Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>

  
      Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : etruszk sírfeliratok, etruszk ABC, csonttartó doboz, ossuary, Etruszkológia
 

Etruszk nyelvi emlékeink 1.


Etruszk

 

Etruszk (sír)feliratok 101.-200.


Az etruszk feliratokat Jeff Hill: CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című, 17111 oldalas könyvéből idézem, az általa kiemelt „tudományos” megfejtésükkel együtt. A professor emeritus elérhetősége: jeffjeff.hillhill@gmail.com.

A kissé módosított Leyden Konvenció jelei:

A ̣ a jel nem biztos, de valószínű;

X a jel olvashatatlan;

/ egy sor kezdete;

A͡U vagy AU egyberovott/egybeírt betűket jelöl;

[ ] ezek visszatöltött (feltételezett) betűk;

(-) ezek megfejtettnek vélt betűk;

< > ezek törlésre szánt betűk;

[---] bizonytalan számú betűhely;

[...] meghatározott számú betűhely.

Minden sárga színű betűsor a gyűjteményben helyreállított feliratot jelöl, míg az

átírás zöld színű betűi saját helyreigazításaim.

a feldolgozás újabb lépésére mutat.


Az alábbi feldolgozásokban a szövegek elolvasását kísérlem meg nagyon egyszerű, könnyen követhető módszerrel. A józan ész azt sugallja, hogy az etruszk szövegek írói nem nyelvészek voltak, csupán átlagos írástudók, akik megpróbálták legjobb tudásuk szerint rögzíteni a beszélt nyelvet, a mindig szűkös írásfelületen egy minimális jelrendszerrel és a lehető legegyszerűbb helyesírási szabályzattal.

Jöjjön hát a kihagyásos módszerrel írt szövegek etruszk, azaz szittya-hun-magyar olvasata, a kihagyott magánhangzók visszapótlásával (kisbetűkkel). A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n (-ban/-ben helyett -ba'/-be' szerepel) és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, megnyú'tva azt), az ugyancsak nem jegyzett hosszú hangzót félkövér betűvel, az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!).
Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (gy), Jeff Hill átírásában ch, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt megye is!
A szavakba tördelés – ahol az eredeti szöveg (pontokkal) nem jelzi (az ókorban ez nem igen volt szokás) - a tudósok részéről önkényes, én az ésszerű olvasat követelményének eleget téve tördeltem szavakba a szóközök nélküli szövegrészeket, de az egyértelműen jelzet szóközöket tiszteletben tartva. (“Foremost it is important to note that the signs generally known as word dividers by no means mark lexemic word boundaries in every case. Rather, these often seem to be mere delimitation marks for prosodic breath units or morpho-grammatical and other units, and should be seen on the same structural level as spaced (or partly-spaced) and continuous (or split-continuous) writing. And the same is true for the early use of a space.” Reinhard G. Lehmann (Johannes Gutenberg University of Mainz): On word division and grammar as applied to the second Nerab inscription.)

A legtöbb rajzot Jeff Hill maga készítette eredeti papír lenyomatok (squeeze paper) alapján.


Eljutva a 202. feliratig, abban a visza szó juttatta eszembe őseink hitét, melyben a másvilág tükörképe, fordítottja, viszája az e világinak. A másvilágon tehát visszafelé olvasnák a feliratokat! Mit ad Isten, tényleg a feliratoknak van értelmes és szövegkörnyezetbe tökéletesen illő visszafelé olvasata. Akkor pedig az etruszk sírfeliratok (legalábbis egy részük) palindromák, tükörmondatok! A tükörmondatok kiegészítik (az elhunyt szempontjából) az egyenes olvasat gondolatmenetét, ezzel is bizonyítva, hogy olvasataim nem beleolvasások, hiszen híven tükrözik népünk teljes hitvilágát.


Feliratszám 101.

Volterra, nagy 1.25x0.5-0.6x0.24 méteres kőtábla, üledékes vulkáni kőzet:


MI MA VELUS

RUTLNIS

AVLESLA


MI MA VELUS RUTLNIS AVLESLA MI MA VELe VeSZ RÚT eLeN IS AVa' LES aLÁ Mi ma vele vesz, rút ellen is avval les alá (az vár rá)!


És:

MI MA VELUS RUTLNIS AVLESLA MI MA VELe VéSZ RaVaTaLoN IS AVaL E SZóLA' Mi ma vele vész, ravatalon is avval e szólal!


Visszájáról olvasva:

ALSELVA SINLTUR SULEV AM IM A LeSEL VA' SZÍNLeT ÚRi SZÜLÉVe'/SÜLÉVe' Á'Ma IMa A lessel vall, színlett (tettetett) úri szülével/sülével (tüskéivel) álma ima.


A kezdő és záró betűk is oda-vissza összeolvashatók, vagyis a felirat, amint azt sorokba tördelése is mutatja, akrosztichont alkot:


MRA SSA – ASS ARM Mi RÁ SZuSZA – A SaS ÁRaMa Mi rá szusza(musza) – a sas árama (a latinok (rómaiak) özöne)!


Megjegyzés: Mindkét olvasat teljesen értelmes, az első megfenyegeti a gyilkost, a második dicsőíti az elhunytat aki még a ravatalon is az ügyet szolgálja. A tükrözött olvasat azonban megkérdőjelezi mártíromságát. És az akrosztichon? Ez a leglényegesebb: ebből tudjuk meg, hogy ki/mi ellen lázadt az elhunyt. Csodálatos mestermű!

Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCE) VELUS RUTLNI(E)S AVLES LA(UTNIThA(S))I (am) Mr.-Marce, Mr.-Vel Rutlnie's (son), Mr.-Avle's-slaveboy.

Miért ne lehetnék esetleg Mr. MA(RCI), a LÁ(ZADÓ)?Feliratszám 102.

Volterra, csonttartó doboz, üledékes vulkáni kőzetből, 655x318x314 mm.:


S SVEITU L

AVIL RIL ͲXΛ


S SVEIIU L AVIL RIL {HaTVaNöT} SZó SZíV E JaJáVa' éL AVa' ILó öRÜL HáT VoN(Y)íT Szó szív e jajával él, avval illó (eltűnő) örül hát von(y)ít!


Visszájáról olvasva:

{HaTVaNöT} LIR LIVA L UIIEVS S Ha TeVőN iT aLáÍRó áL JóVA' aLá ÚJ JE' VéSi iS Ha tevőn itt aláíró áll jóval, alá új jel vési is.


Megjegyzés: AVIL-nak lehet egy másik olvasata is: A VILLó, a villanó, vagyis a fénybe távozó, ez azonban ősvallási fejtegetésekhez vezet, amibe itt nem szeretnék belebocsátkozni.

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) SVEITU L(ARISUS) AVIL RIL ͲXΛMr.-Seth Sveitu, Mr.-Laris's (son), for-years of-age for-65, (lies here).Feliratszám 103.

Volterra, márvány csonttartó doboz, 410 mm. széles:


----RTI TAMINAI RIL XÛI RTI TAMINAI RIL {KiLeNCVeNeGY} áRTóJa TA'MI NYÁJa öRÜL Ki eLeN CiVódNa aGYa Ártója talmi nyája, örül ki ellen civódna agya!


Visszájáról olvasva:

{KiLeNCVeNeGY} LIR IANIMAT ITR Ki eLeNe CiVódNa íGY aLáÍRó aJÁNLJa íM ÁTi ÍTéRe Ki ellene civódna így, aláíró ajánlja ím áti ítére (a másvilági ítéletére).


Tudományosan” megfejtve: LARTI TAMINAI RIL XÛIMs.-Larti Taminai, of-age of-91, (lies here).Feliratszám 104.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 730x450 mm.:


A TITE A CALE CLANTI APUNAS RIL XXIIIX A TITE A CALE CLANTI APUNAS RIL ChChIIICh Á' TI'Tó E Á' oKAL E KőLÁNY TŰ ABa' VoNÁS iRIL GYóGYÍJa ÍGY Áll tiltó e, áll okkal e kőlány, tű abban vonás, iril (irigy) gyógyíja így.


Visszájáról olvasva:

ChIIIChCh LIR SANUPA ITNALC ELAC A ETIT A GYŰ' JaJ GYóGY eLé ÍR SZÁNVa BA' ÍTéN ALKu ELé A Kő Á' E'TI őT A' Gyűl jaj, gyógy elé ír szánva, baj ítén alku elé a kő áll, ejti őt a'.


Megjegyzés: A XXIIIX nem lehet 27, hiszen nagyobb értékű számjegyet csak egyetlen kisebb értékű – kivonandó – előzhet meg. Ez tehát két szám: XXIII és X.

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) TITE A(ULES) CALE CLANTI(AL) APUNAS(A) RIL XXIIIXMr.-Aule Tite, Mr.-Aule's herald, Mrs.-Clanti's (son), Mr.-Apuna's-daughter'shusband, of-age of-27, (lies here).Feliratszám 105.

Volterra, sírkő, üledékes vulkáni kőzetből, 1695x668x267 mm.:


MIAVILESTIT ES UCh SIE MULENIKE MI AV ILó ÉSZTŰ' TESZi ÚGY SZŰ E MűVe eLENÜ' KE' Mi av(ul) illó észtűl teszi, úgy szű e műve ellenül kel.


Visszájáról olvasva:

EKINELUM EIS ChU SE TITSELIVAIM E KÍN ÉLő VáM E JuS GYáVa éSZE' TI'TáS ÉLő JaVA ÍM E kín élő vám, e juss gyáva ésszel tiltás, – élő java, ím!


Jeff Hill megjegyzése: The Word Spelled MULENIKE Seems To Be A Clumsy Mispelling Of The Word Found Spelled MULVENIKE And MULVANIKE (And Other Variations Too) Elsewhere.

Tudományosan” megfejtve: MI AVILES TIT{ }ES UCh{ }SIE MULENIKEI (am) Mr.-Avile Tite's. Mr.-Uchsie dedicated (me).Feliratszám 106.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele:


ThANA TITI AU OANA TITI AU Ő ANYA TI'TI A'Va Ő anya, tilti alva.


Visszájáról olvasva:

UA ITIT ANAO aVA' JóT IT AdNA Ő Avval jót itt adna ő!


Tudományosan” megfejtve: ThANA TITI(AL) AU(LES)Mr.-Thana, Mrs.-Titi's (son),Mr.-Aule's (son), (lies here).Feliratszám 107.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 590x200 mm.:


RAUNThU TITI A MACUNI---- RAUNThU TITI A MACUNI[ME] RÁ VoNTJáVa' TI'TI A MÁK VONI/VONJa [íME] Rá vontjával tilti, a mák voni/vonja [íme].


Visszájáról olvasva:

[EM]INUCAM A ITIT UThNUAR [E M]ŰN VaK AMi Á' JóT IT Ű ó'CSóN VÁR [E m]űn vak ami áll, jót itt ű olcsón vár!


Tudományosan” megfejtve: RAUNThU TITI(AL) A(ULES) MACUNIAL(ISA)Mr.-Raunthu, Mrs.-Titi's (son), Mr.-Aule's (son), Mrs.-Macuni's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 108.

Volterra, üledékes vulkáni kőzetből készült csonttartó doboz fedéllel, 442x140 mm.:


A TREPI RIL Ͳ A TREPI RIL {HaTVaNöT} A TűRő ÉPÜ' iRILi HiTVáNY őT A tűrő épül, irili hitvány őt.


Visszájáról olvasva:

{HaTVaNöT} LIR IPERT A Ha TeVőN iT aLáÍR JoBÉRT Á' Ha tevőn itt aláír jobbért áll!


Tudományosan” megfejtve: A(ULI) TREPI RIL ͲXΛ „Ms.-Auli Trepi, of-age of-65, (lies here).Feliratszám 109.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 565x205 mm.:


RAVNTZA URINATI AR RIL II RAVNTZA URINATI AR RIL N óRÁVa' iNTéZő Á' VáRJoN ÁTI ARa eRŰL Nő Órával intéző áll, várjon áti ara, errűl (ezen az oldalon) nő.


Visszájáról olvasva:

N LIR RA ITANIRU AZTNVAR Nő aLáÍRi RÁ IT ANYI áRVa AZ úToN VÁR Nő aláíri rá itt annyi árva az úton vár.

 

Tudományosan” megfejtve: RAVNTZA URINATI(AL) AR(NThUS) RIL IIMr.-Little-Ravntu, Mrs.-Urinati's (son), Mr.-Arnth's (son), of-age of-2, (lies here).Feliratszám 110.

Volterra, csonttartó doboz fedele:


ARNTh URINATE LS A RáNC VáRJoN ÁTiÉ LeSZ A ránc várjon, átié lesz.


Visszájáról olvasva:

SL ETANIRU ThNRA SZóL E TANú ÍRVa CSúNYáRA Szól e tanú, írva csúnyára.


Tudományosan” megfejtve: ARNTh URINATE L(ARI)S(US)Mr.-Arnth Urinate, Mr.-Laris's (son), (lies here).Feliratszám 111.

Volterra, márványoszlop:


MIARNThIALUSLSES MIARNThIALUSTSES MI A RáNC/RoNCS úJAL VeSZíTéSE iS Mi a ránc/roncs?, újjal veszítése is.


Visszájáról olvasva:

SESTSULAIThNRAIM eSZEST éSZ VáLALJa CSúNYáRa ÍM Eszest ész vállalja csúnyára, ím!


Tudományosan” megfejtve: MI ARNThIAL USTSES „I (am) Ms.-Arnthi's, Mr.-Ustse's (daughter's), (monument).Feliratszám 112.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele :


A FLAVE A CEICNAL A FLAIPE A CEICNAL A FaLA JoB-E A Kő E LYuKáNÁL A fala jobb-e a kő e lyukánál?


Visszájáról olvasva:

LANCIEC A EPIALF A LÁNY KIÉ' Kő Á' ÉPÜ' ALaFa Á' Lány, kié(rt) kő áll, épül, alafa (javadalom, hozomány) áll!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) FLAVE A(ULES) CEICN(I)ALMr.-Aule Flave, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Ceicni's (son), (lies here).Feliratszám 113.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 700x235 mm.:


LS FLAVE LS CURIAL RIL IIͲ LS FLAVE LS CURIAL RIL {KeTTő+öTVeN} öLeS FaLA óV-E öLeS Kő VáRJa ALá iRILeKeT TöVéN Öles fala óv-e? Öles kő várja alá irileket tövén.


Visszájáról olvasva:

{öTVeNKeTTő} LIR LAIRUC SL EVALF SL TöVéN KiT aLÁÍRó aLÁÍR VaK SZáL EVe' ALaFa SZóL Tövén kit aláíró aláír vak, száll evvel alafa, – szól!


Megjegyzés: A IIͲ nem lehet 48, hiszen nagyobb értékű számjegyet csak egyetlen kisebb értékű – kivonandó – előzhet meg. Ez tehát két szám: II és Ͳ. A rajzon jól látszik, hogy a két szám között nagyobb a hézag mint RIL és II között. Visszafelé olvasva a szám szabályosan írva 52!

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S FLAVE L(ARI)S(US) CURIAL RIL IIͲMr.-Laris Flave, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Curi's (son), of-age of-48, (lies here).Feliratszám 114.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele:


--------AVE LS FELMUIAL R IIƆ … FL]AVE LS FELMUIAL R {KeTTő+SZáZ} ... FaLÁVa' E éLeSZe Fi ÉL MŰ úJAL íR Kő TuSáZ(ó) ... ... falával e élessze, fi él, mű újjal ír, kő tusáz(ó) ...


Visszájáról olvasva:

{SZáZKeTTő} R LAIUMLEF SL EVA[LF ... SZűZ KiT íRó aLAJ VáMoL E Fő SZóL EVe' A[LaFa ... Szűz kit író alaj (oltóalanyként) vámol, e fő szól: – evvel a[lafa ...


Megjegyzés: A IIϽ nem lehet 98, hiszen nagyobb értékű számjegyet csak egyetlen kisebb értékű – kivonandó – előzhet meg. Ez tehát két szám: II és Ͻ, de visszafelé 102.

Tudományosan” megfejtve: L FLAVE LS FELMUIAL R II: L(AR)Th FLAVE L(ARI)S(US) FELMUIAL R(IL) II{--} Mr.-Larth Flave, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Felmui's (son), ofage of-2, (lies here).Feliratszám 115.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 745x240 mm.:


------LAVE LS FELMUIAL R XXI F]LAVE LS FELMUIAL R {HuSZoNeGY} FaLÁVa' E LeS FELü'MÚ' úJAL íRó HaSoN íGY Falával e les felülmúl, újjal író hasson így!


Visszájáról olvasva:

{HuSZoNeGY} R LAIUMLEF SL EVAL[F HaSoN íGY íRó aLAJ VáMaL E Fő SZóL ÉVe ALa[Fa Hasson így író alaj vámmal, e fő szól: éve ala[fa!


Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S FLAVE L(ARI)S FELMUIAL R(IL) XXI Mr.-Laris Flave, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Felmui's (son), ofage of-21, (lies here).Feliratszám 116.

Volterra, csonttartó doboz fedele:


FLAVIA C F A III VLAUIA C V A {HáRoM} LA'Va íJA' Ki óV A HaRaMia Vállalva íjjal ki óv? A haramia!


Visszájáról olvasva:

{HáRoM} A V C AIUALV HaRaMia A Vő Ki A JóVAL óV Haramia a vő, ki a jóval óv!


Tudományosan” megfejtve: FLAVIA C(AII) F(ILIA) A(NNORVM) III Ms.-Flavia, Mr.-Caius's daughter, of-years 3, (lies here).Feliratszám 117.

Volterra, csonttartó doboz fedele:


SEThRA FULUNEI eSZE CSóRÁ' FÚ aLVó NEJ Esze csórál, fú alvó nej!


Visszájáról olvasva:

IENULUF ARThES éJE' NYÚLVa Fő ÁRTJa ES Éjjel nyúlva fő, ártja es (be is avatkozik)!


Tudományosan” megfejtve: SEThRA FULUNEI(AL) Mr.-Sethra, Mrs.-Fulunei's (son), (lies here).Feliratszám 118.

Volterra, sírkő, vulkáni kőzet, 830x540 mm.:


MI MA SUThI L FULUS LS MI MA SUOKL FULUS LS MI MA SíVÓ éKüL FúVa LeVéS LeSZ Mi ma sívó, ékül (dicséretként) fúva levés (jelenlét, vagyis emlékezés) lesz!


Visszájáról olvasva:

SL SULUF LKOUS AM IM SZóL SZaVaLVa Fő Le KÖVeSe ÁM IMa Szól szavalva fő: le kövesse ám ima!


Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCES) SUThI L(ARISUS) FULUS L(ARIS)S(USA) I (am) Mr.-Marce's tomb, Mr.-Laris Fulu's (son), Mr.-Laris'sdaughter's-husband.Feliratszám 125.

Volterra, sérült alabástrom csonttartó doboz fedele, 602x215 mm.:


--------------TE L APUNAL … I]TE L APUNAL … Í]TÉ' eL A BŰN ÁL ... … í]tél el, a bűn áll ...


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) URINATE L(ARISUS) APUN(I)AL Mr.-Aule Urinate, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Apuni's (son), (lies here).Feliratszám 126.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 590x170 mm.:


------ECSE V ALPUIALISA TL]ECSEV ALPUIALISA éLeT]E KéSZÉVe' ALáB ÚJAL ISZA Élet]e készével alább újjal isza.


Visszájáról olvasva:

ASILAIUPLA VESCE ... A SZILA' IVó-PáL(Y)A VESZiK-E [áTaL A szilaj ivó-pál(y)a veszik-e [átal?


Tudományosan” megfejtve: VEL PECSE V(ELUS) ALPUIALISA Mr.-Vel Pecse, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Alpui's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 129.

Volterra, csonttartó doboz fedele:


L LAUTNI V CAVLA L LAUTNI V CAVLA Ki aLÁVeTNI óV oKA' VáLA' Ki alávetni óv, okkal vállal (vagyis veti alá magát).


Visszájáról olvasva:

ALVAC V INTUAL L ALVA Ki óVa INTő aVAL éL Alva ki óva intő, avval él!


Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) LAUTNI V(ELUS) CAV(SNAS) LA(UTNIThAS) Ms.-Larisi, slavegirl of-Mr.-Vel, Mr.-Cavsna's slave's (daughter), (lies here).Feliratszám 142.

Volterra, 475x260x220 mm.-es csonttartó doboz fedele (első két sor) és oldala:


MI CAPI MI KAPuJa mi kapuja

L VERSNI L áL VERSe'NI eLő ál verselni elő

 

MI CAPI MI KAPuJa mi kapuja

L VERSNI SE eLé VÉReS NYŰ öSZE elé véres nyű össze

L VERSNI LUPUCE áL VÉRSZeNYÜ' aLU' BúViK-E áll vérszennyül alul búvik-e


Mi kapuja, áll verselni elő: mi kapuja elé véres nyű össze áll vérszennyül, alul búvik-e?


Visszájáról olvasva:

ECUPUL INSREV L | ES INSREV L | IPAC IM || L INSREV L | IPAC IM E KUPáVaL INi SZeRÉVe' iLő | ÉS INa SZeRÉVe' éLő | IPA' Kő IMa || éLő INi SZeRÉVe' iLő | IPA' Kő IMa E kupával inni szerével illő és inna szerével élőipall (titkol) kő ima. Élő, inni szerével illőipall kő ima.


És a kezdő betűk oda-vissza olvasva:

ML MLL – LLM LM MúLó Mi aLuL – aLuL íM LoM Múló mi alul – alul ím lom!


Tudományosan” megfejtve: MI CAPI L(ARISUS) VERSNI(ALIAL) L(ARISUSUS) & MI CAPI L(ARISUS) VERSNI(ALIAL) SE(ThUSAUSA) L(ARIS) VERSNI(AL) LUPUCE I (am) the-sarcophagus of-Mr.-Laris, Mrs.-Versni's (son), Mr.-Laris's (son). & I (am) the-sarcophagus of-Mr.-Laris, Mrs.-Versni's (son), Mr.-Seth's-daughter'shusband. Mr.-Laris, Mrs.-Versni's (son), died.Feliratszám 143.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedelén fekvő ember kezében tartott tekercsen olvashatók a betűk:

 

SETIRNANAMASAI • SVAL|U •|ES • LARISIAL SVTIRNANAMASAI • SVAL|U •|VS • LARLPTVE SZíVéT ÍRNá ANYA MÁS ÁJa SZóVAL Ű VéS aLÁ áRuLó BeTűVE' … szívét írná anya más állja szóval ű vés alá áruló betűvel …

----------------------SCL|AA|E V SCU|AA|E V … éS KŰ Á' A ÉVe' … és kű áll a évvel

------------------------VFPTVNThE … VőFé BeTűVe' iNCSE … vőfé betűvel intse


Szívét írná anya, más állja szóval, ű vés alá áruló betűvel … és kű áll a' évvel … vőfé (vőfély/vőfény) betűvel intse!


Visszájáról olvasva:

EThVTPFV || VE|AA|UCS || EVTPLRAL SV | U|LAVS IASAMANANRITVS E CSúNYa VéTBe' FőVe || eVE'| A A'|Vó KéSZ || E'VeT PaLéR ÁL SZaVa | |LA'Va iS JÁSZ AMi ANYi ANYáRa IT VéSZ E csúnya vétben (vétségben) főve, evvel a' alvó kész. Elvet pallér áll, szava llalva is jász (gyász), ami annyi anyára itt vész.


Tudományosan” megfejtve: SE(Th) TIRNA NAMASAI(AL) SVALU{ }ES LARISIAL|ISA … S CLAAE V VF PT V(A)NTh E... Mr.-Seth Tirna, Mrs.-Namasai's (son), Mr.-Svalue's (son), Mrs.-Larisi's|-daughter'shusband, ...S CLAAE V ...VF PT V(A)NTh E...Feliratszám 144.

Volterra, alabástrom sírkő, a harmadik sort állítólag balról jobbra, majd jobbról balra és lefelé kellene olvasni:


ThAFAALKI

LAThUNIKAI

ThANIA LAThILIN ?ΛII


Az L valóban erre utal, de az N és A, valamint az értelmes olvasat, és ez a legfontosabb, erre rácáfol:


ThAFAALKI | LAThUNIKAI | ThANIA NILIThALVII CSA'FA ÁL KI LÁTJa VéN LYuK ÁLJa CSA'Ni úJA' NYÍLaJTJA éLVIJe Csalfa áll ki, látja, vén lyuk állja. Csalni újjal nyíllajtja élvije.


Visszájáról olvasva:

IIVLAThILIN AINATh | IAKINUThAL | IKLAAFATh JaJáVaL A CSaJoLó INi ÁLJoN ACi úJA' KI NőVe' CSAL JóKaL Á' A FATYú Jajával a csajoló (csaholó) inni álljon, aci (acélozza, edzi) újjal ki nővel csal, jókkal áll a fattyú.


Tudományosan” megfejtve: ThAFAALKI LAThUNIKAI ThANIA(S) LAThI(AL) L(E)INE (RIL) ΛII Ms.-Thafaalki Lathunikai, Mr.-Thania's (daughter adopted from Celtic people), Mrs.-Lathi's (daughter), lieshere, (of-age) 7.Feliratszám 147.

Volterra, bronz lemeztöredék karcolt betűkkel mindkét oldalán:


TSV H]TSV HiT SZaVa hit szava

NTIS PAP NT]NTIS PAP NőT] iNTi IS PAP nőt inti is pap

AChELIS A HV]AChELIS A Ha V]ÁGY ELő IS Á' ha vágy elő is áll

ATETZC ThD]ATETZC CSoD]ATÉT űZi Ki csodatét űzi ki

PAPIE PAPIE PAPi JE' papi jel


Hit szava: nőt inti is pap, ha vágy elő is áll, csodatét űzi ki! Papi jel.


Visszájáról olvasva:

EIPAP | CZTETA[DTh | A SILEChA[VH | PAP SITN[TN | VST[H E JóBA áP/éP | KöZé TET A [DaC | A SZÜLE GYÁ[Va Ha | PAP SZŰT iN[TőN | VeSZTe [Hí E jóba áp/ép közé tett a dac. A szüle gyáva ha pap, szűt intőn veszte hí!


Megjegyzés: Ősi pap szavunk nem a kereszténységgel került a görögből vagy a latinból hozzánk, a szó az iP-aPa (ipari, mű, itt: lelki apa) lerövidülése, az iPA is ugyanebből rövidült le (nem természetes, csak törvény szerinti apa, in-law), iP-aR (iP-áRu, műáru gyártása), PiTe az iP-éT-ből, ipari étel/étek-ből, PaTiKa az iPa-TéKából, vagyis gyógyipari TéKából, PaPiR (ipari BőR: Pa-PeRgament), éPüLeT: mesterséges LéTesítmény, PéK a Pé-KeRény készítőből rövidült (lásd: Baker, Pekar, ahol ker a cerial, kar a kruh lerövidülése), stb.

Tudományosan” megfejtve: NETSVISAR LEINER L(AR)Th ETRUSCA RANTI(E)S PAP(IESA) L(AR)Th ETRUSCA AChELI(E)S A(ULIASA) L(AR)Th URINATE T(ITES) Z(IL)C L(AR)Th ETRUSCA PAPIE(S) Inspectors-of-entrails lie-here: Mr.-Larth Etrusca, Mr.-Rantie's (son), Mr.-Papie'sdaughter's-husband; Mr.-Larth Etrusca, Mr.-Achelie's (son), Mr.-Aule'sdaughter's-husband; Mr.-Larth Urinate, Mr.-Tite's (son), headman; Mr.-Larth Etrusca, Mr.-Papie's (son)Feliratszám 154.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele:


----ABONI VIX ANNOS XX RH R]AFONI UICh ANNOS ChCh RuHa R]AFONYáJa óV ÍGY ANYi NŐS GYóGYa Ruha r]afonyája (szakgatója) óv így, annyi nős gyógya (gyógyulása).


Visszájáról olvasva:

ChCh SONNA ChIU INOFA[R HR GYóGY SZÓ oNaN A GYÜVő ÜNŐFA[R HíRe Gyógy-szó onnan a gyüvő (jövő) ünőfar(?) híre.


Tudományosan” megfejtve: CA(I)I TLABON(I)I VIX(IT) ANNOS XX (Remains) of-Mr.-Caius Tlabonius: he-lived for-years for-20.


Az X-t a VIX 'szóban' χ-nek azaz Ch-nak olvastam. Önkényesen? Nem, van ugyanis ennek a feliratnak egy rajza Antonio Francisco Gori-tól, egy megmagyarázhatatlan ψ hozzáadásával:

Hát ez a ψ arra utal, hogy az X-eket Chi-nek, magyarul GY-nek kell olvasni:


----ASONI VICh ANNOS ChCh TLU]ASONI VICh ANNOS ChCh íTéLVe ASZONYI óV ÍGY ANYi NŐS GYaGYa Ítélve asszonyi, óv így annyi nős gyagya.


Visszájáról olvasva:

ChCh SONNA ChIU INOSA[ULT GYóGY SZÓ oNaN A GYÜVő ÜNŐ-SZA[VaLaT Gyógy-szó onnan a gyüvő (jövő) ünő-szavalat.Feliratszám 155.

Volterra, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 400x240 mm.:


V CEICNA FETIU V RIL XXXΛ V CEICNA FETIU E RIL {HaRMiNCöT} óV Ki ÉJeKeN Á' FÉ'TI Ű E iRIL HáRáMoN úTJáT Óv ki éjeken áll, félti ű e iril (irigy) hárámon (gyepűn) útját.


Visszájáról olvasva:

{HaRMiNCöT} LIR E UITEF ANCIEC V HáRáMoN Cé'T aLáÍRó E' VITE Fő ANaK JE' Ki óV Hárámon célt aláíró el-vitte fő: annak jel ki óv!


Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) CEICNA FETIU(S) V(ELIAL) RIL XXXΛ Mr.-Velia Ceicna, Mr.-Fetiu's (son), Mrs.-Veli's (son), of-age of-35, (lies here).Feliratszám 156.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele:


LTh CEICNEI PR A F------AL R XXΛ LTh CEICNEI PR A F[ITL]AL R {HuSZoNöT} oLCSó KÉJ KöNYű ÉJ PáR A F[IaTaL]AL áRa HaSoNu'T Olcsó kéj, könnyű éj pár, a fiatallal ára hasonult!


Visszájáról olvasva:

{HuSZoNöT} R LA[LTI]F A RP IENCIEC ThL HaSZNáT íRó eLé Á[LíTJa] Fi A RaB iLYEN KéJE' Ki CSaL Hasznát író elé állítja fi, a rab ilyen kéjjel ki csal.


Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th CEICNEI(AL) PR(ENThRES) A(ULESA) FELM(UI)AL(ISA) R(IL) XXΛ Mr.-Larth, Mrs.-Ceicnei's (son), Mr.-Prenthre's (son), Mr.-Aule's-daughter'shusband, Mrs.-Felmui'sdaughter's-husband, of-age of-25, (lies here).

Mr. Akárki 25 évesen valóban fiatalon hunyt el, a léha élet megtette a magáét, ez kétségtelen. Ami kétséges az Mr. LőCS neve, ha egyáltalán szerepel ezen a feliraton. Lehet, hogy az etruszkok vallása tiltotta a halott nevének leírását. Amire a kutatók hivatkoznak (it is attested elsewhere) az semmit sem jelent, a feliratokon lévő bármilyen fajú szó szerepelhet másutt is, nemcsak személynév!Feliratszám 158.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 600x210x350 mm.:


ThANA VELUI S EThRIS AVILS ͲXIII OANA VELUI S EORIS AVILS {HaTVaNHáRoM} Ő ANYA VELe VíJ SZó E ŐR IS AVa' ILeSe Ha TeVőN HaRaMia Ő anya, vele víj szó, e őr is avval illesse ha tevőn haramia!


Visszájáról olvasva:

{HaTVaNHáRoM} SLIVA SIROE S IULEV ANAO Ha TeVőN HíR Ma SZóL JóVA' SÍRÓ' E SZó JőVe eLEVe A'NÁ' Ő Ha tevőn hír ma szól jóval, sírról e szó jőve, eleve ajnál (ajnároz) ő!


Tudományosan” megfejtve: ThANA VELUI(AL) S{ }EThRI(E)S AVILS ͲXIII Mr.-Thana, Mrs.-Velui's (son), Mr.-Sethrie's (daughter), ofyears 63, (lies here).Feliratszám 159.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 530x190x320 mm.:


LARTI LAUTNEI L RIL XXXIIII LARTI LAUTNEI L RIL {HaRMiNCNéGY} iLÁRíTI eLAVadT NEJ iLő öRÜL HíR MeNTSe NaGY Illáríti (futtatja) elavadt (kapósságát vesztett) nej, illő örül, hír mentse nagy!


Visszájáról olvasva:

{HaRMiNCNéGY} LIR L IENTUAL ITRAL HíR MeNTSéN íGY aLáÍRó éL iLYEN uTóVAL IT uRAL Hír mentsén így aláíró él, ilyen utóval itt ural!


Tudományosan” megfejtve: LARTI LAUTNEI L(ARISUS) RIL XXXIIII Ms.-Larti, slavegirl of-Mr.-Laris, of-age of-34, (lies here).Feliratszám 160.

Volterra, nagy agyagedény, a nyakán stílussal kissé bemélyített feliratozás:


ThANA PVINEI LAVCINASA ATATNAL CSA'NA Be VINe ÉJ aLÁVaK INASA A'TATNA eL Csalna be, vinne éj alá vak inasa, altatna el.


Visszájáról olvasva:

LANTATA ASANICVAL IENIVP ANATh LÁNY TÁTA A SZÁNó LYuKáVAL éJEN IVóBa' AdNA óCSó Lány táta (tátottsága) a szánó lyukával éjen ivóban adna ócsó (olcsón).


Tudományosan” megfejtve: ThANA PVINEI(ALISA) LAVCINASA ATATN(I)AL Mr.-Thana, Mrs.-Pvinei's daughter's-husband, Mr.-Lavcina's-daughter's-husband, Mrs.-Atatni's (son), (lies here).Feliratszám 161.

Volterra, csonttartó doboz fedele:


--ANA PRENThREI CARCNA--


Jeff Hill megjegyzése: „I am giving it according to two paper squeezes sent by Mr. Michael Bréal.” és a tudományos megfejtés: ThANA PRENThREI(AL) CARCNAS Mr.-Thana, Mrs.-Prenthrei's (son), Mr.-Carcna's (son), (lies here).

Ugyanerről a mellékelt fényképen semmi nyoma sincs a feliratot megelőző és követő beírásnak, sem bármilyen visszamalterozásnak:

 


ANA PRENThREI CARCN ANA PRENOREI CARCN ANYA/ANNA PőRéN ŐREI KARiKáN Anya/Anna pőrén, őrei karikán!


Visszájáról olvasva:

NCRAC IERONERP ANA NőKRe A'Ku JE'íRÓN E RaB ANYA Nőkre alku (illendőség, méltányosság) jelírón e rab anya!


Megjegyzés: Amennyiben Ana, vagy Anna is lenne az olvasat, akkor ez lenne az első olyan felirat, melyben valóban kimutatható személynév, de még ebben az esetben is a szöveg olvasata határozottan cáfolja, hogy Mr. Ana-ról lenne szó ahogyan azt a

tudományos” megfejtésben olvashatjuk: ANA PRENThREI(AL) CARCN(AS) Mr.-Ana, Mrs.-Prenthrei's (son), Mr.-Carcna's (son), (lies here).

 


Feliratszám 162.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele:


LARTh TREPUS LARThAL aLÁRóTJa TűR E BűVöS áLARCAL Aláróttja/aláírottja tűr e bűvös álarccal.


Visszájáról olvasva:

LAThRAL SUPERT ThRAL aLÁ CSóRé ÁL SZűBeíRoT CSóRÁLi Alá csóré áll, szűbe-írott csóráli (csűri-csavarja).


Tudományosan” megfejtve: LARTh TREPUS LARTh(I)AL Mr.-Larth, Mr.-Trepu's (son), Mrs.-Larthi's (son), (lies here).Feliratszám 163.

Volterra, üledékes vulkáni kő csonttartó doboz fedele:


ThANA URINATI PRESNTES OANA URINATI PRESNTES Ő ANYA VáRJoN ÁTI PeRES/BeRÉSZ iNTÉSe Ő anya, várjon áti peres/berész (jószágkereskedő) intése.


Visszájáról olvasva:

SETNSERP ITANIRU ANAO eSETéN SÉRBe' IT ANYI áRVa ANYA Ő Esetén sérben (fájdalomban) itt annyi árva, anya ő!


Tudományosan” megfejtve: ThANA URINATI(AL) PRESNTES Mr.-Thana, Mrs.-Urinati's (son), Mr.-Presnte's (daughter), (lies here).Feliratszám 164.

Volterra, csonttartó doboz fedele:


L FLAVE S VELUSNAL áL FaLÁVa' E S VELe ViSZoNÁL Áll falával e s vele viszonáll (viszont áll = viszonozza a kitartást mellette).


Visszájáról olvasva:

LANSULEV S EVALF L LÁNY SZÜLÉVe' S EVe' ALaFa áL Lány szülével s evvel alafa (javadalom, jutalom, tisztség) áll.


Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FLAVE S(EThUS) VELUSN(I)AL Mr.-Laris Flave, Mr.-Seth's (son), Mrs.-Velusni's (son), (lies here).Feliratszám 168.

Volterra, márvány síroszlop, 1.25 m magas, 1.4 m kerületű, az egyik sor fentről lefelé a másik fordítva lett gyatrán rákarcolva. Jeff Hill két lényegesen eltérő átírást is közöl, de ő is e második mellett voksol:


VILIANASMIAVILESVNPLUPUKU VILIANASMIAVILESVNPLUPUKUP VILó JÁNY A SZoMJÁVa' ILESE VéN BeLÜ' éPÜ' KŰBe' Villó (felvillanyozó) jány a szomjával illesse, vén belül épül (gyógyul) kűben.

TIPLRLASI TIPZRLASI TÍPáZ eRőL A SZŰ Típáz (tépász) erről a szű.


Visszájáról olvasva:

PUKUPULPNVSELIVAIMSANAILIV BŰ KŰ éPŰL BűNe ViSELI VAJ MáSÁN AJáL JóVa' Bű kű épűl, bűne viseli. Vaj másán ajál (ajánl) jóval?

ISALRZPIT ISZA LeRáZa éP IT Isza lerázza épp itt!


Tudományosan” megfejtve: VILIANAS MI AVILES VNP(I) LUPUK{U}<E> TI PL(U)R(IA)L{A}<I>SI Mr.-Viliana's (tombstone) (am) I (Jeff Hill's footnote: that is: Mr.-Viliana made me). Mr.-Avile's posterity-themselves have-died. This (monument is dedicated) to-Ms.-Pluri.

Jeff Hill tett még egy lábjegyzetet: „my interpretation is categorically incorrect, yet it is all that I can see.” Azzal, hogy tolmácsolása határozottan téves egyezem, de nem elég nézni, látni is kell a megoldást.

 


Itt Jeff Hill professzor úgy érezte, hogy itt néhány magasabb sorszámú, de e környékről származó feliratot be kell iktatni:


Feliratszám 15515.

Volterra, „A mirror, representing the God Hercules being suckled by the Goddess Juno, with the legend:” A legenda szerinti Herkules istent szoptató Junó istennőt ábrázoló tükör:


ECA : SREN : E'KA' SeRÉNY/SZeRÉNY elkall serény/szerény

TVA : IChNA ToVA ÍGY aNA- tova így anna-

C : FERCLE : K FÉRje KoLÉ' k férje kolél

UNIAL : CL UN úJAL KéL un újjal kél

AN : ThRA : SCE ANYi CSűR Á' üSZKE' annyi csűr áll üszkkel


Elkall (elkallódik) serény/szerény, tova így annak férje kolél (kolézol, csavarog), un, újjal kél: annyi csűr áll üszkkel (üszöggel, kanóccal)!


Visszájáról olvasva:

ECS : ARTh : NA | LC : LAINU |: ELCREF : C | ANChI : AVT |: NERS : ACE ÉKeS ARC aNÁL Ki aLAJ NőVe' ÉL KöRÉ Fi KAN GYŰ' A VéTő NYERéS A KÉ' Ékes arc annál ki alaj nővel él, köré fi kan gyűl, a vétő nyerés a kéj!


A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

ETCUA NAELE – ELEAN AUCTE É'T KíVÁNA ELÉ – E LEÁNYA' VaKíT E Éjt kívánna elé – e leánnyal vakít e!


Megjegyzés: Az értelmes, egy feleségnek és nőnek tanulságos (és hízelgő) olvasat tökéletesen illik egy tükörre. Az olvasat figyelembe veszi a jelölt szóközöket még a visszafelé olvasatban is, míg a

tudományos” megfejtés azokat két helyen is ignorálja: ECA SREN|TVA IChNA|C FERCLE UNIAL CL|AN ThRASCE This reflec|tion (is) ho|w the-God-Hercules the-Goddess-Juno's s|on was-birthed.

A szokásos sárdobálással együtt, több más fordítása (ferdítése) is van a feliratnak, pl: Gino Luigi Martelli-jé: „(The mermaid) drinks this dead man just as the God Hercules, a son, sucks the milk of the Goddess Juno” Jeff Hill ehhez fűzött megjegyzését (which is incomprehensible nonsense) kiterjesztem az ő saját fordítására is.Feliratszám 14949.

Volterra, egy 18cm. magas világos színű boros köcsög felső fele:


LARISACZUN áLÁRa ISZA KeZe VoN Állára isza (iszákos) keze von!


Visszájáról olvasva:

NUZCASIRAL Ne VíZ Ki A SÍRAL Ne víz!, ki a sírral.


Tudományosan” megfejtve: LARIS ACZUN Mr.-Laris (owns this) littlewine-jar.

Íme egy kis tudományos kulisszatitok: „The Inscription Seems To Provide The Etruscan Term For, Either, little wine jar, Or, wine jar (The Letter -Z- Seems To Embody A Diminutive Usage): ACZUN.” Vagyis látnak egy feliratozott köcsögöt és tudományosan megállapítják, hogy a tulajdonosa (Laris?), nehogy összetévessze a kemencével, ezt rá is írta, sőt mindenkivel tudatta, hogy ez bizony az ő számára csak köcsögöcske: ő egyszerre másfél liternél többet is meginna. A szótárba beírták, hogy „aczun = (little) wine jar”, punktum.Feliratszám 14960.

Volterra, egy sztélé felső bal oldala:


SʘAUKU ʘ A ʘ F


Ebben az átírásban Jeff Hill a ʘ jelet szóköznek veszi, míg Massimo Pallottino Th-nak, neki van igaza:


SThAUKUThAThSA áSaTJA VaK ÚTJA CSuSZA Ásatja vak, útja csusza (csuszamlás)!


Visszájáról olvasva:

ASThAThUKUAThS ÁSaTJA CSóVa KŰ A CSőSZ Ásatja csóva (figyelmeztető), kű a csősz.


Megjegyzés: Egy sírgödör valóban olyan mint egy vak utca, és aki belecsúszik annak annyi!

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) AUKU A(ULES) F(ASTIASA) Mr.-Seth Auku, Mr.-Aule's (son), Mr.-Fastia's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 9380.

Volterra, sztélé, 1904-ben találták at Precinct Of The Cathedral Priests, Community Of Colle”:


MIAKASSFEKUNTINAS MIAKASSFEKUNTPNAS MI AKASZa S FEKVe iNTi BáNÁS Mi akassza s fekve inti bánás (sajnálkozás/gondviselés)!


Visszájáról olvasva:

SANPTNUKEFSSAKAIM SZÁNó BeTűNeVeKE' FeSZeS A KAIMó Szánó betűnevekkel feszes (kicicomázott) a kaimó (görbület).


Note by Jeff HiLL: „I Must Divide Up The Words Differently To Mr. Mauro Cristofani (Because I Recognise An Etruscan Prename Spelled CA, KA, Or ChA), And I Obtain A Wordform MIA, At The Beginning Of The Inscription, Which Is, 1., Either A Mistaken Wrong Division On My Part, Or, 2., A Spelling Of The Commonly Found Pronoun MI With A Masculine Gender Termination -A, Or Else, As I Suppose, 3., A Clever, Idiomatic, Or Perhaps Even Vulgar, Combination Of The Pronoun MI And The Verb to be, AMA; Yet, If 3. Is Correct, I Would Have Expected The Idiom To Be Widespread.” Bárhogyan is tördelik szavakba tudóskáim ezt a feliratot, a visszafelé olvasatot felülmúlni úgysem tudják, az tökéletesen írja le azt amit mindenki láthat és melyben a szánó jelző hajaz az egyenes olvasat bánás szavára, szervesen összekötve ezzel a két olvasatot.

Tudományosan” megfejtve: MI A(MA) KAS SFEKUNTINAS I am Mr.-Ka Sfekuntina's.Feliratszám 9820.

Volterra, 450 mm magas, 280 mm átmérőjű, tojás alakú fazék szája:


LARZA AVLE ARNThALISA aLáÁRaZA AVaL E ARáNY CSALI uSZA' Aláárazza, avval e (jobb ár)arány csali usszal (usz! uszítással)!


Visszájáról olvasva:

ASILAThNRA ELVA AZRAL A SZILA' CSíNRA ELeVe Á' AZ áRAL A szilaj csínra eleve áll az árral!


Tudományosan” megfejtve: LARZA AVLE(S) ARNTh(I)ALISA Mr.-Little-Larth, Mr.-Avle's (son), Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, (owns me).

Emlékszünk még, a 14949. feliratban úgy tűnt, hogy „The Letter -Z- Seems To Embody A Diminutive Usage”, itt már biztosra veszik: Lar-z-a = Larth-ácska! Így működik az Etruszkológia: az egyik a feltételezését a másik már biztosra veszi.Feliratszám 9893.

Volterra, 210 mm magas, 340 mm átmérőjű, félgömb alakú hamvasztó edény. Két koncentrikus kör fut rajta feliratozással:


MIVELThURUSKANAIUS

NUTISAS


Amint az a rajzon jól kivehető, a belső kör ötödik, S-nek átírt betűje semmiben sem különbözik a másik két N betűtől (Mauro Cristofani is ezt N-nek írja át), a Th-nak vélt betű pedig H (az ABC táblázatban egyelőre a Ꚛ jel hangértéke üres), így:


MIVELHURUSKANAIUSNUTINAS MIVEL HíVe RUSKÁN A JUSáN ÜTi NÁSZ Mivel híve ruskán (ruskóján, salakján), a jussán üti nász!


Visszájáról olvasva:

SANITUNSUIANAKSURUHLEVIM SZÁN IT VaN SUJAN A KaSZáVa' RÜHeLi É'Ve ÍM Szán itt van, sujan (suhan) a kaszával, rühelli élve, ím!


Megjegyzés: A halál a gyengébbeket, a ruskaját veszi magához, azok (akaratlanul) a hívei, vagyis a jussa, akiket rühell élve látni!

Tudományosan” megfejtve: MI VELThURUS KANAIUS NUTI(E)SAS I (am) Mr.-Velthur Kunaiu's, Mr.-Nutie's-daughter'shusband.Feliratszám 9894.

Volterra, alabástrom hamvveder fedele, heverő férfi lóalakú rhytonnal, 290x520 mm.:


A ATI L RIL ͲXXII A ATI L RIL {HeTVeNKeTTő} Á' ÁTI éLő RÍL HűT VéN Ke'T Áll áti, élő ríl (sír), hűt vén kelt.


Visszájáról olvasva:

{HeTVeNKeTTő} LIR L ITA A HiTVáNY Ki iT aLáÍR eLé ITA Á' Hitvány ki itt aláír, elé ita (itala) áll!


Tudományosan” megfejtve: LARZA AVLE(S) ARNTh(I)ALISA Mr.-Little-Larth, Mr.-Avle's (son), Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, (owns me).Feliratszám 9206.

Volterra, domborműves áldozati cseréptál:


MENUTURUVEPEI------------------INA MENe Ű TÜRÜ'Ve EBE ... Menne ű türülve (törölve) ebbe ...


Visszájáról olvasva:

… EPEVURUTUNEM … EBE' VeVőRe VeTÜ' NEMe … ebben vevőre vetül neme.


Tudományosan” megfejtve: ME NUTU RUVE PEIThES VELI(AL) CAINA(S) I (am) the-bellybuttoned sacrificial-bowl of-Mr.-Peithe, Mrs.-Veli's (son), Mr.-Caina's (son).Feliratszám 9426.

Volterra, urna:


LARThIA ThANSINEI SVETUNIA LALThIA ThANSINES SVETUNIA aLÁ LoTYóJA CSA'Ná SZÍNES SZóVa' E'Tő VoNJA Alá lotyója csalná, színes szóval ejtő vonja.


Visszájáról olvasva:

AINUTEVS SENISNATh AIThLAL ÁLJoN VeTÉVe' iS SZeNY ISZoNYA' o'TSa ÁLJa CéLAL Álljon vettével is, szenny iszonnyal oltsa, állja céllal.


Tudományosan” megfejtve: LARThIA ThANSINEI(AL) SVETUNIA(S) Mr.-Larthia, Mrs.-Thansinei's (son), Mr.-Svetunia's (son), (lies here).Feliratszám 13882.

Volterra, Cornia folyó, Massa község, pecsétlenyomat cserépdarabon, 101x14,5 mm., a betűk 7-8 mm.-re domborodnak ki:


V SUPNI V

V SUPNI V VELANIAL


A kutatók a -t a Th jelének veszik, és ThAPNINA 'pottery workshop', fazekasműhely rövidítésének. Valójában ez az Ó szavunk, óv értelemben mint cím és egyben az O betű mely minden alatta lévő szó elé odaillesztendő (őseink szerettek játszani a betűkkel!):


O Ó Ó(v)

OV OSUPNI OV OVELANIAL ÓVó OSZo'Va BáNI ÓVó ÖVEL ANYJa ÁL Óvó oszolva (többekre kiterjesztve) báni (gondviselő), óvó övvel anyja áll!


Visszájáról olvasva:

OLAINALEV OV OINPUSOV O OLAJNÁ' LEVe ÓV OLY Nő BŰ-SZÓVa' Ó Olajnál leve óv, oly nő bű-szóval (bűvös szóval) ó!


Tudományosan” megfejtve: Th(UPNINAS) V(ELUS) SUPNI(AL) V(ELUS) VELANIAL(ISA) (I am a rooftile) of-the-potteryworkshop of-Mr.-Vel, Mrs.-Supni's (son), Mr.-Vel's (son), Mrs.-Velani's-daughter's-husband.Feliratszám 13903.

Volterra, Certaldo, fekete mázos kupa talpazata:


MIAVLESMI MI AVuL ÉSZ-MÍ Mi avul ész-mí (mű)!


Visszájáról olvasva:

IMSELVAIM ÍMe éSZEL VÁJ Mű Íme, ésszel váj mű!


Tudományosan” megfejtve: MI AVLES MI I (am) Mr.-Avle's (am) I.

Én vagyok Mr. Avle-nak vagyok én!? Hála Istennek, az ilyen ész-művek elavulnak!Most folytatjuk, ott ahol abbahagytuk a természetes sorszámok követését, de új helyszínnel, SAENA/Siena környéki leletekkel.


Feliratszám 173.

Siena, tiburtine (fehér kalcium-karbonát kőzet) csonttartó doboz:


LARTh NUSMUNA

LAUChA


LARTh NUSMUNA LAUChA áLARC NeVeS MŰN Á' iL A VáGYA Álarc neves műn áll, ill (szökik) a vágya!


Visszájáról olvasva:

AChUAL ANUMSUN ThRAL A GYáVA iLA NeVe MáSU'ni CiRÁL A gyáva illa, neve másulni cirál (köröz).


Tudományosan” megfejtve: LARTh NUSMUNA LAUChA Mr.-Larth Nusmuna, our-prince, (lies here).Feliratszám 174.

Siena, tiburtine csonttartó doboz fedele:


ThUI

ARThI PUKRNEI


ThUI ARThI PUKRNEI OUI ARThI PUKRNEI Ő VíJ ARa CSaLJa BUKóRa NEJ Ő víj, ara csalja, bukóra nej!


Visszájáról olvasva:

IENRKUP IThRA IUO iLYEN íR KŰBe ICéRe A IVÓ Ilyen ír kűbe, iccére a' ivó!


Tudományosan” megfejtve: ThUI ARThI PUKRNEI Here Ms.-Arthi Pukrnei (is lying).Feliratszám 175.

Siena, tiburtine csonttartó doboz fedele:


LARThNUSUNUNA aLá ARa CSíN ViSZ VéN VoNA' alá ara csín visz vén vona'

PUTUR BUTa ÚR buta úr

NALISA aNYÁL IS A anyál is a


Alá ara csín visz, vén vonal: buta úr, anyál (anyává tesz) is a'.


Visszájáról olvasva:

ASILAN RUTUP ANUNUSUNThRAL A SILÁNY/SZÜLőANYa RáUTa'Va éP ANYáVá NeVeSÜ'Ni CSóRé ÁL A silány/szülőanya ráutalva épp anyává nevesülni csóré áll!


Tudományosan” megfejtve: LARTh NUSUNUNA PUTUR|N(I)ALISA Mr.-Larth Nusununa, Mrs.-Puturni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 176A.

Siena és Colle közötti all'Isolán 1698-ban talált kripta első fala, festett piros betűk:


NSNL PASIK FIThURE NSNU PASIK FIThURE NőSeN Ű BASZIK FICSÚR E nősen ű baszik ficsúr e

IANIMES VIURUFICLA-- IANIMELLVIURUFICRTh ... JÁNY ÍMEL LöVI ÜRÜ' FIKaRC ... jány ímmel lövi ürül fikarc ...

CA----S----IPNEICICE CA[RL]S[A]IPNEIThIThA ... KÁ[RáL] uSZ[Á]LYáBa NEJ CSICSA ... kárál uszályába nej csicsa ...


Nősen ű baszik, ficsúr e, jány ímmel(-ámmal), lövi ürül fikarc … kárál uszályába nej, csicsa ...


Visszájáról olvasva:

AThIThIENPIASLRAC | ThRCIFURUIVLLEMINAI | ERUThIFKISAPUNSNA CSICSa iLYEN BuJA SZóL aRa Ki CSóRé KI FURULYáVaL eLEMIN ÁLJa E RoVoTJa IFi Ki ISZA BŰNöSeNA csicsa ilyen buja szól arra, ki csóré, ki furulyával elemin állja, e rovottja ifi, ki isza bűnösen.


Tudományosan” megfejtve: NSN(AR)L PASIK FIThURE IANIMES VIURUFI(AL) CLAN CAI SUThI P(EI)NEICICE For-his-descendants: Mr.-Pasik Fithure, Mr.-Ianime's son, Mrs.-Viurufi's son, this tomb excavated.Feliratszám 176B.

Siena és Colle közötti all'Isolán 1698-ban talált kripta második fala, festett piros betűk:

 


 

Az első sor az etruszk ABC betűsorának kezdete, kis hibával: az I és M kétszer is szerepel, a második M kissé szokatlan alakú. Ezek a 'hibák' és a 176A felirat kamaszos tartalma itt is inkább játékosságra utal:


A B V D E C I F Th I K L M M S O A B V D E C I F Th I K L M CN H? O A BúVóD-E KŰ Fi CSIKeóL Mi KuNYHÓ … A búvód-e kű, fi, csikeól (csirkeól) mi kunyhó …


Visszájáról olvasva:

OHCNMLKIThFICEDVBA ÓH KiN MúLiK ICe FI KEDVéBe' Á' Óh, kin múlik? Icce fi kedvében áll!


A második sor (jobbról balra):


MA MI ME MU NA NO A MA MI ME' MŰ NA NŐ A Ma mi, me(rt) mű, na, nő a'!


Visszájáról olvasva:

A ON AN UM EM IM AM Á' ONAN VáM EMi IMa ÁMÁll onnan vám, emi (szopja) ima ám!


Tudományosan” megfejtve: ABC és szótagolás: MA MI ME MU NA NO A

Jeff Hill's footnote: note that the sound of the letter O was avoided by the GENIVS of the Etruscan language, and is frequently a misreading of the Etruscan THETA.

Hát igen, nehéz ott letagadni az O-t ahol egyszerre van jelen Θ-val.Feliratszám 176C.

Siena és Colle közötti all'Isolán 1698-ban talált kripta negyedik fala, festett piros betűk:


MILALAUSA Mi ILAL A ViSZA mi illal a visza

MIAKAS MIAKRS Mi úJA' KáRoS mi újjal káros


Mi illal a visza (az) mi újjal káros.


Visszájáról olvasva:

SRKAIM ASUALALIM SoRoKA' ÍM A SZaVALó ÁLJa Ma Sorokkal, ím, a szavaló állja ma!


Megjegyzés: Mi a másvilágra szökés után a visza, az a volt evilági élet, melynek felemlegetése bizony nagyon káros lehet egy új társnak! Ezek a falfirkáló kamaszok nem buták.

Tudományosan” megfejtve: MI LA(RISASE) LAUSA(SE) MI AKAS(ChE) I -- by-Mr.-Laris Lausa -- I was-built.Feliratszám 177.

Colle, Il Santinovo, homokkő csonttartó doboz fedele:


MIARUNThIAMALAMENAS MIARUNOIAMALAMENAS MI ÁRVa NŐJé Á'MA LÁM E NÁSZ Mi árva nőjé: álma, lám, e nász!


Visszájáról olvasva:

SANEMALAMAIONURAIM SZÁ' NÉMA LÁM A JÓ Nő URALJa íM Száj néma, lám a jó nő uralja, ím!


Tudományosan” megfejtve: MI ARUNThIA MALAMENAS I (am) Mr.-Arunthia, Mr.-Malamena's (son).A 178.-201. sorszámig terjedő leletek az Osenna melletti Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanyáról kerültek elő.


Feliratszám 178.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


ARNT VETE ARNThALISA ÁRNYaT VET-E ÁRNY CSAL IS A árnyat vet-e árny csal is a'

CAIAS Ki ALJAS ki aljas


Árnyat vet-e árny? Csal is a' ki aljas!


Visszájáról olvasva:

SAIAC ASILAThNRA ETEV TNRA SZÁJA' Ki A SZILA' CSíNYáRA E'TÉVE' TaNú RÁ Szájal, ki a szilaj csínyára, ejtével tanú rá.


Megjegyzés: Aki magyarul beszél, de kételkedik ebben az olvasatban az vagy idióta vagy gazember! A két magánhangzó visszatoldása magától értetődik, az aljast pedig szinte mindenki ajjasnak ejti, így az a nyelvész aki ebben a feliratban nem ismeri fel anyanyelvét az ajjas. A visszafelé olvasatnál több a visszapótlás, de még mindig egyértelmű és tanulságos.

Tudományosan” megfejtve: ARNT VETE ARNTh(I)ALISA CAIAS Mr.-Arnt Vete, Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, Mr.-Caia's (son), (lies here).Feliratszám 179.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


ARNTVETEARNThA ÁRNYaT VET-E ÁRNY CSA- árnyat vet-e árny csa-

LIS A CAIAS L IS A Ki ALJAS l is a' ki aljas


Árnyat vet-e árny? Csal is a' ki aljas!


Tudományosan” megfejtve: ARNT VETE ARNTh(I)ALISA CAIAS Mr.-Arnt Vete, Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, Mr.-Caia's (son), (lies here).Feliratszám 180.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LART VETE ARNTh aLÁíRóT VÉTE' ÁR iNTSe aláírót vétel ár intse

AL CAIALISA ÁL Ki AJAL ISZA áll ki ajjal issza


Aláírót vétel ár intse! Áll ki ajjal (aljjal, azaz étellel alapozottan) issza!


Visszájáról olvasva:

ASILAIAC LA ThNRA ETEV TRAL A SZILAJ Á' Kő aLÁ CSíNYáRA É'TÉVe' TuRÁL A szilaj áll kő alá, csínyára éltével turál (tereturál = pletykáz).


Tudományosan” megfejtve: LART VETE ARNTh|(I)AL CAIALISA Mr.-Lart Vete, Mrs.-Arnth|i's (son), Mrs.-Cai's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 181.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARThVETEARN LARThVETEARN[T áLARC VET-E ÁRNYaT álarc vet-e árnyat

ThALISAThUILAR CSALó ISZA-oCSÚ ILÁRa csaló issza ocsú illára

ThVETELINE iCéVE' TELJeN-E iccével teljen-e


Álarc vet-e árnyat? Csaló isza-ocsú (iszákos söpredék) illára (sietve) iccével teljen-e?


Visszájáról olvasva:

ENILETEVTh RALIUThASILATh TNRAETEVThLAR ENYI LET E ViC uRALJa ÚTJA SZó ILATJA TaNú RÁ É'TÉVe' CSóRÁL Ennyi lett e vicc: uralja útja, szó illatja, tanú rá éltével csórál (nagy feneket kerít).


Mint akrosztichon, oda-vissza olvasva:

LThTh TRE – ERT ThThL aLá CSöCS TeRE' – ÉRTe CuCáL Alá csöcs terel – érte cucál (bökdös).


Megjegyzés: A szövegkörnyezetbe tökéletesen illő fekete humor!

Tudományosan” megfejtve: LARTh VETE ARN|Th(I)ALISA ThUI LAR|Th VETE L(E)INE Mr.-Larth Vete, Mrs.-Arn|thi's-daughter'shusband, (lies here). Here Mr.-Lar|th Vete lies.Feliratszám 182.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARTh VETE ARNThAL LARTh VEUE ARNThAL áLARC VÉ'VE ÁRNY-CSALó Álarc vélve árny-csaló.

VIPINAL C VaJ BŰN ALKu Vaj bűn alku?


Visszájáról olvasva:

C LANIPIV LAThNRA EUEV ThRAL Ki LÁNY Ű BáJáVaL A CSíNYáRA EVe' É'Ve CSóRé ÁL Ki lány ű bájával a csínyára evvel élve csóré áll.


Az egymást keresztező vonalakat figyelembe véve, a C beszúrásával, az olvasat így módosul:

LARTh VCETE ARNThAL VIPINAL áLARC VaK EVE' ÁRNY CSAL VaJ BŰN ÁL Álarc vak evvel árny csal, vaj bűn áll?


Visszájáról olvasva:

LANIPIV LAThNRA EUECV ThRAL LÁNYI BáJáVa' aLACSoNYRA E VÉKáVa' CSóRé ÁL Lányi bájával alacsonyra e vékával csóré áll.


Megjegyzés: Az etruszkok istenien tudtak játszani a betűkkel! (Ami az U-nak átírt T-t illeti, a megelőző és a következő képek ékesen bizonyítják jogosultságát.)

Tudományosan” megfejtve: LARTh VETE ARNTh(I)A|L VIPIN(I)AL C(LAN) Mr.-Larth Vete, Mrs.-Arnth|i Vipini's son, (lies here).Feliratszám 183.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARIS VETE ARNThAL iL A RíJáS-VETE ÁRNY CSALó Ill a ríjás-vette árny, csaló!


Visszájáról olvasva:

LAThNRA ETEV SIRAL aLACSoNYRA E'TÉVe SÍRAL/SÍR ÁL Alacsonyra eltéve sírral/sír áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE ARNTh|(I)AL Mr.-Laris Vete, Mrs.-Arnth|i's (son), (lies here).Feliratszám 184.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARIS VETE

ARNThAL


LARIS VETE ARNThAL iLA RíJáS-VETE ÁRNY CSALó Illa ríjás-vette árny, csaló!

 

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE ARNTh(I)AL Mr.-Laris Vete, Mrs.-Arnthi's (son), (lies here).Feliratszám 185.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


AULE VETE VELSA A VaLó E VÉTE' VELe SZÁ' A való e véttel vele száll.


Visszájáról olvasva:

ASLEV ETEV ELUA A SZüLÉVe' E'TÉVe ELa'VA A szülével eltéve elalva.

 

Tudományosan” megfejtve: AULE VETE VEL(U)SA Mr.-Aule Vete, Mr.-Vel'sdaughter's-husband, (lies here).Feliratszám 186.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARThVETE LARThALISA CAINALISA áLARC VETE áLARCAL ISZA KAJáNAL ISZA Álarc vette, álarccal issza kajánnal isza.


Visszájáról olvasva:

ASILANIAC ASILAThRAL ETEVThRAL A SZó ILAN aJAK A SZáJaL ACSaR ÁL É'TÉVe' CSóRé ÁL A szó illan, ajak a szájjal acsar (agyarkodva) áll, éltével csóré áll!


Tudományosan” megfejtve: LARTh VETE LARTh(I)ALISA CAIN(I)ALISA Mr.-Larth Vete, Mrs.-Larthi Caini's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 187.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARTh VETE LARThALSA

CAINAL IThA


LARTh VETE LARThALSA CAINALTThA áLARC VETE aLÁíRó-CSALáSA' KAJáN ALTaTJA Álarc vette aláíró-csalással, kaján altatja.


Visszájáról olvasva:

AThTLANIAC ASLAThRAL ETEV ThRAL Á'CáT LÁNY aJAK A SZó aLÁ CSóRÁL E'TÉVe' CSóRé ÁL Álcát lány ajak a szó alá csórál (kerít), ejtével (ejtésével) csóré áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTh VETE LARTh(I)AL(I)SA CAIN(I)AL Ͳ ThA(NAS) Mr.-Larth Vete, Mrs.-Larthi'sdaughter's-husband, Mrs.-Caini's (son), 50, Mr.-Thana's (son), (lies here).Feliratszám 188.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LART L

VETELA


LART VETELAL aLÁíRT VÉTEL ALá Aláírt vétel alá.


Visszájáról olvasva:

LALETEV TRAL aLÁ LETÉVe TúRÁL Alá letéve túrál (pletykáz).


Tudományosan” megfejtve: LART VETEL(I)A|L Mr.-Lart, Mrs.-Veteli's (son), (lies here).Feliratszám 189.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARISVETELARThALISA aLÁíRóJa SZíVÉT E áLARC ÁLÍSZA Aláírója szívét e álarc állíssza (állítsa)!


Visszájáról olvasva:

ASILAThRALETEVSIRAL A SZILA' CSóRé ÁL E'TÉVe SÍRAL A szilaj csóré áll eltéve sírral.

 

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE LARTh(I)ALISA Mr.-Laris Vete, Mrs.-Larthi'sdaughter's-husband, (lies here).Feliratszám 190.

 

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


ARNT VETE TETIAL ARáNYT VÉT E TÉT/TET úJAL Arányt vét e tét/tett újjal!


Visszájáról olvasva:

LAITET ETEV TNRA aLÁ ÍTÉ'T E'TÉVe TaNYáRa Alá ítélt eltéve tanyára.


Tudományosan” megfejtve: ARNT VETE TETIAL Mr.-Arnt Vete, Mrs.-Teti's (son), (lies here).Feliratszám 15198.

Jeff Hill ezt ezzel a megjegyzéssel iktatta be: „I think that this inscription is no different from the inscription which is provided written on a sepulchral pot as follows:


VETV • IEI II P L VETV {ToSZ} IEI {KéT} P L VETVe TeSZI E JóKaT BeLe Vetve teszi e jókat bele.

VETE TETIIAL VETE TET{KéT}AL TE' ü'TETőKeT ÁL Véttel (megvétellel) ültetőket áll!


Visszájáról olvasva:

LP {KéT} IEI {ToSZ} VTEV LáP KöTI E JóT SZöVeTÉVe' Láp köti e jót szövetével. (A kertészek tőzeg-telepéről lehet szó.)

LA {KéT} TET ETEV LAKóT eTET É'TÉVe' Lakót etet éltével.


Megjegyzés: Ez a 'temetkezési edény' eredetileg magokat és/vagy palántákat tárolt egy üzletben!

Tudományosan” megfejtve: ARNT VETE TETIIAL Mr.-Arnt Vete, Mrs.-Tetii's (son), (lies here).

Nem a magyar az egyedüli nyelve melyben vannak azonos alakú (homonim) szavak, ezért nem győzöm csodálkozni az etruszkológusok és más lógósok kitartásán, hogy minden azonos alakú szót egy kaptafára húzzanak. Igaz, hogy ez a kaptafa maga az etruszkológia, ha ezt kidobnák vele együtt a tudományuk is repülne.Feliratszám 191.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


VELVETELARISALISA LA

RThVETELINE


A második sor első és második betűje valójában egyetlen betű:


VELVETELARISALISA LA ŚVETELIPE VELe VÉTEL-ÁR IS ÁL ISZA aLÁSZá' VETÉLőJéBE Vele vétel-ár is áll: isza alászáll vetélőjébe!


Visszájáról olvasva:

EPILETEVŚ AL ASILASIRALETEVLEV ÉP JeLET E VéSŐ ÁL A SZáJaLó A SÍRAL E'TE'Ve LÉVó Ép jelet e véső áll, a szájaló a sírral ejtelve (kimérve) lévó (tölcsér: átfolyat/átvezet a másvilágra).


Tudományosan” megfejtve: VEL VETE LARIS(I)ALISA LA|RTh VETE L(E)INE Mr.-Vel Vete, Mrs.-Larisi'sdaughter's-husband, (lies here). Mr.-Larth Vete lies-here.Feliratszám 192.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARIS --------VARISALI LARIS [VETE]VARISALI aLÁíRóJa iS [VÉTE'] VÁRI S ÁLI aláírója is [véttel] vári s álli

SA LARNAL SZÁL-ARaNYAL szál-arannyal


Aláírója is [véttel] vári s álli szál-arannyal.


Visszájáról olvasva:

LANRAL AS ILASIRAV [ETEV] SIRAL LÁNYRa ÁL A SZó ILő A SZáJRa AVa' É'Te EVe' SÍR ÁL Lányra áll a szó, illő a szájra: avval élte, evvel (az ellenkezővel) sír áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE LARIS(I)ALI|SA LARN(I)AL Mr.-Laris Vete, Mrs.-Larisi's-daughter'shusband, Mrs.-Larni's (son), was-carried-on-a-funeral-bier.Feliratszám 193.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARIS VETEIThUI LARIS VETEIOUI aLÁRóJa SZó VÉT E JÓ VáJó Alárója szó: vét e jó vájó.


Visszájáról olvasva:

IUOIETEV SIRAL JöVŐJE TÉV SÍR ÁL Jövője tév: sír áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARIS VETE{I} ThUI Mr.-Laris Vete (lies) here.Feliratszám 194.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


VEL VETE LUSCE VELe VÉT E aLVó SZőKE Vele vét e alvó szőke.


Visszájáról olvasva:

ECSUL ETEV LEV E'KéSZÜL É'TÉVe' eLEVe Elkészül éltével eleve.

 

Tudományosan” megfejtve: VEL VETE LUSCE(S) Mr.-Vel Vete, Mr.-Lusce's (son), (lies here).Feliratszám 195.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


MIMURSARN ThRUPETEN MIMURSARN ThRLPEUEN MI MŰRe SZARNi óCSáRLó BÉVEN mi műre szarni ócsárló béven

NUFRESLARISVETEMULUNE NUFRESLVRISPEIVMULUNE NéV FőRE SZóL VéRe IS eBE' JaVa MÚLó VéNE' név főre szól vérre is ebben java múló vénnel

LAThLAPEIRULILMULUNE aLÁ óCSuL A BEÍRóVaL ILó MŰ LeViNÉ alá ócsul a beíróval illó mű levinné


Mi műre szarni ócsárló béven (bőven), név főre szól, vérre is, ebben java múló vénnel, alá ócsul (olcsón) a beíróval illó mű levinné.


Visszájáról olvasva:


ENULUMLILURIEPAThAL E NéVeL Ű MúLó ILó ŰRJÉBe' A CSALó e névvel ű múló illó űrjében a csaló

ENULUMVIEPSIRVLSERFUN E NéV eLVe MűVi JE'Be' iS ÍRVa LáSa E íRóFöVéNY e név elve művi jelben is írva lássa e írófövény

NEUEPLRThNRASRUMIM NÉV EBőL éRTSeN RÁ SéRV MíMe' név ebből értsen rá sérv mímel


E névvel ű múló, illó űrjében a csaló. E név elve> művi jelben is írva, lássa e írófövény. Név ebből értsen: rá sérv mímel.


És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:


MNL NEE – EEN LNM MűN LeNE-E E ENYeL NéMa Műn lenne-e e enyel (nyájas tréfa) néma?


Megjegyzés: Ez a felirat, ugyan egy kissé durva hasonlattal élve, teljesen hazavágta az etruszkológia magas tudományát, egyértelművé téve, hogy az etruszk sírfeliratokon miért nincsenek személynevek. Noha az író saját véleményéről beszél, az eddigi kb. kétszáz felirat átolvasása után egyértelmű, hogy ez volt az etruszk műveltség alapelve: ha lennének is nevek a sírfeliratokon, azok megbújnának egy értelmes, az elhunytat méltató mondat bugyraiban. Ezzel szemben az etruszkológia csupán semmitmondó neveket vél látni.

Tudományosan” megfejtve: MI MURS ARN(ThUS) ThRUPETES UFRES LARIS VETE MULUNE LA(R)Th LA(RISIAL) PEIRULI(AL) L(ARISUS) MULUNE I (am) the-ossuary of-Mr.-Arnth Thrupete, Mr.-Ufre's (son). Mr.-Laris Vete dedicates (me), Mr.-Larth, Mrs.-Larisi Peiruli's (son), Mr.-Laris's (son), dedicates (me).

A neveket lehet tovább variálni, íme néhány változat Jeff Hill válogatásában:

MI MURS ARNThAL VETES

MIMURS ARN ThAL VETES

MIMURSARN ThRUPETEN


NUFRES LARIS VETE MULUNE

NUFRES LARIS VETE MULUNE

NUFRESLARISVETEMULUNE


LAThIA PETRUNI MULUNE

LAThI APETRUNI MULUNE

LAThLAPEIRULILMULUNEFeliratszám 196.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LARThI ANE LIA áLARCI A NÉ aLáJA álarci a né alája

VETESA VETÉS A vetés a

 

Álarci a né, alája vetés a.


Tudományosan” megfejtve: LARThI ANE{ }LIA(S) VETESA Mrs.-Larthi, Mr.-Anelia's (daughter), Mr.-Vete's-son's-wife, (lies here).Feliratszám 197.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


ThANAUTAUNEI ThANAUChAUNEI CSA'NA VáGYÁVa' NEJ csalna vágyával nej

LARISALVETES LARISALVEChES aLÁíRóJa iS ALá VEGYES aláírója is alá vegyes

PUIA JA bújja

 

Csalna vágyával nej, aláírója is alá vegyes bújja.


Visszájáról olvasva:

AIUP SEChEVLASIRAL IENUAChUANATh A JaVáBa' iS EGYE'Ve áL A SÍRAL iLYEN VÁGYáVA' uNATJa A javába is egyelve áll a sírral, ilyen vágyával unatja (untatja).


És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThLP ISA – ASI PLTh CSaLóBa' ISZA – A SZŰ BALúTJa Csalóban isza a szű balútja (tévedése)!


Tudományosan” megfejtve: ThAN(I) AUTAUNEI LARIS(I)AL VETES PUIA Mrs.-Thani Autaunei, Mrs.-Larisi's (daughter), Mr.-Vete's wife, (lies here).Feliratszám 198.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


NATISAL PUIA aNYÁT IS ÁL BUJA anyát is áll buja

LARThIASRUTZNEI áLARC úJ A SZARV TűZi NEJ álarc új a szarv tűzi nej

ThAURACLAN LINE CSA'Va RÁ Ki LÁNY eL INE' csalva rá ki lány el innen

 

Anyát is áll buja álarc, új a szarv, tűzi nej csalva rá. Ki lány, el innen!


Visszájáról olvasva:

ENIL NALCARUATh IENZTURSAIThRAL AIUP LASITAN E NYÍLó NÁLa KÁR VÁ'TSa iLYEN íZT URa SZÁJ CSóRÁL A JöVőBe LÁS JóT AdNi E nyíló nála kár, váltsa ilyen ízt ura. Száj csórál (mellébeszél), a jövőbe láss jót adni.


És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

NLTh AIE – EIA ThLN Nő LáTJa A JE' – E JÁTSZó LáNY Nő látja: a jel e játszó lány!


Tudományosan” megfejtve: NATIS(I)AL PUIA LARThIAS RUTZNEI ThAURA CLAN L(E)INE Mrs.-Natisi's (daughter), wife of-Mr.-Larthia, Mrs.-Rutznei, (and) Mr.-Thaura, (her) son, lie here.Feliratszám 200.

Osenna, Santo Quirico templom közelében, Strazzavolpe nevű tanya, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:


LART ECNATNA APINAL LARCh ECNAChNA APINAL aLÁíRaTJa E KiN ÁGYNÁ' A PINa ÁL aláíratja e kin ágynál a pina áll

AIH IMARThANZ ÁLJ Ha ÍM ARa CSA' NőZő állj ha ím arra csal nőző

 

Aláíratja e kin ágynál a pina áll, állj ha ím arra csal nőző.


Visszájáról olvasva:

ZNAThARMI HIA LANIPA ANChANCE ChRAL üZeN ACSAR MI HíJA LÁNYI BÁ' ANGYA' NőKE' GYűRi ALá Üzen acsar (acsarkodó) mi híja: lányi báj angyal nőkkel gyűri alá!


Tudományosan” megfejtve: LART ECNATNA APIN(I)AL A(R)N(Th) MI MAR(CIAL) ThAN(A)Z Mr.-Lart Ecnatna, Mrs.-Apini's (son), (lies here). Mr.-Arnth (am) I, Mrs.-Marci's (son), Mr.-Thana's (son).Mellár Mihály  
    Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: decoder
Dátum:2017.06.23.
Olvasás: 1200

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.03 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakitva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
191148
látogató!
Ma  325,
ebben a hónapban
2403 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 6 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 191148 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1835 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro