Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2019.10.24.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : etruszk sírfeliratok, kihagyásos írásmódszer, Volterra, akrosztichon, acrostic poem
 

Etruszk nyelvi emlékeink


Etruszk feliratok 1


Etruszk feliratok 1.-99.


Az etruszk feliratokat Jeff Hill: CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című, 17111 oldalas könyvéből idézem, az általa kiemelt „tudományos” megfejtésükkel együtt. A professor emeritus elérhetősége: jeffjeff.hillhill@gmail.com.

 

A kissé módosított Leyden Konvenció jelei:

A ̣ a jel nem biztos, de valószínű;

X a jel olvashatatlan;

/ egy sor kezdete;

A͡U vagy AU egyberovott/egybeírt betűket jelöl;

[ ] ezek visszatöltött (feltételezett) betűk;

(-) ezek megfejtettnek vélt betűk;

< > ezek törlésre szánt betűk;

[---] bizonytalan számú betűhely;

[...] meghatározott számú betűhely.

Minden sárga színű betűsor a gyűjteményben helyreállított feliratot jelöl, míg az

átírás zöld színű betűi saját helyreigazításaim.

a feldolgozás újabb lépésére mutat.

Az alábbi feldolgozásokban a szövegek elolvasását kísérlem meg nagyon egyszerű, könnyen követhető módszerrel. A józan ész azt sugallja, hogy az etruszk szövegek írói nem nyelvészek voltak, csupán átlagos írástudók, akik megpróbálták legjobb tudásuk szerint rögzíteni a beszélt nyelvet, a mindig szűkös írásfelületen egy minimális jelrendszerrel és a lehető legegyszerűbb helyesírási szabályzattal.

ABC
Az S írásjel az alábbi feliratokban is feladja a leckét, ugyanis vagy S/SZ, vagy Z/ZS a hangértéke, de sohasem is-is, míg a Σ mindig S/SZ. És van két írásjelünk, melyeket az ABC készítői valami különös oknál fogva nem tartottak érdemesnek számba venni. A felfelé mutató nyíl (↑) hangértéke C/CS, míg a ∩ jel hangértéke M és P/B, vagyis mindkét hangérték értelmes, egymást megerősítő(!) olvasatot eredményez.

Jöjjön hát a kihagyásos módszerrel írt szövegek etruszk, azaz szittya-hun-magyar olvasata, a kihagyott magánhangzók visszapótlásával (kisbetűkkel). A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n (-ban/-ben helyett -ba'/-be' szerepel) és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, megnyú'tva azt), az ugyancsak nem jegyzett hosszú hangzót félkövér betűvel, az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!).
Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (gy), Jeff Hill átírásában ch, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt megye is!
A szavakba tördelés – ahol az eredeti szöveg (pontokkal) nem jelzi (az ókorban ez nem igen volt szokás) - a tudósok részéről önkényes, én az ésszerű olvasat követelményének eleget téve tördeltem szavakba a szóközök nélküli szövegrészeket, de az egyértelműen jelzet szóközöket tiszteletben tartva. (“Foremost it is important to note that the signs generally known as word dividers by no means mark lexemic word boundaries in every case. Rather, these often seem to be mere delimitation marks for prosodic breath units or morpho-grammatical and other units, and should be seen on the same structural level as spaced (or partly-spaced) and continuous (or split-continuous) writing. And the same is true for the early use of a space.” Reinhard G. Lehmann (Johannes Gutenberg University of Mainz): On word division and grammar as applied to the second Nerab inscription.)

Eljutva a 202. feliratig, abban a visza szó juttatta eszembe őseink hitét, melyben a másvilág tükörképe, fordítottja, viszája az e világinak. A másvilágon tehát visszafelé olvasnák a feliratokat! Mit ad Isten, tényleg a feliratoknak van értelmes és szövegkörnyezetbe tökéletesen illő visszafelé olvasata. Akkor pedig az etruszk sírfeliratok (legalábbis egy részük) palindromák, tükörmondatok! A tükörmondatok kiegészítik (az elhunyt szempontjából) az egyenes olvasat gondolatmenetét, ezzel is bizonyítva, hogy olvasataim nem beleolvasások, hiszen híven tükrözik népünk teljes hitvilágát.Feliratszám 1.

Fiesole környéke, sírkő, 132x42 cm.:

 

LARThIANINIES LARΘIANINIEΣ iLA RuCáJÁN INI ÉSZ Illa rucáján* inni ész!

* kar-rucáján = karusszeljén, gyaloghintóján, melyen a másvilágra viszik

Visszájáról olvasva:

ΣEININAIΘRAL SÉLYéN INA ICe uRAL Sélyén (síron) inna, icce ural!

Tudományosan” megfejtve: LARThIA NINIES „Mr.-Larthia, Mr.-Ninie's (son), (lies here).


Feliratszám 3.

Fiesole, egykori temető, 640x580 mm kőtábla:

TULARSPU RAL AINPURATUM VISL --EChTATR-- TVLARΣPV RAL AINPVRATVM FISL KFXTATR TéVüL A RoSZaB URAL A JóN éP URAT ÜM VIZSoL KiVe' GYú'T A'TáRA Tévül (tévesen) a rosszabb ural a jón, épp urat üm (megütközés) vizsol (vizslat) kivel gyújt altárra*!

* Mint tudjuk” oltár szavunk a latin altare szóból ered. Hát nem! Az etruszk altárból ered a latin altare, jelentése pedig al-tár a halottak számára, mely felett áldozatot mutatnak be érte. Értjük, ugye? Sajnálnám ha nem, mert a latinok ebben nem segíthetnek, ugyanis a Wiktionary szerint az altare „Probably from adolere, szóból ered, aminek a jelentése: bűzleni! Aki ezt beveszi ...

Visszájáról olvasva:

RTATXKF LSIF MVTARVPNIA LAR VPΣRALVT uRáT ÁTaDJa KiVe' eLőZő JaVa MiVe' TÁRVa BáNJA eLÁRU' BoSZúRa ALVóT Urát átadja, kivel előző java mivel tárva bánja, elárul bosszúra alvót.

Megjegyzés: A második sor első betűje is összerovás (ligatúra): K+F, a második betű pedig az ABC táblázatban X betűvel jelzett GY.

A legtöbb rajzot Jeff Hill maga készítette eredeti papír lenyomatok (squeeze paper)* alapján.

Tudományosan” megfejtve: TULAR SPU|RAL AINPU RATUM VI(P)S(IA)L VE(L)Ch TAT(A)R(A)Boundaries of-the-town lawful and-protected-underthe-divine-protection of-the-Goddess-Vipsi: Mr.-Velch, surveyor.

* squeeze or squeeze paper is a reverse copy of an inscription, made by applying moist filter paper and pushing into the indentations by percussive use of a stiff brush. The paper is allowed to dry and then removed. The image is reversed from the inscription, and protrudes from the squeeze paper.

The use of a squeeze allows more information to be gleaned than examining the original inscription, for example curves inside the cuts can identify the scribe who originally carved the inscription.

Squeezes can also (and some have been since the 1950s) made by applying layers of liquid latex. This method works best on horizontal surfaces.

Modern digitising methods mean that the image can be restored to the original orientation.

Large collections of squeezes are held by thInscriptiones Graecae and other epigraphic collections.

 


Feliratszám 4.

Fiesole, 300x485 homokkő tábla:

 

TULAR SPURAL

AU PAPSINAS L

A CURSNIS L

 

TVLAR ΣIVT H|AV PAPSINAΣ L | A CVRSNIΣ L TÚL ARa SZÍVeT HA'Va BABáZóJáN A SZó áL A KŰRe üZeNő IS áL Túl ara szívet hallva, babázóján a szó áll. A kűre üzenő is áll!

Visszájáról olvasva:

L ΣINSRVC AL ΣANISPAP VAH TVIΣ RALVT áL SZÍNeZőRe VaK ALá SZÁ'NI űZ PAP aVA' Ha TéV IS áRAL VéT Áll színezőre vak, alászállni űz pap. Avval ha tév(edés) is, árral vét!

Mint akrosztichon, a sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

TAA HLL – LLH AAT áTA' A HaLáL eLőL HA Á'T Átal (tuloldalon) a halál elől ha ált(at).

Tudományosan” megfejtve: TULAR SPURAL AU(LES) PAPSINAS L(ARISUS) A(ULES) CURSNIES L(ARISUS) Boundaries of-the-town: (surveyed in the magistracies) of-Mr.-Aule Papsina, Mr.-Laris's (son), (and) of-Mr.-Aule Cursnie, Mr.-Laris's (son).


Feliratszám 5.

Fiesole, egy 340x370 csonttartó doboz fedele:

 

MILAFSIEΣ MI LÁVa aZ iJESZe Mi láva az ijessze!

Visszájáról olvasva:

ΣEISFALIM eSZÉLY iZóVAL IMa Eszély (észérvelés) izzóval ima!

Megjegyzés: Egy igazán elmés felirat, melyet a tudomány imigyen olvas: MI LAVSIES „I (am) Mr.-Lavsie's (tomb).” A magas tudomány el sem tudja képzelni, hogy az okos szó mélyebb emléket hagyhat mint egy kiüresedett név.


Feliratszám 9248.

Fiesole, fekete mázos edény:

 

MI TARZA SPURUNIS MITRDVA ΣMLRVNIΣ MI TáR aDVA SZeMLéRe VaN IS Mi tár adva szemlére, van is!

Visszájáról olvasva:

ΣINVRLMΣ AVDRTIM SZÍN URaLMa S A VöDöR TIM Szín uralma s a vödör tim.

Tudományosan” megfejtve: MI TARZA SPURUNI(E)S I (am) the-plate of-Mr.-Spurunie.


Feliratszám 6.

Florence, kis sírkő:

 

MIAVILEΣAPIANAΣ Mi JAVa ILESSe APJa ANYJA iS Mi java, illesse apja, anyja is!

Visszájáról olvasva:

ΣANAIPAΣELIVAIM SZÁN A IPA S ÉL JóVA' ÍM Szán a' ipa s él jóval, ím!

Tudományosan” megfejtve: MI AVILES APIANAS „I (am) Mr.-Avile Apiana's (tomb).


Feliratszám 7.

Fiesole, kerek csonttartó doboz, 270 mm magas, 390 mm széles:

 

MIFETIEΣTFELASNAΣ MI VETI ESTéVE' aLÁZNÁ iS Mi veti estével: alázná is!

Visszájáról olvasva:

ΣANSALEFTΣEITEFIM SZÁNó aZA' eLEVe íTéSZE ÍTÉ'Ve ÍMe Szánó azzal eleve ítésze ítélve, íme!

Tudományosan” megfejtve: MI VETIES T(ITIAL) VELASNAS „I (am) Mr.-Vetie's (tomb), Mrs.-Titi's (son), Mr.-Velasna's (son).


Feliratszám 8.

Atella, Firenze közelében, sírkő, valamikor egy szikla része volt:

 

TVLAR SP A VIS VCh

AV CVR CLT

 

TVLAR ΣP A FIS FX AV CVR CLT TÚL ARa SZéP A VÍZ ViGYe A'Va KŰRe KaLóT/KuLóT Túl arra szép a víz, vigye alva kűre kallót/kullót (elkallódót/kullogót).

Visszájáról olvasva:

TLC RVC VA XV SIV A PΣ RALUT íTéLiK áRVáK VA' GYáVa ZSIVA' BőSZe Ró ALVóT Ítélik árvák vaj? Gyáva zsivaj bősze ró alvót.

Mint akrosztichon, a sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

TA XT – TX AT iTA' üGYéT TuDJa ÁTi Ital ügyét tudja áti (a másvilági ítélő).

Megjegyzés: Az elhalálozottat egyértelműen alkohol vitte át a másvilágra.

Tudományosan” megfejtve: TULAR SP(URAL) A(INPU RATUM) VI(P)S(AL) V(EL)Ch(US) AU(LESC) CUR(ChNIES) CL(EN)T(AR) Boundaries of-the-town lawfully and-protected-underthe-divine-protection of-the-Goddess-Vipsi; (surveyed-in the-magistracies) of-Mr.-Velch and-of-Mr.-Aule, Mr.- Curchnie's sons.

Egy bűvész sem tudott volna több nevet előhúzni a kalapjából! Itt a magas tudomány saját magát karikírozza: módszere ugyanis abból áll, hogy előkeres a telefonkönyvből egy (indoeurópai) névhez hasonló betűcsoportot – ez lehet hiányos is – és e köré építenek valamilyen banális szöveget.


Feliratszám 11.

Panzano, Mura a Sala, márvány sírkő:

 

\ MILARUS ARIANAS ANASNIESKLAN IMILARVΣ ARIANAΣ ANAΣNIEΣKLAN ÍM IL A RaVaSZ ARáJÁN A SZó ANYA SZáNJa ESiK LÁNY Ím(e), ill (szökik) a ravasz, aráján a szó, anya szánja, esik lány.

Visszájáról olvasva:

NALKΣEINΣANA ΣANAIRA ΣVRALIMI NÁLa Ki SÉLYéN SZÁ'NA SZÁNÁ JA S ÚR ÁLJa MI Nála ki sélyén (síron) szállna, szánná jóra s úr állja mi! (vagyis hogy úr!)

