Szkíta Főnix Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Mellár Mihály :
Szicília őslakóinak nyelve a székely!


2018.02.11.
A szikel

 

A szikel (Sicel, Siculian) nyelvről, Szicília őslakóinak nyelvéről szóló cikk a Wikipediában így indul „Not to be confused with the Székelys, also called Siculi in Latin. Magyarán: ne higgyünk a kortárs latinoknak! Inkább higgyünk mai tudóskáinknak akik egyetlen szó alapján megállapították, hogy a szikel indo-európai nyelv (The best evidence for Sicel having been of Indo-European derivation is the verb form pibe "drink", a second-person singular present imperative active exactly cognate with Latin bibe (and Sanskrit piba, etc.))

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából:

A szikánok Szicília nagyon korai lakói voltak. ...

Thuküdidész szerint a Trójai háborút követően néhány trójai a sziget északnyugati részén (Eryx és Segesta) letelepedett és Elümiai nevet kaptak. Később a szikániakat az itáliai szárazföldről érkező szikelek a sziget déli és nyugati részéről elüldözték - Thuküdidész szerint közel 300 évvel a görög kolonizációt megelőzően. Ekkor Szicíliát a szikelek után nevezték el. Diodorosz ezzel szemben azt írja, hogy a szikánok az Etna hatalmas kitörése - amely egyre több termőföldet pusztított el több év alatt - miatt kivándoroltak a sziget nyugati részébe. A bevándorló szikelek az így felszabadult területekre jöttek generációkkal később.


Nagyon kevés szikel (székely) nyelvi emlék maradt fenn és azok sincsenek egybegyűjtve. Az első feliratot 1824-ben találták meg Centurripe-nél. A kifolyócsöves korsó 99 betűből álló, i. e. VI.-V. századra utaló görög betűs feliratot tartalmaz.

A megadott átírásba néhány betűt átjavítottam, ugyanis két szisztematikus hibát is elkövettek az átírók: nyilvánvaló, hogy Λ=L és hogy a téglalap alakú betű H, ugyancsak nyilvánvaló, hogy a második sor közepén levő H-t megelőző betű P, míg a követője Q.


NUNUSTENTIMIMARUSTAINAMIEMITO

NLNLSTENTIMHMARLSTAINAMHEMITO

eNéL NYíLáST E'öNTI MiHaMAR LaSíTÓ ALJáN A MoHó E MITŐ'


MESTIDUROMNANEPOSDUROMIEMITOMESTIVELHOMNE

MESIIDURQMNANEPOSDLROMHEMITOMESTIVEPHQMNE

íM ESéLY IDÜ' RaKoMáNYáN E'POSZaD aLu'RÓ' MiHE' MI TÖMÉST ÍVE' PoHóK MeNE


DEMPONITANTOMEREDESUINOBRTOME...

DEMPONITANTOMEREDESHINOBRTOME[R

DE Mi PO' NYITÁN TÖMi ERED E' SóHaJoN ÓBoRT Ő MÉR

Ennél nyílást elönti mihamar lassító alján a mohó, e mitől, ím, esély idül (üdül) rakományán. Elposzad (elvékonyul) alulról mihel (mihelyt) mi tömést ível pohók (potrohos) menne, de mi poh (pókos) nyitán (zárján) tömi, ered el sóhajon, óbort ő mér!


Ez tehát egy mókás korsó, melyet egy folyáslassító eldugít ha mohón innának belőle, de aki közben sóhajtozik, lassan iszogat, annak a korsó kiméri az óbort!


Az etruszk feliratok döntő többsége tükörmondat (palindroma). Vajon ez lenne a szikel (székely) feliratokkal is a helyzet? Ez bizony!, íme a fenti felirat visszafelé olvasva:

 

R]EMOTRBONIHSEDEREMOTNATINOPMEDENMQHP

RÉM ŐT RaBO'NI HiSZ E DÉRE' Mi O'TaNÁ iT INa Ő éP íM EDÉNY-MóKa HoP

 

EVITSEMOTIMEHMORLDSOPENANMQRUDIIS

E'VITe S EMŐT IM E HíM ÖRüL üDe SZOP E NYA'Ná íM KöRÜ' DÍJaS

 

EMOTIMEHMANIATSLRAMHMITNETSLNLN

EMŐT ÍME' HíM Á'NI Á'TaSa iLáRA MoHó MI TüNET éSZeL NYeLNe

 

Rém őt rabolni, hisz e dérrel(-dúrral) mi oltaná, itt inna ő épp, ím edény-móka: hopp! elvitte s emőt (szopót, a korsó csöcsét) – ím e hím örül, üde szop e – nyalná ím körül díjas. Emőt ímmel(-ámmal) hím állni álltassa (állíttassa), illára (futva) mohó mi tünet, ésszel nyelne!

 

Bizony, a visszafelé olvasat megerősíti az egyenes olvasatot: mohón mi képzelet, azt ésszel el lehetne nyerni, azaz nyelni!

 

Többen is megpróbálták tolmácsolni a feliratot, pl. V. Pisani 1963, G. Radke 1996. Az alábbi Giacomo Manganaro, Cataniai Egyetem professzorának a kísérlete:

NUNU STE (N) TIMEI MARU STAINAM - HEMITON ESTI DUROM - NANEPOS, ((DUROM)) HEMITOM ESTI VELHOM , NED EMPONITANTOM EREDES VIINO BATO ME A Ninth Magistrate magistrate the vase - half is a gift from Nanepos - half is property; they do not fill their heirs with wine. (A Kilencedik Bíróság bírója a váza – fele ajándék Nanepostól – fele vagyon; ők nem töltik az örökösöket borral.)

                             (www.sganawa.org/book/export/html/922 , Giuseppe Chisari - July 2008 )


A professzor fordításának semmi értelme sincs, ezt a badarságot igyekeztem tökéletesen visszaadni magyarul is. (Talán mégis valamit eltalált a professzor, ha az örökösök mohók akkor a korsó (ők!?) nem fogja az örökösöket borral tölteni.)

 

Egy másik hosszabb szikel (székely) feliratot Montagna di Marzo-ban találtak, erről azonban sem képet sem rajzot nem sikerült találnom a világhálón. Ennek ellenére, az értelmes olvasat követelményének eleget téve, biztos vagyok a zölddel jelzett javítások létjogosultságában. A P>T, O>Q és MI>NN bejavítások a hasonlóalakúság miatt könnyen elkövethető hibákat igazítják ki.

 

TAMURAABESAKEDQOIAVESEURUMAKESAGEPIPOKEDLUTIMBE

TAMURAABESAKEDQOIAVESEURUMAKESAGEPITOKEDLUTIMBE

iTA' Mi URA' ABa' ÉSZ A KÉ' DáKÓJÁVa' ESÉ' URa VáMA' KÉSZ Á' iGE-éPÍTŐ KEDéL VeTi ÍM BE


LEVOPOMANATESEMAIDARNAKEIBUREITAMOMIAETIURELA

LEVOPOMANATESEMAIDARNAKEIBUREITAMQNNAETIURELA

eLEVe Ő aPO' íM ANYÁT ÉSZE' MAJD ÁRNYA' KÉJ BűVéRE ITA' MáKoNYÁN E'Ti IVóRa ELé Á'


Ital mi ural, abban ész a kéj dákójával esély ura. Vámmal kész áll ige-építő kedél(y), veti ím be eleve. Ő apol (csókol), ím, anyát ésszel, majd árnyal. Kéj bűvére (bőségére/bűbájára) ital mákonyán ejti, ivóra elé áll.

 

Visszafelé olvasva:

ALERUITEANNQMATIERUBIEKANRADIAMESETANAMOPOVEL

ÁLÉRV ÍTÉ' ANYáN Ki MA üTI ÉRVéBe' JE' Ki ANYiRa ADJa A MESÉT ANÁ' íM Ő BŐVEL

 

EBMITULDEKOTIPEGASEKAMURUESEVAIOQDEKASEBAARUMAT

EBe' Mi ÍTéVeL iDE KÖTI éP E iGA eSÉK AMi VáR VESZ-E VAJ OKáDÉKA SE BA' ÁR VáMA' üT

 

Álérv ítél anyán, ki ma üti érvében. Jel, ki annyira adja a mesét, annál ím ő bővel ebben. Mi ítével (ítéletével) ide köti, épp e iga essék? Ami vár, vesz-e vaj? Okádéka se baj, ár vámmal üt!

 

A szöveg tömörsége arra kényszeríti az olvasót, hogy minden szót és mondatot alaposan átgondoljon, de ez nem hátrány! Épphogy így fog ülni a szöveg mélyen szántó mondandója. A szájba-rágott szöveg amilyen gyorsan bemegy olyan gyorsan el is felejtődik.

 

 

A Licodia Eubea-nál talált sírfeliratok többsége szikel (székely) lehet. Ezekről Sebastiano Sciorto írt egy könyvet LICODIA EUBEA e le pietre scritte címmel. A mellékelt feliratot 1934-ben találták és Ribezzo professzor tanulmányozta. A balról jobbra haladó spirál állítólag a következőket adja tudtunkra: „Nenda Purenos (or Eubenos), due to the war in Burena, razed the acropolis to the ground and attacked five villages. (Nenda Purenos (vagy Eubenos), Burenaban a háború okán, földig lerombolta a citadellát és megtámadott öt falut.)”

                                (www.sganawa.org/book/export/html/922 , Giuseppe Chisari - July 2008 )”


A felirat könnyen olvasható, csupán két különös betű van benne: a nyílhegyre emlékeztető A és az I alakú L. A felirat átírását magam készítettem el:

 

NENDASPUENUTEBECPRAARELNBORENALCLDEPACOSTLKEALTEMNBE

iNEN DA' SZéPÜ' ENYiVe' iT EBEK iPaRa Á' ÁR ELeN BŐRe ENi ALKu eLeDE' PÁKOSZTaL KLT E'MeNőBE' Innen dal szépül, ennyivel itt ebek ipara áll ár ellen. Bőre enni alku: eledel pákoszttal (torkossal) keált (kiált) elmenőben!

 

És íme visszafelé olvasva is:

EBNMETLAEKLTSOCAPEDLCLANEROBNLERAARP CEBETUNEUP SADNEN

EBeN Mi E'TaLÁ' E KiLáTáSOKA' PÉ'Da éLőKeL A NYERŐ BűN éLÉRe Á' A RaB Ki E BETŰN É'Ve PoSAD NYE'Ne Ebben mi eltalál e kilátásokkal, példa élőkkel. A nyerő bűn élére áll; a rab, ki e betűn élve possad (poshad), nyelne!

 

Igazi góbé szöveg! Le sem lehetne tagadni, hogy egy agyafúrt székely írta! A magyarul beszélő népeknél nem az számított írástudó iparosnak aki írni-olvasni tudott, hanem aki tükörmondatokat és akrosztichonokat tudott szerkeszteni. Ínségesebb időkben, amint a szövegből kiderült, a dalfaragó éppen csak annyit keresett, hogy jóllakjon, vagyis csak annyit kapott mint ebek az ugatásért. Az írnok példázata: a bűn nyer, míg a betűn élő jó ha nyel!

 

 

Ugyancsak Licodia Eubea-ból való ez a rövid sírfelirat, melynek még nyilvánvaló olvasási irányát sem találták el a kutatók. Szerintük a felirat jobbról balra, majd alatta balról jobbra olvasandó és így olcsón – két név beiktatásával – megfejthető: „Adiomis figlio di Raroio” Azonban ez a felirat is balról jobbra halad mindkét sorban és itt is I=L, az első sor utolsó jele pedig a T és U ligatúrája:

 

SLMOLDTU RAROLO SZeLeM ÖL De TÚ' uRÁRÓ' éLŐ Szellem öl, de túl uráról élő!

 

Visszafelé olvasva:

OLORAR UTDLOMLS ÖLŐRe ÁRVa TuDaLOM LeSZ Ölőre árva tudalom (tudatos) lesz!

 

Egy pár szó a székely-magyar rovás megszállottjaihoz: Nagyszerű dolog egy magyar betűtípust ápolni, de nem szabad a ló másik oldalára esni. A rovás betűit arra képezték ki, hogy pálcikára bicskával könnyen lehessen őket felróni. A rovásjelek csupán egy betűtípust alkotnak, csakúgy mint a 'görög', a 'latin', vagy a latinon belül ez a 'Times New Roman' betűtípus. A betűk τίπυςάτόλ teljesen függetlenül, a kihagyásos írásmódszer az igazi szerves, a magyar írásbeliség ősiségét bizonyító magyar írás, mely tökéletes összhangban, szervesen épül a magyar nyelv egyik fő jellemzőjére, a magánhangzó illeszkedésre: csak azokat a magánhangzókat kell kiírni melyek nélkülözhetetlenek a megértéshez, hiszen a magyar szavak túlnyomó többsége azonos vagy legalábbis azonos magasságú önhangzókat tartalmaz. Vegyük észre, ennek az írásmódszernek a kialakulásakor és elterjedésekor, az írásfelület (pergamen, kő, cserép, ékszer) nagyon szűkös és drága volta miatt, a vésés, karcolás, festés lassúsága, időigényes előkészítése miatt, a gazdaságos írásmódszer követelmény volt. A kihagyásos módszer lehet akár kétszer olyan ökonomikus mint mai helyesírásunk (SMS-ezőknek ezt nem kell bizonyítanom).

A fenti feliratokban a betűtípusok és egyes betűk eltérnek egymástól, sőt még az olvasás iránya is megfordulhat (a harmadik felirat egyenes olvasata balról jobbra halad a spirálban, csakúgy mint a negyedik), de a székely-magyar kihagyásos írásmódszer változatlan és elmaradhatatlan.

És ha már mondtam á-t a rovás-írókkal(!) kapcsolatban, mondjak b-t is: kár volt a rovásbetűket feltupírozni az á, é, ö stb. betűkkel, az eredeti minimális betűkészlet teljesen elegendő volt a magyar beszéd lejegyzésére, amint azt a fenti feliratok is bizonyítják. Amellett a rovást nem regények, hanem rövid, tömör gondolatok lejegyzésére használták.

Ráadásul mondok c-t is: a rovásos emlékeket nem lebecsülendő, bizony vannak más betűtípussal lejegyzett ősi magyar szövegek, lám, még Szicílián is! Ezekről csak a tudományos maszlagot kell lesöpörni és máris olvashatóak magyarul, hiszen ezen a nyelven fogalmazták/szerkesztették őket.