Szkíta Főnix Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Mellár Mihály :
Etruszk nyelvi emlékeink 3.


2017.10.01.
Etruszk

Etruszk (sír)feliratok 301.-400.


Az etruszk feliratokat Jeff Hill: CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című, 17111 oldalas könyvéből idézem, az általa kiemelt „tudományos” megfejtésükkel együtt. A professor emeritus elérhetősége: jeffjeff.hillhill@gmail.com.

 

Az alkalmazott, kissé módosított Leyden Konvenció jelei:

A ̣ a jel nem biztos, de valószínű;

X a jel olvashatatlan;

| egy sor kezdete;

A͡U vagy AU egyberovott/egybeírt betűket jelöl;

[ ] ezek visszatöltött (feltételezett) betűk;

(-) ezek megfejtettnek vélt betűk;

< > ezek törlésre szánt betűk;

[---] bizonytalan számú betűhely;

[...] meghatározott számú betűhely.

Minden sárga színű betűsor a gyűjteményben helyreállított feliratot jelöl, míg az

átírás zöld színű betűi saját helyreigazításaim.

a feldolgozás újabb lépésére mutat.

 

Az alábbi feldolgozásokban a szövegek elolvasását kísérlem meg nagyon egyszerű, könnyen követhető módszerrel. A józan ész azt sugallja, hogy az etruszk szövegek írói nem nyelvészek voltak, csupán átlagos írástudók, akik megpróbálták legjobb tudásuk szerint rögzíteni a beszélt nyelvet, a mindig szűkös írásfelületen egy minimális jelrendszerrel és a lehető legegyszerűbb helyesírási szabályzattal.
Jöjjön hát a kihagyásos módszerrel írt szövegek etruszk, azaz szittya-hun-magyar olvasata, a kihagyott magánhangzók visszapótlásával (kisbetűkkel). A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n (-ban/-ben helyett -ba'/-be' szerepel) és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, megnyú'tva azt), az ugyancsak nem jegyzett hosszú hangzót félkövér betűvel, az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!).
Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (gy), Jeff Hill átírásában Ch, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt meggy vagy megye is, a szövegkörnyezettől függően!
A szavakba tördelés – ahol az eredeti szöveg (pontokkal) nem jelzi (az ókorban ez nem igen volt szokás) - a tudósok részéről önkényes, én az ésszerű olvasat követelményének eleget téve tördeltem szavakba a szóközök nélküli szövegrészeket, de az egyértelműen jelzet szóközöket tiszteletben tartva. (“Foremost it is important to note that the signs generally known as word dividers by no means mark lexemic word boundaries in every case. Rather, these often seem to be mere delimitation marks for prosodic breath units or morpho-grammatical and other units, and should be seen on the same structural level as spaced (or partly-spaced) and continuous (or split-continuous) writing. And the same is true for the early use of a space.” Reinhard G. Lehmann (Johannes Gutenberg University of Mainz): On word division and grammar as applied to the second Nerab inscription.)

A legtöbb rajzot Jeff Hill maga készítette eredeti papír lenyomatok (squeeze paper) alapján.Feliratszám 301.

Siena, 33cm. magas bronzszobor, a firenzei múzeumban (A little female statue, of exquisite craftsmanship, located in the hall of Etruscan bronzes, and catalogued with inventory number 554. It is a slender and sinuous figure of a young woman, covered with rich garments. The head is crowned, the hair is loose on the shoulders, and the neck is surrounded by a very strange truncated necklace. The body is bending, towards the left, with gentle grace, while the right hand seems to be pouring forth the contents of a bossed sacrificial bowl.):


 

LARCE LECNI TURCEFLERESUThURLANUEIThI LARCE LECNI ChURCE FLERESUOURLANUEIThI iLÁRa KE' eLÉ KiNYÍ' GYÜRKE FeLERESÜ' Ő VéReL Á'NéVE' ICéJE Illára (mulatozásra) kel, elé kinyíl(ik) gyürke (dombormű), feleresül (véreres lesz) ő vérrel, álnévvel iccéje.

 

Visszájáról olvasva:

IThIEUNALRUOUSERELFECRUCh INCEL ECRAL ICéJÉVe' iNAL RoVó Ő VéS ÉREL FEKéRe ÚGY INi KEL E KiRÁL Iccéjével inal rovó, ő vés érrel fekére (fekhelyére), úgy inni kel e királ!

 

Megjegyzés: A két kör alakú jel közül az egyikben egy pont (ʘ), ez a Th (theta, θ) jele, míg a másik az O betű jele. A bronzszobor egy királyi nőszemélyt ábrázol, így semmi kétség hogy a visszafelé olvasatban a királyt kelti az írnok! A csodálatos humorérzékkel megfogalmazott felirat nem hagy kétséget afelől, hogy az írnok milyen vérre gondol.

Tudományosan” megfejtve: LARCE LECNI TURCE FLERES UThUR LANUEIThI (Latinul: LARCIVS LICINIA NATVS DONAVIT STATVAM. SISPITA LANVVII.) Mr.-Larce, Mrs.-Lecni's (son), donated this-dedicatory-statue; (she is) the-Goddess-Suthur, at Lanuvio.


 

Feliratszám 302.

Siena, 36cm. magas bronzszobor, (isten)nő gyümölccsel a kezében, levélkoronával a fején, a firenzei Medici, Királyi vagy Nemzeti múzeumban(?):

 

MI FLERES A----ILIThI IAL MI FLERES A----IUIThI IAL MI FeLÉRi ÉSZ A – JóVa' ICéJe aJÁL Mi feléri, ész a – jóval iccéje ajál (ajánl).


Visszájáról olvasva:

LAI IThIUI – A SERELF IM aLÁJa ICéJe VáJ – A SEREL Fi ÍMe Alája iccéje váj – a serrel (sörrel) fi, íme!

 

Megjegyzés: Az U-nak átírt betűt még sötétben sem lehet összetéveszteni a két L betűvel, de hát a tudósok nagyon szerettek volna ide az icce helyett egy istennőt becsempészni.

Tudományosan” megfejtve: MI FLERES AVILIUIThI{ }IAL I (am) the-dedicatory-statue of-the-Goddess-Eileithyia.


Feliratszám 303.

Siena, jól öltözött nőt ábrázoló kis bronzszobor, (isten)nő gyümölccsel a kezében, levélkoronával a fajén, a firenzei Közmúzeumban:

 

VNAT VoNATa vonata


Visszájáról olvasva:

TANV TANu'Va tanulva

 

Vonata (vonása, vázlata) tanulva!

 

Megjegyzés: A felirat oda-vissza olvasva alkot kerek egészet, összhangban az írásmódszer alapvető irányelvével: minél kevesebb betűvel minél többet közölni!

Tudományosan” megfejtve: (MI FLERES) V(ELUS) NAT(AS) (I (am) the-dedicatory-statue) of-Mr.-Vel Nata.


Feliratszám 9216.

Siena, domborműves áldozati edény fekete (goromba sötétvörös) agyagból:

 

MI VENILIMEPIEPARSE E N

 

If The Wordform Spelled MEPIE Is So Separable, And Restorable As ME{PI}<N>E (Requiring The Conjecture That The Letter N Was Poorly Scratched Internally Gapped), Then That Pronoun, MENE, Would Seem To Be The Same As The Pronoun More Generally Found Spelled MINI Elsewhere.” Elfogadva a feltevést, és beiktatva csupán egy R betűt oda ahová tudósok a <CNAT> iktatnák, a felirat így módosul:

 

MI VENILIMENEPARSE E[R]N MI VÉNÜL ÍM E NÉP ÁRoS-E E[Ré]NY Mi vénül, ím, e nép. Áros-e (értékes-e) erény?


Visszájáról olvasva:

N[R]E ESRAPENEMILINEV IM NYe[R]-E ÉSZ RAB E NEM ILI NEVe ÍM Nyer-e ész? Rab e nem, illi (illik hozzá) neve, ím!

 

Megjegyzés: Érdemes elgondolkodni ezen a feliraton! A visszafelé olvasatban a NEM (nép/faj), az írásmódszer szerint NÉMá-nak is olvasható.

Tudományosan” megfejtve: MI VENI(A)L ATIAL ME{PI}<N>E PARSE E{ }<CNAT>N<A> I (am) Ms.-Veni's themother'sof-the-family's. Me Mr.-Ecnatna Parse (did-give).


Feliratszám 9217.

Siena, domborműves áldozati edény fekete (goromba sötétvörös) agyagból:

 

ThANA FELEI LAUTERIS CSA'NA Fi ELé ÉJeL A'Vó TÉR IS Csalna fi, elé éjjel alvó tér is.


Visszájáról olvasva:

SIRETUALIELEF ANATh SÍR E'TéVe' ÁL éJEL E Fi A Nő Á'Ca Sír ejtével (ejtésével) áll éjjel e fi, a nő álca!

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA FELEI(AL) LAUTERI(E)S Mr.-Thana, Mrs.-Felei's (son), a-slave's (son), (owns me).


Feliratszám 304.

Siena, kis kerek kő alapzat a firenzei Közmúzeumban, leltárszám 359:


 

MENAMECANACLIVINIATRECTEVELUSLARThU | RNSLEPRNALMLACAS MANI

MENAMECANACLIVINIATRECChEVELUSLARThU | RNISLEPRNALSILACASMANI MÉN ÁM E KANA KaLaJáVa' INI ÁTRa E KeGYÉVEL VeSZ áLARCa óVó eRéNY iS eLÉ PőRéN ÁL SZILA' KASZa Ma ANYI Mén ám e kanna kalajával (csavargójával) inni átra (másvilágra), e kegyével vesz álarca, óvó erény is elé pőrén áll, szilaj kasza ma annyi.


Visszájáról olvasva:

INAMSACALISLANRPELSINR | UThRALSULEVEChCERTAINIVILCANACEMANEM INA' MáSA' Kő ALá IS LÁNYRa BELeS ÍNYéRe ViCSoRi ÁL SZŰ eLEVe EGY KERíTő ALJáN ÍVÜL Kő Á'NA Ki É' MA NÉMa Inal mással, kő alá is lányra beles, ínyére vicsori áll, szű eleve egy kerítő alján. Ívül kő állna, ki él ma néma.

 

Tudományosan” megfejtve: MENA ME CANA CLIVIN(Th)I ATRECTE VELUS LARThU(S) R(A)N(ThAS) SLEPRN(I)AL MLACAS MANI An-offering (am) I, adedicatory-statue, at-Chiusi, in-the-sanctuary-of-the-God, of-Mr.-Vel Larthu, of-Mr.-Rantha's (son), of-Mrs.-Sleprni's (son); (I am) ahandsome-man's offering.

Illusztrálnám a feltevéseket (Seem(s) To Be) melyek ehhez a tolmácsoláshoz vezették az etruszkológusokat, ez nem kivétel, ez maga az etruszkológia tudománya. A feltevéseket a másutt is előfordul (Found Elsewhere) szófordulattal bizonyítják (mivel Kis Pista Nagylócán traktorista ezért a másutt is előforduló Kis Pista mind traktorista, igaz?!):

The Word Spelled MENA, In The Masculine Gender (-A) And With An Internal Letter -E-, At The Beginning Of The Inscription Seems To Be The Same As The Word Found Spelled MANI, In The Feminine Gender (-I) And With An Internal Letter -A-,At The End Of The Inscription.

The Letters TE Of The Word Spelled ATRECTE Seem To Be The Same As Those Which Are Spelled ThI Elsewhere, Including The (Misspelled) Word CLIVIN(Th)I Of This Inscription.

The Word Spelled RANThAS (That Is, R(A)N(ThAS)) Seems To Be The Same As The Word Found Spelled RANThIAL Elsewhere.

The Word Spelled ME Seems To Be The Same As The Word Found Spelled MI Elsewhere, And Seems To Be In The Nominative Case.


Feliratszám 15371.

Siena, bormerítő bögre goromba sötétvörös agyagból, gallyal bemetszett szabályos ősi betűkkel:

 

MINIMULUVANICEVFLAKUNAIEVENEL MIN Ű MÚLóVa' VÁNYIK É'VE FeL A KŰN/KöVöN Á' JE'VÉNYEL Min ű múlóval ványik (bágyad) élve, fel a kűn/kövön áll jelvénnyel.


Visszájáról olvasva:

LENEVEIANUKALFVECINAVULUMINIM eLEN EVE' Í'A' NéV KALaFáVa' E KÍN AVULVa MŰN IMa Ellen evvel íjjal, név kalafával (kalodával), e kín avulva műn, ima.

 

Megjegyzés: Azt hiszem ebből a szövegből teljesen világos, hogy az etruszkok nem minden ellenállás nélkül olvadtak be a latinságba.

Tudományosan” megfejtve: MINI MULUVANICE VFLAKUNAIE VENEL(US) Me (to a God) did-dedicate Mr.-Vflakunaie, Mr.-Venel's (son).


Feliratszám 8933.

Siena, bormerítő bögre goromba sötétvörös agyagból:

 

MINIFLAKUNAIEVENEL MŰN IFi eLő A KŰN/KöVöN Á' JE'VÉNYEL Műn ifi elő a kűn/kövön áll jelvénnyel.


Visszájáról olvasva:

LENEVEIANUKALFINIM eLEN EVE' Í'A'Ni VaK ÁL FáJóN ÍM Ellen evvel íjalni (íjazni) vak áll fájón, ím!

 

Megjegyzés: Jeff Hill szerint ez a felirat ugyanaz mint az előbbi, csak az írástudatlan ...

Tudományosan” megfejtve: MINI MULUVANICE VFLAKUNAIE VENEL(US) Me (to a God) did-dedicate Mr.-Vflakunaie, Mr.-Venel's (son).


Feliratszám 15372.

Siena, kúp alakú sírkő, Malacena fennsík, Casone temető:

 

LARThISARZLCh : LESUNILANCE áLARC ISZÁRa ZüLŐ íGY eLÉ SZaVa'NI/SiVaNI LÁNY KE' álarc iszára züllő, így elé szavalni/sivanni lány kell

MUCEZI : CEMARZLERACZLE MÜ KEZeLJe KE'MeÁRaZó eLÉ áR A KéZ eLÉ mü kezelje kelmeárazó elé ár a kéz elé

 

Álarc iszára (iszákosra) züllő, így elé szavalni/sivanni (sivalkodni) lány kell mü (mi) kezelje. Kelmeárazó elé: ár a kéz elé!


Visszájáról olvasva:

ECNALINUSEL : ChLZRASIThRAL E KíNÁL INi ViSZ EL GYaLáZóRa A SZŰ CSóRé ÁL e kínál inni visz el gyalázóra a szű csóré áll

ELZCARELZRAMEC : IZECUM ELűZ KARÉL ZáRA' íM E Kő ŰZ E KUMó elűz karél zárral ím e kő űz e kumó

 

E kínál, inni visz el, gyalázóra a szű csóré áll! Elűz, karél zárral, ím, e kő, űz e kumó (humó = hunyó)!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LMEE - EEML eLeME É' E EMeL Eleme él, e emel!

 

Megjegyzés: Az etruszkológia tudományát illusztrálandó: „... in respect of this inscription, there seems to be too many terms of nomenclature, that is, in too many possible combinations of the letters, for a typical Etruscan sepulchral inscription, and miswritings seem to abound, and damaged and corrupted letters, and the decision whether to accept any particular letter Z (remarkably, there are four letters Z) as an indicator of diminutivisation or as an indicator of the masculine genitive case (and the word breaks provided by the ancient Hand seem to be false); has the name of the Goddess UNI been scratched in line T1? is the symmetry in line T2 of -ZLE and -ZLE deceptive or significant? if significant, are they indications of the Etruscan ablative case?” Jeff Hill

Tudományosan” megfejtve: LARThI(E)S ARZ(IA)L Ch(AES) LESUNI(A)L(ISA) ANCE MUCE ZICE MARZLE RACZLE Mr.-Larthie's, Mrs.-Little-Arnthi's (son's), Mr.-Chae's (son's), Mrs.-Lesuni'sdaughter's-husband's, was (I).Mr.-Muce wrote it. With-Mr.-Little-Marce Raca (the-officeholder).


Az 15373.-15378. számú feliratokra véletlenül találtak rá egy illegális ásásnál 1907-ben a Santo Martino ai Colli (Barberino d'Elsa) nevű helyen és lefoglalással kerültek az ETRVRIAi Régiségek Királyi Felügyeletéhez 1910-ben.


Feliratszám 15373.

Siena, Telephost és más görögöket ábrázoló urna:

 

ThANA : PUMPNEI OANA : PUMPNEI Ő ANYA BúVa MűBe' NEJ Ő anya, búva műben: nej.


Visszájáról olvasva:

IENPMUP : ANAO iLYEN éP MŰBe' ANYA Ő Ilyen ép műben anya ő.

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA PUMPNEI(AL) Mr.-Thana, Mrs.-Pumpnei's (son), (lies here).


Feliratszám 15375.

Siena, travertine kő urna, fedelén női figura:

 

------ThANIAS ARCMNAL … CSA'NI A SZó A RaKóMűN ÁL … csalni a szó a rakóműn (mozaik kirakón) áll.


Visszájáról olvasva:

LANMCRA SAINATh ... LÁNY MiKoR A SZÁJáN A CS... Lány mikor a száján a cs...

 

Tudományosan” megfejtve: VELI ThANIAS ARCMN(I)AL Ms.-Veli, Mr.-Thania's (daughter), Mrs.-Arcmni's (daughter), (lies here).


Feliratszám 15376.

Siena, urna fedele üledékes kőzetből:

 

MI : LARThRUS MI áLARC RaVaSZ Mi álarc: ravasz!


Visszájáról olvasva:

SURThRAL : IM SZaVáRa CSóRé ÁL IMa Szavára csóré áll ima!

 

Tudományosan” megfejtve: MI : LARThRUS I (am) Mr.-Larthru's.


A 15538.-43. sorszámú feliratok Montepulciano Gracciano negyedében kerültek elő 1933-ban.

 

Feliratszám 15538.

Siena, fedél nélküli kis szögletes urna:

 

VEN--A • ANCA VENLA • ANCA VÉNüL Á' ANYáKA' vénül áll anyákkal

RINI : SVEITUAL RINI : S{CéL}EITChAL öRÜ'NI S CéL EJTi íGY ALá örülni s cél ejti így alá

 

Vénül áll anyákkal örülni s cél ejti így alá.


Visszájáról olvasva:

LAChTIE{CéL}S : INIR LÁGYíTI E CéL S INi ÍRó lágyíti e cél s inni író

ACNA • ALNEV Á' KÍNÁ' ÁLNÉVe' áll kínál álnéven

 

Lágyíti e cél s inni író áll, kínál álnéven.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VRAL - LARV VáR ALá LÁRVA Vár alá lárva (álarc-báb)!

 

Tudományosan” megfejtve: VENZA ANCA|RINI(AL) SVEITU(I)AL(ISA) Mr.-Venza, Mrs.-Anca|rini's (son), Mrs.-Sveitui's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 15539.

Siena, fedél nélküli kis szögletes urna:

 

VEN--A • ANCA VENLA • ANCA VÉNüL Á' ANYáKA' vénül áll anyákkal

RINI : SVEITUAL RINI : S{CéL}EITChAL öRÜ'NI S CéL EJTi íGY ALá örülni s cél ejti így alá

 

Vénül áll anyákkal örülni s cél ejti így alá.


Visszájáról olvasva:

LAChTIE{CéL}S : INIR LÁGYíTI E CéL S INi ÍRó lágyíti e cél s inni író

ACNA • ALNEV Á' KÍNÁ' ÁLNÉVe' áll kínál álnéven

 

Lágyíti e cél s inni író áll, kínál álnéven.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VRAL - LARV VáR ALá LÁRVA Vár alá lárva (álarc-báb)!

 

Tudományosan” megfejtve: VENZA ANCA|RINI(AL) SVEITU(I)AL(ISA) Mr.-Venza, Mrs.-Anca|rini's (son), Mrs.-Sveitui's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 15540.

Siena, kis hamvveder négyereszes tetővel:

 

ARNT ANCARNI

SVEITUAL

 

ARNCh ANCARINI | SVEIChUAL ÁRa NaGY ANYi KÁR INI SZiVÉLY íGY VAL Ára nagy, annyi kár inni, szivély (kedély) így vall.


Visszájáról olvasva:

LAUChIEVS | INIRACNA ChNRA aLÁ VáGY iLYE' ViSZ INI aRA KíNÁ' iGYoN RÁ Alá vágy illyel (ilyennel) visz, inni arra kínál: igyon rá!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ASIL - LISA A SZáJaL öL ISZA A szájjal öl isza (iszákos)!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNT ANCARNI(AL) SVEITU(I)AL(ISA) Mr.-Arnt, Mrs.-Ancarni's (daughter), Mrs.-Sveitui's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 15541.

Siena, kis hamvveder négyereszes tetővel:

 

KAINEI KiÁLJa NEJ Kiállja nej.


Visszájáról olvasva:

IENIAK éJE' iNI Á' Ki Éjjel inni áll ki!

 

Tudományosan” megfejtve: KAINEI Ms.-Kainei (rests here).


Feliratszám 15542.

Siena, kis hamvveder befejezetlen tetővel:

 

------INU------ IUIU JöVő JóVa' jövő jóval


Visszájáról olvasva:

UIUI ÚJULJ újulj

 

Jövő jóval újulj!

 

Tudományosan” megfejtve: KAINUI Ms.-Kainui (lies here).


Feliratszám 15543.

Siena, kerekded vörös hamvveder a halotti máglya hamvaival:

 

------ELTESSEC ELTESSEC ÉLT E SZuSZÉK Élt e (álom)szuszék!


Visszájáról olvasva:

CESSETLE KÉSéSe E'íTéLi-E Késése elítéli-e?

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS)I VELTES SEC Ms.-Larisi, Mr.-Velte's daughter, (lies here).


Feliratszám 14197.

Siena, Vergelle, a Castel d'Asso-i Saint Giovanni temploma, kis urna töredék:

 

------------- ThANA

------------- REITNEI

 

ThANA REITNEI CSA'NA őRE' IT NEJ Csalna őrrel itt nej!


Visszájáról olvasva:

IENTIER ANATh éJEN TeLJÉRe ANYi Á'Ca Éjen teljére (bőségére) annyi álca.

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA REITNEI(AL) Mr.-Thana, Mrs-Reitnei's (son), (lies here).


A 305.-370. számú feliratok a Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) faluból származnak.


Feliratszám 305.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 21cm magas, 30cm széles agyag csonttartó doboz:

 

--U----ANAINI HULA ANAINI HULA AdNA INI Hulla adna inni!


Visszájáról olvasva:

INIANA ALUH INI AdNA ALVa Hí Inni adna, alva hí!

 

Tudományosan” megfejtve: AULI ANAINI Ms.-Auli Anaini (lies here).


Feliratszám 306.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 26cm magas, 36cm széles csonttartó doboz üledékes kőzetből:

 

IX

LART ANCARNI VETIAL

 

{KiLeNC} LART ANCARNI VETIAL KüLöNC aLÁíRóT ANYi KÁRoN Ű VETI ALá Különc aláírót annyi káron ű veti alá!


Visszájáról olvasva:

LAITEV INRACNA TRAL {TiZeNeGY} LAJT EVe' INi RAKNA úTRA iLő uTaZoN íGY Lajt evvel inni rakna útra, illő utazzon így!

 

Tudományosan” megfejtve: IX LART ANCARNI(E) VETIAL (Of-years) 9, Mr.-Lart Ancarnie, Mrs.-Veti's (son), (lies here).


Feliratszám 307.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 27cm magas, 32cm széles homokkő csonttartó doboz:

AU LE AULNI PR------

ThNAL

 

AU LE IAULNI PR [CRT] | ThNAL A'Va áL E JAVuLNI BáR KáRT CSiNÁL Alva áll e javulni, bár kárt csinál!


Visszájáról olvasva:

LANTh [TRC] RP INLUAI EL AU LÁNC TöRiK RAB INaL VAJ ÉL AVa' Lánc törik, rab inal, vaj él avval?


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AThTL - LTThA A Cé'T éLő áLTaTJA A célt élő áltatja!

 

Tudományosan” megfejtve: AU{ }LE AULNI(ALISA) PRUSA|ThN(I)AL Mr.-Aule, Mrs.-Aulni'sdaughter's-husband, Mrs.-Prusa|thni's (son), (lies here).


Feliratszám 308.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 19cm magas, 29cm széles homokkő csonttartó doboz:

 

S CAES

SEINAL

 

S CAES SEINAL SZó oKA ÉSZ eSZÉLYeN ÁL Szó oka ész, eszélyen áll!


Visszájáról olvasva:

LANIES SEAC S LÁNYI ÉSZ SE A'Ku SZó Lányi ész se alku: szó!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

SSSL - LSSS SZeSZeSeL LeSZ eSZeS Szeszessel lesz eszes!

 

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) CAES SEIN(I)AL Mr.-Seth, Mr.-Cae's (son), Mrs.-Seini's (son), (lies here).


Feliratszám 309.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 14cm magas, 24cm széles agyag csonttartó doboz:

 

LARThI MACIA SUEITUSI áLARCI iMA KI A SZiVÉLYT ViSZI Álarci ima ki a szivélyt (kedélyt) viszi!


Visszájáról olvasva:

ISUTIEUS AICAM IThRAL ISZáVa' áTI E'ViSZ AJKA íM ICéRe ÁL Iszával (iszákossal) áti (túlvilági) elvisz ajka, ím, iccére áll!

 

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) CAES SEIN(I)AL Mr.-Seth, Mr.-Cae's (son), Mrs.-Seini's (son), (lies here).


Feliratszám 310.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 19cm magas, 37cm széles homokkő csonttartó doboz:

 

VE TETI VINA eVE' TETŰ VáJNA Evvel tetű vájna!


Visszájáról olvasva:

ANIV ITET EV ANYI Vő eJTETe EVe' Annyi vő ejtette evvel!

 

Tudományosan” megfejtve: VE(LIA) TETI(AL) VINA(S) Mr.-Velia, Mrs.-Teti's (son), Mr.-Vina's (son), (lies here).


Feliratszám 311.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz fedele vulkáni kőzetből, két felirattal:


A:         LARThI MEZCZ A---------- LAROI MEZCCh A---------- aLÁRÓJa MEZ KeGY A ... Alárója mez: kegy a ...


Visszájáról olvasva:

… A ChCZEM IORAL …A íGY KeZE íM JÓRa ÁL …a, így keze ím jóra áll.

 


B:         LARThI MELCZ ANE------ LAROI MELCZ ANE------ aLÁRÓJa íMEL KéZ A NE[J ... Alárója ímmel(-ámmal) kéz: a nej ...


Visszájáról olvasva:

… A ChCZEM IORAL …A íGY KeZE íM JÓRa ÁL …a, így keze ím jóra áll.

 

Tudományosan” megfejtve: A: LARThI MEZC(A)Z ANEIAL; B: LARThI MELC(A)Z ANEIAL A: Ms.-Larthi, Mr.-Melca's (daughter), Mrs.-Anei's (daughter), (lies here).; B: Ms.-Larthi, Mr.-Melca's (daughter), Mrs.-Anei's (daughter), (lies here).


Feliratszám 312.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 53cm magas, 65cm hosszú, 39cm széles csúcsos homokkő csonttartó doboz:

 

MIFUPNINALARTh

ACRNIS LARThIAL FELS

NAL

 

MIHUPNIMALARTh | ACRNIS LARThIACh FELS | NAL MI HíV BűN IMA-áLARC A KéRőN IS áLARC úJA' áGY FELé iS iNAL Mi hív bűn, ima-álarc. A kérőn is álarc, újjal ágy felé is inal!


Visszájáról olvasva:

LAN | SLEF ChAIThRAL SINRCA | ThRALAMINPUHIM LÁNY SZüLE Fi áGYALJ CSóRé ÁL SZáJáN iRKA CSóRÁL AMIN PUHa IMa Lány szüle, fi ágyalj csóré áll, száján irka csórál (csűrcsavar) amin puha ima!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

MANThSL - LSThNAM MA iNTSe SZóLó öLéS/éLéS CSúNYa ÁM Ma intse szóló ölés/élés (visszaélés) csúnya ám!


Megjegyzés: Nem kétfajta F betű szerepel a feliratban, az első sorban jobbról a harmadik jel a H betű jele, amint arról bárki meggyőződhet az ABC táblázatból. A nyolcadik betű az M és A betűk összerovása, míg a második sor balról ötödik (A és F közötti) betűje χ (khi), magyar GY.

A felirat egy mestermű, tömörsége utánozhatatlan!

Tudományosan” megfejtve: MI FUPNINA LARTh(US) ACRNI(E)S LARThIAL FELS|N(I)AL I (am) the-sleeping-chamber of-Mr.-Larth Acrnie, Mrs.-Larthi's (husband), Mrs.-Felsni's (son).

Saját szemével győződhet meg mindenki arról, hogy a FUPNINA szó nem is létezik, a kutatók ugyanis két szarvas hibát is elkövettek az átírásánál, ennek ellenére szerintük a felirat

Contains A Substantive FUPNINA (Found Spelled FUPNINA In Inscription Number 312, FUPNINE-ThI In Inscription Number 15844, Which, Being The Scene And Location Of The Burial, Something Evident Because It Is Written In The Locative Case In Inscription Number 15844, Is Presumably The Tomb Itself, Or, I Would Prefer To Conjecture, The Chamber Itself, As If It Was An Aboveground Sleeping Chamber Of An Etruscan House.

Az idézetből jól látszik, hogy a „tudósok” a szövegkörnyezetből olvasták ki a már eleve hibásan átírt „szó” értelmét és nem fordítva. A józan ész azt várná, hogy az általuk elolvasott szöveg értelmezése nyert bizonyítást a szövegkörből kifolyólag is. Ezek a tudósok olyanok mint az egyszeri kivándorló, aki levelet írt New Yorkból (neviorkból) haza, saját címét ONE WAY utca 12 sz.-ként megadva, mivel az utca bejáratánál (szövegkörnyezet!) ezt látta egy táblára felírva.


A 15844-es számú feliratról nem tudtam képet szerezni, így azt nem tudom kielemezni.


Feliratszám 15844.

Sodo, egy sírbejárat fejgerendájának felirata:

 

TUSThI ThUI FUPNINEThI

ARNT MEFANATES

VELIAK FAPISNEI

 

TUSOI OUI FUPNIMEOI | ARNT MEFANATES | VELIAK FAPISNEI őT VéSŐJe ÓVI FiÚ BűNe ÍME OLY A RoNTó Mi E FA'NÁ' TESZi VÉLI AKi FA'Ba' IS NEJ Őt vésője óvi (óvja), fiú bűne, íme, oly a rontó mi e fajnál teszi, véli aki fajban is nej!


Visszájáról olvasva:

IENSIPAF KAILEV | SETANAFEM TNRA | IOEMINPUF IUO IOSUT éJEN SÍPA' Fi KAJáL EVe' SÉTÁ'NA FE' Ma TaNúRa JÓ E MŰN Bú'Va Fi JöVŐ JÓSáVa' üT Éjen síppal fi kajál (kiabál) evvel sétálna fel ma tanúra. Jó e műn bújva fi, jövő jósával üt!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

TAVISI - ISIVAT iTA' VISZI ISZa JaVÁT Ital viszi isza javát!

 

Megjegyzés: Az O-Th összekeverése rendszerű hiba, legtöbbször csak az ésszerű olvasat dönti el, hogy melyik az épp helyénvaló! Az N-M cserét a 312. felirat igazolja. Az F vagy H kérdését kép híján eldönteni nem lehet, de meglepő módon itt a H betűérték is ésszerű olvasatokat ad:

 

Őt vésője óvi (óvja), hívében, íme, oly a rontó mi e fajnál teszi, véli aki fajban is nej!

 

Éjen síppal fi kajál (kiabál) evvel sétálna fel ma tanúra, jó e műn bújva, hí jövő jó szava itt!

 

Tudományosan” megfejtve: TUSThI ThUI FUPNINEThI ARNT MEFANATES VELIAK FAPISNEI In-this here sleeping-chamber (lies or sleeps) Mr.-Arnt, Mr.-Mefanate's (son), and-Mr.-Velia, (and) Ms.-Fapisnei.

Jeff Hill's footnote: or perhaps: and-Mr.-Velia, Mrs.-Fapisnei's (FAPISNEI(AL)) (son); but not **and-Mrs.-Velia Fapisnei, for the spelling of VELIA with a letter -A indicates that it has a masculine gender; or perhaps ARNT and VELIA both sleep, and FAPISNEI instead built the tomb; or both VELIA and FAPISNEI(K) built the tomb; the interpretation of inscriptions which contain term of nomenclature after term of nomenclature, written with some degree of abbreviation, is necessarily vague.

A lábjegyzetből jól látszik, hogy a „tudósok” megfejtése milyen tétova a felirat egészével kapcsolatban, ezért nem is merem idézni a nemlétező -ChI végződéssel (helymeghatározó rag, locative case?) kapcsolatos fejtegetést, pedig az 50%-ban még igaz is: a helységnevekhez ragasztott -I (a -ChI 50%-a!) valóban „locativus”, lásd: Sydney-i.


Feliratszám 313.

Sienaés Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 27cm magas, 225mm hosszú, 16cm széles homokkő csonttartó doboz:

 

ARNTh TITLNI

ARNThAL

X (utólag rákarcolva!)

 

ARNTh TITLNI | ARNThAL | Ch ÁRa NiCS őT ÍTéLNI ARáNYCSALó íGY Ára nics (nincs), őt ítélni aránycsaló!


Visszájáról olvasva:

Ch | LAThNRA | INLTIT ThNRA íGY áL A CSíNRA INaL TI'Tó CSúNYáRA Így áll a csínra: inal tiltó csúnyára!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AAChILCh -ChLIChAA Á' AGYI LáGY áGYaL IGYA Á' Áll agyi lágy, ággyal 'igya' áll!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNTh TIT(E)LNI(ALISA) ARNTh(I)AL Mr.-Arnth, Mrs.-Titelni'sdaughter's-husband, Mrs.-Arnthi's (son), (lies here).

(The cross) X (scratched after firing indicates that, after a likely period of mundane use, after my owner died I was dedicated to the sacred purpose of storing the ashes of someone enjoying their afterlife, or that I was dedicated for the exclusive use of someone enjoying the afterlife, or for the use of a God or a Goddess, and that, under a sanction imposed by religious awe and law, I may not be used, or certainly no longer be used, for mundane purposes; Mr. Giulio Buonamici's opinion that these marks could be commemorations, of acquittals of vows, is cogent in some uncertain (but probably very small) percentage of instances).” Én (nem az urna, mint Jeff Hill lábjegyzetében) azt gondolom, hogy egyszerűen az írnok rájött, hogy egy Ch (GY) hozzáadásával milyen frappáns akrosztichon keletkezik. Ennyi!


Feliratszám 314.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, 23cm magas, 38cm hosszú, 28cm széles homokkő csonttartó doboz:

 

LART TITLNI

SCURFIU

 

LART TITLNI SCURFIU aLÁíRóT iT ITaL iNI SoK VáR FIÚ Aláírót itt ital inni sok vár, fiú!


Visszájáról olvasva:

UIFRUCS INLTIT TRAL VaJ FiRa VaK SZó INi LeTI'T TúRAL Vaj fiúra vak szó inni letilt túrral (torlasszal)?


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LSIU - UISL aLáS IVó VISZi eL Alás (alázatos) ivó viszi el!

 

Tudományosan” megfejtve: LART TIT(E)LNI(AL) SCURFIU(S) Mr.-Lart, Mrs.-Titelni's (son), Mr.-Scurfiu's (son), (lies here).


Feliratszám 315.

Sienaés Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, homokkő csonttartó doboz piramis alakú tetővel:

 

X

A TITULNI

AFUR

 

Ch A TITULNI AFUR íGY Á' TI'Tó VaLaNI A FiÚRa Így áll tiltó vallani a fiúra.


Visszájáról olvasva:

RUFA INLUTIT A Ch áRVa FiA JóNáL VeTéLYT Á' íGY Árva fia jónál vetélyt (vetélkedést) áll így.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ChAAChIR – RICh AACh aGYA' Á'DJa ÍRó RIGYA AGYa Aggyal áldja író rigya (bimbó) agya!

 

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) TITULNI(AL) AFUR(IES) Mr.-Aule, Mrs.-Titulni's (son), Mr.-Afurie's (son), (lies here).

Az eszmefuttatást az X-ről lásd feljebb.


Feliratszám 9213.

Egy házaspár csonttartó doboza „A couple's ossuary (the inscription is quite late).:

 

LARThI FELZNEI

L PETRUS L PETRU

VIPINAL

SUZA

 

LAROI FELZNEI | L PETRUS L PETRU | VIPINAL | SUZA aLÁRÓJa FELeZő NEJ iLő BETű RaVaSZ áL BETöRőVe' VaJ BaJNÁL SZŰZ Á' Alárója felező nej: illő betű ravasz áll. Betörővel vaj bajnál szűz áll?


Visszájáról olvasva:

AZUS | LANIPIV | URTEP L SURTEP L | IENZLEF IORAL A ZuVáS LÁNYI BŰV VeReT EBe iLő S VeReTÉBe eLé iLYEN íZeL E Fi JÓRa ÁL A zuvás (zuvatolás = pletykázás) lányi bűv (bűvösség), veret ebbe illő, s veretébe elé ilyen ízzel (rokonsággal) e fi jóra áll.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLVSIULA - ALUISVLL aLuL ViSZáJáVaL Á' ALVa IS VáLaL Alul visszájával áll, alva is vállal!

 

Megjegyzés: Érdekes, hogy az urnát felező feleség teszi fel a kérdést, hogy csak a fiún múlik-e ha a baj megesik. Persze, hogy nem, de a veret (pénzverő minta), a kivert út akkor is jól jön, különösen ha a fiú jó családból való.

Tudományosan” megfejtve: LARThI FELZNEI(A)|L PETRUS L(ARISUS) PETRU(S) VIPIN(I)AL SUZA Ms.-Larthi, Mrs.-Felznei'|s (daughter), Mr.-Petru's (daughter), Mr.-Laris Petru's (and) Mrs.-Vipini's darling.

És íme a SUZA szó mint 'darling' megfejtésének „tudományos” módszere: „The Word SUZA Is Probably A Substantive -- Not A Term Of Nomenclature -- But One Can Only Employ The Flimsiest Guesswork To Conjecture A Meaning For it; It Would Seem To Qualify The Subject Of The Inscription LARThI (And Evidently Its Masculine Gender Is Unimportant (Compare NAVTA)) And Pertain Indirectly To L PETRU And VIPINAL.


Feliratszám 317.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz háztető alakú fedele vulkáni kőzetből:

 

LS SECU L ALF

NAL

 

LS SECU L ALF NAL LeS SZÉ'KéVe' éLő ALaFa NÁLa Les szélkével (serpenyővel) élő, alafa (alamizsna) nála!


Visszájáról olvasva:

LAN FLA L UKES SL LÁNY FALó Á' Ű KÉSZ eSZeL Lány faló áll, ű kész eszel.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LNFL - LFNL LáNY FaL aLaFáN éL Lány fal, alafán él!


Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S SECU L(ARISUS) ALF|N(I)AL Mr.-Laris Secu, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Alf|ni's (son), (lies here).


Feliratszám 318.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, házaspár csonttartó doboza:

 

ThANA LECNEI

ALFNAL

V SECU LS

 

ThANA LECNEI ALFNAL V SECU LS CSA'NA LE Kő-NEJ ALaFáNÁL eVő-SZÉ'KéVe' LES Csalna le kő-nej, alafánál evő-szélkével les!


Visszájáról olvasva:

SL UKES V LANFLA IENCEL ANATh SZóL Ű KÉSZ Vő LÁNY FaLó Á' iLYENeKEL ANYi Á'Ca Szól, ű kész vő, lány faló áll, ilyenekkel annyi álca!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThAVILS - SLIVATh CSA'Va ILESE SZóLaJáVa' Á'Ca Csalva illesse szólajával (szólásával) álca!

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA LECNEI(AL) ALFN(I)AL(ISA) V(ELUS) SECU(S) L(ARI)S(USA) Mr.-Thana, Mrs.-Lecnei's (son), Mrs.-Alfni's-daughter'shusband, Mr.-Vel Secu's (son), Mr.-Laris's-daughter's-husband,(lies here).


Feliratszám 319.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, házaspár csonttartó doboza:

 

LARThI VIPIN----

LS SE CUS

PUIA

 

LARThI VIPIN LS SE CUS PUIA áLARCáJa VaJ BŰN éLeS eSZE KőVéSő BÚJA Álarcája vaj bűn? Éles esze kővéső búja!


Visszájáról olvasva:

AIUP SUC ES SL NIPIV IThRAL A JaVáBa' SZŰK ÉSZ SZóL iNI BŰV-ICéRe ÁL A javában szűk ész szól, inni bűv-iccére áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLPNSA - ASNPLL LeLőBe' NáSZA ASZoNYBáLaL Lelőben násza asszonybállal!

 

Tudományosan” megfejtve: LARThI VIPINEI L(ARI)S(US) SE{ }CUS PUIA Mrs.-Larthi Vipinei, Mr.-Laris Secu's wife, (lies here).


Feliratszám 320.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:


ThANA SECU--

L VIPINAL SEC

 

ThANA SECU[TU] L VIPINAL SEC CSA'NA S E'KöVeTőVe' áL VaJ BaJNáL SZÉK Csalna, s elkövetővel áll vaj bajnál szék (elöljáróság)?


Visszájáról olvasva:

CES LANIPIV L [UT]UCES ANATh KéSZ LÁNYI BŰV áL VéTéVe' KÉSZ ANYi Á'Ca Kész lányi bűv, áll vétével (vétségével) kész annyi álca!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThLUC - CULTh CSaLóVa' Ki KULCSa Csalóval ki kulcsa!

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA SECU{--} L(ARISI) VIPIN(I)AL SEC Mr.-Thana Secu, (and) Ms.-Larisi, Mrs.-Vipini's daughter, (lie here together).


Feliratszám 321.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

LARIS SE CU LARLSA

SEPANA CAN

 

LARIS SECU LARLSA SEPANA CAN LÁRIS SZÉ'KéVe' iLÁRoLáSA S EBe Á'NA KAN Láris (lárifáris) szélkével (serpenyővel) illárolása (mulatozása) s ebbe állna kan.


Visszájáról olvasva:

NAC ANAPES ASLRAL UCES SIRAL aNAK AdNA BESZe A SZóLóRa ÁL Ű KÉSZ SÍRAL Annak adna, besze (mese) a szólóra áll, ű kész sírral!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LSAN - NASL aLáSAN iNAS áL Alásan (alázatosan) inas áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARIS SE{ }CU LAR(ISIA)L(I)SA SEPANA(S) C(L)AN Mr.-Laris Secu, Mrs.-Larisi'sdaughter's-husband, Mr.-Sepana's son, (lies here).


Feliratszám 322.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

ThANA SECUI TUTE

S SEPLNAL SEC

 

ThANA SECUI TUTE S SEPLNAL SEC CSA'NA S E KeVéLY TéVeTE iS SZÉP LáNYAL eSÉK Csa'na s e kevély tévete (tévedése) is szép lánnyal essék!


Visszájáról olvasva:

CES LANLPES S ETUT IUCES ANATh KÉSZ LÁNYaL BESZe S E TéVeT JöVéKES Á'Na Á'Ca Kész lánnyal besze s e tévet jövékes (jövedékes) állna álca!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThSEC - CESTh iCéS-E Ki KÉSZíTSe Iccés-e ki készítse?

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA SECUI(AL) TUTE(S) S(EThI) SEPLN(I)AL SEC Mr.-Thana, Mrs.-Secui's (son), Mr.-Tute's (son), (and) Ms.-Sethi, Mrs.-Seplni's daughter, (lie here together).
Egy Ms. és egy Mr. urnában, akik még csak nem is testvérek?


Feliratszám 323.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

VELIA SE

CUI LARISA

 

VELIA SE CUI LARISA eVE' aLJA eSÉK ÚJ iLÁRa ISZA Evvel alja essék, új illára (mulatozásra) isza (iszákos)!


Visszájáról olvasva:

ASIRAL IUC ES AILEV A SÍR ÁL IVó KÉSZ A JeLÉVe' A sír áll, ivó kész a jelével!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VCEA - AECV iVó éKE A Á' E KöVe Ivó éke a', áll e köve!

 

Tudományosan” megfejtve: VELIA SE|CUI(AL) LARIS(US)A Mr.-Velia, Mrs.-Secui's (son), Mr.-Laris's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 325.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

LARTh SECU TITIAL

ISA

 

LARTh SECU TITASAL ISA áLARC eSÉK Ű TI'TÁSAL ISZA Álarc essék, ű tiltással issza!


Visszájáról olvasva:

ASI LASATIT UCES ThRAL ÁSI aLÁ SA'TóJáT Ű KÉSZ CSőRe ÁL Ási alá sajtóját (borsajtólóját, borprését), ű kész csőre áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LILA - ALIL LILA ÁL ILa Lila áll illa!

 

Megjegyzés: Az ASA összerovás szemet szúró: két összefordított A alkot egy M-t (szigmát). Az akrosztichonban a lila a tölcsér alakú orgona virág neve, mely a liú, livó, lihó vagyis tölcsér szóból módosult.

Tudományosan” megfejtve: LARTh SECU TITIAL|ISA Mr.-Larth Secu, Mrs.-Titi's-daughter'shusband, (lies here).

Kérdezem tisztelettel a tudósokat, ki az aki nem inna, ha még a síremlékére is csupán az anyósa nevét írnák fel a saját neve mellé?!


Feliratszám 326.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

ThANA

TITISEC

US

 

ThANA TITISECUS CSA'Ni A TI'TóJa SE KiVeSZő/KeVéS Csalni a tiltója se kivesző/kevés!


Visszájáról olvasva:

SUCESITIT ANATh SZŰ-éKESÍTő IT ANYi Á'Ca Szű-ékesítő itt annyi álca!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThTUACS - SCAUTTh CSiTu'VA oKoS SZóKA' ViTaTJa Csitulva okos szókkal vitatja!

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA TITI(AL) SEC|US Mr.-Thana, Mrs.-Titi's (son), Mr.-Sec|u's (son), (lies here).


Feliratszám 328.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

L SECU L URI

NATIAL

 

L SECU L URI NAChIAL Le SZEKéVe' öL ÚRI NAGY íJAL Le szekével öl, úri nagy íjjal.


Visszájáról olvasva:

LAIChAN IRU L UCES L aLAJ uGYAN JáRVa áL Ű KÉS eLé Alaj (oltáshoz alany) ugyan(úgy) járva, áll ű kés elé!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LNIL - LINL LeNYÍLó aLJáN ÁL Lenyíló alján áll!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) SECU L(ARISUS) URI|NATIAL Mr.-Laris Secu, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Uri|nati's (son), (lies here).


Feliratszám 329.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

ThANA

SECUI

URINATI

AL

 

ThANA SECUI URINPANTI AL CSA'NA SZÉK ÚJ ÚRIN PÁNTJa ÁL Csalna szék, új úrin pántja áll!


Visszájáról olvasva:

LA ITNAPNIRU IUCES ANATh aLÁ IT iNÁBaN JáRVa JöVő-KÉSZ Á'Na Á'Ca Alá itt, inában járva, jövő-kész (jövőt eldöntve) állna álca!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThSUAAIIL - LIIAAUSTh CSúSZVA A JuJaL áL JaJA' VeSZe'TJe Csúszva a jujjal áll jajjal veszejtje (vesztese)!

 

Megjegyzés: Az összerovás minden tagja világosan kiolvasható, és érthető, hogy az írnok miért használja, hiszen az új székelő urak, a latinok ellen ágál!

Tudományosan” megfejtve: ThANA SECUI(ALISA) URINATI|AL Mr.-Thana, Mrs.-Secui's-daughter'shusband, Mrs.-Urinati|'s (son), (lies here).

I think Mr. ThANA would URINATE, vet his urn-bed, if he could read this translation in which his mother and mother-in-law are supposedly mentioned, but not his wife nor his father. I've just counted that in the above 30+ inscriptions, the wife of deceased is mentioned once, the father-in-law also once, but the mother-in-law 12 times. Isn't that bizarre?


Feliratszám 330.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

L URIN||ATE L éLő VáRJoN A íTE áL Élő várjon, a' íte (ítélete) áll!


Visszájáról olvasva:

L ETANIRU L Le E TANú JáRU' eLé Le e tanú járul elé!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) URIN||ATE L(ARISUS) Mr.-Laris Urin||ate, Mr.-Laris's (son), (lies here).


Feliratszám 331.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

LARTh SECU áLARC SE KŰ Álarc se kű!


Visszájáról olvasva:

UCES ThRAL VaK ÉSZ CSóRé ÁL Vak ész csóré áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTh SECU Mr.-Larth Secu (lies here).


Feliratszám 332.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

LART SECU aLÁRóT SE KŰ Alárótt se kű!


Visszájáról olvasva:

UCES TRAL VaK ÉSZ TaR ÁL Vak ész tar áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LART SECU Mr.-Lart Secu (lies here).


Feliratszám 333.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

A SECU FLZNAL A SECU FChZNAL A SZÉKéVe' Fi GYőZ NÁLa A székével fi győz nála!


Visszájáról olvasva:

LANZChF UCES A LÁNYoZ íGY Fi Ű KÉSZ ÁL Lányoz így fi, ű kész áll!

 

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) SECU F(E)LZN(I)AL Mr.-Aule Secu, Mrs.-Felzni's (son), (lies here).


Feliratszám 336.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz első és baloldalán elhelyezett felirattal:

 

ARNTI||A SEC-- A RoNTóJa A SZÉK A rontója a szék!


Visszájáról olvasva:

CES A ITNRA KÉSZ A JuTáNYRA Kész a jutányra (jutányosra)!

 

Megjegyzés: Sajnos, már az etruszkok is ismerték a hatalom korrumpáltságát.

Tudományosan” megfejtve: ARNTI||A SECU Mr.-Arntia Secu (lies here).


Feliratszám 337.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz első és baloldalán elhelyezett felirattal:

 

------AIA SECU CEC||ULNAL … ALJA eSÉK Ű KE' Ki VaLóN áL … alja essék, ű kel ki valón áll!


Visszájáról olvasva:

LANLU CEC UCES AIA ... NYaL Ű KE' Ki VaK ÉS ÁLJA ... Lánnyal ű kel ki vak és állja ...!

 

Tudományosan” megfejtve: CAIA SECU CEC||ULN(I)AL Mr.-Caia Secu, Mrs.-Cec||ulni's (son), (lies here).


Feliratszám 338.

Siena és Chiusi közötti Area etruszk (4.) falu, csonttartó doboz:

 

L SECU LS éLő eSZE KŰ LeSZ Élő esze kű lesz!


Visszájáról olvasva:

SL UCES L éSZeL Ű KÉSZ áL Ésszel ű kész áll!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) SECU L(ARI)S(US) Mr.-Laris Secu, Mr.-Laris's (son), (lies here).


A 339.-344. feliratok a Camulliano-i ásatás egy másik sírboltjából kerültek elő.


Feliratszám 339.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, csonttartó doboz:

 

--------------U

LARThI ThU

RICI SEURU

SA

 

S--U | LAROI OU | RICI SEURU | SA SZóVa' aLÁíRÓJa ÓV RíJ KI eSZÉVe' RaVaSZ Á' Szóval aláírója óv: ríj ki eszével ravasz áll!


Visszájáról olvasva:

AS URUES ICIR UO IORAL US A SZŰ RáVESZ ÍKI RíVÓ JÓ RÁoLVaS A szű rávesz, íki rívó (ékes síró, lásd ékes beszéd) jó ráolvas!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

SLRSUUUA - AUUUSRLS SZóLóRa SZóViVő VA' A'VóVa' ViSZa áRuLáS Szólóra szóvivő vall, alvóval vissza (viszály) árulás!

 

Megjegyzés: „Etele öcsémmel visszát nem csinálok.” Arany

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) SECU L(ARI)S(US) Mr.-Laris Secu, Mr.-Laris's (son), (lies here).


Feliratszám 340.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, stílussal feliratozott agyagedény:

 

LARTh PLANCE áLARC PaLÁNK-E Álarc palánk-e?


Visszájáról olvasva:

ECNALP ThRAL E KaN A LoPó CSóRé ÁL E kan a lopó, csóré áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTh PLANCE Mr.-Larth Plance (lies here).


Feliratszám 341.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, csonttartó doboz törött fedele:

 

ThANChVIL PUPUS V---------- ThANChVIL PTPUS CSA'Ni GYáVA ILő PaTéBa VeSZ Csalni gyáva illő (csete)patéba vesz.


Visszájáról olvasva:

SUPTP LIVChNATh SZaVa BeTűBe' LIVó aGYoN Á'Ca Szava betűben livó (tölcsér), agyon álca!

 

Tudományosan” megfejtve:ThANChVIL PUPUS VELIAL Ms.-Thanchvil, Mr.-Pupu's (daughter), Mrs.-Veli's (daughter), (lies here).


Feliratszám 342.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, homokkő csonttartó doboz:

 

ThANA REISNEI CSA'NA őRE' IS NEJ Csalna őrrel is nej.


Visszájáról olvasva:

IENSIER ANATh éJEN eSéLYÉRe ANYi Á'Ca Éjen esélyére annyi álca!

 

Tudományosan” megfejtve:ThANA REISNEI(AL) Mr.-Thana, Mrs.-Reisnei's (son), (lies here).


Feliratszám 343.

Siena és Chiusi közötti Area, Camulliano, füles öblös agyagedény, stílussal a hasára írt felirattal:

 

VELIA TUTI VÉLI A TéV áTI Véli a tév áti.


Visszájáról olvasva:

ITUT AILEV IT VéT A JeLÉVe' Itt vét a jelével!

 

Tudományosan” megfejtve:VELIA TUTI(AL) Mr.-Velia, Mrs.-Tuti's (son), (lies here).


A 345.-350. számú temetkezési urnák Montalcinotól hét mérföldre, Castel nuovo dell'Abate-nál kerültek elő egy sírból.


Feliratszám 345.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 25cm magas, 26cm széles:

 

VEL AR

NZTE RESU

CUSA


VEL ARNZChE RESU CUSA VELe ARa NYúZ uGYE eRE SZŰ KoVáSZA Vele ara nyúz, ugye? Erre szű kovásza.


Visszájáról olvasva:

ASUC USER EChZN RA LEV A SZŰ Ki VéS ERe EGYeZeN RÁ eLEVe A szű ki vés, erre egyezzen rá eleve!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VENCRUA - AURCNEV VéN KuRVA A VáRóK NEVe Vén kurva a várók neve!

 

Tudományosan” megfejtve: VEL AR|NZTE RESU|CUSA Mr.-Vel Ar|nzte, Mr.-Resu|cu's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 346.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 25cm magas, 31cm széles:


            LARThI

ARNTLES

 

LAROI ARNTLES aLÁRÓJa ARa NőTőL ÉSZ Alárója ara: nőtől ész!


Visszájáról olvasva:

SELTNRA IORAL éSZEL TaNú uRA JÓRa ÁL Ésszel, tanú ura, jóra áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAIS - SIAL aLÁ IS SZáJAL Alá is szájal!

 

Tudományosan” megfejtve: LARThI ARNTLE Ms.-Larthi, Mr.-Arntle's (daughter), (lies here).


Feliratszám 347.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 22cm magas, 36cm széles, előlapján és baloldalán a feliratokkal:

 

VELIA

ALUFNEI

ARUNTLE || VESU------

 

VELChA | ALUFNEI | ARUNChLE || VESU VELe iGYÁ' ALVó FiúN ÉJ ÁRVáN áGYa eLÉ VÉS Ű Vele igyál, alvó fiún éj, árván ágya, elé vés ű!


Visszájáról olvasva:

… USEV || ELChNURA | IENFULA | AChLEV VéSő EVe' ÉL uGYaN URA éJEN FiÚ aLÁ ADJa eLEVe Véső evvel, él ugyan ura, éjen fiú alá adja eleve!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VAAVAIEU - UEIAVAAV VA' A'Va ÁLJa-E Ű öVÉ JAVA AVa' Vaj alva állja-e ű? Övé java avval!

 

Megjegyzés: Frappáns humor egy halotti urnán! Négy nappal ezelőtt a szomszédomat kísértem ki utolsó útján. Búcsúztatót az elhunyt egyik unokatestvére, a szomszédja és egyik unokája mondtak (ausztrál szokás). A lakóházból átalakított katolikus templom hangos volt a kacagástól, ugyanis mindhárman az elhunyt életének legkedvesebb, legvidámabb pillanatait idézték fel. Utána mindenki jó szívvel emlékezett maga is az elhunytra. Így kell temetni, nem szemforgató, hamis ájtatossággal.

Tudományosan” megfejtve: VELIA ALUFNEI(ALISA) ARUNTLE(S) || VESUCUSI(AL) Mr.-Velia, Mrs.-Alufnei's-daughter'shusband, Mr.-Aruntle's (son), || Mrs.-Vesucusi's (son), (lies here).

Árulja már el Mr. Velia, miért az anyósa nevét íratta az urnára, miért nem az anyósa becses lányának, vagyis az ön kedves feleségének a neve került az öné mellé?

Félértés ne essék, nem az anyósokkal van bajom, hanem a tudósokkal, akik századszorra sem jönnek rá, hogy valami baj van a tudományukkal, ha az az ésszerű rokonsági rangsorban a feleséget szinte teljesen kihagyja az anyós javára.


Feliratszám 348.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

ARNTh ARNTLE

VESCU ALFNAL CLA

 

Jeff Hill könyvében kép helyett ez a megjegyzés áll: „The Word CLA(N) Is Used Twice (Something Which Is Indicative That The Hand Possessed At Least A Small Amount Of Mental Agility As Compared With The Typical Etruscan Scratcher Of Graffiti).” Az írnokok felesleges és indokolatlan kritizálása mellett az áll, hogy a feliraton kétszer szerepel a CLA(N) szó, ez azonban nem látszik az átiratban. A szöveg ferdítéséből visszakövetkeztetve így nézhet ki a felirat:

 

ARNTh ARNTLE

VESCU CLA ALFNAL CLA

 

ARNTh ARNTLE VESCU CLA ALFNAL CLA A RáNC ARáN íTéL-E VÉSő KöVe KaLó Á' ALaFáNÁL KaLA' A ránc arán ítél-e? Véső köve kalló (kalapálva) áll, alafánál (alamizsnánál) kalaj (csavargó)!


Visszájáról olvasva:

ALC LANFLA ALC UCSEV ELTNRA ThNRA ALKu LÁNY FaLA A LaKóVa' KéSZ É'Ve ELTűNi aRA CSíNY áRA Alku lány fala, a lakóval kész élve eltűnni: ara csíny ára!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AVEA - AEVA AVa' É' A Á'-ÉVA Avval él a' ál-Éva!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNTh ARNTLE VESCU(S) ALFN(I)AL CLA(N) Mr.-Arnth Arntle, Mr.-Vescu's son, Mrs.-Alfni's son, (lies here).


Feliratszám 349.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

ARNTh ARNTLE

VESCU ARNThAL

 

ARNTh ARNTLE VESCU ARNThAL A RáNC ARáN íTéL-E VÉSő KöVe ARáN CSAL A ránc arán ítél-e? Véső köve arán csal!


Visszájáról olvasva:

LAThNRA UCSEV ELTNRA ThNRA áL A CSíNRA Ű KéSZ EVEL TaNú RÁ CSíNY áRA Áll a csínra, ű kész evvel, tanú rá csíny ára!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AVEL - LEVA AVa' ÉLő öLE VA' Avval élő öle vall!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNTh ARNTLE VESCU(S) ARNTh(I)AL Mr.-Arnth Arntle, Mr.-Vescu's (son), Mrs.-Arnthi's (son), (lies here).


Feliratszám 350.

Siena és Chiusi közötti Area, Montalcino, Castel nuovo dell'Abate, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, 26cm magas, 46cm széles:

 

ATAINEI A TÁJoN ÉJ a tájon éj


Visszájáról olvasva:

IENIATA iLYEN Ű ÁTA' ilyen ű átal

 

A tájon éj, ilyen ű átal! (Vagyis a túlvilág sötét mint az éj!)

 

Tudományosan” megfejtve: ATAINEI Ms.-Atainei (lies here).


A 351. és 352. feliratot a Chiusi közeli Fornace farmon, Castel Nuovo mellett találták 1883-ban.


Feliratszám 351. azonos az előzővel.


Feliratszám 352.

Siena, a Chiusi közeli Fornace farm, Castel Nuovo mellett, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 

ECNATNE

I

 

ECNATNEI E KőN ÁT NEI e kőn át nej


Visszájáról olvasva:

IENTANCE éJENTe ANYi KE' éjente annyi kel

 

E kőn át nej éjente annyi kel!

 

Tudományosan” megfejtve: ECNATNE I Mr.-Ecnatne (lies here), of- 1 -year of-age.


A 4623.-4626. számú feliratokat 1789-ben találták az Orcia völgyében, Santo Antimo abbé közelében.


Feliratszám 4623.

Siena, Orcia völgye, Santo Antimo abbé, goromba csonttartó doboz:

 

ThUI

ARNTh ATINI

 

ThUI ARNTh AChINI CSóVáJa ARa iNTSe ADJ INI Csóvája arra intse: adj inni!


Visszájáról olvasva:

INIChA ThNRA IUTh INi ÍGY Á' iCéN RÁ IVóCSő Inni így áll iccén rá ivócső.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThAII - IIATh CSA' JaJ Juj Á'Ca Csal jaj, juj álca!

 

Tudományosan” megfejtve: ThUI ARNTh ATINI(AL) Here Mr.-Arnth, Mrs.-Atini's (son), (lies).


Feliratszám 4624.

Siena, Orcia völgye, Santo Antimo abbé, goromba csonttartó doboz:

 

LAUTL VUVRI LAUChL VChVRI aLÁ VáGYaL VáGYó VáRJa Alá vággyal vágyó várja!


Visszájáról olvasva:

IRVChV LChUAL ÍRó VáGYáVa' aLá GYáVa ÁL Író vágyával alá gyáva áll.

 

Tudományosan” megfejtve: LAUT(NIA)L VUVRI The-slave-girl's (daughter), Ms.-Vuvri, (lies here).


Feliratszám 4625.

Siena, Orcia völgye, Santo Antimo abbé, csonttartó doboz/fedele:

 

UI

IA ALINEI

 

UI IA AUINEI VaJ úJA' AVI NEJ Vaj újjal avi (öregbíti) nej?


Visszájáról olvasva:

IENIUA AI IU éJE' NYÍVA ÁLJ IVó Éjjel nyíva (nyitva) állj ivó!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

UIII -IIIU VaJ JuJ JaJ JaVa Vaj juj jaj java?

 

Tudományosan” megfejtve: (Th)UI A(UL)I ALINEI Here Ms.-Auli Alinei (lies).


Feliratszám 4626.

Siena, Orcia völgye, Santo Antimo abbé, csonttartó doboz/fedele:

 

ThANAS TIEIAL ThANAS ChIEIAL CSA' NÁSZ íGY éJE' úJAL Csal nász így éjjel újjal.


Visszájáról olvasva:

LAIEICh SANATh áL A JE' íGY SZÁNó Á'Ca Áll a jel így, szánó (szánalmas) álca!

 

Tudományosan” megfejtve: ThANAS TIEIAL (I) (am) Mr.-Thana's, Ms.-Tiei's (son's), (ossuary).


A 353.-360. számú feliratok szintén az Orcia völgyéből kerültek elő, Mount Salario közelében, a Montenero nevű birtokon 1883-ban.


Feliratszám 353.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

AL FULNI AU FULNI A'Vó FiúVa' iLaN Ű alvó fiúval illan ű


Visszájáról olvasva:

INLUF UA INaLVa Fi VA' inalva fi vall

 

Alvó fiúval illan ű, inalva fi vall.

 

Tudományosan” megfejtve: A(U)L(I) FULNI Ms.-Auli Fulni (lies here).


Feliratszám 354.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LARTI

FULNI

 

LARTI FULNI aLÁíRATJA FiúVa' iLőN Ű aláíratja fiúval illőn ű


Visszájáról olvasva:

INLUF ITRAL INa aLVó Fi iT uRA áL inna alvó fi itt ura áll

 

Aláíratja fiúval illőn ű, inna alvó fi, itt ura áll.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LFII - IIFL áL FIJa ILY FaLa Áll fija ily fala!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTI FULNI Ms.-Larti Fulni (lies here).


Feliratszám 355.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LARTh--ULMI LARTh FULMI áLARC FiÚVaL MI Álarc fiúval mi?


Visszájáról olvasva:

IMLUF ThRAL ÍM aLVó Fi CSóRé ÁL Ím alvó fi csóré áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTh FULMI(AL) Mr.-Larth, Mrs.-Fulmi's (son), (lies here).


Feliratszám 358.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz fedele:

 

NEChLAThALTh iNi EGYüL ACi ÁLCa Inni együl aci (egybekovácsolja) álca.


Visszájáról olvasva:

ThLAThA LChEN CSaL A CSALó üGYÉN Csal a csaló ügyén!

 

Tudományosan” megfejtve: AULNE Ch(AIA)L(ISA) A(RN)Th(I)AL Th(ANAS) Mr.-Aulne, Mrs.-Chai'sdaughter's-husband, Mrs.-Arnthi's (daughter), Mr.-Thana's (daughter), (lies here).


Feliratszám 359.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LTAUIERIZIRISI aLaTA ÚJ ÉR ÍZIRe ISZI Alatta új ér, ízire iszi (issza).


Visszájáról olvasva:

ISIRIZIREIUATL Ű SÍRi ÍZIRE JoVÁToL Ű síri ízire jovátol (ajánl)!

 

Tudományosan” megfejtve: L(AR)T AULE(S) RIZIRISI(AL) Mr.-Lart, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Rizirisi's (son), (lies here).


Feliratszám 360.

Siena, Orcia völgye, Mount Salario közelében, Montenero nevű birtok, homokkő csonttartó doboz fedele:

 

ARNThIARLEThI ARa iNTSe JÁR LE'TJe Ara intse: jár lejtje ((el)ejtője).


Visszájáról olvasva:

IThELRAIThNRA ICE-iLáRA' ICéN áRA Icce-illárral (mulatozással) iccén ára!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNThI ARLEThI Ms.-Arnthi Arlethi (lies here).


A 361.-369. a Belriguardo nevű birtokról kerültek elő.


Feliratszám 361.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LART SECU aLÁRóT eSZE KŰ Alárótt esze kű.


Visszájáról olvasva:

UCES TRAL VaK ÉSZ iT uRAL Vak ész itt ural!

 

Tudományosan” megfejtve: LART SECU Mr.-Lart Secu (lies here).


Feliratszám 362.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

LART SE

CU ARN

 

LART SE CU ARN aLÁRóT eSZE KŰ ARáN Alárótt esze kű arán.


Visszájáról olvasva:

NRA UCES TRAL iNa RÁ VaK ÉSZ TáRAL Inna rá vak ész tárral!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LCEN - NECL éL KÉNY NÉ'KüL él kény nélkül!

 

Tudományosan” megfejtve: LART SE|CU ARN(ThUS) Mr.-Lart Se|cu, Mr.-Arnth's (son), (lies here).


Feliratszám 363.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz fedele, a felirat a figura heverőjére vésve:

 

ARNTh SECU LAR

ThALISA

 

ARNTh SECU LAR ThALISA ARa INTSe SZÉ'KéVe' iLÁRa CSALi ISZA Ara intse szélkével illára csali isza!


Visszájáról olvasva:

ASILATh RAL UCES ThNRA A SZILA' CSóRé ÁL Ű KÉSZ CSíNRA A szilaj csóré áll, ű kész csínra!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AThRA - ARThA Á'Ca RÁ ARCA Álca rá arca!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNTh SECU LAR|Th(I)ALISA Mr.-Arnth Secu, Mrs.-Lar|thi's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 364.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz háztetőszerű fedelének mindkét lapján felirattal:

 

VEL SECU

LARThAL

ThANIA ALFNEI

 

VEL SECU LARThAL ThANIA ALFNEI VÉLi eSZE KŰ áLARCAL CSA'Na úJA' ÁL Fő NEJ Véli esze: kű álarccal csalná újjal, áll fő nej!


Visszájáról olvasva:

IENFLA AINATh LAThRAL UCES LEV éJEN FaLA ALJáN Á'Ca LÁTSZóRa ÁL Ű KÉSZ eLEVe Éjen fala alján álca látszóra áll, ű kész eleve!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VLThULI - ILUThLV VéLi iCéVeL Ű ILőVe' CSaLVa Véli iccével ű illővel csalva!

 

Megjegyzés: Ismét egy csodálatos sziporka! És a szokásos tudományos anyós:

Tudományosan” megfejtve: VEL SECU LARTh(I)AL ThANIA(S) ALFNEI(ALISA) Mr.-Vel Secu, Mrs.-Larthi's (son), Mr.-Thania's (son), Mrs.-Alfnei's-daughter's-husband, (lies here).


Feliratszám 365.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz:

 

ThANIA ALFNEI ThANIA {KiS I}ALFNEI CSA'Na úJA' Ki SZáJAL Fő NEJ Csalna újjal, ki szájal fő, nej!


Visszájáról olvasva:

IENFLA{KiS I} AINATh éJEN FeLÁ' KáSZúJa ALJáN Á'Ca Éjen feláll kászúja alján álca!

 

Tudományosan” megfejtve: ThANIA ALFNEI(AL) Mr.-Thania, Mrs.-Alfnei's (son), (lies here).


Feliratszám 366.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz háztetőszerű fedelén a felirattal:

 

LARThI

AThNUI

 

LARThI AThNUI áLARC Ü' A iCéN VaJ Álarc ül a' iccén vaj?


Visszájáról olvasva:

IUNThA IThRAL IVóN CSA' ICe uRAL Ivón csal, icce ural!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAII - IIAL áL A JuJ JaJAL Áll a juj jajjal!

 

Tudományosan” megfejtve: LARThI AThNUI(AL) Ms.-Larthi, Mrs.-Athnui's (daughter), (lies here).


Feliratszám 367.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz előlapján a felirattal:

 

---------- SECUANIS PUIAC ---------- SECUANA · LPUIAC … S E KŰ Á'NA aLáB ÚJAK … s e kű állna, alább újak.


Visszájáról olvasva:

CAIUPL ANAUCES ... Ki A JaVáBóL AdNA Ű KÉSZ ... Ki a javából adna, ű kész ...

 

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th SECU ANI(E)S PUIAC Mr.-Larth Secu, Mr.-Anie's (son), and-also-his-wife, (lie here together).

A csorbult részen látható betűmaradványok kiegészítve inkább egy A, egy szóköz és egy L betűt engednek meg, mint egy IS alsó részét. Ennek ellenére, pontosabban a halandzsa lehetőségét kihasználva, itt a tudósok rákapcsoltak: „Jeff Hill's footnote: there is an Etruscan substantive spelled ANI, mother, and an Etruscan family name spelled, say, ideally, masculine, *ANE or *ANEIE, feminine, *ANEI, but in fact the latter is encountered spelled with and without the diphthong -EI-, and indeed spelled in various other ways too, the interpretations of which frequently becomes decisions, sometimes based almost on guesswork, to resolve this strange fundamental ambiguity: when is ANI the substantive and when is ANI an instance of a misspelled ANEI?.” Természetesen, a tudósok jobban tudják, hogy mit hogyan kellett volna szpelölni. Ja, és megállapították, hogy a PUIAC annyit tesz mint és-felesége-is, egy szó!


Feliratszám 368.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz előlapján a felirattal:

 

CAZNEI

X


A rajzról lehagyták a χ (Ch) betűt, mivel szerintük az annak a jele, hogy az elhunytat egy idő után ki ikszelték: „acquittals of vowsfelmentés a fogadalmak alól.

 

CAZNEI Ch Kő A'Zó NEJ íGY Kő ajzó nej így.


Visszájáról olvasva:

Ch IENZAC íGY éJE' NőZő A Kő Így éjjel nőző a kő!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

CChICh -ChIChC KeGY ÍGY eGYÜ' GYaK Kegy így együl gyak!

 

Tudományosan” megfejtve: CAZNEI Ms.-Little-Canei (lies here).

A -Z- kicsinyítő képző, mondják az etruszkológusok, pl. fűz: kis ; igaz: kis iga; borzasztó: kis borásztó; körzet: kis köret, stb.


Feliratszám 369.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz előlapján a felirattal:

 

ARNThAUTA CAZNAL ARNThAUChA CAZNAL ARa iNTSe A'Vó áGYA Kő AZoN ÁL Ara intse: alvó ágya kő, azon áll!


Visszájáról olvasva:

LANZAC AChUAThNRA LÁNYoZ AKi ÁGYáVA' CSíNRa Á' Lányoz aki ágyával csínra áll!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNTh ThAUTA CAZN(I)AL Mr.-Arnth Thauta, Mrs.-Little-Canei's (son), (lies here).


Feliratszám 4627.

Siena, Belriguardo nevű birtok, homokkő csonttartó doboz, 30cm magas, 45cm hosszú:

 

LARNTISECU aLÁRáNTóJa iS E KŰ Alárántója is e kű!


Visszájáról olvasva:

UCESITNRAL VaK ÉSZ IT Nő uRAL Vak ész, itt nő ural!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ART) ARNTI(E)S SECU(S) Mr.-Lart, Mr.-Arnt Secu's (son), (lies here).


Feliratszám 370.

Siena, Tavernella, Montalcino közelében, 1,18m hosszú kőtábla:

 

EIKIFAChIChU----

AVLEKAVINISECh

 

Strange Lettershape IC = K.Szó sincs ilyesmiről:

 

EIICIHAChIChL AVLEICAVINISECh E JaJ Ki HA GYŰ' GYúL AVaL ÉJeK A'VóJáN IS EGY E jaj ki ha gyűl gyúl, avval éjek alvóján is egy!


Visszájáról olvasva:

ChESINIVACIELVA LChIChAHICIIE eGYESÜ'NI aVA' KI éJE' aLVA áLDJa ÍGY A HaJKI JE' Egyesülni avval ki éjjel alva, áldja így a hajki (kivágásra szánt) jel!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

EALCh - ChLAE E ALá áGY GYaLA E E alá ágy? Gyala (gyáva) e!

 

Tudományosan” megfejtve: EIKI FA(STI) ChIChUI AVLE(S) KAVINI(AL) SECh She-is Ms.-Fasti Chichui, Mr.-Avle's daughter, Mrs.-Kavini's daughter.


A 15203.á15208. számú feliratok a Montalcino közeli Madonna Nera farmról kerültek elő, az etruscite kőzetből készült urnák fedele háztető szerű.


Feliratszám 15203.

Siena, Tavernella, Montalcino, Madonna Nera, csonka piramis alakú kis 38cm magas, 32x24cm urna, fiúval az előlapján, felette a felirattal:

 

CURE • LARU •

PUFA

 

CURE • LARU • PUFA KŰRE aLÁíRVA éPÜ' FA' Kűre aláírva épül faj!


Visszájáról olvasva:

AFUP URAL ERUC A FiÚBa' URAL E RoVóKő A fiúban ural e rovókő!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

CPUA -AUPC KuPáVA' A'Vó BéKe Kupával alvó béke!

 

Tudományosan” megfejtve: CURE LARU(S) PUFA(SA) Mr.-Cure, Mr.-Laru's (son), Mr.-Pufa's-daughter'shusband, (lies here).

Itt kivételesen, Mr. Cure apja neve mellé az apósának a neve került! Ezek az idióta megfejtések mindinkább tudatos ferdítésnek tűnnek, hogy elfedjék az etruszk nép tudatos elnyomását.


Feliratszám 15206.

Siena, Tavernella, Montalcino, Madonna Nera, kis urna:

 

VELIA ATINEI VELe úJA' Á'TI NEJ vele újjal álti nej


Visszájáról olvasva:

IENITA AILEV éJEN IT Á' A JeLÉVe' éjen itt áll a jelével

 

Vele újjal álti (áltatja) nej, éjen itt áll a jelével.

 

Tudományosan” megfejtve: VELIA ATINEI(AL) Mr.-Velia, Mrs.-Atinei's (son), (lies here).


Feliratszám 15208.

Siena, Tavernella, Montalcino, Madonna Nera, dobozalakú kis urna:

 

ETUSNUI CIARThLA E TéVeS Nő VaJ KI ARCaL Á' E téves nő vaj ki arccal áll?


Visszájáról olvasva:

ALThRAIC IUNSUTE ÁLCáRa AJKa JaVáN SÜT E Álcára ajka javán süt e!

 

Tudományosan” megfejtve: ETUSNUI CIARTh(US) LA(UTNI) Ms.-Etusnui, Mr.-Ciarthu's slavegirl, (lies here).


Feliratszám 9214.

Siena, Tavernella, Montalcino, Madonna Nera, nőt ábrázoló kis bronzszobor:

 

ThA CENCNEI

L ThUPLThA

CAUZNA

SUVLUSI LAPIS MENAChZI

 

ThA CENCNEI | L ThUPLThA | CAUZNA | SUVLUSI LAPIS MENAChZI CSA' KÉNY Ki NEJeL CSUPa áLCA KÁVáZNA SZŰVeL VeSZéLY aLÁB IS MÉN AGY/ÁGY űZI Csal kény, ki nejjel csupa álca, kávázna szűvel, veszély alább is mén: agy/ágy űzi.


Visszájáról olvasva:

IZChANEM SIPAL ISULVUS ANZUAC AThLPUTh L IENCNEC ATh ŰZ GYANú ÉM SÍPAL ISZáVaL VeVőS A NőZő VAK A CéLBa' ViC iLő iLYeNeKNEK Á'Ca Űz gyanú, ém (ébren tart) síppal, iszával (ivással) vevős a nőző, vak. A célban vicc illő, ilyeneknek álca!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva, megkapjuk a viccet:

ThLCSIAAI - IAAISCLTh CSaL Ki SZáJA' ÁLJa oLYA' ALJaS KaLiTJa Csal ki szájjal állja, ollyal aljas kalitja (kalitkája)!

 

Tudományosan” megfejtve: Th(AN)A CENCNEI(A)|L ThUPLThA(S) CA UZNA SU{V}LUSI (SCVETUSI) LAPI(E)S MENAChZI Mr.-Thana, Mrs.-Cencnei'|s (son), Mr.-Thupltha's (son), (donated me). This (item of) bronze to-the-God-Sul Scvetu, (guardian God) of-(this)-niche was-offered.

Íme a ferdítés részletei az „etruszkul” tanulni óhajtóknak:

CA UZNA „this (item of) bronze

SU{V}LUSI (SCVETUSI) LAPI(E)Sto-the-God-Sul Scvetu, (guardian God) of-(this)-niche

MENAChZI „was-offered

Hogy hogyan lesz a SUVLUSI-ból SUL SCVETUSI? Egyszerű kinyilatkoztatással, mi mondjuk meg, hogy az írnok mit akart leírni. Csak nem gondolják, hogy ezt rábízzuk a „mental agility” nélküli „scratcher”-re (vakaródzóra)! Az írnoknak semmi esélye visszaszólni a mentálisan fürge etruszkológussal szemben.

Jeff Hillnek is van némi fenntartása ez utóbbival: „I conjecture, on no grounds whatsoever(!), not only that the statue was plundered from a niche, but that the wordform SUVLUSI is divine in nature and related to the wordform SULUSI found elsewhere; I deduct the letter {V}, but another way to compel the uncooperative words to better resemble one another might be to conjecture that the most correct wordform is *SUVULU, and that *SULU is a misspelling or a poorly conceived abbreviation.” (Az etruszkológia „tudományos” módszereit és eszközeit én húztam alá.)


Feliratszám 15206.

Siena, agyagból készült lámpa, nyomtatott felirattal:

 

CERIALI Ki ÉRI ÁLI Ki éri álli!

 

Tudományosan” megfejtve: CERIALI (Made in the workshop) of-Mr.-Cerialus.

Jeff Hill's footnote: Mr. Giulio Buonamici recommends a comparison of the stamped term of nomenclature with nicknames of males such as: IVLIVS CERIALIS, PINARIVS CERIALIS, and so on, and IVLIVS MARTIALIS, and TREB • STATORIVS TR • L • TERMINALIS; but his advice is not cogent; a stamp on a lamp would quite likely be either the name of a divinity in the dative case (especially if a number of similarly stamped items were extant), or the name of the manufacturer of the lamp in the genitive case, which perhaps is the case here.

Ezzel a magasröptű elmélkedéssel szemben egy ésszerű hirdetmény áll: az agyagból készült mécses nem égeti meg azt aki hozzáér. Nagy tudású uraim, nem a kontextus határozza meg a szöveget hanem a szöveg illeszkedik/illik a környezetbe; adott esetben emeli ki a mécses jó tulajdonságát! Én pedig olvasatom tökéletes bizonyítottságát látom itt is, szemben a „stamp on a lamp would quite likely be ...”-szerű tapogatózással.


Feliratszám 14976.

Siena, Tavernella, Montepulcianoból, urna a Firenzei Régészeti múzeumban:

 

LARTh ANEINI

ANAINAL APA

 

LARTh ANEINI ANAINAL APA áLARC A NEJ éNJe ANYAIN ÁL ABA(') Álarc a nej énje, anyain áll abba(n)!


Visszájáról olvasva:

APA LANIANA INIENA ThRAL ABA' LÁNYI ANYA JöN éJEN A CSóRé ÁL Abban lányi anya jön, éjen a csóré áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAIA - AIAL LAJA' AJAL Lajjal (vályúval) ajjal (aljaz)!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTh ANEINI(AL) ANAIN(I)AL APA Mr.-Larth, Mrs.-neini's (son), Mrs.-Anaini's father, (lies here).


Feliratszám 9329.

Siena, Tavernella, Montepulcianoból, urna két felirattal:

 

A:         LARIS ANEINI ThUI CESU PUICh

B:         LA--------------------UI CES---- PUIACh

 

Valószínűleg a B felirat csak az utolsó szó írásában, vagyis pontosításában tér el az elsőtől.

 

LARIS ANEINI OUI CESU PUICh/PUIACh aLÁRóJa S A NEJ éNJe ÓVJa KÉSZÜ' BUJa áGYa/ÁGYa Alárója s a nej énje óvja: készül buja ágya!


Visszájáról olvasva:

ChAIUP/ChIUP USEC IUO INIENA SIRAL áGYALJáVa' éP/GYÜVőBe ViSZ E Kő IVÓ INi iLYEN A SÍRAL Ágyaljával épp/gyüvőbe (jövőbe) visz e kő, ivó, inni ilyen a sírral!

 

Megjegyzés: Az egyenes olvasatban a pontosításra nem volt szükség, de a visszafelé olvasatban az első változat folytatja az egyenes olvasat gondolatmenetét, míg a második általánosan beszél az ivászat veszélyéről.

Tudományosan” megfejtve: LARIS ANEINI ThUI CESU PUI<A>Ch Mr.-Laris, Mrs.-Aneini, (rest) here, husband and-wife.

The Inscription Seems To Provide The Etruscan Words For husband and wife: A): CESU PUICh; B): CESU PUIACh (Which I Reckon Is A Slight Mispelling Of **CESU PUIAC).

És mivel támasztja alá emeritus professzorunk a feltevését? Na, mivel? Egy újabb feltevéssel:

Jeff Hill's footnote: evidently (to me, at least) a double burial combined in an ossuary with a single cavity.” Az urna ugyan együregű, de ő rádupláz, az etruszk szótár pedig kibővül ...


Feliratszám 13890.

Siena, Grotti, Monteroni d'Arbia közösség, 53mm magas, 170mm kerületű, talp nélküli agyag ivókupa, kb. egynegyede van meg, több kérdéses betűvel:

 

AEZIUTAVES

 

Az U valóban kérdéses, lehet χ (khi) is, mindkét érték értelmes olvasatot eredményez. Az első betű (jobbról) A-nak látszik de a felirat csak N értékkel eredményez értelmes olvasatot (az N-t fedő vonalka a hiányzó részből nyúlhat át az N fölé). Az értelmezést segíti az aláhúzott ES szövegrész, ugyanis a felírat az ÉSZ szerepéről szól.

 

NEZIUTAVES … NÉZI ViTÁVa' ÉSZ … nézi vitával ész!

NEZIChTAVES NÉZI áGYáT A VÉSZ … nézi ágyát a vész!


Visszájáról olvasva:

SEVATUIZEN eSZÉVe' A TéV IZEN Eszével a tév (tévelygés) izen (üzen) ...

SEVATChIZEN eSZÉVe' ÁT aGY IZEN Eszével át agy izen ...

 

Ha Mauro Cristofanira hallgatnánk, akkor az első betű F lenne, csakhogy ő a H betűt véli F-nek.

 

HEZIUTAVES … éHEZI ViTÁVa' ÉSZ … éhezi vitával ész!

HEZIChTAVES … éHeZI áGYáT A VÉSZ … éhezi ágyát a vész!


Visszájáról olvasva:

SEVATUIZEH SÉVe' A Tó VIZE H... Sével a tó vize h(í)...

SEVATChIZEH eSZÉVe' A TőGY ÍZE H... Eszével a tőgy íze h...

 

Tudományosan” megfejtve: AEZI UTAVES Ms.-Little-Avli, Mr.-Utave's (daughter), (lies here).

Az a Kis Avli(?) nagyon pici lehetett ha egy ivópohárba temették!


A 371.-434. számú feliratok az Arezzoi 5. Etruszk faluból származnak.


Feliratszám 371.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, határkőnek vélt sírkő töredék:

 

TINS

TUL

 

Hogy miért ez az oda-vissza irányítgatás? Csak azért mert a tudósok minden áron a TUL(AR) szót szeretnék látni. Ha egy kicsit jobban megerőltették volna a fantáziájukat, akkor a visszafelé olvasatban meg is találták volna.

 

TINS LUT TŰNéS eLViTe Tűnés elvitte!


Visszájáról olvasva:

TUL SNIT TÚL/TáVoL SZűNő IT Túl/távol szűnő itt.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

TLST - TSLT áTaL SZóT iT SZáLíT Átal (túlvilágra) szót itt szállít!

 

Tudományosan” megfejtve: TIN(IA)S TUL(AR) (In) The-God-Tinia's (protection are these) borders.

A feliratban tényleg határról van szó képletesen, a sírkő a túlvilág határát jelképezi!


Feliratszám 373.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, travertine kőzetből készült urna:

 

KAMSA Kő A MáSA Kő a mása.


Visszájáról olvasva:

ASMAK Á' SuMÁK Áll sumák.

 

Tudományosan” megfejtve: KAM(E)SA Mr.-Kame's-daughter'shusband (lies here).

Ez elképesztő! Az elhunyt neve helyett az apósa nevét tüntették fel az urnán. Kedves etruszkológusok, ez már viccnek is sok!


Feliratszám 374.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, sírkő üledékes vulkáni kőzetből:

 

ARUNThPESNAS A RoVaNCS BESZéN A SZó A rovancs beszén a szó.


Visszájáról olvasva:

SANSEPThNURA SZÁNáS E BúCSúN URA' Szánás e búcsún ural.

 

Tudományosan” megfejtve: ARUNTh PESNAS Mr.-Arunth, Mr.-Pesna's (son), (lies here).


Feliratszám 376.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, a Castro folyóból kiemelt bronz lemez:

 

FASTI KAINEI TULESA KN------------ Fi ÁSaTI Kő ALJa NEJ TŰLE SZÁ' KíN ... Fi ásati (ásatja), kő alja nej, tűle (tőle) száll kín ...


Visszájáról olvasva:

… NK ASELUT IENIAK ITSAF … NeKi A SZó ELeVe iT iLYEN úJA' Ki ÍTéSZ A Fi … neki a szó eleve itt ilyen, újjal ki ítész, a fi.

 

Tudományosan” megfejtve: FASTI KAINEI(AL) TULESA KNAES Mrs.-Fasti, Mrs.-Kainei's (daughter), Mr.-Tule's-son'swife, Mr.-Knae's (daughter), (lies here).


Feliratszám 377.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, bronz rémkép:

 

TINSCVIL TŰNéS KíVÜLi Tűnés kívüli.


Visszájáról olvasva:

LIVCSNIT éLő JaVaK SZűNe IT Élő javak szűne (megszűnése) itt.

 

Tudományosan” megfejtve: TIN(IA)S CVIL The-God-Tinia's vowed-gift.


Feliratszám 378.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, 26cm magas, 31cm hosszú csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből, kétnyelvű felirattal:

 

C CASSIVSC F

SATVRNINVS

V CVSZI C CLAN


Az utolsó betűt tudatosan olvasták félre, merthogy a latin szövegben szerepel F(ilius), melynek az etruszk megfelelője szerintük a CLAN:

 

V CVSZI C CLAPS óVi Ki VéSi űZI Ki KaLABáS Óvi ki vési, űzi ki kalabás (kalabáló, hibásan beszélő).


Visszájáról olvasva:

SPALC C IZSVC V SZóBa' ALKu Kő IZó SZóVa' Ki óV Szóban alku kő, izzó szóval ki óv.

 

Tudományosan” megfejtve:

Latin: C(AIVS) CASSIVS C(AII) F(ILIVS) SATVRNINVS Mr.-Caius Cassius Saturninus, Mr.-Caius's son, (lies here).

Etruszk: V(ELIA) C(A)VSZI(AL) C(AES) CLAN Mr.-Velia, Mrs.-Little-Cavsi's son, Mr.-Cae's son, (lies here).

A két szövegnek még az etruszkológusok szerint sincs semmi köze egymáshoz. Az, hogy az idősb Saturninus elorozta az urnát a fia részére, nem bizonyíték arra, hogy a CLAN szó, ami itt nem is szerepel, azonos értelmű a filius (fiú) szóval.


Feliratszám 379.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, csonttartó doboz tributine kőzetből:

 

----------------

STI PUIAC

Th LA ETERI

 

STI PUIAC O LA ETERI SZíTI éP ÚJA' Ki Ő aLÁ ÉTERÜ' Szíti (szítja) épp újjal ki alá ő éterül.


Visszájáról olvasva:

IRETE AL O CAIUP ITS JeRE TE ALá Ő KiÁ' JaVáBa IT iS Jere te alá, ő kiáll javába itt is!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

SOCI - ICOS SZÓ' KI aJaKOS Szól ki ajakos!

 

Megjegyzés: éter: a görögnek mondott aether az élet-tér (él-tér > é’tér > éter), a levegő ami nélkül nincs élet.

Tudományosan” megfejtve: L(AR)ThI ETRUSCI FASTI(AL) PUIAC A(RN)Th(US) LA(RISUS) ETERI Mrs.-Larthi Etrusci, Mrs.-Fasti's (daughter), andalso-the-wife of-Mr.-Arnth, Mr.-Laris's freedgirl, (lies here).


Feliratszám 380.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, férfi atléta bronzszobra, combján a felirattal:

 

MIKLANINSL MIKeL ANYI NőSüL mikkel annyi nősül


Visszájáról olvasva:

LSNINALKIM LeSZ aNYINÁL KaJMó lesz annyinál kajmó

 

Mikkel annyi nősül, lesz annyinál kajmó (legörbülő)!

 

Tudományosan” megfejtve: MI K(AIAL) LANINS(IA)L I (am) Ms.-Kai Laninsi's (bronze statue given to the Goddess).


Feliratszám 381.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, csonttartó doboz fedele:

 

ARNTh STEPRNA A RáNC eSTE PáRNA A ránc este párna.


Visszájáról olvasva:

ANRPETS ThNRA ANYi RaBE'TőS CSíNY áRA Annyi rabejtős csíny ára!

 

„Tudományosan” megfejtve: ARNTh STEPRNA Mr.-Arnth Steprna (lies here).


Feliratszám 382.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, csonttartó doboz fedele:

 

AR STEPRNE ARa eSTE éP eRéNYe Ara este épp erénye!


Visszájáról olvasva:

ENRPETS RA E'NYeRŐ éP E'TéS RÁ Elnyerő épp ejtés rá!

 

„Tudományosan” megfejtve: AR(NTh) STEPRNE Mr.-Arnth Steprne (lies here).


Feliratszám 383.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, nagy (sír)kő:

 

MILARThIAKURVENATS MI áLARCáJA KiVáR VÉN Á'TáS Mi álarcája (álorcája), kivár. Vén áltás (áltatás)!


Visszájáról olvasva:

STANEVRUKAIThRALIM SáTÁN-E'VRe Ű KAJáTJa uRAL IMa Sátán-elvre ű kajátja (kiáltja): ural ima!

 

Megjegyzés: A sima kövön körbeírással rajzolta meg az írnok a sátán arcát, más értelme nincs a körbeírásnak, hiszen a nagy követ forgatni nem lehet. Az utolsó betű, a szigma felfelé mutató szárai egyben a sátán szarvai.

Tudományosan” megfejtve: MI LARThIA(S) KURVENAT(A)S I (am) Mr.-Larthia Kurvenata's.


Feliratszám 384.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, csonttartó doboz:

 

LARTh STEP

RNI

AUThNAL

 

LARTh STEP RNI AUThNAL áLARC eSTÉBe' RóNI AVa' CSíNY ÁL Álarc estében róni avval csíny áll!


Visszájáról olvasva:

LANThUA INR PETS ThRAL LÁNY CSóVA ÍNYRe BETű iS CSóRé ÁL Lány csóva ínyre, betű is csóré áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LRAPIL - LIPARL aLá RAB ILő áLIPARaL Alá rab illő áliparral!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTh STEP|RNI(ES) AUThN(I)AL Mr.-Larth, Mr.-Step|rnie's (son), Mrs.-Authni's (son), (lies here).


Feliratszám 385.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, tiburtine csonttartó doboz:

 

A STEPRNUI

LEThIAL

 

LA STEPRNUMI LEThIAL aLÁ eSTÉBe' íRóN VáMJa LECSiJe ÁL Alá estében írón vámja, lecsije (fecsegője, rágalmazója) áll!


Visszájáról olvasva:

LAIThEL IUNMRPETS AL LAJTJa ELé IVóN MáR BETűS ÁL Lajtja elé ivón már betűs áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLNUMIL - LIUNMLL LeLőN VáM ILő éL JaVáN íM LeLő Lelőn vám illő, él javán ím lelő!

 

Tudományosan” megfejtve: A(ULI) STEPRNUI LEThIAL Ms.-Auli Steprnui, Mrs.-Lethi's (daughter), (lies here).


Feliratszám 386.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, tiburtine csonttartó doboz:

 

ARNT FENE

CAURIAS

 

ARNT FENE CAURIAS A RoNTó FENE KAVaRóJa A SZó A rontó fene kavarója a szó.


Visszájáról olvasva:

SAIRUAC ENEF TNRA SZó A JóRa VAK ÉNE Fi TaNú RÁ Szó a jóra vak éne (egyénisége), fi tanú rá!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ACES - SECA A KÉSő SE KA' A késő se kall (kallódik el)!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNT FENE CAURIAS Mr.-Arnt Fene, Mr.-Cauria's (son), (lies here).


Feliratszám 387.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, nagy kőoszlop:

 

------ARISFALASASNASMA LARISFALASASNASMA aLÁRóJa SZó FAL A SAS NÁSZa MA Alárója szó: fal a sas (a római hatalom), násza ma!


Visszájáról olvasva:

AMSANSASALAFSIRAL A MáSÁN SASA' aLAFa SÍRAL A másán sassal: alafa (jutalom) sírral!

 

Tudományosan” megfejtve: LARIS FALASASNAS MA(RCIAL) Mr.-Laris, Mr.-Falasasna's (son), Mrs.-Marci's (son), (lies here).


Feliratszám 388.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Marciano melletti domboldal:

 

ThUKERAKILTUSThUVEP OUKERAKILTUSOUVEP Ő VaK ERő AKI eLőT VéSő ÓVa VÉP Ő vak erő aki előtt véső óva vép (lép)!


Visszájáról olvasva:

PEVUOSUTLIKAREKUO eBE' ViVŐ SZíVe TeLIK ARa ÉKöVe Ő Ebben vivő szíve telik, ara ékköve ő!

 

Tudományosan” megfejtve: ThUKERA(S) KILTUS ThUVEP(IAL MI) (I am) Mr.-Thukera Kiltu's, Mrs.-Thuvepi's (son's), (ossuary).


Feliratszám 389.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Marciano melletti domboldal, egy csúcsos csonttartó doboz fedele:

 

FASThIVELChANEI FASZuCáJa VELe áGYÁN ÉJe' Faszucája (faszurkálója) vele ágyán éjjel!


Visszájáról olvasva:

IENAChLEVIThSAF iLYEN ÁGY eLÉ VICeS A Fi Ilyen ágy elé vicces a fi!

 

Tudományosan” megfejtve: FASThI VELChANEI Ms.-Fasthi Velchanei (lies here).


Feliratszám 390.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Marciano melletti domboldal, alabástrom csonttartó doboz:

 

AVLE STEPRNI A'Va eLÉ eSTE PőRéN Ü' Alva elé este pőrén ül!


Visszájáról olvasva:

INRPETS ELVA ÍNYéRe BETűS ÉL aVA' Ínyére betűs él avval!

 

Tudományosan” megfejtve: AVLE STEPRNI(AL) Mr.-Avle, Mrs.-Steprni's (son), (lies here).


Feliratszám 392.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, tiburtine csonttartó doboz fedele:

 

ARNTh VELChATINI

VESTRNALISA

 

ARNTh VELChATINI VESTRNALISA A RáNC éVEL aGYA' TŰNI VESZTéRe iNAL ISZA A ránc évvel agyal tűnni, vesztére inal isza!


Visszájáról olvasva:

ASILANRTSEV INITAChLEV ThNRA A SZILA' Nő éRTéSÉVe' INi ITA' áGYaL EVe' CSúNYáRA A szilaj nő értésével: inni ital ágyal evvel csúnyára!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AVIA - AIVA A'Va úJA' ALJU'VA Alva újjal aljulva (aljasulva)!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNTh VELChATINI(AL) VESTRN(I)ALISA Mr.-Arnth, Mrs.-Velchatini's (son), Mrs.-Vestrni's-daughter'shusband, (lies here).


Feliratszám 393.

Bronz lemez a British Múzeumban a 392. számúval teljesen azonos felirattal.


Feliratszám 394.

Bronz lemeztöredék a Budapesti(?) Múzeumban, a 392. számúval teljesen azonos felirattal. „A fragment of a bronze sheet, which is said to have come from the region of Hungary which includes the towns Jasz, Nagy, Kun, and Szolnok according to Mr. Theodor Mommsen; at one time at the House Of Mr. Jankovich according to Mr. Theodor Mommsen, now at Budapest in the Museum according to Mr. Ariodante Fabretti and Mr. Theodor Mommsen.

Jeff Hill két rajzot is közöl róla. Az elsőt Ariodante Fabretti készítette, a második a CORPORE INSCRIPTIONVM LATINARVM-ból való. Melyik az igazi? „Written from left to right in the photographic plates of Mr. Giancarlo Conestabile and Mr. Ariodante Fabretti, but by mistake. I saw it and I condemned it, said Mr. Theodor Mommsen; and correctly, too: because it is not genuine.

Megjegyzem, a jász népnév szerepel a pyrgi aranylemezeken, valamint a 143. és 212. számú feliratokon.


 

Feliratszám 395.

Bronz lemez, Bologna, Antonio Santagata háza, a 392. számúval majdnem teljesen azonos felirattal, egy I betű híján, mely az olvasatot nem befolyásolja.

Jelenleg a Ravennai Nemzeti Múzemban őrzik, 1354. leltári számmal.Feliratszám 396.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, tiburtine csonttartó doboz:

 

V ThURICE LAURST

NAL

 

V ThURICE LAURSTNAL Vő CSŰRI KÉ' áL A ViRaSZTóNÁL Vő csűri, kéj áll a virrasztónál!


Visszájáról olvasva:

LANTSRUAL ECIRUTh V LÁNY TáSáRa VAL E KŰRoVáCS Vő Lány tássára (társára) vall, e kűrovács (kőfaragó) vő!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VNTL - LTNV VoNaToL LeTűNVe Vonatol letűnve!

 

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) ThURICE LAURST|N(I)AL Mr.-Velia Thurice, Mrs.-Laurst|ni's (son), (lies here).


Feliratszám 397.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, tiburtine csonttartó doboz:

 

NAL

V ThURICEPETR

 

NAL V ThURICEPETR iNAL Vő CSŰRI KÉ' BETűRe Inal vő, csűri kéj betűre!


Visszájáról olvasva:

RTEPECIRUTh V LAN áRT ÉP E KŰRoVáCS LÁNY Árt épp e kűrovács, lány!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

NVALR - RLAVN NőVe' ALáíRó uRaL A'VóN Nővel aláíró ural alvón!

 

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) ThURICE PETR|N(I)AL Mr.-Velia Thurice, Mrs.-Petr|ni's (son), (lies here).


Feliratszám 398.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, tiburtine csonttartó doboz:

 

L SPURINEI TETI

NAL

 

L SPURINEI TETI NAL aLá SZéP ÚRI NEJ íTÉ'TÜ' iNAL Alá szép úri nej ítéltül inal!


Visszájáról olvasva:

LAN ITET IENIRUPS L LÁNY-ÍTÉ'T iLYEN ÍRóVa' BőSZ áL Lány-ítélt ilyen íróval bősz áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LNIL - LINL LeN ILő eLINaL Lenn illő elinal!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) SPURINEI TETI|N(I)AL Ms.-Larisi Spurinei, Mrs.-Teti|ni's (daughter), (lies here).


A 4636.-4652. számú feliratok a Ferrari család Farnetella birtokának Camporsi nevű részén, a Lucignano vasútállomás közelében kerültek elő három sírból.


Feliratszám 4636.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, tiburtine csonttartó doboz:

 

ARNThUR LEVE ANAINAL ARáN CSŰR eLEVE ANYAIN ÁL Arán csűr eleve anyain áll!


Visszájáról olvasva:

LANIANA EVEL RUThNRA LÁNYI ANYA EVEL éRV CSíNRA Lányi anya evvel érv csínra!

 

Tudományosan” megfejtve: ARNThUR LEVE(S) ANAIN(I)AL The-Mr.-Arnths, Mr.-Leve's (sons), Mrs.-Anaini's (sons), (lie here together).


A 4637. és 4638. csonttartó doboz és urna állítólag egyetlen személy tulajdona.


Feliratszám 4637.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, csonttartó doboz:

VEL LEVE A ANEINAL VELe eLEVE A' A Nő ÉJe' NÁLa Vele eleve al (alj, alap) a nő éjjel nála!


Visszájáról olvasva:

LANIENA A EVEL LEV LÁNY éJEN A' Á' EVEL eLEVe Lány éjen al (alj, alap) áll evvel eleve!

 

Tudományosan” megfejtve: VEL LEVE A(ULES) ANEIN(I)AL Mr.-Vel Leve, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Aneini's (son), (lies here).


Feliratszám 4638.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, urna (bögre, fazék):

 

V LEVE A ANEINAL Vő éL EVE' A' A Nő ÉJe' NÁLa Vő él evvel, al (alj, alap) a nő éjjel nála!


Visszájáról olvasva:

LANIENA A EVEL V LÁNY éJEN A' Á' EVEL Vő Lány éjen al (alj, alap), áll evvel vő!

 

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) LEVE A(ULES) ANEIN(I)AL Mr.-Velia Leve, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Aneini's (son), (lies here).

Mr. LEVE egyszerre két helyen nyugszik, már csak az a kérdés, hogy felváltva vagy egyikben a LEVE, másikban ő maga?!


A 4639. és 4640. csonttartó doboz és urna állítólag egyetlen személy tulajdona.


Feliratszám 4639.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, fekete Etruscocampan edény:

 

LARThIA LEVEI FASTIS ANEINAL SEC LAROIA LEVEI FASTIS ANEINAL SEC aLÁRÓJA eLÉ VEJ FASZ iT IS ANYi ÉJeN ÁL eSÉK Alárója elé vej, fasz itt is annyi éjen áll, essék!


Visszájáról olvasva:

CES LANIENA SITSAF IEVEL AIORAL KÉSő LÁNY iLYEN A' áSÍTáSA Fi éJE' VELe A JÓRa ÁL Késő lány ilyen aj ásítása, fi éjjel vele a jóra áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARThI A(ULESA) LEVEI(ALISA) FASTI(E)S ANEIN(I)AL SEC Mrs.-Larthi, Mr.-Aule'sdaughter's-husband, Mrs.-Levei's-daughter's-husband, Mr.-Fastie's daughter, Mrs.-Aneini's daughter, (lies here).


Feliratszám 4640.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, piros agyag urna (bögre, fazék):

 

LARThI LEVEI ANEINAL LAROIA LEVEI ANEINAL aLÁRÓJA eLEVe ÉJ A NEJeN ÁL Alárója eleve éj, a nejen áll!


Visszájáról olvasva:

LANIENA IEVEL AIORAL LÁNY iLYEN A' éJE' VELe A JÓRa ÁL Lány ilyen al, éjjel vele a jóra áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARThI LEVEI(AL) ANEIN(I)AL(ISA) Mrs.-Larthi, Mrs.-Levei's (daughter), Mrs.-Aneini'sson's-wife), (lies here).


Feliratszám 4641.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, nagy füles edény:

 

L ANEINEI LEVES ÁL A NEJeN ÉJ eLÉ VÉSZ Áll a nejen éj elé vész.


Visszájáról olvasva:

SEVEL IENIENA L eSZÉVEL éJEN iLYEN Á' eLé Eszével éjen ilyen áll elé.

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) ANEINEI(AL) LEVES Mr.-Laris, Mrs.-Aneinei's (son), Mr.-Leve's (son), (lies here).


A 4642. és 4643. csonttartó doboz és urna állítólag egyetlen személy tulajdona.


Feliratszám 4642.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, csonttartó doboz:

 

LEVE

A L A FERINIAL

 

LEVE A L A FERINIAL LÉVE' Á' eLé A FÉRJ iNI ÁL Lével áll elé, a férj inni áll.


Visszájáról olvasva:

LAINIREF A L A EVEL aLÁ INi JáR E Fi A Lé Á' EVEL Alá inni jár e fi, a lé áll evvel.

 

Tudományosan” megfejtve: LEVE A(ULE) L(EVE) A(ULES) FERINIAL Mr.-Leve. Mr.-Aule Leve, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Ferini's (son), (lies here).


Feliratszám 4643.

Siena, Arezzo, 5. Etruszk falu, Lucignano, Farnetella birtok, Camporsi, kisebb fekete edény:

 

A LEVEA FARINA Á' LÉVE' A FiÁRa INA Áll lével, a fiára inna.


Visszájáról olvasva:

ANIRAF AEVEL A ANYi ÍRA' Fi A E'VEL Á' Annyi írral (gyógyírral) fi a elvvel áll.

 

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) LEVE A(ULIAL) FARINA(S) Mr.-A