Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2019.11.03.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : etruszk sírfeliratok, etruszk ABC, csonttartó doboz, ossuary, Etruszkológia
 

Etruszk nyelvi emlékeink 1.


Etruszk

 

Etruszk (sír)feliratok 101.-200.

 

Az etruszk feliratokat Jeff Hill: CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című, 17111 oldalas könyvéből idézem, az általa kiemelt „tudományos” megfejtésükkel együtt. A professor emeritus elérhetősége: jeffjeff.hillhill@gmail.com.

 

A kissé módosított Leyden Konvenció jelei:

A ̣ a jel nem biztos, de valószínű;

X a jel olvashatatlan;

/ egy sor kezdete;

A͡U vagy AU egyberovott/egybeírt betűket jelöl;

[ ] ezek visszatöltött (feltételezett) betűk;

(-) ezek megfejtettnek vélt betűk;

< > ezek törlésre szánt betűk;

[---] bizonytalan számú betűhely;

[...] meghatározott számú betűhely.

Minden sárga színű betűsor a gyűjteményben helyreállított feliratot jelöl, míg az

átírás zöld színű betűi saját helyreigazításaim.

a feldolgozás újabb lépésére mutat.

Az alábbi feldolgozásokban a szövegek elolvasását kísérlem meg nagyon egyszerű, könnyen követhető módszerrel. A józan ész azt sugallja, hogy az etruszk szövegek írói nem nyelvészek voltak, csupán átlagos írástudók, akik megpróbálták legjobb tudásuk szerint rögzíteni a beszélt nyelvet, a mindig szűkös írásfelületen egy minimális jelrendszerrel és a lehető legegyszerűbb helyesírási szabályzattal.


Az S írásjel az alábbi feliratokban is feladja a leckét, ugyanis vagy S/SZ, vagy Z/ZS a hangértéke, de sohasem is-is, míg a Σ mindig S/SZ. Ha a felirat tartalmaz Σ-t akkor az S hangértéke Z/ZS. És van két írásjelünk, melyeket az ABC készítői valami különös oknál fogva nem tartottak érdemesnek számba venni. A felfelé mutató nyíl (↑) hangértéke C/CS, míg a ∩ jel hangértéke M és P/B, vagyis mindkét hangérték értelmes, egymást megerősítő(!) olvasatot eredményez.
Jöjjön hát a kihagyásos módszerrel írt szövegek etruszk, azaz szittya-hun-magyar olvasata, a kihagyott magánhangzók visszapótlásával (kisbetűkkel). A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n (-ban/-ben helyett -ba'/-be' szerepel) és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, megnyú'tva azt), az ugyancsak nem jegyzett hosszú hangzót félkövér betűvel, az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!).
Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (gy), Jeff Hill átírásában ch, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt megye is!
A szavakba tördelés – ahol az eredeti szöveg (pontokkal) nem jelzi (az ókorban ez nem igen volt szokás) - a tudósok részéről önkényes, én az ésszerű olvasat követelményének eleget téve tördeltem szavakba a szóközök nélküli szövegrészeket, de az egyértelműen jelzet szóközöket tiszteletben tartva. (“Foremost it is important to note that the signs generally known as word dividers by no means mark lexemic word boundaries in every case. Rather, these often seem to be mere delimitation marks for prosodic breath units or morpho-grammatical and other units, and should be seen on the same structural level as spaced (or partly-spaced) and continuous (or split-continuous) writing. And the same is true for the early use of a space.” Reinhard G. Lehmann (Johannes Gutenberg University of Mainz): On word division and grammar as applied to the second Nerab inscription.)

A legtöbb rajzot Jeff Hill maga készítette eredeti papír lenyomatok (squeeze paper) alapján.

Eljutva a 202. feliratig, abban a visza szó juttatta eszembe őseink hitét, melyben a másvilág tükörképe, fordítottja, viszája az e világinak. A másvilágon tehát visszafelé olvasnák a feliratokat! Mit ad Isten, tényleg a feliratoknak van értelmes és szövegkörnyezetbe tökéletesen illő visszafelé olvasata. Akkor pedig az etruszk sírfeliratok (legalábbis egy részük) palindromák, tükörmondatok! A tükörmondatok kiegészítik (az elhunyt szempontjából) az egyenes olvasat gondolatmenetét, ezzel is bizonyítva, hogy olvasataim nem beleolvasások, hiszen híven tükrözik népünk teljes hitvilágát.


Feliratszám 101.

Volterra, nagy 1.25x0.5-0.6x0.24 méteres kőtábla, üledékes vulkáni kőzet:

 

MI MA VELUS

RUTLNIS

AVLESLA

 

MI MA FELVΣ RVTLNIΣ AFLESLA MI MA VELe VeSZ RÚT eLeN IS AVaL EZ aLÁ Mi ma vele vesz, rút ellen is avval ez alá (ez vár rá)!

És:

MI MA FELVΣ RVTLNIΣ AFLESLA MI MA VELe VéSZ RaVaTaLoN IS AVaL E ZiLA' Mi ma vele vész, ravatalon is avval e zilaj (szilaj)!

Visszájáról olvasva:

ALSELFA ΣINLTVR ΣVLEF AM IM ALáZ E aLVA SZÍNLeT ÚRi SÜLÉVe' AMi IMa Aláz e alva, a színlett (tettetett) úri sülével (tüskével), ami ima.

A kezdő és záró betűk is oda-vissza összeolvashatók, vagyis a felirat, amint azt sorokba tördelése is mutatja, akrosztichont alkot:

MRA ΣΣA – AΣΣ ARM MáRA SuSA – A SaS ARMa Mára susa (pletyka) – a sas arma (a latin (római) címer)!

Megjegyzés: Mindkét olvasat teljesen értelmes, az első megfenyegeti a gyilkost, a második dicsőíti az elhunytat aki még a ravatalon is az ügyet szolgálja. A tükrözött olvasat azonban megkérdőjelezi mártíromságát. És az akrosztichon? Ez a leglényegesebb: ebből tudjuk meg, hogy ki/mi ellen lázadt az elhunyt. Csodálatos mestermű!

Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCE) VELUS RUTLNI(E)S AVLES LA(UTNIThA(S))I (am) Mr.-Marce, Mr.-Vel Rutlnie's (son), Mr.-Avle's-slaveboy.

Miért ne lehetnék esetleg Mr. MA(RCI), a LÁ(ZADÓ)?


Feliratszám 102.

Volterra, csonttartó doboz, üledékes vulkáni kőzetből, 655x318x314 mm.:

 

S SVEITU L

AVIL RIL ͲXΛ

 

S SFEIIV L AFIL RIL {HaTVaNöT} SZó SZíV E JaJáVa' éL AVa' ILó Rá ILő HiTVáNYíT Szó szív e jajával él, avval illó (eltűnő) rá illő hitványít!

Visszájáról olvasva:

{HaTVaNöT} LIR LIFA L VIIEFS S Ha TeVőN iT aLáÍRó áL JóVA' aLá ÚJ JE' VéSi iS Ha tevőn itt aláíró áll jóval, alá új jel vési is.

Megjegyzés: AVIL-nak lehet egy másik olvasata is: A VILLó, a villanó, vagyis a fénybe távozó, ez azonban ősvallási fejtegetésekhez vezet, amibe itt nem szeretnék belebocsátkozni.

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) SVEITU L(ARISUS) AVIL RIL ͲXΛMr.-Seth Sveitu, Mr.-Laris's (son), for-years of-age for-65, (lies here).


Feliratszám 103.

Volterra, márvány csonttartó doboz, 410 mm. széles:

 

----RTI TAMINAI RIL XI RTI TAMINAI RIL {KiLeNCVeNeGY} áRTóJa TA'MI NYÁJa Rá ILő Ki eLeN CiVódNa aGYa Ártója talmi nyája rá illő, ki ellen civódna agya!

Visszájáról olvasva:

{KiLeNCVeNeGY} LIR IANIMAT ITR Ki eLeNe CiVódNa íGY aLáÍRó aJÁNLJa íM ÁTi ÍTéRe Ki ellene civódna így, aláíró ajánlja ím áti ítére (a másvilági ítéletére).

Tudományosan” megfejtve: LARTI TAMINAI RIL XIMs.-Larti Taminai, of-age of-91, (lies here).


Feliratszám 104.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 730x450 mm.:

 

A TITE A CALE CLANTI APUNAS RIL XXIIIX A TITE A CALE CLANTI APVNAΣ RIL XXIII & X={HuSZoNHáRoM, TíZ} A TI'TóÉ A KALóÉ KaLANTI A BU'NA SZó Rá ILő Ha SZóN HíR MoToZ A tiltóé, a kallóé (fogyatkozóé) kalanti (görbíti, ferdíti), a bujna (buja, szapora) szó rá illő, ha szón hír motoz.

Visszájáról olvasva:

XIII & XX={TiZeNHáRoM, HúSZ} LIR ΣANVPA ITNALC ELAC A ETIT A iT üZeN Ha RéM éHeS LeJáR SZÁNVa aBA JuTNA LaKó ELé AKi A' ÉT JuTA Itt üzen ha rém éhes, lejár szánva abba, jutna lakó elé aki a' ét jutta (juttatása).

Megjegyzés: A XXIIIX nem lehet 27, hiszen nagyobb értékű számjegyet csak egyetlen kisebb értékű – kivonandó – előzhet meg. Ez tehát két szám: XXIII és X, illetve XIII és XX.

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) TITE A(ULES) CALE CLANTI(AL) APUNAS(A) RIL XXIIIXMr.-Aule Tite, Mr.-Aule's herald, Mrs.-Clanti's (son), Mr.-Apuna's-daughter'shusband, of-age of-27, (lies here).


Feliratszám 105.

Volterra, sírkő, üledékes vulkáni kőzetből, 1695x668x267 mm.:

 

MIAVILESTIT ES UCh SIE MULENIKE MIAFILEΣTIT EΣ VX SIE MVLENIKE MuLYÁVa' ILó ÉS TI'Tó ÉSZ VáGY üZI-E MiVeL ENYi KE' Mulyával illó és tiltó ész. Vágy űzi-e mivel ennyi kel?