Tudományosan” megfejtve: {\}MI LAR(IS)US ARIANAS ANASNIES KLAN “I (am) Mr.-Laris Ariana's (tomb), Mr.-Anasnie's son.

A magas tudomány irtózik az igéktől, sehol sem találja őket, pedig ebben a feliratban hat is van. Megértem őket, egy sírkövön szereplő nevekhez nehéz igét társítani. Előszeretettel használják a dedikálni igét, no de azt sem lehet minden betűcsoportra ráfogni.


Feliratszám 13.

Montaione, Firenze, kőtábla:

 

MILADISSANESNAΣ MI LÁDáJa ZSuZSÁN EZ NÁSZ Mi ládája zsuzsán (susogásán): ez nász.

Visszájáról olvasva:

ΣANSENASSIDALIM SZÁNó üZEN A ZSuZSáJa DAL-IMa Szánó üzen: a zsuzsája dal-ima!

            „Tudományosan” megfejtve: MI LARIS(US) SANESNAS „I (am) Mr.-Laris Sanesna's (tomb).

Tegyük fel, hogy én vagyok Laris Sanesna sírja. Na és? Ki ez a Laris Sanesna? Nem érdekes! A név üres, míg a gondolat amit e „név” tartalmaz örök érvényű.


Feliratszám 14.

Montaione, Firenze, hosszúkás kőlap:

 

MI MA

L TARCSTE

 

MI MA L TARCSTE MI MA áL TAR KőZeT E Mi ma áll: tar kőzet e.

Visszájáról olvasva:

ETSCRAT L AM IM E TűZő aKaRAT LÁM IMa E tűző akarat, lám, ima!

Mint akrosztichon, a sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

ML AE – EA LM MúLó Á' E É' A eLMe Múló áll e, él a' elme!

Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCE) L(ARISUS) TARCSTE(S) I (am) Mr.-Marce, Mr.-Laris Tarcste's (son).


Feliratszám 15.

Firenze, a Santo Martino templom melletti pálmafánál, 1.34 m magas, fej nélküli márvány szobor, elején a felirattal:

 

MI CANA LARThIAL

NUMThRAL LAUCIS

PUIL

 

MI CANA LARΘIAL NVMΘRAL LAVCIΣ PVIL MI KANA' áLARC úJAL NéV Mi CSóRé ÁL aLÁ VaKISa éP VILó Mi kannal álarc, újjal név mi csóré (meztelen) áll, alá vakisa (fekete foltja) épp villó (villanó, itt: árulkodó)!

Visszájáról olvasva:

LIVP ΣICVAL LARΘMVN LATΘRAL ANAC IM eLJöVőBe' SZIK VAL áLARC MűVéN aLATa CSóRÁL ANAK IMa Eljövőben szik (mag(zat)) vall, álarc művén – alatta csórál (mellébeszél), – annak ima!

A felirat akrosztichon is:

MNP LΣL – LΣL PNM Mi NőBe' éL éSZeL – LeSZóL BűNe íMe Mi nőben él, ésszel leszól: bűn, íme!

Tudományosan” megfejtve: MI CANA LARThIAL NUMThR(I)AL LAUCI(E)S PUI(A)L “I (am) the-dedicatory-statue of-Ms.-Larthi, Mrs.-Numthri's (daughter), Mr.-Laucie's wife's.


Feliratszám 16.

Firenze, a Santo Martino templom melletti pálmafánál, oltár vagy kerek sírkő, melyen megjelenik a különös kétértékű ∩ betű: hangértékekkel is értelmes olvasatot eredményezve:

 

MINANARNThARPRAƆM------------LAICISLA MINANM/PARNOARPRAOM ---- LAICISLA MIN ANYi MÁR/BÁR NŐ A RéPáRA Ő íM [… Vá]LALJa KI ZiLA' Min annyi már/bár nő a répára, ő ím [… vá]llalja ki zilaj (szilaj).

Visszájáról olvasva:

ALSICIAL … MOARPRAONRAM/PNANIM ALáZI KIÁL[Va …] íM Ő A RéPáRA ÖNuRA'MáN Á'Na /ÖNuRA PiNÁN ÍM Alázi kiáll[va … vall] ím ő a répára önuralmán állna / önura pinán ím!

Tudományosan” megfejtve: MI NANA ARNTh AR(NThIAL) PRACM(ES) LAICI(E)S L(AUTNITh)A “I (am) Mr.-Arnth Nana, Mrs.-Arnthi's (son), Mr.-Pracme's (son), Mr.-Laicie's slave.

Mecsoda demokrácia! A rabszolga síremléket kap, melyre mindkét szülő nevét is feltüntették. NANA, tudóskáim, nehogy már visszasírjuk azokat az időket!


Feliratszám 15791.

Firenze, Etruszk tükör a Count della Gherardesca múzeumban:

 

FERCLA HERCLA HÉRa KóLÁ' Héra kólál

NENRVA ENRFA ENYi oRVA' ennyi orvval

ERIS ERéLYeZi erélyezi

EThIS EΘIS É'C ÍZe élc íze

 

Héra kólál (csavarog) ennyi orvval, erélyezi élc íze!

Visszájáról olvasva:

SIΘE SIRE AFRNE ALCREH SZÍTJa E íZ ÍRE' A VéRéN E ALaKRa ÉHe Szítja e íz írrel a vérén, e alakra éhe!

Tudományosan” megfejtve: FERCLA {N}<MENRVA ERIS EThIS The Hero Hercules. The Goddess Minerva. The Goddess Iris. The Goddess Personifying Our Confidence In The God Jupiter.


Feliratszám 15381.

Firenze, bronz tükör a Firenzei múzeumban:

 

SAVASVEChNASChAVEChS CAFASFEXNAΣXAFEXS KiÁ'VA öZVEGYeN A SZó GYÁVa EGYeZő kiállva özvegyen a szó gyáva egyező

NARThA NARΘA Nő ARCA nő arca

NCh NX NaGY nagy

FERCLE HEDCLE Ha É' éDeKeL E ha él édekkel e

 

Kiállva özvegyen, a szó gyáva. Egyező nő arca nagy, ha él édekkel (élvezetekkel) e!

Visszájáról olvasva:

ELCDEH XN AΘRAN SXEVAXΣANXEVSAVAC E LaKó iDE Ha GYüN A CSóRé ANYi űZi üGYÉVe' A GYáSZÁN íGY É'VeZ A VAK E lakó ide ha gyün (jön), a csóré annyi űzi ügyével a gyászán, így élvez a vak!

Tudományosan” megfejtve: SAVAS VEChNASChAVEChS. ThUNChULThEI. FERCLE. NARThA. (I am) Mr.-Sava's, of-Volci. The Goddess Thunchulthei. The Hero Hercules. The Angel Of The Afterlife Nartha.


Feliratszám 14749.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 1. számú felirata részben fedi egy vaddisznó rajzát:

 

ICLSINAChEAVIZIAPALRATIVS ICLSINAXEAFIZ . APAIRATIFΣ KAL eZ INA üGYE' A VÍZ A BAJ Rá A TeJ VéSZ Jókkal ez inna, üggyel a víz a baj, rá a tej vész!

Visszájáról olvasva:

ΣFITARIAPA ZIFAEXANISLCI SZóVITA úRI ABA' ZSIVA' E GYANúJa aZ aLKuJA Szóvita úri, abban zsivaj, e gyanúja – az alkuja.

Tudományosan” megfejtve: IC(IA)L SINAChE AVIZI(ALE) APA L(A)R(ISUS) ATI V(ELIA)S Of-it (an image) was-drawn by-Ms.-Little-Aviti. (Here lie) the-father of-Mr.-Laris, the-mother of-Mr.-Velia.


Feliratszám 14750.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 2. számú felirata:

 

NVNANVNA NeVéN A Nő VoNA Nevén a nő vona (vonzata).

Visszájáról olvasva:

ANVNANVN ANYáVa' Nő A NeVéN Anyával nő a nevén.

Megjegyzés: A nő lényege a nevében van: nőben és nővel nő fel a nemzett nemzedék.

Tudományosan” megfejtve:

  1. NUNA NUNA ------ I, Mr.-Nuna, was here!

  2. NUNA NUNA „Mr.-Nuna, (lies here). Mr.-Nuna, (his name now more respectfully writ in better letters!), (lies here).

  3. NUNA NUNA(S) sarcophagus of-Mr.-Nuna

  4. NUNA „granny's granny” stb., mind magasan tudományos!


Feliratszám 14751.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 3. számú felirata:

AVT→ ←PLIL PZLNLS T

A

 

AFT H PLIL PZLNLS T A'VóT Ha BeLe ILő BiZ LeNYeL eZ iT Alvót ha bele illő, biz lenyel ez itt.

Visszájáról olvasva:

T SLNLZP LILP H TFA iT eZ éLNe eLőZőBe' éLJe eLőB Ha uTa'VA Itt ez élne előzőben. Élje előbb ha utalva (ha adatott neki)!


Feliratszám 14753.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 5. számú felirata:

 

PSALANERI ATI BiZ A LÁNYÉ' RÍ ÁTI Biz a lányé(rt) rí áti (másvilági).

Visszájáról olvasva:

ITA IRENALASP ITA' JáR E NYÁLAZóBa' Ital jár e nyálazóban!

Tudományosan” megfejtve: SALANERI ATI Mrs.-Salaneri, the-mother-ofthe-family, (lies here).


Feliratszám 14754A+B.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 6. számú felirata:

 

AEVLTI

ASP

 

ALEFLYI ATΣXP ÁL EViLáGI A TáS üGYéBe' Áll e világi a táss (társ) ügyében.

Visszájáról olvasva:

PXΣTA IYLFELA PoGYáSZT A JoG éLőVEL Á' Poggyászt a jog élővel áll.

Tudományosan” megfejtve: A(UL)E V(E)LTI(AL) Mr.-Aule, Mrs.-Velti's (son), (lies here).

Az ASP-ra nincs ötletük.


Feliratszám 14758.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 10. számú felirata:

 

LARVZV LÁRVáZVa Lárvázva (képmutatón/álorcával, bábként).

Visszájáról olvasva:

VZVRAL VáZ URAL Váz ural.

Tudományosan” megfejtve: LARUZU Mr.-Little-Laru (lies here)


Feliratszám 9818.

Fiesole, Prato di Rosello temető, trombita alakú támasz durva szemcséjű vörös agyagból:

 

MIZINAKULARThUZIALEKULENIIESI KVLENIIEΣI LARΘVZALE MIZINAKV KiVeL ENYI JE' őSI áLARC ViZSÁL E'MéJe ZaJáN A'KáVa' Kivel ennyi jel ősi álarc, vizsál (vizsát:, oda-vissza olvasható feliratot készít) elméje zaján ajkával.

Visszájáról olvasva:

VKANIZIM ELAZVΘRAL IΣEIINELVK VaK ANYI űZI Mi ELé AZ óVÓRa ÁL IS E JaJoN ELVüK Vak annyi űzi, mi elé az óvóra áll is e jajon elvük!

Megjegyzés: Az álarc átvitt értelemben álnév, színlelés, képmutatás.

Tudományosan” megfejtve: MI ZINAKU LARThUZIALE KULENIIESI I was-made by-Mr.-Larth for-Mr.-Kulenie.


Feliratszám 9888.

Montefiesole, sírkő:

Eredeti felírat:

VESThLE VESOLE eVE' SZÓL E Evvel szól e.

Visszájáról olvasva:

ELOSEV ÉLŐ eSZÉVe' Élő eszével!

Későbbi graffiti:

ESThT ESOT E SZÓ'T E szólt?

Visszájáról olvasva:

TOSE iTT Ő SE Itt ő se!

vagy:

ESThT ESO + E SZÓ + E szó +. (E szó halott!)

Visszájáról olvasva:

+ OSE + ŐS E + ős e! (Halott ős e!)

Megjegyzés: Jó humora van úgy az eredeti szöveg mint a graffiti írójának!

Tudományosan” megfejtve:

  1. VESThLE Mr.-Vesthle (lies here).

  2. (V)ESThT(LE) Mr.-Vestle (lies here).

[Jeff Hill's footnote: I conjecture that the Hand responsible for the rewrite preferred to write the consonant as a letter T rather than as a letter Th -- I absolutely reject any possibility that a form of cross (pagan, of course!) was written; I reckon that the slab is a tombstone.]


A 18.-tól a 24.-ig terjedő feliratok egy kriptából kerültek elő 1739-ben. A kriptában negyven urnát találtak etruszk és latin feliratokkal. A kutatók egyöntetű véleménye szerint a Volterra-i Caecina/Ceicna család temetkezett ebbe a sírboltba.

 

Feliratszám 18.

Volterra, márvány (áldozati) oltár vagy román stílusú sírkő:

 

A CAECINA CE------VLA

ANNOR LXX

 

A CAECINA CE[LV P]VLA ANNOR L{HúSZ} Á' oKA E KÍNA' Ki É[LVe B]ULA ANYi NŐ Rá LoHaSZa Áll oka e kínnal, ki é[lve b]ula (bulya), annyi nő rá lohassza (csillapítsa).

Visszájáról olvasva:

{HúSZ}L RONNA ALV[PVL]EC ANICEAC A HaSaL Rá Ő NYí'NA ALVó[Ba' VeL]E Kő ANYI KÉ' A'KA Hasal rá, ő nyílna alvóban vele, kő annyi kéj ajka!

 

Tudományosan” megfejtve: A(VLVS) CAECINA CEMPAVLA (NATVS) ANNOR(VM) LXXMr.-Aulus Caecina, of-Mrs.-Cempaula (born), of-years 70, (lies here).

A 70 etruszkul ͲXX.


Feliratszám 19.

Volterra, 820x220 mm-es csonttartó doboz fedele:

 

A CEICNA CASPU L CURIAL RIL XX A CEICNA CASPV L CVRIAL RIL {HúSZ} A KÉJ KíNÁ' Ki AZ iPáVa' éL KiVáR úJAL Rá ILő HaS A kéj kínál, ki az ipával él, kivár újjal, rá illő hass!

Visszájáról olvasva:

{HúSZ} LIR LAIRVC L VPSAC ANCIEC A HiSZ LeÍRi aLÁÍRóVa' Ki eLé VéP aZA' Ki ANYi KéJE' Ki Á' Hisz leíri aláíróval, ki elé vép (lép) azzal, ki annyi kéjjel ki áll!

Megjegyzés: Elégé bizarr szöveg, de az egyenes olvasatot szervesen kiegészíti a visszája!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CEICNA CASPU L(ARISUS) CURIAL RIL XXMr.-Aule Ceicna Caspu, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Curi's (son), of-age of-20, (lies here).


Feliratszám 20.

Volterra, 675x187 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:

 

-- CAECINA Q F CASPO VIX ANNO XX-- [L]CAECINA Q F CASI O VI{TíZ} ANNO {HúSZ} LaKA' E KÍNÁ' Ki óV oKA' űZI Ő VITéZ ANYi NŐ HiSZi Lakkal e kínál, ki óv okkal űzi. Ő vitéz, annyi nő hiszi.

Visszájáról olvasva:

{HúSZ}ONNA {TíZ}IV O ISAC F Q ANIKEACL HiSZ ONaN A TűZ ÍVe Ő IZó A Kő óV Ki ANYI KE' AKoL Hisz onnan a tűz íve, ő izzó. A kő óv, ki annyi kell: akol!

Megjegyzés: A XX (húsz) és más, sírfeliratokon található számok, valószínűleg az elhalálozott személy életkorát jelzik, de kétségtelen, hogy a szám mássalhangzó vázát nagyon ötletesen felhasználják az elhunyt méltatására is. Nemcsak helyet és időt spórolnak ezzel, hanem értelmet és tartalmat lehelnek az élettartamot jelentő számba. Születésekor a horoszkóp mutatta a jövőt, halálakor az ember életkora segítette bemutatni a beteljesülést.

Tudományosan” megfejtve: C(AIVS) CAECINA Q(VINTI) F(ILIVS) CASPO VIX(IT) ANNO(S) XXXMr.-Caius Caecina Caspo, Mr.-Quintus's son, lived for-years for-30.


Feliratszám 21.

Volterra, 500x160 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:

 

-- CEICNA A TLAPUNI AVILS X-- CEICNA A TLAPVNI AFILΣ {TiZeNöT} KÉJ KíNA' Á' iT LAPU'NI A VILóZó TüZe iNT Kéj kínnal áll, itt lapulni a villózó tüze int.

Visszájáról olvasva:

{TiZeNöT}ΣLIFA INVPALT A ANCIEC iT üZeNeT SZiLaJáVA' JöN óVóBA' eLőTe Á' A Nő KiJé E Kő Itt üzenet szilajával jön: óvóban előtte áll a nő, kijé e kő!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CEICNA A(ULES) TLAPUNI(AL) AVILS XXMr.-Aule Ceicna, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Tlapuni's (son), of years 20, (lies here).


Feliratszám 22.

Volterra, 860x300 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:

 

L • CAECINA • L • F • TLABONI • VIX • ANNOS • XXX L • CAECINA • L • F • TLA8ONI • VIX • ANNOS • XXX aLá oKA' E KÍNA' áL aVa' TáLA' FŐNi VIGYe ANYi NŐ iZó GYaGYa aGYa Alá okkal e kínnal áll, avval tálal főni, vigye annyi nő izzó gyagya agya.

Visszájáról olvasva:

XXX SONNA XIV INO8ALT F L ANICEAC L GYaGYa íGY iZó ONaN A GYúJáVa' JöN Ő Fű ALaT aVa' áL A NeJeKE' A Kő aLá Gyagya így izzó, onnan a gyújával jön ő fű alatt, avval áll a nejekkel a kő alá!

Megjegyzés: Az X-ek itt nem tízesek hanem X-k, vagyis GY-k, a B pedig 8, melynek hangértéke F ahogy azok ABC táblázatban is láthatók.

Tudományosan” megfejtve: L(VCIVS) CAECINA L(VCII) F(ILIVS) TLABONI(VS) VIX(IT) ANNOS XXXMr.-Lucius Caecina Tlabonius, Mr. Lucius's son, lived for-years for-30.


Feliratszám 22B.

Volterra, 860x300 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:

L • CAECINA • L • F • TLABONI • VIX • ANNOS • XXXX L • CAECINA • L • F • TLA8ONI • VIX • ANNRS • XXXX aLá oKA' E KÍNA' áL aVa' TáLA' FŐNi VaJ íGY A NőN RoSZ üGYe íGY GYóGY Alá okkal e kínnal áll avval tálal főni. Vaj így annyi nőn rossz ügye így gyógy?

Visszájáról olvasva:

XXXX SRNNA XIV INO8ALT F L ANICEAC L üGYe GYóGY íGY ZáR NYí'NA GYúJáVa' JöN Ő Fű ALaT aVa' áL A NeJeKE' A Kő aLá Ügye gyógy így, zár nyílna gyújával (gyújtósával), jön ő fű alatt, avval áll a nejekkel a kő alá!

Megjegyzés: Az X-ek itt nem tízesek hanem X-k, vagyis GY-k, a B pedig 8, melynek hangértéke F ahogy azok ABC táblázatban is láthatók.

Na és hová lett a szám? Számít? Nem számít. A tükörmondatok kerekek és értelmesek, ez számít.


Feliratszám 23.

Volterra, 893x250 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:

AU CEICNA LCh SELCIA CP R II OV CEICNA LX SELCIA CP R {KéT} ÓVa KÉJ KíNÁ' LéGY eZeL KI A KőBe íR Ke'T Óva kéj kínál, légy ezzel ki a kőbe ír, kelt!

Visszájáról olvasva:

{KéT}R PC AICLES XL ANCIEC VO KiT éR BéKe A JóKaL EZ GYúL ANaK JE'Kő VŐ Kit ér béke, a jókkal ez gyúl, annak jelkő vő.

Tudományosan” megfejtve: AU(LE) CEICNA L(AR)Ch(IAL) SELCIA(S) C(AS)P(U) R(IL) XXMr.-Aule Ceicna Caspu, Mrs.-Larchi's (son), Mr.-Selcia's (son), of-age of-20, (lies here).


Feliratszám 24.

Volterra, 518x210 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:

A • CAEKCINA • SELCIA • ANNOS XII A • CAECINA • SELCIA • ANNOS • {TiZeNKéT} Á' oKA E KÍNA' eZEL KaJÁ' ANYi NŐZő TűZöN oKíT Áll oka e kínnal, ezzel kajál: annyi nőző tűzön okít.

Visszájáról olvasva:

{TiZeNKéT} SONNA AICLES ANICEAC A iT üZeN KiT iZó NYa'NA AJKa éL EZ A NYÍ'éKE' A'Ku Á' Itt üzen kit izzó nyalna ajka, él ez a nyílékkel, alku áll!

Tudományosan” megfejtve: A(VLVS) CAECINA SELCIA (NATVS) (VIXIT) ANNOS XIIMr.-Aulus Caecina, of-Mrs.-Selcia born, lived for-years for-12.

Ebben a nyolc feliratban a kutatók egyetlen hiányos igét találtak (vix(it) = él(t)), a többi mind latin vagy latinos névtöredék, iniciálé, vagy egy név első és negyedik betűje! A magas tudomány kutatóinak egyetlen, a halottat bármi módon méltató szót sem sikerült kiokoskodni. Az urnák egy zárt családi sírboltból kerültek elő, tehát semmi értelme megnevezni, hogy ki kinek a borja, hiszen ebben a korban, álmukból felriasztva is, mindenki legkevesebb hetedíziglen eltudta mondani összes felmenőit.


Feliratszám 29.

Firenze, csonttartó doboz:

 

LA ARMNI LS PUISCNAL RIL ͲIX LA ARMNI LS PVISCNAL RIL {öTVeNKiLeNC} aLÁ ÁRMáNYI aLáZa BUJa űZi KaNAL Rá ILő iT VéN KüLöNC Alá ármányi alázza, buja űzi kannal, rá illő itt vén különc.

Visszájáról olvasva:

{öTVeNKiLeNC} LIR LANCSIVP SL INMRA AL iT VéN KüLöNC aLáÍRi LÁNY KöZIVóBa' aZaL JöN MáRA ALá Itt vén különc aláíri, lány közívóban azzal jön mára alá.

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) ARMNI(AL) L(ARI)S(US) PUISCN(I)AL(ISA) RIL ͳIXMr.-Laris, Mrs.-Armni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Puiscni's-daughter's-husband,of-age of-59, (lies here).


Feliratszám 32.

Volterra, 745x270 mm.-es csonttartó doboz:

 

LCh CEICNA LS SELCIA LX CEICNA LS SELCLPI eLeGY KÉJ KíNA' aLáZ eZEL KeLePJe Elegy kéj kínnal, aláz ezzel kelepje (kelepcéje).

Visszájáról olvasva:

IPLCLES SL ANCIEC XL JoB LaK eLÉ eZ ZSeLe ANaK JE' Ki üGYeL Jobb lak elé ez zselle(szék), annak jel ki ügyel!

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch CEICNA L(ARI)S(US) SELCIA(S)Mr.-Larch Ceicna, Mr.-Laris Selcia's (son), (lies here).


Feliratszám 33.

Volterra, 820x250 mm.-es csonttartó doboz:

-- CEICNA CASPU A PACINAL RIL Ͳ--/ͲI L CEICNA CARPV A PACLNAL RIL {öTVeNeGY} aLá KÉJ KíNÁ' KÁRáBÚ' A BAKaL iNAL Rá ILő TéVe NaGY Alá kéj kínál kárábúl, a bakkal inal, rá illő téve nagy.

Visszájáról olvasva:

{öTVeNeGY} LIR LANLCAP A VPRAC ANCIEC L TéV NaGY aLáÍRi LÁNY LaKÁBa' A ViPeRÁK ANAK JE' Ki éL Tév nagy, – aláíri lány, – lakában a viperák annak jel ki él!

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th CEICNA CASPU(S) A(ULIAL) PACIN(I)AL RIL ͲIMr.-Larth Ceicna, Mr.-Caspu's (son), Mrs.-Auli Pacini's (son), of-age of-51, (lies here).


Feliratszám 35.

Volterra, 520x165 mm.-es csonttartó doboz:

 

-- FELMUI ARThAL RIL-- PA 8ELMVI ARΘAL RIL-- aPA FÉL MULYa ARCAL Rá ILő ... Apa fél, mulya arccal rá illő ...

Visszájáról olvasva:

--LIR LAΘRA IVMLE8 AP … aLáÍRi LÁTSZóRA JőVe MeLÉ Fi APa … aláíri látszóra, jőve mellé fi apa.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FELMUI(AL) AR(N)Th(I)AL(ISA) RIL XXMr.-Laris, Mrs.-Felmui's (son), Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, of-age of-20, (lies here).


A „Caecina” család két másik földalatti sírjának termeit a Portone alatti dombon találták meg. Ezek a 36.-tól a 42.-ig terjedő feliratok csupán etruszk szövegeket tartalmaznak.

Feliratszám 36.

Volterra, 520x165 mm.-es csonttartó doboz:

 

V CEICNA TLAP--NI AU F CEICNA KLAPTNI AV Vő Ki ÉJeKeN A KőLAP TaNúJa A'Vó Vő ki éjeken a kőlap tanúja, alvó!

Visszájáról olvasva:

VA INTPALK ANCIEC V VA' INTőBe ÁL Ki ANaK JE'Kő Vő Vaj intőbe áll ki annak jelkő-vő?

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) CEICNA TLAPUNI(AL) AU(LES)Mr.-Velia Ceicna, Mrs.-Tlapuni's (son), Mr.-Aule's (son), (lies here).


Feliratszám 37.

Volterra, 565x185 mm.-es csonttartó doboz:

 

LS CEICNA LS TLAPVNI R------ LS CEICNA LS TLAPVNI R[IL VC LáZ Ki E LYuKNÁ' aLáZ iT LAPu'Va aNYI Rá [ILő VaK Láz ki e lyuknál aláz, itt lapulva annyi rá [illő vak.

Visszájáról olvasva:

KV LI]R INVPALT SL ANCIEC SL KiVe' aLáÍ]Ró INi iVóBa ÁLíT aZaL Á'Na KéJE' Ki ZüLő Kivel aláí]ró inni ivóba állít, azzal állna kéjjel ki züllő!

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S CEICNA L(ARI)S(US) TLAPUNI(AL) RIL X{----}Mr.-Laris Ceicna, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Tlapuni's (son), of age of-10, (lies here).


Feliratszám 38.

Volterra, 740x200 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:

 

--S CEICNA A FETIU RIL XͲ LS CEICNA A 8ETLV RIL 40 = {NeGYVeN} aLáz Ki E LYuKNÁ' Á' FÉ'Ti éLőVe' Rá ILő NaGY VéN Aláz ki e lyuknál áll, félti élővel rá illő nagy vén.

Visszájáról olvasva:

{NeGYVeN} LIR VLTE8 A ANCIEC SL Nő GYáVáN aLáÍRi VaLóT E Fi Á' ANaK JE' Ki ZüLő Nő gyáván aláíri: valót e fi áll, annak jel ki züllő.

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S CEICNA A(ULIAL) FETIU(S) RIL XͲMr.-Laris Ceicna, Mrs.-Auli's (son), Mr.-Fetiu's (son), of-age of-40, (lies here).


Feliratszám 39.

Volterra, 890x254 mm.-es csonttartó doboz:

 

A CEICNA V FETIU PRENThRAL R Ͳ A CEICNA F 8ETIV PRENORAL R {öTVeN} Á' Ki E LYuKNÁ' óVa FÉ'Ti JöVő PeRÉN Ő uRAL Ró TeVőN Áll ki e lyuknál óva félti, jövő perén ő ural, ró tevőn.

Visszájáról olvasva:

{öTVeN} R LARONERP VITE8 F ANCIEC A TeVőN Ró aLÁíRó ÖNERő éP VITE Fő óVa ANaK JE'Kő Á' Tevőn ró aláíró, önerő épp vitte fő óva: annak jelkő áll!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CEICNA V(ELUS) FETIU(S) PRENThR(I)AL R(IL) ͲMr.-Aule Ceicna, Mr.-Vel Fetiu's (son), Mrs.-Prenthri's (son), of-age of-50, (lies here).


Feliratszám 40.

Volterra, 866x297 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:

 

A CEICNA V PRE--ThRAL FETIU RIL XͲ A CEICNA F PRE[L.]ORAL 8ETIV RIL {NeGYVeN} Á' Ki E LYuKNÁ' óV BáR ELé ŐR ÁL FÉ'TőJéVe' iRIL Ni GYáVáN Áll ki e lyuknál óv, bár elé őr áll, féltőjével irill (irigyel) ni, gyáván.

Visszájáról olvasva:

{NeGYVeN} LIR VITE8 LARO LERP F ANCIEC A Nő GYáVáN aLáÍR Ű ÍTÉ' Fi aLÁRÓ' eLÉRőBe' óV ANaK JE'Kő SZóL Nő gyáván aláír: ű ítél. Fi aláról elérőben óv: annak jelkő szól!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CEICNA V(ELUS) PRENThR(I)AL FETIU(SA) RIL XͲMr.-Aule Ceicna, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Prenthri's (son), Mr.-Fetiu's-daughter'shusband, of-age of-40, (lies here).


Feliratszám 41.

Volterra, 706x241 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:

 

LS CEICNA V PR--NThRA-- LS CEICNA F PR NORA-- LeS Ki E LYuKNÁ' óV BáR NŐ RÁ... Les ki e lyuknál óv, bár nő rá....

Visszájáról olvasva:

… ARON RP F ANCIEC SL … ÁRON RAB óV ANaK JE'Kő SZóL … áron rab óv, annak jelkő szól!

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S CEICNA V(ELUS) PRENThR(I)ALMr.-Laris Ceicna, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Prenthri's (son), (lies here).


Feliratszám 42.

Volterra, 706x241 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:

 

-- CEICNA LS FELMUIAL -- CEICNA LS 8ELMUIAL Ki E LYuKNÁ' LeS FÉL MULYa ÁL Ki e lyuknál les fél, mulya áll.

Visszájáról olvasva:

LAIUMLE8 SL ANCIEC … iLA IVó MeLÉ Fi SZóL ANaK éJE' Ki … Illa ivó mellé!, fi szól annak éjjel ki …

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th CEICNA L(ARI)S(US) FELMUIALMr.-Larth Ceicna, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Felmui's (son), (lies here).

Eddig a Ceicina/Ceicna/Caecina család sírboltjainak feliratai. A tudományos szöveg-megfejtésekből egy rettenetesen rideg családot ismerhettünk meg, akik egyetlen emberi szóval sem tudták méltatni elhunyt legközelebbi családtagjaikat. Ezzel szemben az olvasatok gyarló halottakról és őket gyászoló emberekről szólnak és – ez a hitelesség szempontjából fontos – a szövegkörnyezetet is egyértelműen megnevezik, amikor sélyének, és átvitt értelemben lyuknak nevezik a temetkezés helyét.


Feliratszám 44.

Volterra, 795x290 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:

 

ThANA CAVINEI TUZL OANA CAFINEI TVZL Ő ANYA KÁVáJáN ÉJi TŰZeL Ő anya, káváján éji tűzzel.

Visszájáról olvasva:

LZVT IENIFAC ANAO eLűZő VéT iLYEN JóVA' Ki Á'NA Ő Elűző vét, ilyen jóval kiálna ő!

Tudományosan” megfejtve: ThANA CAVINEI(AL) TUZL(ES)Mr.-Thana, Mrs.-Cavinei's (son), of-Fiesole, (lies here).


Feliratszám 45.

Volterra, csonttartó doboz:

 

L A LANU LARThIAL CAILINAL K AF LANY LAROIAL CAILINAL Ki Á'Va LÁNG aLÁRó OLYAL Ki AJáLóJáN ÁL Kiállva láng, aláró ollyal (olyannal) ki ajálóján (ajánlóján) áll.

Visszájáról olvasva:

LANILIAC LAIORAL YNAL FA K LÁNY ILő oLYA' Ki aLÁ JÓRa ÁLNYAL VA' Ki Lány illő ollyal ki alá jóra áll. Gúnnyal vaj ki?

Tudományosan” megfejtve: L{ }A(RTh) LANU LARThIAL CAILIN(I)ALMr.-Larth Lanu, Mrs.-Larthi Cailini's (son), (lies here).


Feliratszám 46.

Volterra, 470x150 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:

 

ThANA FUINAI S RIL XXX OANA 8VINAI S RIL {HaRMiNC} Ő ANYA Fő VaJoN A Jó íZ Rá ILő HíRe MeNTSe Ő anya: fő vajon a jó íz rá illő híre mentse?

Visszájáról olvasva:

{HaRMiNC} LIR S IANIV8 ANAO HíRe MeNTSe eLJáR aZ oLYAN JóVa' Fő ANYA Ő Híre mentse, eljár az olyan jóval: fő anya ő!

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA FUINAI(AL) S(EThUS) RIL XXXMr.-Thana, Mrs.-Fuinai's (son), Mr.-Seth's (son), of-age of-30, (lies here).


Volterra mellett, az un. Márvány ajtóütközőnél ásták ki 1863-ban egy sírból a 47A, 47B és 47C feliratszámmal jelzett köveket, de csak az elsőn van értelmezhető szöveg.

Feliratszám 47A.

Volterra, üledékes vulkáni kő:

 

LA

ATIChU

MINE

 

A*LA AYIXV MIYE ÁL A AG JeGYéVe' íM IGE Áll a' agg jegyével ím ige.

Visszájáról olvasva:

EYIM VXIYA ALA ÉGi IMa VeGYe IGA ALÁ Égi ima vegye iga alá!

* A nagy A szemlátomást az első és a második sornak is a kezdőbetűje.

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) ATI{Ch}(C){U}(E) MINE Mr.-Laris built me.


Feliratszám 48.

Volterra, szögletes üledékes vulkáni sírkő, 240x209x149 mm, első és baloldal folyamatosan feliratozva:

 

L TITESI CALE ||SI

CINA CS MES ||TLES

FUTh NAPER || LESCAN

LETEM ThUI ||

ARASA ThEN ||TMA

SE LAEI TRE ||CS

--ThENST ME ||LAThA


L TITEΣI CALE ||ΣI éL iT ÍTÉSZI oKAL E SZáJ él itt ítészi okkal e száj

CINA CΣ MES ||TLEΣ NA' KéSZ MEZő TőLE SZó kínnal kész mező tőle szó

ΦVΘ NAPER || LESCAN FUTJa iNÁBa ÉRő eLÉ ZoKAN futja inába érő elé zokkan

LETEM ΘVI || LÉT EMe oCSÚJa lét eme ocsúja

ARAΣA ΘEN ||TMA ÁRASZA iCÉN TáMA' árassza iccén támmal (támasszal)

SE LAEI TRE ||CΣ űZE iLA ÉJ íTéRE KéSZ űzze illa éj ítére (ítéletére) kész

CΘENΣT ME ||VAΘA KóTYa ENYéSZeT ME' aVATJA kótya (kótyavetye) enyészet mely avatja

 

Él itt ítészi okkal e száj, kínnal kész mező, tőle szó futja, inába érő elé zokkan (zökken). Lét eme ocsúja árassza, iccén támmal (támasszal) űzze, illa éj ítére (ítéletére) kész: kótya (kótyavetye) enyészet, mely avatja.

Kissé szokatlan a szöveg ilyetén elhelyezése, igaz? Úgy bizony! Ez egy akrosztichon szöveg: az oldalakon lévő sorok kezdőbetűi szintén értelmes szöveget rejtenek. Egyik él a másik után olvasva:

LCΦLASC | ΣTL TCV LaKó FaLA íZeK aSZTaLa iTóKáVa' Lakó fala ízek asztala itókával.

Olvassuk most ezeket a betűket visszafelé soronként, lentről felfelé haladva:

VC CS TA L LΦ TC ΣL eVőK KöZé iTA' áL aLaFa iTóKáSaL Evők közé ital áll, alafa (alamizsna) itókással.

(Egyes vidékeken még ma is szokás italt hagyni a sírköveken, hogy az arra járók ihassanak a halott emlékére!)

Olvassuk el a kezdőbetűket ismét oldalanként, de most lentről felfelé:

VCT LTΣ | CSALΦCL VaKoT LáTaS KéZ ALá FáKaL Vakot láttass kéz alá fákkal!

És negyedszerre olvassuk a kezdőbetűket sorban egymás után fentről lefelé haladva:

LΣ CT ΦL L AT SC CV LeSZ KéT FaL éL ATa SZóK KéVe Lesz két fal-él atta (adta) szók kéve!

Azt hiszem ennél világosabban és egyértelműbben már nem is utalhat egy írás(mód) önmagára: amire a szöveg szokatlan elhelyezéséből következtettünk, azt kőbe vésve el is olvashatjuk. A kezdőbetűk alkotta négy olvasat párosával még egymásra is erősít. De van még tovább is: a sorok utolsó betűi is összeolvashatók:

ESRINEE | IΣN AΣA EZeR JöNE E JuSáN ASZÁ' Ezer jönne, e jussán aszály!

Ugyanez visszafelé:

AΣA NΣI | EENIRSE ASZÁ' NYeSI-E ENYI éReZE Aszály nyesi-e, ennyi érezze?

És most íme a teljes felirat visszafelé olvasva:

IΣ || ELAC IΣETIT L JuS E LAK IS E'T IT aLá juss e lak is ejt itt alá

ΣELT || SEM ΣC ANIC S ÉLeT íZE' íM eSiK ANYI Ki s élet ízzel ím esik annyi ki

NACSEL || REPAN ΘVΦ iNA' KöZZEL őRE BÁN CSÚF inal közzel őre bán csúf

|| IVΘ METEL JaVíTJa METÉLi javítja metéli

AMT || NEΘ AΣARA A MűT Ne E'TSe A SÁRA' a műt ne ejtse a sárral

ΣC || ERT IEAL ES SoK ÉRTő JE' ÁL EZ sok értő jel áll ez

AΘAV || EM TΣNEΘC Á'CÁVa' E'Me íTéSZéNÉ' CiK ácával elme ítészénél cikk

 

Juss e lak is, ejt itt alá s élet ízzel, ím, esik annyi ki inal, közzel őre bán (törődik), (ha) csúf javítja, metéli a műt, – ne ejtse a sárral, – sok értő jel áll: ez álcával elme ítészénél cikk.

Aki azt hiszi, hogy ezzel vége a lehetséges olvasatoknak az bizony téved, hiszen a legkézenfekvőbb olvasatok még hátra vannak! Egy oldallal szemben állva, természetes, hogy a rajtalevő feliratot olvassuk előbb végig és csak aztán megyünk át a másik oldalra. Kezdjük a rövidebbel:

ΣI TLEΣ LESCAN TMA CΣ VAΘA SZáJ íTéL ÉS LESZ Ki ANYi TáMA' KéSZ aVA' CSA' Száj ítél és lesz ki annyi támmal (támfával) kész, avval csal.

Ugyanez visszafelé:

AΘAV ΣC AMT NACSEL ΣELT IΣ Á'CÁVa' SoK ÁMíT aNÁ' KöZEL éSZ ÉLT IS Álcával sok ámít annál közzel ész élt is!

Most menjünk át a másik oldalra és olvassuk el ami ott írva vagyon:

L TITEΣI CALE áL iT ÍTÉSZI oKAL E áll itt ítészi okkal e

CINA CΣ MES NA' KéSZ MEZő kínnal kész mező

ΦVΘ NAPER FÚ'TJa iNÁBa ÉRő fújtja inába érő

LETEM ΘVI LÉT EMe oCSÚJa/CSáVáJa lét eme ocsúja/csávája

ARAΣA ΘEN ARA SZÁ' iCÉN ara száll iccén

SE LAEI TRE íZE' aLÁ ÉJ íTéRE ízzel alá éj ítére (ítéletére)

CΘENΣT ME Ke'TSEN éSZT e'ME keltsen észt elme

 

Áll itt ítészi okkal e kínnal kész mező, fújtja inába érő lét eme ocsúja/csávája. Ara száll iccén ízzel alá éj ítére (ítéletére). Keltsen észt elme!

És visszafelé is:

ELAC IΣETIT L E LAKó IS E'TI'T éL e lakó is eltilt él

SEM ΣC ANIC íZE' íM eSiK ANYI Ki ízzel (ízléssel) ím esik annyi ki

REPAN ΘVΦ eRE aBAN CSÚF erre abban csúf

IVΘ METEL JaVíTJa METÉLi javítja metéli

NEΘ AΣARA Ne E'TSe A SÁRA' ne ejtse a sárral

ERT IEAL ES ÉRTe JE' ÁL EZ értő jel áll ez

EM TΣNEΘC E'Me íTéSZéNÉ' CiK elme ítészénél cikk

 

E lakó is eltilt, él ízzel (ízléssel), ím, esik annyi ki erre abban csúf. Javítja, metéli, – ne ejtse a sárral, – értő jel áll, ez elme ítészénél cikk.

Ezzel a szövegkörnyezetbe tökéletesen illeszkedő, sőt a szövegben önmagát többszörösen megerősítő olvasattal szemben, íme a felirat az etruszkológusok által állítólag

tudományosan” megfejtve: L(ARISUSI) TITESI CALESI CINA C(A)S MES(E)T(E)LES FUTh NAPER LESCAN(AS) LETEM ThUI ARASA ThENTMA SE(ThUS) LA(RIS)EI(AL) TREC(E)S ThENST(A) MELAThAFor-Mr.-Laris Tite, the-herald, the-safety-pin (figuratively) of-this resting-place: four acres of-the-Lescana family's (farmland); The-God-Father-Saturn here at-the-solemn-contract the witness (was). Mr.-Seth Trece's and Mrs.-Larisei Trece's overseer-of-household-slaves most-trusted (was he).

Néhány szónál (C(A)S, MES(E)T(E)LES, TREC(E)S) mintha maguk is elismernék a kihagyásos írásmódszer jelenlétét a feliratban.

Azért hihetetlen, hogy az etruszkológusok nem ismerték fel, hogy ez egy akrosztichon. (It is unbelievable that the etruscologists did not recognise, just by looking at the unusual placement of the inscription, that this is an acrostic poem!)


Feliratszám 51.

Torrechi, Santo Girolamo templom, törött sírkő, 430x455 mm.:

 

MIMALARISAFEVINAS AKPIMALARISAHEFKNAΣ A KőBe' ÍM ÁL A RaJZA Hű ÉVeKeN A SZó A kőben, ím, áll a rajza: hű éveken a szó!

Visszájáról olvasva:

SANKVEHASIRALAMIPKA SZÁN KiVE' HAZaJáRó ÁL Á'Ma JoBaKA' Szán kivel hazajár áll, álma jobbakkal!

Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCES) LARIS(US) A(ULIAL) FEVINASI (am) (the tombstone) of-Mr.-Marce (and) of-Mr.-Laris, Mrs.-Auli (sons), Mr.-Fevina's (sons).


Volterrában, 1755-ben a Santo Girolamo templom erdejében egy földalatti teremben találtak néhány feliratozott ólomlemezt.

Feliratszám 52A.

Santo Girolamo templom erdeje, ólomlemez, 112x320 mm. A lemezen a feliratozás két eltérő kézírással történt, a második sötét lila színnel van átírva. Jeff Hill szerint a T betűre három különböző jelet használtak, ez azonban nem áll: a χ (khi/Ch) a GY betű jele, a ↑ pedig Cé' = CéL, vagyis a C/CS jele. A sorok nem mindenütt követhetőek egyértelműen: néhány betűt áthúztam és zöld színnel a megfelelő helyre illesztettem be:


A oldal:

01 V SUPNI ASTNEI F SVPNI ASXNEI óV ZUPaNI AZ áGYoN ÉJ óv zuppanni az ágyon éj

02 V SUPNI LARThI PUINEI L || L F SVPNI LAROI PVINEI V || X óV ZUPaNI aLÁíRÓJa BÚJáN ÉJi VáGY óv zuppanni aláírója búján éji vágy

03 V SUPNI VELANIAL F SVPNI FELANIAL óV ZUPaNI VELe ANYI ÁL óv zuppanni vele annyi ál

04 V SUPNI CEICNAL F SVPNI CEICNAL óV ZUPaNI KÉJ KiN ÁL óv zuppanni kéj kin áll

05 L VELUSNA FELMUIAL L FELVSNA 8ELMVIAL éL VELe VéZNA FÉLe'Me ÚJAL él vele vézna félelme újjal

06 V VELUSNA V CALATI F FELVSNA FCALATI óV VELe VéZNA VéKa ALATI óv vele vézna véka alatti (mások előtt rejtett)

07 V PUINA ARMNIAL F PVINA ARMNIAL óVó BÚJNA A ReMéNY úJAL óvó bújna a remény újjal

08 L LARThRU FULNEI L LARORV 8VLNEI áL iLÁRa ORV FiVeL NEJ áll illára (szökésre) orv fivel nej

09 P ULTACE CEICNA ICAP LI||NEI P VLXACE CEICNA ICAP LI||NEIL éP VeLe GYAK E KÉJ KíNÁ' LYuKÁBa' éLI NEJeL épp vele gyak e kéj kínál lyukában éli nejjel

10 L LARThRU ThEPZA L LARORV OEPZA áL iLÁRa ORV Ő ÉP aZA' áll illára orv ő épp azzal

11 CURE MALAVE CVRE MALAFE P KŰRE Ma ÁL A VE' éP kűre ma áll a vej épp

12 ----CISTNA V ERA PUACE ----CISXPA F ERA PVACE Ki IZó áGYáBA' óV E'RABo'Va CSAK E ki izzó ágyában óv elrabolva csak e

13 LV I CAP FUL||UNA XFI CAP 8VL||VNA GYáVáJa KAP FiVeL óVNá gyávája kap fivel óvná

14 UACV VACF VaCAKáVa' vacakával (vackával)

 

Óv zuppanni az ágyon éj. Óv zuppanni aláírója búján éji vágy. Óv zuppanni vele annyi ál. Óv zuppanni kéj kin áll. Él vele vézna félelme újjal. Óv vele vézna véka alatti (mások előtt rejtett). Óvó bújna, a remény újjal áll illára (szökésre) orv fivel, nej épp vele gyak (közösül). E kéj kínál, lyukában éli nejjel. Áll illára orv, ő épp azzal kűre ma áll. A vej épp ki izzó ágyában óv. Elrabolva csak e gyávája kap, fivel óvná vacakával (vackával).

 

B oldal:

01 ACAP FULUNA MAZUTIU ACHP 8VXVNA MAZLTIV A KoHáBa' FŰ GYÚ'NA MÁZoLT ÍV a kohában (tűzhelyen) fű gyúlna mázolt (kigúnyolt) ív

02 L LARThU CANIS L LAROV LA CANIS áL aLÁRÓVa eLő A KANIZó áll aláróva elő a kanizó (kanozó)

03 LA ARMNE LA ARMNE ÁRMáNYÉ ármányé

04 AU(LE) RUZ FULUNA ALDVZ 8VLVNA ÁL DUZó Fi VeLe Vo'NA áll duzzó (duzzadó) fi vele volna

05 LARThU LAROXA iLő A ROGYA illő a rogya (ragya)

06 A VELANL PUINE A FELANL PVINE eVE' LÁNYaL BUJáN É' evvel lánnyal buján él

07 A VELUSNA A F ELVSNA AVa' ÉLVeZNé A avval élvezné a

08 FASTA ILARThU 8ASTA ILARΘV FA'ZaTA ILő ARCáVa' fajzata illő arcával

09 LAThI FLAVIURMTE AΘI ΦLA FIVRMTE ACI FeLÁ' VaJ ÚR MéTE aci (acélozza, edzi) feláll vaj úr méte (menete)

10 L ARMNE L ARMNE ÁRMáNYÉ ármányé

11 MAS VE CEICNEI MAS FE CEICNEI MÁZ eVE' KÉJ Ki NEJ máz evvel kéj ki nej

12 FAV ESETRA FVI ΦA FESETRA ΦFI Fi A VEZETő RÁ Fő VaJ fi a vezető rá fő vaj

13 ThUSCV FVIMV LARThU PACV OVΣCF 8VIMFL AROX PACF ÓV SZuKáVa' Fi VaJ MiVeL A ROGYa éP A'KuVa' óv szukával fi vaj mivel a rogya épp alkuval


A kohában (tűzhelyen) fű gyúlna, mázolt (kigúnyolt) ív áll aláróva, elő a kanizó (kanozó) ármányé. Áll duzzó (duzzadó) fi, vele volna illő a rogya (ragya). Evvel lánnyal buján él, avval élvezné a fajzata, illő arcával aci (acélozza, edzi). Feláll vaj úr méte (menete)? Ármányé máz, evvel kéj! Ki nej, fi a vezető rá fő vaj? Óv szukával fi vaj, mivel a rogya épp alkuval?

Nem valami könnyű olvasmány, de értelmes, összefüggő gondolatsor (volt) különösen serdülő lányok számára, mellyel szemben ez a telefonkönyv-szerűség áll. A kutatók szerint ez lenne az ólomlemez szövege

tudományosan” megfejtve, A oldal: V(ELIA) SUPNI(AL) ASTNEI(ALISA) V(ELI) SUPNI LARThI PUINEI L(AUTNI) || L(ARISUS) V(ELIA) SUPNI(AL) VELANIAL(ISA) V(ELIA) SUPNI(AL) CEICN(I)AL(ISA) L(ARIS) VELUSNA FELMUIAL V(ELIA) VELUSNA V(ELUS) CALATI(AL) V(ELIA) PUINA ARMNIAL L(ARIS) LARThRU FULNEI(AL) P(UPLIE) ULTACE CEICNA ICAP LI||NEI(AL) L(ARIS) LARThRU ThEPZA(S) {----}CISTNA V(ELUS) ERA PUTACE L(ARIS) V(EL){ }I(AL) CAP(LINEI) FUL||UNA U(ThARICE) AC(AZA)V(AR) Mr.-Velia, Mrs.-Supni's (son), Mrs.-Astnei's-daughter's husband; Ms.-Veli Supni; Ms.-Larthi Puinei, slavegirl || of-Mr.-Laris; Mr.-Velia, Mrs.-Supni's (son), Mrs.-Velani's-daughter's husband; Mr.-Velia, Mrs.-Supni's (son), Ms.-Ceicni's-daughter's husband; Mr.-Laris Velusna, Mrs.-Felmui's (son); Mr.-Velia Velusna, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Calati (son); Mr.-Velia Puina, Mrs.-Armni's (son); Mr.-Laris Larthru, Mrs.-Fulnei's (son), Mr.-Puplie Ultace; Mr.-Ceicna, that-man-himself, Mrs.-Li||nei's (son); Mr.-Laris Larthru, Mr.-Thepza's (son); Mr.-Cure; Mr.-Malave; Mr.-Cistna, Mr.-Vel's (son); Mr.-Era; Mr.-Putace; Mr.-Laris, Mrs.-Veli's (son); Ms.-Caplinei; Mr.-Ful||una; they-counted-out 50 coins;

Tudományosan” megfejtve, B oldal: A(ULE) CAP(LINA) FULUNA MAZUTIU L(ARIS) LARThU CANI(E)S LA(RIS) ARMNE A(ULE) VELAN(IA)L PUINE(S) A(ULE) VELUSNA LA(R)ThI FLAVI(AL) URMTE(S) L(ARIS) ARMNE MAS(E) VE(TES) CEICNEI(AL) FAV(E) ESETRA(S) F(A)VI(AL) Mr.-Aule Caplina; Mr.-Fuluna; Mr.-Mazutiu; Mr.-Laris Larthu, Mr.-Canie's (son); Mr.-Laris Armne; Mr.-Aule, Mr.-Ru's (son); Mr.-Fuluna; Mr.-Larthu; Mr.-Aule, Mr.-Velani's (son), Mr.-Puine's (son); Mr.-Aule Velusna; Mr.-Fasta Ilarthu; Ms.-Larthi, Mrs.-Flavi's (daughter), Mr.-Urmte's (daughter); Mr.-Laris Armne; Mr.-Mase, Mr.-Vete's (son), Mrs.-Ceicni's (son); Mr.-Fave, Mr.-Esetra's (son), Mrs.-Favi's (son); group-of-Etruscan citizens, Mr.-Larthu, Mr.-Pacuvie (entombed here).

Nem kis teljesítmény ennyi nevet összehordani, sőt még egy igét is sikerült „kiszámolni”


Feliratszám 52B.

Santo Girolamo templom erdeje, ólomlemez, 89x110 mm:

 

ThUSAThUR ΘYΣAΘVR CSiGáS A CSaVaR csigás a csavar(tészta)

SE LA SVA SELASFA íZEL A'ZóVA' ízzel ajzóval

FLUThUPIT ΘLVΘVPIT CSaLVa CSUPa JóT csalva csupa jót

AISECETATI A ÍZEKE' TÁTI/TÁTJa a' ízekkel táti/tátja

 

Csigás a csavar(tészta) ízzel ajzóval , csalva csupa jót, a' ízekkel táti/tátja.

Visszájáról olvasva:

ITATECESIA TIPVΘVLΘ AFSALES RVΘAΣYΘ ITAT E KÉZ úJA' TeJ BŰTJe VáLTJa A VíZ ÁL EZ RíVáCSA' SeGíTSe Itat e kéz, újjal tej bűtje (böjtje) váltja: a víz áll, ez ríváccsal (rikácsolással) segítse!

Nem nehéz rájönni a felirat alakjából, hogy egy oda-vissza olvasható akrostichon:

ΘSΘA RATI – ITAR AΘSΘ CSúZ CSA' RÁ TeJ-ITA' íR Á'CáZaTJa Csúz csal, rá tej-ital ír álcázatja (orvosság látszatja).

Tudományosan” megfejtve: ThU SAThUR SE(ThIAL) LA(RISIAL) SVA|FLU(S) ThU PIT AISECETATI “Here (are) the-bones of-Ms.-Sethi, Mrs.-Larisi's (daughter), Mr.-Sva|flu's (daughter); here they are-to-be-divinely-venerated.


Feliratszám 4613.

Volterra, Mr. Mario Guarnacci múzeum, félkör alakú ólomlemez, 87 mm átmérőjű, 47 mm magas:

 

L VELUFNA RAUFIAL L FELV8NA RAV8IAL eLő VELe VőFéNY Á' aRÁVa' FIALó elő vele vőfény áll arával fialó

L API CUINUI L API CVINVI áL APJa KUJoN VaJ áll apja kujon vaj

SAZUZI LAUTNI CNEV PIAZXZI LAVTNI CNEF PóLYÁZó íGY űZI aLÁVeTNI KiN EVe' pólyázó így űzi alávetni kin evvel

LTh ALPIU IANZU LΘ ALPPV IANZV áLCa ÁL BaBáVa' JÁNYoZóVa' álca álbajával (alibivel) jányozóval

 

Elő vele vőfény áll, arával fialó áll, apja kujon vaj? Pólyázó így űzi alávetni, kin evvel álca áll babával jányozóval.

Visszájáról olvasva:

VZNAI VPPLA ΘL FENC INTVAL IZXZAIP IVNIVC IPA L ALI8VAR AN8V LEF L ŰZi aNYAI öVéBe' PóLÁ' CSaLó VÉNeK úJoNTáVAL ÍZ GYőZ A JóBa' JaVáN JóVa' Ki IPA áL ÁLJa FuVAR ANYa FiÚ eLÉVe' éL Űzi anyai övében, pólál (pólyáz) csaló vének újontával (újból)! Íz (utód) győz a jóban, javán jóval ki ipa áll, állja fuvar: anya fiú elével (ősével) él!

Meglepő fordulat, amint arra a sorok kezdő és záróbetűi rá is mutatnak:

LLPL ALIFV – VFIAL LPLL eLő LoPaL ÁL JaVáVa' – VeVőJe ÁL LePeLeL Elő loppal áll javával – vevője áll lepellel!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) VELUFNA RAUFIAL L(ARIS) API(AL) CUINUI(ALISA) SAZUZI LAUTNI CNEV(ES) L(AR)Th ALPIU IANZU(S)Mr.-Laris Velufna, Mrs.-Raufi's (son), Mrs.-Cuinui's-daughter'shusband, Ms.-Little-Sazui, slavegirl of-Mr.-Cneve, Mr.-Larth Alpiu, Mr.-Ianzu's (son), (lie here together).


Feliratszám 53.

Volterra, Casabianca és Le Salina között, bronz galamb, kb. 250-300 mm hosszú:

 

FL SUPRIMANINCE 8L SVPRIMANINCE FeL-iZVa BáR ÍM ANYI NőKE' fel-izzva bár ím annyi nőkkel

VIPINALTRAULChNISLA FIPINAL TRAVLXNISLA VaJ PINA LáTáRA VaL GYóNJa ZiLA' vaj pina láttára vall gyónja zilaj (szilaj)

CLZ TATANUS CLZ TATANVΣ KaLóZ TÁTÁN VéSZ kalóz tátán (tátásán) vész

Fel-izzva bár, ím annyi nőkkel, vaj pina láttára vall, gyónja zilaj (szilaj) kalóz, tátán (tátásán) vész!

isszájáról olvasva:

ΣVNATAT ZLC ALSINXLVART LANIPIF ECNINAMIRPVS L8 SZíVéN Á'TAT ZüLiK ALáZ INGYüL VÁRaT LÁNYI BáJáVa' E KaNINÁ' MIRe éP ŰZi aLaFa Szívén áltat, züllik, aláz ingyül (ingyen), várat lányi bájával e kaninál, mire épp űzi alafa (jutalama).

Mint akrosztichon:

8FC EAΣ ΣAE CF8 Fi VaK-E A SZó – oSZA-E KiVe' Fő Fi, vak-e a szó? – Ossza-e kivel fő?

Tudományosan” megfejtve: F(E)L(I) SUPRI MANINCE VIPIN(I)AL TRAULChNI(E)S LA(UTNI) CL(A)Z(USI) TATANUS “Ms.-Feli Supri cast (this) -- Mrs.-Vipini's (daughter), Mr.-Traulchnie's slavegirl -- for-the-little-son of-Mr.-Tatanu.


Feliratszám 56.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 886x212 mm.:

 

RAVNTU ARMNI RIL ͲXXV RAFNTV ARMNI RIL {HeTVeNöT} RÁ VéNíTőVe' ÁRMáNYI íR ILő HiTVáNYíT Rá vénítővel ármányi ír, illő hitványít.

Visszájáról olvasva:

{HeTVeNöT} LIR INMRA VTNFAR HiTVáNY iT aLáÍRi INi MáR A' ÚToN VÁR Hitvány itt aláíri (aláírja): inni már a' úton vár!

Tudományosan” megfejtve: RAVNTU ARMNI(AL) RIL ͲXXVMr.-Ravntu, Mrs.-Armni's (son), of-age of-75, (lies here).

Abban a korban, amikor az átlagos élettartam 30-40 év lehetett, természetes, hogy egy 75 éves embert irigyeltek a hitványabbak, vagyis a gyöngébbek. Ezen a feliraton is bizonyosságot nyert, hogy a számnak kettős szerepe van: megadja a halott korát és mond egy-két szót is róla. A kihagyásos írásmódszerben a gazdaságosság alapkövetelmény, hiszen vésni, róni nem könnyű és a felület is mindig szűkös.


Feliratszám 57.

Volterra, agyagedény. (S=S/SZ!):

--LTh ASIE LA

RIL IIIIX LEIN--

 

LΘ ASIE LA FIL {NéGY+TíZ} LEIN LeCSA' SZáJ/SZÍ E aLÁ VILó NaGY TűZ eLÉ JöN Lecsal száj/szí(v) e alá, villó nagy tűz elé jön.

Visszájáról olvasva:

ANIEL {TíZeNNéGY} LIF AL EISA ΘL NeJEL TűZöN iNGYüL JaVa ALá E JuSA CSaL Nejjel tűzön ingyül (ingyen) java, alá e jussa csal.

Ez egy oda-vissza olvasható akrosztichon is:

LF LAN – NAL FL éLő VáLÁN – iNAL VaLó Élő vállán inal való.

Tudományosan” megfejtve: {--}L(AR)Th ASIE LA(RISUS) RIL IIIIX LEINEMr.-Larth Asie, Mr.-Laris's (son), of-age of-6, lies-here.

A 6-ot így: IIIIX sohasem írták, szabály szerint nagyobb értékű számjel előtt csak egy kivonandó kisebb értékű jel állhat. A szám visszafelé olvasva már szabályos: XIIII = 14, igazolva ezzel a visszafelé olvasás létjogosultságát!


Feliratszám 59.

Volterra, alabástrom csonttartó fedele, 630x205 mm.:

 

L CAI L SVEITUIAL R XXΛI L CAI L SFEITVIAL R {HuSZoNHaT} LE KőALJ aLá SZíVE JóT ÚJAL íR Ha SZű NYí'HaT Le kőalj alá szíve jót újjal ír ha szű nyílhat.

Visszájáról olvasva:

{HuSZoNHaT} R LAIVTIEFS L IAC L Ha SZó NYú'HaT íRó aLÁJaVíTI E VéSő eLé úJA' Ki áL Ha szó nyúlhat, író alájavíti, e véső elé újjal ki áll.

Mauro Cristofani ettől némileg eltérő lenyomatot készített:

 

 

L SVI L SVEITUIAL R XXΛI L SFI L SFEITVIAL R {HuSZoNHaT} éLő SZiVéLY éLő SZíVE IT ÚJAL Rá HúZóN HaT Élő szívély (kedély), élő szíve itt újjal (újra) rá húzón hat.

Visszájáról olvasva:

{HuSZoNHaT} R LAIVTIEFS L IFS L Ha SZó NYú'HaT íRó aLÁJaVíTI E VéSő eLé Jó VaS/JaVaS áL Ha szó nyúlhat, író alájavíti, e véső elé jó vas/javas áll.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) CAI(AL) / SEI(AL) L(ARISUS) SVEITUIAL(ISA) R(IL) XXΛIMr.-Laris, Mrs.-Cai's (son) / Mrs.-Sei's, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Sveitui's-daughter's-husband, of-age of-26, (lies here).

A tudósok sem jöttek zavarba a két olvasaton: egyszerűen tovább lapozták telefonkönyvüket.


Feliratszám 60.

Volterra, sírkő kemény kőből, 972x452 mm.:

 

MI MA

L CLAN

TI

 

MI MA L CLAN TI MI MA iLő Ki LÁNY íTI Mi ma illő, ki lány íti (ítéli, inti, ejti).

Visszájáról olvasva:

IT NALC L AM IM ÍTe NÁLa KŐ iLő ÁM IMa Íte (ítélete) nála kő, illő ám ima!

Ismét egy oda-vissza olvasható akrosztichon:

MLT ANI – INA TLM MúLoT ANYI – INA' TaLMi Múlott annyi – inal talmi!

„Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCESI) L(ARISUS) CLAN|T(ES)II (am) for-Mr.-arce, Mr.-Laris's so|n.


Feliratszám 62.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 972x452 mm.:

 

C CASPO MANII F ANNORV XXII C CASPO MANI F ANNORV {HuSZoNKeTTő} Ki KASZaBO' MA NeJ óV ANYi Nő ORV Ha SZáNiK őT Ki kaszabol ma nej, óv annyi: nő orv ha szánik (szánják) őt.

Visszájáról olvasva:

{HuSZoNKeTTő} VRONNA F IMAN OPSAC C HaSZoN KiT VáR ÖNéN Á' óV ÍM ANYi OPSZa Ki Kő Haszon kit vár önén áll, óv ím annyi opsza (hoppsza!) ki kő!

Tudományosan” megfejtve: C(AIVS) CASPO MANII F(ILIVS) ANNORV(M) XXII Mr.-Caius Caspo, Mr.-Manius's son, of-years 22, (lies here).


Feliratszám 63.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz.:

 

F CACENEI LS VPINAL 8 CACENEI LS F[I]PINAL Fő oKA KÉNY ÉJ LeSi Ve[J] PóLYáN ÁL Fő oka kény, éj lesi, vej pólyán áll.

Visszájáról olvasva:

LANIP[I]F SL IENECAC 8 LÁNYI PóLYáVa' SZóL iLYENEK A'Ku Fő Lányi pólyával szól, ilyennek alku fő!

Tudományosan” megfejtve: F(ASTIA) CACENEI(AL) L(ARI)S(US) VIPIN(I)AL(ISA) Mr.-Fastia, Mrs.-Cacenei's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Vipini's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 64.

Volterra, üledékes kőzetből készült csonttartó doboz, 300x200 mm.:

 

L CAECINA NIC EPOR HIC áL oKA E KÍNA' aNYI Ki ÉP ŐRá HÍKa/HÍóKa Áll oka e kínnal, annyi ki épp őrá híka/híóka (hívóka).

Visszájáról olvasva:

CIH ROPE CIN ANICAEC L KI Hű eRŐBE' KIN ANYI oKA-E Ki éL Ki hű, erőben kinn annyi, oka-e ki él?

Tudományosan” megfejtve: L(VCIVS) CAECINA NIC|EPOR HIC Mr.-Lucius Caecina, Nicus's-slaveboy, (lies) here.


Feliratszám 65.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 605x183 mm.:

 

-- CEVLNA SETRES LAVCINAL RIL ͲXX LLCEFLNA SETREΣ LAFCINAL RIL {HeTVeN} LéLeK E'VáLa'NÁ S E'TűRi ÉSZ aLÁ VaK INAL aRa ILő HiTVáNY Lélek elvállalná s eltűri ész, alá vak inal, arra illő hitvány.

Visszájáról olvasva:

{HeTVeN} LIR LANICFAL ΣERTES ANLVECLL HiTVáNY aLÁÍRi LÁNY LYuKáVAL SZEReT ÉS A NYeLVE KiLeLő Hitvány aláíri: lány lyukával szeret és a nyelve kilelő.

Tudományosan” megfejtve: S(ETRE) CEVLNA SETRES LAVCIN(I)AL RIL ͲXX Mr.-Setre Cevlna, Mr.-Setre's (son), Mrs.-Lavcini's (son), of age of-70, (lies here).


Feliratszám 67.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 640x190 mm.:

 

AV CNEVNA AV MASU RIL ͲXXIII AF CNEFNA AF MASV RIL {HeTVeNHáRoM} AVa' Ki NEVéN A'/Á' AVa' MÁSu'Va íR ILő HiTVáNY HaRaMia Avval ki nevén al/aly/ál (alábbvaló/alja/hamis ember), avval másulva ír illő hitvány haramia.

Visszájáról olvasva:

{HeTVeNHáRoM} LIR VSAM FA ANFENC FA HiTVáNY HaRaMia aLáÍRi ViSZÁ' Mi aVA' A NeVÉN Ki VA' Hitvány haramia aláíri: viszály mi avval a nevén ki vall.

Megjegyzés: Talán azért nem írtak neveket sírkövekre sem, mert féltek, hogy a leírt névvel mások azonosulhatnak? Nevén, vagyis élve, ki vallhat a másvilágról?

Tudományosan” megfejtve: AV(LE) CNEVNA AV(LIAL) MASU(S) RIL ͲXXIII Mr.-Avle Cnevna, Mrs.-Avli's (son), Mr.-Masu's (son), of age of-73, (lies here).


Feliratszám 68.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 612x315 mm.:

 

AU CNEUNA S CRACNAL RI XXXXIII AV CNEVNA S CRACNAL RI XXXXIII {NeGYVeNHáRoM} AVa' Ki NEVéN A'/Á' S KiRAKNá ALá íRI iNGY ViNé HaRaMia Avval ki nevén al/aly/ál s kirakná, alá íri ingy(en) vinné haramia.

Visszájáról olvasva:

{NeGYVeNHáRoM} IR LANCARC S ANVENC VA NaGY VéN HaRaMia ÍRi áL A NYaKÁRa KéS A NeVÉN Ki VA' Nagy vén haramia íri: áll a nyakára kés a nevén ki vall!

Tudományosan” megfejtve: AU(LE) CNEUNA SEThUS CRACN(I)AL RI(L) XXXXIII Mr.-Aule Cneuna, Mr.-Seth's (son), Mrs.-Cracni's (son), of age 43, (lies here).


Feliratszám 69.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 315x217 mm.:

 

A CNEUNA ICRAC ---- RIL XXΛIII A CNEVNA CIRAC ---- RIL {HuSZoNNYoLC} A KőN E VoNA' KI RAKi Rá ILő HiSZeN NYúLTJa A kőn e vonal, ki raki (rakja) rá illő, hiszen nyúltja.

Visszájáról olvasva:

{HuSZoNNYoLC} LIR CARCI ANUENC A HoSZaN NYúLTJA aLáÍRó oKA' iRKáJa ANYi VÉNeK Á' Hosszan nyúltja aláíró okkal: irkája annyi vénnek áll.

„Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CNEUNA CRAC(NES) {----} RIL XXΛIII Mr.-Aule Cneuna, Mr.-Cracne's (son), of-age of-28, (lies here).


Feliratszám 70.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, a 7 mm magas betűket stílussal karcolták rá, - mondják a kutatók:

 

SETRECNEUNA

A TITIAL RIL

X IIII

 

SETRECNEVNA A TITIAL RIL {TíZ+NéGY} eSETéRE KíN E VoNA' A TI'Tó íJAL íRI Le TüZe NaGY Esetére kín e vonal, a tiltó íjjal íri le: tüze nagy.

Visszájáról olvasva:

{NéGY+TíZ} LIR LAITIT A ANVENCERTES NaGY TűZ eLé JáRó LAJT IT Á' ANYi VÉN KÉRTE iS Nagy tűz elé járó lajt itt áll, annyi vén kérte is.

Tudományosan” megfejtve: SETRE CNEUNA A(ULES) TITIAL RIL X{ }IIII Mr.-Setre Cneuna, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Titi's (son), of-age 14, (lies here).


Feliratszám 71.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 538x178 mm:

 

LARThI CRACNEI LARISALRIL ͲX LAROI CRACNEI LARISALRIL {HeTVeNöT} aLÁíRÓJa KiRAKi NEJe iLÁRISAL öRÜL HiTVáNYíTi Aláírója kiraki: neje illárissal (mulatozással) rá illő hitványíti!

Visszájáról olvasva:

{HeTVeNöT} LIRLASIRAL IENCARC IORAL HiTVáNYíTi éLő JóRóL A SÍR ÁL iLYENeK ÁRKa JÓRa ÁL Hitványíti élő, jóról a sír áll, ilyenek árka jóra áll!

Tudományosan” megfejtve: LARThI CRAC{ }NEI(AL) LARIS(I)AL(ISA) RIL ͲX Mrs.-Larthi, Mrs.-Cracnei's (daughter), Mrs.-Larisi's son's-wife, of-age of-75, (lies here).


Feliratszám 73.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz:

 

RAV VELANI AR RIL XͲII LEINE RAF FELANI AR RIL {NeGYVeNKeTTő} LEINE uRÁVá VÉLi ANYi ARa RáILő Nő GYáVáN KiT öL EJNYE Urává véli annyi arra ráillő nő, gyáván kit öl ejnye!

Visszájáról olvasva:

ENIEL {NeGYVeNKeTTő} LIR RA INALEV VAR ENYI ÉLő áNGYa VaN KiT aLáÍRó uRA' JóN ALÉ'Va' VÁR Ennyi élő ángya van, kit aláíró ural, jón alélva vár!

Tudományosan” megfejtve: RAV(NThU) VELANI(AL) AR(NThUS) RIL XͲII LEINE Mr.-Ravnthu, Mrs.-Velani's (son), Mr.-Arnth's (son), of age of-42, lies-here.


Feliratszám 74.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 600 mm hosszú:

 

LARThI VELIThNEI L PRENThRAL LAROI VELIONEI L PRENORAL aLÁíRÓJa VÉLi JÓ NEI eLé éBeREN ŐR ÁL Aláírója véli: jó nej elé éberen őr áll.


Visszájáról olvasva:

LARONERP L IENOILEV IORAL aLÁíRÓ NYERőBe' áL JE' NŐ JELÉVe' JÓRa ÁL Aláíró nyerőben áll jel nő jelével jóra áll.

Tudományosan” megfejtve: LARThI VELIThNEI(AL) L(ARISUS) PRENThR(I)AL(ISA) Ms.-Larthi, Mrs.-Velithnei's (daughter), Mr.-Laris's (daughter), Mrs.-Prenthri'sson's-wife, (lies here).


Feliratszám 75.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 500x180 mm:

 

------ZIA VELTNEI PUCSINAL RIL --II FRZIA FELTNEI PVCSINAL RIL ͲII = {öTVeNKeTTő} ViRáZSoLJA VÉLT NEJe BUKSIN ÁL RáILő TéV-ÉNeKeT Virázsolja (virrasztja) vélt neje, buksin áll ráillő tév-éneket.

Visszájáról olvasva:

{öTVeNKeTTő} LIR LANISCVP IENTLEF AIZRF TéVeN Ke'T aLáÍRó LÁNY IS KŰBe iLYENT eLEVe ALJaZ RoVó Téven kelt aláíró lány is, kűbe ilyent eleve aljaz rovó.

Tudományosan” megfejtve: FAZIA VELTNEI(ALISA) PUCSIN(I)AL RIL ͲII Mr.-Little-Fastia, Mrs.-Veltnei's-daughter's-husband, Mrs.-Pucsini's (son), of-age of-52, (lies here).


Feliratszám 76.

Volterra, márvány szobor, kisgyermekét tartó anya. A vésett, 19 mm.-es betűk a jobb kéztől a vállig haladnak, majd a háton folytatódnak:

 

MI CANA LARThIAS ZANL VELChINEI SE------ CE MI CANA LAROIAΣ ZANL FELXINEI ΣERCE MI KőANYA aLÁRÓ JÁSZ ZSANa áL VELe üGY/áGY JöN ÉJi SZEReKE' Mi kőanya aláró: jász (gyász) zsana (zsémbes banya) áll, vele ügy/ágy jön éji szerekkel.

Visszájáról olvasva:

ECREΣ IENIXLEF LNAZ ΣAIORAL ANAC IM E KeRESő iLYEN ÍGY eLEVe LeaNYÁZ S A JóRa ÁL ANAK IMa E kereső (kutató és/vagy felperes) ilyen: így eleve leanyáz s a jóra áll, annak ima!

Megjegyzés: A szöveg tökéletesen illik a szoborhoz, azt kőanyának és zsanának (banyának) is nevezi. A tükörmondat a szobor imába foglalása! Ezzel szemben az, hogy a szobor dedikált, a felirat pedig vésett semmit sem ad ahhoz amit mindenki láthat és tudhat a szöveg megfejtése nélkül is.

Tudományosan” megfejtve: MI CANA LARThIAS ZAN(IA)L VELChINEI SEL|CE I (am) the-dedicatory-statue of-Mr.-Larthia, of Siena; Ms.-Velchinei chiselled-the-inscription.


Feliratszám 77.

Volterra, üledékes kőzetből készült csonttartó doboz, 460x220 mm:

 

L VETTIVS L L PHILONI

CVS

ANNORVM XLV

 

L VETTIVS L L PHILONI CVS ANNORVΣ XLV éLő VETíTI ŰZi eLé éLő BoHó ILÓ NeJ KöVeZi ANYi NŐ RaVaSZ GYúLVa Élő vetíti, űzi elé élő bohó, illó nej kövezi, annyi nő ravasz gyúlva!

Visszájáról olvasva:

VLX ΣVRONNA SVC INOLIHP L L SVITTEV L VeLe íGY SZíVRŐ' NYí'NA űZVe Ki JöN ÖLI HiBa eLé éLő űZVe JuT TéV áL Vele így szűről nyílna szava. ki jön öli hiba: elé élő űzve jut, tév áll!

És mint akrosztichon:

LCA ISV – VSI ACL LaKA ÍZéVe' – ViZSáJa AKoL Laka ízével – vizsája akol!

Tudományosan” megfejtve: L(VCIVS) VETTIVS L(VCII) L(IBERTVS) PHILONI|CVS ANNORVM XLV Mr.-Lucius Vettius Philoni|cus, Mr.-Lucius's freedman, of-years 45, (lies here).


Feliratszám 79.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 555x220 mm:

 

LARThI IUNICI SEIS LAROI IVNICI SEIΣ aLÁRÓJa JóVa' NeJ KI űZi E' IS Alárója jóval nej ki űzi el is!

Visszájáról olvasva:

ΣIES ICINVI IORAL SZó éJeZő IKéJéN VaJ JÓRa ÁL Szó éjező ikéjén vaj jóra áll?

Tudományosan” megfejtve: LARThI IUNICI(AL) SEI(E)S Ms.-Larthi, Mrs.-Iunici's (daughter), Mr.-Seie's (daughter), (lies here).


Feliratszám 81.

Volterra, csonttartó doboz:

 

AV LECU RIL ͲXXX AF LECV RIL {NYoLCVaN} A'Vó LE'KéVe' őR ILő NYíLCSöVöN Alvó lelkével őr illő nyílcsövön.

Visszájáról olvasva:

{NYoLCVaN} LIR VCEL FA NYíLCSöVöN aLáÍRó VaK ÉL aVA' Nyílcsövön aláíró vak él avval.

Tudományosan” megfejtve: AV(LE) LECU RIL ͲXXX Mr.-Avle Lecu, of-age of-80, (lies here).


Feliratszám 82.

Volterra, alabástrom v. márvány csonttartó doboz, 531x230 mm:

 

V LUVISU V F LVFISV F Ví éLVe VIZSáVa' óV (v) élve, vizsával (visszafelé olvasva) óv.

Visszájáról olvasva:

F VSIFVL F Ví ViZSa JaVáVaL óV Ví vizsa, javával óv!

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) LUVISU V(ELUS) Mr.-Velia Luvisu, Mr. Vel's (son), (lies here).


Feliratszám 84.

Volterra, alabástrom v. márvány, kerek csonttartó doboz, 413 mm átmérőjű, 175 mm magas:

 

ThN LUVISUI L RAPALIAL ΘN LVFISVI LAPAPALIAL CSíN(Y) aLVa VISZi ÚJ LAPA' PALóJa ALá Csín(y) alva viszi új lappal pallója alá.

Visszájáról olvasva:

LAILAPAPAL IVSIFVL NΘ aLÁ IL A PAPAL JUSa JóVaL iNTSe Alá ill a pappal, jussa jóval intse!

Tudományosan” megfejtve: Th(A)N(A) LUVISUI(AL) L(ARISUS) RAPALIAL(ISA) Mr.-Thana, Mrs.-Luvisui's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Rapali's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 85.

Volterra, csonttartó doboz fedele:

 

LARThI MARCI RIL ͲXXII LAROI MARCI RIL {HeTVeNKeTTő} aLÁíRÓJa MAR KI aRa ILő HiTVáNYaKaT Aláírója mar ki arra illő hitványakat.

Visszájáról olvasva:

{HeTVeNKeTTő} LIR ICRAM IORAL HiTVáNY KiT aLáÍRó JóKoRA Mi JÓ' uRAL Hitvány kit aláíró jókora mi jól ural!

Tudományosan” megfejtve: T LARThI MARCI RIL ͲXXII Ms.-Larthi Marci, of-age of-72, (lies here).


Feliratszám 86.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 765x240 mm:

 

------RA PACINEI VENUIAL R ͲΛ T]RA FAC INEI FENVIAL R{öTVeNöT} áT]RA VAK JöN ÉJ óV ENYi ÚJAL RúT VéNT Át]ra vak jön, éj óv ennyi újjal rút vént.

Visszájáról olvasva:

{öTVeNöT} R LAIVNEF IENI CAF AR[T TeVőN iT úR éL a JöVőN EVe' iJEdNI Ki A'Vó ÁR[T Tevőn itt úr él a jövőn evvel, ijedni (annak) ki alvó árt.

Tudományosan” megfejtve: SEThRA PACINEI(ALISA) VENUIAL R(IL) ͲΛ Mr.-Sethra, Mrs.-Pacinei'sdaughter's-husband, Mrs.-Venui's (son), of-age of-55,(lies here).


Feliratszám 87.

Volterra, csonttartó doboz:

 

PAPIRIA C F

ANNORVM LXXVII

 

PAPIRIA C F ANNORVΣ L{HuSZoNHéT} PAP ÍRJA Ki Vő ANYi NŐRe ViSZ aLHaS eNYHeT Pap írja: ki vő, annyi nőre visz alhas-enyhet.

Visszájáról olvasva:

{HuSZoNHéT}L ΣVRONNA F C AIRIPAP HoSZaN HaToL SZURONY iNA óVi Ki A JáRóJáBA' éP/éP Hosszan hatol szurony, ina óvi (óvja) ki a járójában ép/épp.

Tudományosan” megfejtve: PAPIRIA C(AII) F(ILIA) ANNORVM LXXVII Ms.-Papiria, Mr.-Caius's daughter, of-years 77, (lies here).


Feliratszám 88.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 350x90 és 250 mm magas, a második sor az oldalára vésve:

 

A PECNI

RIL ͲIII LEINE

 

A PECNI RIL {öTVeNHáRoM} LEINE A BÉKe NYŰ eRŰL iT VéN HaRaMia LENE A béke nyű (elszaggat, megsemmisít). Errűl itt vén haramia lejönne.

Visszájáról olvasva:

ENIEL ͲIII LIR INCEP A ENIEL {öTVeNHáRoM} LIR INCEP A E NYŰ ÉL TéVeN Ha RéM LeÍR JöN Ki ÉP Á' E nyű él téven, ha rém leír, jön ki épp áll!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) PECNI(AL) RIL ͲIII LEINE Mr.-Aule, Mrs.-Pecni's (son), of-age of-53, lies-here.


Feliratszám 89.

Volterra, üledékes vulkáni kőzet csonttartó doboz, 325x190 és 185 mm magas:

 

-- PERPERNI-- L EROTI [L] PERPERNITE L EROTI [iLő] PERBE' eRéNY ÍTÉL ERŐTŰ' [Illő] perben erény ítél erőtűl (mentesen).

Visszájáról olvasva:

ITORE L ETINREPREP L ÍTŐRE eLé E TŰNőRE PeR ÉP iLő Ítőre (intőre) elé, e tűnőre per épp illő!

Tudományosan” megfejtve: L(VCIO) PERPERNIO L(VCII) L(IBERTO) EROTI For-Mr.-Lucius Perpernius Eros, Mr.-Lucius's freedman, (is this memorial).


Feliratszám 91.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 650x180 mm:

 

L PRECU LARISAL L PRECV LARISAL áL PőRE KŰ aLÁíRóJa SÁLó Áll pőre kű, aláírója sálló (sárló).

Visszájáról olvasva:

LASIRAL VCERP L aLÁ SÍRAL Ű KÉRőBe áL Alá sírral ű kérőbe áll.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) PRECU LARIS(I)AL Mr.-Laris Precu, Mrs.-Larisi's (son), (lies here).


Feliratszám 92.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 766x236 mm:

 

AU PRCU L RIL XXΛIIII AV PRCV L RIL {HuSZoNKiLeNC} Á'Va BáR KŰ éLő aRa ILő HiSZ NeKi LeNCSe Állva bár kű, élő arra illő hisz neki lencse (kelengye).

Visszájáról olvasva:

{HuSZoNKiLeNC} LIR L VCRP VA HiSZeN KüLöNC aLáÍRi Ű KéRőBe' VA' Hiszen különc aláíri: ű kérőbe' vall.

Tudományosan” megfejtve: AU(LE) PR(E)CU L(ARISUS) RIL XXΛIIII Mr.-Aule Precu, Mr.-Laris's (son), of-age of-29, (lies here).


Feliratszám 92 (Mauro Cristofani változata).

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 766x236 mm:

 

AU LECU L RIL XXXΛ AV LECV L RIL {HaRMiNC(öT)} A'Vó eLÉ KŰ éLő aRa ILő HíRe MeNTSe (őT) Alvó elé kű, élő arra illő: híre mentse (őt).

Visszájáról olvasva:

{HaRMiNC(öT)} LIR L VCEL VA HíRe MeNTSe (őT) aLáíRó iLő VéKE' VA' Híre mentse (őt), aláíró illő vékkel (lékkel) vall.

Tudományosan” megfejtve: AU(LE) LECU L(ARISUS) RIL XXXΛ Mr.-Aule Lecu, Mr.-Laris's (son), (of-years) of-age of-35, (lies here).


Feliratszám 93.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 610x250 mm:

 

LAR--I PRENThREI L PUMPNA-- LAROI PRENOREI L PUMPNA aLÁíRÓJa éBeREN ŐRe ÉJ éLő BUMáBa NYA' Aláírója éberen őre, éj élő bumába (tejesköcsögbe) nyal.

Visszájáról olvasva:

ANPMUP L IERONERP IORAL ANYa BáMU' Be eLé JE'íRÓN E RaB JÓRa ÁL Anya bámul be, elé jelírón e rab jóra áll.

Tudományosan” megfejtve: LARThI PRENThREI(AL) L(ARISUS) PUMPN(I)AL(ISA) Mrs.-Larthi, Mrs.-Prenthrei's (daughter), Mr.-Laris's (daughter), Mrs.-Pumpni'sson's-wife, (lies here).


Feliratszám 94.

Volterra, márvány vagy alabástrom csonttartó doboz, 410x550 mm:

 

S PUPAINI AU CL------ S PVPAINI AV CL ------ SZó BŰBÁ' INI A'Vó KeL ... Szó bűbáj: inni alvó kel ....

Visszájáról olvasva:

… LC VA INIAPVP S … iLiK aVA' INI A BÚBa' iS … illik avval inni a búban is.

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) PUPAINI(AL) AU(LES) CLAN Mr.-Seth, Mrs.-Pupaini's son, Mr.-Aule's son, (lies here).


Feliratszám 95.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 530x215 mm:

 

-- SAUCNI A MASVANIAL RI------ NΣAVCNI A MAS FANIAL R[Y VX NoSZÁVa' KöNYŰ A MÁSé VAN úJAL Ré[Gi VáGY Noszával könnyű a másé. Van újjal ré[gi vágy?

Visszájáról olvasva:

XV Y]R LAINAF SAM A INCVAΣN GYáVa íG]éR aLÁINA'Va iSZAM A JóNaK VÁSoNY Gyáva íg]ér aláinalva, iszam (elfutás) a jónak vásony (kopás)!

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th SAUCNI(AL) A(ULES) MASVANIAL(ISA) RIL IL Mr.-Larth, Mrs.-Saucni's (son), Mr.-Aule's (son), Mrs.-Masvani's-daughter'shusband, of-age of-49 (of years), (lies here).


Feliratszám 97.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 615x220 mm:

 

A SAUCNI A RANAZUIAL A ΣAVCNI A RANAZVIAL Á' SZAVaK aNYI Á' aRANYA ZSiVaJAL Ál (hamis) szavak annyi, áll aranya zsivajjal!

Visszájáról olvasva:

LAIVZANAR A INCVAΣ A oLAJ-VáZÁN ÁRa A JóNaK VA' SZó A' Olaj-vázán ára, a jónak vaj szó a'?

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) SAUCNI(AL) A(RNThUS) RANAZUIAL(ISA) Mr.-Aule, Mrs.-Saucni's (son), Mr.-Arnth's (son), Mrs.-Ranazui's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 98.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 665x185 mm:

 

-- SAUCNI A RANAZUIAL RIL XXXI A] ΣAVCNI A RANAZVIAL RIL {HaRMiNCeGY} Á'] SZAVaK aNYI Á' aRANYA ZSiVaJAL HíR MeNTSe íGY Ál (hamis)] szavak annyi, áll aranya zsivajjal, hír mentse (menedéke) így!

Visszájáról olvasva:

{HaRMiNCeGY} LIR LAIVZANAR A INCVAΣ [A HíR MeNTSe íGY áL JóRa oLAJ-VáZÁN ÁRa A JóNaK VA' SZó A' Hír mentse így áll jóra: olaj-vázán ára, a jónak vaj szó a'?

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) SAUCNI(AL) A(ULES) RANAZUIAL(ISA) RIL XXXI Mr.-Aule, Mrs.-Saucni's (son), Mr.-Aule's (son), Mrs.-Ranazui's-daughter's-husband, of-age of-31, (lies here).


Feliratszám 99.

Volterra, sírkő üledékes vulkáni kőzetből, 980x464 mm:

 

MI MA

LARIS

SUPLU

 

MI MA LARIS ΣVPLV MI MA áL A RaJZ SZaVáBa' aLVó Mi ma áll, a rajz szavában alvó, ...

folytatódik a visszafelé olvasatban:

VLPVΣ SIRAL AM IM VeLe BÚS ZaJ uRAL AMi IMa vele bús zaj ural, ami ima!

A felirat sorokba tördelése nem véletlen. Ez egy akrosztichon, a sorok első és utolsó betűi is értelmes mondandót rejtenek oda és vissza:

MLΣ ASV – VSA ΣLM MúLó SZó A ZSiVa' – ViZSA SZóLaM Múló szó a zsivaj – vizsa szólam!

Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCES) LARIS(US) SUPLU(S) I (am) Mr.-Marces (tombstone), Mr.-Laris Suplu's (son).


***


Jeff Hill professzor Etruszk feliratgyűjteményének első száz feliratát olvastuk el eddig, a bevezetőben leírt kihagyásos írásmódszerrel – magyarul, mivelhogy ezeket a szövegeket eleve magyarul rótták a sírkövekre és csonttartó dobozokra. Ezzel a merész állítással szemben az Etruszkológia tudománya mit hozott fel? Valójában semmit! Egy telefonkönyvnyi nevet, néhány igét és a halott korára vonatkozó számokat. Ez utóbbiak mássalhangzó váza újra hangzósítva, mint láthattuk, szervesen kiegészíti a szöveg többi részét. Lehetséges lenne, hogy a „nevek” egy részének is ilyen kettős szerepe van: a felirat megnevezi és egyben meg is nevesíti az elhunytat pár emberi szóval? A feliratok értelmes mondatokba szedett beszélő nevek lennének? De akkor is csak e világból olvasva, a másvilágon nevünknek semmi értelme. Ha onnan, vagyis visszafelé olvasva az elhunyt névtelenül üzenhet, akkor e világból miért kellene név szerint méltatni azt aki már nem nevesített? Ezt egyelőre nem tudom eldönteni, de kétség nem lehet afelől, hogy mindegyik felirat tükörmondat, néhány emellett még akrosztichon is, a 48-as számú felirat pedig egy legalább tizenkét különböző irányból olvasható, mesterien megszerkesztett akrosztichon. Ezek a feliratok csak magyarul olvashatóak és értelmezhetőek.

Etruszk – írás vagy nyelv? című dolgozatomban, mely a három leghosszabb hibátlanul olvasható etruszk szöveg olvasatait tartalmazza, már bebizonyítottam, hogy a magyartól elkülöníthető etruszk nyelv nem is létezett, de talán az etruszkológusok fáradozása sem volt teljesen hiábavaló, ha a rengeteg személy név amit előbányásztak mégis valamilyen kettős szerepet játszik ezeken a feliratokon.

Mellár MihályMódosítva:
2019.10.24.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: decoder
Dátum:2017.06.13.
Olvasás: 450

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.02 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
73809
látogató!
Ma  54,
ebben a hónapban
2755 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 5 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 73809 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1860 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez