Szkíta Főnix Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Mellár Mihály :
Piacenzai bronzmáj


2018.05.02.
Piacenzai bronzmáj

 

 

 

Feliratszám 15883. (TLE (Testimonia Lingue Etruscae) 719.)

Siena, Arezzo területén, Piacenza közelében 1877-ben találták ezt a birka-máj alakú bronz tárgyat, mely állítólag az etruszk világmindenséget hívatott megformálni jóslás céljára. Feliratozása mezőkre van osztva. A ∩ betű, mint ahogy azt már tapasztaltuk más feliratokon, kétértékű: M és P/B hangértékekkel is értelmes olvasatot eredményez.

A bronz máj pereme 16 részre van osztva. Morandi (1991) sorrendjében követjük őket, de Jeff Hill átírásában. Ahol a két átírás eltér ott zárójelben megadom Morandi átiratát is. Olvasatomban vagy mindkét átirat olvasatát megadom (Morandiét zárójelben), vagy csak azt amelyiknek az olvasata értelmes. Olvasatom után, zárójelben, Jeff Hill „etruszk” olvasata és angol nyelvű tolmácsolását is közlöm. (A sok lila azt jelenti, hogy az etruszkológusoknak lila gőzük sincs a felirat tartalmáról, de a fantáziájuk kimeríthetetlen ha neveket kell kitalálni.)Peremfelirat:

1.    TIN | CIL | EN TŰNő KI LENe tűnő ki lenne

       (TIN(IASTh) CIL|EN(S): In the God Jupiter's temple: a Divine Gen|ius.)

2.    TIN | ThVH TIN | ThVH* őT INTSe eVe' Ha őt intse evvel ha

       (TIN(IASTh) | Th(U)VF(LThA): In the God Jupiter's temple: | The God Thuvfltha.)

3.    TINS | ThNE(Th) TINS | ThNE iT INi SZoTYaN E itt inni szottyan e

       (TIN(IA)S|Th NE(ThUNS): In the God Jupiter's tem|ple: the God Neptune.)

4.    UNI | ∩AE UNI | M/PAE VéNYI MÁ'É'/BA'É' vényi májé(rt)/bajé(rt)

       (UNI: the Goddess Juno. ; MAE: the God Mae.)

5.    TEC | V∩ ChEC | VM/P* iGYEKVő íMP igyekvő ím/épp

       (TEC|(E)V(A)M(E) (SANSIAL): The God Tec|evame, the Goddess Sansi's son.)

6.    LVSL eLeVe SZóL eleve szól

       (L(U)VS(NIA){ }L(Th): In the Goddess Losna's temple.)

7.    NETh NEThTh ** NE CSaCSi ne csacsi

       (NETh(UNUS): The God Neptune.)

8.    CATh KiÁ'TSa kiáltsa

       (CATh(A): The Sun God Catha.)

9.    FUFLU | NS FChFLU | NS FeGY FéLVe iNaS fegy félve inas

       (FUFLU|NS: The God Bacch|us.)

10.   SELVA SZELVe A szelve a

        (SELVA(NS): The Goddess Selvans.)

11.   LEThNC(/S) LEThNC LÉC NeKi léc neki

        (LETh(A)N(AS) C(ILENS): The God Father Saturn's Divine Genius.)

12.   TLUSCV TLChSCV* TúL üGYeS KiVe' túl ügyes kivel

        (T(E)LU(SU)S CV(A): The God Tellu's companiesof-companions.)

13.   CEUS(/CELSC) CELS KEL éSZ kell ész

        (CEUS: The God Chaos.)

14.   CVLALP KíVüLÁLó éP kívülálló épp

        (CV(E)L(SUIALTh) ALP(ANU): In the Goddess Cvelsui's temple: the Goddess Harmony.)

15.   VETISL VETi IS eL veti is el

        (VETIS(IA)L: The Goddess Vetisi's)

16.   CILENSL KI eLENe SZóL ki ellene szól

        (CILENS(IA)L: Of a Divine Genius.)

Tűnő ki lenne, őt intse evvel ha itt inni szottyan, e vényi (rendelt/vételezett) májé(rt)/bajé(rt). E igyekvő, ím/épp eleve szól, ne csacsi kiáltsa, – fegy (fegyelem/fenyítés) félve inas, – szelve a (koporsó)léc neki. Túl ügyes kivel kell ész, kívülálló épp veti is el, ki ellene szól.


*A 2. mező utolsó betűje nem ugyanaz mint a 9. mező első és harmadik betűje, hanem a 29. mező első betűjével azonos, vagyis H. Az is egyértelmű, hogy az 5. mező első betűje, a 9. mező második betűje és a 12. mező harmadik betűje Ch (GY).

** A nagy Th a Th ligatúrája önmagával, vagyis {Th+Th}


Visszafelé olvasva:

16.   LSNELIC aLáSaN ÉLI Ki alásan éli ki

15.   LSITEV eLeSő ÍTÉ'Ve eleső ítélve

14.   PLALVC iPaL ÁL VaK ipall áll vak

13.   SLEC SZüLE Ki szüle ki

12.   VCSChLT VaKoS üGYeLT vakos ügyelt

11.   CNThEL KiN CSEL kin csel

10.   AVLES AVaL ÉSZ avval ész

09.   SN | ULFChF iSZáN VeLe FoGY Fi iszán vele fogy fi

08.   ThAC CSAK csak

07.   ThThEN CSiCSENő csiccsenő

06.   LSVL Lé SaVuL lé savul

05.   ∩V | CECh M/PV | CECh MiVe'/BűVe KÉ' íGY mivel/bűve kéj így

04.   EA∩ | INU EAM/P | INU É' ÁM Jó-NeVe / A BŰNéVe' él ám jó-neve / a bűnével

03.   ENTh | SNIT ENé' CSuSZaN IT ennél csusszan itt

02.   HVTh | NIT Ha ViCéN IT ha viccén itt

01.   NE | LIC | NIT NYELI KöNYeIT nyeli könnyeit


Alásan (alázatosan) éli ki eleső, ítélve ipall (hallgatagon) áll vak szüle ki vakos ügyelt. Kin csel, avval ész! Iszán (iváson) vele fogy fi, csak csiccsenő (erjedő) lé savul, mivel/bűvel kéj így él. Ám jó-neve (/ A bűnével) ennél csusszan itt, ha viccén itt nyeli könnyeit!


Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva (a - jel tükrözi vissza az előtte lévő átiratot):  

TTTUChLNCFSLTCCVC NHEEM/PLThThThSACVSLPLL – LLPLSVCASThThThLM/PEEHN CVCCTLSFCNLChUTTT TeTeT ÜGY eLeN Ki Fi SZüLéT KaKáVa' KeNi Ha E E'MePTSZaTJa CSuSZA KeVéS LoBaL éL – LéL éPüL SZaVaKA' SZó o'TJa CuCaL íME/eBE' HiNe Ki VaK KöTéL iS FéKeN eLeGYÜ' TeTeT Tetet ügy ellen ki fi szülét kakával keni, ha e elme/épp látszatja: csusza kevés lobbal él. Lél (lélek) épül szavakkal, szó oltja cuccal, íme/ebben hinne ki vak. kötél is féken elegyül tettet.


A két- és háromsoros mezők is akrosztichonok, bővítik/kiegészítik a mezők olvasatait:

01.   TCENLN – NLNECT iT KÉNY eLeN Ne LeNE oKíTó Itt kény ellen ne lenne okító?

02.   TThNH – HNThT Tö'TSöN Ha HuNCuT Töltsön ha huncut!

03.   TThSE – ESThT Tö'TSe éSZE' E SuTYóT Töltse ésszel e suttyót.

04.   U∩IE – EI∩U UM/PIE – EIM/PU VáMoLJa E ÉJMŰ / VáPáJa E ÉJBŰ Vámolja e éjmű. / Vápája e éjbű (éji bűvölet).

05.   ChVC∩ - ∩CVCh ChVCM/P – M/PCVCh GYáVa Ki MuMáK VÁGY / GYáVa KiBe' BéKeVáGY Gyáva ki mumák (szótlan) vágy. / Gyáva kiben békevágy.

09.   FNUS - SUNF FőNöVő Se SZaVáN Fő Főnövő se szaván fő!


Az olvasatok alapján világos, hogy a tűnés itt eltűnést, öngyilkosságot, mértéktelenség vagy vigyázatlanság okozta halált jelent. Itt a fiatalkorú italozás okozta korai halálról van szó, ma már szinte követhetetlen tömörséggel fogalmazva. Pl. az italozás rendeltetésszerűen a májat támadja, bajt, azaz májbajt okoz, olvashatjuk egy bronz májon! Felelős-e a szülő fia öngyilkosságáért? Az etruszkológusok által felsorolt istenek sem tudnának erre válaszolni, igaz, ők fel sem tették ezt a kérdést.


Belső felület:

17.   PUL(/TUR) (iT VáR) (itt vár)

        (PUL(TUCE): The God Pollux.)

18.   LEThN LÉCeN lécen

        (LETh(A)N: The God Father Saturn.)

19.   LA | SL aLÁSZáLÓ alászálló

        (LA|S(IA)L(Th): The Goddess La|si's temple.)

20.   TINS |ThVF TŰNéS úTYáVa' Fi tűnés útjával fi

        (TIN(IA)S(Th) Th(U)VF(LThA): In the God Jupiter's temple: The God Thuvfltha.)

21.   ThUFL | ThAS CSÚFuL CSA' iS csúful csal is

        (ThU(V)FL|ThAS(Th): In the God Thuvfl|tha's temple.)

22.   TINSTh | NETh TŰNéS CSúNYa É'C tűnés csúnya élc

        (TIN(IA)STh NETh(UNUS): In the God Jupiter's temple: the God Neptune.)

23.   CAThA Ki ATYA ki atya

        (CAThA: The Sun God Catha.)

24.   FUF | LUS FLF | LUS* FeLé FéLVe SZó' felé félve szól

        (FUF|LU(N)S: The God Bac|chus.)


(Itt vár) lécen (deszkán) alászálló. Tűnés útjával fi csúful csal is: tűnés csúnya élc! Ki atya felé félve szól.


*A rajzról nyilvánvaló, hogy a 24. mezőben két L és egy U betű van, nem fordítva, ahogy azt a kutatók szeretnék ránk erőszakolni.


Visszafelé olvasva:

24.   SUL | FLF SZÜLő FéL Fi szülő fél fi

23.   AThAC ATYA Ki atyja ki

22.   ThEN | ThSNIT iCÉN CSőSZ aNYIT iccén csősz annyit

21.   SATh | LFUTh SZÁ' CSaL FÚ'TJa száj csal fújtja

20.   FVTh | SNIT FiVe' CSőSZ aNYIT fivel csősz annyit

19.   LS | AL eLőS ÁLó elős álló

18.   NThEL iNCSEL incsel

(17.   RUT) éRVeT érvet


Szülő fél, fi atyja, ki iccén csősz, annyit száj csal: fújtja. Fivel csősz annyit elős álló (előre mutató), incsel (célozgat) érvet!


Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

TLLTThTCF RNLFSThAS – SAThSFLNR FCTThTLLT iTaLaL iTaTJa áToKFő eRéNYeL FeSZíTSe A SZó – S Á'CáS FöLéNY eRe FiKeT CSaTLó iLeT Itallal itatja átokfő, – erénnyel feszítse a szó – s álcás fölény erre: fiket csatló illet (illeszt).


A kétsoros mezők is akrosztichonok, bővítik/kiegészítik a mezők olvasatait:

19.   LSAL - LASL aLáSZÁLó aLÁSZáL Alászálló alászáll.

20.   TThSF – FSThT TeTSZő SuFa FoSZTJa őT Tetsző sufa (borleves) fosztja őt.

21.   ThThLS – SLThTh úTJa CSaLáS SZáLÍTJA iCe Útja csalás: szállítja icce!

22.   TNThTh – ThThNT TűNő CuC CSaCSiN üT Tűnő cucc csacsin üt.

24.   FLFS -SFLF FéL Fi iS SZó FeLé Fő Fél fi is, szó felé fő.


Ital okozta a fiú halálát. A szülő, mint csősz, mennyire felelős? Elég csak előre mutogatni, célozgatni? Az italozás átka összehozza a fiúkat, szemben az erény szavával.


Epehólyag:

25.   TV...Th (ThVNTh) TV[TMN]Th TéVúT MeNTSe tévút mentse

        (T(ECE)V(AME)STh (SANSIAL): In the God Tecevame's, The-Goddess-Sansi's-son's, temple.)

26.   ARISL | LATh (/TR) M/PARISL | LATh MÁRIS/BA'Ra IS eL-LÁTJa máris/bajra is ellátja

        (MARIS(IA)L LA(RANS)Th: In-, the Goddess Marisi's (son's), -the God Mars's, temple.)

27.   LETA LÉ iTA' lé ital

        (LETA(N): The God Father Saturn.)

28.   NETh eNYE'TJe enyeltje

        (NETh(UNUS): The God Neptune.)


Tévút mentse (menhelye) máris/bajra is ellátja: lé ital enyeltje (kedveltje)!


Visszafelé olvasva:

28.   ThEN iCÉN iccén

27.   ATEL A TELi a teli

26.   ThAL | LSIRA ThAL | LSIRAM/P CSALi eL SÍRA íMP csali el sírra ím/épp

25.   Th[NMT]VT CSíNY MiT VéT csíny mit vét


Iccén a teli csali el sírra, ím/épp csíny mit vét.


Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

TM/PLN ThThATh – ThAThTh NLM/PT TöMLőN CSöCS Á'Ca – CSA' CSöCSöN áLMoT / TöB LáNY CSöCSe Á'Ca – CSA' CSúCSáN LoBoT Tömlőn csöcs álca – csal csöcsön álmot. / Több lány csöcse álca – csal csúcsán lobot.


A kétsoros mező is akrosztichon, bővíti/kiegészíti a mező olvasatát:

26.   M/PLLTh – ThLLM/P Mi eLöL CSöCS aLuL Mi / BeLőLe CSöCSeL LoP Mi elöl csöcs, alul mi? / Belőle csöccsel lop.


Az epehólyagtól balra:

29.   FERC (HERC) HERC HERe Ki here ki

        (FERC(LE): The Hero Hercules.)

30.   PARI (∩AR) M/PARI MARJa/PÁRIa marja/pária

        (PARI: The Goddess Pari.)


Here ki marja/pária.


Visszafelé olvasva:

30.   IRAM/P ÍRA' Mű/Bű írral mű/bű

29.   CREH KöRE Hű/Hí köre hű/hí


Írral (gyógyírral) mű köre hű. / Írral bű köre hí.


Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

HM/PCR – RCM/PH HíM KöRé RaK MéH / HiBa KáR – áRoK PáHó Hím köré rak méh. / Hiba kár – árok páhó (deszkabódé, itt: koporsó).


Kerék:

31.   SELVA eSZELő VA' eszelő vaj

        (SELVA(NS): The Goddess Selvans.)

32.   LEThA* eLÉ CSA' elé csal

        (LEThA|M: The God Father Satur|n.)

33.   TLUSC áTéLVe SoK átélve sok

        (T(E)LU(SU)S C(A): The God Tellu's companies-ofcompanions.)

34.   LVSL | VELT eLViSeLVe ÉLeT elviselve élet

        (L(U)VS(NIA)L(Th) VELT(A): In the Goddess Luvsni's temple: the Monster Volta.)

35.   SATR | ES S A TűRÉS s a tűrés

        (SATR|ES(Th): In the God Father Saturn's temple.)

36.   CILEN KéJ LENe kéj lenne

        (CILEN(SIAL): A Divine Genius's.)


Eszelő vaj elé csal? Átélve sok, elviselve élet s a tűrés kéj lenne?


* Sem a fényképek, sem a mellékelt rajz alapján, az A utáni ívet nem lehet betűnek venni, főleg nem M-nek.


Visszafelé olvasva:

36.   NELIC NYELI Ki nyeli ki

35.   SE | RTAS SÉRTÁS sértáss

34.   TLEV | LSVL íTéL EVeL SZíVeL ítél evvel szívvel

33.   CSULT Ki SZÜLő iT ki szülő itt

32.   AThEL A CÉL a cél

31.   AVLES AVa' éLÉS avval élés


Nyeli (tűri) ki sértáss (társ a fájdalomban), ítél evvel szívvel ki szülő, itt a cél avval: élés.


Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

SLTLSCAACTSN - NSTCAACSLTLS SZó áL uTaLáSoKA' A'KoTáSoN – Ne SZiToKA' A'KoS éLőT LáS Szó áll utalásokkal alkotáson – ne szitokkal alkoss: élőt láss!


A kétsoros mezők is akrosztichonok, bővítik/kiegészítik a mezők olvasatait:

34.   LVLT – TLVL eLeVe éLeT íTéL VeLe Eleve élet ítél vele.

35.   SERS – SRES SER iS iSZa RÉSZe Ser (sör) is isza része!


Ez az akrosztichon tökéletesen összefoglalja a mű mondandóját, melyet mindannyian megszívlelhetünk: Szó áll utalásokkal alkotáson – ne szitokkal alkoss: élőt láss!


Jobbra a keréktől:

37.   LEThA∩ LEThAM/P LECSA' íM/LECSAP lecsal ím/lecsap

        (LEThAM: The God Father Saturn.)

38.   ET(/Th)LV∩Th M/PETLVM/PTh METéLVe MéCS / BETeLVe BeCS metélve mécs / betelve becs

        (METLVMTh: (The God) of-the-nation.)


Lecsal, ím metélve mécs. / Lecsap, betelve becs.


Visszafelé olvasva:

38.   ThM/PVLTEM/P CSoMáVaL TEM / CSéPéVe' LeTéP csomóval tem / csépével letép

37.   M/PAThEL Mi A CÉL / éP ACÉL mi a cél /épp a cél


Csomával (halálvésszel) tem (töm), mi a cél. / Csépével letép épp acél.


Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

LM/PM/PTh - ThM/PM/PL LáM MéCS CSiMa MúLó / LóPaPuCS CSéPPaLó Lám, mécs csima (kanóc) múló. / Lópapucs cséppalló.


Balra a Processus Pyramidalistól (a ∩ jel 90o-kal elfordítva, vagyis szabályos C!):

39.   AR ∩ (MAR) AR C ÁRoK árok

        (M|AR(ISI): The Goddess Marisi.)

40.   TLUSC TeLVe SoK telve sok

        (T(E)LU(SU)S C(A): The God Tellu's companies-ofcompanions.)


Árok telve sok.


Visszájáról olvasva:

40.   CSULT KéSZÜLT készült

39.   CRA KúRA kúra

Készült kúra.


Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

ATCC - CCTA ÁTKoK KőKúTA Átkok kőkúta (kőkútja).


A Processus Pyramidalis jobb oldalán:

 

o és ᴖ , a Nap és a Hold jele


Hátoldal:

1.    TIVS TŰVéSő tűvéső

       (TIV(A)S: (Region under the influence) of the Moon.)

2.    USILS VéS ILőS vés illős

       (USIL(A)S: (Region under the influence) of the Sun.)


Tűvéső vés illős (ahogy illik)! (A betűket a kiöntött formára vésték hegyes, tűalakú eszközzel!)


Visszájáról olvasva:

2.    SLISU SZiLaJ SZíV szilaj szív

1.    SVIT SZóVa' ÜT szóval üt


Szilaj szív szóval üt!


Mint akrosztichon, a mezők kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

TUSS - SSUT TŰ eSZeS SoSe VéT Tű eszes, sose vét!


A hátoldal magának a felirat vésnökének nagyon is megérdemelt öntömjénezése. Csak gratulálni lehet neki, igazi mestermű!


A „tudományos” megfejtést mezőnként olvashattuk. Amint láthattuk, a birkamáj egy birkanyáj létszámának megfelelő istenség nevét tartalmazza a tudósok szerint, semmi mást. Mi, ezzel szemben, olvashattunk életről-halálról, családi tragédiát okozó fiatalkori iszákosságról, felelősségről, fegyelemről, nevelésről egy csodálatos ügyességgel megszerkesztett miniatűr irodalmi műben, lábjegyzetekkel (akrosztichonokkal!) ellátva.