Visszájáról olvasva:

EKINELVM EIS XV ΣE TITΣELIFAIM E KÍN ÉLő VáM E IZó GYáVa éSZE' TI'T S ÉL JóVA' ÍM E kín élő vám, e izzó gyáva ésszel tilt s él jóval, ím!

Jeff Hill megjegyzése: The Word Spelled MULENIKE Seems To Be A Clumsy Mispelling Of The Word Found Spelled MULVENIKE And MULVANIKE (And Other Variations Too) Elsewhere.

Tudományosan” megfejtve: MI AVILES TIT{ }ES UCh{ }SIE MULENIKEI (am) Mr.-Avile Tite's. Mr.-Uchsie dedicated (me).


Feliratszám 106.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele:

 

ThANA TITI AU ΘANA TITI AV CSA'NA TI'TóJa A'Va Csalna tiltója alva.

Visszájáról olvasva:

VA ITIT ANAΘ aVA' JuT IT ANYi Á'Ca Avval jut itt annyi álca!

Tudományosan” megfejtve: ThANA TITI(AL) AU(LES)Mr.-Thana, Mrs.-Titi's (son),Mr.-Aule's (son), (lies here).


Feliratszám 107.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 590x200 mm.:

 

RAUNThU TITI A MACUNI---- RAVNOV TITX A MACVNI[LN] uRÁVa' NŐ óV TI'Ti íGY A MAKU' NYÍ[LNi] Urával nő óv, tilti így a makuly (makacs) nyílni.

Visszájáról olvasva:

[NL]INVCAM A XTIT VONVAR [Ne áL]JoN VaKA' Mi A GYú'TóJáT VONi VÁR Ne álljon vakkal, mi a gyújtóját vonni vár!

Tudományosan” megfejtve: RAUNThU TITI(AL) A(ULES) MACUNIAL(ISA)Mr.-Raunthu, Mrs.-Titi's (son), Mr.-Aule's (son), Mrs.-Macuni's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 108.

Volterra, üledékes vulkáni kőzetből készült csonttartó doboz fedéllel, 442x140 mm.:

 

A TREPI RIL ͲXΛ A TREPI RIL {HaTVaNöT} A TeREBJe Rá ILő HiTVáNYíTó A terebje (terebélye) rá illő, hitványító.

Visszájáról olvasva:

{HaTVaNöT} LIR IPERT A Ha TeVőN iT aLáÍR JoBÉRT Á' Ha tevőn itt aláír, jobbért áll!

Tudományosan” megfejtve: A(ULI) TREPI RIL ͲXΛ „Ms.-Auli Trepi, of-age of-65, (lies here).


Feliratszám 109.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 565x205 mm.:

 

RAVNTZA URINATI AR RIL II RAFNTZA VRINATI AR RIL N óRÁVa' iNTéZő Á' VáRJoN ÁTI ARa eRe ILő Nő Órával intéző áll, várjon áti, ara erre (erre az oldalra) illő nő.

Visszájáról olvasva:

N LIR RA ITANIRV AZTNVAR Nő aLáÍRi RÁ IT ANYI áRVa ÁZoTaN VÁR Nő aláíri rá itt annyi árva ázottan vár.

Tudományosan” megfejtve: RAVNTZA URINATI(AL) AR(NThUS) RIL IIMr.-Little-Ravntu, Mrs.-Urinati's (son), Mr.-Arnth's (son), of-age of-2, (lies here).


Feliratszám 110.

Volterra, csonttartó doboz fedele:

 

ARNTh URINATE LS ARNO VRINATE LS ARa NŐ ÚRI uNATÉ LeSZ Ara nő úri unaté (unalomé) lesz.

Visszájáról olvasva:

SL ETANIRV ONRA SZóL E TANúJáRÚ' ÖNáRA Szól e tanújárúl önára.

Tudományosan” megfejtve: ARNTh URINATE L(ARI)S(US)Mr.-Arnth Urinate, Mr.-Laris's (son), (lies here).


Feliratszám 111.

Volterra, márványoszlop:

 

MIARNThIALUSLSES MIARNΘIALVSEΣ Mi JÁR iNTSe oLYAL VeZeTő SZESZ Mi jár, intse olyal vezető szesz (ürügy)!

Visszájáról olvasva:

ΣEΣTSVLAIΘNRAIM eSZEST ZÜLő A ICéN uRALJa íM Eszest züllő a' iccén uralja, ím!

Tudományosan” megfejtve: MI ARNThIAL USTSES „I (am) Ms.-Arnthi's, Mr.-Ustse's (daughter's), (monument).


Feliratszám 112.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele :

 

A FLAVE A CEICNAL A 8LDIFE A CEICNAL A FúLaDó JaVa-E A KÉJ KiN ÁL A fulladó java-e a kéj kin áll?

Visszájáról olvasva:

LANCIEC A EFIDL8 A LÁNY KIÉ' Ki Á' E VaJ DeLi Fi A' Lány, kié(rt) kiáll e, vaj deli fi a'?

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) FLAVE A(ULES) CEICN(I)ALMr.-Aule Flave, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Ceicni's (son), (lies here).


Feliratszám 113.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 700x235 mm.:

 

LS FLAVE LS CURIAL RIL IIͲ LS 8LAFE LS CVRIAL RIL {KeTTő+öTVeN} öLeS FaLA óV-E öLeS KŰRe oLYAL őR ILő Ki TéToVáN Öles fala óv-e? Öles kűre ollyal őr illő ki tétován.

Visszájáról olvasva:

{öTVeNKeTTő} LIR LAIRVC SL EFAL8 SL TöVéN KiT aLÁÍRó aLÁÍR VaK SZáL EVe' ALaFa SZóL Tövén kit aláíró aláír vak, száll evvel alafa, – szól!

Megjegyzés: A IIͲ nem lehet 48, hiszen nagyobb értékű számjegyet csak egyetlen kisebb értékű – kivonandó – előzhet meg. Ez tehát két szám: II és Ͳ. A rajzon jól látszik, hogy a két szám között nagyobb a hézag mint RIL és II között. Visszafelé olvasva a szám szabályosan írva 52!

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S FLAVE L(ARI)S(US) CURIAL RIL IIͲ „Mr.-Laris Flave, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Curi's (son), of-age of-48, (lies here).


Feliratszám 115.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 745x240 mm.:

 

------LAVE LS FELMUIAL R XXI 8]LAFE LS 8ELMVIAL R {HuSZoNeGY} Fe]LÁ'Va E éLeS Fi-ELMéVe' úJAL Rá HaSoN üGY Felállva e éles fi-elmével, újjal rá hasson ügy!

Visszájáról olvasva:

{HuSZoNeGY} R LAIVMLE8 SL EFAL[8 HaSoN íGY íRó áL A JaVa MeLÉ Fi SZóL ÉVe ALa[Fa Hasson így író, áll a java mellé fi, szól: éve alafa (alamizsna)!

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S FLAVE L(ARI)S FELMUIAL R(IL) XXI Mr.-Laris Flave, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Felmui's (son), ofage of-21, (lies here).


Feliratszám 116.

Volterra, csonttartó doboz fedele:

 

FLAVIA C F A III FLAVIA C F A {HáRoM} LA'Va uJA' Ki óV A HaRaMia Vállalva ujjal ki óv? A haramia?

Visszájáról olvasva:

{HáRoM} A F C AIVALF HaRaMia A Vő Ki A JóVAL óV Haramia a vő, ki a jóval óv?

Tudományosan” megfejtve: FLAVIA C(AII) F(ILIA) A(NNORVM) III Ms.-Flavia, Mr.-Caius's daughter, of-years 3, (lies here).


Feliratszám 117.

Volterra, csonttartó doboz fedele:

 

SEThRA FULUNEI SEORA 8VLVNEI eSZE CSóRÁ' FiVa' aLVó NEJ Esze csórál, fival alvó: nej!

Visszájáról olvasva:

IENULUF ARThES iLYEN VáLa'Va Fő ARa CSESZő Ilyen, vállalva fő, ara csesző.

Tudományosan” megfejtve: SEThRA FULUNEI(AL) Mr.-Sethra, Mrs.-Fulunei's (son), (lies here).


Feliratszám 118.

Volterra, sírkő, vulkáni kőzet, 830x540 mm.:

 

MI MA SUThI L FULUS LS MI MA SVOKL 8VLVΣ LS MI MA űZVe OKoL FőVáLa'Va iS eLŐZ Mi ma űzve okol, fővállalva is előz!

Visszájáról olvasva:

SL ΣVLV8 LKOVS AM IM Lő SZó VáLa'Va Fő LeKÖVeZő ÁM IMa Züllő szó vállalva fő: lekövező, ám ima!

Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCES) SUThI L(ARISUS) FULUS L(ARIS)S(USA) I (am) Mr.-Marce's tomb, Mr.-Laris Fulu's (son), Mr.-Laris'sdaughter's-husband.


Feliratszám 126.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 590x170 mm.:

 

------ECSE V ALPUIALISA 8L]ECSEF ALPVIALISA FeL]E KeZÉVe' A LáBUJAL IZSA Fel]e kezével a lábujjal izsa (isa: biza/bizony).

Visszájáról olvasva:

ASILAIVPLA FESCE[L8 A ZILA' IVóBóL A VEZeKE[Lő Fő A zilaj (szilaj) ivóból a vezekelő fő!

Tudományosan” megfejtve: VEL PECSE V(ELUS) ALPUIALISA Mr.-Vel Pecse, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Alpui's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 129.

Volterra, csonttartó doboz fedele:

 

L LAUTNI V CAVLA C LAVTNI F CAFLAI Ki aLÁVeTNI óV oKA' VáLA'Ja Ki alávetni óv, okkal vállalja.

Visszájáról olvasva:

IALFAC F INTVAL C oLYAL VAK óV INT aVAL oKa Ollyal vak óv, int avval oka!

Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) LAUTNI V(ELUS) CAV(SNAS) LA(UTNIThAS) Ms.-Larisi, slavegirl of-Mr.-Vel, Mr.-Cavsna's slave's (daughter), (lies here).


Feliratszám 142.

Volterra, 475x260x220 mm.-es csonttartó doboz fedele (első két sor) és oldala:


MI CAPI MI oKA' BaJ mi okkal baj

L VERSNI L L FERSNI L eLé VÉReZNI áL elé vérezni áll

MI CAPI MI CAPI[H] MI oKA PI[Ha] mi oka piha

L VERSNI SE L FERSNI SE[YV] áL VÉReZNI iZSEGVe áll vérezni izsegve (pezsegve)

L VERSNI LUPUCE L FERSNI LVPVCE eLé VÉRe üZeNI aLVóBÚ' KE' elé vére üzeni alvóbúl kel

 

Mi okkal baj elé vérezni áll, mi oka piha, áll vérezni izsegve (pezsegve) elé. Vére üzeni: alvóbúl kel!

Visszájáról olvasva:

ECVPVL INSREF L | [VY]ES INSREF L | [H]IPAC IM || L INSREF L | IPAC IM E KUPáVaL INi eZRÉVe' iLő [VéG]EZ INi eZRÉVe' éLő [H]IBa A'Ku ÍM áL INi-űZőRe EVe' áL JoB A'Ku IMa E kupával inni ezrével illő végez, inni ezrével élő hiba. Alku, ím, áll: inni-űzőre evvel áll jobb alku: ima!

És a kezdő betűk oda-vissza olvasva:

MLMLL ILHVE – EVHLI LLMLM MúLó Mi eLőL ILő Ha eVE' – É'Ve HaLJa aLuL íM LoM Múló mi elől illő ha evvel élve hallja: alul, ím, lom!

Tudományosan” megfejtve: MI CAPI L(ARISUS) VERSNI(ALIAL) L(ARISUSUS) & MI CAPI L(ARISUS) VERSNI(ALIAL) SE(ThUSAUSA) L(ARIS) VERSNI(AL) LUPUCE I (am) the-sarcophagus of-Mr.-Laris, Mrs.-Versni's (son), Mr.-Laris's (son). & I (am) the-sarcophagus of-Mr.-Laris, Mrs.-Versni's (son), Mr.-Seth's-daughter'shusband. Mr.-Laris, Mrs.-Versni's (son), died.


Feliratszám 143.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedelén fekvő ember kezében tartott tekercsen olvashatók a betűk:

 

SETIRNANAMASAI • SVAL|U •|ES • LARISIAL SFTIRNANAMASAI • SFAL|V •|ES • LARLPTFE ZuVaT ÍRóNÁ' uNA'MA ZAJ ZSiVA' eLeVe EZ áL ÁRuLó BeTűVE' zuvat (rágalmazás) írónál unalma zaj zsivaj eleve ez áll áruló betűvel

----------------------SCL|AA|E V ΣCV|AA|EF éS KŰ Á' A ÉVe' és kű áll a évvel

------------------------VFPTVNThE IF8PTFNΘE JóVa' Fő BeTűVe' iNTSE jóval fő betűvel intse

 

Zuvat (rágalmazás) írónál unalma zaj, zsivaj, eleve ez áll áruló betűvel és kű áll a évvel, jóval fő betűvel intse!

Visszájáról olvasva:

EΘNFTP8FI || FE|AA|VCΣ || EFTPLRAL SE | V|LAFS IASAMANANRITFS E CSúNYa ViTáBa' Fő VaJ || eVE'| A A'|Vó oKoS || E'VeT PaLéR ÁL íZE' | Va|L A ViZSa aJAZA MÁN A NYeRÍTő VáZ E csúnya vitában fő vaj evvel a' alvó? Okos elvet pallér áll, ízzel vall a vizsa, ajazza (alapozza) mán a nyerítő váz.

Tudományosan” megfejtve: SE(Th) TIRNA NAMASAI(AL) SVALU{ }ES LARISIAL|ISA … S CLAAE V VF PT V(A)NTh E... Mr.-Seth Tirna, Mrs.-Namasai's (son), Mr.-Svalue's (son), Mrs.-Larisi's|-daughter'shusband, ...S CLAAE V ...VF PT V(A)NTh E...

Megjegyzés: Érdekes, hogy a „szövegkörnyezetből” – kézben tartott feliratozott tekercs! – a mindig olyan jól olvasó etruszkológusok nem jöttek rá arra, hogy az elhunyt író/írnok, akinek ebből következően, a munkásságáról emlékezik meg a felirat. Kár, mert igazi etruszk kollégájuk írói elvekről és ízlésről beszél, olyan szakkifejezéseket is használva mint betű, vizsa (oda-vissza olvasható felirat), váz (szavak mássalhangzó váza) és ítéletet mond a zuvat írókról.


Feliratszám 144.

Volterra, alabástrom sírkő, a harmadik sort állítólag balról jobbra, majd jobbról balra és lefelé kellene olvasni:

 

ThAFAALKI

LAThUNIKAI

ThANIA LAThILIN ΛII

Az L valóban erre utal, de az N és A, valamint az értelmes olvasat, és ez a legfontosabb, erre rácáfol, a sorok sorban és oda-vissza olvasandók. A második sor „N” betűje különbözik a harmadik sor két N betűjétől, mivelhogy az nem N hanem H betű!

 

ΘA8AALKI | LAΘVHIKAI | ΘANIA NILIΘALVII CSA'FA ALKuJa aLÁ CSUHaJKÁJA CSA'Na úJA' NYÍLó ICe ALá VáLYúJa Csalfa alkuja alá csuhajkája (csuhaj kiáltozása) csalna újjal nyíló icce alá vályúja.

Visszájáról olvasva:

IIVLAΘILIN AINAΘ | IAKIHVΘAL | IKLAA8AΘ JaJáVaL A CSaJoLó INi ÁLJoN Á'CáJA KIHíVó CSALJa aKóLA' A FATYú Jajával a csajoló (csaholó) inni álljon, álcája kihívó, csalja akóllal (akóméréssel) a fattyú.

Tudományosan” megfejtve: ThAFAALKI LAThUNIKAI ThANIA(S) LAThI(AL) L(E)INE (RIL) ΛII Ms.-Thafaalki Lathunikai, Mr.-Thania's (daughter adopted from Celtic people), Mrs.-Lathi's (daughter), lieshere, (of-age) 7.


Feliratszám 147.

Volterra, bronz lemeztöredék karcolt betűkkel mindkét oldalán:

 

TSV P]TSV BeTűZVe betűzve

NTIS PAP NT]NTIΣ PAP NőT] iNTi IS PAP nőt inti is pap

AChELIS A HV]AXELIΣ A Ha V]ÁGY ELő IS Á' ha vágy elő is áll

ATETZC ΘD]ATETZC CSoD]ATÉT űZi Ki csodatét űzi ki

PAPIE PAPIE PAPi JE' papi jel

 

Betűzve: nőt inti is pap, ha vágy elő is áll, csodatét űzi ki! Papi jel.

Visszájáról olvasva:

EIPAP | CZTETA[DΘ | A ΣILEXA[VH | PAP ΣITN[TN | VST[P E JóBA áP/éP | KöZé TET A [DaC | A SZóJeLE GYÁ[Va Ha | PAP iS JuTNa [TaN | ŰZöTé[Be E jóba áp/ép közé tett a dac. A szójele gyáva ha pap is jutna tan űzöttébe!

Megjegyzés: Ősi pap szavunk nem a kereszténységgel került a görögből vagy a latinból hozzánk, a szó az iP-aPa (ipari, mű, itt: lelki apa) lerövidülése, az iPA is ugyanebből rövidült le (nem természetes, csak törvény szerinti apa, in-law), iP-aR (iP-áRu, műáru gyártása), PiTe az iP-éT-ből, ipari étel/étek-ből, PaTiKa az iPa-TéKából, vagyis gyógyipari TéKából, PaPiR (ipari BőR: Pa-PeRgament), éPüLeT: mesterséges LéTesítmény, PéK a Pé-KeRény készítőből rövidült (lásd: Baker, Pekar, ahol ker a cerial, kar a kruh lerövidülése), stb.

Tudományosan” megfejtve: NETSVISAR LEINER L(AR)Th ETRUSCA RANTI(E)S PAP(IESA) L(AR)Th ETRUSCA AChELI(E)S A(ULIASA) L(AR)Th URINATE T(ITES) Z(IL)C L(AR)Th ETRUSCA PAPIE(S) Inspectors-of-entrails lie-here: Mr.-Larth Etrusca, Mr.-Rantie's (son), Mr.-Papie'sdaughter's-husband; Mr.-Larth Etrusca, Mr.-Achelie's (son), Mr.-Aule'sdaughter's-husband; Mr.-Larth Urinate, Mr.-Tite's (son), headman; Mr.-Larth Etrusca, Mr.-Papie's (son)


Feliratszám 154.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele:

 

----ABONI VIX ANNOS XX RHR]ABONI VIX ANNOS XX RuHa R]ABO'NI óV ÍGY ANYi NŐZő GYóGYa Ruha rabolni óv így, annyi nőző gyógya (gyógyulása).

Visszájáról olvasva:

XX SONNA XIV INOBA[RHR GYóGY iZÓ NőN A GYúJáVa' JöN Ö'Be A [RuHáRa Gyógy izzó nőn a gyújával jön ölbe a ruhára.

Tudományosan” megfejtve: CA(I)I TLABON(I)I VIX(IT) ANNOS XX (Remains) of-Mr.-Caius Tlabonius: he-lived for-years for-20.

Az X-t a VIX 'szóban' χ-nek azaz Ch-nak olvastam. Önkényesen? Nem, van ugyanis ennek a feliratnak egy rajza Antonio Francisco Gori-tól, egy megmagyarázhatatlan ψ hozzáadásával:

Hát ez a ψ arra utal, hogy az X-eket Chi-nek, magyarul GY-nek kell olvasni.


Feliratszám 155.

Volterra, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 400x240 mm.:

 

V CEICNA FETIU V RIL XXXΛ F CEICNA 8ETIV E RIL {HaRMiNCöT} óV Ki ÉJeKeN A FÉ'TőJéVe' E RáILő HíR MeNTSe iT Óv ki éjeken a féltőjével e ráillő hír mentse itt.

Visszájáról olvasva:

{HaRMiNCöT} LIR E VITE8 ANCIEC F HáRáM iNTSe őT eLJáR E VITE' Fő ANaK JE' Ki óV Hárám (karám) intse őt, eljár e vitel fő, annak jel ki óv!

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) CEICNA FETIU(S) V(ELIAL) RIL XXXΛ Mr.-Velia Ceicna, Mr.-Fetiu's (son), Mrs.-Veli's (son), of-age of-35, (lies here).


Feliratszám 156.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele:

 

LTh CEICNEI PR A F------AL R XXΛ LΘ CEICNEI PR A 8[ITL]AL R {HuSZoNöT} oLCSó KÉJ KöNYű ÉJ BáR A F[IaTaL]AL áRa HaSoNu'T Olcsó kéj, könnyű éj, bár a fiatallal ára hasonult!

Visszájáról olvasva:

{HuSZoNöT} R LA[LTI]8 A RP IENCIEC ΘL HaSZNáT íRó eLé Á[LíTJa] Fi A RaB iLYEN KéJE' Ki CSaL Hasznát író elé állítja fi, a rab ilyen kéjjel ki csal.

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th CEICNEI(AL) PR(ENThRES) A(ULESA) FELM(UI)AL(ISA) R(IL) XXΛ Mr.-Larth, Mrs.-Ceicnei's (son), Mr.-Prenthre's (son), Mr.-Aule's-daughter'shusband, Mrs.-Felmui'sdaughter's-husband, of-age of-25, (lies here).

Mr. Akárki 25 évesen valóban fiatalon hunyt el, a léha élet megtette a magáét, ez kétségtelen. Ami kétséges az Mr. LőCS neve, ha egyáltalán szerepel ezen a feliraton. Lehet, hogy az etruszkok vallása tiltotta a halott nevének leírását. Amire a kutatók hivatkoznak (it is attested elsewhere) az semmit sem jelent, a feliratokon lévő bármilyen fajú szó szerepelhet másutt is, nemcsak személynév!


Feliratszám 158.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 600x210x350 mm.:

 

ThANA VELUI S EThRIS AVILS ͲXIII OANA FELVI S EORIΣ AVILΣ {HaTVaNHáRoM} Ő ANYA VELe VíJ űZő E ŐR IS AVa' ILeSe Ha TeVőN HaRaMia Ő anya, vele víj űző, e őr is avval illesse ha tevőn haramia!

Visszájáról olvasva:

{HaTVaNHáRoM} ΣLIVA ΣIROE S IVLEF ANAO Ha TeVőN HíR Ma SZóL JóVA' SÍRÓ' E űZő JőVe eLEVe A'NÁ' Ő Ha tevőn hír ma szól jóval, sírról e űző jőve, eleve ajnál (ajnároz) ő!

Tudományosan” megfejtve: ThANA VELUI(AL) S{ }EThRI(E)S AVILS ͲXIII Mr.-Thana, Mrs.-Velui's (son), Mr.-Sethrie's (daughter), ofyears 63, (lies here).


Feliratszám 159.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 530x190x320 mm.:

 

LARTI LAUTNEI L RIL XXXIIII LARTI LAVTNEI L RIL {HaRMiNCNéGY} áL ÁRTóJa aLÁVeTNi ÉJ áL RáILő Ha RoMáNCoN aGY Áll ártója alávetni: éj áll ráillő ha románcon agy!

Visszájáról olvasva:

{HaRMiNCNéGY} LIR L IENTVAL ITRAL Ha RoMáNCoN íGY aLáÍRó éL iLYEN TáVAL IT uRAL Ha románcon így aláíró él, ilyen távval (távlattal) itt ural!

Megjegyzés: Az etruszkok együtt éltek a rómaiakkal, vagyis a románokkal, akiknek enyelgő verseit miért ne nevezték volna románcnak, a -c ugyanis igazi etruszk-magyar képző. Lásd: harmin-c, külön-c, suhan-c, ar-c, har-c, kar-c, stb.

Tudományosan” megfejtve: LARTI LAUTNEI L(ARISUS) RIL XXXIIII Ms.-Larti, slavegirl of-Mr.-Laris, of-age of-34, (lies here).


Feliratszám 160.

Volterra, nagy agyagedény, a nyakán stílussal kissé bemélyített feliratozás:

 

ΘANA PVINEI LAVCINASA ATATNAL CSA'NA eBŰ' INi ÉJ aLÁVaK INASA A'TATNA eL Csalna ebbűl inni éj, alá vak inasa altatna el.

Visszájáról olvasva:

LANTATA ASANICVAL IENIVP ANAΘ LÁNY TÁTA A SZÁNó LYuKáVAL éJEN IVóBa' ANYa-Á'Ca Lány táta (tátottsága) a szánó lyukával éjen ivóban anya-álca.

Tudományosan” megfejtve: ThANA PVINEI(ALISA) LAVCINASA ATATN(I)AL Mr.-Thana, Mrs.-Pvinei's daughter's-husband, Mr.-Lavcina's-daughter's-husband, Mrs.-Atatni's (son), (lies here).


Feliratszám 161.

Volterra, csonttartó doboz fedele:

 

--ANA PRENThREI CARCNA--

Jeff Hill megjegyzése: „I am giving it according to two paper squeezes sent by Mr. Michael Bréal.” és a tudományos megfejtés: ThANA PRENThREI(AL) CARCNAS Mr.-Thana, Mrs.-Prenthrei's (son), Mr.-Carcna's (son), (lies here).

Ugyanerről a mellékelt fényképen semmi nyoma sincs a feliratot megelőző és követő beírásnak, sem bármilyen visszamalterozásnak:


ANA PRENThREI CARCN ANA PRENOREI CARCN ANYA/ANA PőRéN ŐREI KARiKáN Anya/Anna pőrén, őrei karikán!

Visszájáról olvasva:

NCRAC IERONERP ANA Nő KiRe A'Ku JE' RÓNa ÉRőBe' ANYA Nő kire alku (illendőség, méltányosság) jel róna: érőben anya!

Megjegyzés: Amennyiben Ana, vagy Anna is lenne az olvasat, akkor ez lenne az első olyan felirat, melyben valóban kimutatható személynév, de még ebben az esetben is a szöveg olvasata határozottan cáfolja, hogy Mr. Ana-ról lenne szó ahogyan azt a

tudományos” megfejtésben olvashatjuk: ANA PRENThREI(AL) CARCN(AS) Mr.-Ana, Mrs.-Prenthrei's (son), Mr.-Carcna's (son), (lies here).


Feliratszám 162.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele:

 

LARTh TREPUS LARThAL LARO TREPVS LARΘAL aLÁíRÓ TeRÉBe ŰZ áLARCAL Aláíró terébe űz álarccal.

Visszájáról olvasva:

LAΘRAL SVPERT ORAL aLÁ CSóRé ÁL űZVe PERT Ő uRAL Alá csóré áll, űzve pert ő ural.

Tudományosan” megfejtve: LARTh TREPUS LARTh(I)AL Mr.-Larth, Mr.-Trepu's (son), Mrs.-Larthi's (son), (lies here).


Feliratszám 163.

Volterra, üledékes vulkáni kő csonttartó doboz fedele:

 

ThANA URINATI PRESNTES OANA VRINATI PRESNTEΣ Ő ANYA VáRJoN ÁTI PeRE üZeNT ÉSZ Ő anya, várjon áti pere üzent ész.

Visszájáról olvasva:

ΣETNSERP ITANIRV ANAO eSETéN eZ ÉRőBe' IT ANYI áRVa ANYA Ő Esetén ez érőben, itt annyi írva: anya ő!

Tudományosan” megfejtve: ThANA URINATI(AL) PRESNTES Mr.-Thana, Mrs.-Urinati's (son), Mr.-Presnte's (daughter), (lies here).


Feliratszám 164.

Volterra, csonttartó doboz fedele:

 

L FLAVE S VELUSNAL L 8LAFE S FELVSNAL áL FaLÁVa' E S VELe ViSZoNÁL Áll falával e s vele viszonáll (viszont áll = viszonozza a kitartást mellette).

Visszájáról olvasva:

LANSVLEF S EFAL8 L LÁNY SZÜLÉVe' S EVe' ALaFa áL Lány szülével s evvel alafa (javadalom, jutalom, tisztség) áll.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FLAVE S(EThUS) VELUSN(I)AL Mr.-Laris Flave, Mr.-Seth's (son), Mrs.-Velusni's (son), (lies here).


Feliratszám 168.

Volterra, márvány síroszlop, 1,25 m magas, 1.4 m kerületű, az egyik sor fentről lefelé a másik fordítva lett gyatrán rákarcolva. Jeff Hill két lényegesen eltérő átírást is közöl, de ő is e második mellett voksol:

 

VILIANASMIAVILESVNPLUPUKU FILIANAΣMIAFILEΣFNPLVPVKVP VaJ áLJa ANYA SZó MI AVa' ILő E SZaVáN éPüLVe éPÜ' KŰBe Vaj állja anya szó? Mi avval illő, e szaván épülve épül kűbe!

TIPLRLASI TIPZRLAΣI áTIBa ZáRoL A SZÍ Átiba zárol a szí.

Visszájáról olvasva:

PVKVPVLPNFΣELIFAIMΣANAILIF BŰ KŰ éPÜL BeNe ViSELőJe VAJ MáSÁN AJáL JóVa' Bű kű épül, benne viselője vaj másán ajál (ajánl) jóval?

IΣALRZPIT JUSAL áRaZ BaJT Jussal áraz bajt!

Tudományosan” megfejtve: VILIANAS MI AVILES VNP(I) LUPUK{U}<E> TI PL(U)R(IA)L{A}<I>SI Mr.-Viliana's (tombstone) (am) I (Jeff Hill's footnote: that is: Mr.-Viliana made me). Mr.-Avile's posterity-themselves have-died. This (monument is dedicated) to-Ms.-Pluri.

Jeff Hill tett még egy lábjegyzetet: „my interpretation is categorically incorrect, yet it is all that I can see.” Azzal, hogy tolmácsolása határozottan téves egyezem, de nem elég nézni, látni is kell a megoldást.

 

Itt Jeff Hill professzor úgy érezte, hogy itt néhány magasabb sorszámú, de e környékről származó feliratot be kell iktatni:

 

Feliratszám 15515.

Volterra, „A mirror, representing the God Hercules being suckled by the Goddess Juno, with the legend:” A legenda szerinti Herkules istent szoptató Junó istennőt ábrázoló tükör:

 

ECA : SREN : E'KA' SeRÉNY/SZeRÉNY elkall serény/szerény

TVA : IChNA TFA : IXNA iT VA' ÍGY aNA- itt vall így anna-

C : FERCLE : C : HERCLE : K Ha ÉRiK öLE k ha érik öle

UNIAL : CL VNIAL : CL VoNóJa ÁL KaL- vonója áll kall-

AN : ThRA : SCE AN : ΘRA : SCE ANi CSuRA üSZKE ani csurra üszke

 

Elkall (elkallódik) serény/szerény, itt vall így annak ha érik öle, vonója áll kallani (tiporni), csurra (csurranásra) üszke (üszögje)!

Visszájáról olvasva:

ECS : ARΘ : NA | LC : LAINU |: ELCREH : C | ANXI : AVT |: NERS : ACE ÉKeS ARC NYALKa áL AJNá'Va ELé KiRE Ha KAN GYúJa A VeTő NYERőS A KÉ' Ékes arc, nyalka áll ajnálva (ajnározva) elé, kire ha kan gyúja a vető: nyerős a kéj!

A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

ETCVA NAELE – ELEAN AVCTE E TéKáVA' iNA' ELÉ – ELE ANÁ' VaKíTi E' E tékával inal elé – ele (eleje) annál vakíti (vakítja) el.

Megjegyzés: Az értelmes, egy feleségnek és nőnek tanulságos (és hízelgő) olvasat tökéletesen illik egy tükörre. Az olvasat figyelembe veszi a jelölt szóközöket még a visszafelé olvasatban is, míg a

tudományos” megfejtés azokat két helyen is ignorálja: ECA SREN|TVA IChNA|C FERCLE UNIAL CL|AN ThRASCE This reflec|tion (is) ho|w the-God-Hercules the-Goddess-Juno's s|on was-birthed.

A szokásos sárdobálással együtt, több más fordítása (ferdítése) is van a feliratnak, pl: Gino Luigi Martelli-jé: „(The mermaid) drinks this dead man just as the God Hercules, a son, sucks the milk of the Goddess Juno” Jeff Hill ehhez fűzött megjegyzését (which is incomprehensible nonsense) kiterjesztem az ő saját fordítására is.


Feliratszám 14949.

Volterra, egy 18cm. magas világos színű boros köcsög felső fele:

 

LARISACZVN áLÁRa ISZA KeZe VoN Állára isza (iszákos) keze von!

Visszájáról olvasva:

NVZCASIRAL Ne VíZ Ki A SÍRAL Ne víz!, ki a sírral.

Tudományosan” megfejtve: LARIS ACZUN Mr.-Laris (owns this) littlewine-jar.

Íme egy kis tudományos kulisszatitok: „The Inscription Seems To Provide The Etruscan Term For, Either, little wine jar, Or, wine jar (The Letter -Z- Seems To Embody A Diminutive Usage): ACZUN.” Vagyis látnak egy feliratozott boros köcsögöt és tudományosan megállapítják, hogy a tulajdonosa (Laris?), nehogy összetévessze a kemencével, ezt rá is írta, sőt mindenkivel tudatta, hogy ez bizony az ő számára csak köcsögöcske: ő egyszerre másfél liternél többet is meginna. A szótárba beírták, hogy „aczun = (little) wine jar”, punktum.


Feliratszám 14960.

Volterra, egy sztélé felső bal oldala:

 

SʘAUKU ʘ A ʘ F

Ebben az átírásban Jeff Hill a ʘ jelet szóköznek veszi, míg Massimo Pallottino Θ-nak, neki van igaza:

 

ΣΘAVKVΘAΘSF SZó CSA'Va KöVeCS Á'CáZVa Szó csalva, kövecs álcázva.

Visszájáról olvasva:

FSΘAΘVKVAΘΣ VíZSa CSACSiVa' KoVACS SZó Vízsa csacsival kovacs (keverék) szó.

Megjegyzés: Azt hiszem ezzel nem vitázhatunk: vizsa, oda-vissza olvasva értelmes és összefüggő tükörmondat szerkesztése csacsikra nem bízható!

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) AUKU A(ULES) F(ASTIASA) Mr.-Seth Auku, Mr.-Aule's (son), Mr.-Fastia's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 9380.

Volterra, sztélé, 1904-ben találták at Precinct Of The Cathedral Priests, Community Of Colle”:

 

MIAKASSFEKUNTINAS MIAKAΣS8EKVNTPNAΣ MI A'Ku A SZűZ FEKVe iNT Be NÁSZ Mi alku, a szűz fekve int be: nász!

Visszájáról olvasva:

ΣANPTNVKE8SΣAKAIM SZó ANYi BeTű NeVüK E FűZéSe A KAJMó Szó annyi betű, nevük e fűzése a kajmó (görbület).

Note by Jeff HiLL: „I Must Divide Up The Words Differently To Mr. Mauro Cristofani (Because I Recognise An Etruscan Prename Spelled CA, KA, Or ChA), And I Obtain A Wordform MIA, At The Beginning Of The Inscription, Which Is, 1., Either A Mistaken Wrong Division On My Part, Or, 2., A Spelling Of The Commonly Found Pronoun MI With A Masculine Gender Termination -A, Or Else, As I Suppose, 3., A Clever, Idiomatic, Or Perhaps Even Vulgar, Combination Of The Pronoun MI And The Verb to be, AMA; Yet, If 3. Is Correct, I Would Have Expected The Idiom To Be Widespread.

Bárhogyan is tördelik szavakba tudóskáim ezt a feliratot, a visszafelé olvasatot felülmúlni úgysem tudják, az tökéletesen írja le azt amit mindenki láthat, a betűk-alkotta kajmót.

Tudományosan” megfejtve: MI A(MA) KAS SFEKUNTINAS I am Mr.-Ka Sfekuntina's.


Feliratszám 9820.

Volterra, 450 mm magas, 280 mm átmérőjű, tojás alakú fazék szája:

 

LARZA AVLE ARNThALISA LARZA AVLE ARNΘALISA aLáÁRaZA AVaL E ARáNY CSALIZA' Aláárazza, avval e (jobb ár)arány csalizza!

Visszájáról olvasva:

ASILAΘNRA ELVA AZRAL A ZILA' CSíNRA ELeVe Á' AZ áRAL A zilaj (szilaj) csínra eleve áll az árral!

Tudományosan” megfejtve: LARZA AVLE(S) ARNTh(I)ALISA Mr.-Little-Larth, Mr.-Avle's (son), Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, (owns me).

Emlékszünk még, a 14949. feliratban úgy tűnt, hogy „The Letter -Z- Seems To Embody A Diminutive Usage”, itt már biztosra veszik: Lar-z-a = Larth-ácska! Így működik az Etruszkológia: az egyik a feltételezését a másik már biztosra veszi.


Feliratszám 9893.

Volterra, 210 mm magas, 340 mm átmérőjű, félgömb alakú hamvasztóedény. Két koncentrikus kör fut rajta feliratozással:

 

MIVELThURUSKANAIUS

NUTISAS

Amint az a rajzon jól kivehető, a belső kör ötödik, S-nek átírt betűje semmiben sem különbözik a másik két N betűtől (Mauro Cristofani is ezt N-nek írja át), a Th-nak vélt betű pedig H, így:

 

MIFELHVRVΣKANAIVΣNVTINAΣ MIVEL HíVe RaVaSZ KAN A JUSáN VÉTI NÁSZ Mivel híve ravasz kan, a jussán véti nász!

Visszájáról olvasva:

ΣANITVNΣVIANAKΣVRVHLEFIM SZó ANYI TéVeN SUJAN A KaSZáVa' RÜHeLi E'Ve ÍM Szó annyi téven sujan (suhan) a kaszával, rühelli elve, ím!

Tudományosan” megfejtve: MI VELThURUS KANAIUS NUTI(E)SAS I (am) Mr.-Velthur Kunaiu's, Mr.-Nutie's-daughter'shusband.

Azt hiszem, hogy Én, Mr. Velthur Kunaiu tényleg ravasz vagyok ha a nevem mellé nem a nejem, hanem a napám (anyósom) neve került!


Feliratszám 9894.

Volterra, alabástrom hamvveder fedele, heverő férfi lóalakú rhytonnal, 290x520 mm.:

 

A ATI L RIL ͲXXII A ATI L RIL {HeTVeNKeTTő} Á' ÁTI éLő RÍL HűT VéN Ke'T Áll áti, élő ríl (sír), hűt vén kelt.

Visszájáról olvasva:

{HeTVeNKeTTő} LIR L ITA A HiTVáNY Ki iT aLáÍR eLé ITA Á' Hitvány ki itt aláír, elé ita (itala) áll!

Tudományosan” megfejtve: LARZA AVLE(S) ARNTh(I)ALISA Mr.-Little-Larth, Mr.-Avle's (son), Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, (owns me).


Feliratszám 9206.

Volterra, domborműves áldozati cseréptál:

 

MENUTURUVEPEI------------------INA MENVTVRVFEPE ... íM E NőVe' TŰR VeVő EBE' ... Ím e nővel tűr vevő ebben ...

Visszájáról olvasva:

… EPEVURUTUNEM … EBE' VeVőRe VeTÜ' NEMe … ebben vevőre vetül neme.

Tudományosan” megfejtve: ME NUTU RUVE PEIThES VELI(AL) CAINA(S) I (am) the-bellybuttoned sacrificial-bowl of-Mr.-Peithe, Mrs.-Veli's (son), Mr.-Caina's (son).


Feliratszám 9426.

Volterra, urna:

 

LARThIA ThANSINEI SVETUNIA LAIA ΘANSINEI SFETVNIA aLÁ LoTYóJA CSA'Ná SZáJáN ÉJ SZóVa' E'Tő VoNJA Alá lotyója csalná, száján éj szóval ejtő vonja.

Visszájáról olvasva:

AINVTEFS IENISNAΘ AIΘLAL AN VéT EVe' SZó iLYEN ISZoNYú Á'Ca ÁLJa CéLAL An vét evvel szó, ilyen iszonyú álca állja céllal.

Tudományosan” megfejtve: LARThIA ThANSINEI(AL) SVETUNIA(S) Mr.-Larthia, Mrs.-Thansinei's (son), Mr.-Svetunia's (son), (lies here).


Feliratszám 13882.

Volterra, Cornia folyó, Massa község, pecsétlenyomat cserépdarabon, 101x14,5 mm., a betűk 7-8 mm.-re domborodnak ki:

 

V SUPNI V

V SUPNI V VELANIAL

A kutatók a -t a Th jelének veszik, és ThAPNINA 'pottery workshop', fazekasműhely rövidítésének. Valójában ez az Ó szavunk, óv értelemben mint cím és egyben az O betű mely minden alatta lévő szó elé odaillesztendő (őseink szerettek játszani a betűkkel!):

 

O Ó Ó(v)

OF OSVPNI OF OFELANIAL ÓVó OSZo'Va BáNI ÓVó ÖVEL ANYJa ÁL Óvó oszolva (többekre kiterjesztve) báni (gondviselő), óvó övvel anyja áll!

Visszájáról olvasva:

OLAINALEF OF OINPVS OF O OLAJNÁ' LEVe ÓV OLY Nő BűVöS ÓV Ő Olajnál leve óv, oly nő bűvös, óv ő!

Tudományosan” megfejtve: Th(UPNINAS) V(ELUS) SUPNI(AL) V(ELUS) VELANIAL(ISA) (I am a rooftile) of-the-potteryworkshop of-Mr.-Vel, Mrs.-Supni's (son), Mr.-Vel's (son), Mrs.-Velani's-daughter's-husband.


Feliratszám 13903.

Volterra, Certaldo, fekete mázos kupa talpazata:

 

MIAVLESMI MIAFLEΣMI MI AVuL ÉSZ-MÍ Mi avul ész-mí (mű)!

Visszájáról olvasva:

IMΣELFAIM IMáS ÉL VAJ Mű Imás él, vaj mű?

Tudományosan” megfejtve: MI AVLES MI I (am) Mr.-Avle's (am) I.

Én vagyok Mr. Avle-nak vagyok én!? Hála Istennek, az ilyen ész-művek elavulnak! De amíg van élő imás (aki az elhunytért imádkozik) addig emléke nem avul.


Most folytatjuk, ott ahol abbahagytuk a természetes sorszámok követését, de új helyszínnel, SAENA/Siena környéki leletekkel.

Feliratszám 173.

Siena, tiburtine (fehér kalcium-karbonát kőzet) csonttartó doboz:

 

LARTh NUSMUNA

LAUChA

 

LARΘ NVSMVNA LAVXA aLÁíRÓ NeVeZi Mi Vo'NA iLÁVa' áGYA Aláíró nevezi mi volna illával (szökéssel) ágya.

Visszájáról olvasva:

AXVAL ANVMSVN ORAL AGYáVAL A NéV Mi ZSiVáNY Ő uRAL Agyával a név mi zsivány, ő ural

Tudományosan” megfejtve: LARTh NUSMUNA LAUChA Mr.-Larth Nusmuna, our-prince, (lies here).


Feliratszám 174.

Siena, tiburtine csonttartó doboz fedele:

 

ThUI

ARThI PUKRNEI

 

OVI ARΘI PVKRNEI ÓVJa A RiCSaJ BűVKöRéN ÉJ Óvja a ricsaj bűvkörén éj !

Visszájáról olvasva:

IENRKVP IΘRA IVO iLYEN íR KŰBe ICe RÁ JöVŐ Ilyen ír kűbe, icce rá jövő!

Tudományosan” megfejtve: ThUI ARThI PUKRNEI Here Ms.-Arthi Pukrnei (is lying).


Feliratszám 176A.

Siena és Colle közötti all'Isolán 1698-ban talált kripta első fala, festett piros betűk:


NSNL PASIK FIThURE NSNL PASIK 8IΘVRE NőZőNéL BA' iZIK FICSÚR E nőzőnél baj izzik ficsúr e

IANIMES VIURUFICLA-- IANIMELLFIVRV8ICRΘ ... oLYAN ÍMEL LöVI ÜRÜ' FIKaRC ... olyan ímmel lövi ürül fikarc ...

CA----S----IPNEICICE CA[RL]Σ[A]IPNEIΘIΘA ... KÁ[RáL] uSZ[Á]LYáBa NEJ CSICSA ... kárál uszályába nej csicsa ...

 

Nőzőnél baj izzik, ficsúr e, olyan ímmel(-ámmal), lövi ürül fikarc … kárál uszályába nej, csicsa ...

Visszájáról olvasva:

AΘIΘIENPI[A]Σ[LR]AC | ΘRCI8VRVIFLLEMINAI | ERVΘI8KISAPLNSN A CSICSa iLYEN BuJ[A] SZóL Rá Ki CSóRé KI FURULYáVaL eLEMIN ÁLJa E RoVoTJa IFi KéJeZ ABa' LeNéZőN A csicsa ilyen buja szól rá ki csóré, ki furulyával elemin állja, e rovottja ifi, kéjez abban lenézőn.

Tudományosan” megfejtve: NSN(AR)L PASIK FIThURE IANIMES VIURUFI(AL) CLAN CAI SUThI P(EI)NEICICE For-his-descendants: Mr.-Pasik Fithure, Mr.-Ianime's son, Mrs.-Viurufi's son, this tomb excavated.


Feliratszám 176B.

Siena és Colle közötti all'Isolán 1698-ban talált kripta második fala, festett piros betűk:


Az első sor az etruszk ABC betűsorának kezdete, kis hibával: az I és M kétszer is szerepel, a második M kissé szokatlan alakú. Ezek a 'hibák' és a 176A felirat kamaszos tartalma itt is inkább játékosságra utal:

 

A B V D E C I F Th I K L M M S O A B F D E C I 8 Θ I K L M CN H O A BúVóD-E KŰ Fi CSIKeóL Mi KuNYHÓ … A búvód-e kű, fi, csikeól (csirkeól) mi kunyhó …

Visszájáról olvasva:

OHCNMLKIΘ8ICEDFBA ÓH KiN MúLiK ICe FI KEDVéBe' Á' Óh, kin múlik? Icce fi kedvében áll!

A második sor (jobbról balra):

MA MI ME MV NA NO A MA MI ME' MŰ NA NŐ A Ma mi, me(rt) mű, na, nő a'!

Visszájáról olvasva:

A ON AN VM EM IM AM A ÖN ANYi ÜM EMi IMa ÁM A' ön annyi üm (megütközés), emi (szopja) ima ám!

Tudományosan” megfejtve: ABC és szótagolás: MA MI ME MU NA NO A

Jeff Hill's footnote: note that the sound of the letter O was avoided by the GENIVS of the Etruscan language, and is frequently a misreading of the Etruscan THETA.

Hát igen, nehéz ott letagadni az O-t ahol egyszerre van jelen Θ-val.


Feliratszám 176C.

Siena és Colle közötti all'Isolán 1698-ban talált kripta negyedik fala, festett piros betűk:

 

MILALAUSA MILALAVΣA Mi ILAL A ViSZA mi illal a visza

MIAKAS MIAKRΣ Mi úJA' KáRoS mi újjal káros

 

Mi illal (szökéssel) a visza (az) mi újjal káros.

Visszájáról olvasva:

ΣRKAIM AΣVALALIM SíRoKA' ÍM ÁSVa ALÁ LIMa Sírokkal, ím, ásva alá lima (limlomja)!

Megjegyzés: Mi a másvilágra szökés után a visza, az a volt evilági élet, melynek felemlegetése bizony nagyon káros lehet egy új társnak! Ezek a falfirkáló kamaszok nem buták.

Tudományosan” megfejtve: MI LA(RISASE) LAUSA(SE) MI AKAS(ChE) I -- by-Mr.-Laris Lausa -- I was-built.


Feliratszám 177.

Colle, Il Santinovo, homokkő csonttartó doboz fedele:

 

MIARUNThIAMALAMENAS MIARVNOIAMALAMENAΣ MI ÁRVa NŐJé Á'MA LÁM E NÁSZ Mi árva nőjé: álma, lám, e nász!

Visszájáról olvasva:

ΣANEMALAMAIONURAIM SZÁ' NÉMA LÁM A JÓ Nő URALJa íM Száj néma, lám a jó nő uralja, ím!

Tudományosan” megfejtve: MI ARUNThIA MALAMENAS I (am) Mr.-Arunthia, Mr.-Malamena's (son).


A 178.-201. sorszámig terjedő leletek az Osenna melletti Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanyáról kerültek elő.

Feliratszám 178.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

ARNT VETE ARNThALISA ARNT FETE ARNΘALISA ÁRNYaT VET-E ÁRNY CSAL IZA/IZSA árnyat vet-e árny csal iza/izsa (isa, biz a', bizony)

CAIAS CAIAΣ Ki ALJAS ki aljas

 

Árnyat vet-e árny? Csal izsa (isa, biz a', bizony) ki aljas!

Visszájáról olvasva:

ΣAIAC ASILAΘNRA ETEF TNRA SZÁJA' Ki A ZILA' CSíNYáRA E'TÉVE' TaNú RÁ Szájal, ki a zilaj (szilaj) csínyára, ejtével (ejtésével) tanú rá.

Megjegyzés: Aki magyarul beszél, de kételkedik ebben az olvasatban az vagy idióta vagy gazember! A két magánhangzó visszatoldása magától értetődik, az aljast pedig ajjasnak ejtjük, így az a nyelvész aki ebben a feliratban nem ismeri fel anyanyelvét ajjas. A visszafelé olvasatnál több a visszapótlás, de még mindig egyértelmű és tanulságos.

Tudományosan” megfejtve: ARNT VETE ARNTh(I)ALISA CAIAS Mr.-Arnt Vete, Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, Mr.-Caia's (son), (lies here).


Feliratszám 179.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

ARNTVETEARNThA ARNTFETEARNΘA ÁRNYaT VET-E ÁRNY CSA- árnyat vet-e árny csa-

LISA CAIAΣ L IZA/IZSA Ki ALJAS l iza/izsa (isa, biz a', bizony) ki aljas

 

Árnyat vet-e árny? Csal iza/izsa (isa, biz a', bizony) ki aljas!

Tudományosan” megfejtve: ARNT VETE ARNTh(I)ALISA CAIAS Mr.-Arnt Vete, Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, Mr.-Caia's (son), (lies here).


Feliratszám 180.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LART VETE ARNTh LART FETE ARNΘ aLÁíRóT VÉTE' ÁR iNTSe aláírót vétel ár intse

AL CAIALISA ÁL Ki AJÁ'L IZA/IZSA áll ki ajánl iza/izsa (isa, biz a', bizony)

 

Aláírót vétel ár intse! Áll ki ajánl iza/izsa (isa, biz a', bizony)!

Visszájáról olvasva:

ASILAIAC LA ΘNRA ETEV TRAL A ZILAJA' Ki áL A CSíNYRA É'TÉVe' TuRÁL A zilajjal (szilajjal) ki áll a csínyra, éltével turál (tereturál = pletykáz).

Tudományosan” megfejtve: LART VETE ARNTh|(I)AL CAIALISA Mr.-Lart Vete, Mrs.-Arnth|i's (son), Mrs.-Cai's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 181.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LARThVETEARN LARΘFETEARN[T áLARC VET-E ÁRNYaT álarc vet-e árnyat

ThALISAThUILAR ΘALISAΘVILAR CSALIZó Á'CáVa' ILÁRa csalizó álcával illára (mulatozásra)

ThVETELINE ΘFETELINE iCéVE' TELi JöN E iccével teli jön e

 

Álarc vet-e árnyat? Csalizó álcával illára (mulatozásra) iccével teli jön e.

Visszájáról olvasva:

ENILETEFΘ RALIVΘASILAΘ T]NRAETEFΘLAR ENYI LET E ViC uRAL IVó CSA' ZaJaL Á'Ca TaNúRA É'TÉVe' CSóRÁL Ennyi lett e vicc: ural ivó, csal zajjal álca, tanúra éltével csórál (fontoskodik).

Mint akrosztichon, oda-vissza olvasva:

LΘΘ TRE – ERT ΘΘL aLá CSöCS TeRE' – ÉRTe CuCáL Alá csöcs terel – érte cucál (bökdös).

Megjegyzés: A szövegkörnyezetbe tökéletesen illő fekete humor!

Tudományosan” megfejtve: LARTh VETE ARN|Th(I)ALISA ThUI LAR|Th VETE L(E)INE Mr.-Larth Vete, Mrs.-Arn|thi's-daughter'shusband, (lies here). Here Mr.-Lar|th Vete lies.


Feliratszám 182.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LARTh VETE ARNThAL LARO FEYE ARNΘAL aLÁíRÓ VÉGE A RoNCSAL Aláíró vége a ronccsal.

FIPINAL C VaJ BaJoN ALKu Vaj bajon alku?

Visszájáról olvasva:

C LANIPIF LAΘNRA EYEF ORAL Ki LÁNYI BáJáVa' áL A CSíNYáRA E iGÉVe' ŐR ÁL Ki lányi bájával áll a csínyára, e igével őr áll.

Az egymást keresztező vonalakat figyelembe véve, a C beszúrásával, az olvasat így módosul:

LARO FCEYE ARNΘAL FIPINAL aLÁíRÓ VaK E iGE A RoNCSAL VaJ BáJ NÁLa Aláíró vak, e ige a ronccsal vaj báj nála?

Visszájáról olvasva:

LANIPIF LAΘNRA EYECF ORAL LÁNYI BáJáVa' áL A CSíN RÁ ÉG ÉKöVe Ő uRAL Lányi bájával áll, a csín rá ég ékköve, ő ural.

Megjegyzés: Az etruszkok istenien tudtak játszani a betűkkel!

Tudományosan” megfejtve: LARTh VETE ARNTh(I)A|L VIPIN(I)AL C(LAN) Mr.-Larth Vete, Mrs.-Arnth|i Vipini's son, (lies here).


Feliratszám 183.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LARIS VETE ARNThAL LARIS FEYE ARNThAL iLő A RaJZ VÉGE ÁRNY-CSALó Illő a rajz vége: árny-csaló!

Visszájáról olvasva:

LAThNRA EYEF SIRAL áL A CSúNYáRA E iGÉVe' ZaJ uRAL Áll a csúnyára, e igével zaj ural!

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE ARNTh|(I)AL Mr.-Laris Vete, Mrs.-Arnth|i's (son), (lies here).


Feliratszám 184.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LARIS VETE

ARNThAL

 

LARIS FEYE ARNThAL iLő A RaJZ VÉGE ÁRNY-CSALó Illő a rajz vége: árny-csaló!

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE ARNTh(I)AL Mr.-Laris Vete, Mrs.-Arnthi's (son), (lies here).


Feliratszám 185.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

AULE VETE VELSA AVLE FEYE FELSA A VaLó E VÉGE VELe SZÁ' A való e vége vele száll.

Visszájáról olvasva:

ASLEF EYEF ELVA A SZó eLEVe E iGÉVe' ÉL VA' A szó eleve e igével él vaj?

Tudományosan” megfejtve: AULE VETE VEL(U)SA Mr.-Aule Vete, Mr.-Vel'sdaughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 186.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LARThVETE LARThALISA CAINALISA LARΘFEYE LAROALISA CAINALISA áLARC VÉGE aLÁíRÓ ÁLJa SZÁ' KAJáNAL ISZA Álarc vége, aláíró állja, száj kajánnal isza (iszákos).

Visszájáról olvasva:

ASILANIAC ASILAORAL EYEFΘRAL A SZó ILAN aJAK A SZáJ aLÁ ŐR ÁL E iGÉVe' CSóRÁL A szó illan, ajak a száj alá őr áll, e igével csórál.

Tudományosan” megfejtve: LARTh VETE LARTh(I)ALISA CAIN(I)ALISA Mr.-Larth Vete, Mrs.-Larthi Caini's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 187.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LARTh VETE LARThALSA

CAINAL IThA

 

LARO FEYE LARΘALSA CAINALTΘA aLÁíRÓ VÉGE áLARC ALáZA KAJáN ALTaTJA Aláíró vége: álarc alázza, kaján altatja.

Visszájáról olvasva:

AΘTLANIAC ASLAΘRAL EYEF ORAL Á'CáT LÁNY aJAK A SZó aLÁ CSóRÁL E iGÉVe' ŐR ÁL Álcát lány ajak a szó alá csórál (kerít), e igével őr áll!

Tudományosan” megfejtve: LARTh VETE LARTh(I)AL(I)SA CAIN(I)AL Ͳ ThA(NAS) Mr.-Larth Vete, Mrs.-Larthi'sdaughter's-husband, Mrs.-Caini's (son), 50, Mr.-Thana's (son), (lies here).


Feliratszám 188.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LART L

VETELA

 

LART FEYELAL aLÁíRT VÉG ELé ÁL Aláírt vég elé áll.

Visszájáról olvasva:

LALEYEF TRAL aLÁ LEGÉVe TáRAL Alá legével táral (kitár).

Tudományosan” megfejtve: LART VETEL(I)A|L Mr.-Lart, Mrs.-Veteli's (son), (lies here).


Feliratszám 189.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LARISVETELARThALISA LARISEETELARΘALISA iLÁRa ÍZE' ÉTEL ARa CSAL ALJaZA Illára (mulatozásra) ízzel étel arra csal, aljazza!

Visszájáról olvasva:

ASILAΘRALETEESIRAL A ZILA' CSóRÁL É'TE E ZaJRa ÁL A zilaj csórál, élte e zajra áll.

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE LARTh(I)ALISA Mr.-Laris Vete, Mrs.-Larthi'sdaughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 191.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

VELVETELARISALISA LA

RThVETELINE

 

FELEFEYELARISALISA LA RΘFEYEZIPE VELE VéGE iLÁRA IZó ALJaZ ALÁ RéCe VÉGE íZIBE' Vele vége, illára (mulatozásra) izzó aljaz alá, réce vége íziben!

Visszájáról olvasva:

EPIZEYEFΘR AL ASILASIRALEYFELEF ÉP IZEG E VaCSoRa ÁL A ZILA' ZSÍRAL ÉGVe EL EVe' Épp izeg e vacsora, áll a zilaj (szilaj) zsírral, égve el evvel.

Tudományosan” megfejtve: VEL VETE LARIS(I)ALISA LA|RTh VETE L(E)INE Mr.-Vel Vete, Mrs.-Larisi'sdaughter's-husband, (lies here). Mr.-Larth Vete lies-here.

Nem a magyar az egyedüli nyelve melyben vannak azonos alakú (homonim) szavak, ezért nem győzöm csodálkozni az etruszkológusok és más lógósok kitartásán, hogy minden azonos alakú szót egy kaptafára húzzanak. Igaz, hogy ez a kaptafa maga az etruszkológia, ha ezt kidobnák vele együtt a tudományuk is repülne.


Feliratszám 192.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LARIS --------VARISALI LARIS [FETE]VARISALI aLÁíRóJa iS [VÉTE'] VÁRI/VÁRJa S ÁLI/ÁLJa aláírója is [véttel] vári/várja s álli/állja

SA LARNAL SZÁL-ARaNYAL szál-arannyal

 

Aláírója is [véttel] vári/várja s álli/állja szál-arannyal.

Visszájáról olvasva:

LANRAL AS ILASIRAV [ETEF] SIRAL LÁNYRa ÁL A SZó ILő A SZáJRA VÉTő EVe' SÍR ÁL Lányra áll a szó, illő a szájra vétő, evvel sír áll!

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE LARIS(I)ALI|SA LARN(I)AL Mr.-Laris Vete, Mrs.-Larisi's-daughter'shusband, Mrs.-Larni's (son), was-carried-on-a-funeral-bier.


Feliratszám 193.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LARIS VETEIThUI LARIS FETEIOVI aLÁRóJa SZó VÉT E JÓ VáJó Alárója szó: vét e jó vájó.

Visszájáról olvasva:

IVOIETEF SIRAL JöVŐJE TÉV SÍR ÁL Jövője tév: sír áll!

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE{I} ThUI Mr.-Laris Vete (lies) here.


Feliratszám 194.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

VEL VETE LUSCE FEL FEYE LVSCE VELe VÉGE éLVeZőKE' Vele vége élvezőkkel.

Visszájáról olvasva:

ECSVL EYEF LEF E KeZéVeL ÉG É'V eLEVe E kezével ég élv(ezet) eleve.

Tudományosan” megfejtve: VEL VETE LUSCE(S) Mr.-Vel Vete, Mr.-Lusce's (son), (lies here).


Feliratszám 195.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

 

MIMURSARN ThRUPETEN MIMVRSARN ΘRVPEVEN MI MiVe' áRaZ ARaNY CSeRéVe' eBE' VENé mi mivel áraz arany cserével ebben venné

NUFRESLARISVETEMULUNE NV8REΣLFRISPEIFMVLVNE NéV FőRE SZóL VéRÍZBE' JaVa MiVeL ViNÉ név főre szól vérízben java mivel vinné

LAThLAPEIRULILMULUNE LAΘLAPEIRVLILMVLVNE aLÁ CéLA' éP E JóRÚL JeLeMéVeL VeNE alá céllal épp e jórúl jellemével venne

Mi mivel áraz – arany cserével ebben venné. Név főre szól, vérízben (vérsejtben) java mivel vinné. Alá céllal épp e jórúl (jóról) jellemével venne.

Visszájáról olvasva:

ENVLVMLILVRIEPALΘAL E NéV eLeVe eMeLi ILő VáRJa E PALóáCSAL e név eleve emeli illő várja pallóáccsal

ENVLVMFIEPSIRFLΣER8VN E NéVeL VáM VaJ E BíZóJáRa VáLaSZ ÉRi FiÚN e névvel vám vaj e bízójára válasz éri fiún

NEVEPVRΘNRASRVMIM NEVÉBŰ' éRTSeN RÁZáRVa MÍMe nevéből értsen rázárva míme

E név eleve emeli, illő várja pallóáccsal. E névvel vám (tehertétel), vaj e bízójára válasz éri fiún? Nevébűl (nevéből) értsen: rázárva míme (szerepe).

És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

MNL NEE – EEN LNM MűN LeNE-E E ENYeL NéMa Műn lenne-e e enyel (nyájas tréfa) néma?

Megjegyzés: Ez a felirat teljesen hazavágta az etruszkológia magas tudományát, egyértelművé téve, hogy az etruszk sírfeliratokon miért nincsenek személynevek. Az eddigi kb. kétszáz felirat átolvasása után egyértelmű, hogy ez volt az etruszk műveltség alapelve: ha lennének is nevek a sírfeliratokon, azok megbújnának egy értelmes, az elhunytat méltató mondat bugyraiban. Ezzel szemben az etruszkológia csupán semmitmondó neveket vél látni és egy igét: MULUNE dedikál, ajánl engemet jelentéssel, csakhogy a következő feliraton a TURCE jelenti ugyanezt, míg Pyrgi aranylemezeken a VAT(IEXE) áll ugyanezzel a jelentéssel ...

Tudományosan” megfejtve: MI MURS ARN(ThUS) ThRUPETES UFRES LARIS VETE MULUNE LA(R)Th LA(RISIAL) PEIRULI(AL) L(ARISUS) MULUNE I (am) the-ossuary of-Mr.-Arnth Thrupete, Mr.-Ufre's (son). Mr.-Laris Vete dedicates (me), Mr.-Larth, Mrs.-Larisi Peiruli's (son), Mr.-Laris's (son), dedicates (me).

A neveket lehet tovább variálni, íme néhány változat Jeff Hill válogatásában:

MI MURS ARNThAL VETES

MIMURS ARN ThAL VETES

MIMURSARN ThRUPETEN


NUFRES LARIS VETE MULUNE

NUFRES LARIS VETE MULUNE

NUFRESLARISVETEMULUNE


LAThIA PETRUNI MULUNE

LAThI APETRUNI MULUNE

LAThLAPEIRULILMULUNE


Feliratszám 197.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

ThANAUTAUNEI ΘANAVTAVNEI CSA'NA UTA'Va' NEJ csalna utalva nej

LARISALVETES LARISALFETEΣ áL A RaJZAL VETÉS áll a rajzzal vetés

PUIA PVIA PULYA pulya

 

Csalna utalva nej, áll a rajzzal vetés: pulya.

Visszájáról olvasva:

AIVP ΣETEVLASIRAL IENVATVANAΘ A JöVőBe' SE'Ti EVeL A'Zó JóRa ÁL iLYEN aVATVA Nő-Á'Ca A jövőben – sejti – evvel ajzó jóra áll, ilyen avatva nő-álca

És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ΘLP IΣA – AΣI PLΘ CSaLóBa' ISZA – A SZÍ BALúTJa Csalóban isza (ivászat) a szí balútja (tévedése)!

Tudományosan” megfejtve: ThAN(I) AUTAUNEI LARIS(I)AL VETES PUIA Mrs.-Thani Autaunei, Mrs.-Larisi's (daughter), Mr.-Vete's wife, (lies here).


Feliratszám 198.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

 

NATISAL PUIA NATISAL PVIA uNAT IZó ÁL BUJA unat (unalom) izzó áll buja

LARThIASRUTZNEI LARΘIAΣRVYZNEI áLARC úJ A SZARV iGéZő NEJ álarc új a szarv tűzi/igéző nej

ThAURACLAN LINE ΘAVRACLAN LINE CSA'Va uRAKaL ANYi eLJöNE csalva urakkal annyi eljönne

 

Unat (unalom) izzó áll, buja álarc, új a szarv: igéző nej, csalva urakkal, annyi eljönne!

Visszájáról olvasva:

ENIL NALCARVAΘ IENZYVRΣAIΘRAL AIVP LASITAN E NYÍLó NYALKÁRa VÁ'TSa éJEN iZGő ÚR SZÁJa CSóRÁL A IVóBa' LÁZÍTANi E nyíló nyalkára váltsa, éjen izgő úr szája csórál, a' ivóban lázítani.

És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

NLΘ AIE – EIA ΘLN Nő LáTJa A JE' – ÉJ A CSaLóN Nő látja: a jel éj a csalón!

Tudományosan” megfejtve: NATIS(I)AL PUIA LARThIAS RUTZNEI ThAURA CLAN L(E)INE Mrs.-Natisi's (daughter), wife of-Mr.-Larthia, Mrs.-Rutznei, (and) Mr.-Thaura, (her) son, lie here.


Feliratszám 200.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

LART ECNATNA APINAL áL ÁRTó E KíN A TaNA' APJáNÁL áll ártó e kín a tannal apjánál

AN IMARThANZ AXN IMAROANZ AGYáN IMÁR Ő ANYáZ agyán imára ő anyáz

 

Áll ártó kín a tannal apjánál, agyán immár ő anyáz!

Ügyes szójáték az apa és anya szavakkal.

Visszájáról olvasva:

ZNAOARMI NXA LANIPA ANTANCE TRAL ZSaNA Ő A RiMáJa iNGY A LÁNYI BA' A NYiTA' NőKÉ TáRAL Zsana (zsémbes) ő, a rimája (szajhája) ingy(en) a lányi baj: a nyittal (kulccsal) nőkké táral (kitárul)!

Mint akrosztichon, üzen az angyal:

LAXN ALANZZNALA NXAL LÁGYaN ÁL ANYáZó – üZeN ALá ANGYAL Lágyan (szelíden) áll anyázó, üzen alá angyal!

No de ilyet! Még hogy a görög>latin eredetű, Új Testamentumból átvett angyal szavunkat, mely az angoloknál is csak cirka 1300 körül terjedt el, már az etruszk-magyarok is használták! De háborgás helyett inkább gondolkodjunk: ángy (szótáraink szerint ?fgr eredetű) és angyal szavaink (kiejtve ánygy és anygyal) gyöke az anya, -gy illetve -gyal toldalékokkal lágyítva, finomítva. Az ángy olyan (idősebb) női rokon, aki házassága révén segítheti, helyettesítheti az anyát. Az angyal -gy-al toldaléka a lágyítás mellett, az al toldalékkal általánosít, tehát az angyal (nem csak rokon) lelki, szellemi anyát, anyácskát jelent és jelentett az etruszkoknak is. Ne feledjük, hogy ezek a szavak abban a korban keletkeztek, amikor az apa cselekvőképtelensége vagy elvesztése esetén a családfő szerepét a nagycsaládban a legidősebb apai nagybátya (patruus) vagy bátya vette át, akiknek felesége az ángy.

Figyeljük meg a magas tudomány (Online Etymology Dictionary) alábbi idézetében az általam aláhúzott „szakkifejezéseket” az angyal szó eredeztetésében:

angel (n.) "one of a class of spiritual beings, attendants and messengers of God," a c. 1300 fusion of Old English engel (with hard -g-) and Old French angele. Both are from Late Latin angelus, from Greek angelos, literally "messenger, envoy, one that announces," in the New Testament "divine messenger," which is possibly related to angaros "mounted courier," both from an unknown Oriental word (Watkins compares Sanskrit ajira- "swift;" Klein suggests Semitic sources). Used in Scriptural translations for Hebrew mal'akh (yehowah) messenger (of Jehovah)," from base l-'-k "to send." An Old English word for it was aerendgast, literally "errand-spirit."

Tudományosan” megfejtve: LART ECNATNA APIN(I)AL A(R)N(Th) MI MAR(CIAL) ThAN(A)Z Mr.-Lart Ecnatna, Mrs.-Apini's (son), (lies here). Mr.-Arnth (am) I, Mrs.-Marci's (son), Mr.-Thana's (son).

Mellár MihályMódosítva:
2019.11.03.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: decoder
Dátum:2017.06.23.
Olvasás: 435

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.03 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
73782
látogató!
Ma  27,
ebben a hónapban
2728 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 2 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 73782 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1860 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez