Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>

  
      Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : etruszk sírfeliratok, kihagyásos írásmódszer, Volterra, akrosztichon, acrostic poem
 

Etruszk nyelvi emlékeink


Etruszk feliratok 1

 

Etruszk feliratok 1.-99.


Az etruszk feliratokat Jeff Hill: CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című, 17111 oldalas könyvéből idézem, az általa kiemelt „tudományos” megfejtésükkel együtt. A professor emeritus elérhetősége: jeffjeff.hillhill@gmail.com.

 

A kissé módosított Leyden Konvenció jelei:

A ̣ a jel nem biztos, de valószínű;

X a jel olvashatatlan;

/ egy sor kezdete;

A͡U vagy AU egyberovott/egybeírt betűket jelöl;

[ ] ezek visszatöltött (feltételezett) betűk;

(-) ezek megfejtettnek vélt betűk;

< > ezek törlésre szánt betűk;

[---] bizonytalan számú betűhely;

[...] meghatározott számú betűhely.

Minden sárga színű betűsor a gyűjteményben helyreállított feliratot jelöl, míg az

átírás zöld színű betűi saját helyreigazításaim.

a feldolgozás újabb lépésére mutat.


Az alábbi feldolgozásokban a szövegek elolvasását kísérlem meg nagyon egyszerű, könnyen követhető módszerrel. A józan ész azt sugallja, hogy az etruszk szövegek írói nem nyelvészek voltak, csupán átlagos írástudók, akik megpróbálták legjobb tudásuk szerint rögzíteni a beszélt nyelvet, a mindig szűkös írásfelületen egy minimális jelrendszerrel és a lehető legegyszerűbb helyesírási szabályzattal.
Jöjjön hát a kihagyásos módszerrel írt szövegek etruszk, azaz szittya-hun-magyar olvasata, a kihagyott magánhangzók visszapótlásával (kisbetűkkel). A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n (-ban/-ben helyett -ba'/-be' szerepel) és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, megnyú'tva azt), az ugyancsak nem jegyzett hosszú hangzót félkövér betűvel, az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!).
Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (gy), Jeff Hill átírásában ch, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt megye is!
A szavakba tördelés – ahol az eredeti szöveg (pontokkal) nem jelzi (az ókorban ez nem igen volt szokás) - a tudósok részéről önkényes, én az ésszerű olvasat követelményének eleget téve tördeltem szavakba a szóközök nélküli szövegrészeket, de az egyértelműen jelzet szóközöket tiszteletben tartva. (“Foremost it is important to note that the signs generally known as word dividers by no means mark lexemic word boundaries in every case. Rather, these often seem to be mere delimitation marks for prosodic breath units or morpho-grammatical and other units, and should be seen on the same structural level as spaced (or partly-spaced) and continuous (or split-continuous) writing. And the same is true for the early use of a space.” Reinhard G. Lehmann (Johannes Gutenberg University of Mainz): On word division and grammar as applied to the second Nerab inscription.)

Eljutva a 202. feliratig, abban a visza szó juttatta eszembe őseink hitét, melyben a másvilág tükörképe, fordítottja, viszája az e világinak. A másvilágon tehát visszafelé olvasnák a feliratokat! Mit ad Isten, tényleg a feliratoknak van értelmes és szövegkörnyezetbe tökéletesen illő visszafelé olvasata. Akkor pedig az etruszk sírfeliratok (legalábbis egy részük) palindromák, tükörmondatok! A tükörmondatok kiegészítik (az elhunyt szempontjából) az egyenes olvasat gondolatmenetét, ezzel is bizonyítva, hogy olvasataim nem beleolvasások, hiszen híven tükrözik népünk teljes hitvilágát.Feliratszám 1.

Fiesole környéke, sírkő, 132x42 cm.:


LARThIANINIES áLARC aLJÁN JáNY iJESZe / JÁNYI ÉSZ Álarc alján jány ijessze / jányi ész!


Visszájáról olvasva:

SEININAIThRAL SEJ iNI adNA ICéRe ÁL Sej, inni adna, iccére áll!


Tudományosan” megfejtve: LARThIA NINIES „Mr.-Larthia, Mr.-Ninie's (son), (lies here).Feliratszám 3.

Fiesole, egykori temető, 640x580 mm kőtábla:


TULARSPU RAL AINPURATUM VISL --EChTATR-- TULARSPU RAL AINPURATUM VISL KVChTATR TÚL ARa SZaPU' úRAL ÁJoN BÚRa ATÚ' Mi VISZi eL Ki VáGYoT ÁTRa Túl ara szapul, úrral álljon búra attúl mi viszi el, (azt) ki vágyott átra!


Visszájáról olvasva:

RTATChKV LSIV MUATRUNPIA LAR UPSRALUT uRáT ÁTaDJa KőVeL SZÍVe MiVe' ÁTi RoVóN BaJA eLÁRU' BoSZúRa ALVóT Urát átadja kővel szíve, mivel áti rovón baja, elárul bosszúra alvót.


Megjegyzés: A második sor első betűje is összerovás (ligatúra): K+V, a második betű pedig az ABC táblázatban Ch betűvel jelzett GY.

A legtöbb rajzot Jeff Hill maga készítette eredeti papír lenyomatok (squeeze paper)* alapján.

Tudományosan” megfejtve: TULAR SPU|RAL AINPU RATUM VI(P)S(IA)L VE(L)Ch TAT(A)R(A)Boundaries of-the-town lawful and-protected-underthe-divine-protection of-the-Goddess-Vipsi: Mr.-Velch, surveyor.


* squeeze or squeeze paper is a reverse copy of an inscription, made by applying moist filter paper and pushing into the indentations by percussive use of a stiff brush. The paper is allowed to dry and then removed. The image is reversed from the inscription, and protrudes from the squeeze paper.

The use of a squeeze allows more information to be gleaned than examining the original inscription, for example curves inside the cuts can identify the scribe who originally carved the inscription.

Squeezes can also (and some have been since the 1950s) made by applying layers of liquid latex. This method works best on horizontal surfaces.

Modern digitising methods mean that the image can be restored to the original orientation.

Large collections of squeezes are held by thInscriptiones Graecae and other epigraphic collections.
Feliratszám 4.

Fiesole, 300x485 homokkő tábla:


TULAR SPURAL

AU PAPSINAS L

A CURSNIS L


TULAR SIUI HAU PAPSINAS L A CURSNIS L TÚLÁRa SZŰ VaJ HA'Va – PAP-SZáJoN A SZó áL – A' Ki ViRaSZoN IS éL Túlára szű (szív) vaj halva? – pap-szájon a szó ál (hamis) – a' ki virrasszon is él!


Visszájáról olvasva:

L SINSRUC AL SANISPAP UAH IUIS RALUT áL SZÍNeS RoVóKő ALá SZÁNi IS PAP óVA HÍVi IS úRi ALVóT Áll színes rovókő alá, szánja is pap, óva hívja is úri alvót.


Megjegyzés: A szakirodalom szerint tular = 'boundary' (határ), ami majdnem igaz, hiszen ahhoz, hogy valaminek a túlára jussunk, át kell menni egy bizonyos határ másik oldalára.

Tudományosan” megfejtve: TULAR SPURAL AU(LES) PAPSINAS L(ARISUS) A(ULES) CURSNIES L(ARISUS) Boundaries of-the-town: (surveyed in the magistracies) of-Mr.-Aule Papsina, Mr.-Laris's (son), (and) of-Mr.-Aule Cursnie, Mr.-Laris's (son).Feliratszám 5.

Fiesole, egy 340x370 csonttartó doboz fedele:


MILAVSIES Mi ILLA ViSZI ÉSZ Mi illa viszi: ész!


Visszájáról olvasva:

SEISVALIM eSZÉLYeS VALi ÍMe Eszélyes (eszes, ildomos) valli, íme!


Megjegyzés: Egy igazán ideillő elmés felirat, melyet a tudomány imigyen olvas: MI LAVSIES „I (am) Mr.-Lavsie's (tomb).” A magas tudomány el sem tudja képzelni, hogy a jó szó mélyebb emléket hagyhat mint egy kiüresedett név.Feliratszám 9248.

Fiesole, fekete mázos edény:


MI TARZA SPURUNIS MITRDVA SMLRUNIS MI TáR aDVA SZeMLéRe VaN IS Mi tár adva szemlére, van is!


Visszájáról olvasva:

SINURLMS AVDRTIM SZÍN URaLMa S A VöDöR TIM Szín uralma s a vödör tim.


Tudományosan” megfejtve: MI TARZA SPURUNI(E)S I (am) the-plate of-Mr.-Spurunie.Feliratszám 6.

Florence, kis sírkő:


MIAVILESAPIANAS Mi JAVa ILESSe APJa ANYJA iS Mi java, illesse apja, anyja is!


Visszájáról olvasva:

SANAIPASELIVAIM SZÁN A IPA S ÉL JóVA' ÍM Szán a' ipa s él jóval, ím!


Tudományosan” megfejtve: MI AVILES APIANAS „I (am) Mr.-Avile Apiana's (tomb).Feliratszám 7.

Fiesole, kerek csonttartó doboz, 270 mm magas, 390 mm széles:


MIVETIESTVELASNAS MI VÉTI ESTéVEL A SZáNÁS Mi véti estével: a szánás!


Visszájáról olvasva:

SANSALEVTSEITEVIM SZÁNáSA' LEVeT S EJT EVe' ÍMe Szánással levet s ejt evvel, íme!


Tudományosan” megfejtve: MI VETIES T(ITIAL) VELASNAS „I (am) Mr.-Vetie's (tomb), Mrs.-Titi's (son), Mr.-Velasna's (son).Feliratszám 8.

Atella, Firenze közelében, sírkő, valamikor egy szikla része volt:


TULAR SP A VIS VCh

AU CUR CLT


TULAR SP A VIS VCh AU CUR CLT TÚLÁRa SZíP A VISZa ViGYe A'Vó Ki VáR KaLóT/KuLóT Túlára (másik oldalára) szíp (szív) a visza (fonák/másvilág), vigye alvó ki vár kallót/kullót (elkallódót/kullogót).


Visszájáról olvasva:

TLC RUC UA ChV SIV A PS RALUT íTéLiK áRVáK VA' GYáVa SZÍV A BeSZe Ró ALVóT Ítélik árvák. Vaj gyáva szív? A besze ró alvót.


Megjegyzés: Az elhalálozott egyértelműen szerelmi öngyilkosságot követett el.

Tudományosan” megfejtve: TULAR SP(URAL) A(INPU RATUM) VI(P)S(AL) V(EL)Ch(US) AU(LESC) CUR(ChNIES) CL(EN)T(AR) Boundaries of-the-town lawfully and-protected-underthe-divine-protection of-the-Goddess-Vipsi; (surveyed-in the-magistracies) of-Mr.-Velch and-of-Mr.-Aule, Mr.- Curchnie's sons.

Egy bűvész sem tudott volna több nevet előhúzni a kalapjából! Itt a magas tudomány saját magát karikírozza: módszere ugyanis abból áll, hogy előkeres a telefonkönyvből egy (indoeurópai) névhez hasonló betűcsoportot – ez lehet hiányos is – és e köré építenek valamilyen banális szöveget.Feliratszám 11.

Panzano, Mura a Sala, márvány sírkő:


\ MILARUS ARIANAS ANASNIESKLAN IMILARUS ARIANAS ANASNIESKLAN ÍM IL A RaVaSZ ÁRuLJA NÁSZ ANYA SZáNJa ESiK LÁNY Ím(e), ill (szökik) a ravasz, (el)árulja nász, anya szánja, esik lány.


Visszájáról olvasva:

NALKSEINSANA SANAIRA SURALIMI NÁLa KóSZa ÉJeN SZÁ'NA SZÁ'NA úJRA S ÚR ÁLJa MI Nála kósza éjen szállna, szállna újra s úr állja mi! (vagyis hogy úr!)


Tudományosan” megfejtve: {\}MI LAR(IS)US ARIANAS ANASNIES KLAN “I (am) Mr.-Laris Ariana's (tomb), Mr.-Anasnie's son.

A magas tudomány irtózik az igéktől, sehol sem találja őket, pedig ebben a feliratban hat is van. Megértem őket, egy sírkövön szereplő nevekhez nehéz igét társítani. Előszeretettel használják a dedikálni igét, no de azt sem lehet minden betűcsoportra ráfogni.Feliratszám 13.

Montaione, Firenze, kőtábla:


MILARISSANESNAS Mi IL ARa IS SZáN E SZáNÁS Mi ill, arra is szán e szánás.


Visszájáról olvasva:

SANSENASSIRALIM SZÁNáS E NÁSZ SÍRAL ÍM Szánás e nász, sírral, ím!


„Tudományosan” megfejtve: MI LARIS(US) SANESNAS „I (am) Mr.-Laris Sanesna's (tomb).

Tegyük fel, hogy én vagyok Laris Sanesna sírja. Na és? Ki ez a Laris Sanesna? Nem érdekes! A név üres, míg a gondolat amit e „név” tartalmaz örök érvényű.Feliratszám 14.

Montaione, Firenze, hosszúkás kőlap:


MI MA

L TARCSTE


MI MA L TARCSTE MI MA áL TÁR KéSZü'TE' Mi ma áll tár (kincs/tárhely) készülttel.


Visszájáról olvasva:

ETSCRAT L AM IM E TuSaKRa ÁTi áL AMi IMa E tusakra áti áll, ami ima!


Megjegyzés: A tusak/tuskó itt a kőoszlop, a készült természetesen a halálra felkészült.

Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCE) L(ARISUS) TARCSTE(S) I (am) Mr.-Marce, Mr.-Laris Tarcste's (son).Feliratszám 15.

Firenze, a Santo Martino templom melletti pálmafánál, 1.34 m magas, fej nélküli márvány szobor, elején a felirattal:


MI CANA LARThIAL

NUMThRAL LAUCIS

PUIL


MI CANA LARThTAL NUMThRAL LAUCIS PUIL MÍ (MŰ) KiadNA áLARCa uTAL NéV-MoCSáRAL aLÁVa' KŰ iS BéVÜL (mű) kiadna, álarca utal név-mocsárral, alával (aljával) (kő) is bévül (belül).


Visszájáról olvasva:

LIUP SICUAL LARThMUN LATThRAL ANAC IM LeJöVőBe' SaJKáVAL áLARCa MűVéN LÁTi CSóRé ÁL ANAK IMa Lejövőben sajkával, álarca művén láti, csóré áll annak ima!


A felirat akrostichon is:


MNP LSL – LSL PNM Mi NőBe' LeSeL – LeSZáL BűNe íM Mi nőben lesel – leszáll bűne, ím!


Megjegyzés: mocs-ár = mocsok áradat, így név-mocsár = bemocskolt név. A felirat vagy az önmaguknak szobrot állítókat csúfolja ki, vagy graffiti egy ilyen szobron, de üzen a mai tudósoknak is: az etruszk műveltség nem a nevét mindenhová odabiggyesztő, kivagyok-mivagyok magamutogató nyugati „civilizáció”.

Tudományosan” megfejtve: MI CANA LARThIAL NUMThR(I)AL LAUCI(E)S PUI(A)L “I (am) the-dedicatory-statue of-Ms.-Larthi, Mrs.-Numthri's (daughter), Mr.-Laucie's wife's.
Feliratszám 16.

Firenze, a Santo Martino templom melletti pálmafánál, oltár vagy kerek sírkő:


MINANAARNThARPRAƆM------------LAICISLA MINANPIARNThARPRAThM ---- LAICISLA MIN ANYi BaJ A RáNCA' Rá PoR A CSoMa [… SZi]LAJ KI SZóLA' Min annyi baj a ránccal rá por a csoma (mirigyes halálvész) [… szi]laj ki szólal.


Visszájáról olvasva:

ALSICIAL … MThARPRAThNRAPINANIM ALSZIK úJAL … MoCSÁR BáR A CSíNY RÁ PINÁN IMa Alszik újjal … mocsár bár a csíny, rá pinán ima!


Megjegyzés: Jobbról a hatodik betű a P és I összerovása, a tizenhatodik pedig egy CSarnok (amfiteátrum) rajza, vagyis a C betű képi (hieroglifás) előzménye.

Tudományosan” megfejtve: MI NANA ARNTh AR(NThIAL) PRACM(ES) LAICI(E)S L(AUTNITh)A “I (am) Mr.-Arnth Nana, Mrs.-Arnthi's (son), Mr.-Pracme's (son), Mr.-Laicie's slave.

Mecsoda demokrácia! A rabszolga síremléket kap, melyre mindkét szülő nevét is feltüntették. NANA, tudóskáim, nehogy már visszasírjuk azokat az időket!

 


Feliratszám 15791.

Firenze, Etruszk tükör a Count della Gherardesca múzeumban:


FERCLA FÉRj KóLÁ' férj kólál

NENRVA ENRVA ENYi oRVA' ennyi orvval

ERIS ERJeS erjes

EThIS E CéLJa iS e célja is


Férj kólál (csavarog), ennyi orvval erjes (szándékos) e célja is!


Visszájáról olvasva:

SIThE SIRE AVRNE ALCREF SZŰCS E SZŰRE A VaRóNÉ ALáKéRi E Fi Szűcs e szűrre a varróné, alákéri e fi!


Tudományosan” megfejtve: FERCLA {N}<MENRVA ERIS EThIS The Hero Hercules. The Goddess Minerva. The Goddess Iris. The Goddess Personifying Our Confidence In The God Jupiter.Feliratszám 15381.

Firenze, bronz tükör a Firenzei múzeumban:


SAVASVEChNASChAVEChS CATAZVEChNASChAVEChS* Ki Á'TA' öZVEGYeN A SZó GYÁVa EGYeS ki által özvegyen a szó gyáva egyes

NARThA Nő ARa CSA' nő arra csal

NCh áNGYa ángya

FERCLE FÉRjüKeL É' férjükkel él


Ki által özvegyen a szó gyáva, egyes nő arra csal, ángya férjükkel él!


Visszájáról olvasva:

ELCREF ChN AThRAN SChEVAChSANChEVZATAC ELé KéR E Fi áGYáN A CSóRé ANYi SZűüGYÉVe' ÁGYáSÁN íGY É'VeZ A TÁK Elé kér e fi, ágyán a csóré annyi szűügyével ágyásán, így élvez a ták (folt).


Tudományosan” megfejtve: SAVAS VEChNASChAVEChS. ThUNChULThEI. FERCLE. NARThA. (I am) Mr.-Sava's, of-Volci. The Goddess Thunchulthei. The Hero Hercules. The Angel Of The Afterlife Nartha.


* A javitás magától Friedrich Wilhelm Eduard Gerhardtól, a rajz készítőjétől származik.Feliratszám 14749.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 1. számú felirata részben fedi egy vaddisznó rajzát:


ICLSINAChEAVIZIAPALRATIVS Ű Ki LeSI NAGY-E A VÍZ aLJÁBa' ÁL RÁ TŰ VéS Ű ki lesi nagy-e a víz, aljában áll, rá tű vés.

 

Visszájáról olvasva:

SVITARLAPAIZIVAEChANISLCI SZóVITÁRa LÁBA ŰZI aVA' E GYANú IS aLaKI Szóvitára lába űzi, avval e gyanú is alaki (formai).


Tudományosan” megfejtve: IC(IA)L SINAChE AVIZI(ALE) APA L(A)R(ISUS) ATI V(ELIA)S Of-it (an image) was-drawn by-Ms.-Little-Aviti. (Here lie) the-father of-Mr.-Laris, the-mother of-Mr.-Velia.

 


Feliratszám 14750.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 2. számú felirata:


NUNANUNA Nő UN ANYa Vo'NA Nő un, anya volna.


Visszájáról olvasva:

ANUNANUN ANYa UNA Nő VoN Anya unna, nő von.


Tudományosan” megfejtve:

 1. NUNA NUNA ------ I, Mr.-Nuna, was here!

 2. NUNA NUNA „Mr.-Nuna, (lies here). Mr.-Nuna, (his name now more respectfully writ in better letters!), (lies here).

 3. NUNA NUNA(S) sarcophagus of-Mr.-Nuna

 4. NUNA „granny's granny” stb., mind magasan tudományos!Feliratszám 14751.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 3. számú felirata:


AVT→ ←PLIL PZLNLS T

A


AVT H PLIL PZLNLS T AVaTó Ha BeLÜL BiZ LeNYeLéS iT Avató ha belül, biz lenyelés itt.


Visszájáról olvasva:

T SLNLZP LILP H TVA iT SZóLNi eLőZőBőL ILőB Ha uTóVA' Itt szólni előzőből illőbb ha utóval.Feliratszám 14753.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 5. számú felirata:


SALANERI ATI SZÁLÁN ÉRI ÁTI Szálán éri áti (egyesével éri a halál).


Visszájáról olvasva:

ITA IRENALAS ITA' JáR ENé' ALÁ iS Ital jár ennél alá is!

 

Tudományosan” megfejtve: SALANERI ATI Mrs.-Salaneri, the-mother-ofthe-family, (lies here).Feliratszám 14754A+B.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 6. számú felirata:


AEVLTI

ASP


AEVLTI ASP Á' ÉVeL TŰ A SZóBa' Áll évvel tű a szóban.


Visszájáról olvasva:

PSA ITLVEA BuSA/PaSA ÍTéLőVE' Á' Busa (makacs) / pasa (pacsija) ítélővel áll.


Tudományosan” megfejtve: A(UL)E V(E)LTI(AL) Mr.-Aule, Mrs.-Velti's (son), (lies here).

Az ASP-ra nincs ötletük.Feliratszám 14758.

Firenze, egy nagy sírbolt, La Montagnola 10. számú felirata:


LARUZU LÁRVáZVa Lárvázva (képmutatón/álorcával, bábként).


Visszájáról olvasva:

UZURAL VáZ URAL Váz ural.

 

Tudományosan” megfejtve: LARUZU Mr.-Little-Laru (lies here)Feliratszám 9818.

Fiesole, Prato di Rosello temető, trombita alakú támasz durva szemcséjű vörös agyagból:


MIZINAKULARThUZIALEKULENIIESI MIZINAKULARThUZALEKULEN{KéT}ESI MI űZI aNAK Ű áLARC ŰZi A LE'KŰ-LÉNY Ki TESZI Mi űzi, annak ű álarc – űzi a lelkű-lény ki teszi (alkotja).


Visszájáról olvasva:

ISE{KéT}NELUKELAZUThRALUKANIZIM ÜSE Ki TeNé ELVeKE' aLÁZVa CSóRé ALUKÁN ŰZi ÍMa Üsse ki tenné elvekkel alázva, csóré alukán (szunyókán) űzi íma!

 

Megjegyzés: Az álarc átvitt értelemben álnév, színlelés, képmutatás.

Tudományosan” megfejtve: MI ZINAKU LARThUZIALE KULENIIESI I was-made by-Mr.-Larth for-Mr.-Kulenie.Feliratszám 9888.

Montefiesole, sírkő:


Eredeti felírat:

VESThLE VESOLE eVE' SZÓL E Evvel szól e.

 

Visszájáról olvasva:

ELOSEV ÉLŐ eSZÉVe' Élő eszével!

 

Későbbi graffiti:

ESThT ESOT E SZÓ'T E szólt.

 

Visszájáról olvasva:

TOSE iTT Ő SE Itt ő se!


vagy:

ESThT ESO + E SZÓ + E szó +.

 

Visszájáról olvasva:

+ OSE + ŐS E + ős e!


Megjegyzés: Jó humora van úgy az eredeti szöveg mint a graffiti írójának!

Tudományosan” megfejtve:

 1. VESThLE Mr.-Vesthle (lies here).

 2. (V)ESThT(LE) Mr.-Vestle (lies here).

[Jeff Hill's footnote: I conjecture that the Hand responsible for the rewrite preferred to write the consonant as a letter T rather than as a letter Th -- I absolutely reject any possibility that a form of cross (pagan, of course!) was written; I reckon that the slab is a tombstone.]

 

 


A 18.-tól a 24.-ig terjedő feliratok egy kriptából kerültek elő 1739-ben. A kriptában negyven urnát találtak etruszk és latin feliratokkal. A kutatók egyöntetű véleménye szerint a Volterra-i Caecina/Ceicna család temetkezett ebbe a sírboltba.


Feliratszám 18.

Volterra, márvány (áldozati) oltár vagy román stílusú sírkő:


A CAECINA CE------VLA

ANNOR LXX


A CAECINA CE[LU P]ULA ANNOR L{HúSZ} Á' oKA E KÍNA' Ki É[LVe B]ULA ANYi NŐ oRoLHaSa Áll oka e kínnal, ki é[lve b]ula (bulya), annyi nő orolhassa (orozhassa).


Visszájáról olvasva:

{HúSZ}L RONNA ALU[PUL]EC ANICEAC A HiSZ éLő eRŐ NYí'NA ALU' [éPÜL] E Kő ANYI KÉ' A'KA Hisz élő erő nyílna, alul [épül] e kő, annyi kéj ajka!


Tudományosan” megfejtve: A(VLVS) CAECINA CEMPAVLA (NATVS) ANNOR(VM) LXXMr.-Aulus Caecina, of-Mrs.-Cempaula (born), of-years 70, (lies here).

A 70 etruszkul ͲXX.


Feliratszám 19.

Volterra, 820x220 mm-es csonttartó doboz fedele:


A CEICNA CASPU L CURIAL RIL XX A CEICNA CASPU L CURIAL RIL {HúSZ} A KÉJ KíNÁ' Ki A SZeBŰ' éL Ki VáR úJAL eRÜL éHeS A kéj kínál, ki a szebbűl él, ki vár újjal, errül éhes (erről álmodozik).


Visszájáról olvasva:

{HúSZ} LIR LAIRUC L UPSAC ANCIEC A HiSZ LeÍRi aLÁÍRóVa' Ki eLé VéP SZAK ANaK éJE' Ki Á' Hisz leíri aláíróval, ki elé vép (lép) szak annak éjjel ki áll!


Megjegyzés: Aki a halál elé lép annak az éj-szaka a kedvenc napszaka, tehát nem fél az örök sötétségtől, ami lent várja!

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CEICNA CASPU L(ARISUS) CURIAL RIL XXMr.-Aule Ceicna Caspu, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Curi's (son), of-age of-20, (lies here).


Feliratszám 20.

Volterra, 675x187 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:


-- CAECINA Q F CASPO VIX ANNO XX-- [L]CAECINA Q V CASPO VI{TíZ} ANNO {HúSZ} LaKA E KŰN Á' Ki óV KaSBÓ' VITéZ ANYi NŐ HiSZi Laka e kűn (kövön) áll, ki óv kasból (dobozból) vitéz, annyi nő hiszi.


Visszájáról olvasva:

{HúSZ}ONNA {TíZ}IV OPSAC V Q ANIKEACL HűS ONaN A TűZ ÍVe Ő éP iSZÁK öVe Kő A NYŰKE' AKoL Hűs onnan a tűz íve, ő épp iszák, öve kő, a nyűkkel (férgekkel) akol!


Megjegyzés: A XX (húsz) és más, sírfeliratokon található számok, valószínűleg az elhalálozott személy életkorát jelzik, de kétségtelen, hogy a szám mássalhangzó vázát nagyon ötletesen felhasználják az elhunyt méltatására is. Nemcsak helyet és időt spórolnak ezzel, hanem értelmet és tartalmat lehelnek az élettartamot jelentő számba. Születésekor a horoszkóp mutatta a jövőt, halálakor az ember életkora segítette bemutatni a beteljesülést.

Tudományosan” megfejtve: C(AIVS) CAECINA Q(VINTI) F(ILIVS) CASPO VIX(IT) ANNO(S) XXXMr.-Caius Caecina Caspo, Mr.-Quintus's son, lived for-years for-30.Feliratszám 21.

Volterra, 500x160 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:


-- CEICNA A TLAPUNI AVILS X-- CEICNA A TLAPUNI AVILS {TiZeNöT} KÉJ KíNA' Á' iT LAPU'NI A VILáS TüZe iNT Kéj kínnal áll, itt lapulni a villás tüze int.


Visszájáról olvasva:

{TiZeNöT}SLIVA INUPALT A ANCIEC iT üZeNeT SZiLaJáVA' JöN Ű aBA' eLőTe Á' A Nő KiJé E Kő Itt üzenet szilajával jön: ű abban előtte áll, a nő kijé e kő!

 

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CEICNA A(ULES) TLAPUNI(AL) AVILS XXMr.-Aule Ceicna, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Tlapuni's (son), of years 20, (lies here).

 


Feliratszám 22.

Volterra, 860x300 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:


L • CAECINA • L • F • TLABONI • VIX • ANNOS • XXX L • CAECINA • L • V • TLAFONI • UICh • ANNOS • ChChCh aLá oKA' E KÍNA' áL aVa' TáLA' FŐNi VIGYe ANYi NŐS üGY GYóGYa Alá okkal e kínnal áll, avval tálal főni vigye annyi nős ügy gyógya (gyógyulása).


Visszájáról olvasva:

ChChCh SONNA ChIU INOFALT V L ANICEAC L GYóGY íGY aSZONYáNÁ' üGY JaVa JöN Ő Fű ALaT aVa' áL A NeJeKE' A Kő aLá Gyógy így asszonyánál ügy java. Jön ő fű alatt, avval áll a nejekkel a kő alá!


Megjegyzés: Az X-ek itt nem tízesek hanem Ch-k, vagyis GY-k, a B pedig F ahogy azok ABC táblázatban is láthatók.

Tudományosan” megfejtve: L(VCIVS) CAECINA L(VCII) F(ILIVS) TLABONI(VS) VIX(IT) ANNOS XXXMr.-Lucius Caecina Tlabonius, Mr. Lucius's son, lived for-years for-30.


Feliratszám 22B.

Volterra, 860x300 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:


L • CAECINA • L • F • TLABONI • VIX • ANNOS • XXXX L • CAECINA • L • V • TLAFONI • UICh • ANNRS • ChChChCh aLá oKA' E KÍNA' áL aVa' TáLA' FŐNi VaJ íGY ANYi NYeRéSZ üGYe GYóGY íGY Alá okkal e kínnal áll avval tálal főni. Vaj ágya/agya annyi nyerész ügye gyógy így?


Visszájáról olvasva:

ChChChCh SRNNA ChIU INOFALT V L ANICEAC L üGYe GYóGY íGY SeRéNYeN Á' GYúLJáVa' JöN Ő Fű ALaT aVa' áL A NeJeKE' A Kő aLá Ügye gyógy így, serényen áll gyúljával, jön ő fű alatt, avval áll a nejekkel a kő alá!


Megjegyzés: Az X-ek itt nem tízesek hanem Ch-k, vagyis GY-k, a B pedig F ahogy azok ABC táblázatban is láthatók.

Na és hová lett a szám? Számít? Nem számít. A tükörmondatok kerekek és értelmesek, ez számít.

 


Feliratszám 23.

Volterra, 893x250 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:


AU CEICNA LCh SELCIA CP R II AU CEICNA LCh SELCIA CP R {KéT} aLVó KELJNA' LéGY SZeLŐ KI A KőBe íR Ke'T Alvó kelj kínnal, légy szellő! - ki a kőbe ír, kelt.


Visszájáról olvasva:

{KéT}R PC AICLES ChL ANCIEC UA KiT éR BéKe A JóKaL ESZe GYúL Á' NeKI E Kő óVA Kit ér béke, a jókkal esze gyúl, áll neki e kő óva.


Tudományosan” megfejtve: AU(LE) CEICNA L(AR)Ch(IAL) SELCIA(S) C(AS)P(U) R(IL) XXMr.-Aule Ceicna Caspu, Mrs.-Larchi's (son), Mr.-Selcia's (son), of-age of-20, (lies here).


Feliratszám 24.

Volterra, 518x210 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:


A • CAEKCINA • SELCIA • ANNOS XII A • CAECINA • SELCIA • ANNOS {TiZeNKéT} Á' oKA E KÍNA' S ELőKaJÁ' ANYi NŐS TűZöN oKíT Áll oka e kínnal s előkajál: annyi nős tűzön okít.


Visszájáról olvasva:

{TiZeNKéT} SONNA AICLES ANICEAC A TűZ NeKi iT aSZONYáN Á' AJKa iLESe ANYI éKE' A Kő ÁL Tűz neki itt asszonyán áll, ajka illesse annyi (amennyi) ékkel a kő áll!


Megjegyzés: Az egyenes olvasatban a férj kínlódva kiált elő, hogy sok nős a tűzön ég, a fonák világból pedig már közvetlenül az asszonyt kérleli, hogy illesse sok jó szóval odaát. A 12-es számnak ebben a szövegben nincs korhatározó, sem más számossági szerepe, csupán szövegbe illő mássalhangzó-váza miatt választotta az írnok.

Tudományosan” megfejtve: A(VLVS) CAECINA SELCIA (NATVS) (VIXIT) ANNOS XIIMr.-Aulus Caecina, of-Mrs.-Selcia born, lived for-years for-12.


Ebben a nyolc feliratban a kutatók egyetlen hiányos igét találtak (vix(it) = él(t)), a többi mind latin vagy latinos névtöredék, iniciálé, vagy egy név első és negyedik betűje! A magas tudomány kutatóinak egyetlen, a halottat bármi módon méltató szót sem sikerült kiokoskodni. Az urnák egy zárt családi sírboltból kerültek elő, tehát semmi értelme megnevezni, hogy ki kinek a borja, hiszen ebben a korban, álmukból felriasztva is, mindenki legkevesebb hetedíziglen eltudta mondani összes felmenőit.Feliratszám 29.

Firenze, csonttartó doboz:


LA ARMNI LS PUISCNAL RIL ͲIX LA ARMNI LS PUISCNAL RIL {öTVeNKiLeNC} aLÁ ÁRMáNJ LeS BŰ IS KiN ÁL öRÜL iT VéN KüLöNC Alá ármány les, bű (bűbájos) is kinn áll, örül itt vén különc.


Visszájáról olvasva:

{öTVeNKiLeNC} LIR LANCSIUP SL INMRA AL iT VéN KüLöNC aLáÍRi LÁNY Ki SZÍVéBe' SZóL JöN iMáRA ALá Itt vén különc aláíri, lány ki szívében szól, jön imára alá.


Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) ARMNI(AL) L(ARI)S(US) PUISCN(I)AL(ISA) RIL ͳIXMr.-Laris, Mrs.-Armni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Puiscni's-daughter's-husband,of-age of-59, (lies here).Feliratszám 32.

Volterra, 745x270 mm.-es csonttartó doboz:


LCh CEICNA LS SELCIA LCh CEICNA LS SELCLP eLeGY KÉJ KíNA' LeSZ SÉL(Y)e KI TaKaR Elegy kéj kínnal lesz sél(y)e (sírgödör) kelep(ce).


Visszájáról olvasva:

PLCLES SL ANCIEC ChL eBőL KeL ÉS SZóL A Nő Ki éJE' Kő üGYeL Ebből kel és szól a nő ki: éjjel kő ügyel!


Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch CEICNA L(ARI)S(US) SELCIA(S)Mr.-Larch Ceicna, Mr.-Laris Selcia's (son), (lies here).Feliratszám 33.

Volterra, 820x250 mm.-es csonttartó doboz:


-- CEICNA CASPU A PACINAL RIL Ͳ--/ͲI L CEICNA CARPU A PACLNAL RIL {öTVeNeGY} aLá KÉJ KíNÁ' KÁRáBÚ' A BAKaL iNAL öRÜL TeVőN íGY Alá kéj kínál kárábúl, a bakkal inal, örül tevőn így.


Visszájáról olvasva:

{öTVeNeGY} LIR LANLCAP A UPRAC ANCIEC L TéV NaGY aLáÍRi LÁNY LaKÁBa' A ViPeRÁK Á'NAK éJE' Kő eLé Tév nagy, – aláíri lány, – lakában a viperák állnak éjjel kő elé.


Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th CEICNA CASPU(S) A(ULIAL) PACIN(I)AL RIL ͲIMr.-Larth Ceicna, Mr.-Caspu's (son), Mrs.-Auli Pacini's (son), of-age of-51, (lies here).Feliratszám 35.

Volterra, 520x165 mm.-es csonttartó doboz:


-- FELMUI ARThAL RIL-- KI FELMUI ARThAL RIL-- KI FELé MULYa ARCAL öRÜL ... Ki-felé mulya arccal örül ...


Visszájáról olvasva:

--LIR LAThRA IUMLEF IK … aLáÍRi LÁTSZóRA JöVő MeLLÉ Fi aJKa … aláíri látszóra jövő mellé fi ajka.


Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FELMUI(AL) AR(N)Th(I)AL(ISA) RIL XXMr.-Laris, Mrs.-Felmui's (son), Mrs.-Arnthi'sdaughter's-husband, of-age of-20, (lies here).


A „Caecina” család két másik földalatti sírjának termeit a Portone alatti dombon találták meg. Ezek a 36.-tól a 42.-ig terjedő feliratok csupán etruszk szövegeket tartalmaznak.


Feliratszám 36.

Volterra, 520x165 mm.-es csonttartó doboz:


V CEICNA TLAP--NI AU V CEICNA KLAPTNI AU Vő Ki ÉJeKeN Á' KőLÁBaT NYŰ A'Vó Vő ki éjeken áll, kőlábat nyű, alvó!


Visszájáról olvasva:

UA INTPALK ANCIEC V VA' INTőBe' A LaKó A Nő Ki JE'Kő óV Vaj intőben a lakó, a nő ki jelkő, óv?


Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) CEICNA TLAPUNI(AL) AU(LES)Mr.-Velia Ceicna, Mrs.-Tlapuni's (son), Mr.-Aule's (son), (lies here).Feliratszám 37.

Volterra, 565x185 mm.-es csonttartó doboz:


LS CEICNA LS TLAPUNI R------ LeSZ Ki E LYuKNÁ' LeS iT LAPu'Va aNYI iR[IL VaK Lesz ki e lyuknál les, itt lapulva annyi ir[il vak.


Visszájáról olvasva:

KV LI]R INUPALT SL ANCIEC SL KiVe' aLáÍ]Ró INa iVóBA LáTó éSZeL ANaK JE'Kő SZóL Kivel aláí]ró inna ivóba látó ésszel, annak jelkő szól.


Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S CEICNA L(ARI)S(US) TLAPUNI(AL) RIL X{----}Mr.-Laris Ceicna, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Tlapuni's (son), of age of-10, (lies here).Feliratszám 38.

Volterra, 740x200 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:


--S CEICNA A FETIU RIL XͲ LS CEICNA A FETIU RIL 40 = {NeGYVeN} LeS Ki E LYuKNÁ' Á' FÉ'TI Ű iRILi Ni GYáVáN Les ki e lyuknál áll, félti ű, irili (irigyli) ni, gyáván.


Visszájáról olvasva:

{NeGYVeN} LIR UITEF A ANCIEC SL Nő GYáVáN aLáÍRi Ű ÍTÉ' Fi Á' ANaK JE'Kő SZóL Nő gyáván aláíri: ű ítél, fi áll, annak jelkő szól.


Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S CEICNA A(ULIAL) FETIU(S) RIL XͲMr.-Laris Ceicna, Mrs.-Auli's (son), Mr.-Fetiu's (son), of-age of-40, (lies here).Feliratszám 39.

Volterra, 890x254 mm.-es csonttartó doboz:


A CEICNA V FETIU PRENThRAL R Ͳ A CEICNA V FETIU PRENORAL R {öTVeN} Á' Ki E LYuKNÁ' óVi FÉ'TI Ű BáR E NŐRe ÁL őR TeVőN Áll ki e lyuknál óvi, félti ű, bár e nőre áll őr tevőn.


Visszájáról olvasva:

{öTVeN} R LARONERP UITEF V ANCIEC A TéVeN íRó áL ARa ÖNERőBe' Ű ÍTÉ' Fi óV ANaK JE'Kő Á' Téven író áll arra: önerőben ű ítél. Fi óv – annak jelkő áll!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CEICNA V(ELUS) FETIU(S) PRENThR(I)AL R(IL) ͲMr.-Aule Ceicna, Mr.-Vel Fetiu's (son), Mrs.-Prenthri's (son), of-age of-50, (lies here).Feliratszám 40.

Volterra, 866x297 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:


A CEICNA V PRE--ThRAL FETIU RIL XͲ A CEICNA V PRELORAL FETIU RIL {NeGYVeN} Á' Ki E LYuKNÁ' óV BáR ELé ŐR ÁL FÉ'TI Ű iRILi Ni GYáVáN Áll ki e lyuknál óv, bár elé őr áll, félti ű, irili (irigyli) ni, gyáván.


Visszájáról olvasva:

{NeGYVeN} LIR UITEF LAROLERP V ANCIEC A Nő GYáVáN aLáÍRi Ű ÍTÉ' Fi aLÁRÓ' eLÉRőBe' óV ANaK JE'Kő SZóL Nő gyáván aláíri: ű ítél. Fi aláról elérőben óv: annak jelkő szól!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CEICNA V(ELUS) PRENThR(I)AL FETIU(SA) RIL XͲMr.-Aule Ceicna, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Prenthri's (son), Mr.-Fetiu's-daughter'shusband, of-age of-40, (lies here).Feliratszám 41.

Volterra, 706x241 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:


LS CEICNA V PR--NThRA-- LS CEICNA V PR NORA-- LeS Ki E LYuKNÁ' óV BáR NŐ RÁ... Les ki e lyuknál óv, bár nő rá....


Visszájáról olvasva:

… ARON RP V ANCIEC SL … ÁRON RAB óV ANaK JE'Kő SZóL … áron rab óv, annak jelkő szól!


Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S CEICNA V(ELUS) PRENThR(I)ALMr.-Laris Ceicna, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Prenthri's (son), (lies here).Feliratszám 42.

Volterra, 706x241 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:


-- CEICNA LS FELMUIAL Ki E LYuKNÁ' LeS FÉL MULYa ÁL Ki e lyuknál les fél, mulya áll.


Visszájáról olvasva:

LAIUMLEF SL ANCIEC … iLA IVó MeLÉ Fi SZóL ANaK éJE' Ki … Illa ivó mellé!, fi szól annak éjjel ki …


Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th CEICNA L(ARI)S(US) FELMUIALMr.-Larth Ceicna, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Felmui's (son), (lies here).


Eddig a Ceicina/Ceicna/Caecina család sírboltjainak feliratai. A tudományos szöveg-megfejtésekből egy rettenetesen rideg családot ismerhettünk meg, akik egyetlen emberi szóval sem tudták méltatni elhunyt legközelebbi családtagjaikat. Ezzel szemben az olvasatok gyarló halottakról és őket gyászoló emberekről szólnak és – ez a hitelesség szempontjából fontos – a szövegkörnyezetet is egyértelműen megnevezik, amikor sélyének, és átvitt értelemben lyuknak nevezik a temetkezés helyét.Feliratszám 44.

Volterra, 795x290 mm.-es alabástrom csonttartó doboz:


ThANA CAVINEI TUZL OANA CAVINEI TUZL Ő ANYA Ki A'Va JöN ÉJi TŰZeL Ő anya ki alva jön éji tűzzel.


Visszájáról olvasva:

LZUT IENIVAC ANAO LáZ VéTi iLYEN JóVA' Kő ANYA Ő Láz véti ilyen jóval, kő-anya ő!


Tudományosan” megfejtve: ThANA CAVINEI(AL) TUZL(ES)Mr.-Thana, Mrs.-Cavinei's (son), of-Fiesole, (lies here).Feliratszám 45.

Volterra, csonttartó doboz:


L A LANU LARThIAL CAILINAL K AP LANU LARThIAL CAILINAL Ki ABa' LÁNYáVa' áLARCáJa ALá oKA' ILI NYÁL Ki abban lányával, álarcája alá okkal illi nyál.


Visszájáról olvasva:

LANILIAC LAIThRAL UNAL PA K LÁNY ILő oLYA' Ki aLÁ Ű CSóRé ÁL Vő NÁLa aPA Kő Lány illő ollyal ki alá ű csóré áll, vő nála apa-kő!


Megjegyzés: Aki a lányával él, az megérdemli, hogy az álarca alá köpjenek!

Abból, hogy ez egy csonttartó doboz felirata következik, hogy a feliratozás nem családi hanem közösségi feladat volt, hiszen a család aligha bélyegezné így meg sajátját.

Tudományosan” megfejtve: L{ }A(RTh) LANU LARThIAL CAILIN(I)ALMr.-Larth Lanu, Mrs.-Larthi Cailini's (son), (lies here).Feliratszám 46.

Volterra, 470x150 mm-es alabástrom csonttartó doboz fedele:


ThANA FUINAI S RIL XXX OANA FUINAI S RIL {HaRMiNC} Ő ANYA FiÚIN ÁLJa S iRIL HaRé MeNTSe Ő anya: fiúin állja s iril haré mentse (irigy lárma a mentsvára).


Visszájáról olvasva:

{HaRMiNC} LIR S IANIUF ANAO HíRe MeNTSe LeÍRó iS aJÁ'Ná JóVa' Fő ANYA Ő Híre mentse, leíró is ajálná (ajánlná) jóval: fő anya ő!


Megjegyzés: Magasztos anyasága a fiúin áll vagyis mutatkozik meg (lásd: kettőn áll a vásár!).

Tudományosan” megfejtve: ThANA FUINAI(AL) S(EThUS) RIL XXXMr.-Thana, Mrs.-Fuinai's (son), Mr.-Seth's (son), of-age of-30, (lies here).Volterra mellett, az un. Márvány ajtóütközőnél ásták ki 1863-ban egy sírból a 47A, 47B és 47C feliratszámmal jelzett köveket, de csak az elsőn van értelmezhető szöveg.


Feliratszám 47A.

Volterra, üledékes vulkáni kő:


LA

ATIChU

MINE


A*LA ATIChU MITE ALÁ ÁTI GYŰ' MeLY iT É' Alá áti (másvilági) gyűl, mely itt él.


Visszájáról olvasva:

ETIM UChITA ALA E TIM-VáGY ITA ALÁ E tim-vágy itta alá! (Vagyis a már italozás miatt elhalálozott ivótársak utáni vágy vitte őt is a tim után.)


* A nagy A szemlátomást az első és a második sornak is a kezdőbetűje.

 

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) ATI{Ch}(C){U}(E) MINE Mr.-Laris built me.Feliratszám 48.

Volterra, szögletes üledékes vulkáni sírkő, 240x209x149 mm, első és baloldal folyamatosan feliratozva:


 

L TITESI CALE ||SI

CINA CS MES ||TLES

FUTh NAPER || LESCAN

LETEM ThUI ||

ARASA ThEN ||TMA

SE LAEI TRE ||CS

--ThENST ME ||LAThA


L TITESI CALE ||SI éLő iT ÍTÉSZI oKAL E SZŰ élő itt ítészi okkal e szű

CINA CS MES ||TLES NA' KéS MESe eTőL ÉSZ kínnal kés messe ettől ész

FUTh NAPER || LESCAN FU'TJa iNÁBa ERő LESiKAN fujtja inába erő lesikkan

LETEM ThUI || LÉT EMe oCSÚJa lét eme ocsúja

ARASA ThEN ||TMA ÁRASZA iCÉN TáMA' árassza iccén támmal

SE LAEI TRE ||CS eSZE iLA ÉJ íTéRE KéSZ esze illa éj ítére kész

--ThENST ME ||LAThA PThENST ME ||UAThA BeCS-ENYéSZeT íME aVATJA becs-enyészet íme avatja


Élő, itt ítészi okkal e szű, kínnal kés messe, ettől ész fujtja (fojtja). Inába erő lesikkan, lét eme ocsúja árassza. Iccén támmal esze illa, éj ítére (elítélésére) kész, becs-enyészet, íme, avatja.


Kissé szokatlan a szöveg ilyen elhelyezése, igaz? Úgy bizony! Ez egy akrosztichon szöveg: az oldalakon lévő sorok kezdőbetűi szintén értelmes szöveget rejtenek. Egyik él a másik után olvasva:


LCFLASP | STL TCU iLő KőFaLA' SZoBa aSZTaL iTóKáVa' Illő kőfallal szoba, asztal itókával.


Olvassuk most ezeket a betűket visszafelé soronként, lentről felfelé haladva:


UP CS TA L LF TC SL iVóBa' KiS iTA' áL aLaFa iTóKáSaL Ivóban kis ital áll, alafa (alamizsna) itókással.


(Egyes vidékeken még ma is szokás italt hagyni a sírköveken, hogy az arra járók ihassanak a halott emlékére!)


Olvassuk el a kezdőbetűket ismét oldalanként, de most lentről felfelé:


UCT LTS | PSALFCL VaKoT LáTaS éP SZÁLFáKaL Vakot láttass ép szálfákkal! (Vezesd korlátfa segítségével!)


És negyedszerre olvassuk a kezdőbetűket sorban egymás után fentről lefelé haladva:


LS CT FL L AT SC PU LeSZ KéT FaL éL ATa SZó'Ka eBŰ' Lesz két fal-él atta (adta) szólka (szólóka) ebbűl!


Azt hiszem ennél világosabban és egyértelműbben már nem is utalhat egy írás(mód) önmagára: amire a szöveg szokatlan elhelyezéséből következtettünk, azt kőbe vésve el is olvashatjuk. A kezdőbetűk alkotta négy olvasat párosával még egymásra is erősít. De van még tovább is: a sorok utolsó betűi is összeolvashatók:


ESRINEE | ISNASA E SíRI éNE É' ISZoNYA SZÁ' E síri éne él, iszonya száll!


Ugyanez visszafelé:


ASANSI | EENIRSE A SZÁNó SZŰ/eSZŰ/SZáJ É' ENYI RéSZE'/éRéSE' A szánó szű/eszű/száj él ennyi résszel/éréssel.


És most íme a teljes felirat visszafelé olvasva:


IS || ELAC ISETIT L 'ISZ E LAK IS E'TI'T aLá 'isz e lak is eltilt alá

SELT || SEM SC ANIC SE LáT SZEM SZűK A NYÍ'Kő se lát szem szűk a nyílkő

NACSEL || REPAN ThUF NYAK S ÉLő őRE BANYa CSÚF nyak s élő őre banya csúf

|| IUTh METEL JaVa'TJa íME íTÉLi javalltja íme ítéli

AMT || NETh ASARA A MűT Ne E'TSe A SÁRA' a műt ne ejtse a sárral

SC || ERT IEAL ES SoK ÉRTő JE' ÁL ÉS sok értő jel áll és

AThAU || EM TSNEThP Á'CÁVa' EMe TeSZNYE CSáB ácával eme tesznye csáb


Hisz e lak is eltilt, alá se lát szem, szűk a nyílkő (nyílászárókő) nyak s élő őre, banya csúf javalltja, íme, ítéli. A műt ne ejtse a sárral, sok értő jel áll és álcával eme tesznye (rusnya) csáb.


Aki azt hiszi, hogy ezzel vége a lehetséges olvasatoknak az bizony téved, hiszen a legkézenfekvőbb olvasatok még hátra vannak! Egy oldallal szemben állva, természetes, hogy a rajtalevő feliratot olvassuk előbb végig és csak aztán megyünk át a másik oldalra. Kezdjük a rövidebbel:


SI TLES LESCAN TMA CS UAThA SZŰ TeLE S LESZ KAN iT MA oKoS aVA' CSA' Szű tele s lesz kan itt ma, okos avval csal.


Ugyanez visszafelé:


AThAU SC AMT NACSEL SELT IS Á' CSA'Va SoK ÁM iT aNAK éSZEL SZELTe IS Áll csalva sok, ám itt annak ésszel szelte is!


Most menjünk át a másik oldalra és olvassuk el ami ott írva vagyon:


L TITESI CALE éLő TI'Tó ESZéLY KAL-E élő tiltó eszély kall-e

CINA CS MES NA' KéSZ MESe kínnal kész mese

FUTh NAPER FŰTSe NAPERő fűtse naperő

LETEM ThUI LÉTE'Me oCSÚJa lételme ocsúja

ARASA ThEN ÁRASZA CÉ'Ná' árassza célnál

SE LAEI TRE eSZE LA ÉJ íTéRE esze la éj ítére

PThENST ME Bö'CSEN SZóT eME' bölcsen szót emel


Élő, tiltó eszély kall-e? Kínnal kész mese, fűtse naperő, lételme ocsúja árassza célnál: esze, la, éj ítére bölcsen szót emel.


És visszafelé is:


ELAC ISETIT L E LAK IS E'TI'T aLá e lak is eltilt alá

SEM SC ANIC SZEM SoK ANYI Ki sem sok annyi ki

REPAN ThUF őRE aBAN CSÚF őre abban csúf

IUTh METEL JaVíTJa METÉLi javítja metéli

NETh ASARA Ne E'TSe A SÁRA' ne ejtse a sárral

ERT IEAL ES ÉRTe JE' ÁL ÉS értő jel áll és

EM TSNEThP EMe TeSZNYE CSáB eme tesznye csáb


E lak is eltilt alá, szem sok, annyi ki őre, abban csúf javítja, metéli. Ne ejtse a sárral, értő jel áll és eme tesznye csáb.


Ezzel a szövegkörnyezetbe tökéletesen illeszkedő, sőt a szövegben önmagát többszörösen megerősítő olvasattal szemben, íme a felirat az etruszkológusok által állítólag

 

tudományosan” megfejtve: L(ARISUSI) TITESI CALESI CINA C(A)S MES(E)T(E)LES FUTh NAPER LESCAN(AS) LETEM ThUI ARASA ThENTMA SE(ThUS) LA(RIS)EI(AL) TREC(E)S ThENST(A) MELAThAFor-Mr.-Laris Tite, the-herald, the-safety-pin (figuratively) of-this resting-place: four acres of-the-Lescana family's (farmland); The-God-Father-Saturn here at-the-solemn-contract the witness (was). Mr.-Seth Trece's and Mrs.-Larisei Trece's overseer-of-household-slaves most-trusted (was he).

Néhány szónál (C(A)S, MES(E)T(E)LES, TREC(E)S) mintha maguk is elismernék a kihagyásos írásmódszer jelenlétét a feliratban.

Azért hihetetlen, hogy az etruszkológusok nem ismerték fel, hogy ez egy akrosztichon. (It is unbelievable that the etruscologists did not recognise, just by looking at the unusual placement of the inscription, that this is an acrostic poem!)Feliratszám 49.

Volterra, The Marble Doorstops, 60 cm. magas sírkő:


TA SUTI áTA' SÜTI átal süti

MUCETIS MűVeKET IS műveket is

CNEUNAS KőN E VoNÁS kőn e vonás

LAUTUNIS aLÁ ÚT VoN IS alá út von is


és az él betűi:

TMCL TáMoKaL támokkal


Átal süti műveket is kőn e vonás (rovás), alá út von is támokkal (támaszokkal)!


Visszájáról olvasva:

LCMT SINUTUAL SANUENC SITECUM ITUS AT LaKoMáT SeJ NeVeTVe ÁL SZÁNó VéN Ki SeJTi E KŰMű IT ViSZi ÁT Lakomát, sej, nevetve áll szánó vén, ki sejti: e kűmű itt viszi át!


Tudományosan” megfejtve: TA SUTI MUCETI(E)S CNEUNAS LAUTUNI(E)SThis tomb (is the) Mucetie's (and) Cneuna's families'.Feliratszám 51.

Torrechi, Santo Girolamo templom, törött sírkő, 430x455 mm.:


MIMALARISAFEVINAS APIMALARISAHEVKNAS A BaJ Mi ALÁ íR ISZA Ha É'Ve KiN Á'S A baj, mi alá ír isza, ha élve kinn állsz.


Hogy miért lenne az baj megtudjuk a visszafelé olvasatból:

SANKVEHASIRALAMIPA SZÁN KiVE' Ha A SÍR ÁL AMI aBA' Szán kivel, ha a sír áll, ami abban!


Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCES) LARIS(US) A(ULIAL) FEVINASI (am) (the tombstone) of-Mr.-Marce (and) of-Mr.-Laris, Mrs.-Auli (sons), Mr.-Fevina's (sons).Volterrában, 1755-ben a Santo Girolamo templom erdejében egy földalatti teremben találtak néhány feliratozott ólomlemezt.

 

Feliratszám 52A.

Santo Girolamo templom erdeje, ólomlemez, 112x320 mm. A lemezen a feliratozás két eltérő kézírással történt, a második sötét lila színnel van átírva. Jeff Hill szerint a T betűre három különböző jelet használtak, ez azonban nem áll: a χ (khi/Ch) a GY betű jele, a ↑ pedig Cé' = CéL, vagyis a C/CS jele. A sorok nem mindenütt követhetőek egyértelműen: néhány betűt áthúztam és zöld színnel a megfelelő helyre illesztettem be:A oldal:

 1. V SUPNI ASTNEI V SUPNI ASChNEI Ví SZŰBeNI/SZíVéBeNI Á'SZéGYeNE' Ű ví szűbeni/szívébeni álszégyennel ű

 2. V SUPNI LARThI PUINEI L || L V SUPNI LARThI PUINEI Ch || Ch Ví SZŰBeNI áLARCáJa BÚJáN ÉJ GYóGYa ví szűbeni álarcája búján éj gyógya

 3. V SUPNI VELANIAL Ví SZŰBeNI öVE LÁNJAL ví szűbeni öve lánnyal

 4. V SUPNI CEICNAL Ví SZŰBeNI KÉJ KíNAL ví szűbeni kéj kínnal

 5. L VELUSNA FELMUIAL éL VÉLVe iSZoNYA' FÉL MULYa ÁL él vélve iszonnyal fél mulya áll

 6. V VELUSNA V CALATI V VELUSNA VCAChATI Ví VELe ViSZoNYA VaK AGYa Á'TI ví vele viszonya vak agya álti

 7. V PUINA ARMNIAL óVó BÚJNA ÁRMáNJAL óvó bújna ármánnyal

 8. L LARThRU FULNEI L LARThKU FULNEI öL aLÁ RoCSKo'Va FÚLNa ÉJ öl alá rocskolva fúlna éj

 9. P ULTACE CEICNA ICAP LI||NEI P ULChACE CEICNAICAP LI||NEIL éP VeLe GYAK E KÉJ KíNÁLJa KÁBa öLIN ÉJeL épp vele gyak e kéj kínálja kába ölin éjjel

 10. L LARThRU ThEPZA Le áLARCáRÚ' CSÉP íZA le álarcárúl csép íza

 11. CURE MALAVE KeVé'RE iMA eLAV-E kevélyre ima elav-e

 12. ----CISTNA V ERA PUACE ----CISChPA V ERA PUACE KIS aGYáBA' óV ERő A BŰ CSAK E kis agyában óv-erő a bű csak e

 13. LV I CAP FUL||UNA ChV I CAP FUL||UNA GYáVa Ű KAP Fő VeLe VoNA gyáva ű kap fő vele vona

 14. UACV UTCA KöVe utca köve

 

(víj/vív) szűbeni/szívébeni álszégyennel ű; ví szűbeni álarcája búján éj gyógya; ví szűbeni (védő)öve lánnyal; ví szűbeni kéj kínnal; él vélve (vélt) iszonnyal, fél, mulya áll; ví vele viszonya, vak agya álti (áltatja); óvó bújna ármánnyal; öl alá rocskolva (fejve) fúlna éj, épp vele gyak e kéj, kínálja kába ölin éjjel; le álarcárúl csép íza (űzi). Kevélyre ima elav(ul)-e? Kis agyában óv-erő a bű, csak e gyáva, ű kap fő vele, vona (vonzata) utca köve.


B oldal:

 1. 1. ACAP FULUNA MAZUTIU A KÁBa FiÚ GYÚ'NA íM A ZuVaTJáVa' a kába fiú gyúlna ím a zuvatjával

 2. L LARThU LA CANIS éL áLARCáVaL A KAN IS él álarcával a kan is

 3. LA ARMNE ÁRMáNY E ármány e

 4. AU(LE) RUZ FULUNA ALAUZ FULUNA ALÁ ŰZi FiÚ eLeVeN A alá űzi fiú eleven a'

 5. LARThUA áLARCáVA' álarcával

 6. A VELANL PUINE VELe ANYi éL BÚJNa E' vele anyi él bújna el

 7. A VELUSNA Á' VÉLVe iSZoNYA' áll vélve iszonnyal

 8. FASTA ILARThU FASZáT A ILA RiTYóVa' faszát a' illa rittyóval

 9. LAThI FLAVIURMTE AThI QLAVIURMTEL ACI oKuL A VáLYÚRa Mi TELe aci okul a vályúra mi tele

 10. L ARMNE ÁRMáNY É' ármány él

 11. MAS VE CEICNEI MÁS eVE' KÉJ KiN ÉJ más evvel kéj kin éj

 12. FAV ESETRA FVI QAV ESETRA QVI oKÁVa' ESET RÁ KeVéLY okával esett rá kevély

 13. ThUSCV FVIMV LARThU PACV ThUSCV FEIMV LARThU PACV CSÚSZKá'Va FEJi MiVe' áLARCáVa' BAK óVi csúszkálva feji mivel álarcával bak óvi


A kába fiú gyúlna, ím, a zuvatjával (mende-mondájával) él álarcával a kan is. Ármány e alá űzi, fiú eleven a' álarcával, vele annyi él. Bújna el, áll vélve iszonnyal. Faszát a' illa rittyóval (kilövellt maggal) aci (acélozza, edzi) okul a vályúra, mi tele ármány, él más evvel. Kéj kin éj okával esett rá, kevély csúszkálva feji, mivel álarcával bak óvi.


Nem valami magasztos szöveg, de értelmes, összefüggő gondolatsor, mellyel szemben ez a telefonkönyv-szerűség áll. A kutatók szerint ez lenne az ólomlemez szövege


tudományosan” megfejtve, A oldal: V(ELIA) SUPNI(AL) ASTNEI(ALISA) V(ELI) SUPNI LARThI PUINEI L(AUTNI) || L(ARISUS) V(ELIA) SUPNI(AL) VELANIAL(ISA) V(ELIA) SUPNI(AL) CEICN(I)AL(ISA) L(ARIS) VELUSNA FELMUIAL V(ELIA) VELUSNA V(ELUS) CALATI(AL) V(ELIA) PUINA ARMNIAL L(ARIS) LARThRU FULNEI(AL) P(UPLIE) ULTACE CEICNA ICAP LI||NEI(AL) L(ARIS) LARThRU ThEPZA(S) {----}CISTNA V(ELUS) ERA PUTACE L(ARIS) V(EL){ }I(AL) CAP(LINEI) FUL||UNA U(ThARICE) AC(AZA)V(AR) Mr.-Velia, Mrs.-Supni's (son), Mrs.-Astnei's-daughter's husband; Ms.-Veli Supni; Ms.-Larthi Puinei, slavegirl || of-Mr.-Laris; Mr.-Velia, Mrs.-Supni's (son), Mrs.-Velani's-daughter's husband; Mr.-Velia, Mrs.-Supni's (son), Ms.-Ceicni's-daughter's husband; Mr.-Laris Velusna, Mrs.-Felmui's (son); Mr.-Velia Velusna, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Calati (son); Mr.-Velia Puina, Mrs.-Armni's (son); Mr.-Laris Larthru, Mrs.-Fulnei's (son), Mr.-Puplie Ultace; Mr.-Ceicna, that-man-himself, Mrs.-Li||nei's (son); Mr.-Laris Larthru, Mr.-Thepza's (son); Mr.-Cure; Mr.-Malave; Mr.-Cistna, Mr.-Vel's (son); Mr.-Era; Mr.-Putace; Mr.-Laris, Mrs.-Veli's (son); Ms.-Caplinei; Mr.-Ful||una; they-counted-out 50 coins;


Tudományosan” megfejtve, B oldal: A(ULE) CAP(LINA) FULUNA MAZUTIU L(ARIS) LARThU CANI(E)S LA(RIS) ARMNE A(ULE) VELAN(IA)L PUINE(S) A(ULE) VELUSNA LA(R)ThI FLAVI(AL) URMTE(S) L(ARIS) ARMNE MAS(E) VE(TES) CEICNEI(AL) FAV(E) ESETRA(S) F(A)VI(AL) Mr.-Aule Caplina; Mr.-Fuluna; Mr.-Mazutiu; Mr.-Laris Larthu, Mr.-Canie's (son); Mr.-Laris Armne; Mr.-Aule, Mr.-Ru's (son); Mr.-Fuluna; Mr.-Larthu; Mr.-Aule, Mr.-Velani's (son), Mr.-Puine's (son); Mr.-Aule Velusna; Mr.-Fasta Ilarthu; Ms.-Larthi, Mrs.-Flavi's (daughter), Mr.-Urmte's (daughter); Mr.-Laris Armne; Mr.-Mase, Mr.-Vete's (son), Mrs.-Ceicni's (son); Mr.-Fave, Mr.-Esetra's (son), Mrs.-Favi's (son); group-of-Etruscan citizens, Mr.-Larthu, Mr.-Pacuvie (entombed here).


Nem kis teljesítmény ennyi nevet összehordani, sőt még egy igét is sikerült „kiszámolni”!Feliratszám 52B.

Santo Girolamo templom erdeje, ólomlemez, 89x110 mm:


ThUSAThUR ThChSAThUR o'CSó áGYaSA' CSŰR olcsó ágyassal csűr

SE LA SVA SZÉ' iL A SZóVA' szél ill a szóval

FLUThUPIT HLUThUPIT HaLVa CSUPa JóT halva csupa jót

AISECETATI ÁLJa SZÉKET ÁTI állja széket áti


Olcsó ágyassal csűr, szél ill a szóval, halva csupa jót, állja (ítélő)széket áti (másvilági).


Visszájáról olvasva:

ITATECESIA TIPUThULH AVS AL ES RUThASChTh ITA'T E'KE' SZáJA úTI BÚCSÚVa' HA A VéSŐ ÉSZ RoVaTJA S GYú'TJa Italt elkel (szükségel) szája úti búcsúval, ha a véső ész rovatja s gyújtja!


Nem nehéz rájönni a felirat alakjából, hogy egy oda-vissza olvasható akrostichon:


ThSFA RATI – ITAR AFSTh iCéS FÁRA TŰ – ITA áRA FoSZTJa Iccés fára tű (rováspálcára rovás) – ita (itala) ára fosztja!


Tudományosan” megfejtve: ThU SAThUR SE(ThIAL) LA(RISIAL) SVA|FLU(S) ThU PIT AISECETATI “Here (are) the-bones of-Ms.-Sethi, Mrs.-Larisi's (daughter), Mr.-Sva|flu's (daughter); here they are-to-be-divinely-venerated.Feliratszám 4613.

Volterra, Mr. Mario Guarnacci múzeum, félkör alakú ólomlemez, 87 mm átmérőjű, 47 mm magas:


L VELUFNA RAUFIAL eLő VELe VőFéNY Á' aRÁVa' FIALó elő vele vőfény áll arával fialó

L API CUINUI áL APJa KUJoN VaJ áll apja kujon vaj

SAZUZI LAUTNI CNEV PIAZChZI LAUTNI CNEV PóLYÁZó GYőZI aLÁVeTNI KöNYÉVe' pólyázó győzi alávetni könnyével

LTh ALPIU IANZU TJa ÁLBaJáVa' JÁNY ZÜ' látja álbajával jány züll


Elő vele vőfény áll, arával fialó áll, apja kujon. Vaj pólyázó győzi alávetni? Könnyével látja, álbajával jány züll.


Visszájáról olvasva:

UZNAI UIPLA ThL VENC INTUAL IZChZAIP IUNIUC IPA L ALIFUAR ANFU LEV L ÜZeNi ÁLJ ÚJ PaLA' CSaL VÉN Ki INT VALi ÍZ GYőZ A JóBa' JaVáN JóVa' IPA áL ÁLJa FuVAR ANYa FiÚ eLÉVe' éL Üzeni: állj! Új palaj (ingovány) csal, vén ki int valli: íz (rokon) győz a jóban. Javán jóval ipa áll, állja fuvar: anya fiú elével (ősével) él!


Meglepő fordulat, de nem lehetetlen. A rokonsági szálak kissé kuszálódnak, amint arra a sorok kezdő és záró betűi rá is mutatnak:

 

LLPL ALIVU – UVIAL LPLL eLő LoPaL ÁL JaVáVa' – Vő VeJe ÁL LePeLeL Elő loppal áll javával – vő veje áll lepellel!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) VELUFNA RAUFIAL L(ARIS) API(AL) CUINUI(ALISA) SAZUZI LAUTNI CNEV(ES) L(AR)Th ALPIU IANZU(S)Mr.-Laris Velufna, Mrs.-Raufi's (son), Mrs.-Cuinui's-daughter'shusband, Ms.-Little-Sazui, slavegirl of-Mr.-Cneve, Mr.-Larth Alpiu, Mr.-Ianzu's (son), (lie here together).Feliratszám 53.

Volterra, Casabianca és Le Salina között, bronz galamb, kb. 250-300 mm hosszú:


FL SUPRIMANINCE FéL SUPRa IMÁN INTSE fél supra immán intse

VIPINALTRAULChNISLA VaJ BŰN ÁL TáRÁVaL GYóNI SZiLA'/SiLA vaj bűn ál tárával gyóni szilaj/sila

CLZ TATANUS KaLóZ úTA' TANÚS kalóz úttal tanús


Fél, supra (vessző) immán (immár) intse. Vaj bűn áll tárával? Gyóni szilaj/sila (vaksi) kalóz-úttal tanús.


Visszájáról olvasva:

SUNATAT ZLC ALSINChLUARTLANIPIV ECNINAMIRPUS LF SZíVéN Á'TAT űZ eL Ki ALá iS INGYüL VÁRT LÁNYI BŰV E KöNY INÁ Mi ÍRó BÚS aLaFa Szívén áltat, űz el ki alá is ingyül (hiába) várt. Lányi bűv (bűbáj) e könny, inná mi író bús alafa (jutalama).


Tudományosan” megfejtve: F(E)L(I) SUPRI MANINCE VIPIN(I)AL TRAULChNI(E)S LA(UTNI) CL(A)Z(USI) TATANUS “Ms.-Feli Supri cast (this) -- Mrs.-Vipini's (daughter), Mr.-Traulchnie's slavegirl -- for-the-little-son of-Mr.-Tatanu.Feliratszám 56.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 886x212 mm.:


RAVNTU ARMNI RIL ͲXXV RAVNTU ARMNI RIL {HeTVeNöT} RÁ VéNíTőÜ' ÁRMáNY Ü' iRILi HiTVáNY őT Rá vénítőül ármány ül, irili (irigyli) hitvány őt.


Visszájáról olvasva:

{HeTVeNöT} LIR INMRA UTNVAR HiTVáNY iT aLáÍRi INi MáR A' ÚToN VÁR Hitvány itt aláíri: inni már a' úton vár!

 

Tudományosan” megfejtve: RAVNTU ARMNI(AL) RIL ͲXXVMr.-Ravntu, Mrs.-Armni's (son), of-age of-75, (lies here).

Abban a korban, amikor az átlagos élettartam 30-40 év lehetett, természetes, hogy egy 75 éves embert irigyeltek a hitványabbak, vagyis a gyöngébbek. Ezen a feliraton is bizonyosságot nyert, hogy a számnak kettős szerepe van: megadja a halott korát és mond egy-két szót is róla. A kihagyásos írásmódszerben a gazdaságosság alapkövetelmény, hiszen vésni, róni nem könnyű és a felület is mindig szűkös.Feliratszám 57.

Volterra, agyagedény.:


--LTh ASIE LA

RIL IIIIX LEIN--


LTh ASIE LA VIL {NéGY+TíZ} LEINA LeCSA' SZŰ E aLÁ VILó NaGY TűZ eLÉ INA' Lecsal szű e alá, villó nagy tűz elé inal.


Visszájáról olvasva:

ANIEL {TíZeNNéGY} LIV AL EISA ThL ANYi JEL TűZöN iNGYüL JaVa ALá E JuSA CSaL Annyi jel, tűzön ingyül (hiába) java, alá e jussa csal.


Tudományosan” megfejtve: {--}L(AR)Th ASIE LA(RISUS) RIL IIIIX LEINEMr.-Larth Asie, Mr.-Laris's (son), of-age of-6, lies-here.

A 6-ot így: IIIIX sohasem írták, szabály szerint nagyobb értékű számjel előtt csak egy kivonandó kisebb értékű jel állhat. A szám visszafelé olvasva már szabályos: XIIII = 14, igayolva ezzel a visszafelé olvasás létjogosultságát!Feliratszám 59.

Volterra, alabástrom csonttartó fedele, 630x205 mm.:


L CAI L SVEITUIAL R XXΛI L CAI L SVEITUIAL R {HuSZoNHaT} LE KőALJ aLá SZíVE JóT ÚJAL íR Ha SZű NYíHaT Le kőalj alá szíve jót újjal ír ha szű nyílhat.


Visszájáról olvasva:

{HuSZoNHaT} R LAIUTIEVS L IAC L Ha SZó NYú'HaT íRó aLÁJaVíTI E VéSő eLé úJA' Ki áL Ha szó nyúlhat, író alájavíti, e véső elé újjal ki áll.


Mauro Cristofani ettől némileg eltérő lenyomatot készített:


 

L SVI L SVEITUIAL R XXΛI L SVI L SVEITUIAL R {HuSZoNHaT} éLő SZiVéLY éLő SZíVE IT ÚJAL Rá HúZóN HaT Élő szívély (kedély), élő szíve itt újjal (újra) rá húzón hat.


Visszájáról olvasva:

{HuSZoNHaT} R LAIUTIEVS L IVS L Ha SZó NYú'HaT íRó aLÁJaVíTI E VéSő eLé Jó VaS/JaVaS áL Ha szó nyúlhat, író alájavíti, e véső elé jó vas/javas áll.


Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) CAI(AL) / SEI(AL) L(ARISUS) SVEITUIAL(ISA) R(IL) XXΛIMr.-Laris, Mrs.-Cai's (son) / Mrs.-Sei's, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Sveitui's-daughter's-husband, of-age of-26, (lies here).

A tudósok sem jöttek zavarba a két olvasaton: egyszerűen tovább lapozták telefonkönyvüket.Feliratszám 60.

Volterra, sírkő kemény kőből, 972x452 mm.:


MI MA

L CLAN

TI


MI MA L CLAN TI MI MA iLő Ki LÁNY íTI Mi ma illő, ki lány íti (ítéli, inti, ejti).


Visszájáról olvasva:

IT NALC L AM IM ÍTe NÁLa KŐ iLő ÁM IMa Íte (ítélete) nála kő, illő ám ima!


Ismét egy oda-vissza olvasható akrostichon:


MLT ANI – INA TLM MúLT ANYI – INA' TúL Mi Múlt annyi – inal túl mi!


„Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCESI) L(ARISUS) CLAN|T(ES)II (am) for-Mr.-arce, Mr.-Laris's so|n.Feliratszám 62.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 972x452 mm.:


C CASPO MANII F ANNORV XXII C CASPO MANI V ANNORU {HuSZoNKeTTő} Kő KÁSZúBÓ' Ma ANYI óV ANYi Nő ÖRÜ' Ha SZáNiK őT Kő kászúból ma annyi óv, annyi nő örül ha szánik őt.


Visszájáról olvasva:

{HuSZoNKeTTő} URONNA V IMAN OPSAC C Ha aSZoNY KiT URa Ó NYí'NA óVó IMÁN Ő eBe' SZAKa Kő Ha asszony, kit ura ó, nyílna óvó imán, ő ebben szaka-kő (kitört/kivágott darabka)!


Tudományosan” megfejtve: C(AIVS) CASPO MANII F(ILIVS) ANNORV(M) XXII Mr.-Caius Caspo, Mr.-Manius's son, of-years 22, (lies here).Feliratszám 63.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz.:


F CACENEI LS VPINAL Fő oKA' KE'Ne ÉJ LeSi eVe' BŰN ÁL Fő okkal kelne, éj lesi, evvel bűn áll.


Visszájáról olvasva:

LANIP V SL IENECAC F LÁNY IPáVa' öSZL iLYENEK A Kő Fő Lány ipával összeáll ilyennek a kő fő!


Tudományosan” megfejtve: F(ASTIA) CACENEI(AL) L(ARI)S(US) VIPIN(I)AL(ISA) Mr.-Fastia, Mrs.-Cacenei's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Vipini's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 64.

Volterra, üledékes kőzetből készült csonttartó doboz, 300x200 mm.:


L CAECINA NIC EPOR HIC éLő oKA-E KIN Á' aNYI Kő ÉP ŐRá HÍKa/HÍóKa Élő oka-e kin áll annyi kő? Épp őrá híka/híóka (hívóka).


Visszájáról olvasva:

CIH ROPE CIN ANICAEC L KI Hű eRŐBE' KIN ANYI oKA-E Ki éL Ki hű, erőben kinn annyi, oka-e ki él?


Tudományosan” megfejtve: L(VCIVS) CAECINA NIC|EPOR HIC Mr.-Lucius Caecina, Nicus's-slaveboy, (lies) here.Feliratszám 65.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 605x183 mm.:


-- CEVLNA SETRES LAVCINAL RIL ͲXX LLCEVLNA SETRES LAVCINAL RIL {HeTVeN} LéLeK E'VáLa'NÁ S E'TűRi ÉSZ aLÁ VaK INAL öRÜL HiTVáNY Lélek elvállalná s eltűri ész, alá vak inal, örül hitvány.


Visszájáról olvasva:

{HeTVeN} LIR LANICVALSERTES ANLVECLL HiTVáNY aLÁÍRi LÁNY LYuKáVAL SZEReT ÉS A NYeLVE KiLeLő Hitvány aláíri: lány lyukával szeret és a nyelve kilelő.


Tudományosan” megfejtve: S(ETRE) CEVLNA SETRES LAVCIN(I)AL RIL ͲXX Mr.-Setre Cevlna, Mr.-Setre's (son), Mrs.-Lavcini's (son), of age of-70, (lies here).Feliratszám 67.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 640x190 mm.:


AV CNEVNA AV MASU RIL ͲXXIII AV CNEVNA AV MASU RIL {HeTVeNHáRoM} AVa' Ki NEVéN A' MÁSu'Va öRÜL HiTVáNY HaRaMia Avval ki nevén al (alja), másulva örül hitvány haramia.


Visszájáról olvasva:

{HeTVeNHáRoM} LIR USAM VA ANVENC VA HiTVáNY HaRaMia aLáÍRi ViSZA Mi VA' A NeVÉN Ki VA' Hitvány haramia aláíri: visza mi, vaj a nevén ki vall?


Megjegyzés: Talán azért nem írtak neveket sírkövekre sem, mert féltek, hogy a leírt névvel mások azonosulhatnak? Nevén, vagyis élve, ki vallhat a másvilágról?

Tudományosan” megfejtve: AV(LE) CNEVNA AV(LIAL) MASU(S) RIL ͲXXIII Mr.-Avle Cnevna, Mrs.-Avli's (son), Mr.-Masu's (son), of age of-73, (lies here).Feliratszám 68.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 612x315 mm.:


AU CNEUNA S CRACNAL RI XXXXIII AU CNEUNA S CRACNAL RI XXXXIII {NeGYVeNHáRoM} AVa' Ki NEVéN A' S KiRAKNá ALá íRI iNGY ViNé HaRaMia Avval ki nevén al s kirakná, alá íri ingy vinné haramia.


Visszájáról olvasva:

{NeGYVeNHáRoM} IR LANCARC S ANUENC UA NaGY VéN HaRaMia ÍRi LÁNY KARiKa S ANYi VÉN Ki aVA' Nagy vén haramia íri: lány karika s annyi vén ki avval!


Tudományosan” megfejtve: AU(LE) CNEUNA SEThUS CRACN(I)AL RI(L) XXXXIII Mr.-Aule Cneuna, Mr.-Seth's (son), Mrs.-Cracni's (son), of age 43, (lies here).Feliratszám 69.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 315x217 mm.:


A CNEUNA ICRAC ---- RIL XXΛIII A CNEUNA CIRAC ---- RIL {HuSZoNNYoLC} A KőN E VoNA' KI RAKi öRÜL HiSZeN NYúLTJa A kőn e vonal, ki raki (rakja) örül hiszen nyúltja.


Visszájáról olvasva:

{HuSZoNNYoLC} LIR CARCI ANUENC A HoSZaN NYúLTJA aLáÍRó oKA' iRKáJa ANYi VÉNeK Á' Hosszan nyúltja aláíró okkal: irkája annyi vénnek áll.


„Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CNEUNA CRAC(NES) {----} RIL XXΛIII Mr.-Aule Cneuna, Mr.-Cracne's (son), of-age of-28, (lies here).Feliratszám 70.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, a 7 mm magas betűket stílussal karcolták rá, - mondják a kutatók:


SETRECNEUNA

A TITIAL RIL

X IIII


SETRECNEUNA A TITIAL RIL {TíZ+NéGY} eSETéRE KíN E VoNA' A TI'Tó íJAL íRI Le TüZe NaGY Esetére kín e vonal, a tiltó íjjal íri le: tüze nagy.


Visszájáról olvasva:

{NéGY+TíZ} LIR LAITIT A ANUENCERTES NaGY TűZ eLé JáRó LAJT IT Á' ANYi VÉN KÉRTE iS Nagy tűz elé járó lajt itt áll, annyi vén kérte is.


Tudományosan” megfejtve: SETRE CNEUNA A(ULES) TITIAL RIL X{ }IIII Mr.-Setre Cneuna, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Titi's (son), of-age 14, (lies here).Feliratszám 71.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 538x178 mm:


LARThI CRACNEI LARISALRIL ͲX LAROI CRACNEI LARISALRIL {HeTVeNöT} aLÁíRÓJa KiRAKi NEJe iLÁRISAL öRÜL HiTVáNYíTi Aláírója kiraki: neje illárissal (mulatozással) örül, hitványíti!


Visszájáról olvasva:

{HeTVeNöT} LIRLASIRAL IENCARC IORAL Ha TéV iNT eLő JóRóL A SÍR ÁL iLYENeK ÁRKa JÓRa ÁL Ha tév int, elő jóról a sír áll, ilyenek árka jóra áll!


Tudományosan” megfejtve: LARThI CRAC{ }NEI(AL) LARIS(I)AL(ISA) RIL ͲX Mrs.-Larthi, Mrs.-Cracnei's (daughter), Mrs.-Larisi's son's-wife, of-age of-75, (lies here).Feliratszám 72.

Volterra, csonttartó doboz:


------ELUSNA L FULUNAL R------ … E LoVaSNÁ' éLő FiÚ LoVoN ÁL ... … e lovasnál élő fiú lovon áll ...


Visszájáról olvasva:

… R LANULUF L ANSULE … … Rá LÁNY ÜLVe Fi áL A NőSÜLő E... … rá lány ülve, fi áll a nősülő e...


„Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) VELUSNA L(ARISUS) FULUN(I)AL RIL X Mr.-Laris Velusna, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Fuluni's (son), ofage of-10, (lies here).Feliratszám 73.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz:


RAV VELANI AR RIL XͲII LEINE RAV VELANPAR RIL {NeGYVeNKeTTő} LEINE uRÁVa' VÉLi ANYi PÁRa iRIL Nő EGYÜ'Ne Ki iT eLÉ JöNE/Ü'NE Urával – véli – annyi pára, iril (irigy) nő együlne (egyesülne) ki itt elé jönne/ülne!


Visszájáról olvasva:

ENIEL {NeGYVeNKeTTő} LIR RAPNALEV VAR ENYI ÉLő áNGYa VaN KiT aLáÍRó aRA PiNALÉVe' VÁR Ennyi élő ángya van, kit aláíró ara pinalével vár!


Tudományosan” megfejtve: RAV(NThU) VELANI(AL) AR(NThUS) RIL XͲII LEINE Mr.-Ravnthu, Mrs.-Velani's (son), Mr.-Arnth's (son), of age of-42, lies-here.Feliratszám 74.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 600 mm hosszú:


LARThI VELIThNEI L PRENThRAL LAROI VELIONEI L PRENORAL aLÁíRÓJa VÉLi JÓ NEI eLé éBeREN ŐR ÁL Aláírója véli: jó nej elé éberen őr áll.


Visszájáról olvasva:

LARONERP L IENOILEV IORAL aLÁíRÓ NYERőBe' áL JE'NŐ JELÉVe' JÓRa ÁL Aláíró nyerőben áll jelnő jelével jóra áll.


Tudományosan” megfejtve: LARThI VELIThNEI(AL) L(ARISUS) PRENThR(I)AL(ISA) Ms.-Larthi, Mrs.-Velithnei's (daughter), Mr.-Laris's (daughter), Mrs.-Prenthri'sson's-wife, (lies here).Feliratszám 75.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 500x180 mm:


------ZIA VELTNEI PUCSINAL RIL --II VRZIA VELTNEI PUCSINAL RIL ͲII = {öTVeNKeTTő} ViRáZSoLJA VÉLT NEJe BUKSIN ÁL iRIL íT VÉNeKeT Virázsolja (virrasztja) vélt neje, buksin áll, iril (irigyen) ít(él) véneket.


Visszájáról olvasva:

{öTVeNKeTTő} LIR LANISCUP IENTLEV AIZRV TéVeN Ke'T aLáÍRó LÁNY IS KŰBe iLYENT eLEVe ALJaZ RoVó Téven kelt aláíró lány is, kűbe ilyent eleve aljaz rovó.


Tudományosan” megfejtve: FAZIA VELTNEI(ALISA) PUCSIN(I)AL RIL ͲII Mr.-Little-Fastia, Mrs.-Veltnei's-daughter's-husband, Mrs.-Pucsini's (son), of-age of-52, (lies here).Feliratszám 76.

Volterra, márvány szobor, kisgyermekét tartó anya. A vésett, 19 mm.-es betűk a jobb kéztől a vállig haladnak, majd a háton folytatódnak:


MI CANA LARThIAS ZANL VELChINEI SE------ CE MI CANA LAROIAS LANL VELChINEI SERCE MI KőANYA aLÁRÓJA S LÁNYaL VÉLi eGYÜ' NEJ SZERKE Mi kőanya, alárója s lánnyal véli: együl nej szerkel (összeállít).


Visszájáról olvasva:

ECRES IENIChLEV LNAL SAIORAL ANAC IM E KeRESő iLYEN ÍGY eLEVe LáNYAL S A JÓRa ÁL ANAK IMa E kereső (kutató és/vagy felperes) ilyen: így eleve lánnyal s a jóra áll, annak ima!


Megjegyzés: A szöveg tökéletesen illik a szoborhoz: megnevezi (kőanya), mondandóját a kislánnyal fejezi ki az apának és férjnek: a nej köti össze a gyereket az apával, szerkeszti egybe a családot. A tükörmondat a szobor imába foglalása! Ezzel szemben az, hogy a szobor dedikált, a felirat pedig vésett semmit sem ad ahhoz amit mindenki láthat és tudhat a szöveg megfejtése nélkül is.

Tudományosan” megfejtve: MI CANA LARThIAS ZAN(IA)L VELChINEI SEL|CE I (am) the-dedicatory-statue of-Mr.-Larthia, of Siena; Ms.-Velchinei chiselled-the-inscription.Feliratszám 77.

Volterra, üledékes kőzetből készült csonttartó doboz, 460x220 mm:


L VETTIVS L L PHILONI

CVS

ANNORVM XLV


L VETTIVS L L PHILONI CVS ANNORVM XLV L UETTIUS L L PHILONI CUS ANNORUS ChLU éLő VETíTI ViSZa éLő eLé BoHó ILŐNYI KöVeSe ANYi NŐ RaVaSZ GYÚ'Va Élő vetíti vissza élő elé, bohó-illőnyi (bohóhoz illően) kövesse, annyi nő ravasz gyúlva!


Visszájáról olvasva:

ULCh SURONNA SUC INOLIHP L L SUITTEU L VeLe íGY SZŰRŐ' NYí'NA SZaVuK JóN ÖLI HiBa eLé éLő SZŰ IT TéV áL Vele így szűről nyílna szavuk, jón öli hiba: elé élő szű itt tév áll!


És mint akrostichon:


LCA ISU – USI ACL LaKÁJoS Ű – ViSZáJa AKoL Lakájos ű – visszája akol


Tudományosan” megfejtve: L(VCIVS) VETTIVS L(VCII) L(IBERTVS) PHILONI|CVS ANNORVM XLV Mr.-Lucius Vettius Philoni|cus, Mr.-Lucius's freedman, of-years 45, (lies here).Feliratszám 79.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 555x220 mm:


LARThI IUNICI SEIS LAROI IUNICI SEIS aLÁRÓJa úJU'NI KI eSÉLYe iS / KŰ SÉLYe iS lárója újulni ki esélye is / kű sélye (kő sír) is!


Visszájáról olvasva:

SIES ICINUI IORAL SIES Ű KIN VaJ JÓRa ÁL Siess, ű kinn vaj jóra áll?


Tudományosan” megfejtve: LARThI IUNICI(AL) SEI(E)S Ms.-Larthi, Mrs.-Iunici's (daughter), Mr.-Seie's (daughter), (lies here).Feliratszám 80.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 500x200 mm:


LS LARISNI LS ------ éLő S aLÁíRÓ IS aNYI LeSZ ... Élő s aláíró is annyi lesz ...


Visszájáról olvasva:

… SL INSIRAL S L … SZóL INaS ÍR ALá SZó eLé … szól, inas ír alá szó elé.


Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S LARISNI(AL) L(ARI)S(US) Mr.-Laris, Mrs.-Larisni's (son), Mr.-Laris's (son), (lies here).Feliratszám 81.

Volterra, csonttartó doboz:


AV LECU RIL ͲXXX AV LECU RIL {NYoLCVaN} A'Va LéK Ű öRŰL NYúL úTJa VaN Alva lék ű, nyúl útja van.


Visszájáról olvasva:

{NYoLCVaN} LIR UCEL VA NYúLaTJa VéN aLáÍRó Ű KÉL aVA' Nyúlatja vén aláíró, ű kél avval.


Tudományosan” megfejtve: AV(LE) LECU RIL ͲXXX Mr.-Avle Lecu, of-age of-80, (lies here).Feliratszám 82.

Volterra, alabástrom v. márvány csonttartó doboz, 531x230 mm:


V LUVISU V Ví éLVe VISZáVa' óV (v) élve, viszával (holtan) óv.


Visszájáról olvasva:

V USIVUL V Ví Ű SZÍVéVeL óV Ví ű, szívével óv!


Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) LUVISU V(ELUS) Mr.-Velia Luvisu, Mr. Vel's (son), (lies here).Feliratszám 84.

Volterra, alabástrom v. márvány, kerek csonttartó doboz, 413 mm átmérőjű, 175 mm magas:


ThN LUVISUI L RAPALIAL ThN LUVISUI LPAPALIAL CSíN(Y) aLVa VISZi ÚJ LaPA' PALóJa ALá Csín(y) alva viszi új lappal pallója alá.


Visszájáról olvasva:

LAILAPAPL IUSIVUL NTh aLÁ IL A PAPaL JUSa JóVaL iNTSe Alá ill a pappal, jussa jóval intse!


Tudományosan” megfejtve: Th(A)N(A) LUVISUI(AL) L(ARISUS) RAPALIAL(ISA) Mr.-Thana, Mrs.-Luvisui's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Rapali's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 85.

Volterra, csonttartó doboz fedele:


LARThI MARCI RIL ͲXXII LAROI MARCI RIL {HeTVeNKeTTő} aLÁíRÓJa MAR KI iRIL HiTVáNYaKaT Aláírója mar ki iril hitványakat.


Visszájáról olvasva:

{HeTVeNKeTTő} LIR ICRAM IORAL HiTVáNY KiT iLő JóRa JóKoRA Ma JÓ uRAL Hitvány kit illő jóra, jókora ma jó ural!


Tudományosan” megfejtve: T LARThI MARCI RIL ͲXXII Ms.-Larthi Marci, of-age of-72, (lies here).Feliratszám 86.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz fedele, 765x240 mm:


------RA PACINEI VENUIAL R ͲΛ URRA PACZNEI VENUIAL R{öTVeNöT} URáRA BAKZó NEJ VÉNÜ' úJAL uRáT VéNíTő Urára bakzó nej – vénül újjal – urát vénítő.


Visszájáról olvasva:

{öTVeNöT} R LAIUNEV IENZCAP AR[RU TeVőN iT úR áL a JöVő -NÉVe' iLYEN ZSáKA' Bő Á' RáRóVa Tevőn itt úr áll a jövő -nével, ilyen zsákkal bő áll ráróva.


Tudományosan” megfejtve: SEThRA PACINEI(ALISA) VENUIAL R(IL) ͲΛ Mr.-Sethra, Mrs.-Pacinei'sdaughter's-husband, Mrs.-Venui's (son), of-age of-55,(lies here).Feliratszám 87.

Volterra, csonttartó doboz:


PAPIRIA C F

ANNORVM LXXVII


PAPIRIA C V ANNORUS L{HuSZoNHéT} PAP ÍRJA Ki Vő ANYi NŐRe ViSZ aLHaS eNYHeT Pap írja: ki vő, annyi nőre visz alhas-enyhet.


Visszájáról olvasva:

{HuSZoNHéT}L SURONNA V C AIRIPAP HoSZaN HaToL SZURONY iNA óVi Ki A JáRóJáBA' éP/éP Hosszan hatol szurony, ina óvi ki a járójában ép/épp.


Tudományosan” megfejtve: PAPIRIA C(AII) F(ILIA) ANNORVM LXXVII Ms.-Papiria, Mr.-Caius's daughter, of-years 77, (lies here).Feliratszám 88.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 350x90 és 250 mm magas, a második sor az oldalára vésve:


A PECNI

RIL ͲIII LEINE


A PECNI RIL {öTVeNHáRoM} LEINE EA BÉKe NYŰ eRŰL iT VéN HaRaMia LENE E A béke nyű (elszaggat, megsemmisít). Errűl itt vén haramia lejönne.


Visszájáról olvasva:

ENIEL ͲIII LIR INCEP A ENIEL {öTVeNHáRoM} LIR INCEP A E NYŰ ÉL TéVeN Ha RéM LeÍR JöN Ki ÉP Á' E nyű él téven, ha rém leír, jön ki épp áll!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) PECNI(AL) RIL ͲIII LEINE Mr.-Aule, Mrs.-Pecni's (son), of-age of-53, lies-here.Feliratszám 89.

Volterra, üledékes vulkáni kőzet csonttartó doboz, 325x190 és 185 mm magas:


-- PERPERNI-- L EROTI [L] PERPERNITE L EROTI [iLő] PERBE' eRéNY ÍTÉL ERŐTŰ' [Illő] perben erény ítél erőtűl (mentesen).


Visszájáról olvasva:

ITORE L ETINREPREP L ÍTŐRE eLé E TŰNőRE PeR ÉP iLő Ítőre (intőre) elé, e tűnőre per épp illő!


Tudományosan” megfejtve: L(VCIO) PERPERNIO L(VCII) L(IBERTO) EROTI For-Mr.-Lucius Perpernius Eros, Mr.-Lucius's freedman, (is this memorial).Feliratszám 91.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 650x180 mm:


L PRECU LARISAL áL PőRE KŰ aLÁíRóJa SÁLó Áll pőre kű, aláírója sálló (sárló).


Visszájáról olvasva:

LASIRAL UCERP L aLÁ SÍRAL Ű KÉRőBe áL Alá sírral ű kérőbe áll.


Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) PRECU LARIS(I)AL Mr.-Laris Precu, Mrs.-Larisi's (son), (lies here).Feliratszám 92.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 766x236 mm:


AU PRCU L RIL XXΛIIII AU PRCU L RIL {HuSZoNKiLeNC} Á'Va BáR KŰ éLő öRÜL HiSZ NeKi LeNCSe Állva bár kű, élő örül hisz neki lencse (kelengye).


Visszájáról olvasva:

{HuSZoNKiLeNC} LIR L UCRP UA HiSZeN KüLöNC aLáÍRi Ű KéRőBe VA' Hiszen különc aláíri: ű kérőbe vall.


Tudományosan” megfejtve: AU(LE) PR(E)CU L(ARISUS) RIL XXΛIIII Mr.-Aule Precu, Mr.-Laris's (son), of-age of-29, (lies here).Feliratszám 92 (Mauro Cristofani változata).

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 766x236 mm:


AU LECU L RIL XXXΛ AU LECU L RIL {HaRMiNC(öT)} A'Vó eLÉ KŰ éLő öRÜL HíRe MeNTSe (őT) Alvó elé kű, élő örül: híre mentse (őt).


Visszájáról olvasva:

{HaRMiNC(öT)} LIR L UCEL UA HíRe MeNTSe (őT) aLáíRó iLő VéKE' VA' Híre mentse (őt), aláíró illő vékkel (lékkel) vall.


Tudományosan” megfejtve: AU(LE) LECU L(ARISUS) RIL XXXΛ Mr.-Aule Lecu, Mr.-Laris's (son), (of-years) of-age of-35, (lies here).Feliratszám 93.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 610x250 mm:


LAR--I PRENThREI L PUMPNA-- LAROI PRENOREIEL PUMPNAN aLÁíRÓJa éBeREN ŐRe ÉJEL BUMáBa NYA'Na Aláírója éberen őre, éjjel bumába (tejesköcsögbe) nyalna.


Visszájáról olvasva:

NANPMUP LEIERONERP IORAL NYANYa BáMU' Be eLÉ JE'íRÓN E RaB JÓRa ÁL Nyanya bámul be, elé jelírón e rab jóra áll.


Tudományosan” megfejtve: LARThI PRENThREI(AL) L(ARISUS) PUMPN(I)AL(ISA) Mrs.-Larthi, Mrs.-Prenthrei's (daughter), Mr.-Laris's (daughter), Mrs.-Pumpni'sson's-wife, (lies here).Feliratszám 94.

Volterra, márvány vagy alabástrom csonttartó doboz, 410x550 mm:


S PUPAINI AU CL------ S PUPAINI AU ------ SZó BŰBÁJoN Ű A'Vó ... Szó bűbájon ű alvó ....


Visszájáról olvasva:

… UA INIAPUP S … aVA' INI A BÚBa' iS … avval inni a búban is.


Tudományosan” megfejtve: S(ETh) PUPAINI(AL) AU(LES) CLAN Mr.-Seth, Mrs.-Pupaini's son, Mr.-Aule's son, (lies here).Feliratszám 95.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 530x215 mm:


-- SAUCNI A MASVANIAL RI------ NSAUCNI A MAS VANIAL R[G UCh NoSZÁVa' KöNYŰ A MÁSé VAN úJAL Ré[Gi VáGY Noszával könnyű a másé. Van újjal ré[gi vágy?


Visszájáról olvasva:

ChU G]R LAINAV SAM A INCUASN GYáVa íG]éR aLÁINA'Va iSZAM A JóNaK VÁSoNY Gyáva íg]ér aláinalva, iszam (elfutás) a jónak vásony (kopás)!


Megjegyzés: G nem szerepel a hivatalos etruszk ABC-ben. Itt valószínűleg a G görög Γ (ioni) vagy Λ (atheni/krétai) jele volt látható. Ez utóbbi a rovás eredeti G betűje is.

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th SAUCNI(AL) A(ULES) MASVANIAL(ISA) RIL IL Mr.-Larth, Mrs.-Saucni's (son), Mr.-Aule's (son), Mrs.-Masvani's-daughter'shusband, of-age of-49 (of years), (lies here).Feliratszám 97.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 615x220 mm:


A SAUCNI A RANAZUIAL Á' SZAVa KöNYŰ Á' aRANYA ZSiVaJAL Ál (hamis) szava könnyű, áll aranya zsivajjal!


Visszájáról olvasva:

LAIUZANAR A INCUAS A oLAJ-VáZÁN ÁR A JóN KoVÁSZ A' Olaj-vázán ár, a jón kovász a'!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) SAUCNI(AL) A(RNThUS) RANAZUIAL(ISA) Mr.-Aule, Mrs.-Saucni's (son), Mr.-Arnth's (son), Mrs.-Ranazui's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 98.

Volterra, alabástrom csonttartó doboz, 665x185 mm:


-- SAUCNI A RANAZUIAL RIL XXXI A] SAUCNI A RANAZUIAL RIL {HaRMiNCeGY} Á'] SZAVa KöNYŰ Á' aRANYA ZSiVaJAL HíR MeNTSe íGY Ál (hamis)] szava könnyű, áll aranya zsivajjal, hír mentse (menedéke) így!


Visszájáról olvasva:

{HaRMiNCeGY} LIR LAIUZANAR A INCUAS [A HíR MeNTSe íGY áL JóRa oLAJ-VáZÁN ÁR A JóN KoVÁSZ A' Hír mentse így áll jóra: olaj-vázán ár, a jón kovász a'!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) SAUCNI(AL) A(ULES) RANAZUIAL(ISA) RIL XXXI Mr.-Aule, Mrs.-Saucni's (son), Mr.-Aule's (son), Mrs.-Ranazui's-daughter's-husband, of-age of-31, (lies here).Feliratszám 99.

Volterra, sírkő üledékes vulkáni kőzetből, 980x464 mm:


MI MA

LARIS

SUPLU

 

MI MA LARIS SUPLU MI MA iLő ARa IS SZíVe BaLU' Mi ma illő arra is szíve balul.


A felirat sorokba tördelése nem véletlen. Ez egy akrosztichon, a sorok első és utolsó betűi is értelmes mondandót rejtenek oda és vissza:


MLS ASU – USA SLM MúLáS A SZaVa – ViSZA-SZóLaM Múlás: a szava – visza-szólam! vagy: Múlás – a szava vissza: szólam! vagy: Múlás! – a szóval visz a szólam!


És természetesen a visszafelé olvasat is értelmes és az utóbbi olvasatra hajaz, lévén az ima legtöbbször csak üres mantra:


ULPUS SIRAL AM IM VaLóBa' ViSZ SÍRAL AMi IMa Valóban visz sírral ami ima!


Tudományosan” megfejtve: MI MA(RCES) LARIS(US) SUPLU(S) I (am) Mr.-Marces (tombstone), Mr.-Laris Suplu's (son).


***


Jeff Hill professzor Etruszk feliratgyűjteményének első száz feliratát olvastuk el eddig, a bevezetőben leírt kihagyásos írásmódszerrel – magyarul, mivelhogy ezeket a szövegeket eleve magyarul rótták a sírkövekre és csonttartó dobozokra. Ezzel a merész állítással szemben az Etruszkológia tudománya mit hozott fel? Valójában semmit! Egy telefonkönyvnyi nevet, néhány igét és a halott korára vonatkozó számokat. Ez utóbbiak mássalhangzó váza újra hangzósítva, mint láthattuk, szervesen kiegészíti a szöveg többi részét. Lehetséges lenne, hogy a „nevek” egy részének is ilyen kettős szerepe van: a felirat megnevezi és egyben meg is nevesíti az elhunytat pár emberi szóval? A feliratok értelmes mondatokba szedett beszélő nevek lennének? De akkor is csak e világból olvasva, a másvilágon nevünknek semmi értelme. Ha onnan, vagyis visszafelé olvasva az elhunyt névtelenül üzenhet, akkor e világból miért kellene név szerint méltatni azt aki már nem nevesített? Ezt egyelőre nem tudom eldönteni, de kétség nem lehet afelől, hogy mindegyik felirat tükörmondat, néhány emellett még akrostichon is, a 48-as számú felirat pedig egy legalább tizenkét különböző irányból olvasható, mesterien megszerkesztett akrosztichon. Ezek a feliratok csak magyarul olvashatóak és értelmezhetőek.

Etruszk – írás vagy nyelv? című dolgozatomban, mely a három leghosszabb hibátlanul olvasható etruszk szöveg olvasatait tartalmazza, már bebizonyítottam, hogy a magyartól elkülöníthető etruszk nyelv nem is létezett, de talán az etruszkológusok fáradozása sem volt teljesen hiába való, ha a rengeteg személy név amit előbányásztak mégis valamilyen kettős szerepet játszik ezeken a feliratokon.

Mellár Mihály  
    Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: decoder
Dátum:2017.06.13.
Olvasás: 1639

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.03 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakitva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
191128
látogató!
Ma  305,
ebben a hónapban
2383 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 3 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 191128 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1835 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro