő, igével sem így vall.

vagy, törlésként elfogadva a satírozást:

LAVXMESVYNLFENCNAL iLó A VáGY MESéVe' iGéNYeLVÉN KíNÁL Illó a vágy, mesével igényelvén kínál.

Visszájáról olvasva:

LANCNEFLNTVSEMXVAL LÁNY KiNEVeL NőT VeSZi E' Mi GYú'Va ÁL Lány kinevel nőt, veszi el mi gyúlva áll!

Tudományosan” megfejtve: LAUCh(U)ME SUTI CAN L(ARISIALSI) VENCN(I)AL(SI) Our-Prince (gave) tomb this to-Ms.-Larisi Vencni.Feliratszám 263.

Asciano (Siena), Casole mellett, kő Mensanello halottas kamrájában:


MIFU SUNUSVELMETU MIBV ΣVNVΣFELMEYV MI BÚ SZíVéN VéSőVEL MEGÜ' Mi bú szívén vésővel megül.

Visszájáról olvasva:

VYEMLEFΣVNVΣVBIM VéG EMeLi E VéSőVe' NeVe SZíVéBe' IMa Vég emeli e vésővel, neve szívében ima!

Tudományosan” megfejtve: MI FUSUNUS VEL(US) METU(S) I (am) Mr.-Fusunu's, Mr.-Vel Metu's (son's), tombstone.Feliratszám 264.

Asciano (Siena), Casole mellett, kő Mensanello halottas kamrájában:


F--------------- ThNA UVLThAThSA ... ΘNA VFV ΘA ΘSA … CSa'NA VeVőVe' úCA CSáSZA … csalna vevővel úcca (utca) császa (császkálója).

Visszájáról olvasva:

ASΘ AΘ VFV ANΘ ... A SuTYó Á'Ca VeVőVe' ANYi CS... A suttyó álca vevővel annyi cs...

Tudományosan” megfejtve:F(ASTIA) SAThNA UV(IA)L Th(AN)A(S) Th(ANA)SA Mr.-Fastia Sathna, Mrs.-Uvi's (son), Mr.-Thana's (son), Mr.-Thana's-daughter's-husband, (lies here).

Hálásak lehetünk Jeff Hill professzornak a kifestésért, így azonnal látszik a kutatók gazdag fantáziája. Hozzájuk képest az a pár betoldott kisbetűs magánhangzó szóra sem érdemes!Feliratszám 15025.

Asciano (Siena), Casole d'Elsa, etruszk sírbolt, egy bronz AS érme egy harmada:


VELAThRI FELAΘRI eVE' eLÁ' CSeRéJe Evvel eláll cseréje!

Visszájáról olvasva:

IRΘALEF JóRa CSAL EVe' Jóra csal evvel!

Megjegyzés: Ezt a tömör, velős, egy érmére tökéletesen illő reklám szöveget minden mai pénzverde megirigyelné, ... ha értenék, mivel

tudományosan” megfejtve: VELAThRI Fiesole.” egy nagy semmi!Feliratszám 15026.

Asciano (Siena), Casole d'Elsa, etruszk sírbolt, sárga agyaglemez:


PRISCE PáRJa SZéKE' Párja székel ...

és folytatva a visszafelé olvasatban:

ECSIRP E KőSÍRBa' … e kősírban!

Tudományosan” megfejtve: PRISCE Mr.-Prisce (owns me).


A 265.-278. sorszámú feliratok az állítólagos Licinius (és Vettius) család sírboltjából kerültek elő, némelyikükön egy különös formájú M betűvel: „Strange Lettershape Λ – M.” Engem a betű inkább a P-re emlékeztet, de furcsa módon, mindkét érték értelmes olvasatot eredményez. (Az olvasatokban az M-es változat türkész, a P-és változat cián színű.)


Feliratszám 265.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


A LECNE A

AMThNIAL


A LECNE A AM/PΘNIAL A eLEKNÉ' Á' AMi CSíNY / A Bö'CSőN úJAL A eleknél (elődöknél) áll, ami csíny / a bölcsőn újjal!

Visszájáról olvasva:

LAINΘP/MA A ENCEL A aLÁ INi CiBÁ' / iCe MA A ÉNeKEL Á' Alá inni cibál / icce ma a' énekkel áll!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) LECNE A(ULES) AMThNIAL Mr.-Aule Lecne, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Amthni's (son), (lies here).Feliratszám 266.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


V LECNE

AMThNIAL


F LECNE AM/PΘNIAL óV LE'KéN E ÁM /APa CSíNJa ÁL Óv lelkén e, ám / apa csínja áll!

Visszájáról olvasva:

LAINΘP/MA ENCEL F aLÁ INi CiBÁ' / iCe MA E NőKEL óV Alá inni cibál / icce ma e nőkkel óv!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FAEL - LEAF VA' ÉLő LEÁ'Va Vall élő leállva!

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) LECNE AMThNIAL Mr.-Velia Lecne, Mrs.-Amthni's (son), (lies here).Feliratszám 267.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


ThANA LECNE AMThNIAL RENINE ΘANA LECNE AM/PΘNIAL RENINE CSA'Na A LE'KéN E ÁM CSíNY / A BeCSéN úJAL eRÉNYI NE Csalna a lelkén e, ám csíny / a becsén újjal erényi ne.

Visszájáról olvasva:

ENINER LAINΘP/MA ENCEL ANAΘ ENYI NYERő aLA' INTSe aBA' / MA E NőKEL ANYa-Á'Ca Ennyi nyerő alaj (alany, amibe oltanak) intse abban / ma e nőkkel anya-álca!

Tudományosan” megfejtve: ThANA LECNE AMThNIAL RENINE(S) Mr.-Thana Lecne, Mrs.-Amthni's (daughter), Mr.-Renine's (daughter), (lies here).Feliratszám 268.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, 218 mm. magas és 218 mm. kerületű agyag fazék:


LARThI VUISINEI LECNESA LAROI FVISINEI LECNESA aLÁíRÓJa óV VISZI NEJ LE'KéN E iSZA Aláírója óv, viszi nej lelkén e isza (iszákos).

Visszájáról olvasva:

ASENCEL IENISIVF IORAL A SZó ÉNeKEL iLYEN JóSZÍVű Vő JÓRa ÁL A szó énekel: ilyen jószívű vő jóra áll!

Tudományosan” megfejtve: LARThI VUISINEI(AL) LECNESA Mrs.-Larthi, Mrs.-Vuisinei's (daughter), Mr.-Lecne's-son'swife, (lies here).Feliratszám 269.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


A LECNE

VUISINAL


ALECNE FVISINAL A LE'KéN E ViVőJe SZÍNe ÁL A lelkén e vivője színe (valódi lénye) áll.

Visszájáról olvasva:

LANISIVF ENCELA LÁNYI SZÍV óV ÉNeKE iLA Lányi szív óv, éneke illa!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AFEL - LEFA A'Va ÉLő eLE VA' Alva élő ele (elődje) vall!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) LECNE VUISIN(I)AL Mr.-Aule Lecne, Mrs.-Vuisini's (son), (lies here).Feliratszám 270.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


ALECNE VUI

SINAL

ARThAL


ALECNE FVI SINAL ARΘAL A LE'KéNÉ' ViVőJe SZÍNe ÁL ARCAL A lelkénél vivője, színe (valódi lénye) áll arccal.

Visszájáról olvasva:

LAΘRA LANIS IVF ENCELA aLÁ CSóRé Á' LÁNY IS úJU'Va ÉNeKEL A Alá csóré áll lány is, újulva énekel a'!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ASAILL – LLIASA A SZÁJaLó áL Le ALJASA' A szájaló áll le aljassal!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) LECNE VUI|SIN(I)AL AR(N)Th(I)AL Mr.-Aule Lecne, Mrs.-Arnthi Vuisini's (son), (lies here).Feliratszám 272.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, agyag csonttartó doboz:


V LECNE V

FAPIRNAL


F LECNE F HAPIRNAL éV LE'KéNÉ' óV HA BÍRóNÁL Év lelkénél óv ha bírónál.

Visszájáról olvasva:

LANRIPAH F ENCEL F LÁNY RIBÁ' Ha Vő ÉNeKEL óV Lány ribál (ruháját szaggatja) ha vő énekkel óv!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FHFL - LFHF Vő HéVeL éLVe HíV Vő hévvel élve hív!

Megjegyzés: A töredékes másodlagos (kék) feliratról csak spekulálni lehetne.

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) LECNE V(ELUS) FAPIRN(I)AL Mr.-Velia Lecne, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Fapirni's (son), (lies here).Feliratszám 273.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, kis kerek csonttartó doboz üledékes kőzetből:


V LECNE

M A RCNAL


F LECNE M/P A RCNAL öV LE'KeN E MARKáN/MÁRKáN/BÁRKáN áL Öv lelken e markán/márkán/bárkán áll.

Visszájáról olvasva:

LANCRA P/M ENCEL F LÁNY KaRA éP/íM ÉNeKEL óVó Lány kara épp/ím énekel óvó!

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FMEL – LEMF / FPEL - LEPF VáM ELé öLE MűVe / VéP ELé LEPVe Vám elé öle műve vép (lép) elé lepve.

Megjegyzés: A marka/márka megmérettetést jelent (egy marok búza; egy márka arany 24 karatot teszen), a bárka pedig ami átszállít a másvilágra, ha a megméretett érdemes rá.

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) LECNE M{ }A{ }RCN(I)AL Mr.-Velia Lecne, Mrs.-Marcni's (son), (lies here).Feliratszám 274.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, csonttartó doboz üledékes kőzetből:


VEL LECNCIE VISCE MARCNAL FEL LECNA FISCE M/PARCNAL VELe LE'KéN A VeJSZéKE' MARKáN /MÁRKáN /BÁRKáN ÁL Vele lelkén a vejszékkel (visszautat elzáró kerítéssel) markán/márkán/bárkán áll!

Visszájáról olvasva:

LANCRA P/M ECSIF ANCEL LEF LÁNY KoRA éP/íM ÉKeS JaVa ANYi KEL eLEVe Lány kora épp/ím ékes java, annyi kel eleve!

Tudományosan” megfejtve: VEL LECNE VISCE(S) MARCN(I)AL Mr.-Vel Lecne, Mr.-Visce's (son), Mrs.-Marcni's (son), (lies here).