Szkíta Főnix Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Mellár Mihály :
Etruszk nyelvi emlékeink 2.


2017.09.04.
Etruszk


Etruszk (sír)feliratok 202.-300.


Az etruszk feliratokat Jeff Hill: CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című, 17111 oldalas könyvéből idézem, az általa kiemelt „tudományos” megfejtésükkel együtt. A professor emeritus elérhetősége: jeffjeff.hillhill@gmail.com.

 

Az alkalmazott, kissé módosított Leyden Konvenció jelei:

A ̣ a jel nem biztos, de valószínű;

X a jel olvashatatlan;

| egy sor kezdete;

A͡U vagy AU egyberovott/egybeírt betűket jelöl;

[ ] ezek visszatöltött (feltételezett) betűk;

(-) ezek megfejtettnek vélt betűk;

< > ezek törlésre szánt betűk;

[---] bizonytalan számú betűhely;

[...] meghatározott számú betűhely.

Minden sárga színű betűsor a gyűjteményben helyreállított feliratot jelöl, míg az

átírás zöld színű betűi saját helyreigazításaim.

a feldolgozás újabb lépésére mutat.


Az alábbi feldolgozásokban a szövegek elolvasását kísérlem meg nagyon egyszerű, könnyen követhető módszerrel. A józan ész azt sugallja, hogy az etruszk szövegek írói nem nyelvészek voltak, csupán átlagos írástudók, akik megpróbálták legjobb tudásuk szerint rögzíteni a beszélt nyelvet, a mindig szűkös írásfelületen egy minimális jelrendszerrel és a lehető legegyszerűbb helyesírási szabályzattal.
Jöjjön hát a kihagyásos módszerrel írt szövegek etruszk, azaz szittya-hun-magyar olvasata, a kihagyott magánhangzók visszapótlásával (kisbetűkkel). A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n (-ban/-ben helyett -ba'/-be' szerepel) és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, megnyú'tva azt), az ugyancsak nem jegyzett hosszú hangzót félkövér betűvel, az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!).
Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (gy), Jeff Hill átírásában Ch, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt meggy vagy megye is, a szövegkörnyezettől függően!
A szavakba tördelés – ahol az eredeti szöveg (pontokkal) nem jelzi (az ókorban ez nem igen volt szokás) - a tudósok részéről önkényes, én az ésszerű olvasat követelményének eleget téve tördeltem szavakba a szóközök nélküli szövegrészeket, de az egyértelműen jelzet szóközöket tiszteletben tartva. (“Foremost it is important to note that the signs generally known as word dividers by no means mark lexemic word boundaries in every case. Rather, these often seem to be mere delimitation marks for prosodic breath units or morpho-grammatical and other units, and should be seen on the same structural level as spaced (or partly-spaced) and continuous (or split-continuous) writing. And the same is true for the early use of a space.” Reinhard G. Lehmann (Johannes Gutenberg University of Mainz): On word division and grammar as applied to the second Nerab inscription.)

A legtöbb rajzot Jeff Hill maga készítette eredeti papír lenyomatok (squeeze paper) alapján.
Feliratszám 202.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Romitorio birtok, csonttartó doboz, üledékes vulkáni kőzetből, 480 mm. széles:


AULE CEISU VIPINAL AULE CEISU VIŚNAL AVuL-E KÉJ SíVa VISZáNÁL avul-e kéj síva viszánál

FULU FÚLVa fúlva

 

Avul-e kéj síva (sírva) viszánál (kifordított másviláginál), fúlva?


A választ a visza, a visszafelé olvasás adja meg:


ULUF LANŚIV USIEC ELUA VáLVa Fi LÁNY SZÍVe VéSI E Kő ELé Ű Á' Válva fi, lány szíve vési: e kő elé ű áll!


Megjegyzés: A visza szó juttatta eszembe őseink hitét, melyben a másvilág tükörképe, fordítottja, viszája az e világinak. A másvilágon tehát visszafelé olvasnák ezt a feliratot! Mit ad Isten, tényleg a feliratnak van értelmes és ideillő visszafelé olvasata. Akkor pedig az etruszk sírfeliratok (legalábbis egy részük) palindromák, tükörmondatok!

Tudományosan” megfejtve: AULE CEISU VIPIN(I)AL FULU(S)Mr.-Aule Ceisu, Mrs.-Vipini's (son), Mr.-Fulu's (son), (lies here).Feliratszám 203.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Romitorio birtok, kis csonttartó doboz, üledékes vulkáni kőzetből, 320 mm. széles:


AU CESU PESNA

X


X AU CESU PESNA X AX CESU PESNA áGY ÁGYa KÉSZ Ű BESZá'NA Ágy. Ágya kész, ű beszállna!


Visszájáról olvasva:


ANSEP USEC XA X A NőS EBe VéSE Ki áGYA íGY A nős ebbe vésse: ki ágya így!


Megjegyzés: Egy banális, de teljesen értelmes és ideillő szöveg. Valaki, miután elolvasta a szöveget, a doboz jobb oldalára ráírt egy X (= GY) betűt, vagyis ráírta a csonttartó doboz oldalára, hogy az a szövegben említett ágy! Aki az eredeti feliratot elolvasta és megértette, annak erre az utólagos megjegyzésre nem volt szüksége, de a visszafelé olvasatot a túlélőre pontosítja. A jel megzavarta az etruszkológusokat, mivel ők nem tartoznak azok közé akik értik az etruszk szövegeket. A X jelet így magyarázzák: „(The cross) X (scratched after firing indicates that, after a likely period of mundane use, after my owner died I was dedicated to the sacred purpose of storing the ashes of someone enjoying their afterlife, or that I was dedicated for the exclusive use of someone enjoying the afterlife, or for the use of a God or a Goddess, and that, under a sanction imposed by religious awe and law, I may not be used, or certainly no longer be used, for mundane purposes; Mr. Giulio Buonamici's opinion that these marks could be commemorations, of acquittals of vows, is cogent in some uncertain (but probably very small) percentage of instances).” Jeff Hill. A felirat pedig így hangzik szerintük

tudományosan” megfejtve: AU(LE) CESU PESNA(S)Mr.-Aule Cesu, Mr.-Pesna's (son), (lies here).Feliratszám 204.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Romitorio birtok, 200 mm. magas agyagfazék:


LARThI PETRUNRI CAINA LAROI PETRUNRI CAINA aLÁRÓJa BETű-RoVó Ne RóJ KAJáNA' Alárója betű-rovó: ne rój kajánnal.


Visszájáról olvasva:

ANIAC IRNURTEP IORAL ANYI AKi ÍRNa ÚRíTÉBe' JÓRa ÁL Annyi aki írna úrítében (úrítéletében) jóra áll!


Tudományosan” megfejtve: LARThI PETRUNRI(AL) CAINA(S)Ms.-Larthi, Mrs.-Petrunri's (daughter), Mr.-Caina's (daughter), (lies here).Feliratszám 205.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 300x200 mm.:


ARNTh ANE

INI LARThAL

ISA


ARNTh ANEINI LARThAL LSA A RáNC A NEJeN Ű áLARCAL LeSZÁ' A ránc a nejen, ű álarccal leszáll.


Visszájáról olvasva:

ASL LAThRAL INIENA ThNRA A SZáLó aLÁ CSóRé ÁL INI ENYi A CSíNY áRA A szálló alá csóré áll inni, ennyi a csínny (nyugalom) ára!


És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AILELA - ALELIA A JeLEL Á' A LÉL íJA A jellel áll a lél íja (lélek útmutatása)!


Tudományosan” megfejtve: ARNTh ANE|INI(AL) LARTh(I)AL|ISAMr.-Arnth, Mrs.-Aneini's (son), Mrs.-Larthi's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 206.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 290x210 mm.:


LART ANEINI aLÁíRT A NEJ iNNI aláírt a nej inni

LARThALISA LAROALISA aLÁíRÓ ÁL ISZÁ- aláíró áll iszá-

RAUFE RA Ű FÉ' ra ű fél


Aláírt a nej, inni aláíró áll, iszára ű fél (ügyfél)!


Visszájáról olvasva:

EFUAR ASILAORAL INIENA TRAL E FuVARA' SZILA' ŐR ÁL INI ENYi Á'RAL E fuvarral szilaj őr áll, inni ennyi áll tárral.


És mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLR IAE – EAI RLL iLő aLáíRJA-E – E AJáRóL éL Illő aláírja-e? E aljáról él!


Megjegyzés: A Czuczor-Fogarasi szótár szerint FUVAR: „A német Fuhr szóból kölcsönzöttnek látszik. A szanszkritban: pur am. elővisz. Általán, szállitó alkalmatosság, melyet valaki bérben felfogad, használ. Szekérfuvar, hajófuvar; lovas fuvar, ökrös fuvar. Fuvart fogadni. Fuvarba menni. Fuvarral keresni kenyerét.” De: „FUT, (fu-t) önh.... Gyöke a hangutánzó fu, melyből a fú, fúv, fúj is származnak. Meg van a latin fugio, perzsa pujiden, sínai (fugere, currere), a német fliehen szókban. Ide tartoznak a hellen πους (ποδ-ος), latin pes (ped-is), német Fusz, angol foot (olvasd: fut), svéd fot, dán fod, spanyol, cseh pata, szanszkrit pad, és számtalan más szók is, melyek mind láb-at jelentenek, ez pedig ismét a lauf-en szóval s ennek rokonságaival egyezik meg, melyeket elszámlálunk a maga helyén. Eredetileg tehát am. fúva vagy szél módjára sebesen távozik, halad.” Akkor pedig a futva járó teherszállítás: fu-jár > fujar > fuvar, vagyis magyar szó!

Tudományosan” megfejtve: LART ANEINI(AL) LARTh(I)ALISA RAUFE(S)Mr.-Lart, Mr.-Aneini's (son), Mrs.-Larthi's-daughter'shusband, Mr.-Raufe's (son), (lies here).Feliratszám 207.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 250x190 mm.:


L ANEINI L

VENATNAL

NAL

 

L ANEINI L VENATNAL Le A NEJ iNI áL VÉN ÁTiNÁL Le a nej inni áll vén átinál (túlviláginál).


Visszájáról olvasva:

LANTANEVL INIENA L LÁNYáT Á'NEVeLő INI E aNYA áL Lányát álnevelő (hamis nevelő), inni e anya áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LVN LTL – LTL NVL eLeVeN éLeTeL – LéTeL NeVeL Eleven élettel létel (lét) nevel!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) ANEINI(AL) L(ARISUS) VENAT{NAL}|N(I)AL(ISA)Mrs.-Larisi, Mrs.-Aneini's (daughter), Mr.-Laris's (daughter), Mrs.-Venatni's-son's-wife, (lies here).

A halott tehát Mrs. L., akinek a neve egyáltalán nem fontos a neki szentelt sírfeliraton, helyette kiírták az anyja nevét, az apja nevének kezdő betűjét és Mrs. Venatn, vagyis az anyósa teljes nevét! A „tudósok” ezt így, minden szégyenkezés nélkül le merik írni, és az etruszkológia magas tudományának eredményeként bemutatni. Megáll az ész!

Az elhunyt neve tényleg nem fontos és nincs is rajta a feliraton, a hozzátartozók akik és amíg emlékeznek rá úgyis tudják, akik pedig nem ismerték azoknak az üres név semmit sem mond, ellenben a tükör mondatok és az akrosztichon mindenki számára nagyon is tanulságos. Így az elhunyt maradandó nyomot hagyott azokban akik elolvasták sírfeliratát.Feliratszám 208.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, pár számára készült homokkő csonttartó doboz oldala, 250x190 mm.:


ARNTANEINI

PRUMAThNAL

 

ARNChANEINIPRUMAThNAL A RoNGY A NEJeN IPaR VáMA' CSiNÁLi A rongy a nejen: ipar - vámmal csináli!


Visszájáról olvasva:

LANThAMURPINIENAChNRA LÁNCA' Mi VáR BŰNJE' NAGY öNúRA Lánccal mi vár bűnjel nagy önúrra!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

APIL - LIPA ABa ILő LIBA Abba illő liba!


Tudományosan” megfejtve: ARNT ANEINI(ALISA) PRUMAThN(I)ALMr.-Arnt, Mrs.-Aneini's daughter's-husband, Mrs.-Prumathni's (son), (lies here).Feliratszám 209.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 340x240 mm.:

 


LA ANAINA

PRUMAThNAL

 

LA ANAINA PRUMAThNAL LA ANAINI PRUMAThNAL aLÁ ANA INI BáR VáMA' CSiNÁLi Alá adna inni, bár vámmal csináli!


Visszájáról olvasva:

LANThAMURPINIANA AL LÁNCA' Mi VáR BŰN oLYANA' ÁL Lánccal mi vár, bűn olyannal áll.


vagy:

LANThAMURPINIANA AL LÁNCA' MŰRe éPü'NI ANYA ÁL Lánccal műre épülni anya áll.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LPIL - LIPL eLéBe ILő LIBa áL Elébe illő liba áll!


Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) ANAINA PRUMAThN(I)ALMr.-Laris Anaina, Mrs.-Prumathni's (son), (lies here).Feliratszám 210.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, háztető alakú homokkő csonttartó doboz, 405 mm. hosszú:


L ANEINI PRUMAThNA

L

 

L ANEINI PRUMAThNAL aLá ANa E INI BáR VáMA' CSiNÁLi Alá adna e inni, bár vámmal csináli!


Visszájáról olvasva:

LANThAMURP INIENA L LÁNCA' MŰRaB INi éJE' iNA' aLá Lánccal műrab, inni éjjel inal alá.

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) ANEINI PRUMAThN(I)A|LMs.-Larisi Aneini, Mrs.-Prumathni's (daughter), (lies here).Feliratszám 211.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 440x470x240 mm.:


ARNTh PRUMAThNI ARNThAL A RÁNC BŐR-VáM A CSÚNYáJa ÁRáN CSAL A ránc bőr-vám: a csúnyája árán csal!


Visszájáról olvasva:

LAThNRA INThAMURP ThNRA TSZoN áRA INTSe AMi VáR aBa' CSúNYáRA Látsszon ára, intse ami vár abban csúnyára!


Tudományosan” megfejtve: ARNTh PRUMAThNI(ALISA) ARNTh(I)ALMr.-Arnth, Mrs.-Prumathni'sdaughter's-husband, Mrs.-Arnthi's (son), a-good-ploughshareman, (lies here).Feliratszám 212.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti Columbut birtok, homokkő csonttartó doboz, 280x320x320 mm.:


--ELIAS UTIM

ASPESA( NAL


A második sor karéjjal elkerített része valóban az első sor folytatása is(!) némi kiegészítéssel: az N valójában egy jól kivehető ligatúra és ez a betoldás mind az első, mind a második sor folytatásaként is olvasandó:

 

--ELIAS UTIM NAL ASPESA FELIAS IUTIM PNTAL ASPESA LATNP FEL JÁSZ/íJÁSZ JUT ÍM BáNaTAL A SZóBESZe Á' (LÁTóN aBa') Fel jász/íjász jut, ím, bánattal, a szóbesze áll (látón abban)!

 

Visszájáról olvasva:

PNTAL ASEPSA LATNP MITUI SAILEF (PoNT ÁL) A SZÉP SZÁ' LÁTáN éP MI TeVőJe SZÁJaL E Fi (Pont áll) a szép szál láttán, – épp mi tevője (okozója), – szájal e fi.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FA MPNTPNTM AF Fő AMi BoNT – PoNT Mi A Fő Fő ami bont – pont mi a fő!


Megjegyzés: Az utalás Nimródra, a nagy vadászra (íjászra) vonatkozhat.

Tudományosan” megfejtve: LARTh ETRUSCA VELIAS UTIM|N(I)AL ASPESAMr.-Larth Etrusca, Mr.-Velia's (son), Mrs.-Utimni's (son), Mr.-Aspe's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 213.

Osenna, a Santo Quirico d'Osenna templom melletti dei Cancelli birtok, homokkő csonttartó doboz, 320x330x275 mm.:


TITLE PUPAE TŰTeLE BUBA E Tűtele buba (bábu) e!


Visszájáról olvasva:

EAPUP ELTIT É' A BUBa ÉLTű IT Él a buba éltű itt.

 

Megjegyzés: Valami fekete mágia (voodoo) szerű dologról lehet itt szó!

Tudományosan” megfejtve: TITLE PUPAE „Mr.-Title Pupae (lies here).Családi sírbolt 35 urnával, Casone birtok a Malacena fennsíkon Monteriggioni, Poggibonsi és Castellin városok között


Feliratszám 4618.

Sienna, Malacena fennsík, alabástrom csonttartó doboz, 840 mm. széles, 1070 mm. magas:

MI CAPRA CALISNAS LARThAL MI KAPóRA KALaJoS NÁSZ áLARCAL mi kapóra kalajos nász álarccal

SEPUS ARNThALISLA CURSNIALCh SZÉPÜ' S A RáNCAL JáSZLA KöVéR SZéNáJa ÁLDJa szépül s a ránccal jászla kövér szénája áldja


Mi kapóra kalajos (görbeutas) nász álarccal, szépül s a ránccal jászla kövér szénája áldja.


Visszájáról olvasva:

ChLAINSRUC ALSILAThNRA SUPES aGYaL A INaSRa VaK ÁL SZILA' CSíNYáRA SZíVéBe' ÉSZ agyal a inasra vak áll szilaj csínyára szívében ész

LAThRAL SANSILAC ARPAC IM LÁTSZóRa ÁL S A NőSÜLő AKi A RaB A'Ku ÍM látszóra áll s a nősülő aki a rab alku ím


Agyal a' inasra vak, áll szilaj csínyára szívében ész, látszóra áll s a nősülő aki a rab alku, ím!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

MS LCh – ChL SM MáS LéGY – üGYeL SZeMe Más légy! – ügyel szeme.


Tudományosan” megfejtve: MI CAPRA CALISNAS LARTh(I)AL SEPUS ARNTh(I)ALI(E)S L(AUTNITh)A CURSNIALChI (am) the-urn of-Mr.-Calisna, Mrs.-Larthi's (son's), Mr.-Sepu's (son's), Mrs.-Arnthi's-grandson's slave, of-Cortona.Feliratszám 4619.

Sienna, Malacena fennsík, alabástrom csonttartó doboz.:


MI Th || ANIAS MUThURINA

SEP || USLA---------------------L

 

MI Th || ANIAS MUThURTNAL SEP || USLA MI CSA'NI A SZó MŰ CSaVaRTaN ÁL SZÉP USZáLYA' Mi csalni a szó, mű csavartan (összefonódva) áll szép uszállyal.

 

A szöveg elhelyezése a dobozon nem véletlen, még a különálló L betűé sem. A feliratot megtörő dobozél soronként két-két sorkezdő illetve sorzáró betűt ad. Ez tehát egy ügyesen megszerkesztett akrosztichon.

A kezdő és záró betűk sorban oda-vissza összeolvasva:


MS ThP AU AL – LA UA PTh SM MáS CSáBa A'Va ÁL – aLÁ VÁ' Bö'CS SZeM Más csába alva áll – alá váj bölcs szem!


A feliratot visszafelé olvasva, némi felvilágosítást kapunk a szöveg szerkesztőjéről is:


L ALSU || PES éL ÁLáSáVa' BESZe Él állásával Besze!

ANTRUThUM SAINA || Th IM ANYiT RoVó óCSU' íM SZÁJáN A Cé' IMa Annyit rovó ócsul, ím, száján a céh ima.


Úgy szokás, hogy előbb egy oldalt végig olvasunk és csak azután fordulunk rá a másik oldalra. Ezt bizony eddig elmulasztottuk, pótoljuk hát be gyorsan:

MI Th | SEP MI Cé' SZÉP Mi cél szép?

ANIAS MUThURTNA | L USLA ANYI A SZó MiVe' CSaVaRTaN ÁL USZáLYA Annyi a szó mivel csavartan áll uszálya!


Ugyanígy, oldalanként visszafelé olvasva:

L ALSU | ANTRUThUM SAINA éL ÁLáSáVa' A Nő TRUCáVa' íM SAJNÁ' Él állásával a nő, truccával, ím, sajnál!

PES | Th IM BESZe o'CSó ÍM Besze olcsó, ím!


Tudományosan” megfejtve: MI Th|ANIAS MUThURIN(I)A|L SEPUS LA(UTNIThAS)I (am) (the urn) of-Mr.-Thania, Mrs.-Muthurini'|s (son's), Mr.-Sepu's slave's.

 

A tudományos megfejtés szerint az urna Mr. Thaniaé, ezért nem árt idéznem, hogy pontosan milyen is az az urna: „height: 410 millimetres; length: 510 millimetres; width: 325 millimetres, conserved at the Arnchaeological Museum Of Florence, inventory number 97780; on the lid, the dimensions of which are: height: 340 millimetres; length: 605 millimetres; width: 350 millimetres, is a female figure; height of the letters: from 15 millimetres to 40 millimetres.” Vagyis az urnán egy nő szerepel! Nem Mr. Thania, nem Mr. Szépu rabszolgája, hanem Szép ű, maga a nő!

Nem sikerült képet találnom pontosan erről az urnáról, de mellékeltem egy hasonlót, hogy érzékeltessem milyen női alakról, illetve annak formáját fedő uszályáról van szó a szövegben.Feliratszám 214.

 Sienna, Malacena fennsík, agyag temetkezési edény:


VEZACEINAZESIALISSA VEVACEINAAESIALINSA VEVő AKi E JóNÁ' Á' ÉS aJÁLJa NáSZA' Vevő aki e jónál áll és ajálja (ajánlja) násszal.


Visszájáról olvasva:

ASNILAISEAANLECAVEV ASZoNYI LAJ öSZ' A NYíLÉKA VEVő Asszonyi laj (vályú) összeáll, a nyíléka vevő.

 

Tudományosan” megfejtve: VE(LIA) ZACEINA ZESIALISSA „Mr.-Velia Zaceina, Mrs.-Zesi's-daughter's-husband, (lies here).


 


Feliratszám 215.

 Sienna, Malacena fennsík, agyag temetkezési edény:


RAMAA SE RAMPA SE iRAMBA' SZÉ' Iramban szél.


Visszájáról olvasva:

ES APMAR ÉSZ A Pá'Ma ÁRa Ész a pálma (dicsőség) ára!

 

Tudományosan” megfejtve: RAM(Th)A A(ULES) SE(ThESA)Mr.-Ramtha, Mr.-Aule's (son), Mr.-Seth's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 9186.

 Sienna, Malacena fennsík, domborműves agyag temetkezési edény:


MIVENEL MIVEPUIEL MŰVE BŰ-JEL Műve bű-jel (bűbájosság jele).


Visszájáról olvasva:

LEIUPEVIM éL-E JöVőBE' VAJ Mű Él-e jövőben vaj mű?

 

Tudományosan” megfejtve: MI VENEL(US)I (am) Mr.-Venel's
Feliratszám 4620.

 

Siena közelében, Foiona, nagy sírkő üledékes kőzetből:


MIVENELUSREPUSIUNAS MI VÉNEL VeSZ eRÉBe' ViSZi ÍVó NÁSZ Mi vénnel vesz, erében viszi ívó nász.


Visszájáról olvasva:

SANUISUPERSULENEVIM SZÁNVa IS Ű éBER SZÜLE NÉVe' ÍM Szánva is ű éber szüle: névvel, ím!

 

Megjegyzés: Itt a válasz arra, hogy az etruszk sírfeliratokon miért nincs név: a gyerekek viszik a nevet tovább! A halott neve éber a gyerekekben!

Tudományosan” megfejtve: MI VENELUS REPUSIUNAS „I (am) Mr.-Venel Repusiuna's (tomb).A 216.-246. sorszámig terjedő feliratok a Siena melletti Monte Aperto és Pancole közötti Thomasi birtokon talált földalatti sírboltból kerültek elő.


Feliratszám 216.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, ajtófélfa:

 


LARThI CVENLES TASUThI LAROI CVENLES TASUOI aLÁRÓJa Ki VÉNüL ES uTAS óVÓJa alárója ki vénül es utas óvója

MANALCU MANKLCU MANKó-aLKU mankó-alku

LCE éLőKE' élőkkel

 

Alárója ki vénül es (is) utas óvója. Mankó-alku élőkkel.


Visszájáról olvasva:

ECL | UCLKNAM | IOUSAT SELNEVC IORAL E'KeL VaK LaKóNÁ' Mi JÓ ViSZÁT SZÉLNÉ' VaK JÓRa ÁL Elkel vak lakónál mi jó, viszát szélnél vak jóra áll!

 

Megjegyzés: Viszát szél a.m. át- vagy túloldalra fújó szél.

Tudományosan” megfejtve: LARThI CVENLES TA SUThI MANALCU|LCEMs.-Larthi, Mr.-Cvenle's (daughter), this tomb construc|ted.Feliratszám 217.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, agyag temetkezési edény:


ARRC PIUE ANLNN ARáRa Ki BáJáVa' É' ANá' LáNY Nő Arára ki bájával él, annál lány nő.


Visszájáról olvasva:

NNLNA EUIP CRRA NőNi LáNYA' ÉVÜ' éP KáRáRA Nőni lánnyal évül épp kárára!

 

Tudományosan” megfejtve:Genuine, But Evidently Scratched By An Illiterate Stonemason For The Sake Of Decoration Or For The Sake Of A Pretended Knowledge Of Writing.” Az etruszkológusok úgy látszik elvesztették a telefonkönyvükkel a józan eszüket is. Ők tesznek úgy mintha tudnák, hogy miről beszélnek, pedig csak halandzsáznak.Feliratszám 218.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, agyag temetkezési edény:

 


AULNAL

NUVPLLNI

 

AULNAL NUVLPLNI A'Va LáNYAL NőVe' VaLóBa' éLNI Alva lánnyal: nővel valóban élni!


Visszájáról olvasva:

INLPLVUN LANLUA JöN LaPuLVa VeNé eL ANYuLVA Jön lapulva, venné el anyulva (anyává válva).

 

Tudományosan” megfejtve: AULN(I)AL NUVPLLNIMrs.-Aulni's (daughter), Ms.-Nuvpllni, (lies here).

Majdnem eltalálták: a Miss egy lányanya!Feliratszám 219.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, házaspár csonttartó doboza:

 


ThEEV PVENE CSE'ÉVe' BőVEN É' cselével bőven él

ThU ANLNAL {KiS}ThU ANLNAL KéSZ CSöVe ANYi LáNYAL kész csöve annyi lánnyal

 

Cselével bőven él: kész csöve annyi lánnyal.


Visszájáról olvasva:

LANLNA UTh{KiS} | ENEVP VEETh LÁNY aLaNYA ViCKoS E NÉVBe' VE' É'Ce Lány alanya vickos (vickándozó/fickándozó, ugrándozó) e névben, vej (vő) élce!

 

Megjegyzés: Az O betű olvasata bizonytalan: O vagy Th (C/CS/TY), ez utóbbit néha ʘ/Θ/ϴ/Ѳ alakban különítik el az O-tól, melynek létezését egyes etruszkológusok tagadják. Itt a két jel különböző nagysága utalhat különböző hangértékükre. Ha más nem, akkor az értelmes olvasat követelménye dönti el az O jel hangértékét.


Olvassuk most el a szöveget az O jelet O-nak olvasva (tudván, hogy az etruszkok nagyon szerettek játszani a betűkkel, lehetne kombinálva is, egyiket így, másikat úgy):


OEEV PVENE | {KiS}oU ANLNAL Ő E E'Ve BűVÉN É' ÓV ANYi LáNYAL Ő e elve bűvén (bűbáján) él: óv annyi lánnyal!


Visszájáról olvasva:

LANLNA U{KiS}o | ENEVP VEEO LÁNY aLaNYA VŐ E NÉVBe' VE'-E Ő Lány alanya vő, e névben vej-e ő?


Tudományosan” megfejtve: Nincs.Feliratszám 220.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, csonttartó doboz:


AULECVELNEAChNAL AVuL-E KiVE' üLNE ÁGYáNÁL Avul-e kivel ülne ágyánál?


Visszájáról olvasva:

LANChAENLEVCELUA LÁNY áGYA ENYeL E'VeKE' aLVA Lány ágya enyel (nyájas) elvekkel alva.


Tudományosan” megfejtve: AULE CVELNE AChN(I)AL „Mr.-Aule Cvelne, Mrs.-Achni's (son), (lies here).Feliratszám 221.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles temetkezési agyagedény:


LARThI VELNEI ALNIAL LAROI VELNEK ALNIAL aLÁRÓJa eVE' éLőNEK ÁLNa úJAL Alárója evvel élőnek állna újjal.


Visszájáról olvasva:

LAINLA KENLEV IORAL oLAJ NáLA KENő LEVe JÓ íRAL Olaj nála kenő leve jó írral (orvossággal).

 

Tudományosan” megfejtve: LARThI VELNEI(AL) ALNIAL(ISA)Mrs.-Larthi, Mrs.-Velnei's (daughter), Mrs.-Alni's-son'swife, (lies here).Feliratszám 222.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz:

 


A CVENLE

PILNPAc


A CVTN LE PILNPA{KiS}c A KiVéTe'NéL E BaJ LáNY aBA' KéSiK A kivételnél e baj, lány abban késik.


Visszájáról olvasva:

{KiS}cAPNLIP ELNTVC A KiSKAPu NYíLóJáBa' ELeN TeVőKe Á' Kiskapu nyílójában ellen tevőke (előte, vesszőből font és betapasztott ajtócska) áll.

 

Megjegyzés: Az első sor C betűjéhez viszonyítva a második soré KiS c! Nincs új a Nap alatt, már az etruszkok is ismerték a kitalálósdit: egyszóval válaszolj, miért ég meg a kenyér, miért marad a lány terhes? (A tevőke/előte a kemence nyílásának ideiglenes lezárását szolgálja.) A kitalálósdit nem hiába írtam ide, a felirat mint akrosztichon ugyanis a pékkel példázódik:


APE{KiS}c - {KiS}cEPA A PÉK iS Ki KéSiK E BA' A pék is, ki késik, e baj!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CVENLE PILNPA{c}(S)Mr.-Aule Cvenle, Mr.-Pilnpa's (son), (lies here).Feliratszám 223.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz:

 


Th CAUPNE LA VL

CA


{KiS}o {KiS}cANPNE LA VL {KiS}cA KéSő OKoS Ki ANYi BűNE' iLA VaL oKoSoKA' Késő okos, ki annyi bűnnel illa, vall okosokkal.


Visszájáról olvasva:

A{KiS}c LV AL ENPNA {KiS}c {KiS}o A'KuSZiK eLéVe' ÁLó ENYi BáNJA KéSiK Ki SZÓ' Alkuszik elével (elődjével) álló, ennyi bánja, késik ki szól!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

{KiS}o{KiS}cLA – AL{KiS}c{KiS}o Ki SOK SaKáLA' ALKuSZiK KéSŐ Ki sok sakállal alkuszik késő!

 

Megjegyzés: Csak rá kell nézni a feliratra, a „kisbetűk” szemet szúrnak!

Tudományosan” megfejtve: Th(ANA) CAUPNE LA(RISIAL) V(E)L(US) CA(ESA)Mr.-Thana Caupne, Mrs.-Larisi's (son), Mr.-Vel's (son), Mr.-Cae's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 224.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz fedéllel, 500x390 mm.:

 


L CVENLE CALRN

AL


L CVENLE CALRNAL éL Ki VÉNüL E KÁVa-íRóN ÁL Él ki vénül e kalló írón (íráson) áll.


Visszájáról olvasva:

LANRLAC ELNEVC L LÁNYRa LAKa ELé NEVüK/NYE'VüK áL Lányra laka, elé nevük/nyelvük áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LANL - LNAL NYaL eLeN ÁL Lánnyal ellen áll!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) CVENLE CALRN|(I)ALMr.-Laris Cvenle, Mrs.-Calrn|i's (son), (lies here).Feliratszám 225.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fül nélküli agyag temetkezési edény:


LACVELNE ThA LAKóVá ÉLőNÉ' CSA' Lakóvá élőnél csal!


Visszájáról olvasva:

ATh ENLEVCAL Á'Ca ENéL ÉVe KAL Álca ennél: éve kall (kopik)!

 

Megjegyzés: A halál az élőket csalja a temetőbe, a halott már örökös lakója.

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) CVELNE ThA(NAS)Mr.-Laris Cvelne, Mr.-Thana's (son), (lies here).Feliratszám 226.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fül nélküli agyag temetkezési edény:


CANA VPITMIPI CANLS CANA VKITMIPI PANLS Ki ANYA VaKíT MI BáJ BANYa LeSZ Ki anya vakít, mi báj banya lesz!


Visszájáról olvasva:

SLNAP IPIMTIKV ANAK SZüLőN APa JoBJa Mi TaJKöVe ANAK Szülőn apa jobbja mi tajköve (tajtékköve) annak!

 

Tudományosan” megfejtve: CANA V(E)PITMIPI(AL) C(V)ANL(E)SMr.-Cana, Mrs.-Vepitmipi's (son), Mr.-Cvanle's (son), (lies here).Feliratszám 227.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles agyag temetkezési edény:


AE LVELLATINAL NE LVELLATINAL NE eLeVe ELé LATINAL Ne eleve elé latinnal!


Visszájáról olvasva:

LANITALLEVL EN LÁNY IT ALuL EVeL É'Ne Lány itt alul evvel élne!

 

Megjegyzés: Latin?

Tudományosan” megfejtve: A(UL)E L(ARISUSA) VEL(US) LATIN(I)ALMr.-Aule, Mr.-Laris'sdaughter's-husband, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Latini's (son), (lies here).Feliratszám 228.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


CIILPIE VELLATINAL KI JeLBŰ' éL VÉL LATINAL Ki jelbűl (írásból) él, vél latinnal!


Visszájáról olvasva:

LANITALLEV EIPLIIC éL ANYi ITALaL É'Ve E JóBóL JaJuK Él anny itallal élve, e jóból jajuk!

 

Tudományosan” megfejtve: C(A)I ILPIE(SA) VEL(US) LATIN(I)ALMrs.-Cai, Mr.-Ilpie's-son'swife, Mr.-Vel's (daughter), Mr.-Latini's (daughter), (lies here).

Nem kétséges, Mr. Latini a nevét latin-volta miatt kapta … volna, ha ez lett volna „lánykori” neve!Feliratszám 229.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:

 


LA CVENLE

VELChATINAL


LA CVENLE VELChAPINAL aLÁ Ki VÉNeL É' VELe áGYÁBa INAL Alá ki vénnel él, vele ágyába inal.


Visszájáról olvasva:

LANIPAChLEV ELNEVC AL LÁNY IPA' áGY-eLÉVe' ELé NEVüK/NYE'VüK ÁL Lány ipall (takar) ágy-elével, elé nevük/nyelvük áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LVEL - LEVL LeVÉL eLÉVüL Levél elévül!

 

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) CVENLE VELChATIN(I)ALMr.-Laris Cvenle, Mrs.-Velchatini's (son), (lies here).Feliratszám 230.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:

 


-E

ThANAMEThLNE CELN


ThANAMEThLNE CELNE CSA' NA MÉCS LeNE KELőNÉ' Csalna mécs, lenne kelőnél!


Visszájáról olvasva:

ENLEC ENLThEMANATh E'NYeL E Kő ENéL CÉ' MÁN Á'Ca Elnyel e kő ennél cél mán álca!

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA METhLNE CELN|E(S)Mr.-Thana Methlne, Mr.-Celne's (son), (lies here).Feliratszám 231.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:

 


AU CVENLE

METhLN AL


AU CVENLE METhLN AL A'Vó KöVÉN eLÉ MÉCS iLőN ÁL Alvó kövén elé mécs illőn áll.


Visszájáról olvasva:

LA NLThEM ELNEVC UA iLA NáLa CÉ' Mi ELeN E VaK VA' Illa nála cél mi ellen e vak vall.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AMEL - LEMA AMi ÉL éLEM A Ami él élem a!

 

Tudományosan” megfejtve: AU(LE) CVENLE METhLN{ }(I)ALMr.-Aule Cvenle, Mrs.-Methlni's (son), (lies here).Feliratszám 232.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:

 


IACVENLE

MThINAL


Jeff Hill ezzel a megjegyzéssel közli a fenti átírást: „The Letter C Is Used Twice (Something Which Is Indicative That The Hand Possessed At Least A Small Amount Of Mental Agility As Compared With The Typical Etruscan Scratcher Of Graffiti).” Semmi szükség erre az értelmetlen irányváltogatásra:


IACVENLE MThINAL úJAK VÉN eLÉ Mi CSÍNAL Újak vén elé, mi csínnal?


Visszájáról olvasva:

LANIThM ELNEVCAI áL ANYI CíM ELé NÉV Ki ÁLJa Áll annyi cím elé, név ki állja!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

IM EL – LE MI ÍMe ÉLő eLÉ MI Íme élő elé: mi! (Csak egy név, ha … állja!)

 

Megjegyzés: Az etruszkológusok sohasem fogják megközelíteni az etruszk graffitik íróinak írásbeli színvonalát, ezért kár epéskedni, inkább tessék megtanulni etruszkul (magyarul), de a feliratokon tapasztalt tömör kifejezőképesség, még perfekt nyelvtudás mellett is, számukra-számunkra már utánozhatatlan maradna.

Tudományosan” megfejtve: CAI CVENLE(S) M(A)ThIN(I)ALMs.-Cai, Mr.-Cvenle, Mrs.-Mathini's (son), (lies here).Feliratszám 233.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz tetőszerű fedelének két síkja:

 


LARThI CVELNE

METhNA


LAROI CVELNE {HáRoM}EOTA aLÁRÓJa KiVEL NÉHa öRöME O'TA Alárója kivel néha öröme olta (múlta).


Visszájáról olvasva:

ATOE{HáRoM} ENLEVC IORAL Á'TÓ E HaRaMia ENéL E VaK JÓRa ÁL Áltó (áltató) e haramia, ennél e vak jóra áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

L{HáRoM}EA – AE{HáRoM}L eLé Ha RÉME Á' Á'-E Ha RéMüL Elé ha réme áll, áll-e ha rémül?

 

Tudományosan” megfejtve: LARThI CVELNE(S) METhNA(SA)Mrs.-Larthi, Mr.-Cvelne's (daughter), Mr.-Methna's-son's-wife, (lies here).Feliratszám 234.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, agyag temetkezési edény?:


ThASP MILAEI


Szépen sorban, ahogyan írva vagyon:


ThAPS MILAEI CSAPoS Mi ILA ÉJ Csapos, mi illa: éj!


Visszájáról olvasva:

IEALIM SPATh JE' ALJa Mi SZiPATJa Jel alja mi szipatja (kortyanatja).

 

Tudományosan” megfejtve: Th(AN)A SP(URE) MI LA(RIS)EI(AL)Mr.-Thana Spure (am) I, Mrs.-Larisei's (son).

Tévednek, uraim és hölgyeim, én egy boros kupa vagyok! Akik rendszeresen ürítgetnek, azoknak az éj ugyan illan, ám a csapostól elvárják, hogy bennem mindig legyen bor, amit egy kortyantásra kell kiinni a jel aljáig.Feliratszám 235.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz fedelestől:

 


PCVENAPE MIL

PAPA


PCVENAKE MIL PAPA BéKéVE' adNAK E MILe BÁ'BA Békével adnak e mile (szálfákból rakott máglya) bálba (göngyölegbe).


Visszájáról olvasva:

APAP LIM EKANEVCP A PAPaL IMa E KAN EVe' KaP A pappal ima, e kan evvel kap!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

PPLA - ALPP PaPoL A ÁLPaP Papol a' álpap!

 

Tudományosan” megfejtve: P(UPLE) CVENAPE MI L(ARISIAL) PAPA(S)Mr.-Puple Cvenape, Mrs.-Larisi's (son), the-grandfather's (son), (lies here).Feliratszám 236.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine kőzet csonttartó doboz, 460x330 mm.:

 


LARTh CVENLE

PAPA


LARO CVENLE PAPA aLÁRÓ Ki VÉNüL E PAPA' Aláró ki vénül e pappal.


Visszájáról olvasva:

APAP ELNEVC ORAL A PAP ELeN E VAK ŐR ÁL A pap ellen e vak őr áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTh CVENLE PAPA(S)Mr.-Larth Cvenle, the-grandfather's (son), (lies here).Feliratszám 237.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles agyag temetkezési edény:


AUCVENIIPSI AUCVENIIKSI A'Vó KöVÉN JöJ KéSZüLJ Alvó kövén jöjj, készülj!


Visszájáról olvasva:

ISKIINEVCUA ISZKi JöJ NÉVKŰ Á' Iszki, jöjj, névkű áll!

 

Tudományosan” megfejtve: AU(LIALSI) CVENI(SI) IPSI „(Dedicated) to-Ms.-Auli Cveni herself.Feliratszám 238.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


AU LEVELNE CUEIP CIAL AU LEVELNEPUEIPCIAU A'V eLEVE LeN ÉPÜ' ÉJ BaKJÁVa' Alva eleve, lenn épül éj bakjával.


Visszájáról olvasva:

UAICPIEUPENLEVELUA VAJ Ki BűJÉVe' éPEN eLEVE aLVA Vaj ki bűjével éppen eleve alva?

 

Tudományosan” megfejtve: AU{ }LE VELNE CUEIPCIAL „Mr.-Aule Velne, Mrs.-Cueipci's (son), (lies here).Feliratszám 239.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


A CVVLNE SVEICIA Á' KiVéVe LéNYE SZíV E JóK uJA/ÍA Áll kivéve lénye, szív e jók ujja/ía (íja).


Visszájáról olvasva:

AICIEVS ENLVVC A ALJa KI E'ViSZ E NYeLőVe' VaK/VéKa A Alja ki elvisz e nyelővel, vak/véka a'!

 

Tudományosan” megfejtve: A(ULE) CVV(E)LNE SVEICIA(S)Mr.-Aule Cvvelne, Mr.-Sveicia's (son), (lies here).

Jeff Hill jegyzete: „The Word Spelled CVVLNE, That Is, CVV(E)LNE, Seems To Be The Same As The Word Found Spelled CVELNE, That Is Speculatively CVVELNE, Elsewhere.” Sajnos, nem csak ez a név, hanem szinte minden név amivel az etruszkológusok előrukkolnak csupán spekulatív, okoskodó és bizonytalan. Mivel a CVVLNE „névnek” nincs belső értelme és az (E) beiktatásával sem kap, ezért ez az E akárhová beilleszthető, akár többször is, és lecserélhető más magánhangzó(k)ra is. Ezzel a „ráolvasással” szemben áll az ésszerű olvasat követelménye, egy nagyon szigorú, de megkerülhetetlen követelmény, mely abból a jogos feltételezésből indul ki, hogy a feliratok írói értelmes emberek voltak, értelmes mondanivalóval, értelmes emberek számára. Az egész fejtegetésnek semmi értelme ha nem ebből az alapfeltevésből indulunk ki.

Jeff Hill kiszínezett „megfejtéseiben” az a jó, hogy legalább kimutatja: az etruszkológusoknak lila gőzük sincs a feliratok igazi mondandójáról, ezért egy kis (lila) színt visz beléjük, a bibi csak az, hogy ez a lila nincs benne a feliratokban, csupán a kutatók fejében. Itt a lila nélkül van két állítólagos név: „A Cvvelne, Sveicia”. Ennyi. Ezzel szemben az olvasatból megtudjuk, hogy az edény csupán egy véka, mely valójában a jószívű elhunyt szívét tartalmazza és vele végkép elnyeli az elhunyt lényét. Mennyivel több ez egy kiürült névnél!Feliratszám 240.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


AU CVEIE T FUTNANL A'Vó KöVe JE' iT FiÚ uTáNA NYúL Alvó köve jel, itt fiú utána nyúl!


Visszájáról olvasva:

LNANTUF T EIEVC UA LáNYANYáTÚ' Fi iT E JE'V Ki VA' Lányanyátúl, fi itt e jelv (jelkép), ki vall.

 

Tudományosan” megfejtve: AU(LE) CVEIE T(ITES) FUTNAN(IA)LMr.-Aule Cveie, Mr.-Tite's (son), Mrs.-Futnani's (son), (lies here).Feliratszám 241.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz:


LA : CVENLE : FUTNI iLA Ki VÉNüL E' FUTNI Illa ki vénül, el, futni!


Visszájáról olvasva:

INTUF ELNEVC AL INTőÜ' Fi ELeN ÉVüK ÁL Intőül fi ellen évük áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) CVENLE FUTNI(AL)Mr.-Laris Cvenle, Mrs.-Futni's (son), (lies here).Feliratszám 242.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz:


LARTh CVENLE FUTNAL LARO CVENLE FUTNAL aLÁíRÓ Ki VÉN eLÉ FUTNa ÁL Aláíró, ki vén elé futna, áll!


Visszájáról olvasva:

LANTUF ELNEVC ORAL LÁNYTÚ' Fi ELeN E'VüK ŐRe ÁL Lánytúl fi ellen elvük őre áll!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTh CVENLE FUTN(I)AL „Mr.-Larth Cvenle, Mrs.-Futni's (son), (lies here).Feliratszám 243.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, fületlen agyag temetkezési edény:


LACNENI LAKóN ENI Lakón enni! (Csak jóllakásig enni!)


Visszájáról olvasva:

INENCAL INi ENi oKAL Inni, enni okkal(-móddal)!

 

Megjegyzés: Az edény tehát nem temetkezésre hanem étkezésre szolgált.

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) CNENI(AL)Mr.-Laris, Mrs.-Cneni's (son), (lies here).Feliratszám 244.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles agyag temetkezési edény:

 

 

VELIAANAM

VEL


VELIAANAM VEL VELe úJA' Á'NA Mi éVELő Vele újjal állna mi évelő (évekig tartó).


Visszájáról olvasva:

LEV MANAAILEV eLÉVe' Mi Á'NA Á' JeLÉVe' Elével (elődjével) mi állna, áll jelével.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VV ML – LM VV VeVő MeLé eLeMi ViVő Vevő mellé elemi vivő (aki piacra viszi az árut)!

 

Tudományosan” megfejtve: VELIA ANAM(IAL) VEL(US)Mr.-Velia, Mrs.-Anami's (son), Mr.-Vel's (son), (lies here).Feliratszám 245.

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, tiburtine csonttartó doboz háztető alakú fedéllel:

 


ThA LAUCINE

ANAINAL


ThA LALCINE ANAINAL CSA' aLÁ aLKu iLYeNE' A NYÁ' INAL Csal alá alku, ilyennel a nyáj inal.


Visszájáról olvasva:

LANIANA ENICLAL ATh LÁNYi ANYA E NYáJaKoLAL Á'Ca Lányi anya e nyájakollal álca.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThA EL – LE ATh CSA' ÉLő eLÉ Á'Ca Csal élő elé álca!


Megjegyzés: A második L-t U-nak írták át noha az semmiben sem különbözik a másik kettőtől.

Tudományosan” megfejtve: Th(AN)A LAUCINE ANAIN(I)ALMr.-Thana Laucine, Mrs.-Anaini's (son), (lies here).Feliratszám 246.

 

Siena, Monte Aperto és Pancole között, sírbolt a Thomasi birtokon, füles agyag temetkezési edény:


VELIA TENIPIEI VÉLI A TENi JoBJa ÉJ Véli, a tenni jobbja éj.


Visszájáról olvasva:

IEIPINET AILEV éJE' JoBJáN É'T A JeLÉVe' Éjjel jobbján, élt a jelével.

 

Tudományosan” megfejtve: VELIA TENIPIEI(AL)Mr.-Velia, Mrs.-Tenipiei's (son), (lies here).Feliratszám 4621.

Siena, Pianacci, Rapolano közelében, a sírbolt az i. e. 3. századból való, szögletes urna tiburtine kőzetből háztető alakú fedéllel, 440x250x300 mm.:


LARThI

TRE|MSINEI


LAROI TRE|MSINEI aLÁíRÓJa TüRE'MeS Ű NEJ Aláírója türelmes, ű nej.


Visszájáról olvasva:

IENISMERT IORAL iLYEN IS MERT JÓRa ÁL Ilyen is mert jóra áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LM EI – IE ML LáM ÉJ iLYE' MúLó Lám, éj illyel múló!

 

Tudományosan” megfejtve: LARThI TRE|MSINEIMs.-Larthi Tre|msinei (lies here).Feliratszám 4622.

Siena, Pianacci, Rapolano közelében, a sírbolt az i. e. 3. századból való, szögletes urna tiburtine kőzetből, 320x230x290 mm. A szöveg az urna három oldalára lett vésve:


LAUTN

ES

ThRES

SINI

PETRI


LAUTN ES ThRES SINI PETRI aLÁVeTőN ÉSZ CSűRÉSe SZÍNI BETű áRJa Alávetőn (temetésen!) ész csűrése színi (színészkedő) betű árja!


Visszájáról olvasva:

IRTEP INIS SERTh SE NTUAL ÍRóT EBe INi IS eSZE áRTJa S E iNTi aVAL Írót ebbe inni is esze ártja s e inti avval.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LEThSP NSSII – IISSN PSThEL LECSúSZóBa' NeSZeS JaJ JaJ eSéSeN BőSZ CSEL Lecsúszóban neszes jaj, jaj esésen bősz csel.

 

Megjegyzés: Alávetés a mezőgazdaságban az amikor a magot előbb elszórják, aztán szántják le. A halottat először szertartásoknak vetik alá, aztán ássák/égetik el.

Tudományosan” megfejtve: LAUTN|ES|ThRES SINI PETRI(AL)The-sl|av|e's (daughter), Ms.-Sini, Mrs.-Petri's (daughter), (lies here).Feliratszám 247.

Siena, Asciano-tól 3 mérföldre, egy sziklába vésett teremben találták ezt a csonttartó dobozt:


MI VELSTITES

MULNANES


MI VELSTITES MULTNRNES MIVEL SüT ÍTÉSZ MÚLToN Rá NESZ Mivel süt (bélyegez meg) ítész? Múlton rá nesz (ürügy)!


Visszájáról olvasva:

SENRNLTUM SETITSLEV IM SZENY íRóN LáTVa Mi eSET IT SZüLÉVe' ÍM Szenny írón, látva mi esett itt szülével, ím!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

MM SS – SS MM Mi MeSéS SoSeM Mű Mi mesés sosem mű!


Tudományosan” megfejtve: MI VEL(U)S TITES MULNANESI (am) Mr.-Vel Tite's (ossuary), Mr.-Mulnane's (son).Feliratszám 248.

 

Siena, Asciano-tól 3 mérföldre, egy sziklába vésett teremben talált csonttartó doboz fedele:


VELTITEUTAUNEI VELTITEUTTANUNEI VELe TI'Ti E VéTőT A Nő Ű NEJ Vele tilti e vétőt a nő, ű nej.


Visszájáról olvasva:

IENUNATTUETITLEV iLYEN VéN Á'TaTóVa' E'TI'T eLEVe Ilyen vén áltatóval eltilt eleve.

 

Tudományosan” megfejtve: VEL TITE UTAUNEI(AL)Mr.-Vel Tite, Mrs.-Utaunei's (son), (lies here).Feliratszám 249.

Siena, Asciano-tól 3 mérföldre, egy sziklába vésett teremben talált csonttartó doboz fedele:

 


LARThTITE

AVUSNEI


LAROTITE AVUSNEI aLÁíRÓ TI'T-E A'Vó ViSZa-NEJ Aláíró, tilt-e alvó visza-nej?


Visszájáról olvasva:

IENSUVA ETITORAL iLYEN SZaVáVA' E TI'Tó ŐR ÁL Ilyen szavával e tiltó őr áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAEI - IEAL aLÁ E JóJÉ' ÁL Alá e jójé' (jóért) áll!

 

Megjegyzés: Az elhunyt az élő visszája, fonákja, akkor a tiltása is visszájáról jóváhagyás, ugye?

Tudományosan” megfejtve: LARTh TITE AVUSNEI(AL)Mr.-Larth Tite, Mrs.-Avusnei's (son), (lies here).

Azért sajnálom az etruszkológusokat, nekik csak ez a dögunalmas telefonkönyv jutott, míg mi, szerencsésebbek, élvezhetjük az etruszk vésnökök, még a sírfeliratokon is sziporkázó, eleven humorát.A 14574.-14611. sorszámok alatti feliratok az Asciano (Siena) melletti Poggio Pinci-nél kiásott 2. és 3. sírboltból kerültek elő. A rajzokat Roberto Pasquinelli professzor készítette.


Feliratszám 14575.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 270x450x260 mm.:

 


VELIA PETRNEI A

ARNTLIAL


VELIA PETRNEI A ARNTLIAL VÉLI A BETűRe NEJe Á' ARaNYTáLJa ALU' Véli, a betűre neje áll, aranytálja alul!


Visszájáról olvasva:

LAILTNRA A IENRTEP AILEV aLÁ ILő TaNú RÁ Á' iLYEN íRóT ÉP AJáL EVe' Alá illő tanú rá áll, ilyen írót épp ajál (ajánl) evvel!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VAAL - LAAV aVA' ÁL aLÁ A'Va Avval áll alá alva.

 

Megjegyzés: A nej természetben fizet az írnoknak! Aki ezt kipellengérezi az éppen hogy reklámot csinál neki.

Tudományosan” megfejtve: VELIA PETRNEI(AL) A(ULES) ARNTLIAL(ISA)Mr.-Velia, Mrs.-Petrnei's (son), Mr.-Aule's (son), Mrs.-Arntli's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14576.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 370x440x300 mm.:

 


LCh FEPNI L

TITIAL


LCh FEPNI L TITIAL LáGY FÉ'BeN Ű éLő TI'Ti úJAL Lágy félben ű élő, tilti újjal.


Visszájáról olvasva:

LAITIT L INPEF ChL LAJT IT áL ÜNePE' Fi iGYáL Lajt itt áll, ünnepel fi, igyál!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LTLL - LLTL LáTó LeL LéL ToL Látó lel, lél tol (lélek eltol).

 

Megjegyzés: Fél itt a pár egyik fele!

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch FEPNI(AL) L(ARISUS) TITIAL(ISA)Mr.-Larch, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Titi's-daughter'shusband, (lies here).

A magas tudomány itt egy kis vihart kavart: „Jeff Hill's footnote: Mr. Massimo Pallottino states that LCh is the abbreviated prename L(AU)ChE, and could be correct, in some or in all instances, but I reckon that it would have become confused with the Etruscan regal term, and I suppose that a prename *LARCh is slightly more likely.” A LARCh kissé valószínűbb, – ez egy komoly tudományos érv akar lenni!Feliratszám 14577.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 300x410x240 mm.:

 


Th TETINE L

TITIAL


Th TETINE L TITIAL CSő TETeJéNÉ' éLő TÜTü ALu' Cső tetejénél élő, tütü alul.


Visszájáról olvasva:

LAITIT L ENITET Th LAJT IT áL ENYI TE'T iCe Lajt itt áll, ennyi telt icce!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThTLL - LLTTh CSő iTaLaL áL aLaTa iCe Cső itallal, áll alatta icce!

 

Tudományosan” megfejtve: Th(ANA) TETINE L(ARISUS) TITIALMr.-Thana Tetine, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Titi's (son), (lies here).Feliratszám 14578.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 570x620x450 mm.:


VEL FEP|NI VELe FE'BeNI Vele fejbeni. (emlékezetben vele vagyunk)


Visszájáról olvasva:

INPEF LEV ÜNePE' Fi eLÉVe' Ünnepel fi elével.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VNPI - IPNV VaN BaJ JoB NőVe' Van baj: jobb nővel!

 

Megjegyzés: Van fekete humor!

Tudományosan” megfejtve: VEL FEP|NI(AL)Mr.-Vel, Mrs.-Fep|ni's (son), (lies here).Feliratszám 14579.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 340x510x320 mm.:

 


---------U

KATUSVAS


vagy

---------U

ICATUSVAS


Átírva még több változat lehetséges:


ICA TUS|U|VAS, KA TUS|U|VAS, U(ChUS) KAT|U|SVAS, KAI T|U|SVAS.


A rajzot alaposabban megnézve észre kell vennünk, hogy az írnok valóban utólagos betűzésre utal, mégpedig egy ilyen \ ferde vonallal mutatja egy I közbeiktatását, nem azért mert kifelejtette ezt az I betűt, hanem azért mert éppen hogy játszani akart vele:


ICATUS\I\VAS JóKAT ViSZ VAS/IVÁS/JaVAS Jókat visz vas/ivás/javas!


Visszájáról olvasva:

SAV\I\SUTACI SZAVaS ViTA-KŰ / SZAVa SZŰ TÁKJa / SZAVa JóS UTA' KI Szavas vita-kű. / Szava szű tákja (foltja). / Szava jós utal ki.

 

Megjegyzés: A gyilkos (vas) fegyver, a mértéktelen ivás és a kuruzsló bizony elviszi a jókat is. A tudósok azonban maradnak és hosszú vajúdással megszülték ezt a

tudományos” megfejtést: KA(S) TUS|U|VAS „(I am) Mr.-Ka Tus|u|va's.Feliratszám 14580.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 570x620x450 mm.:

 


L FEPANI A

SEITUAL


L FEPANI A SEITUAL éLő FE'Be' ANYI A SEJTő VALó Élő fejben annyi a sejtő (megsejtett) való(ság).


Visszájáról olvasva:

LAUTIES A INAPEF L aLÁVeTI ÉSZ A INÁBa E Fi eLé aláveti ész a' inába, e fi elé.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LSAL - LASL aLáSZÁL aLÁSaL Alászáll alással (alázatossal)!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPANI(AL) A(ULES) SEITU(I)AL(ISA)Mr.-Laris, Mrs.-Fepani's (son), Mr.-Aule's (son), Mr.-Seitui's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14581.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 260x450x300 mm.:

 

 


L FEPNI FER

AVIAL


L FEPNI FER AVIAL éLő FE'BeN Ű FÉR A'Va úJAL Élő fejben ű fér, alva újjal?


Visszájáról olvasva:

LAIVA REF INPEF L aLÁ JóVA' íR E Fő ÜNePE' Fi iLő Alá jóval ír e fő (föl), ünnepel fi illő.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LARL - LRAL iLÁRóL iLáRA éL Illáról illára (mulatozásról mulatozásra) él!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) FER|AVIAL(ISA) (M. Pallottino szerint: L FEPNI FER AVIAL)Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mrs.-Fer|avi's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14582.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 300x430x280 mm.:

 


LCh FEPNI LCh

TETINAL


LCh FEPNI LCh TETINAL LáGY FÉ'BeN Ű LáGY iT E'TŰNő ÁL Lágy félben ű lágy, itt eltűnő áll!


Visszájáról olvasva:

LANITET ChL INPEF ChL LÁNY eJTET aGYaL ÜNePE' Fi áGYaL Lány ejtett aggyal, ünnepel fi ággyal!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LTChL - LChTL éLőT áGYaL LáGYíT eL Élőt ággyal lágyít el!


 


Feliratszám 14583.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, 390x480x270 mm.:

 


L FEPANI

CALATUR

NAL


L FEPANI CALATURNAL éLő FÉ' BÁNJa oKAL ÁTi ÚR(á)NÁL Élő fél(,) bánja okkal áti (tulvilági) úr(á)nál!


Visszájáról olvasva:

LANRUTALAC INAPEF L LÁNY RaVaTALA Kő INÁBa E Fi áL Lány ravatala kő, inába e fi áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LCNIRL - LRINCL eLé KiN ÍRó áL LeRóJa NeKi iLő Elé kinn író áll, lerója neki illő!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPANI(AL) CALATUR|N(I)AL(ISA)Mr.-Laris, Mrs.-Fepani's (son), Mrs.-Calatur|ni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14584.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, homokkő urna, elején mellszoborral, 210x420x250 mm.:


L FEPNI L MARCNAL éLő FE'BeNI iL MÁR KiN ÁL Élő fejbeni ill, már kinn áll!


Visszájáról olvasva:

LANCRAM L INPEF L LÁNYKáRA Mi iLő ÜNePE' Fi éLő Lánykára mi illő, ünnepel fi élő!

 

Megjegyzés: Szellemes utalás a mellszoborra, mint az illanó emlékezet megszemélyesítőjére!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) L(ARISUS) MARCN(I)AL(ISA)Mr.-Laris, Mr.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Marcni's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14585.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna két ellentétes oldalán vannak a feliratok, 350x460x280 mm.:

 


L L FEPNIL Ch F L L FEPNILN Ch F eLé éLő FE'Be' NYÍLNa áGY Fő Elé élő fejben nyílna ágy fő.

APRNAL A PáRoN ÁL A páron áll.


Megjegyzés: A vita, hogy a két felirat különböző időben, újra hasznosításkor, esetleg lopás után került-e az urnára, az olvasattal eldőlt: az első oldal lehetősége a másik oldalon (a túlélőn) áll! Hihetetlen ötletességgel, az írnok még feliratok elhelyezésével is aláhúzza ezt a frappáns, minden tekintetben a szövegkörnyezetet tükröző mondandót.


Visszájáról olvasva:

LANRPA LÁNY RaB Á' Lány rab áll!

F Ch LNINPEF L L Fő íGY iLőN ÜNePE' Fi eLé áL Fő így illőn ünnepen fi elé áll.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAFAL - LAFAL aLÁ FALó aLAFA iLő Alá faló alafa (alamizsna) illő!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARISI) L(ARISIAL) FEPNI(A)L(ISA) Ch(AESA) F(APNESA) APRN(I)AL(ISASA)Ms.-Larisi, Mrs.-Larisi's (daughter), Mrs.-Fepni's-son'swife, Mr.-Chae Fapne's-son'swife, Mrs.-Aprni's-son's-son's-wife, (lies here).

A tudomány itt már tényleg eldobta a sulykot! Mrs. Aprni fia fiának a felesége neve helyett miért az anyósa anyósának a nevét írták volna az urnára? Megáll az ész!Feliratszám 14586.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna két ellentétes oldalán vannak a feliratok:

 


LRA FLNRNR LRA FLERNR iLáRA' FeLE' eRéNYRe Illárral (mulatozással) felel erényre.

FAT FA'Ta Fajta.


Visszájáról olvasva:

TAF RNRELF ARL iTA' Fi eRÉNYéRE aLaFa ÁRaL Ital fi erényére alafa (alamizsna) árral!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LFRT - TRFL LóFaRT TúR FeL Lófart túr fel!

 

Megjegyzés: A vita itt is az, hogy a két felirat hogyan került a urnára. Az olvasat szerint az első mondat szereplőjének fajtája a lezüllés oka. Ha a feliratozást a család végezte, akkor ez az önkritika nem véletlenül került a másik oldalra. De a vitában azoknak is igazat adhatunk akik azt állítják, hogy az írnok ezen az oldalon kezdett, de miután hibát követett el, itt abba hagyta és a másik oldalon folytatta: Fajta/faja itt … illárral felel erényre. Így is, úgy is, a mulatozásra hajlamos vérvonal, piros betűkkel, fennmaradt az urnán.

Tudományosan” megfejtve: L(A)R(IS)A FL(A)N(A)R{NR}(A) FAT(RNAS))Mr.-Larisa Flanara, Mr.-Fatrna's (son), (lies here).

Érdekes, hogy a Flanara nevet a kutatók is (a nem létező) kihagyásos módszerrel fejtették meg, miután a szemet szúró E-t átírták N-nek, a következő N-t és az R-t pedig törölték! Ők ezt megtehetik mivel szerintük a legtöbb írnok analfabéta volt.Feliratszám 14587.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 240x350x270 mm.:

 


A MARCSELA

L FEPN I LR

V PEIRNAL


Van néhány betű melyeknek az átírása kérdéses, a vitát meghagyva az etruszkológusoknak, én a következő alakilag elfogadható és értelmes olvasatot adó átirat mellett döntöttem:


A MIThRCSELA A MŰ CSeRkéSZ ELé Á' a mű cserkész elé áll

L FEPN I LD éLő FE'BeN Ű eLőD élő fejben ű előd

V PEIRTN RAL óV BEJáRóúToN őR ÁL óv bejáróúton őr áll


A mű cserkész elé áll, élő fejben ű előd, óv: bejáróúton őr áll.


Visszájáról olvasva:

LAR NTRIEP V | DL I NPEF L | ALESCRThIM A áL ARa iNTő íRJa EBe Vő iDoL Ű NéPE' Fő áL ALá ÉSZ KaRCoLJa Mi Á' Áll ara intő, írja ebbe vő, idol ű néppel, fő áll, alá ész karcolja mi áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ALVADL - LDAVLA ÁL VÁDLó LáDÁVa' aLÁ Áll vádló ládával alá!

 

Megjegyzés: Jeff Hill tolmácsolását a következő megjegyzéssel vezeti be: „undeniably, my following interpretation of the inscription, on the pattern of thousands of similar inscriptions, cannot be correct.: A(ULE) MARC{SE}<ES>LA L(ARISUS) FEPN{ }I(AL) L(A)R(ISUSA) V(ELISASA) PEI{R}T{NR}<RN>(I)AL(ISA)Mr.-Aule, MARCIPOR, Mr.-Laris's (son), Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's-daughter'shusband, Mr.-Vel's-daughter'sdaughter's-husband, Mrs.-Peitrni's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14588.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 350x490x310 mm.:

 


ThANA FEPNI L

PETRNAL


ThANA FEPNI L PETRTNAAL CSA'NA FE'BeN Ű eLé BETű áRTóN ÁL Csalna fejben ű, elé betű ártón áll.


Visszájáról olvasva:

LAANTRTEP L INPEF ANATh aLÁ ANYiT íRT éP iLő ÜNePE' Fi AdNÁ iCe Alá annyit írt: épp illő ünnepel fi, adná icce!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThPLL - LLPTh CSaPaL iLő áL LoPóCSő Csappal illő áll lopócső!

 

Tudományosan” megfejtve:ThANA • FEPNI(AL) L(ARISUS) PETRN(I)AL(ISA) Mr.-Thana, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Petrni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14589.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 280x380x240 mm.:

 


LCh FERNI FLTUES

AV IAL


Jeff Hill a harmadik nyilvánvaló ligatúrát véletlennek, a másik kettőt gyerekesnek tartja, mi kissé még meg is toldjuk őket:


LCh FERINUI FLTINES AV IAL LéGY FÉRJ Ne VeJ FéLTő IöNe ÉSZ A'Va úJAL Légy férj ne vej, féltő jönne ész alva újjal.


Visszájáról olvasva:

LAI VA SENITLFIUNIREF ChL LAJ VA' SZENY IT üL FIÚN iLYRE Fő GYúL Laj (vályú) vall: szenny itt ül fiún, ilyre fő gyúl!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LASL - LSAL aLÁSaL aLáSZÁL Alással (alázatossal) alászáll!

 

Megjegyzés: Jeff Hill noha vitatja, mégis M. Pallottino tolmácsolását adja meg:

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch FERNI(AL) FLTUES AV{ }IAL(ISA) Mr.-Larch, Mrs.-Ferni's (son), Mr.-Fltue's (son), Mrs.-Avi's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14590.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 370x450x250 mm.:

 


ThANA FERNEI

TETINEI


ThANA FERNEI TETINEI CSA'NA FÉ'Re NEJ íTÉ'TJéN ÉJ Csalna félre nej, ítéltjén éj.


Visszájáról olvasva:

IENITET IENREF ANATh iLYEN ÍTÉ'T éJEN őRE Fi Á'Na Á'Ca Ilyen ítélt éjen őre, fi állna álca!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThTII - IITTh CSiT-JuJ JaJo'TaTJa Csitt-jujj jajoltatja!

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA FERNEI(AL) TETINEI(ALISA) Mr.-Thana, Mrs.-Fernei's (daughter), Mrs.-Tetinei's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14591.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 250x390x230 mm.:

 


L FEPNI LCh

TETINAL


L FEPNI LCh TETINAL éLő FÉ'BeN Ű eLeGY TETeJéN ÁLó Élő félben ű elegy, tetején álló.


Visszájáról olvasva:

LANITET ChL INPEF L LÁNY eJTETe áGYaL ÜNePE' Fi áL Lány ejtette ággyal, ünneppel fi áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LTChL - LChTL öLe TőGYeL LáGYíT eL Öle tőggyel lágyít el!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) L(AR)Ch(US) TETIN(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Larch's (son), Mrs.-Tetini's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14592.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, füles 175 mm. magas 147 mm. átmérőjű nyers agyagedény:


L FEPNI L FULNAL L FEPNI L FUTLNAL éLő FÉ'BeN Ű éL FUT LáNYAL Élő félben ű él, fut lánnyal.


Visszájáról olvasva:

LANLTUF L INPEF L LÁNY LeTéVe Fő áL ÜNePE' Fi áL Lány letéve fő áll, ünnepen fi áll!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) L(ARISUS) FULN(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Fulni's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14593.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 470x530x330 mm.:

 


V FEPNI L

VUISILLNAL

 

V FEPNI L VUISLLNAL óV FE'BeN Ű eLő VeVő IS LeLőN ÁL Óv fejben ű, elő vevő is lelőn áll!


Visszájáról olvasva:

LANLLSIUVL INPEF V NYaL LeSZ JöVő VeLe ÜNePE' Fi Vő Lánnyal lesz jövő, vele ünnepel fi vő!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VVLL - LLVV VeVő eLőL LeLő VeVő Vevő elől lelő vevő! (Aki előbb, azé a lány!)

 

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) FEPNI(AL) L(ARISUS) C2 VUISI{L}LN(I)AL(ISA) Mr.-Velia, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Vuisilni's-daughter's husband, (lies here).Feliratszám 14594.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 370x440x270 mm.:

 


L FEPAN

I LCh FAPIN

AL

 

L FEPANI LCh FAPIN AL éLő FÉ' BÁNJa eLőDJe FA'BŰNe ÁL Élő fél bánja, elődje fajbűne áll!


Visszájáról olvasva:

LANIPAF ChL INAPEF L LÁNY IPA Fe'GYúL INA' BE Fi eLé Lány ipa felgyúl, inal be fi elé!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LIANNL - LNNAIL aLJÁN aNYuL LáNYaNYA JóL Alján anyul lányanya jól!

 

Megjegyzés: Jeff Hill lábjegyzete: „the Hand has unnecessarily decorated the abbreviated term of nomenclature LCh with five tiny additional dots and dashes, bringing attention to it for reasons of course now unknown but presumably of interest at that ancient time, yet the two letters can still be seen clearly” nem fölösleges. A Kéz nem fölöslegesen pontozta ki a magánhangzók helyeit az eLőDJe szóban hanem pontosítás és kiemelés végett!

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPAN|I(AL) L(AR)Ch(US) FAPIN|(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Fepan|i's (son), Mr.-Larch's (son), Mrs.-Fapin|i's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14595.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 310x420x250 mm.:

 


LCh FEPNI LCh

CALATVRNAL


LCh FEPNI LCh CALATVRNAL LáGY FE'BeN Ű eLeGY Ki ALá ÁTi VáRóN ÁL Lágy fejben ű elegy, ki alá áti várón áll!


Visszájáról olvasva:

LANRVTALAC ChL INPEF ChL LÁNY RaVaTALA Kő áGYaL ÜNePE' Fi üGYeLi Lány ravatala kő ággyal, ünnepen fi ügyeli!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LCChL - LChCL LaKóáGYaL áLDJa oKaL Lakóággyal áldja okkal!

 

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch FEPNI(AL) L(AR)Ch(US) CALATVRN(I)AL(ISA) Mr.-Larch, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Larch's (son), Mrs.-Calatvrni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14596.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 350x500x290 mm.:

 


LACh FEPNI L VL

ISINAL


Valójában a felirat így néz ki:

              EPNI L VL

LACh F

              LANISI


Vagyis a LACh F feliratrész folytatása mind az EPNI L VL, mind a LANISI feliratrész:

 

LACh FEPNI L VL LACh FLANISI LÁGY FE'BeN Ű éL VeLe LÁGY FőL ANYI SZŰ Lágy (agyalágyult!) fejben ű él, vele lágy fől annyi szű!


Visszájáról olvasva:

ISINALF ChAL LV L INPEF ChAL JuS JöN ALaFa áGYAL aLVó éL ÜNePE' Fi áGYAL Juss jön, alafa (jutalom) ággyal alvó él, ünnepen fi ágyal!

 

Tudományosan” megfejtve: LA(R)Ch FEPNI VL|ISINALFeliratszám 14597.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 400x430x330 mm.:

 


LA FEPNI LAUChE

VRLIALISAL

 

LA FEPNI LAUChE VRL/IZRL IALISAL LA FE'BeN Ű LÁVa üGYE VéReL/ÍZRőL úJaL IS ÁL La (lám) fejben ű láva, ügye vérrel/ízről (rokonról) újjal is áll.


Visszájáról olvasva:

LASILAI LRZI/LRV EChUAL INPEF AL aLÁ SZILAJ eLoRZóJa/aLáRoVó E GYúVAL ÜNePE' Fő-ÁL Alá szilaj elorzója/alárovó e gyúval (gyújtóssal) ünnepen fő-áll (feláll)!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LVEL – LEVL / LIEL - LEIL eLVEL LEVő éL / éLő JEL éL ÉJeL Elvvel levő él. / Élő jel él éjjel.

 

Megjegyzés: A második sor első betűje csak fordított V lehetne, valószínűbb egy lekopott I és egy kissé sérült Z. Az olvasat lényegileg azonos mindkét esetre.

Tudományosan” megfejtve: LA(RIS) FEPNI(AL) LAUChE(S) VRLIALISA L(ARISUSA)Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Lauche's (son), Mrs.-Vrli's-daughter'shusband, Mr.-Laris'sdaughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14598.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 280x320x260 mm.:

 


LCh FEP NI LAR

RETRNALTh

 

Jeff Hill: „... at the end of the inscription is a botched lettershape of a letter Th, open top and bottom, ( ), which belongs at the end of the first line and for which there is just as much room available at the end of the first line, so the reason for its displacement is not quite clear, … ” Nos, felvilágosítom: ez a Th mindkét sor záróbetűje.


LCh FEP NI LARTh RETRNALTh LáGY FE'BeN Ű áLARC RE'Tő áRNY-ÁLCa Lágy fejben ű álarc, rejtő árny-álca!


Visszájáról olvasva:

ThLANRTER ThRAL INPEF ChL CSiLANóRa TER CiRÁL ÜNePE' Fi áGYaL Csillanóra ter (kátrány), cirál (köröz) ünnepen fi ággyal!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LRTh -ThRL áLaRC CSóRáL Álarc csórál (mellébeszél, csal).

 

Tudományosan” megfejtve: L(AR)Ch FEP{ }NI(AL) LAR|Th(US) RETRN(I)AL(ISA)Mr.-Larch, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Lar|th's (son) Mrs.-Retrni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14599.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 320x440x290 mm.:

 


LARSE FEPNI

L NERINAL

FELS

 

LARSE FEPNI L NERINAL FELS iLÁRa SE FE'BeNI áL NYERő INAL FÉLéS Illára (futásra) se fejbeni áll nyerő, inal félés!


Visszájáról olvasva:

SLEF LANIREN L INPEF ESRAL SZéLE' Fű LÁNYI eRÉNY üL ÜNePE' Fi ÉSZ uRAL Széllel fű, lányi erény ül ünneppel, fi ész ural!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLFILS - SLIFLL éLeL Fi JeLeS SZiLaJ Fi öLeL Éllel fi jeles, szilaj fi ölel.


De ennek a következménye is benne az akrosztichonban:

LLFILS - SLIFLL aLuL FI LeSZ SZüLőI FéLeL Alul fi lesz szülői féllel!

Vagyis vállalja a szülői felelősséget, a szülőpárban fél lesz!

 

Tudományosan” megfejtve: LARSE FEPNI(AL) L(ARISUS) NERIN(I)AL(ISA) FEL(U)S(A)Mr.-Larse, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Nerini's-daughter's-husband, Mr.-Fel's-daughter's-husband.
Feliratszám 14600.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 340x460x310 mm.:

 


L FERNI L

TITIAL

 

L FERNLE TITIAL éLő FÉ' éRNe LE TaJTI ALá Élő fél érne le tajti (tajtkő/habkő) alá!


Visszájáról olvasva:

LAITIT ELNREF L áLAJTó IT ELeNőRE Fi áL Álajtó (hamis ajtó), itt ellenőre, fi áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LTEL - LETL LéTEL LÉTeL Létel (létezés) léttel.

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FERNI(AL) L(ARISUS) TITIAL(ISA)Mr.-Laris, Mrs.-Ferni's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Titi's-daughter'shusband), (lies here).Feliratszám 14601.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 230x450x300 mm.:

 


FERITE FEPENI

LARThAL

 

FERITE FEPENI LARThAL FÉR IT E FE'BEN Ű áLARCAL Fér itt e fejben ű álarccal!


Visszájáról olvasva:

LAThRAL INEPEF ETIREF aLÁ CSóRé ÁL ÜNEPE' Fő E'TŰRi E Fi Alá csóré áll ünnepen fő, eltűri e fi!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

FLIL - LILF FeLÜL eLÜL Fi Felül elül (elcsendesül) fi.

 

Tudományosan” megfejtve: FERITE FEPENI(AL) LARTh(I)AL(ISA)Mr.-Ferite, Mrs.-Fepeni's (son), Mrs.-Larthi's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14602.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, a homokkő urna, 260x450x270 mm.:


LARTLARThURNI aLÁRóT áLARC URNáJa Alárótt álarc urnája!


Visszájáról olvasva:

INRUThRALTRAL INi áRVa CSóRó/CSóRé Á' LaToRAL Inni árva csóró/csóré áll latorral!

 

Tudományosan” megfejtve: LART LARThURNI(AL)Mr.-Lart, Mrs.-Larthurni's (daughter), (lies here). (Itt valami baj van a nemekkel!)Feliratszám 14603.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, fedél nélküli travertine kőzet urna, 300x530x290 mm.:


FEPNEI M ZAThRIS FEPNEI MZAORIS FE'Be' NEJ MúZSAŐR IS Fejben nej múzsaőr is.


Visszájáról olvasva:

SIROAZM IENPEF SÍRÓ-A'Zó Mi iLYENBE' Fő Síró-ajzó mi ilyenben fő!

 

Megjegyzés: A múzsa 'görög' eredetű szó, jelentése műalkotásokra ihlető istennő, azaz mű-izzás kiváltója (mű-izza > múza > múzsa)! Világos, hogy a feleségek nem kedvelik ha férjeik esze a lenge öltözetű, szép (isten)nőkön jár és ezt a nők sírással igyekeznek megakadályozni.

Tudományosan” megfejtve: FEPNEI M(ARCES) ZAThRI(E)S Ms.-Fepnei, Mr.-Marce's Zathrie's (daughter), (lies here).Feliratszám 14604.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 160 mm. magas, 150 mm. átmérőjű, fül nélküli agyagedény, felirata azonos a 14591. számú felirattal:


L FEPNI LCh TETINAL áL FÉ'BeN Ű eL eGY íTÉ'T INAL Áll félben ű, el egy ítélt inal.


Visszájáról olvasva:

LANITET ChL INPEF L LÁNYI TET GYűL ÜNePE' Fi eLé Lányi tett gyűl ünnepen fi elé!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FEPNI(AL) L(AR)Ch(US) TETIN(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Larch's (son), Mrs.-Tetini's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 14605.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 170 mm. magas, 150 mm. átmérőjű, fül nélküli agyagedény:


VELIA VIPLEI L CAIN VÉLI A VáJó BéLELJe iLő KiÁLJoN Véli a vájó bélelje, illő kiálljon.


Visszájáról olvasva:

NIAC L IELPIV AILEV iNI A Kő eLé éJEL BŰVe AJáL EVe' Inni a kő elé éjjel bűve ajál (ajánl) evvel!

 

Tudományosan” megfejtve: VELIA VIPLEI(AL) L(ARISUS) CAIN(ES)Mr.-Velia, Mrs.-Viplei's (son), Mr.-Laris Caine's (son), (lies here).Feliratszám 14606.

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 230 mm. magas, 160 mm. átmérőjű, fül nélküli agyagedény, nagyon rossz, nehezen kibetűzhető kézírás(ok):

 


Q • FEN NIVS

LANISTA

• A • VEKEPENIVS

 

Ez Massimo Pallottino átirata, Jeff Hillé sem jobb. Az enyém ettől sok helyen eltér:


O {HáRoM} ChP {KéT}N NIUS Ő HaRaMia áGYBa' KiTűNő NYŰV iS ő haramia ágyban kitűnő nyűv is

L ANI SIT eL ANYI SZŰT el annyi szűt

IChChAI IS UEKEP {KéT}SUIUT ÍGY áGYALJa IS VÉKÉP KiTeSZi VáLYÚT így ágyalja is végkép kiteszi vályút


Ő haramia, ágyban kitűnő, nyűv is el annyi szűt, így ágyalja is végkép kiteszi vályút.


Visszájáról olvasva:

TUIUS{KéT}PEKEUSI IAChChI TIS INA L SUIN N{KéT} PCh {HáRoM}O TŰJéVe' SZóKaT BÉKE ViSZI uJA GYóGYJa iT IS INAL SZaVaIN NőKeT BáGY HáRáMO' Tűjével szókat béke viszi, ujja gyógyja itt is inal, szavain nőket bágy (bágyadás) hárámol (bekerít)!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

OLISTT - TTSILO ÖLI SZíTóT TeT-SZÜLŐ Öli szítót tett-szülő.

 

Megjegyzés: A ChP összerovásban a Ch fejjel lefelé áll, míg a harmadik sorban kétszer egymás után talpon. A III és II kétségtelenül számok. A második II-es utáni betű inkább hasonlít a többi S-re, semmint az N szárára.

Tudományosan” megfejtve: Jeff Hill's footnote: Mr. Massimo Pallottino's reading of the inscription is so much glib and unlikely nonsense, far too inconsistent with the scratched nonsense, ... Szerinte két kéztől származik a felirat: „HAND ONE: A(VLVS) VE{KE}PENIVS (Mr.-Aulus Vepenius (owns me).) HAND TWO: Q(VINTVS) FEN{ }NIVS LANISTA ( Quintus Fennius, the-trainer, (owns me).)Feliratszám 14607.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 280 mm. magas, 125 mm. átmérőjű, cserép boroskancsó:


L ThEPNI SVEITUAL L ThEPNI SVETATUAL éL iCÉBeNI SZíV E iTATóVAL Él iccébeni szív e itatóval.


Visszájáról olvasva:

LAUTATEVS INPETh L LÁVaTA'T E'ViSZi INi PEDZő aLá Lávatajt elviszi inni pedző alá!

 

Megjegyzés: Lávaömléskor keletkezett tajt vagy tajtékkő urnába az elhunyt mellé italt is tettek. Az urnát vagy a sírkövet nevezi az írnok pedzőnek, azaz úszónak, bójának, jelzőnek.

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) ThEPNI(AL) SVEITU(I)AL(ISA)Mr.-Laris, Mrs.-Thepni's (son), Mrs.-Sveitui'sdaughter's-husband, (lies here).Feliratszám 14608.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 330 mm. magas, 190 mm. átmérőjű, fületlen agyagedény:


LARTh FEPNI FALICA áLARC FE'BeNI FAL LYuKA Álarc: fejbeni fal lyuka.


Visszájáról olvasva:

ACILAF INPEF ThRAL A KŰ aLAFa ÜNePÉ' Fa iCe uRAL A kű alafa ünnepén fa icce ural!

 

Tudományosan” megfejtve: LARTh FEPNI(AL) FALICA(S)Mr.-Larth, Mrs.-Fepni's (son), Mr.-Falica's (son), (lies here).Feliratszám 14609.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 230 mm. magas, 110 mm. átmérőjű, fületlen agyagedény töredék:


MILARULAFEPNI MI eLÁRUL A FE'BeNI Mi elárul: a fejbeni.


Visszájáról olvasva:

INPEFALURALIM ÜNePE' FALu URALJa íM Ünneppel falu uralja, ím!

Világos! Amit ünnepelsz, az már a falu tulajdona.

 

Tudományosan” megfejtve: MI LARULA FEPNI(AL) I (am) the-little-sepulchral-pot of-Ms.-Fepni.Feliratszám 14610.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 230 mm. magas, 140 mm. átmérőjű, fületlen agyagedény:


VE LAI A IX ThE LAP A {KiLeNC} I aCÉLÁBa A Kő LáNCo'Ja Acélába (acéljába) a kő láncolja.


Visszájáról olvasva:

I{TiZeNeGY}A PALETh IT üZeN áGYA' iPALi E iCe Itt üzen ággyal ipalli (rejti) e icce!

 

Tudományosan” megfejtve: VE(LIA) LA(RIS)I(AL) A(VILS) IX Mr.-Velia, Mrs.-Larisi's (son), of-years of-nine, (lies here).Feliratszám 14611.

 

Asciano (Siena), Poggio Pinci, 300 mm. magas, 165 mm. átmérőjű, etruszk típusú borosüveg:


ME LCTRNA MÉ' LuK-TáR iNA Mély luk-tár inna!


Visszájáról olvasva:

ANRTCL EM A NőRe TöKéL E'Me A nőre tökél elme!

 

Tudományosan” megfejtve: ME L(AR)C(ES) TR(A)NA(S) I (am) Mr.-Larce Trane's.

Hát igen, az én és az enyém világában persze, hogy egy ilyen felirat kerülne az üvegre, de az etruszkoké még egy másik világ volt, a magamutogatás helyett többre becsülték a jó élcet: a mély borosüveg lukszerű tárra inna, illik megtölteni! Ám a férfi elme a nőre tökél s így olvasná egyenesben a feliratot:


ME LCTRNA íM E LuK TáRu'NA Ím, e luk tárulna!Feliratszám 250.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, homokkő csonttartó doboz, 270x360 mm., vésett betűkkel:

 


LARIS SESCTNA

LUMSCIAL


LARIS SESCTNA LUMSCIAL aLÁíRó IS eSZES Ki TudNA aLU' MáSiK úJAL Aláíró is eszes, ki tudna alul másik újjal!


Visszájáról olvasva:

LAICSMUL ANTCSES SIRAL aLAJ-Kő SZáMáVaL ANYi áTKoS ÉSZ SÍRAL Alaj-kő (alapkő) számával annyi átkos ész sírral!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLAL - LALL LéL ÁLó iLAL éLő Lél álló, illal élő. (A lélek állandó, míg az élet illanó!)

 

Tudományosan” megfejtve: LARIS SESCTNA LUMSCIAL Mr.-Laris Sesctna, Mrs.-Lumsci's (son), (lies here).Feliratszám 251.

 

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, fedél nélküli temetkezési edény:


LS SESCTNA ANThUAL LARISAL LS SESCTNA ANOUAL LARISAL éLeS éSZE' SoK TudNÁ A NŐVe' ALá aLÁíRóJa SZÁL Éles ésszel sok tudná: a nővel alá aláírója száll!


Visszájáról olvasva:

LASIRAL LAUONA ANTCSES SL áL A SÍRAL aLÁ VONA ANYi áTKoS ÉSZ SZáLa Áll a sírral alá vona (huzavona = zsarolása), annyi átkos ész szála!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S SESCTNA ANThU(I)AL LARIS(I)AL(ISA) Mr.-Laris Sesctna, Mrs.-Anthui's (son), Mrs.-Larisi'sdaughter's-husband, (lies here).Feliratszám 252.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, házaspár csonttartó doboza:

 


LS SESCATNA

ANThUALTESNASA

A SESCATNA ANThC

PESNASA


A kutatók elmélkednek a kétféle T betűn, természetesen le analfabétázva az írnokot, pedig ha belenéznének saját táblázatukba, akkor látnák, hogy az első kettő nem T hanem Ch, vagyis GY. A harmadik sor utolsó betűje egy fordított S:


LS SESCAChNA LeSZ eSZES Ki AGYa'NA/ÁGYa'NA lesz eszes ki agyalna/ágyalna

ANOUALChESNASA A NŐ VALó/VALó üGYES NÁSZA' a nő való/valló ügyes násszal

A SESCATNA ANOS A SZESZ KiÁ'TaNA A NŐS a szesz kiáltana a nős

PESNASA éP/éP ÉSZ iNASA/NÁSZA ép/épp ész inasa/násza


Lesz eszes, ki agyalna/ágyalna, a nő való/valló ügyes násszal. A szesz (ürügy és/vagy alkohol) kiáltana: a nős ép/épp ész inasa/násza!


Visszájáról olvasva:

ASANSEP | SONA ANTACSES A | ASANSEChLAUONA | ANChACSES SL A SZÁNó őS ÉP SZÓ'NA ANYi úTA' Ki SZESZ Á' A SZÁNó őSE' eGYüL A VONA ANGYA' Ki SZESZ éSZeL A szánó ős épp szólna, annyi úttal ki szesz (ürügy) áll, a szánó őssel együl a vona (huzavona = zsarolás): angyal, ki szesz ésszel.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAAPAASA - ASAAPAAL aLÁ A BA' ÁSA A SZÁ' ABÁ' ALá Alá a baj ássa, a száj abál (kéjeng) alá!

 

Megjegyzés: Az írnok elképesztő ügyességgel használja a kihagyásos írásmódszer előnyeit, tökéletes etruszk (magyar) nyelv ismeretét. A vagylagos olvasatok mindegyike szellemes kis mestermű. A visza és akrosztichon olvasatok igazi sziporkák. Óriási veszteség ennek az írásmódszernek a feladása!

Tudományosan” megfejtve: L(ARI)S SESCATNA A(R)NThU(I)AL TESNASA A(ULE) SESCATNA AN(R)Th(UIA)C PESNASA Mr.-Laris Sescatna, Mrs.-Arnthui's (son), Mr.-Tesna's-daughter's-husband, (lies here). Mr.-Aule Sescatna, also-Mrs.-Arnthui's (son), Mr.-Pesna's-daughter'shusband, (lies here).

Nagyon ügyesen sikerült elhelyezni két férfit egy házaspár urnájába! A gender-őrület már ide is befészkelte magát.Feliratszám 253.

 

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, kis csonttartó doboz:


L ARThUNEI áLARC Ű NEJ Álarc ű nej!


Visszájáról olvasva:

IENUThRAL éJEN VaCSoRA iLő Éjen vacsora illő!


vagy:

 

L ARThUNEI L AROUNEI aLÁRÓVa NEJ Aláróva: nej!


Visszájáról olvasva:

IENUORAL iLYEN VŐ uRAL Ilyen vő ural!

 

Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) ARThUNEI(AL) Mr.-Laris, Mrs.-Arthunei's (lies here).Feliratszám 254.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, csonttartó doboz:

 


ELISNAL ÉLJ aSZoNYAL élj asszonnyal

ARNTh SCESCTNA V ARNO SCESCTNA V ARa NŐ SoK ESKü-TaNA óV arra nő sok eskü-tana óv

ThENUSA PESNASA OENUSA PESNASA Ő ENYi USZÁ'-BESZéN A SZÁ' ő ennyi uszály-beszén a szál

LARThI VEZThRNEI LAROI VEZORNEI aLÁRÓJa é'VEZŐRe/eVEZŐRe NEJ alárója élvezőre/evezőre nej


Élj asszonnyal! Arra nő sok eskü-tana óv, ő ennyi uszály-beszén* a szál. Alárója élvezőre/evezőre nej.

 

* bizalmas beszélgetés köntösben, avagy vízi uszályon és akkor bejön kétértelműen az evező!


De az első sor miért a többivel ellentétes irányultságú? Van-e esetleg visszafelé is olvasata? Van bizony, sőt, annál több is:


LANSILE LÁNY SZÜLE Lány szüle


és a folytatás visszafelé:


ELISNAL ÉL ISZoNYAL él iszonnyal!


Most már önként merül fel a kérdés, ez az oda-vissza olvashatóság utal-e arra, hogy a többi sor is ilyen. Nézzük meg:


V ANTCSECS ONRA óV ANYiT Ki éSZE' oKoS ÖNuRA óv annyit ki ésszel okos önura

ASANSEP ASUNEO A SZÁNáS ÉP A SöVéNYE' Ö' a szánás épp a sövénnyel öl

IENROZEV IORAL iLYEN eRŐ űZi EVe' JÓ' uRAL ilyen erő űzi evel jól ural


Óv annyit ki ésszel okos önura, a szánás épp a sövénnyel* öl, ilyen erő űzi, evvel jól ural.


* 'Tűz ellen sövény' = haszontalan sőt veszélyes védelem!


Hát ez bizony merész szöveg! Ehhez a mélyenszántó gondolatsorhoz képest az, hogy ki fekszik itt teljesen lényegtelen kérdés. Az etruszkológusok avval intézték el az irányultságváltást, hogy a második sort visszafordították az elsőbe és így a felirat ismét néhány anyós/após nevével fűszerezett

tudományosan” megfejtve: ARNTh SCESCTNA V|ELISN(I)AL ThENUSA PESNASA LARThI VEZThRNEI Mr.-Arnth Scesctna, Mrs.-Velisni's (son), (lies here), Mr.-Thenu's-daughter'shusband. Mr.-Pesna's-son's wife, Mrs.-Larthi Vezthrnei, (lies here).Feliratszám 255.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, csonttartó doboz:

 


ARNTh SESUCTUN

A

RAUFESA


Az ARN feliratrész mindkét sor kezdete, tudatosan helyezte az írnok a két sor közé (az etruszkológusok itt még nem kapcsoltak, de a következő feliratban már részben ők is látják a trükköt):


ARNTh SESUCTUNA ARN RAUFESA A RáNC eSZES VaKoT óVNA ARaNY áRÁVa' FESZ Á' A ránc eszes vakot óvna, arany árával fesz (merev/hajthatatlan) áll!


Visszájáról olvasva:

ASEFUAR NRA ANUTCUSES ThNRA A SZÉ' FÚ' A RóNáRA, ANYi VéTKe VéSZES CSíNYáRA A szél fúj a rónára, annyi vétke vészes csínyára!


Tudományosan” megfejtve: ARNTh SESUCTUN|A RAUFESA Mr.-Arnth Sesuctuna, Mr.-Raufe's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 256.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, nagy csonttartó doboz szemcsés kőzetből:

 


SESC ISNAS

S TUSU CALISNEKI C)


A kezdő S valóban mindkét sor kezdőbetűje, de ugyanígy közös az I is és ami követi. A M (szigma, Σ) az U és M (Σ) összerovása, visszafelé a negyedik betű úgyszintén összerovás, N és T, és van két pongyola Th a feliratban, na meg a T-nek átírt Ch-k:


SESC IUSNASISNTEChTh eSZES Ki IVáSoN A SZáJaS iNTi EGY iCe eszes ki iváson a szájas inti egy icce

SChUThU CALISNTEChTh S íGY ViCéVe' Ki ALJaS iNTE GYű'TSe s így viccével ki aljas inte gyűjtse.


Eszes ki iváson a szájas, inti egy icce s így viccével, ki aljas inte (jután) gyűjtse.


Visszájáról olvasva:

ThChETNSILAC UThUChS ThChETNSISANUSI CSES CSőDJE TéNY SZILA' Ki ViCéVe' ÜGYeS Cé' üGYÉT NőS ISZÁN VeSZi Ki SZESZ Csődje tény, szilaj ki viccével ügyes, céh-ügyét nős iszán (ivászaton) veszi ki szesz!


Tudományosan” megfejtve: SESC{ }ISNAS S(ETh) TUSU CALISNEI{ }C{)} Mr.-Sescisna's (son), Mr.-Seth Tusu, and-Mrs.-Calisnei, (lie here together).

Jeff Hill nem ad rá magyarázatot, hogy mit keres a nagy I egy név közepén.Feliratszám 257.

Asciano (Siena), Grottoli sírbolt, homokkő csonttartó doboz háztetőszerű fedele:

 


ThANIA SESCTNEI ThANIA SESCChNEI CSA'NI A SZESZ KeGYéN ÉJ csalni a szesz kegyén éj

ATEINALISA AChEINALISA ADJa ÉJeN ÁL ISZA adja éjen áll isza


Csalni a szesz kegyén éj adja, éjen áll isza (ivászat)!


Visszájáról olvasva:

ASILANIEChA IENChCSES AINATh A SZILA' Nő JEGYe A ÉJEN áGYuK SZESZ AJNÁ'TJa A szilaj nő jegye a', éjen ágyuk szesz ajnáltja (ajnározottja)!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThAIA - AIATh CSA'JA AJÁ'TJa Csalja ajáltja (ajánlottja)!


Tudományosan” megfejtve: ThANIA SESCTNEI(AL) ATEIN(I)ALISA Mr.-Thania, Mrs.-Sesctnei's (son), Mrs.-Ateini's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 259.

Asciano (Siena), Santo Francisco templom közelében itatóvályúként használva, csonttartó doboz tiburtine kőzetből:

 


VELIA CAINEI

PETRNIS


VELIA CAPNEI PETRNIS VÉLI A KAPuN ÉJ BETöRNe IS Véli a kapun éj betörni is!


Visszájáról olvasva:

SINRTEP IENPAC AILEV SZŰ NYeRT ÉP éJEN BAK AJáL EVe' Szű nyert épp, éjen bak ajál (ajánl) evvel!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VPIS - SIPV VéP IS SZŰBe Vő Vép (lép) is szűbe vő!

 

Tudományosan” megfejtve: VELIA CAINEI(AL) PETRNI(E)S Mr.-Velia, Mrs.-Cainei's (son), Mr.-Petrnie's (son), (lies here).Feliratszám 260.

Asciano (Siena), Monterone Grifoli, az Asso folyó völgye, agyag fazék:

 


ThANA AUCNE

AFVUIES

ThAN AAUCNA

AISFUIS CLAN


Az átírás nagyon gyatra, erőszakkal akar olyat látni ami ott vagy nincs vagy teljesen más. Pl. nincs kétfajta A, az utolsó kettő ligatúra.


RANA DChCNE aRA adNA oDaDJa KöNYE' ara adna odaadja könnyel

DFVChIES De iFi VÁGY iJESZe de ifi vágy ijessze

ThThU UIChUCNA CiCá'Va VIGYe VáKáNYA cicálva vigye vákánya

AISFUIS NVAVAU ALJaS FiÚ IS NőVe' A'VA Vő aljas fiú is nővel alva vő


Ara adna, odaadja könnyel, de ifi vágy ijessze! Cicálva (cicázva) vigye vákánya, aljas fiú is nővel alva vő!


Visszájáról olvasva:

UAVAVN SIUFSIA | ANCUChIU UThTh | SEIChVFD | ENCChD ANAR VA' aVA' ViNé SZÍVe FaSZ áLJA A Nő KiVeGYe JóVa' UCu o'TSa eSZÉLY GYÚ' FeDő E Nő KeGYeD ANYÁRa Vaj avval vinné szíve? Fasz állja, (hogy) a nő kivegye, jóval uccu oltsa, (de) eszély (ésszerűség) gyúl fedő, e nő kegyed (kegyet ad/mutat) anyára!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

RDThA ESAU – UASE AThDR Ró DaCA' ÉSZ AVa' óVÁS-E A CéDáRa Ró daccal ész, avval óvás-e a cédára?

 

Tudományosan” megfejtve: ThANA AUCNE AFVUIES (CLAN) ThAN{ }A AUCNA AISFUI(E)S CLAN Mr.-Thana Aucne, Mr.-Afvuie's (son), (lies here). Mr.-Thana Aucna, Mr.-Aisfuie's son, (lies here).Feliratszám 261.

Asciano (Siena), Lucignanello birtok, az Asso folyó völgye, kis homokkő szekrény:


AV ThNI CANEThA SENE NV ThIUNI CANEThA SENE NőVe' CIVódNI KAN éLC A SZÉNE' Nővel civódni: kan élc a szénnel!


Visszájáról olvasva:

ENES AThENAC IUNITh VN ENYi ÉSZ A CÉ'NAK IVóN ICe Vo'Na Ennyi ész a célnak? Ivón icce volna!


Tudományosan” megfejtve: AV(LI) Th(A)NI(AL) CANEThA(S) SENE(SA) Mrs.-Avli, Mrs.-Thani's (daughter), Mr.-Canetha's (daughter), Mr.-Sene-son'swife, (lies here).Feliratszám 262.

Asciano (Siena), Lucignanello birtok, az Asso folyó völgye, kis homokkő szekrény:

 


LAUChMESUT------NL

VENC NAL


LAUChMESUT[RUE]NLVENCNAL aLÁ VáGY MESZe ÚT[Ra VÉ]N eLVÉN KíNÁL Alá vágy messze útra vén elvén kínál!


Visszájáról olvasva:

LANCNEVLN[EUR]TUSEMChUAL LÁNY Ki NEVeLNÉ URáT Ű SEM GYáVa ÁL Lány ki nevelné urát, ű sem gyáva áll!


vagy:


LAUChMESUTNLVENCNAL aLÁ VáGY ME' SZŰ uTáNa eLeVEN KíNÁLi Alá vágy, me(rt) szű utána eleven kínáli!


Visszájáról olvasva:

LANCNEVLNTUSEMChUAL LÁNY KiNEVeL NőT VeSZi E' Mi GYú'Va ÁL Lány kinevel nőt, veszi el mi gyúlva áll!


Tudományosan” megfejtve: LAUCh(U)ME SUTI CAN L(ARISIALSI) VENCN(I)AL(SI) Our-Prince (gave) tomb this to-Ms.-Larisi Vencni.Feliratszám 263.

 

Asciano (Siena), Casole mellett, kő Mensanello halottas kamrájában:


MIFU SUNUSVELMETU MI FiÚ SZíVéN VéSőVEL METÜ' Mi fiú szívén vésővel metül (metélődik).


Visszájáról olvasva:

UTEMLEVSUNUS UFIM VéTE Mi eLEVe SZíVéN ViSZi VőFéLY íM Véte mi eleve szívén: viszi vőfély, ím!


Tudományosan” megfejtve: MI FUSUNUS VEL(US) METU(S) I (am) Mr.-Fusunu's, Mr.-Vel Metu's (son's), tombstone.Feliratszám 264.

 

Asciano (Siena), Casole mellett, kő Mensanello halottas kamrájában:


F--------------- ThNA UVLThAThSA ... ThNA UVL ThA ThSA … CSa'NA ŰVeLe úCA o'CSóSA … csalna űvele úcca (útca) olcsósa.


Visszájáról olvasva:

ASTh ATh LVU ANTh ... A SuTYó Á'Ca LeVéVe ANYi CS... A suttyó álca levéve annyi cs...


Tudományosan” megfejtve:F(ASTIA) SAThNA UV(IA)L Th(AN)A(S) Th(ANA)SA Mr.-Fastia Sathna, Mrs.-Uvi's (son), Mr.-Thana's (son), Mr.-Thana's-daughter's-husband, (lies here).

Hálásak lehetünk Jeff Hill professzornak a kifestésért, így azonnal látszik a kutatók gazdag fantáziája. Hozzájuk képest az a pár kisbetűs magánhangzó szóra sem érdemes!Feliratszám 15025.

Asciano (Siena), Casole d'Elsa, etruszk sírbolt, egy bronz AS érme egy harmada:


VELAThRI eVE' eLÁ' CSeRéJe Evvel eláll cseréje!


Visszájáról olvasva:

IRThALEV JóRa CSAL EVe' Jóra csal evvel!


Megjegyzés: Ezt a tömör, velős, egy érmére tökéletesen illő reklám szöveget minden mai pénzverde megirigyelné, ... ha értenék, mivel

tudományosan” megfejtve: VELAThRI Fiesole.” Nagy semmi!Feliratszám 15026.

 

Asciano (Siena), Casole d'Elsa, etruszk sírbolt, sárga agyaglemez:


PRISCE PáR ÜSZKE Pár üszke


és folytatva a visszafelé olvasatban:

ECSIRP E Kő SÍRBa' e kő sírban!


Tudományosan” megfejtve: PRISCE Mr.-Prisce (owns me).


A 265.-278. sorszámú feliratok az állítólagos Licinius (és Vettius) család sírboltjából kerültek elő, némelyikükön egy különös formájú M betűvel: „Strange Lettershape Λ – M.” Engem a betű inkább a P-re emlékeztet, de furcsa módon, mindkét érték értelmes olvasatot eredményez. (Az olvasatokban az M-es változat türkész, a P-és változat cián színű.)


Feliratszám 265.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 


A LECNE A

AMThNIAL


A LECNE A AM/PThNIAL A eLEKNÉ' Á' AMi CSíNY / A Bö'CSőN úJAL A eleknél (elődöknél) áll, ami csíny / a bölcsőn újjal!


Visszájáról olvasva:

LAINThP/MA A ENCEL A aLÁ INi CiBÁ' / iCe MA A ÉNeKEL Á' Alá inni cibál / icce ma a' énekkel áll!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) LECNE A(ULES) AMThNIAL Mr.-Aule Lecne, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Amthni's (son), (lies here).Feliratszám 266.

Asciano (Siena), a Licinius (és Vettius) család sírboltja, csonttartó doboz üledékes vulkáni kőzetből:

 


V LECNE

AMThNIAL


V LECNE AM/PThNIAL óV LE'KéN E ÁM /APa CSíNJa ÁL Óv lelkén e, ám / apa csínja áll!


Visszájáról olvasva:

LAINThP/MA ENCEL V aLÁ INi CiBÁ' / iCe MA E NőKEL óV Alá inni cibál / icce ma e nőkkel óv!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VAEL - LEAV VA' ÉLő LEÁ'Va Vall élő leállva!


Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) LECNE AMThNIAL Mr.-Velia